herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XXXIII


Protokół Nr XXXIII/2005

Z posiedzenia XXXIII Sesji Rady Powiatu Myśliborskiego odbytej w dniu 25 lipca 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1200, a zakończyły się o godzinie 1320

Ad. 1

Przewodniczący Rady Marian Polański dokonał otwarcia XXXIII sesji Rady Powiatu Myśliborskiego. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 17 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

(załącznik Nr 1 do protokołu). Nieobecni na obradach sesji to radni: Elżbieta Krzemińska, Mariusz Norsesowicz.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu został doręczony, w związku z tym przystępujemy do realizacji porządku.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

  5. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku.

  6. Zamknięcie obrad.

Ad. 2

Podjęcie uchwały w sprawie programu restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

Przewodniczący Rady - Marian Polański

poprosił o zabranie głosu w tym temacie Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Andrzeja Waszkiewicza. Materiał ten był szczegółowo omawiany na posiedzeniach Komisji Stałych.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Andrzej Waszkiewicz

poinformował, że program był omawiany i wyjaśniany przeze mnie na wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych. W programie uwzględniliśmy w sposób bardzo szczegółowy co się będzie działo i może się dziać, a związane jest to z pożyczką ze Skarbu Państwa czy też możliwościami umarzania należności tzw. publiczno - prawnych czyli związanych z ZUS-em. Uwzględniliśmy również do czego będziemy zmuszeni jeśli chodzi o ustawę dotyczącą restrukturyzacji, pomocy publicznej a dotyczyć to będzie umów cywilno - prawnych, a więc konieczności podpisania ugod. A co najważniejsze konieczności ich właściwej realizacji. A co najważniejsze konieczności ich właściwej realizacji. Ponadto w trakcie prac nad drugą wersją programu otrzymaliśmy od Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa komunikat ze spotkania, które odbyło się dnia 1 lipca 2005 roku w Warszawie z udziałem przedstawicieli Ministra Zdrowia, Ministra Finansów, Banku Krajowego, Narodowego Funduszu Zdrowia i 16 przedstawicieli wojewodów z terenu Polski, gdzie próbowano ustalić wspólne podstawy do oceny programów, które zaczęły się pojawiać w poszczególnych województwach. Jeden z punktów w sposób wyraźny mówił, że w programach nie koniecznie należy precyzyjnie określać restrukturyzację organizacyjną czyli chodzi tu o sytuację finansową. Jeśli nawet w przyszłości kiedy będzie ocena realizacji tego programu jeśli będą uchybienia założonych części elementów programu natury organizacyjnej nie będzie to brane pod uwagę. Najważniejsze są wskaźniki i ekonomiczne wyliczenia, które towarzyszą tej restrukturyzacji i te elementy wzięliśmy pod uwagę. Przyjęcie przez Wysoką Radę powyższego programu będzie otwarciem możliwości rozpoczęcia procedury starania się o te środki, które dałyby możliwość restrukturyzacji finansowej szpitali.

Przewodniczący Rady - Marian Polański

zapytał czy są pytania i uwagi do uchwały w sprawie projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

Nikt nie zgłosił pytań i uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za pozytywną oceną głosowało - 16 radnych, przeciw - 1 radny (W. Wojtkiewicz), nikt się nie wstrzymał.

Uchwała NR XXXIII/243/2005 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie (załącznik Nr 2 do protokołu).

Ad. 3

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Przewodniczący Rady - Marian Polański

poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Skarbnik Powiatu - Alicję Karczewską.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

poinformowała, że aneks Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok był przedmiotem dyskusji wszystkich Komisji Stałych. Sprawa ta jest znana wszystkim radnym. Natomiast jeżeli chodzi o aneks Nr 2 do projektu wyżej wspomnianej uchwały był on przedmiotem dyskusji tylko na posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Aneks Nr 2 dotyczy złożonego wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121Z w m. Zarzecze oraz przebudowa ustroju nośnego mostu przez kanał Ulgi”. Jeżeli chodzi o szczegóły tej sprawy wyjaśnienia złoży Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu - Antoni Paluch

powiedział, że kwota w wysokości 100.000 zł jest konieczna do złożenia wniosku w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121Z w m. Zarzecze oraz przebudowa ustroju nośnego mostu przez kanał Ulgi”. Szacunkowy koszt inwestycji to kwota 400.000 zł z czego 300.000 zł pokrywa Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w inwestycji do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego niezbędne jest zagwarantowanie 100.000 zł w planie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację drogi i mostu. Odbyła się kontrola mostu w m. Zarzecze oraz wizytacja dróg powiatowych przez Komisję Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu. Droga powiatowa nr 2121Z na odcinku od m. Zarzecze w stronę m. Myśliborzyce jest w bardzo złym stanie technicznym. Sytuację taką powoduje brak odwodnienia, miejscowe zaniżenie terenu, czego skutkiem jest podtapianie drogi. Stan ten uniemożliwia dojazd do m. Zarzecze podczas wiosennych roztopów. Obecnie jej stan jest bardzo zły występują liczne wyrwy, koleiny i uszkodzenia powierzchniowe. Droga ta jest jedynym dojazdem do gruntów rolnych dla mieszkańców wsi Zarzecze, Dalsze i Myśliborzyce. W ciągu drogi 2121Z w m. Zarzecze znajduje się most przeznaczony do ruchu kołowego i pieszego. Jego stan techniczny stanowi zagrożenie dla jego użytkowników dodatkowo posiada on bardzo niską nośność 5 ton. Pozostawienie mostu w obecnym stanie grozi katastrofą budowlaną. Przedstawione zadanie zostało zakwalifikowanie przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska jako możliwe do dofinansowania ze środków FOGR. Uważam, że jest to wniosek zasadny. Z chwilą uruchomienia środków z FOGR załatwiamy i odcinek drogi i most. Ostateczny termin złożenia wniosku do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego upływa z dniem 31.07.2005 roku. Do tej pory z tych funduszy mogły korzystać tylko gminy. W tej chwili mogą ubiegać się również na drogi powiatowe. Przy tej okazji wyremontujemy ten most. Z własnych środków musielibyśmy wyremontować most w tym roku. Czy wniosek ten zostanie zakwalifikowany będzie on jeszcze weryfikowany przez Urząd Marszałkowski. Musimy opracować podkład geodezyjny, dokumentację. Na most jest przygotowana cała dokumentacja. Droga ta musi być typową drogą dojazdu do pól.

Radny Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

uważam, że bezzasadne jest wydawanie 20.740 zł na wykonanie programu restrukturyzacyjnego w zakresie lecznictwa szpitalnego dla powiatu myśliborskiego. Rada Powiatu zatwierdziła programy restrukturyzacyjne szpitali powiatowych. Wydawanie takiej kwoty uważam, że jest zbędne ze względu na to, że nikt chyba nie zna sytuacji szpitali tak dobrze jak dyrektorzy szpitali, główni księgowi, wydział zdrowia i spraw społecznych starostwa czy też Zarząd Powiatu, który praktycznie zajmuje się sprawami szpitali na każdym posiedzeniu. Zlecenie dla firmy z Poznania opracowanie projektu restrukturyzacji szpitali powiatowych, gdy już projekty takie zostały zatwierdzone przez Radę Powiatu. Uważam, że jest to bezsensowne. Jest to marnotrawstwo pieniędzy publicznych, które lekką ręką próbujemy wydać. Czy nie posiadamy kompetentnych ludzi do tego, aby opracować takie programy. Sami chyba znamy najlepiej sytuację szpitali niż firma Poznańska w jakich uwarunkowaniach te szpitale funkcjonują. Programy takie trzeba było zlecić wcześniej zanim dokonaliśmy zatwierdzenia przedstawionych nam programów, ponieważ te programy, które Rada Powiatu przed chwilą zatwierdziła zawierają one szereg ułomności według mnie. Są tam wybrakowania jeżeli chodzi o przyszłe rozmowy z wierzycielami. Jeśli będzie podpisywana ugoda z wierzycielami publiczno - prawnymi będą chcieli w jakiś sposób odzyskać te pieniądze. Uważam, że w starostwie są pracownicy kompetentni, którzy w oparciu o przyjęte przez nas programy dopracują taki program. Program, który zatwierdziliśmy dzisiaj przypomina odrobione zadanie domowe przez ucznia zasadniczej szkoły zawodowej czy technikum.

Radna Powiatu - Wiesława Konofalska

zapytała jakie jest znaczenie strategiczne drogi w m. Zarzecze. Trzeba wyłożyć kwotę 100.000 zł, aby pozyskać 300.000 zł czyli

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-10-2005 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2005 13:30