Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (obr. Renice, dz. 364/1) 2019-11-05 09:58
Informacja WKZ w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2019-10-16 14:28
Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2020 rok oraz o przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu 2019-08-13 14:35
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu poszukuje lekarzy na członków składów orzekających. 2019-07-25 10:12
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości z wniosku "Bilbaro Robert Bil" wszczęto postępowanie o stwierdzenie nieważności części decyzji Starosty Myśliborskiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku. 2019-06-17 10:49
Starosta Myśliborski zawiadamia o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Renice gmina Myślibórz. 2019-06-07 10:11
Informacja o rocznych oraz miesięcznych wysokościach kwot dotacji obowiązujących w 2019 roku na jednego ucznia/wychowanka w szkole/placówce oświatowej niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne i fizyczne, 2019-05-07 07:35
W dniu 09 kwietnia 2019r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pozwolenia na budowę, obejmującego: przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni mechaniczno - biologicznej przy ulicy Ofiar Katynia w miejscowości Dębno 2019-04-17 08:17
W dniu 09 kwietnia 2019r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pozwolenia na budowę, obejmującego: przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni mechaniczno - biologicznej przy ulicy Kostrzyńskiej 32 w miejscowości Dębno 2019-04-12 11:23
Informacja 2019-02-07 13:35
Raport z realizacji "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020" za rok 2016 oraz "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" za rok 2017 2018-10-15 21:57
Sprawozdanie z działań Przewodniczącego Rady 2018-09-25 09:31
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu w roku szolnym 2017-2018 2018-09-25 09:29
Informacja na temat stanu dróg powiatowych 2018-09-25 09:25
Plan organizacyjny zimowego utrzymania dróg powiatowych 2018-09-25 09:24
Śródokresowe sprawozdanie z realizacji programu rozwoju powiatu myśłiborskiego na lata 2015-2020. 2018-09-25 09:21
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Starosty Myśliborskiego na 2017 rok. 2018-09-25 09:16
Sprawozdanie z działalności Szpitala w Barlinku za okres 01.01-31.12.2017r. 2018-09-25 09:15
Informacja o stanie należności i zobowiązań na dz. 30.06.18 oraz rachunek zyków i strat narastająco od pozatku roku 2018. 2018-09-25 09:12
Informacja o stanie należności i zobowiązań na dz. 31.03.18 oraz rachunek zyków i strat narastająco od pozatku roku 2018. 2018-09-25 09:11
sprawozdanie za II kwartał 2018 roku Szpital w Dębnie 2018-09-25 09:10
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 2018-09-25 09:07
sprawozdanie za I kwartał 2018 roku Szpital w Dębnie 2018-09-25 09:06
Informacja o stanie środowiska w powiecie 2018-09-25 09:05
Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2027 2018-09-19 08:17
Komunikat Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2018-08-14 13:20
Ocena bezpieczeństwa Sanitarnego szkół i placówek na terenie powiatu myśliborskiego. 2018-06-13 15:46
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu myśliborskiego za 2017 rok 2018-06-13 15:44
Informacja z działalności PUP w 2017 roku 2018-06-13 15:45
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczacego Rady Powtu w okresie międzysesyjnym 2018-06-13 15:38
Sprawozdanie z działaności Domu Wczasów Dziecięcych w Myśłiborzu za 2017 rok 2018-06-13 15:37
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łączeni 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości u morzonych kwot i przyczyn umorzenia. 2018-05-30 14:45
Informacja o rocznych oraz miesięcznych wysokościach kwot dotacji obowiązujących w 2018 roku na jednego ucznia/wychowanka w szkole/placówce oświatowej niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne i fizyczne, 2018-05-23 21:12
ZGŁOSZENIA HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIERZCHNI ZIEMI 2018-04-27 08:48
Sprawozdanie Przewodniczącego 2018-04-18 13:18
Sprawozdanie z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej 2018-04-18 13:16
Sprawozdanbie z działanosci PCPR 2018-04-18 13:06
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2018-04-18 13:01
Ocena zasobów społecznych 2018-04-18 12:58
Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego 2018-04-18 12:44
Sprawozdanie z reazliacji progrmamu zapobiegania przestępczości 2018-04-18 12:42
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego 2018-04-18 12:41
Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego 2018-04-18 12:39
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 2018-04-16 19:55
Stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych. 2018-03-23 13:20
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok 2018-01-22 10:17
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2018-01-22 10:15
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym 2018-01-22 10:13
Sprawozdanie z działalności Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej za rok 2017 2018-01-22 10:12
Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu za rok 2017 2018-01-22 10:10
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu 2018-01-22 10:09
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2018-01-19 09:46
Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez udzielenie koncesji 2018-01-16 10:41
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków 2018-01-11 09:50
Sprawozdanie finansowe spółek prawa handlowego; Szpital Barlinek Sp. z o.o. i Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 10 m-cy 2017 roku 2017-12-12 14:02
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu 2017-12-12 14:01
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym 2017-12-12 14:00
Informacja o aktualizacji kwoty dotacji na 2017 rok 2017-11-27 11:56
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie miedzysesyjnym, tj. od 18.09.2017r. do 12.10.2017r. 2017-10-13 13:23
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od dnia 18 września 2017 roku do dnia 9 października 2017 roku 2017-10-13 13:24
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2016 - 2017 2017-10-13 13:14
Plan organizacyjny zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2017 - 2018 2017-10-13 13:12
Informacja o stanie dróg powiatowych 2017-10-13 13:07
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2016 roku 2017-10-13 13:06
Sprawozdanie z dzialalności Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2017 rok 2017-09-20 13:45
Sprawozdanie z działalności Szpital Barlinek Sp. z o.o. za 2017 rok 2017-09-20 13:44
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego za 2016 rok w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Myśliborskiego 2017-09-20 13:43
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2016 2017-09-20 13:41
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie od dnia 12 czerwca 2017 roku do dnia 13 września 2017 roku 2017-09-20 13:41
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym tj. od 29.06.2017r. do 17.09.2017r. 2017-09-20 13:42
KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU 2017-08-29 11:40
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego 2017-08-02 12:13
Informacja Starosty Myśliborskiego o umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego informacji o zakończonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Listomie gm. Myślibórz i obrębie Warnice gmina Dębno 2017-07-11 13:16
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie od dnia 25 maja 2017 roku do dnia 8 czerwca 2017 roku 2017-06-20 14:19
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym, tj. od 19.05.2017 do 13.06.2017 2017-06-20 14:17
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łączeni 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości u morzonych kwot i przyczyn umorzenia. 2017-05-30 14:31
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres od dnia 12 kwietnia 2017 roku do dnia 15 maja 2017 roku 2017-05-23 12:24
Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019 za rok 2016 2017-05-19 11:10
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez Biuro ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w roku 2015 i 2016 2017-05-19 10:53
Sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Myśliborskiego na lata 2012 - 2016" za rok 2016 2017-05-19 10:51
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym 2017-05-19 10:49
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym, tj. od 16.03.2017r. do 19.04.2017r. 2017-04-20 07:49
Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w 2016 roku 2017-04-20 07:48
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" za rok 2016 2017-04-20 07:45
Ocena zasobów pomocy społecznej 2017-04-20 07:44
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, w tym z realizowanych programów oraz ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za rok 2016 2017-04-20 07:42
Sprawozdanie finansowe spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. za rok 2016 oraz I kwartał 2017 roku 2017-04-20 07:39
Sprawozdanie finansowe spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za rok 2016 oraz I kwartał 2017 roku 2017-04-20 07:37
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 2017-03-21 14:36
Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2012-2016 2017-03-21 14:35
Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 2017-03-21 14:34
Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu 2017-03-21 14:33
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 2017-03-21 14:31
Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego powiatu myśliborksiego 2017-03-21 14:29
Sprawozdanie z działanosci PCPR w Myśliborzu. 2017-03-21 14:28
INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W 2017 ROKU W POWIECIE MYŚLIBORSKIM 2017-03-13 15:31
Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu w Myśliborzu w 2016 roku 2017-02-22 10:35
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Rady Powiatu w Myśliborzu w 2016 roku 2017-02-22 10:33
Sprawozdanie z pracy Komisji Finansów, Budżetu i rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Myśliborzu w 2016 roku 2017-02-22 10:31
Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somantycznie Chorych w Myśliborzu za rok 2016 i perespektywy rozwoju 2017-02-22 10:29
Sprawozdanie z działalności Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie za 2016 rok 2017-02-22 10:26
Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok - uzupełnienie 2017-02-03 10:20
Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok 2017-01-31 13:53
Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 2017-01-24 13:41
Plan organizacyjny zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2016/2017 2016-10-24 15:02
Informacja o stanie środowiska w Powiecie Myśliborskim w 2015 roku 2016-10-24 15:00
Informacja na temat stanu dróg powiatowych 2016-10-24 14:58
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2015/2016 2016-10-24 14:56
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu myśliborskiego za 2015 rok 2016-09-23 09:13
informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Listomie gm. Myślibórz i obrębu Warnice gm. Dębno 2016-09-22 10:28
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2015-2017 za rok 2015 2016-09-21 13:23
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie od dnia 30 maja 2016 roku do dnia 5 września 2016 roku 2016-09-21 13:21
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim za rok 2015 2016-09-21 13:18
Sprawozdanie z działalności - Szpital Barlinek Sp. z o.o. za okres 01.01-31.12 2015 roku 2016-09-21 13:01
Sprawozdanie z działalności spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-09-21 12:56
Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w okresie międzysesyjnym, tj. od 10.06.2016r. do 16.09.2016r. 2016-09-21 12:51
Informacja z wykonania budżetu powiatu myśliborskiego za I półrocze 2016 roku 2016-09-21 11:46
Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2017 rok oraz o przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu 2016-08-16 09:36
RAPORT Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020" w latach 2014-2015 2016-06-14 10:48
Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014 - 2019 za 2015 r. 2016-06-14 10:33
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU MYŚLIBORSKIEGO NA LATA 2012 - 2016" ZA OKRES 2014-2015 2016-06-14 10:25
wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa w 2015 roku rozłożono płatności na raty lub przesunięto termin zapłaty 2016-04-27 13:43
Ocena zasobów pomocy społecznej 2016-04-19 11:25
Sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012-2016" 2016-04-19 11:22
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MYŚLIBORZU W 2015 ROKU 2016-04-19 11:20
SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2015 2016-04-19 11:18
Sprawozdanie z realizacji "Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018" za rok 2015 2016-04-19 11:17
Sprawozdania Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok 2016-01-15 12:54
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2016-01-15 12:50
Informacja o stanie środowiska w Powiecie Myśliborskim w 2014 roku 2015-10-19 23:21
PLAN ORGANIZACYJNY zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2015_2016 2015-10-19 23:15
Informacja o stanie dróg powiatowych 2015-10-19 23:13
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2014_2015 2015-10-19 23:12
Informacja z wykonania budżetu powiatu myśliborskiego za I pórocze 2015 r. 2015-09-07 11:21
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 - POWIATU MYŚLIBORSKIEGO za I półrocze 2015 roku 2015-09-02 13:29
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITAL BARLINEK SP. ZO.O za 2014 rok 2015-09-02 13:25
Sprawozdanie z działalności spółki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 - Szpital w Dębnie sp. z.o.o. 2015-09-02 13:21
OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA 2014 ROK 2015-09-02 13:18
Program Rozwoju Powiatu Myśliborskiego 2015-2020 [projekt] 2015-09-02 13:17
Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do roku szkolnego 2015/2016 2015-09-02 13:13
KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU 2015-08-12 21:51
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na rok 2014 2015-07-06 21:28
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2014 - 2015 za rok 2014 2015-06-12 10:36
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2012 - 2014 za rok 2013 oraz rok 2014 2015-06-12 10:34
Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014 - 2019 za listopad - grudzień 2014 roku 2015-06-12 10:33
INFORMACJA O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW. 2015-06-11 10:21
Starosta Myśliborski zawiadamia o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Listomie gmina Myślibórz 2015-06-08 13:49
Starosta Mysliborski zawiadamia o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Warnice gmina Dębno 2015-06-08 13:47
wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa w 2014 roku rozłozono płatności na raty lub odroczono termin zapłaty 2015-05-13 12:44
OGŁOSZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego 2015-04-24 08:06
INFORMACJA O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW. 2015-03-25 21:30
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 2015-03-12 11:59
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 2015-03-12 11:55
Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu. 2015-03-12 12:00
Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2014 roku 2015-03-12 11:45
OGŁOSZENIE 2015-01-27 17:34
Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok 2015-01-21 08:12
Informacja na temat stanu dróg powiatowych PLAN ORGANIZACYJNY zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2014/2015 2014-10-20 11:08
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Myśliborskim w roku szkolnym 2013/2014 2014-10-20 11:07
RAPORT Z REALIZACJI ?POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2009 ? 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 ? 2016 DLA POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ? ZA ROK 2012 ORAZ ?POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2013 ? 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017 ? 2020 DLA POWIATU MYŚLIBORSKIEGO? ZA ROK 2013 2014-10-20 10:59
Informacja o stanie środowiska w Powiecie Myśliborskim w 2013 roku 2014-10-20 10:53
INFORMACJA STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO, że projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obr. Grzymiradz i Golenice stał się operatem ewidencji gruntów i budynków 2014-10-01 15:16
OGŁOSZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego 2014-09-01 10:55
Zawiadomienie Starosty Myśliborskiego o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda gmina Myślibórz 2014-08-20 09:38
Zawiadomienie Starosty Myśliborskiego o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Wysoka gmina Boleszkowice 2014-08-20 09:36
OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA 2013 ROK 2014-08-19 15:02
Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do roku szkolnego 2014/2015 2014-08-19 15:01
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 2014-08-19 15:00
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO za I półrocze 2014 roku 2014-08-19 14:58
OGŁOSZENIE WS INWESTORA 2014-07-31 17:55
Informacja Starosty Myśliborskiego o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2014-07-04 12:55
Zawiadomienie o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Kierzków, Nawrocko i Prądnik gmina Myślibórz 2014-06-26 12:04
Zawiadomienie o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Cychry gmina Dębno 2014-06-26 12:03
OGŁOSZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego 2014-06-11 11:10
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim w 2013 roku 2014-06-06 11:14
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa w 2013 roku rozłożono płatności na raty lub odroczono termin zapłaty. 2014-05-22 08:14
Sprawozdanie z realizacji ?Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013? 2014-04-14 12:04
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Myśliborskiego 2014-04-14 12:03
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 2014-04-14 12:01
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu za rok 2013 2014-04-14 12:00
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MYŚLIBORZU W 2013 ROKU 2014-04-14 11:59
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI 2014-04-08 07:39
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w Powiecie Myśliborskim za 2013 rok 2014-03-18 11:40
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2013 r. 2014-03-18 11:39
Sprawozdanie z realizacji ?Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012- 2016? 2014-03-18 11:36
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2014-03-18 11:34
Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu 2014-03-18 11:30
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI 2014-03-13 13:30
Uchwala Składu Orzekajacego RIO w Szczecinie 2014-02-25 14:14
Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami 2014-01-21 11:15
SPRAWOZDANIE KBiP za 2013 rok 2014-01-21 11:14
Opinia RIO do projektu budzetu na 2014 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 2013-12-17 11:50
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2012/2013. 2013-10-21 12:23
Informacje o stanie dróg powiatowych oraz przygotowanie do akcji "zima". 2013-10-21 12:31
Informacja o stanie środowiska w Powiecie Myśliborskim w 2012 roku 2013-10-21 12:18
Uchwala Składu Orzekajacego RIO w Szczecinie 2013-09-26 07:08
Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 2013-09-11 14:31
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO za I półrocze 2013 roku 2013-08-27 14:54
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 2013-08-27 14:51
Ocena bezpieczeństwa sanitarnego za 2012 rok 2013-08-14 08:52
Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2013 2014 2013-08-14 08:51
Informacja z wyk. WPF za I półrocze 2013 2013-08-14 08:49
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013r 2013-08-14 08:47
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązaywania Problemów Społecznych za 2012 rok 2013-06-18 07:30
Sprawozdanie finansowe SPZOZ Dębno za 2012 rok 2013-06-18 07:29
Sprawozdanie finansowe SPZOZ Barlinek za 2012 rok 2013-06-18 07:28
Uchwala Składu Orzekajacego RIO w Szczecinie 2013-06-13 07:26
OFERTA WYDZIERŻAWIENIA POMIESZCZEŃ W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W MYŚLIBORZU 2013-05-28 14:24
Sprawozdanie z realizacji Prgramu Zapobiegania Przestępczości za 2012 rok 2013-04-17 11:37
Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r 2013-04-17 11:36
Sprawozdanie z działaności Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych za rok 2012 2013-04-17 11:35
Sprawozdanie z działalności PCPR za 2012r 2013-04-17 11:35
Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy PZPO-W w roku 2012 2013-04-17 11:33
Ocena zasobów PCPR 2013-04-17 11:32
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku 2013-04-17 11:32
Informacja o rynku pracy 2012 rok 2013-04-17 11:31
INFORMACJA O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW. 2013-04-12 10:52
Sprawozdanie z realizacji Strategii za 2012 rok 2013-03-12 13:45
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w Powiecie Myśliborskim za 2012 rok 2013-03-12 13:37
Sprawozdanie z planów finansowych SPZOZ Dębno 2013-03-12 13:28
Sprawozdanie z planów finansowych SPZOZ Barlinek 2013-03-12 13:26
Uchwala Składu Orzekajacego RIO w Szczecinie 2013-01-18 11:16
Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Myśliborskiego 2013-01-21 10:53
Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok 2013-01-17 14:52
Informacja w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Powiecie 2013-01-17 14:32
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szk. 2011/2012 2012-10-16 14:38
PLAN ORGANIZACYJNY zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2012/2013 NA DROGACH POWIATOWYCH powiatu Myśliborskiego 2012-10-16 13:23
Informacja na temat stanu dróg powiatowych 2012-10-16 13:22
Informacja o stanie środowiska w Powiecie Myśliborskim za 2011 rok 2012-10-16 13:19
Zawiadamia o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Dalsze gmina Myślibórz 2012-09-04 08:18
Informacja z wykonania budżetu 2012-08-22 12:29
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego za 2011 2012-08-22 12:27
Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego 2012-2013 2012-08-22 12:26
ZAWIADOMIENIE w sprawie założenia ewidencji gruntów położonych w gminie Dębno w obrębie ewidencyjnym Krężelin. 2012-07-31 14:41
Odpowiedz Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Zarządzenia Nr 18/2012 z dnia 16 lutego 2012 2012-07-10 13:17
REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SZPITAL POWIATOWY W BARLINKU 2012-06-18 14:08
INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM W 2011 ROKU 2012-06-18 14:07
RAPORT Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2009 - 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013 - 2016" W LATACH 2010 - 2011 2012-06-18 14:06
Inormacja dotycząca wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2011 rok a także wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntów oraz zakupu nieruchomości Skarbu Państwa rozłożono płatności w 2011 roku na raty. 2012-05-29 14:59
Uchwala Składu Orzekajacego RIO w Szczecinie 2012-05-14 07:28
Sprawozdanie z realizacji Programu Zapobiegania Przestepczości za 2011 rok 2012-04-16 20:47
INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE MYŚLIBORSKIM w 2011 roku 2012-04-16 10:39
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 Dębno 2012-03-19 09:49
Sprawozdanie za 2011 - POMOC SPOŁECZNA 2012-03-19 09:48
Realizacja planu 2011 r. Barlinek 2012-03-19 09:46
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2011rok 2012-03-19 09:45
Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego KP PSP za 2011 2012-02-15 14:36
Informacja o stanie przecipowodziowym za 2011 rok 2012-02-15 14:35
Informacja o stanie bezpieczeńswa na terenie powiatu myśliborskiego w 2011 roku 2012-02-13 07:54
Dokument w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Myśłiborskiego na lata 2012-2027. 2012-01-18 10:24
SPRAWOZDANIE Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok 2012-01-13 14:27
Uchwala Składu Orzekajacego RIO w Szczecinie 2011-12-27 13:05
Informacja o stanie dróg oraz przygotowanie do akcji zima 2011-10-14 07:33
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Powiecie Myśliborskim 2011-10-14 07:32
Info nt. Organizacje na rzecz rolnictwa w powiecie myśliborskim-2011 2011-09-20 12:25
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu myśliborskiego za 2010 rok 2011-09-20 12:23
Informacja o stanie przygotowań do nowego roku szkolnego 2011-08-25 14:17
KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU 2011-08-18 14:38
Uchwała nr CLXXIII/370/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie 2011-07-19 13:46
Uchwala Składu Orzekajacego RIO w Szczecinie 2011-07-12 12:13
SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W DĘBNIE 2011-06-21 10:01
INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM W 2010 ROKU 2011-06-20 11:17
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU MYŚLIBÓRZ NA LATA 2004 - 2007 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2008 - 2011" 2011-06-20 11:15
SPZOZ Barlinek Sprawozdanie fin. za 2010 2011-06-20 11:11
INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SP ZOZ SZP ITALI POWIATOWYCH W BARLINKU I W DĘBNIE ZA ROK_2010 2011-06-20 11:10
INFORMACJA O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI 2011-05-06 07:25
INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE MYŚLIBORSKIM w 2010 roku 2011-04-19 08:39
Wnioski z informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie myśliborskim w 2010r. 2011-04-15 14:42
SSR sprawozdanie za 2010 2011-04-15 14:42
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWO ? WYCHOWAWCZYCH SZKUNER W MYŚLIBORZU ZA ROK 2010 2011-04-15 14:41
INFORMACJA O MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W RENICACH ZA ROK 2010 2011-04-15 14:40
Informacja o działalności SSR PM - 01.04.2011 2011-04-15 14:40
Informacja dot. roicznych planów finansowych szpitali powiatowych 2011-03-21 12:21
Sprawozdanie ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju za 2010 2011-03-21 12:19
Sprawozdanie z pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim 2011-03-21 12:18
SPRAWOZDANIE Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 2011-03-21 12:18
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 r. 2011-02-15 09:18
Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2010 2011-02-15 09:17
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego Powiatu Myśliborskiego za 2010r 2011-02-15 09:16
SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU za 2010 2011-01-18 13:10
Informacja o stanie przeciwpożarowym w Powiecie 2011-01-18 13:08
Informacja o stanie przeciwpowodziowym w Powiecie 2011-01-18 13:05
INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE MYSLIBORSKIM W 2009 ROKU 2010-10-22 14:10
RAPORT Z POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004 - 2007 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2008 - 2011 2010-10-25 14:15
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 2010-10-19 14:35
Informacja na temat stanu dróg powiatowych 2010-10-19 14:26
Programu ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej, którą stanowi obszar województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem Aglomeracji Szczecińskiej, ze względu na przekroczenie poziomu docelowego określonego dla ozonu 2010-09-29 10:50
OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA 2009 ROK 2010-09-21 08:24
Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie 2010-09-21 08:19
Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku 2010-09-21 08:13
Sprawozdanie z zakresu wykonywanych zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu w latach 2007 - 2009 2010-09-21 08:13
Zawiadomienia o rozpoczęciu modernizacji ewidencji budynków i lokali na terenie powiatu myśliborskiego 2010-08-19 14:44
Sprawozdanie z działalnośći Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu 2010-06-22 12:56
Sprawozdanie z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2010-06-22 12:56
Sprawozdanie z działalności Placówki Wielofunkcyjnej 2010-06-22 12:55
Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Barlinku 2010-06-22 12:54
Raport biegłego rewidenta SPZOZ Dębno 2010-06-22 12:53
Raport biegłego rewidenta SPZOZ Barlinek 2010-06-22 12:53
INFORMACJA DOTYCZACA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SP ZOZ SZP ITALI POWIATOWYCH W BARLINKU I W DĘBNIE ZA ROK_2009 2010-06-22 12:52
Sprawozdanie z działalnośći PCPR w Myśliborzu 2010-06-22 12:51
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2009 rok 2010-06-22 12:51
Sprawozdanie finansowe SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku 2010-06-22 12:49
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 2010-05-28 09:16
Ogłoszenia o sprzedaży maszyn Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 2010-05-25 12:09
Informacja z wykonania budżetu za 1 kwartał 2010 2010-04-30 12:29
Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myślibórz na lata 2009/2012 z perspektywą na lata 2013/2016 2012-01-12 13:36
Sprawozdanie z działalności Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych "Szkuner" w Myśliborzu 2010-04-20 08:25
Sprawozdanie z działalności OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W BARLINKU w 2009 roku 2010-04-20 08:23
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2009 r. 2010-03-15 12:30
Sprawozdanie z pomocy społecznej w powiecie 2010-03-15 12:30
RAPORT POŚ 2006-2007 2010-03-15 12:27
Informacja o lokalnym rynku pracy w 2009 roku 2010-03-15 12:25
Sprawozdanie ze Strategii Zrównowazonego Rozwoju Powiatu za 2009 2010-02-16 14:14
Sprawozdanie z działalności ZSP Nr 3 w Myśliborzu 2010-02-16 14:13
Sprawozdanie z działalności ZSP Nr 2 w Myśliborzu 2010-02-16 14:13
Sprawozdanie z działalności ZSP Nr 1 w Dębnie za 2009 rok 2010-02-16 14:13
Sprawozdanie z działalności ZSP Nr 1 w Barlinku 2010-02-16 14:12
Sprawozdanie z działalności ZS w Smolnicy za 2009 rok 2010-02-16 14:11
Sprawozdanie nt. zabezpieczenia przeciwpożarowego 2010-02-16 14:10
Sprawozdania z działalności ZSP nr 2 w Barlinku za 2009 2010-02-16 14:09
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego za 2009r 2010-02-16 14:08
Informacja nt. zabezpieczenia przeciwpowodziowego 2010-02-16 14:05
Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 2010-01-22 12:09
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projektu: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU MYŚLIBÓRZ NA LATA 2008 ? 2011 (Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012 ? 2015) 2010-01-05 10:48
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 2010-01-05 10:47
INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W POWIECIE 2009-11-17 10:43
Informacja na temat stanu dróg powiatowych 2009-10-20 14:44
Informacji o stanie środowiska w powiecie myśliborskim 2009-10-16 14:33
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU MYŚLIBÓRZ NA LATA 2004 - 2007 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2008 - 2011" 2009-11-05 10:35
Ocena stanu sanitarnego powiatu do WSSE 2009-09-21 14:34
Informacja na temat bezrobocia w Powiecie Myśliborskim za 2008 rok 2009-09-21 14:32
Sprawozdanie ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Myśliborskiego za rok 2008r 2009-06-16 07:59
Informacja nt. wykonania planów finansowych za 2008 rok 2009-06-16 07:58
ANALIZA-SPRAWOZDANIA FINANSOWE SZPITALI ZA 2008 2009-06-16 07:58
Sprawozdanie finansowe SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie 2009-06-16 07:56
Sprawozdanie finansowe SPZOZ Szpital Powiatowy w Balinku 2009-06-16 07:55
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ RADY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2009-04-17 09:22
SPRAWOZDANIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 2008r 2009-04-16 08:29
Sporawozdanie ze Strategii za 2008 rok 2009-04-16 08:28
Informacja - Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych "Szkuner" 2009-03-05 08:21
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSWA NA TERENIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W 2008 roku 2009-02-20 10:20
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2008 r. 2009-01-21 11:43
SPRAWOZDANIE Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok 2009-01-21 11:37
Informacja na temat stanu dróg powiatowych 2008-10-20 14:52
Ocena stanu środowiska 2007 myslibórz 2008-10-20 14:53
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2008 roku Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie 2008-09-23 11:56
INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE MYŚLIBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2008 roku 2008-09-23 11:54
Ocena bezpieczeństwa powiatu myśliborskiego za 2007 rok 2008-09-23 11:51
Sprawozdanie finansowe za 2007 rok - Szpital Powiatowy w Dębnie 2008-06-16 13:58
Sprawozdanie finansowe za 2007 rok - Szpital Powiatowy w Barlinku 2008-06-16 13:56
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za rok 2007 Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie 2008-06-16 13:51
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2007 rok 2008-04-24 12:09
Sprawozdanie z pomocy społecznej za 2007 2008-04-24 12:09
Informacja PCPR - Rada ds. Osób Niepelnosprawnych 2008-04-24 12:08
Sprawozdanie Rzecznika za 2007 rok 2008-03-17 14:42
Informacja z działalności JGZ Myślibórz 2008-03-17 14:41
Informacja PZD na temat dróg 2008-03-17 14:41
Informacja ARiMR - wnioski w IV kwartale 2007r 2008-03-17 14:40
Informacja - wykonanie planów finansowych za 2007 rok 2008-03-17 14:39
Informacja nt. zabezpieczenia powodziowego w powiecie 2008-02-15 13:34
Informacja nt. bezrobocia w powiecie w 2007 roku 2008-02-15 13:34
Informacja dotycząca realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2008-02-15 13:32
Informacja - stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie 2008-02-15 13:28
Informacja - ocena stanu przeciwpożarowego w powiecie 2008-02-15 13:26
Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok 2008-02-04 13:01
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIA PROCESU PROCESURESTRUKTURYZACJI SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W BARLINKU I W DĘBNIE 2008-02-04 12:59
DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG 2007-11-21 14:42
INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE MYŚLIBORSKIM W ROKU 2006 2007-10-24 15:00
Wskaźniki ekonomiczne SP ZOZ Dębno 2007-09-24 12:59
Wskaźniki ekonomiczne SP ZOZ Barlinek 2007-09-24 12:59
Efekty restrukturyzacji SP ZOZ Dębno 2007-09-24 12:58
Efekty restrukturyzacji SP ZOZ Barlinek 2007-09-24 12:57
Informacja o realizacji programów restrukturyzacji SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Dębnie 2007-09-24 12:56
Informacja o realizacji programów restrukturyzacji finansowej i naprawczego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Barlinku wg stanu na koniec maja 2007 roku. 2007-09-24 12:54
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie 2007-09-24 12:53
Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myślibórz na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011” 2007-06-18 12:39
Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Myśliborskim w 2006 roku i I kwartale 2007 r. 2007-05-17 15:02
Informacja z realizacji zadań pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim w 2006 roku 2007-04-12 14:07
Informacja dot. konkursu rysunkowego dla dzieci i młodzieży p.t. „Kiedy dzwonię po straż pożarną ?” 2007-03-02 13:03
ANALIZA ZDARZEŃ I FUNKCJONOWANIA PSP I OSP NA TERENIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGOZA 2006 r. 2007-02-19 10:13
STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGOW 2006 ROKU 2007-02-19 10:12
Sprawozdanie z działalności Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Myśliborzu na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu myśliborskiego w 2006 roku 2007-02-19 10:11
Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowegona terenie Powiatu Myśliborskiego 2007-02-19 10:05
Stan szkół ponadgimnazjalnych 2007-02-01 16:26
STAN ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 2007-02-01 16:26
Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok. 2007-01-22 16:13
Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 2006-10-04 16:13
Informacja o stanie srodowiska 2006-09-21 10:56
Informacja o działalności insp. ochrony roślin 2006-09-21 10:53
Stan dróg w powiecie oraz przygotowanie do akcji zima 2006-09-21 10:51
Informacja z realizacji programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2006-07-10 10:25
Informacja o realizacji programów restrukturyzacji finansowej i naprawczego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Barlinku 2006-07-10 10:14
Raport z realizacji „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011" 2006-06-21 14:03
Ocena stanu przeciwpożarowego i zabezpieczeń przeciwpożarowych Powiatu Mysliborskiego 2006-05-19 11:15
Informacja nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2005 rok i I kwartał 2006 2006-05-19 11:13
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok 2006-04-12 14:51
Sprawozdanie z realizacjo zadań pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim za 2005 2006-04-11 14:04
Sprawozdanie z realizacjo Stragegii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za 2005 2006-03-20 16:21
Informacja z realizacji programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2006-03-16 13:54
Informacja o realizacji programu restrukturyzacji finansów SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Barlinku(wg stanu w dniu 01.03.2006r.) 2006-03-16 13:53
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W MYŚLIBORZU„OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE MYŚLIBORSKIM W ROKU 2005” 2006-02-14 11:50
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu mysliborskiego w 2005 r. 2006-02-14 11:49
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W MYŚLIBORZU ZA 2005 ROK 2006-01-18 11:08
SPRAWOZDANIE Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok 2006-01-18 11:07
INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE MYŚLIBORSKIM W 2004 ROKU 2005-09-26 15:20
Informacja PSP w Myśliborzu o bezpieczeństwie przeciwpożarowym w powiecie 2005-04-13 15:47
Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Myśliborskiego 2005-04-13 15:46
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W MYŚLIBORZU w 2004 ROKU 2005-04-13 15:45
Inwestycja drogowa realizowana na terenie Powiatu Myśliborskiego w ramach środków strukturalnych Unii Europejskiej 2005-03-30 15:14
SPRAWOZDANIE Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok 2005-01-13 15:22