herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XXXV


Protokół Nr XXXV/2005

Z posiedzenia XXXV Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 26 października 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1815.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Marian Polański dokonał otwarcia XXXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radna Wiesława Konofalska.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Kazimierze Pastuszak - Prezes Zarządu Okręgu Związku Kombatantów w Gorzowie Wlkp, która w imieniu Zarządu Okręgu wręczyła odznaczenia resortowe Zarządu Głównego Związku Kombatantów i byłych Więźniów RP następującym osobom:

  • Staroście Powiatu Myśliborskiego Januszowi Winiarczykowi,

  • Księdzu Proboszczowi Parafii Św. Krzyża Marianowi Kucharczykowi

  • Prezesowi Związku Kombatantów w Myśliborzu Panu Marianowi Śliwińskiemu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Marian Polański zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku sesji.

Nikt nie zgłosił uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Wręczenie aktów mianowania na stopień nauczyciela mianowanego i złożenie ślubowania.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu.

5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie.

6. Stan dróg w powiecie oraz przygotowanie do akcji zima.

7. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.

8. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w

Myśliborzu.

11.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

13. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu

myśliborskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku

budżetowego.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Starosta dokonał wręczenia aktu mianowania na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Elwiry Komorek - Białkowskiej - wychowawcy Domu Dziecka w Barlinku.

Po otrzymaniu aktu mianowania nauczycielka złożyła ślubowanie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Marian Polański poinformował Radę, że protokół z XXXIV posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał, czy są inne wnioski.

Nikt wniosków nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z obrad XXXIV sesji głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.( A.Potyra i W.Wojtkiewicz)

Ad. 5

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pan Andrzej Miluch zapoznał radnych z informacją dot. stanu środowiska w powiecie.

Poinformował m. in. , że zadaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych pod kątem zagrożeń i oddziaływania na środowisko - nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska oraz monitorowanie stanu środowiska.

Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim systematycznie poprawia się. Jest to efekt nowych rozwiązań prawnych, ekonomicznych - wprowadzonych na szczeblu kraju - stymulujących zachowania proekologiczne oraz inwestycyjnych.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodząca ze źródeł punktowych (przemysł, energetyka)wykazuje tendencję spadkową. ocena jakości powietrza dla powiatu myśliborskiego za 2004 roku stanowiła podstawę do klasyfikacji powiatu do łącznej klasy ”A”. Oznacza to, iż w 2005 roku nie jest wymagane podejmowanie działań związanych z opracowaniem programów ochrony powietrza. Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref woj. zachodn. za 2004 roku dostępna jest na stronie internetowej WIOŚ. Następna taka ocena za rok 2005, zostanie przeprowadzona do 31 maja 2006 roku.

Aktualnie stan gospodarki odpadami komunalnymi jest niezadowalający, gospodarka odpadami bazuje głównie na deponowaniu odpadów na składowiskach, aktualnie zinwentaryzowano 113 składowisk, z czego 63 czynne i 50 nieczynnych.

Wytworzono ok. 5 mln. ton odpadów przemysłowych: - 40% przekazano do odzysku, 26% unieszkodliwiono, 29% zdeponowano na składowiskach, 5% magazynowano. Do głównych wytwórców odpadów na terenie powiatu myśliborskiego należą: - Barlinek S.A. w Barlinku, HaCon Sp. z o.o. w Barlinku, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Barlinku, PEC w Dębnie, Zakłady Urządzeń Okrętowych „Bomet” w Barlinku.

We wszystkich gminach powiatu wprowadzono system selektywnej zbiórki odpadów, który ogranicza się głównie do zbiórki tworzyw sztucznych i szkła. W celu zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska, a tym samym przedłużenia okresu ich eksploatacji, władze lokalne winny dążyć do usprawnienia recyklingu odpadów.

W 2005 roku - podobnie jak w roku 2004 badania prowadzone są w 100 przekrojach pomiarowych. W 2004 roku na obszarze Powiatu myśliborskiego zlokalizowano 2 stanowiska pomiarowe (Płonia i Myśla). monitoringiem objęto: źródłowy odcinek Płoni (monitoring diagnostyczny, monitoring przydatności wód do bytowania ryb i monitoring wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych). Ujściowy odcinek Myśli - monitoring przydatności wód do bytowania ryb oraz monitoring wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych).

Badaniami biologicznymi wód rzecznych i jeziornych objęto elementy wymagane przez dyrektywę w celu określenia stanu ekologicznego wód:

  • struktura ilościowa i jakościowa maktobezkręgowców bentosowych,

  • charakterystyka hydromorfologiczna badanych rzek,

  • obserwacje występowania makrofitów w rzekach i jeziorach.

W 2004 roku jakość badanych wód rzek mieściła się na ogół w 3 i 4 klasie

czystości co odpowiada umiarkowanej i dostatecznej jakości wód. W roku 2004 przeprowadzone były również badania 16 jezior, jakość dziesięciu jezior odpowiada 2 klasie czystości.

Mimo widocznej poprawy stanu jakości wód rzecznych jest niezadawalajacy. Nadal utrzymują się wysokie stężenia związków azotu i fosforu oraz zły stan sanitarny wód. Nadmierne koncentracje związków biogennych - eutrofizacja wód - masowe zakwity glonów i ograniczają ich przydatność do celów gospodarczych. Powody: ścieki komunalne i przemysłowe oraz zanieczyszczenia obszarowe pochodzące z rolnictwa.

Na koniec swojego wystąpienia przedstawił działalność kontrolną i jej

zalecenia w okresie 2004 - 2005 w powiecie myśliborskim w zakresie:

- ochrona powietrza, gospodarka odpadami, ochrony przed hałasem i gospodarki wodno ściekowej - według załączonej informacji o stanie środowiska w powiecie myśliborskim.

Radna Elżbieta Krzemińska zapoznała radnych z uwagami na temat ochrony środowiska w powiecie myśliborskim dot. ochrony powietrza i kontroli hałasu według załączonej informacji do protokołu.

Na koniec wystąpienia stwierdziła, że w wyniku analizy przedstawionych w opracowaniu zagadnień, wydaje się, że kontrole przeprowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska są mało skuteczne. Terminy usunięcia nieprawidłowości są nie dotrzymywane. W celu realizacji uzgodnionych wcześniej zamierzeń w zakresie ochrony środowiska trzeba ciągle o tym przypominać czy to w formie interwencji, czy też skarg. Brak troski o jakość środowiska już na etapie projektowania i realizacji inwestycji. W ciągu dwóch lat nie przeprowadzono kontroli składowisk odpadów niebezpiecznych i obojętnych. Nasuwa się pytanie gdzie składowane są pyły poszlifierskie powstające w trakcie procesów produkcyjnych deski podłogowej, parkietu, drzwi oraz elementów do mebli?

Radny Andrzej Potyra zapytał co zdecydowało o tym, że stacje monitoringu są umieszczone tak blisko siebie. Powiedział, że problem monitoringu w Barlinku należy rozwiązać ponieważ w gminie Barlinek są dwa składowiska odpadów stałych. Właśnie dlatego tam powinno się mierzyć poziom zanieczyszczeń. Zapytał, czy miasto Barlinek ma szanse aby mieć zamontowane na stałe monitoring.

Radny Bolesław Bortnowski zapytał czy inspekcja Ochrony Środowiska wiąże swoje kontrole z procesami technologicznymi z przedsiębiorstwami funkcjonującymi na terenie powiatu myśliborskiego.

Jak kontrolowane jest zużycie odczynników, czy inspekcja kontroluje odpady, a także czy były mierzone pomiar hałasu drogowego dla miast powiatu myśliborskiego.

Firma HaCon w Barlinku duże ilości dziennie odpadów wpada bezpośrednio do rzeki, a w informacji pan podał, że nie stwierdza się nieprawidłowości. Poprosił o wyjaśnienie.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pan Andrzej Miluch powiedział, że w chwili obecnej Woj. insp. Ochr musi wykonać kontrolę która musi się odbyć przy przedstawicielu firmy, w przypadku kiedy my nie powiadomimy wykonamy kontrolę we własnym zakresie ale wykryte przekroczenia nie mogą być podstawą do wydania decyzję o karę lub decyzji dot. naruszenia przepisów ochr środ. Musimy postępować zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. i zasadami kontroli. W większości zakładów funkcjonują kancelarie prawne. Które kontrolują naszych kontrolerów, którzy dokonują kontroli. Jesteśmy sprawdzani pod kątem posiadania akredytacji

Nikt więcej pytań nie zgłosił w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański podziękował Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Panu Andrzejowi Miluch za przedstawienie informacji o stanie środowiska w powiecie.

W wyniku głosowania informacji o stanie ochrony środowiska w powiecie została zaopiniowana pozytywnie. Za głosowało - 17 radnych, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był Wicestarosta Andrzej Dobrowolski i radny Mariusz Norsesowicz.

Ad. 6

Stan dróg w powiecie oraz przygotowanie do akcji zima.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Antoni Paluch przedstawił informację nt. stanu dróg powiatowych na terenie powiatu myśliborskiego według załączonej informacji.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że w inf. przedłożonej przez dyrektora PZD w Myśliborzu zawarta jest informacja, że jeżeli w ciągu najbliższych 3-4 lat nie zostaną podwojone nakłady na drogi to nie zostanie uzyskany trwały wzrost ich poziomu technicznego. W ostatnich dwóch latach z uwagi na brak środków finansowych nie wykonano ani jednego kilometra powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem, a z doświadczenia wiadomo, że zabieg ten przedłuża żywotność nawierzchni nawet o 10 lat. Ponadto poprawia się przyczepność a tym samym zwiększa się bezpieczeństwo użytkownikom dróg. Stan dróg powiatu myśliborskiego znajduje się u kresu swej żywotności eksploatacyjnej. Wskaźnik okresu remontowego na drogach powiatowych wynosi 16 lat, a powinien wynosić 5-8 lat.

Niedofinansowanie jest podstawowym problemem powiatowego drogownictwa. Mamy jednak nadzieję, że nowy rok będzie dla drogowców znacznie lepszy, że środki finansowe, jakie zostaną przyznane na drogi pozwolą nie tylko na doraźne roboty ale rozpoczęcie procesu powodującego ich trwały wzrost poziomu technicznego.

Kolejno radny odczytał treść pisma mieszkanki wsi Okno Pani Elżbiety Góreckiej kierowanego do Starosty Myśliborskiego w którym zwróciła się z prośbą o rozpatrzenie wniosku w sprawie naprawy nawierzchni drogi powiatowej w gm. Barlinek na odcinku Krzynka - Moczydło ok. 7 km.

Jest to droga brukowa w bardzo złym stanie technicznym. Postawienie znaku informującego o złym stanie nawierzchni nie załatwia sprawy na dłuższy czas. Okresowe zasypywanie żużlem dziur na poboczu, poprawia stan drogi nie dłużej niż dwa miesiące, więc jest to wyrzucanie pieniędzy w przysłowiowe błoto.

Mieszkańcy wsi korzystają z tej drogi kilka razy dziennie co odbija się na stanie technicznym pojazdów i zabiera dłuższy czas pokonywania tej drogi. Codziennie przejeżdża tę drogą autobus szkolny. brak komfortu jazdy dzieci w wieku dorastania jest wręcz szkodliwy na układ kostny młodego organizmu. Jest to również teren turystycznie atrakcyjny ze względu na plażę w Oknie na jeziorem Okunie. Tereny te są odwiedzane przez mieszkańców okolic Barlinka jak i wczasowiczów z zewnątrz, a nawet z zagranicy.

Radny zapytał czy mieszkańcy wsi Moczydło maja szanse na lepszą drogę. Poprosił dyrektora PZD o wyjaśnienie.

Radny Andrzej Potyra poinformował, że mieszkańcy w wyżej cytowanym piśmie zasugerowali również firmę, która zajmuje się ubijaniem bruku. Jest to firma PPH Casis Nowe Kurowo Pan L. Glezer.

Powiedział również, że nie chodzi tu żeby wylewać nowy dywanik tylko o poprawienie stanu technicznego tej drogi.

W wyniku głosowania informacja została zaopiniowana pozytywnie.

Za głosowało - 16 radnych, przeciw- 1 (radny A.Potyra), nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był radny B. Bortnowski i M. Norsesowicz.

Ad. 7

Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk odczytał informację dot. złożonych oświadczeń majątkowych - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolejno Starosta odczytał informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myśliborzu dot. analizy oświadczeń majątkowych sporządzoną na podstawie pisma Naczelnika US w Myśliborzu z dnia 21.10.2005 roku - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powołując się na przepisy ustway o sam. Powiatowym zgłosił sprzeciw przeciwko odczytywaniu imiennie nazwisk osób, które nieprawidłowo wypełniły oświadczenia majątkowe. Informacja to powinna być odczytana krótko ujmują tylko wykazane uchybienia i nieprawidłowości.

Sekretarz Powiatu Ludwik Makowski wyjaśnił mówiąc, że w przepisach o samorządzie powiatowym jest określone, że przedkładana jest informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowym z uwzględnieniem i wykazaniem imiennym nieprawidłowości.

Przewodniczący rady odczytał pismo Wojewody zachodniopomorskiego dot. analizy oświadczenia majątkowego złożonego przez starostę powiatu i Przewodniczącego rady Pwoaitu Mariana Polańskiego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolejno odczytał Informację sporządzoną na podstawie pisma naczelnika Urzędu skarbowego w Myśliborzu dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu z dnia 21 października 2005 roku - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił następujące zapytania:

- Zarząd na posiedzeniu w dniu 28 września br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu żeglarskiego. Postanowiono przekazać 11 jachtów klasy Optimist wraz z kompletnym osprzętem żeglarskim dla Klubu Żeglarskiego TKKF Sztorm w Barlinku. Powyższy sprzęt żeglarski przeznaczony może być wyłącznie do szkolenia żeglarskiego dzieci.

Radny poprosił o inf. komu został ten sprzęt przekazany a także poprosił o podanie wartości tego majątku.

  • w dniu 4 października br. przyjął informację o wynikach kontroli kompleksowej w Domu dziecka w Dębnie. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki w okresie od 1.07.2003 rok - 30.06.2005 rok. Kontrolowana jednostka w miesiącu grudniu 2004 roku przyznano premie dla pracowników obsługi i administracji w wysokości niezgodnej z zapisami w regulaminie premiowania. Regulamin przewiduje przyznanie premii do wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, natomiast wypłacono premie w wysokości od 30 do 40% wynagrodzenia. Radny poprosił o wyjaśnienie jaka kwota z tego tytułu uszczupliła budżet tej jednostki.

  • Zarząd przyjął program naprawczy SPZOZ Szpital powiatowy w Barlinku i w Dębnie opracowany przez Centrum Edukacji Menadżerskiej PROMOTOR z Poznania. Radny poprosił o poinformowanie radnych ile Zarząd Powiatu wydał pieniędzy na opracowanie tych dokumentów. Na dwudziestu stronach programów naprawczych powielone zostały sprawozdania finansowe, a samej informacji dot. planu naprawczego to zaledwie kilka wersów. Przyjmując program naprawczy zarząd miał wątpliwości czy dyrektor Szpitala w Dębnie będzie go realizował. W protokole z posiedzenia Zarządu Pwoaitu podczas którego został odwołany dyrektor Szpitala w Dębnie Pan A. Waszkiewicz brakuje informacji czy dyrektor dobrze zarządzał szpitalem, Zarząd miał wątpliwości czy dyrektor poradzi sobie z wdrażaniem tego programu naprawczego. Radny poprosił o podanie motywów zwolnienia z funkcji dyrektora szpitala.

Nikt więcej nie zgłosił pytań.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski udzielił radnemu wyjaśnień mówiąc, że przekazanych zostało 1 1jachtów klasy Opimist wraz z kompletnym osprzętem żeglarskim dla Klubu Żeglarskiego Sztorm w Barlinku. Sprzęt ten ma już ponad dwadzieścia lat i był on w użyczeniu Klubu Sztorm, który był przez tamtejszy i dzieci korzystające z niego remontowany i modernizowany, dlatego też klub ten zwrócił się z prośbą o przekazanie tego sprzętu.

Na temat programu naprawczego szpitali zarząd długo dyskutował. Został powołany zespół , który miał zająć się opracowaniem tego programu, ale okazało się, że taki zespół nie jest w stanie opracować programu, że względu chociażby na punkt widzenia.. W związku z tym zdecydowano się na to aby wynająć firmę, która zajmuje się problematyką restrukturyzacji szpitali. Prowadzone były rozmowy z 6 firmami, które proponowały n na opracowanie programu od 60 Euro do kwoty, która została wyasygnowana, tj. 17 tys. zł + VAT.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że w sprawozdaniu z pracy Zarządu w zakresie kontroli Domu Dziecka w Dębnie jest zapis, że przy dokonywaniu wydatków na zakupy i dostawy. Których wartość według grup określanych we Wspólnym Słowniku zamówień, przekraczała 6.000 EURO nie przestrzegano ustawy „Prawo zamówień Publicznych”. Poprosił o wyjaśnienia.

Naczelnik Wydziału Kontroli pani Bernarda Bartoszewicz wyjaśniła mówiąc, że przekroczenie funduszu premiowego nastąpiło w grudniu o kwotę 1.175, 19 zł. Nie była to istotna sprawa, nie wszystkie jednostki zdążyły się cdo tego ustosunkować.

Ad. 9

Interpelacje i zapytania.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zwrócił się z zapytaniem do przewodniczącego Rady Powiatu czy zna tekst obowiązującego Statutu powiatu myśliborskiego, a jednocześnie czy zna zapisy dot. ograniczenia wypowiedzi radnych w dyskusji.

Kolejno odniósł się do wypowiedzi Sekretarza powiatu dot. art. 25 e ustawy o samorządzie powiatowym - do których stosuje się przepisy dot. oświadczeń majątkowych.. Przeglądając BIP nie znajduje się informacji dodatkowej jaką powinni składać radni, których członkowie rodzin zostali zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych powiatu, a osoby te takie występują i wbrew przepisom pobierają diety bądź wynagrodzenia, co jest niespójne z prawem. Poprosił przewodniczącego rady o wyjaśnienia.

Kolejno radny poruszył kwestie dot. PINB pana H. Walasa wobec którego są zarzuty w sprawie wydawanych decyzji. Radny odczytał treść dwóch pism w tej sprawie.

Radny zwrócił się do Zarządu powiatu z zapytaniem czy zarząd zamierza w najbliższym czasie wspomóc szpitale powiatowe. Czy zarząd dokonywała analizy jakie środki są niezbędne na przekazanie dla szpitali i konkretnie na jaki cel.

Radny Władysław Grabda poinformował, że na posiedzeniu komisji Rewizyjnej został zgłoszony wniosek o wykonanie remontu nawierzchni drogi w miejsc. Sulimierz. Zapytał, czy wniosek ten został ujęty w WPI.

Radny Andrzej Potyra zapytał czy Starosta potwierdzi krążące pogłoski o likwidacji biblioteki pedagogicznej w Myśliborzu

Ad. 10

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw - 1 ( Radna W. Konofalska), nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny byli radni: K. Wyszyńska, B. Bortnowski i J. Witkowski.

Uchwała Nr XXXV/256/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny byli radni: K. Wyszyńska, B. Bortnowski i J. Witkowski.

Uchwała Nr XXXV/257/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 października 2005 roku uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

Przewodniczący Rady odczytał treść aneksu I i II do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu myśliborskiego.

W wyniku głosowania aneksy zostały wprowadzone do uchwały.

Za głosowało - 11 radnych, przeciw- 2, wstrzymało się - 2 radnych. Podczas głosowania nieobecny byli radni: K. Wyszyńska, B. Bortnowski i J. Witkowski.

Przewodniczący obrad odczytał treść ujednoliconego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 11 radnych, przeciw - 2 (radny M. Norsesowicz i W. Wojtkiewicz), wstrzymało się - 3 radnych (W. Konofalska, A. Potyra i R. Patkowski). Podczas głosowania nieobecny byli radni: K. Wyszyńska, B. Bortnowski i J. Witkowski.

Uchwała Nr XXXV/258/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu myśliborskiego.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 14 radnych, przeciw - 1,( radny M. Norsesowicz) wstrzymał się - 1 radny (W. Wojtkiewicz).

Podczas głosowania nieobecny byli radni: K. Wyszyńska, B. Bortnowski i J. Witkowski.

Uchwała Nr XXXV/259/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 października 2005 roku zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu myśliborskiego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Za pozytywną oceną glosowało - 14 radnych , przeciw - 2 (radny M. Norsesowicz, W. Wojtkiewicz), nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny byli radni: K. Wyszyńska, B. Bortnowski i J. Witkowski.

Uchwała Nr XXXV/260/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych:

radnego W. Wojtkiewicza poinformował, że Zarząd na bieżąco analizuje sytuację finansową obu szpitali, jak również podejmuje rozmowy nt. dodatkowego dofinansowania szpitali. Na dzień dzisiejszy żadne decyzje nie zostały podjęte. Po rozważeniu sytuacji i podjęciu odpowiedniej decyzji radni zostaną poinformowani.

Odnośnie decyzji wydawanych przez PINB Starostwa wyjaśnił, że sprawa została wyjaśniona na poprzedniej sesji. Nadzór nad działalnością Inspektora Budowlanego ma WINB, do którego powinny być kierowane interpelacje.

radnego W. Grabdę poinformował, że Zarząd nie otrzymał wniosku, o którym mówił radny.

Przewodniczący rady poinformował, że na jego ręce wpłynęła dodatkowa informacja złożona przez radnego M. Norsesowicza. Innych informacji nie otrzymał, jak również nie posiada informacji nt. radnych, którzy powinni takie inf. Złożyć w związku z art. 25 e.

Ad. 16

W wolnych wnioskach radny Mariusz Norsesowicz zgłosił wniosek żeby kolejne sesje odbywały się o godz. 14,00 ze względu na radnych, którzy wcześniej planują swój czas poprzez zaplanowane godziny pracy. Zdaniem radnego godzina odbywania sesji może nawet ostać przesunięta na godz. 15,00 bądź 16,00.

Radny Mieczysław Pyciak zaproponował godz. 10,00 do rozpoczęcia sesji.

W wyniku zgłoszonych dwóch wniosków odbyła się dyskusja, która została zakończona głosowaniem nad wyborem godziny odbywania sesji.

W wyniku głosowania ustalono, że kolejne sesje będą zwoływane na godz. 10,00 wraz z rozpoczęciem 2006 roku.

Ad. 17

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Marian Polański zamknął obrady XXXV sesji Rady Powiatu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Janina Sidor

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-02-2006 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2006 11:38