Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zakres działania

Do zakresu działania Centrum należy kompleksowe wykonywanie zadań w zakresie spraw:

 

 1. finansowo-księgowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski, a w szczególności:

 

 1. Pomoc i koordynacja w opracowywaniu projektów planów dochodów i wydatków dla poszczególnych szkół i placówek,
 2. Sprawowanie bieżącej kontroli i analizowanie realizacji planów finansowych obsługiwanych szkół i placówek,
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji planów finansowych szkół i placówek,
 4. Przedstawianie Zarządowi Powiatu jednostkowych i zbiorczych wniosków dot. zmian w planach finansowych szkół i placówek,
 5. Prowadzenie spraw związanych z subwencją oświatową,
 6. Prowadzenie księgowości budżetowej oraz ewidencji pozaksięgowej z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości oraz obowiązujących w jednostkach, wewnętrznych uregulowań organizacyjno-prawnych, dotyczących gospodarki finansowej jednostki,
 7. Sprawy dotyczące funduszu świadczeń socjalnych szkół i placówek,
 8. Prowadzenie spraw dotyczących płac pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń,
 9. Sporządzanie wymaganych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 10. Spraw związanych z rozliczaniem inwentaryzacji w jednostkach oświatowych,
 11. Planowanie wydatków dla wyodrębnionych zadań budżetowych realizowanych przez jednostki oświatowe, w tym m.in. dokształcanie nauczycieli, odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, fundusz zdrowotny, odpis na nagrody dla nauczycieli,
 12. Analizie poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
 1. administracyjnych, organizacyjnych i gospodarczych, a w szczególności:

 

 1. Opracowywanie koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań merytorycznych dla jej organów,
 2. Prowadzenie bazy danych dotyczącej rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO),
 3.  Prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego w tym Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
 4. Sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Myśliborskim,
 5. Przygotowywanie projektów planu sieci szkół i placówek oświatowych,
 6. Spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 7. Opiniowanie arkuszy organizacyjnych i aneksów do arkuszy szkół i placówek oświatowych,
 8. Spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych i odwoływaniem z ich zajmowania,
 9. Opiniowanie wniosków dyrektorów dotyczących powierzania i odwoływania Wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych,
 10. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 11. Sporządzanie analizy danych zawartych w oświadczeniach o prowadzeniu działalności gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej,
 12. Przeprowadzanie procedury oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki,
 13. Spraw związanych z przyznawaniem nagród i odznaczeń pracownikom oświaty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 14. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem oraz likwidacją szkół
  i placówek publicznych,
 15. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych działających w zakresie zadań samorządu powiatowego, w tym ustalanie wysokości dotacji, udzielanie i rozliczanie oraz kontrola prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji,
 16. Współpracowanie z dyrektorami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
  a także realizacja tych zadań we własnym zakresie,
 17. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym sporządzanie analizy prawidłowości i zasadności wykorzystania przyznanych środków,
 18. Monitorowanie przebiegu rekrutacji oraz egzaminów maturalnych,
 19. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem jednostek oświatowych, w tym planowanie w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, inwestycji i remontów jednostek,
 20.  Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat,
 21.  Załatwianie skarg i interwencji związanych z pracą szkół i placówek oświatowych,
 22. Prowadzenie spraw związanych z przetargami oraz udzielaniem zamówień publicznych,
 23. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem uczniów do szkół i placówek kształcenia specjalnego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 24. Prowadzenie spraw dot. organizacji indywidualnego nauczania dla ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego,
 25. Sprawy finansowania etatów nauczycieli oddelegowanych do pracy w zarządzie organizacji związkowej,
 26. Prowadzenie spraw dotyczących porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu realizacji zadań oświatowych,
 27. Przygotowywanie dla organu prowadzącego projektów aktów prawnych z zakresu zadań oświatowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 03-02-2015 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2015 09:17