Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXIX


Protokół Nr XXXIX/2006

Z posiedzenia XXXIX Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 25 stycznia 2006 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2. Obrady rozpoczęły się o godzinie 1200, a zakończyły o godzinie 1530.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Marian Polański dokonał otwarcia XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności (załącznik Nr 1 do protokołu) stwierdził, że w obradach udział bierze 15 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radni: Wiesława Konofalska, Mariusz Norsesowicz, Krystyna Wyszyńska, Ryszard Patkowski

Ad. 2

Przewodniczący Rady Marian Polański zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku sesji.

Wicestarosta Powiatu - Andrzej Dobrowolski

poinformował, że jeżeli chodzi o porządek to proponuję punkt 12 i 13 wycofać tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie. Mieliśmy pewien spór kompetencyjny i po ostatnich rozstrzygnięciach podjęcie tych uchwał leży w kompetencjach Zarządu Powiatu a nie Rady Powiatu. Natomiast w to miejsce wprowadzić dwa projekty uchwał. Jeden projekt uchwały był analizowany i dyskutowany na posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Pozostałe komisje nie miały takiej możliwości. Związane jest to z tym, że przygotowujemy projekt to interegu dotyczący Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie dawniej był to Dom Dziecka. I takie były zapisy w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym i w projekcie uchwały budżetowej. W miesiącu grudniu został zmieniony statut tej jednostki na Placówkę Wielofunkcyjną. W związku z tym, aby móc złożyć wniosek o środki na termomodernizację tej placówki musimy dokonać dwóch zmian. Pierwszą w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na stronie 6 pod pozycją 6 pojawia się nazwa temomodernizacja placówki Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie - miejsca transgranicznych spotkań dzieci i młodzieży tak jak brzmi wniosek do interegu. Jest to jedna propozycja, aby punkt 12 wprowadzić o powyższej treści. Drugą propozycją jest, aby w punkcie 13 wprowadzić projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok również zmieniający nazwę placówki Dom Dziecka na Placówkę Wielofunkcyjną.

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zarządził głosowanie wniosku zgłoszonego przez Wicestarostę Powiatu w sprawie wycofania dwóch projektów uchwał z porządku obrad oraz wprowadzenia dwóch projektów uchwał do porządku obrad.

Za wycofaniem z porządku obrad punktu 12 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, 1 głos wstrzymujący się (W. Wojtkiewicz)

W wyniku głosowania projekt uchwały został wycofany z porządku obrad sesji.

Za wycofaniem z porządku obrad punktu 13 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie głosowało - 14 radnych, przeciw - 1 radny (W. Wojtkiewicz), nikt się nie wstrzymał

W wyniku głosowania projekt uchwały został wycofany z porządku obrad sesji.

Za wprowadzeniem do porządku jako punktu 12 projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” głosowało 14 radnych, przeciw - 0, 1 głos wstrzymujący się (W. Wojtkiewicz)

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

Za wprowadzeniem do porządku jako punktu 13 projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok głosowało 14 radnych, przeciw - 0, 1 głos wstrzymujący się (W. Wojtkiewicz)

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

Nikt więcej nie zgłosił uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji z wprowadzonymi zmianami:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu.

4. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok

7. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

9. Sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady za 2005 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na 2006 rok Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”

13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Myśliborskiego.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Marian Polański poinformował Radę, że protokół XXXVIII posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o ich przyjęcie.

Zapytał, czy są inne wnioski.

Nikt wniosków nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z obrad XXXVIII sesji głosowało - 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych (B. Bortnowski, W. Wojtkiewicz).

Ad. 4

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. ( załącznik Nr 2 do protokołu).

Radny Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

poinformował, że na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2006 roku Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 133/247/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń oraz wydzierżawienie sprzętu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie. Motywując to tym, że proponowane zmiany wynikają z realizacji programu restrukturyzacyjnego oraz obniżenia kosztów szpitala przy zmniejszonych na rok 2006 przychodach na działalność medyczną. Program restrukturyzacyjny opracowany przez firmę Promotor zakładał wzrost wartości kontraktów trzykrotnie. Wynika z tego, że przychody są mniejsze, dlatego chciałbym się dowiedzieć o ile są one mniejsze?. Druga sprawa związana również ze szpitalem jest taka, że na poprzedniej sesji Rada Powiatu zatwierdziła w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, który został nam przekazany tuż przed głosowaniem tak jak dzisiaj. Chciałbym żeby nie akurat Starosta tylko jeden z członków Zarządu omówił sprawę dotyczącą zabezpieczenia ujęcia w planie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym oddziału rehabilitacji w szpitalu w Barlinku. W sprawozdaniu z pracy Zarządu jak również w protokołach Zarządu Powiatu na ten temat nie ma bliższych informacji. Z czego wynikałoby, że temat oddziału rehabilitacji nie był omawiana na posiedzeniu Zarządu Powiatu, a Rada Powiatu przegłosowała uchwałę, w której zabezpiecza się bardzo znaczne środki. Chciałbym uzyskać na ten temat dzisiaj informację, ale nie od Starosty czy Wicestarosty, ale od jednego z członków Zarządu. Kolejna sprawa dotyczy odroczenia spłaty pożyczki do 30 listopada 2006 roku udzielonej szpitalowi powiatowemu w Barlinku i w Dębnie, czy chodzi tutaj o tą pożyczkę, którą poręczała Rada Powiatu w poprzedniej kadencji i jak wygląda w ogóle ta spłata?. Na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2005 roku Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o wykonaniu wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej rewizji finansowej Firmy Audytorsko - Konsultingowej przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie. Z informacji tej wynika, że nie wszystkie zalecenia pokontrolne zostały przez szpitale wykonane. Dotyczy to i szpitala w Barlinku i w Dębnie. Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest realizacja tych punktów, które jednostki do dnia 31 grudnia nie wykonały. Kolejna sprawa z tym związana w programie opracowanym przez firmę Promotor jest określony harmonogram obniżeń kosztów w szpitalu powiatowym w Dębnie, podane są działania, które szpital powinien wykonać w miesiącu październiku 2005 roku. Działania te dotyczą konkretnie redukcji zatrudnienia. Chciałbym się dowiedzieć czy takie punkty, które są zawarte w programie restrukturyzacyjnym zostały wykonane.

Radny Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, że na stronie 6 sprawozdania przedstawia się wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyposażenie nowych łazienek i powstającego hotelu dla ofiar przemocy. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie on się mieści, jakie są jego koszty? Drugi temat sprawa aptek. i godzin ich otwarcia. Chciałbym się zorientować jak to wygląda w poszczególnych gminach.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

poinformowała, że jeżeli chodzi o uchwały, które podjął Zarząd Powiatu dotyczyły one pomieszczeń prosektorium oraz pomieszczeń kuchni. Został ogłoszony przetarg na dzierżawę prosektorium oraz na usługi sprzątające szpitala. Jeżeli chodzi o drugie pytanie i zwolnień pracowniczych realizacja programu naprawczego nastąpiła od grudnia, ponieważ do końca listopada zawieraliśmy umowy z wierzycielami cywilno - prawnymi, aby otrzymać decyzję restrukturyzacyjną od Wojewody Zachodniopomorskiego. W miesiącu grudniu 2005 roku zostało przekazanych pracownikom 20 umów w tym 13 rozwiązań umowy o pracę jest to: 12 pielęgniarek i 1 pracownik rengena. Całkowite wypowiedzenia otrzymały 13 osób w miesiącu grudniu. W miesiącu styczniu wypowiedzenie umowy o pracę otrzymają 16 osób. Jeżeli chodzi o administrację to będzie również wypowiedzenie umów o pracę. Jeżeli chodzi o pracownię rengenowską została dokonana reorganizacja pracownicy rengena przeszli na umowy kontraktowe i jedna osoba otrzymała rozwiązanie umowy o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Starosta Powiatu - Janusz Winiarczyk

powiedział, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odroczenie spłaty pożyczki udzielonej dla szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie do dnia 30 listopada 2006 roku ze względu na brak możliwości finansowych na uregulowanie zobowiązań mających na uwadze zawarte ugody z wierzycielami. Z tego co pamiętam była to kwota w szpitalu w Barlinku - ok. 560.000 zł, w Dębnie - ok. 630.000 w to wchodzi rata Nordea i kwota 450.000 zł dla obu szpitali powiatowych, o której Rada Powiatu została wcześniej już poinformowana.

Naczelnik Wydziału Kontroli - Bernarda Bartoszewicz

powiedziała, że jeżeli chodzi o wykonanie zaleceń pokontrolnych kontrola została przeprowadzona na koniec miesiąca listopada 2005 roku. W Szpitalu Powiatowym w Barlinku nie została rozliczona inwentaryzacja to znaczy na dochodach memoriałowych brak było adnotacji podpisu księgowej, która dekretuje i księguje dokumenty. Jeżeli chodzi o delegacje służbowe, w delegacjach służbowych została założona ewidencja, która nie jest dokładnie sprecyzowana. Po posiedzeniu Zarządu Powiatu zostało wydane zalecenie pokontrolne w celu uzupełnienia celu podróży służbowych oraz rozliczenie inwentaryzacji. Szpital Powiatowy w Barlinku powiadomił o wykonaniu, że inwentaryzacja została rozliczona i wyniki zaksięgowane. Odnośnie ewidencji podróży służbowych nie wypełniono brakujących uwag za rok 2004 i 2005, zalecenia te nie zostały wykonane ze względu na chorobę dyrektora jednostki. Jeżeli chodzi o Szpital Powiatowy w Dębnie jest w trakcie realizacji zaleceń, została dokonana kontrola artykułów żywnościowych. Natomiast co do pozostałych zakupów leków itp. po prostu były one przeprowadzane. Jeżeli chodzi o zawieranie umów w trakcie kontroli dyrekcja szpitala była w trakcie zawierania ugód z wierzycielami. Z udzielonych wyjaśnień przez dyrektora jednostki ugody te zostały dopracowane i zostały podpisane.

Radny Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że porównałem ze sobą dwa materiały sprawozdanie z prac Zarządu ze sprawozdaniem z przeprowadzonych kontroli podległych jednostek. Analiza tych dwóch materiałów wzbudziła pewne wątpliwości. Chciałbym odnieść się czy środki trwałe obecnie są prawidłowo udokumentowane. Ze sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wynika, że obrót tymi środkami nie był prawidłowo udokumentowany to znaczy nie były wystawiane dokumenty środkami TP. Czy zostały one zrealizowane?. Kolejna sprawa środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie były przekazywane w ustalonych terminach na rachunek funduszu. Kolejna sprawa nie przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Czy w chwili obecnej jest to realizowane?

Naczelnik Wydziału Kontroli - Bernarda Bartoszewicz

poinformowała, że jeżeli chodzi o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest w trakcie realizacji, czyli do końca tygodnia kontroli części zobowiązań systematycznie miesięcznie zostały prawidłowo wypłacane. Jeżeli chodzi o NP i TP na podstawie kasowych dowodów nie było w tym okresie przyjęć. Jeżeli chodzi o zamówienia publiczno - prawne w związku z tym, że zostały zawarte ugody będą one realizowane w trakcie zawierania ugód.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że jeżeli chodzi o zapytanie radnego A. Potyry w sprawie powstającego hotelu dla ofiar przemocy wkradł się tam błąd, ponieważ nie jest to hotel lecz hostel. W ubiegłym roku napisaliśmy projekt do Wojewody Zachodniopomorskiego, gdzie była możliwość uzyskania dofinansowania do 50% kosztów powstania interwencji kryzysowej między innymi gdzie mogłyby przebywać ofiary przemocy domowej. Otrzymaliśmy kwotę 37.500 zł. Jest to zadanie własne powiatu jest to realizowane w ramach powiatowego centrum pomocy rodzinie czyli nie było wydzielonego budżetu na ten cel. Złożyliśmy w ubiegłym roku wniosek o przesunięcie w budżecie PCPR i wydzielenie kwoty na paragraf interwencji kryzysowej. Łącznie 75.000 zł koszt projektu utworzenie pokoju przyjęć, który będzie pełnił jednocześnie funkcję błękitnego pokoju oraz miejsc noclegowych dla ofiar przemocy.

Członek Zarządu - Andrzej Królikowski

powiedział, że kolega W. Wojtkiewicz wywołuje członków Zarządu do tablicy tylko, że w Zarządzie mamy role rozdzielone. Akurat szpitalami zajmuje się Wicestarosta Powiatu na pewno jeżeli będzie konieczność udzielenia szczegółowych odpowiedzi na pewno na nie odpowie. Z tego co ja zrozumiałem w protokole z posiedzeń Zarządu Powiatu nie było omawianej kwestii oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu w Barlinku. Natomiast z tego co pamiętam i wiem to w WPI to zadanie jest na rok 2007, dlatego też może nie było z tego względu jeszcze dyskusji na posiedzeniu Zarządu. Zarząd owszem w kontekście generalnie dyskutuje na różne tematy na temat szpitali. Jeżeli chodzi o rok 2007 na pewno będziemy rozpatrywać dopiero w tym roku. Dlatego też nie ma dyskusji w protokole Zarządu Powiatu w tej kwestii.

Wicestarosta Powiatu - Andrzej Dobrowolski

poinformował, że problem aptek każdego roku powraca. Nie ma apteki na terenie Powiatu Myśliborskiego, która jest czynna w nocy. Czyli jest personel apteka jest otwarta i od razu można wejść i się zaopatrzyć w odpowiednie leki tego nie ma. Jest natomiast dyżur aptek w porze nocnej. Pora nocna jest określona między godziną 2000 a 800 rano i takie dyżury aptek są w każdej aptece na terenie Powiatu Myśliborskiego czyli jest to gmina: Barlinek, Dębno i Myślibórz. Dana apteka która pełni dyżur i jeżeli jest taka potrzeba można telefonicznie się skontaktować i w ciągu 15 minut osoba potrzebująca otrzyma leki. Harmonogram aptek został zaopiniowany pozytywnie przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Aptekarską w Szczecinie oraz Zarząd w tym kierunku zaciągnął opinii burmistrzów i wójtów gmin w Powiecie Myśliborskim.

Ad. 5

Przewodniczący Rady - Marian Polański

powiedział, przystępujemy do realizacji punktu 5 porządku obrad: Interpelacje i zapytania radnych.

Zapytał czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos?

Radny Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

poinformował, że na poprzedniej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego do kwoty 3.000.000 zł z przeznaczeniem na pożyczki dla szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie. Przejrzałem dokładnie programy opracowane przez firmę Promotor i muszę stwierdzić, że jestem zdziwiony skąd na Zarządzie była dyskusja między kwotami, gdzie proponowane było od 2.000.000 do 3.000.000 zł z czego wynika ta kwota skoro w programie szpitala powiatowego w Dębnie jest jedno zdanie, które daje dużo do myślenia. Po opisie działań restrukturyzacyjnych, które należy podjąć jest jedno zdanie, które powinno dać do myślenia dla wszystkich radnych a mianowicie - warunkiem koniecznym i niezbędnym jest przejęcie lub spłata zobowiązań szpitala powiatowego w Dębnie na kwotę 10.000.000 zł przez organ założycielski czyli przez Radę Powiatu. Z tego zdania wynika, że wszystkie działania, które podejmiemy nie mają racji bytu jeżeli szpitala nie odciąży się z tego długu, czyli 3.000.000 zł dla obu szpitali powiatowych praktycznie nic nie pomoże. Pani Naczelnik Wydziału Kontroli poinformowała, że w szpitalach nie są realizowane zamówienia publiczno - prawne, dotyczą to zobowiązań, które były planowane na dzień 31 grudnia 2004 roku i nie płacenie bieżących zobowiązań skutkować będzie wszczęciem postępowań egzekucyjnych przez komorników. Automatycznie powiększy to koszty szpitali.

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zwrócił uwagę radnemu, aby złożył konkretną interpelację bądź zapytanie.

Radny Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zwrócił się do Przewodniczącego Rady ja mam na wypowiedź czas, który zagwarantował mi statut, który został przyjęty przez Pana i Pana kolegów i proszę mi tego czasu nie zabierać. Aby zadać właściwe pytanie należy naświetlić stan faktyczny sprawy. W związku z powyższym mam pytanie czy Zarząd Powiatu poważnie traktuje program restrukturyzacyjny i ograniczy pomoc dla szpitala powiatowego w Dębnie tylko do kwoty 3.000.000 zł. Właściwie nawet nie wiadomo, ponieważ ta kwota jest przewidziana dla obu szpitali. Czy była rozważana możliwość przejęcia tego zobowiązania. Likwidacja szpitali tak jak wynika z tej informacji kosztowałaby Powiat na dzień obecny 25.000.000 zł. Kolejna sprawa odnośnie oddziału rehabilitacji w szpitalu w Barlinku. Na poprzedniej sesji Rada Powiatu przegłosowała 1.000.000 zł na oddział rehabilitacyjny w szpitalu w Barlinku. Nie uzyskałem tutaj odpowiedzi w tej kwestii, nie było to również dyskutowane na Zarządzie Powiatu. A mianowicie w programie restrukturyzacyjnym szpitala w Barlinku przypisane jest zadanie, gdzie z internatu przeprowadzenie z dołu na jedno z pięter oddziału wewnętrznego, zwolnienie tego oddziału poprzez połączenie oddziału wewnętrznego, który jest na parterze i I piętrze. Poprzez połączenie uzyskuje się jeden oddział i wówczas przeniesienie do internatu na dolne piętro, remont i adaptacja internatu na potrzeby oddziału rehabilitacji na potrzeby ZUS-u. Mnie interesują takie sprawy czy w ogóle były rozpatrywane, czy kwestia tego typu była przedmiotem jakichkolwiek rozważań. A mianowicie czy ZUS wyda na ten cel określone środki i trzeba będzie się liczyć z tym, że sprzedaż usług będzie zależeć od tego czy szpital będzie miał zawartą umowę w tym przypadku z ZUS-em. Druga sprawa związana z kosztami tego przedsięwzięcia. Skąd wzięła się akurat ta kwota 1.000.000 zł, która jest zawarta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym tym bardziej, że firma Promotor sceptycznie do tego projektu podchodzi. Jaka jest gwarancja, że będziemy mięli zbyt na te usługi?

Nikt więcej pytań nie zgłosił w związku z tym Przewodniczący Rady - Marian Polański przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad: Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok.

Ad. 6

Przystąpiono do omówienia informacji Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok.

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są pytania i uwagi do przedłożonej informacji?

Nikt nie zgłosił pytań i uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu za 2005 rok.

Za pozytywną oceną głosowało - 14 radnych, przeciw 0, 1 głos wstrzymujący się (W. Wojtkiewicz).

Uchwała Nr XXXIX/289/2006 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu za 2005 rok. (załącznik Nr 3 do protokołu

Ad. 7

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku sesji: Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu (załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są pytania i uwagi do przedłożonego sprawozdania?

Radny Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, że na posiedzeniach komisji dość szeroko było omawiane powyższe sprawozdanie, ale chciałbym jeszcze go uzupełnić o kwestię dotyczącą delegacji służbowych, które były nie prawidłowo sporządzane. Chciałbym się dowiedzieć czy jest limit, który mówi ile można delegacji wykorzystać i jakie są to kwoty jeżeli chodzi o delegacje?

Radny Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że kolejny raz otrzymaliśmy sprawozdanie z przeprowadzonych kontrolach w jednostkach organizacyjnych powiatu. Od momentu pełnienia funkcji radnego czyli posiadam pięć takich sprawozdań. Sprawozdanie z 2002 roku było przedmiotem artykułu prasowego, który napisała redaktor Gazety „Głosu Szczecińskiego”, w których przedstawiła stwierdzone nieprawidłowości w podległych jednostkach. W sprawozdaniach w tych słusznie zauważyła Pani redaktor nie podawano informacji w których jednostkach, kto dopuścił się tych nieprawidłowości i czy ewentualnie były wyciągnięte jakieś w tym kierunku konsekwencje. W każdym z tych sprawozdań jest krótka informacja o tym, że wydano zalecenia pokontrolne. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za 2005 rok kończy się zdaniem: „Materiał zgromadzony w wyniku przeprowadzonych kontroli daje podstawę do wskazania tych obszarów działań jednostek i wydziałów, które w największym stopniu narażone są na ryzyko pojawienia się nieprawidłowości i naruszeń przepisów. Umożliwia to takie udokumentowanie badań kontrolnych, które w sposób efektywny doprowadzą do wyeliminowania nieprawidłowości w bieżącej działalności urzędu i jednostki”. Takie samo stwierdzenie można przeczytać w sprawozdaniu z 2002 roku. na to wygląda, że w dalszym ciągu są te same nieprawidłowości i generalnie one się cały czas powtarzają. Wydział Kontroli Starostwa dużo tych kontroli wykonuje i z tego należałoby się cieszyć, ale brakuje mi tutaj jednego - podjętych działań. To, że mamy takie duże zadłużenia przykładowo szpitale powiatowe. Czy Zarząd Powiatu w końcu ten materiał wykorzysta i podejmie w tym kierunku działania i tak zmobilizować kierowników jednostek, aby kolejne sprawozdania zawierało ewentualnie jedną, dwie strony nieprawidłowości.

Na obrady sesji przybyli radni: Krystyna Wyszyńska, Ryszard Patkowski

Starosta Powiatu - Janusz Winiarczyk

poinformował, że na dzisiejsze obrady sesji zostali zaproszeni kierownicy jednostek, które były kontrolowane przez Wydział Kontroli jak również kierownicy Wydziałów Starostwa, którzy przeprowadzali kontrole w wydziałach. Uważam, że jest to materiał bardzo szczegółowy. Możemy napisać w dwóch zdaniach, że wszystko w starostwie jest dobrze wykonywane. Wykazała to kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz kontrola w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myśliborzu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na temat zamówień publicznych. Przedłożyliśmy sprawozdanie, które również było zawarte w sprawozdaniach z pracy Zarządu Powiatu. Przyjęliśmy w tej kadencji jedną zasadę niesamowicie ważną. Po kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Starostwa protokół z kontroli trafia na posiedzenie Zarządu Powiatu. Zarząd dokonuje szczegółowej analizy w obecności kierownika kontrolowanej jednostki. Na posiedzeniu ustosunkowujemy się do wszystkich kwestii i wydajemy również takie czy inne polecenia. Oprócz tego Wydział Kontroli przygotowuje zalecenia pokontrolne. Przykładem jest jeżeli stwierdziliśmy w delegacjach służbowych w jednostce tam gdzie jest cel wyjazdu było stwierdzenie wyjazd służbowy. Na Zarządzie zaraz zareagowaliśmy jaki to wyjazd służbowy musi być napisane dokładnie czy w NFZ i załatwiałem takie czy inne kwestie, czy byłem Urzędzie Wojewódzkim i załatwiałem to czy coś innego, więc musi to być udokumentowane w sposób bardzo szczegółowy. Nawet zaleciłem, aby do tej delegacji dołączać wszelkiego rodzaju zaproszenia czy to na konferencje, szkolenia itp. Aby kontrolujący w sposób jednoznaczny widział jak to się należy, aby w tym temacie nie miał żadnych wątpliwości. Nieprawdą również jest, że sprawozdania te są takie same jak co roku może są one tylko podobne schematycznie, ponieważ może układ jest podobny, a nie że się powtarzają. A może i się powtarzają bo jeżeli w jednej jednostce były takie zalecenia w 2005 roku, a druga jednostka w tym kontekście nie była kontrolowana i powtarzają się zalecenia. Z panem Sekretarzem dość długo nad tym sprawozdaniem dyskutowaliśmy i doszliśmy do wniosku, że w tym sprawozdaniu nie powinniśmy wymieniać jednostek. Naczelnik Wydziału jest przygotowana do tego, że jak będzie pytanie w której to jednostce były dane nieprawidłowości bez problemu udzieli takiej odpowiedzi. Kolejna sprawa - mocno zadłużone szpitale i my nie wiele mogliśmy zrobić. Czy to my uchwaliliśmy ustawę „203” i „110”, czy my jednocześnie jesteśmy winni za te zadłużone szpitale. Wchodzimy w różnego rodzaju spotkania dyskutujemy jak i co możemy zrobić. Uważam, że na tej sali są radni rady powiatu a nie po jednej stronie są radni co rzekomo coś robią jednocześnie starając się rozwiązywać problemy a po drugiej stronie są ci co kontrolują i mówią, że wszystko jest źle. Ja tak nie uważam. Uważam, że wszyscy mamy koncepcje dzielimy się tą koncepcją, aby poprawić takie czy inne zagadnienie, które służy społeczności powiatu myśliborskiego.

Radny Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pana Starosty Powiatu. Pan Starosta stwierdził, że była kontrola w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myśliborzu w sprawie zamówień publicznych, że wszystko było dobrze. Pani Elżbieta Krzemińska była członkiem zespołu kontrolnego w poprzedniej kadencji, który kontrolował szpital powiatowy w Barlinku. Natomiast ja jako członek Komisji Rewizyjnej z Panem Januszem Fabiańczykiem kontrolowaliśmy szpital powiatowy w Dębnie odnośnie zamówień publicznych. Stwierdziliśmy wówczas, że występują błędy, nieprawidłowości w stosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych. Te same błędy, które wykazuje w tym temacie kontrola wyspecjalizowanej firmy i dokładnie stwierdza to samo. Nie może tak być, że jeżeli Komisja Rewizyjna czy firma kontrolująca wydała zalecenia pokontrolne i te zalecenia nie zostały wykonane i w tym kierunku nie ma żadnych wniosków jakie Zarząd Powiatu wyciągnął. Nie ma podjętych żadnych działań, aby zobowiązały kierowników jednostek do ich przestrzegania. To powinno być pilnowane i w przypadku powtarzania się powinny być wyciągane sankcje dyscyplinarne. Jeżeli nie będzie porządku to te nieprawidłowości będą się powtarzały. Nie może być usprawiedliwiania, że brak środków dzisiaj powoduje to, że w dalszym ciągu ustawa jest nie przestrzegana. I nie można twierdzić, że opozycja tylko wytyka błędy bo taka nasza rola. Odnośnie tych nieprawidłowości efekty na pewno byłyby jakby Zarząd Powiatu ostrzej wymagał ich przestrzegania od kierowników jednostek.

Starosta Powiatu - Janusz Winiarczyk

poinformował, że źle się działo w szpitalu w Dębnie podjęliśmy decyzję z dnia na dzień i odwołaliśmy dyrektora - czyli są wyciągnięte konsekwencje. Jeden z kierowników jednostki błędnie wypełniał delegację to co miałem mu za to zabrać np. dodatek czy go ukarać. Zwróciłem mu uwagę jeżeli będzie się to nadal powtarzać to zostanie ukarany. Uważam, że te kontrole, które analizujemy nie ma takich rzeczy, aby kogoś ukarać czy to finansowo czy też karać karą dyscyplinarną. Jeżeli Zarząd Powiatu uznaje, że na razie wydajemy zalecenia, przecież te kontrole nie robi się załóżmy co roku tylko zazwyczaj jest to rozpiętość czterech lat. Także proszę pamiętać o tym, że nie zasada jest taka aby tylko karać, zabierać itp. czasami wystarczy tylko dobre słowo, aby poprawić sytuację jaka panuje w danej jednostce.

Członek Zarządu - Andrzej Królikowski

poinformował, że nie zgadzam się z wypowiedzią radnego W. Wojtkiewicza z prostej przyczyny. Usłyszałem z wypowiedzi radnego, że Zarząd Powiatu podejmuje decyzje o których Rada Powiatu nie wie, to nie jest prawdą. Wszystkie nasze działania, które podejmujemy są omawiane bardzo szeroko na posiedzeniach Stałych Komisji Rady Powiatu. Również nasze działania są opisywane w protokołach Zarządu Powiatu, które radny W. Wojtkiewicz szczegółowo analizuje. Odniósł bym się do tego inaczej pod kątem po co byłby Zarząd, gdyby wszystkie decyzje i sprawy miałaby podejmować Rada Powiatu. Nie byłoby sensem w tym przypadku powoływać Zarządu Powiatu.

Radny Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, że z dyskusji radnych wynika, że przeprowadzane kontrole w poprzedniej kadencji wykazały podobne błędy. Chodzi mi w szczególności o delegacje służbowe. Już wtedy stwierdzono, że nieprawidłowe wypełnianie delegacji. W trakcie dyskusji były takie zdania, że delegacje pracowników były wypełniane prawidłowo, wzorowo natomiast delegacje dyrektora pobieżnie. My jako mieszkańcy Barlinka staramy się pomagać i działać społecznie, czyli swoje pieniądze wykładać, aby ten szpital funkcjonował. Poprzednia kontrola te same błędy wykazuje, Zarząd Powiatu stwierdza i poucza i do kiedy to będzie trwało odbijanie piłeczki?. Jakieś konsekwencje powinny być wyciągnięte. Oczekuję w tej kwestii na odpowiedź i jaka kwota wchodzi w rachubę?

Naczelnik Wydziału Kontroli - Bernarda Bartoszewicz

poinformowała, że jeżeli chodzi o same wykonanie zaleceń pokontrolnych: pojawiają się nieprawidłowości, które w zasadzie nie mają wpływu na działalność jednostki, ale są one bardzo pracochłonne. Te powtarzające się nieprawidłowości, które należy potraktować i wyeliminować w jednostkach jest to uzupełnienie numeru inwentarzowego w jednostce oraz nie prawidłowo dokonywane są poprawki np. przy arkuszach. Dyrektorzy jednostek jak i księgowi dążą do tego, aby te nieprawidłowości wyeliminować, ponieważ utrudnia to prawidłową wycenę. Nastąpiła duża poprawa jeżeli chodzi o ewidencję w poszczególnych pomieszczeniach dyrektorzy i księgowi jednostek posiadają tabliczki ze spisem inwentarza. W tym kierunku nastąpiła duża poprawa. Jeżeli chodzi o podróże służbowe w szpitalu powiatowym w Barlinku kwoty podróży wynoszę one za rok 2003 - 9.917 zł, w 2004 r. jest to kwota ok. 12. tys. zł podejrzewam, że wzrost nastąpił z tego tytułu ponieważ było zawieranych więcej umów i wyjazdów do NFZ w Szczecinie.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku - Ryszard Mitek

powiedział, że padło tu stwierdzenie dotyczące olbrzymiej machinacji finansowej, bo takie sugestie padły i tak to odczytałem. Bardzo wielka sprawa w sprawie delegacji służbowych. Nie padło nazwisko, ale wiem że dotyczy to mnie. Rzecz polega nie na tym, że stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach to nie było zakwestionowane. Padła opinia kontrolującego, że nie dość dokładnie opisywano cel wyjazdu. Pracownica wystawiająca delegacje to robiła, a sugestia dzisiaj jest jaka, ile on na tym zarobił ile wytargował. Wyliczyłem dokładnie do każdego kilometra używając własnego samochodu dokładam. Zastanawiam się czy dzisiaj będę mógł rozliczyć sobie delegację, ponieważ formalnie nikt mnie nie zaprosił tylko zaproszenie telefoniczne. Czy to też będzie podejrzenie o nadużycie. Naprawdę przykładajmy właściwą miarę do właściwych spraw. To była tylko opinia kogoś kto uznał, że lepiej byłoby gdyby dokładnie pisało się cel wyjazdu. Ale to nie oznacza, że choć jeden kilometr został dopisany, choć nie oznacza, że choć raz był fałszywy wyjazd. Z kolegą Andrzejem Waszkiewiczem jeździliśmy jednym samochodem, po to aby było taniej. Nie opłaca się używania własnego samochodu. Być może niektórym się opłaca bo mi nie, dokładam do tego z własnej kieszeni. Jeśli chodzi o szczegóły są to tylko wyjazdy poza teren gminy, a więc nie objęte żadnym ryczałtem. Mówimy, że kontrola i ściganie to najważniejsza sprawa, mówimy o wielkim zadłużeniu szpitali i jak je zlikwidować, ale to jest już trudniejsze. Właściwa miara do właściwej sprawy. Szpital w Barlinku posiada 122 łóżka, gdzie 30 łóżek długoterminowych, zadłużenie 7.600.000 zł, szpital w Drezdenku posiada 122 łóżka, 25 łóżek długoterminowych, zadłużenie 50.000.000 zł i to jest właściwa miara i właściwa sprawa.

Radny Powiatu - Andrzej Potyra

panie dyrektorze nie wiem czy tak poniesionym głosem można sobie wytykać. Nikogo nie oskarżam dyskusja była na ten temat na posiedzeniach komisji takie jest prawo radnego. Mamy dbać o to, aby to co nam podlega było prowadzone prawidłowo. Zadanie, które jest umieszczone w sprawozdaniu z kontroli brzmi: brak ewidencji przebiegu kilometrów. Pani dyrektorze jeżeli Pan za tą kwestię obwinia pracownicę - to w porządku. Uważam, że jeżeli Pan jeździ to najlepiej wie ile kilometrów przejechał. Proszę mnie nie oskarżać o żadne oskarżanie kogoś, bo ja nikogo nie oskarżałem. Jeżeli jest napisane to mam prawo się pytać.

Radny Powiatu - Bolesław Bortnowski

powiedział, że nie potrzebnie rozwinęła się w ten sposób dyskusja. Jestem trochę zdumiony nagłośnieniem i poziomem dyskusji. Pytanie radnego W. Wojtkiewicza było dosyć oczywiste z analizy materiału, że chodzi o wyjaśnienie kwestii dlaczego powtarzają się te same uchybienia i to wszystko. Starosta Powiatu w odpowiedzi jakby wyraźnie stwierdził, że nie ma sugestii, aby karać pracowników. Nic takiego nie padło. Pan dyrektor szpitala w Barlinku absolutnie w sposób nieuprawniony wystąpił z taką treścią. Nikt niczego tutaj w ten sposób nie stwierdza. Kolega Andrzej Potyra odnosi się literalnie słownie do zapisu w sprawozdaniu.

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są pytania i uwagi do sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Nikt nie zgłosił pytań i uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za pozytywną oceną głosowało - 15 radnych, przeciw - 1 radny (W. Wojtkiewicz), 1 głos wstrzymujący (A. Potyra).

Starosta Powiatu - Janusz Winiarczyk

poinformował, że będzie stosował teraz taką zasadę po przyjęciu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez Radę Powiatu będę to sprawozdanie przekazywał dla wszystkich kierowników podległych jednostek. Wówczas kierownicy jednostek przeanalizują sprawozdania czy u nich w jednostce nie występują takie same nieprawidłowości, aby od razu dokonywali poprawek.

Ad. 8

Przystąpiono do omówienia kolejnego punktu porządku sesji: Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są pytania i uwagi do sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Nikt nie zgłosił pytań i uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za pozytywną oceną głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, 1 głos wstrzymujący (W. Wojtkiewicz).

Ad. 9

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku sesji: Sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady za 2005 rok.

Przewodniczący Rady - Marian Polański

poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Władysława Grabdę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2005 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Władysław Grabda

odczytał sprawozdanie z pracy Komisji za 2005 rok. (załącznik Nr 6 do protokołu)

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego sprawozdania?

Radny Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że z sprawozdania z pracy Komisji wynika, że przedkładane materiały są opiniowane bez żadnych uwag, że członkowie Komisji opiniują je jednogłośnie. Przy głosowaniu projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok dwa głosy są przeciwne i dwa głosy są za i wtedy decyduje głos przewodniczącego komisji, tak więc to przewodniczący komisji zaopiniował pozytywnie budżet Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok. Te sprawy powinny być odzwierciedlane w protokołach posiedzeń komisji i we wszystkich materiałach. Całkowitą bezczelnością jak twierdzenie, że Komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2004 rok i opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2004 rok. Działalność Komisji Rewizyjnej w tym temacie szeroko było opisane w prasie lokalnej w Gazecie Lubuskiej. I gdzie tutaj uczciwość, Komisja Rewizyjna ma kontrolować działalność Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. Powinna kierować się obiektywnością i rzetelnością. Wniosek Komisji Rewizyjnej został opracowany przez niektórych członków Komisji Rewizyjnej i podano w tym wniosku fakty, które nie miały miejsca. Przewodniczący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie odpowiedział na pytanie dziennikarza, który się tą sprawą zajmował, że „no cóż nic nie możemy zrobić jest demokracja i decyduje większość”. Mam pytanie, oczekuję i składam wniosek o przedstawienie opinii prawnej czy oświadczanie nieprawdy w dokumentach urzędowych jest to łamanie prawa czy też nie?.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Władysław Grabda

powiedział, że w zasadzie już odpowiadałem na zarzuty na sesji absolutoryjnej w ubiegłym roku. Nie mniej chcę przypomnieć radnym, że budżet został zrealizowany w 98% tak więc nie było innej możliwości ani podstaw do odrzucenia, do nie zatwierdzenia wykonania budżetu. A to, że radny Wojtkiewicz jest w opozycji i najczęściej jest przeciwny jeżeli chodzi o budżet to jest jego ja bym to nawet nazwał obowiązkiem jako radnego, który jest w opozycji. Natomiast jeżeli chodzi o artykuł jaki opisywała prasa chcę przypomnieć, że to nie było zatwierdzanie budżetu tak jak to wyrażano w tym artykule. Nie zatwierdzenie budżetu, ale udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Na Komisji Rewizyjnej jeżeli chodzi o udzielenie absolutorium było 3 głosy za i 2 głosy przeciwne wobec tego ja jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie mogłem wystąpić z innym wnioskiem.

Radny Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że moje wystąpienie dotyczy opracowania wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu i to, że czy ja głosuję w ten czy w inny sposób to wynika tylko jak ja oceniam daną uchwałę z punktu jej przydatności. Zarzuty swoje skierowałem do opracowania samego wniosku. We wniosku zawarto nieprawdziwe stwierdzenia. To nie był pierwszy wniosek, który w ten sposób został opracowany. Przypominałem o tym przewodniczącemu komisji jeżeli we wniosku piszemy czym zajmowała się komisja i jeżeli tego nie analizowaliśmy to proszę tego nie pisać. Jeżeli napisano rzeczy, że Komisja sprawdzała sprawozdania Rb to nie było faktem, dlatego też chcę uzyskać odpowiedź od radców prawnych czy zapisywanie faktów, które nie miały miejsca, czyli nie przedstawianie rzeczywistości, poświadczenie według mnie nieprawdy czy jest to zgodne z prawem czy nie?. Czy Komisja Rewizyjna powinna w ten sposób opracowywać wnioski dotyczące udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu według mnie nie. Komisja Rewizyjna powinna patrzeć obiektywnie, dążyć do przestrzegania porządku prawnego przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu.

Członek Zarządu - Mieczysław Pyciak

powiedział, że jestem zdumiony sposobem wypowiedzi kolegi radnego W. Wojtkiewicza. Jest to wypowiedź zdumiewająca w stosunku do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej tym bardziej, że pracujecie w tym samym zespole. Jeżeli macie jakieś sprawy, uwagi to wyjaśniacie je w jednym zespole. Nie wyobrażam sobie, że radny wykształcony, radny o wysokim intelekcie używa słowa do Przewodniczącego Komisji na tej sali w obecności zaproszonych gości, że zawarta treść w sprawozdaniu jest bezczelnością. Tak nie można postępować. Tym bardziej znając Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i z uwagi na jego wiek, na jego poziom, na rzetelność wykonywania swojej pracy jako przewodniczącego uważam, że nie powinno to mieć miejsca. Mam również prośbę do Przewodniczącego Rady, aby zwracał uwagę na styl i sposób wypowiedzi radnych i zgodnie ze statutem ich dyscyplinował.

Przewodniczący Rady -Marian Polański

powiedział, że zapytanie radnego W. Wojtkiewicza zostanie skierowane do zespołu radców prawnych starostwa w celu wyjaśniania poruszonej kwestii. Jednocześnie poinformował, że odpowiedź ta zostanie przesłana radnemu w formie pisemnej.

Kolejno zapytał czy są inne pytania bądź uwagi do przedłożonego sprawozdania?

Nikt nie zgłosił pytań i uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie:

Za pozytywną oceną głosowało - 10 radnych, przeciw - 0, 5 głosów wstrzymujących się ( B. Bortnowski, W. Wojtkiewicz, A. Potyra, K. Wyszyńska, R. Patkowski).

Podczas głosowania nieobecny: Janusz Winiarczyk - Starosta Powiatu, Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu.

Przewodniczący Rady - Marian Polański

poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa - Józefa Getmana o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji za 2005 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa - Józef Getman

odczytał sprawozdanie z pracy Komisji za 2005 rok. (załącznik Nr 7 do protokołu)

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są inne pytania bądź uwagi do przedłożonego sprawozdania?

Nikt nie zgłosił pytań i uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie:

Za pozytywną oceną głosowało - 13 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radni: A. Dobrowolski, M. Pyciak, W. Wojtkiewicz, J. Witkowski).

Przewodniczący Rady - Marian Polański

poprosił Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Juliana Witkowskiego o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji za 2005 rok.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Julian Witkowski

odczytał sprawozdanie z pracy Komisji za 2005 rok. (załącznik Nr 8 do protokołu)

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są inne pytania bądź uwagi do przedłożonego sprawozdania?

Nikt nie zgłosił pytań i uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie:

Za pozytywną oceną głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radni: A. Dobrowolski

Przewodniczący Rady - Marian Polański

poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Elżbietę Krzemińską o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji za 2005 rok.

Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Elżbieta Krzemińska

odczytała sprawozdanie z pracy Komisji za 2005 rok. (załącznik Nr 9 do protokołu)

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są inne pytania bądź uwagi do przedłożonego sprawozdania?

Nikt nie zgłosił pytań i uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie:

Za pozytywną oceną głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są inne pytania bądź uwagi do powyższej uchwały?

Nikt nie zgłosił pytań i uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie:

Za pozytywną oceną głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: A. Dobrowolski, K. Kłoda

Uchwała Nr XXXIX/290/2006 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (załącznik Nr 10 do protokołu)

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na 2006 rok Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są inne pytania bądź uwagi do powyższej uchwały?

Nikt nie zgłosił pytań i uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie:

Za pozytywną oceną głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: K. Kłoda

Uchwała Nr XXXIX/291/2006 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie programu współpracy na 2006 rok Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. (załącznik Nr 11 do protokołu)

Ad. 12

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są inne pytania bądź uwagi do powyższej uchwały?

Nikt nie zgłosił pytań i uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie:

Za pozytywną oceną głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: K. Kłoda

Uchwała Nr XXXIX/292/2006 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” (załącznik Nr 12 do protokołu).

Ad. 13

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są inne pytania bądź uwagi do powyższej uchwały?

Nikt nie zgłosił pytań i uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie:

Za pozytywną oceną głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: K. Kłoda

Uchwała Nr XXXIX/293/2006 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok (załącznik Nr 13 do protokołu).

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są inne pytania bądź uwagi do powyższej uchwały?

Nikt nie zgłosił pytań i uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie:

Za pozytywną oceną głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, 1 głos wstrzymujący się (K. Wyszyńska)

Uchwała Nr XXXIX/294/2006 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie. (załącznik Nr 14 do protokołu).

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Myśliborskiego

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są inne pytania bądź uwagi do powyższej uchwały?

Nikt nie zgłosił pytań i uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie:

Za pozytywną oceną głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XXXIX/295/2006 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Myśliborskiego (załącznik Nr 15 do protokołu).

Ad. 16

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Powiatu - Janusz Winiarczyk

powiedział, że na początku mojego wystąpienia chciałbym przywitać na dzisiejszych obradach Pana Piotra Downara - Burmistrza Miasta i Gminy Dębno. Bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że te trudne problemy dotyczące szpitala w Dębnie, również leżą na sercu panu Burmistrzowi tak jak i nam. Pierwsza rzecz radny W. Wojtkiewicz poruszył temat zapisu w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w pkt. 3,4,5 jest to adaptacja I i II piętra na oddział rehabilitacji, modernizacja węzła ciepłowniczego i kwestia dotycząca adaptacji budynku pralni na laboratorium. Są to zadania zapisane w WPI od budowania tegoż planu jest to rok 2007. Zarząd Powiatu na ten temat jeszcze nie dyskutował, jest to zapisane w WPI, środki finansowe na ten cel jeszcze nie przeznaczaliśmy. Ale już w tej chwili wiemy, że trzeba będzie w przyszłości te zapisy zmodyfikować tak zostało ustalone w rozmowie z dyrektorem szpitala, ponieważ sytuacja cały czas się zmienia i całkiem jest inaczej. Co do kolejnej sprawy jeżeli chodzi o program restrukturyzacyjny obu szpitali powiatowych na dzień dzisiejszy potrzeba jest 10.000.000 zł. Rada Powiatu nie jest w stanie podjąć takiej decyzji, aby uchwalić zobowiązania rzędu 14.000.000 zł i wziąć to na siebie plus 8.000.000 zł obligacji, które są już przyjęte plus kredyty, które były już udzielane szpitalom, plus kredyt 3.000.000 zł, który przez Radę Powiatu na restrukturyzację szpitali został zaplanowany i specyfikacja została przez Zarząd Powiatu zatwierdzona. Jesteśmy na etapie rozpisania tego kredytu. Gdybyśmy mięli na dzień dzisiejszy te 14.000.000 to nie potrzebna byłaby nam firma Promotor bo byśmy mogli sami sobie pozwolić na dofinansowanie szpitali i wówczas szpitale nasze prawidłowo by funkcjonowały. Sytuacja szpitali z dnia na dzień cały czas się zmienia. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu dyskutowaliśmy o sytuacji finansowej szpitali, ogłosiłem przerwę w posiedzeniu i po obradach sesji Rady Powiatu powrócimy do dalszej dyskusji na ten temat skąd wziąć pieniądze, aby zabezpieczyć miesiąc styczeń. Chcemy również w tym temacie rozmawiać z naszymi samorządowcami o pomoc finansową dla szpitali powiatowych. Te tematy są ciągle przez Zarząd analizowane.

Ad. 17

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad: Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady - Marian Polański

przedstawił pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myśliborzu o obowiązku złożenia przez radnych powiatu w terminie do 30 kwietnia 2006 roku oświadczeń majątkowych wraz z kopia zeznania podatkowego. Jednocześnie opierając się na doświadczeniach lat poprzednich w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych w celu ich wyeliminowania proponuje przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego w miesiącu marcu br. z osobami zobowiązanymi do składania i przyjmowania oświadczeń majątkowych.

W wyniku dyskusji wszyscy radni powiatu wyrazili chęć uczestniczenia w spotkaniu konsultacyjnym w miesiącu marcu 2006 roku.

Kolejno przedstawił pismo Zespołu Tanecznego „Formacja Słońce - Słoneczna Gromada” o wsparcie finansowe wyjazdu dzieci na nagranie programu pt. „Talent za talent” do Telewizji Polskiej. (załącznik Nr 16 do protokołu).

Starosta Powiatu - Janusz Winiarczyk

poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu powyższy wniosek zostanie rozpatrzony.

Radny Powiatu - Bolesław Bortnowski

odczytał wniosek w imieniu radnych powiatu z Barlinka w sprawie zapewnienia poprawy warunków funkcjonowania filii w Barlinku Powiatowego Urzędu Pracy (załącznik Nr 17 do protokołu).

Kolejno zapytał Przewodniczącego Rady w sprawie zapraszania Telewizji Myśliborskiej na obrady sesji Rady Powiatu. Wiem, że nie ma tej telewizji w Myśliborzu, ale na moim osiedlu w Barlinku jest wiele mieszkańców którzy ją oglądają. Z tego co wiem Powiat za to nie płaci żadnych pieniędzy. I naprawdę to mieszkańców Barlinka bardzo interesuje.

Przewodniczący Rady - Marian Polański

powiedział, ze jeżeli chodzi o zapraszanie Telewizji Myśliborskiej na obrady sesji Rady Powiatu była zaproszona na dzisiejsze obrady sesji, nie znam przyczyny nieobecności.

Radny Powiatu - Janusz Fabiańczyk

chciałbym powiedzieć w imieniu Zarządu w którym pracuję i działam jest to Zarząd Stowarzyszenia Edukacji na rzecz Rozwoju Wsi „Nasza Szkoła. Szkoła ta jest szkołą podstawową niepubliczną, która mieści się w Barnówku. Chcielibyśmy się zwrócić z prośbą z apelem do wszystkich, którzy mają otwarte serca i mogą przekazać pomoc. Pomoc ta nie będzie za wiele kosztowała tylko odrobinę chęci, ponieważ wynika ona z 1% odpisu od podatku. Chciałbym poprosić Przewodniczącego Rady o udzielenie pozwolenia na pozostawienie w Biurze Rady druków, które można wypełnić w celu przekazania 1% odpisu od podatku dochodowego dla naszej szkoły.

Burmistrz Miasta i Gminy w Dębnie - Piotr Downar

chciałbym szczególną uwagę zwrócić na sytuację finansową szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie. Z tych dokumentów, które zostały mi udostępnione przez radnych i dyrektora szpitala wynika, że jest to bardzo trudna sytuacja. Z rozmów z dyrektorem NFZ w Szczecinie wynika, że sytuacja finansowa szpitali i wysokość kontraktów nie wiele się zmieni, chociaż może jest jakaś minimalna szansa. Apeluję do radnych Powiatu o podjęcie trudnej decyzji w celu dalszego funkcjonowania szpitali powiatowych. Do Urzędu Miasta i Gminy wpłynął wniosek Dyrektora szpitala powiatowego w Dębnie o pomoc finansową. Przed wczoraj odbywały się posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej, gdzie dyskusja opierała się na tym, że nie ma wprost dopłat do świadczeń zdrowotnych. Dlatego takiego pomysłu na pewno nie zrealizujemy. Wchodzi jedynie sprawa pożyczki lub wspomaganie sprzętem i umowami użyczenia sprzętu możemy wspomagać szpital. Na komisjach była również dyskusja dotycząca jak zostałaby zabezpieczona pożyczka dla szpitala udzielona przez gminę Dębno. Ze względów proceduralnych pożyczka ze strony gminy Dębno jest rozłożona w czasie. Była to wstępna dyskusja z zapytaniem czy jest w ogóle jest wola Rady Miejskiej udzielenia pomocy dla szpitala. Dlatego apeluję, aby Rada Powiatu mimo wszystko zwiększyła środki finansowe, aby zabezpieczyć płynność finansową szpitali. Dwa lata występowałem do Rady Powiatu o zmianę profili kształcenia w szkołach. Abyśmy nie tworzyli w przypadku miasta Dębna, 11 klas licealnych a 1 zawodową. Chciałbym, aby Rada Powiatu podjęła ten temat i dokładnie go przeanalizowała i zastanowiła się nad kształceniem zawodowym. Te proporcje powinny się zmienić bo jeżeli mamy tworzyć gospodarkę w naszym powiecie musimy również mieć szkoły zawodowe. Dlatego też apeluję do Rady Powiatu o zajęcie się tym tematem.

Radny Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

w nawiązaniu do tego co powiedział Burmistrz Miasta i Gminy w Dębnie odnośnie ugód zawartych z wierzycielami chciałbym, jako radni otrzymać wykaz zawartych ugód wraz z harmonogram spłaty wynikających z zawartych umów między innymi po to, aby wiedzieć jakie kwoty dla szpitali będą potrzebne. Druga sprawa dotycząca zwolnionej pedagog w ZSP Nr 2 w Barlinku. Osoba ta uzupełniła wymagane wykształcenie. Okazuje się, że dyrekcja szkoły nie zapewniła jej odpowiednich warunków sprawowania funkcji pedagoga. Pani pedagog dzieliła pokój z Panią wicedyrektorem szkoły. Trudno było w tej sytuacji o sprawach osobistych ludzkich rozmawiać w obecności osób postronnych. Efektem tego, że osoba ta została zwolniona na miejsce jej został zatrudniony nowy pedagog z wyższym wynagrodzeniem. Chciałbym, aby Pan Starosta przybliżył nam tą sprawę.

Radny Powiatu - Bolesław Bortnowski

odnośnie wypowiedzi radnego W. Wojtkiewicza w sprawie zwolnionego pedagoga w ZSP Nr 2 w Barlinku. Uważam, że nie należy tej sprawy szczególnie nagłaśniać czy naświetlać. Wiadomo, że w sytuacji takiej konfliktowej są różne racje jednej i drugiej strony. Panie Starosto i mam tutaj osobistą prośbę, aby ponad wszystko zwyczajnie pomóc tej osobie. Pani ta miała bardzo dobrą opinię i była bardzo dobrze przygotowana. To co ona wnioskowała po jej zwolnieniu zostało niemal natychmiast zrealizowane. Wnioskowała ona o jedną rzecz a mianowicie siedziała w jednym pomieszczeniu z wicedyrektorem szkoły. Były to krępujące sytuacje, gdzie przychodzą rodzice i nawet jak jest szef w pobliżu jest to bardzo krępujące w rozmowie z rodzicami w sprawie dziecka. Pani ta zwróciła się do dyrekcji, aby udostępnić jej osobne pomieszczenie. Powstał jakiś tam konflikt, który się skończył tym, że ją zwolniono a na drugi dzień doprowadzono do tego, że wydzielono osobne pomieszczenie dla pedagoga.

Wicestarosta Powiatu - Andrzej Dobrowolski

powyższa sprawa była poruszona na posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na drugi dzień została przekazana Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, aby tą sprawę dokładnie zbadał. Padło tutaj kilka zdań, które są nieprawdziwe. I chciałbym je sprostować. Po pierwsze Pani ta była zatrudniona na czas określony od 1 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku i w czasie zatrudnienia na czas określony doszło do konfliktu, ponieważ Pani dyrektor weszła w momencie rozmowy pedagoga po swoje dokumenty. Pani ta napisała pismo do dyrektora szkoły, w którym żądała spełnienia warunków wydzielonego pomieszczenia dla pedagoga jeżeli nie to rozwiązania umowy o pracę. Pan Dyrektor szkoły zaproponował osobne pomieszczenie, ale ona tego pomieszczenia nie przyjęła jako, że nie odpowiadało jej oczekiwaniom. I to pismo przez tą Panią zostało podtrzymane. I skoro jest życzenie tej Pani, dyrektor rozwiązał umowę o pracę. Sprawa została skierowana do Sądu Pracy do Sądu Rejonowego tam zapadł wyrok nie korzystny dla tej Pani, gdzie się odwołała do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy w pełni oddalił jej powód. Dyrektor szkoły poszukiwał osoby na to stanowisko są to informacje jakie posiadam na dzień dzisiejszy. Pan Naczelnik Wydziału Oświaty jeszcze będzie dokładnie tą sprawę sprawdzał. Osoba ta, która przyjęła ofertę pracy i to pomieszczenie. Jej to odpowiadało więc pracuje. Także nie do końca jest tak jak to mówi jedna strona i nie używajmy określenia, że została zwolniona z pracy owszem tak, ale na własne życzenie i w okresie zatrudnienia na czas określony. Takie mam informacje i wiedzę na dzień dzisiejszy.

Starosta Powiatu - Janusz Winiarczyk

powiedział, aby dyrektorzy szpitali przygotowali harmonogramy dotyczące ugód zawartych z wierzycielami zgodnie z wnioskiem złożonym przez radnego W. Wojtkiewicza. Pan Piotr Downar - Burmistrz Miasta i Gminy w Dębnie wspomniał o programie pilotażowym. Taki program pilotażowy opracowuje województwo lubuskie dla szpitali, które są zadłużone powyższej budżetów organów prowadzących jest to Starostwo w Gorzowie Wlkp., Starostwo w Strzelcach. Zaproszono również nasz powiat do dyskusji nad programem pilotażowym. Ale Pan Burmistrz powiedział jedno zdanie, aby na ten program pilotażowy bardzo uważać. Na spotkania ta praktycznie jeździmy w dwójkę to znaczy Wicestarosta Powiatu i Starosta Powiatu. W dniu 31 stycznia br. odbędzie się takie spotkanie, na które przyjedzie Dyrektor NFZ województwa lubuskiego. Rzecz polega na tym, że nikt z nich nie myśli o likwidacji szpitali. Natomiast my określiliśmy naszą bytność, że nas nie interesuje likwidacja szpitali na terenie powiatu myśliborskiego, nie interesuje nas likwidacja oddziałów. Nas interesuje kredyt może z Banku Światowego, może z NFZ, aby nas wspomóc długoterminowym kredytem, który nie obciążałby nasz budżet. Dlatego bardzo ostrożnie podchodzimy do tego tematu.

Ad. 18

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Marian Polański zamknął obrady XXXIX sesji Rady Powiatu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Małgorzata Jakóbowska

Marian Polański

12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-02-2006 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2006 14:46