Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXVIII


Protokół Nr XXXVIII/2005

Z posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 21 grudnia 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1200, a zakończyły o godzinie 1715.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Marian Polański dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny na obradach sesji to radny Bolesław Bortnowski.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Marian Polański zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku sesji.

Nikt nie zgłosił uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV, XXXVI i XXXVII sesji Rady Powiatu.

4. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6. Uchwalenie budżetu powiatu myśliborskiego na 2006 rok

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

 2. przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,

 3. odczytanie opinii RIO w Szczecinie,

 4. przedstawienie stanowiska zarządu Powiatu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,

 5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

 6. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pożyczki.

10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego ”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego i zwolnienia z opłat za pobyt w MOW w Renicach.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek.

13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2006 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Marian Polański poinformował Radę, że protokoły z XXXV, XXXVI i XXXVII posiedzenia sesji Rady były wyłożone do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołów bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o ich przyjęcie.

Zapytał, czy są inne wnioski.

Nikt wniosków nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z obrad XXXV sesji głosowało - 13 radnych, przeciw - 1(W. Wojtkiewicz), wstrzymało się - 2 radnych(M. Norsesowicz i R. Patkowski).

Za przyjęciem protokołu z obrad XXXVI sesji głosowało - 14 radnych, przeciw - 1 (W. Wojtkiewicz), wstrzymał się - 1 radny(M. Norsesowicz).

Za przyjęciem protokołu z obrad XXXVII sesji głosowało - 14 radnych, przeciw - 1 (W. Wojtkiewicz), wstrzymał się - 1 radny(M. Norsesowicz).

Ad. 4

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił następujące zapytania:

 • na posiedzeniu w dniu 9 listopada i 9 grudnia Zarząd szczegółowo zapoznał się z sytuacją finansową szpitali, dokonał analizy zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ szpital powiatowy w Barlinku i w Dębnie. Stan zobowiązań ogólnych na dzień 30 września br. Wyniósł 18.201.203 zł i zwiększyły się o 439.536 zł w porównaniu z miesiącem sierpniem br. Zobowiązania ogólne Barlinka wynoszą 7.473.666 zł, natomiast zobowiązania SPZOZ Dębno wynoszą 10.727.537 zł. Radny poprosił o wyjaśnienia jak Zarząd ocenia realizację programów restrukturyzacyjnych. Zadania jakie zostały założone na 2005 rok wiadomo już dziś, że nie zostaną wykonane. Dotyczy to zarówno jednego jak i drugiego szpitala.

 • Jakie nieprawidłowości stwierdzono w protokole z kontroli w ZSP Nr 2 w Myśliborzu, czego one dotyczyły.

 • Zarząd rozpatrzył wniosek wydziału Oświaty o podjęcie decyzji dotyczącej obsady stanowiska dyrektora MOW w Renicach od 1 lutego 2006 roku, w związku ze złożonym wnioskiem o przejście z tym dniem na emeryturę przez dyrektora MOW. Zarząd postanowił od 1 lutego 06 powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Ośrodka wicedyrektorowi Ośrodka na okres 6 miesięcy, a następnie ogłosić konkurs. Poprosił o informację dlaczego zarząd cały czas przez te 7 lat funkcjonowania samorządu powiatowego unika konkursów.

 • Uchwalone zostały na poprzedniej sesji zmiany do Statutu SPZOZ w Barlinku, radny poprosił o wyjaśnienie dlaczego zmiany dot. tego, że Rada Społeczna nie może wyrazić swojej opinii w sprawie powołania na stanowisko deyrektora.

 • Na posiedzeniu w dniu 30 listopada Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki. W związku z istniejącą trudna sytuacją finansowa szpitali oraz wprowadzaniem opracowanych programów restrukturyzacyjnych szpitali zarząd postanowił udzielić wsparcia finansowego w formie pożyczki krótkoterminowej dla obu szpitali po 450.000 zł, podlegającej spłacie w bieżącym roku budżetowym. Radny poprosił o informację jaka jest w tej chwili skala pomocy finansowej dla obu szpitali.

 • Radny poprosił o podanie składu komisji konkursowej na przeprowadzenie konkursy na stanowisko wicedyrektora szpitala w Dębnie.

Radny Andrzej Potyra zgłosił następujące zapytania:

 • na posiedzeniu w dniu 26 października Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Powołano komisję do przeprowadzenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu myśliborskiego działki nr 477/7 o pow. 1128 m2 położonej w obrębie 2 m. Barlinek. Radny poprosił o wyjaśnienie czy chodzi tu o działkę przy ul. Sienkiewicza w Barlinku, a także poprosił o informację nt. przetargu.

 • Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek o wsparcie finansowe Związku Dzieci Wojny Oddział Terenowy w Barlinku. Poprosił o podanie kwoty o jaką Zarząd Związku wnioskował.

 • Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienie promocyjnego Złoty Żagiel i uchwalenia regulaminu przyznawania. W celu wyróżnienia osób, instytucji i firm przyczyniających się w sposób szczególny do promocji i rozwoju powiatu. Radny poprosił o informację jakie są koszty statuetki, a także o pokazanie jak będzie ona wyglądała.

 • Zarząd rozpatrzył wniosek UG w Nowogródku Pom. O przekazanie drewna odpadowego pochodzącego z drzew usuniętych z terenu dróg powiatowych na terenie gminy Nowogródek jako opał w szkole podstawowej w Nowogródku. Poprosił o informację jakie ilości wycinki są to w ciągu jednego sezonu.

 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek DPS o dofinansowanie realizowanego zadania pn. „Renowacja elewacji budynku głównego DPS w Myśliborzu” w wys. 20 tys. zł z przeznaczenie, na dokończenie prac związanych z malowaniem elewacji. Radny zaproponował, że dobrze było by gdyby ten temat zbadała Komisja Rewizyjna.

 • Zarząd rozpatrzył pismo dyrektora MOW w Renicach w sprawie niewykorzystania środków finansowych w wysokości 214.000 zł przeznaczonych na remonty w 2005 roku. Radny poprosił o wyjaśnienie dlaczego dyrektor MOW w Renicach zrezygnował z wydatkowania środków finansowych w kwocie 214.000 zł.

 • Radny poprosił o informację czy wyjaśniona została kwestia zamiany drogi powiatowej i drogi gminnej Sulimierz - Mostkowo.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że otrzymywanie sprawozdań

z pracy Zarządu po upływie dwóch miesięcy mija się z celem, ponieważ do niektórych inf. Nie można się odwołać gdyż jest już zbyt odległy czas. Na posiedzeniu w dniu 31 października Zarząd rozpatrzył pismo dyrektora SPZOZ w Dębnie o zabezpieczenie spłaty raty kredytowej w wys. 80.442,83 zł i odsetek. Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie z transzy przeznaczonej dla szpitala powiatowego w Dębnie przekazał 117.715 zł na konto komornika Sądowego rewiru II w Myśliborzu oraz 24.220 zł na konto Urzędu Skarbowego w Myśliborzu. Natomiast na kolejnym posiedzeniu Zarząd dowiaduje się, że w szpitalu w Dębnie nie jest realizowany program naprawczy. Z tej informacji wynika, że zarząd nie podejmował żądnych kroków zmierzających do dyskusji z dyrektorem nt. realizacji programu naprawczego.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski udzielił odpowiedzi na zdane pytania:

 • zarówno jeden jak i drugi szpital rozpoczął realizację programu naprawczego. Zarówno jeden jak i drugi dyr. Byli na zarządzie i spieraliśmy się o realizację tych programów. Wyjaśniliśmy jedna rzecz że nas interesuje wynik finansowy, ich sprawa jaka drogą będą dążyć do dobrego wyniku. O szczegółach poinformują dyrektorzy szpitali.

 • do wszystkich placówek jakie podlegają powiatowi zarząd przeprowadzał konkurs. W przypadku braku dyrektora nie ma komu podjąć decyzji dlatego też zostało powołany wicedyrektor.

 • przygotowywanie zmian w statucie ciągle się przeciągały. To, że RS nie musi akceptować dyrektora wynika to z ustawy, odwołaliśmy dyrektora nie czekając na zmiany w statucie. Po zmianach chcieliśmy to unormować według obowiązujących zasad.

 • Skala pomocy szpitalom - na dzień dzisiejszy oba szpitale otrzymały po 450 tys zł. Pożyczki na realizację zobowiązań najbardziej potrzebnych (regulację płatności w ZUS) zapłacono połowę raty dla szpitala w Dębnie do Banku Nordea w kwocie 44 tys. zł. za miesiąc listopad i grudzień i dla szpitala w Barlinku za miesiąc grudzień.

 • działka poruszana przez radnego A. Potyrę została sprzedana za kwotę 57 tys + VAT. Jest to działka przy szpitalu powiatowym.

 • Negatywna decyzja odnośnie wsparcia Dzieci Wojny wynika z tego, że nie ma możliwości wspierać inne stowarzyszenia.

 • odnośnie remontu DPS to otrzymał on środki finansowe w wysokości 150.000 zł w ramach których zostały wykonane prace remontowe: termoizolacja stropodachu budynku oraz malowanie części elewacji, krat, balustrat i podokienników okiennych. Istnieje możliwość dokończenia malowania pozostałej części elewacji nie ujętej w ustalonym zakresie robót. Firma która wykonuje t ą inwestycję zobowiązała się dokonać całości tych prac w kwocie 20. 000 zł. Dlatego też warto wyłożyć 20.000 zł ze względu na to, że nikt nie wykona takich prac za tak niską kwotę. Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 20.00 zł na dokończenie dodatkowych prac remontowych i zamknąć w roku bieżącym całość zadania w połączeniu ze środkami pozyskanymi od Wojewody jak został udzielona w formie dotacji.

 • dyrektor MOW Renice nie wykorzystał środków finansowych w kwocie 214.000 zł przeznaczonych na remonty w 2005 roku z powodu: kosztorys remontu wieloetapowego opiewa na kwotę 1.072.000 zł i takich funduszy na zakup usług remontowych ośrodek nie posiadał. Dlatego kosztorys podzielony został na etapy, z których każdy przekracza kwotę 300.000 zł. Planowana w projekcie wymiana okien początkowo mieściła się w planie finansowym placówki. Jednak Wojewódzki Konserwator zabytków jako wymóg obligatoryjny zażądał by wykorzystać okna drewniane. W tym momencie Żaden z etapów remontowych nie ma zabezpieczenia w środkach w planie finansowych Ośrodka. Projekt budowlany zatwierdzony poprzez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie jest jeszcze zatwierdzony przez Wojewodę, co wstrzymało możliwość zastosowania innych wariantów wykorzystania środków finansowych.

 • Sprawozdania z pracy Zarządu składane są według zapisu w statucie powiatu myśliborskiego. W międzyczasie były sesje nadzwyczajne, na których nie są przedkładane sprawozdania, stąd sprawozdanie to jest takie obszerne.

 • Część załogi szpitala w Dębnie złożyło pozew do Sądu odnośnie „13” i ustawy „203”. Dostali wyroki na ich korzyść wobec powyższego oddali sprawę do komornika celem wyegzekwowania dla nich zasądzonych kwot.

Naczelnik Wydziału Kontroli Pani Bernarda Bartoszewicz wyjaśniła, że nieprawidłowości w ZSP Nr 2 w Myśliborzu dotyczyły zakupienia wiązanek okolicznościowych na kwotę ok. 400 zł, które nie były związane z pracownikami. Takie przekroczenie nie podlega do Komisji Dyscyplinowej.

Dyrektor Szpitala w Barlinku Pan Ryszard Mitek powiedział, że program restrukturyzacyjny szpitala jest realizowany prawidłowo, a nawet w stopn iu wyższym aniżeli przewiduje harmonogram prac. Zawarte zostały ugody z pracownikami. Strata w tym roku może wynieść 280- 300 tys. i będzie o około 100 tys. niższa niż w roku ubiegłym, od miesiąca września jest dodatni wynik finansowy.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk przedstawił radnym skład komisji konkursowej na wicedyrektora szpitala w Dębnie:

 • radną Krystynę Wyzyńską

 • radnego Józefa Getmana

 • radnego Ryszarda Patkowskiego

Kolejno poinformowął radnych, że w celu wyróznienia osób, instytucji i firm przyczyniających csię w sposób szczególny do promocji i rozwoju powiatu myśkliborskiego, pobudzenia aktywności mieszkańcxów ustanowiono wyróżnienie promocyjne ZŁOTY ŻAGIEL. Wyróżnienie promocyjne przyznawane jest w postaci pamiątkowej statuetki. Przedstawia ona formę stylizowanego żagla na postumencie. Poowłano kapitułę wyróżnienia ZŁOTY ŻAGIEL w osobach: Janusz Winiarczyk, Andrzej Dobrowolski, Romana Kaszcyc, Zbigniew Wielgosz, Marek Karolczak, Władysław Grabda, Lechosław Kaczmarek, Marek Schiler.

W gminach powiatu myśliborskiego również przyznawane są takie wyróżnie nia tylko w innej postaci: w Barlinku są złote Gęsiarki, w Dębnie - Złoty Dąb, w Myśliborzu - Laur.

Koszt takiej statuetki wynosi ok. 3 tys. zł, natomiast autor za opracowanie otrzymał kwotę 760 zł.

Kolejno Starosta poinformował, że przygotowane zostało pismo do Burmistrza MiG Barlinek w sprawie ustalenia prawa własności do działki nr 52 w miejscowości Mostkowo, na której zlokalizowana jest droga stanowiąca łącznik pomiędzy drogą wojewódzka nr 156va centrum miejsc. Zgodnie z posiadaną dokumentacją właścicielem działki jest Skarb Państwa we władaniu PZD w Myśliborzu. Zarząd powiatu w najbliższym czasie planuje zmodernizować drogę powiatową na odcinku Sulimierz - Mostkowo. Jednakże część wymienionej drogi przebiega na działce Nr 150, której właścicielem jest Gmina Barlinek. W związku z powyższym proponuje się zamianę działki nr 52 na działkę nr 150, z jednoczesnym przyjęciem we władanie pełnego prawa własności do całości terenów, po których przebiega droga powiatowa na odcinku Sulimierz - Mostkowo.

Ad. 5

Interpelacje i zapytania.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił następujące zapytania:

 • Zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 3 regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów uczeń powinien w pierwszej kolejności zakupić towar na dana kwotę a następnie przedłożyć fakturę VAT celem uzyskaniu zwroty wykorzystanej kwoty. Zapytał czy takie działanie nie spowodowało, że uczniowie bądź studenci nie korzystają ze stypendiów ze względu na brak własnych środków finansowych i czy ten zapis nie mógł by być w przyszłości zmieniony.

 • kolejno powiedział, że upłynął już rok czasu odkąd Rada powiatu podjęła uchwałę o przekazanie MOW w Renicach Marszałkowi zachodniopomorskiego. Poprosił o informację jaki jest obecnie stan prawny w tej sprawie i kto jest na dzień dzisiejszy organem prowadzącym.

 • Poprosił o informację ile rat zostało zapłaconych przez szpitale zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytu z 20 czerwca 2002 roku.

 • Następnie zwrócił się z pytaniem do Skarbnik powiatu jakie kwoty rezerw utworzono dla szpitali i czym to będzie skutkowało w przypadku rozwiązania któregoś ze szpitali.

Ad. 6

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku sesji:

Uchwalenie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

Przewodniczący Rady Marian Polański odczytał treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu myśliborskiego na 2006 rok wraz z uzasadnieniem.

Kolejno Przewodniczący Stałych Komisji Rady kolejno informowali o opiniach radnych podczas posiedzeń komisji do zaproponowanego budżetu na 2006 rok wraz z ich głosowaniem, informując, iż projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Rady Marian Polański odczytał treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie pozytywnej oceny odnośnie przedłożonego projektu budżetu powiatu myśliborskiego na 2006 rok.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk zapoznał radnych z projektem budżetu powiatu myśliborskiego na 2006 rok informując o planowanych dochodach i wydatkach budżetu. (Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że budżet ten daje powody do rozmyślania nad sytuacją finansowa powiatu. W świetle informacji jakie pojawiają się w mediach odnośnie zmniejszenia liczby powiatów w Polsce powiat myśliborski dzięki takim działaniom i zaproponowanego budżetu na rok kolejny daje powody do myślenia, że może on zostać zlikwidowany poprzez wzrastające zadłużenie powiatu.

Zaproponowany budżet w bardzo mocnym stopniu spowoduje zadłużenie powiatu. Odnośnie konstrukcji budżetu - wydatki bieżące zostały tak zaplanowane, że ZP zaplanował o 7 mln. Więcej aniżeli w roku 2004. w roku 2007 Zarząd Powiatu planuje powrót wydatków na poziomie roku 2004, a przecież w roku 07 będzie nowa rada Powiatu i to będzie problem nowej władzy. Rok 2006 to rok wyborczy i odnoszę wrażenie że ten budżet zrobiono pod wybory. Kiedy popatrzymy na łączną kwota długu publicznego w 2006 roku to zauważymy, że nie ujęto w roku 2007 kwoty 5,5 mln. zł., która wynika z WPI na lata 2003-2007.

Kolejno odnosząc się do działów i rozdziałów pokazując przy tym kwoty:

W dziale Adm. rządowa przychód i wydatki bardzo niewielkie, adm. publiczna wzrost w stosunku do roku 05 o 2.264.000 zł, Starosto powiatowe wzrost o 1.974.000 zł w stosunku do 2004 roku. Bezpieczeństwo publiczne przyrost o kwotę 264.000 zł, oświata i wychowanie w stosunku do wykonania roku 2004 wzrost o kwotę 3.312.000 zł., edukacyjna opieka wychowawcza wzrost o 1.950.000 zł. - w tym Dom Wczasów Dziecięcych otrzymuje od Pana Starosty prezent w wysokości 1.649.000 zł. DWD którego przeciętny budżet od 7 lat wynosi 500 tys. zł, po zmianie dyrektora ten Ośrodek eksploduje. Nie wiem czy to więzi rodzinne Starosty przemawiają za tym, żeby otrzymać kwotę. Nie dziwie się, że coś jest robione w DWD, gdyż za taką otrzymywaną kwotę można zrobić dużo.

Przyszła rada będzie miała niezłą zagrychę jak zejść z zaplanowanych wydatków. O kwotę 7 mln. Zł, które w prezencie otrzymały jednostki organizacyjne.

Budżet przedłożony radnym w takiej formie jest nie do przyjęcia.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski tak już jest że opozycja będzie krytykowała przyszłoroczny budżet. Zadał pytanie radnemu: RIO otrzymuje chyba te same uchwały? Co to za stwierdzenie. Wynika z tego że najpierw należy projekt uchwały skierować do radnego W. Wojtkiewicza a po uzyskaniu od niego pozytywnej opinii przekazać do RIO.

Radny mówi, że wydatki w adm. publicznej wzrastają, ale radny powinien wiedzieć, że przy realizacji inwestycji beneficjantem jest powiat i z tego wynika wzrost. Jakby nie zrobić to jest nie tak. Gdyby nie realizowano inwestycji było by mówione że Starosta nic nie robi, że za darmo bierze pieniądze. Ale kiedy realizuje się inwestycje wówczas mówione jest że to jest robione pod wybory.

Dyrektor DWD Pan Jan Jakubów adwocent radnemu W. Wojtkiewiczowi powiedział, że jeśli ktoś dobrze pracuje to od radnego otrzyma pochwałę. Okazuje się , że jest odwrotnie.

Na dzień dzisiejszy placówka DWD prosperuje bardzo dobrze. Nie życzę sobie żeby taka osoba jak Pan będąc drugą kadencję zajmował się takimi sprawami.

Radny Andrzej Królikowski powiedział, że przez ostatnie lata radny W. Woj. Mówił że mamy budżet stagnacji, teraz kiedy budżet jest inwestycyjny radny ten budżet również krytykuje.

Odnośnie funkcjonowania DWD powiedział, ze jako dyrektor szkoły współpracuje z Domem, który na dzień dzisiejszy bardzo dobrze prosperuje, są ogromne zmiany w funkcjonowaniu i wyglądzie placówki. Nie ma porównania do poprzedniej działalności dyrektora DWD. Należą się pochwały dla obecnego dyrektora a nie słowa krytyki.

Radny Wojciech Wojtkiewicz nie powiedziałem że należy DWD zlikwidować, tylko że średnia od kilku lat przyznawana na DWD była o wiele mniejsza i że swego czasu były dyskusje zmierzające do likwidacji tej placówki.

Nastąpił znaczy wzrost środków na tę placówkę i dlatego to jest niepokojące.

Nie powiedziałem że jestem przeciwny inwestycjom, odniosłem się tylko przeciwko wydatkom bieżącym, które w znacznym stopniu wzrastają szczególnie w dz. adm. publiczna.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk DWD utrzymuje się z subwencji, zeszłego roku otrzymali środki na elewację w tym roku na wymianę okien. Dużo środków dyrektor placówki pozyskuje od sponsorów.

Wiele inwestycji obecna Rada zrealizowała już.(termomodernizacje budynków szkół, pokrycie dachowe, droga w Trzcinnej, w Dębnie itd.)

Sami wiecie, że jeżeli nie ma zapisanej kwoty w budżecie nie można występować po środki unijne. Na dzień dzisiejszy zadłużenie powiatu sięga 3,6 - 5%. A dzisiaj mówimy, że przyjdą następni i nie będą mieli czym rządzić. Myślę, że będzie inaczej przyjdą następni i będą zbierać żniwa.

Radny Mariusz Norsesowicz w imieniu Klubu „Wspólnie dla Powiatu” poinformował, że przy dzisiejszym głosowaniu nad budżetem nie ma dyscypliny budżetowej. Każdy radny będzie głosował według własnego uznania. Kolejno powiedział, że jest pod wrażeniem pracy jaką wkłada radny W. Wojtkiewicz podczas przygotowywania się do komisji i sesji. Zawsze jest przygotowany i ma argumenty przemawiające za tym, że ma rację.

Radny Mieczysław Pyciak krótko odniósł się do projektu budżetu przedłożonego do przegłosowania, mówiąc, że budżet został przygotowany prawidłowo, zawiera zadania, które są niezbędne do zrealizowania. Budżet ten ma służyć wszystkim mieszkańcom powiatu, nie należy dzielić ten budżet na zadania realizowane w danym mieście. Jesteśmy radnymi powiatowymi i musimy patrzeć na dobro całego powiatu. Jest to bardzo dobry budżet, został przygotowany w sposób perfekcyjny.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie autoporawki do budżetu powiatu na 2006 rok. Za głsoowało - 12 radnych, przeciw - 4 (r. Norsesowicz, W.Wojtkiewicz, W. Konofalska, A. Potyra), wstrzymało isę 2 radnych (K.Wyszyńska, R. Patkowski.)

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 4 ( radna W.Konofalska, W.Wojtkiewicz, A. Potyra M. Norsesowicz), wstrzymało się - 2 radnych (K.Wyszyńska i R. Patkowski).

Uchwała Nr XXXVIII/281/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały wraz z aneksem I i II do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu myśliborskiego.

W wyniku głosowania aneksy zostały wprowadzone do uchwały.

Za głosowało - 12 radnych, przeciw - 4 ( radna K. Wyszyńska, W.Wojtkiewicz, R.Patkowski i M. Norsesowicz), wstrzymało się - 2 radnych (W.Konofalska i A. Potyra).

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 4 ( radna K. Wyszyńska, W.Wojtkiewicz, R.Patkowski i M. Norsesowicz), wstrzymało się - 2 radnych (W.Konofalska i A. Potyra).

Uchwała Nr XXXVIII/281/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XXXVIII/282/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pożyczki.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw - 2 ( radny W.Wojtkiewicz i M. Norsesowicz), wstrzymał się - 1 radny ( E.Krzemińska).

Uchwała Nr XXXVIII/283/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pożyczki - stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad. 10

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego ”.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 4 radnych ( M.Norsesowicz, R.Patkowski, K.Wyszyńska i W. Konofalska).

Uchwała Nr XXXVIII/284/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie „Wieloletniego programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego ” - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego i zwolnienia z opłat za pobyt w MOW w Renicach.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był radny W. Wojtkiewicz.

Uchwała Nr XXXVIII/285/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego i zwolnienia z opłat za pobyt w MOW w Renicach - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek.

Przewodniczący obrad odczytał treść ujednoliconego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był radny W. Wojtkiewicz.

Uchwała Nr XXXVIII/286/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek - stanowi załącznik do niniejszego protokołu..

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2006 rok.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Zdrowia Julian Witkowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji zdrowia został zgłoszony przez radna Wiesławę Konofalską wniosek żeby dodatkowo do planu pracy rady wprowadzić w miesiącu sesję, która była by poświęcona realizacji programu naprawczego szpitala w Barlinku i w Dębnie.

W wyniku głosowania propozycja radnej W. Konofalskiej została zaopiniowana. Za przyjęciem głosowało - 11 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się - 5 radnych.

Nikt więcej nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był radny W. Wojtkiewicz.

Uchwała Nr XXXVIII/287/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2006 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Grabda obrad odczytał treść projektu uchwały wraz z załączonym planem pracy i kontroli komisji.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był radny W. Wojtkiewicz.

Uchwała Nr XXXVIII/288/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Waldemar Żmijewski wyjaśnił, że zapisy w regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów związane jest z wymogami jakie wynikają z przepisów UE.

Wszyscy doskonale wiedzą że wielu uczniów nie stać na wyłożenie własnych środków, ale nic w tej kwestii nie da się zaradzić. Takie są przepisy i trzeba się ściśle z nimi wiązać.

Dyrektor PZD Antoni Paluch udzielił odpowiedzi radnemu A. Potyrze odnośnie technologii drogi Sulimierz - Mostkowo, która będzie podobnie robiona jak na Zarzecze czyli: podbudowa, koryto i nawierzchnia bitumiczna.

Dyrektor Szpitala w Dębnie Pani Maria - Żukrowska Mróz wyjaśniła rezerwa wynosił na dzień 31 grudnia 16.910 zł ona uległa zmianie ponieważ na bieżąco płacone są zadłużenia związane z „13 „ i ustawą 203.

Zajęcia komornicze to największe wystąpiły w roku 2004 i 2005 (25% transzy z konta NFZ).

Dyrektor Szpitala w Barlinku Pan Ryszard Mitek rezerwa na koniec 2004 roku wynosiła 560 tys. była to rezerwa na zobowiązania wobec pracowników związana z niewypłaconymi „13” i ustawy 203. Do września ub. Roku została ona rozwiązana. Zobowiązania wobec pracowników zostały uregulowane.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk poinformował, że sprawa przekazania MOW w Renicach na dzień dzisiejszy znajduje się w naczelnym Sądzie Administracyjnym po odwołaniu się Marszałka od decyzji. Nie więcej w tej kwestii nie jest w stanie przekazać.

Ad. 16

W wolnych wnioskach radny Mariusz Norsesowicz przekazał życzenia świąteczne dla radnych, pracowników, osób obecnych na obradach sesji oraz wszystkim mieszkańcom powiatu myśliborskiego.

Radny Kazimierz Kłoda w imieniu Klubu SLD złożył wszystkim radnym, pracownikom Starostwa, wszystkim obecnym na sali oraz mieszkańcom życzenia świąteczne.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk również przekazał życzenia świąteczne dla radnych, pracowników, osób obecnych na obradach sesji oraz wszystkim mieszkańcom powiatu myśliborskiego.

Ad. 17

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Marian Polański zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Janina Sidor

Marian Polański

8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-02-2006 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2006 11:40