Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXII


Protokół Nr XXXII/2005

Z posiedzenia XXXI Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 29 czerwca 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 2005.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Marian Polański dokonał otwarcia XXXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 17 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radna Wiesława Konofalska i Andrzej Rupenthal.

Kolejno Przewodniczący Rady udzielił głosu dla Prezesa Kombatantów w Myśliborzu Panu Eugeniuszowi Szczygłowskiemu, który imieniu Kombatantów złożył podziękowanie za współpracę i pomoc w realizowaniu zadań Związku Kombatantów w Myśliborzu. Podziękowanie skierowane zostało na ręce Wicestarosty Andrzeja Dobrowolskiego, Sekretarza Powiatu Ludwika makowskiego, Przewodniczącego Rady Mariana Polańskiego.

Kolejno Przewodniczący Rady poinformował, że na sesję została przygotowana wystawa Europejskiego Wernisarzu Poplenerowego, który odbył się w dniach 11-17 maja 2005 roku w Niemczech, Belgii i Luksemburgu. Zarząd Powiatu dofinansował ten wyjazd, dlatego też organizatorzy chcieli zaprezentować wystawę. Na sesji jest obecna Pani Aniela Głodna - Instruktor 4 zespołów: „Akwarele” z Morynia, „Pastele” z Dębna, „Inspiracje” z Chojny, „Akwarele Bis” z Pyrzyc oraz obecni są przedstawiciele Rady Rodziców i dzieci, które brały udział w wystawie.

Pani Aniela Głodna - instruktor zespołów złożyła podziękowanie dla Zarządu Powiatu za współfinansowanie wyjazdu za granicę celem zaprezentowania wystawy Europejskiego Wernisażu Poplenerowego, który odbył się w Niemczech, Belgii i Luksemburgu. Kolejno poinformowała radnych o największych osiągnięciach zespołu: Nagrody ministra Kultury i sztuki, Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania Niemiec, 26 medali indywidualnych i zespołowych oraz 171 dyplomów międzynarodowych, 181 nagród krajowych, Medal Dyrektora Muzeum Malborskiego w Biennale Konkursu Marynistycznego, Medal ZW SZS w Krakowie, Honorowa Odznaka STK za zasługi dla rozwoju ruchu społeczno - kulturalnego, Listy Gratulacyjne Wojewody Szczecińskiego i Wojewódzkiego Dyrektora Domu Kultury Szczecin - Zamek.

Przewodniczący Rady Marian Polański ogłosił 10 minut przerwy w obradach celem obejrzenia zaprezentowanej wystawy prac malarskich.

Po przerwie Przewodniczący Rady poinformował, że udzieli teraz głosu dwóm mieszkańcom Barlinka, którzy chcą zabrać głos w kwestii dot. funkcjonowania na terenie miasta Barlinka zakładu „Barlinek S.A.”

Pani Helena Timoszyk - mieszkanka ul. Szosowej w Barlinku odczytała treść pisma adresowanego do Rady Powiatu w imieniu mieszkańców ul. Szosowej w Barlinku, informując, że od dłuższego czasu mieszkańcy nie mają możliwości normalnie egzystować. Pismo w załączeniu.

Pan Wacław Jarosz - mieszkaniec ul. Szosowej w Barlinku złożył zażalenie na funkcjonowanie zakładu Drzewnego „ Barlinek S.A.”, na uciążliwość tego zakładu dla mieszkańców pobliskiego osiedla. Pismo w załączniku.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk stwierdził, że skoro pozwolono zabrać głos mieszkańców Barlinka, więc teraz należało by pozwolić wypowiedzieć się dla Zarządu Powiatu i osób, które znają sprawę i będą mogli dokonać pewnych wyjaśnień.

Powiedział, że nie przypomina sobie, żeby organizował w wielki piątek spotkanie nt. funkcjonowania zakładu.

Wobec powyższego zgłosił wniosek o prowadzenie dyskusji w tej sprawie celem wyjaśnienia, a nie odkładania tej dyskusji do punktu wolne wnioski.

Radny Wojciech Wojtkiewicz stwierdził, że sesja rady powiatu powinna być prowadzona zgodnie z przyjętym porządkiem dlatego też należało by przejść teraz do kolejnego punktu porządku obrad sesji.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Stanisław Chorabik wyjaśnił mówiąc, że w dniu 30 września 2004 roku wpłynęła do Starostwa pierwsza skarga mieszkańców ul. Szosowej w Barlinku na hałas, opary z suszarni, zapylenie z : „Barlinek S.A.” w związku z tym pracownicy Wydziału OSR Starostwa Powiatowego dokonali oględzin terenu tego Zakładu. W trakcie ww. oględzin ustalono fakty dot. poszczególnych uciąlżiwości.

Przy każdej kontroli wydział kontroluje to co należy do kompetencji Starostwa. W raportach jest określenie, że nie ma przekroczeń zanieczyszczeń powietrza. Natomiast wystąpiło przekroczenie hałasu, w związku z tym Zakład został zobowiązany do zainstalowania ekranu akustycznego. Powodem przekroczenia była emisja hałasu z wylotów suszarń, szczególnie ze środkowej suszarni. Zalecenie to zostało wykonane przez Zakład w dniu oględzin wyloty te miały skróconą wysokość o ok. 1 metr. Ponadto w trakcie oględzin zanotowano hałasy wynikające z odpowietrzenia urządzeń odpylających. Zakład wybudował ekran ochronny o wysokości 7,5 metra, co przy zastosowaniu obniżenia wylotów powietrza z suszarń spełnia wymagania nałożone raportem oddziaływania projektowanej rozbudowy zakładu zobowiązał się do wydłużenia ekranu akustycznego o kolejne 3 segmenty., co spowoduje dalsze ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu i zmniejszy uciążliwość dla mieszkańców.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Marian Polański zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku sesji.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad kolejnego projektu punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie programu restrukturyzacyjnego SPZOZ szpital Powiatowy w Barlinku.

Uzasadnił mówiąc, ze zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zmianie niektórych ustaw podmiot, który utworzył zakład od dnia otrzymania projektu programu restrukturyzacyjnego w ciągu 14 dni wydaje opinię. SPZOZ Szpital Powiatowy Barlinku dnia 21 czerwca br. złożył wniosek do Rady Powiatu Myśliborskiego.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zaproponował żeby program restrukturyzacyjny nie był dzisiaj opiniowany ponieważ nie został przedstawiony innym stałym komisją. Na poprzedniej sesji Starosta w sprawozdaniu z pracy Zarządu Powiatu stwierdził, że w styczniu 2005 roku wynosiło - 17.640.000 zł i wzrosły z porównaniem grudnia 204 roku - o 414 tys. zł.

Dyrektorzy do 21 sierpnia maja czas na opracowanie wniosku. Wniosek nie zawiera wszystkiego. Ten dokument powinien zawierać zgodnie z art. 22 ust. 1 powinien zawierać dokumenty, które tu nie zostały załączone.

Radny Bolesław Bortnowski zaproponował, żeby po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji wprowadzić dodatkowy punkt dot. debaty z mieszkańcami Barlinka nt. funkcjonowania Zakładu „Barlinek” S.A.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku zgłoszonego przez Wicestarostę dot. wprowadzenia dodatkowego punktu w sprawie programu restrukturyzacyjnego SPZOZ szpital Powiatowy w Barlinku jako punkt 8 porządku.

Za wnioskiem głosowało - 13 radnych, przeciw- 2 radnych (M. Norsesowicz i W.Wojtkiewicz)

W wyniku głosowania kolejny punkt do porządku obrad został wprowadzony.

Kolejno przewodniczący zarządził głosowanie wniosku zgłoszonego przez Bolesława Bortnowskiego w sprawie wprowadzenie do porządku sesji dodatkowego punku dot. prowadzenia dyskusji w sprawie „Barlinek S.A.”

Za wnioskiem głosowało - 12 radnych, przeciw- 1 radny (J. Getman), wstrzymało się - 4 radnych (J.Winiarczyk, A.Dobrowolski, W.Wojtkieiwcz)

W wyniku głosowania kolejny punkt do porządku obrad został wprowadzony.

Nikt nie zgłosił uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji z wprowadzonymi zmianami:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Powiatu.

 4. Stan bezpieczeństwa publicznego w powieice.

 5. Ocena funkcjonowania Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

9. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez SPZOZ szpital powiatowy w Dębnie.

12.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminów przyznawania

i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów

i studentów.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok,

14.Podjęcie uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu myśliborskiego na 2006 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie zobowiazania finansowego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Dwuletniego Uzupełniającego LO Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Gastronomicznego w Dębnie.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Marian Polański poinformował Radę, że protokół z XXXI posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał, czy są inne wnioski.

Nikt wniosków nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z obrad XXXI sesji głosowało - 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.( W.Konofalska i W.Wojtkiewicz)

Ad. 4

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Radny Bolesław Bortnowski stwierdził, że temat ten musi trafić na obrady komisji. Trudno jest dziś odpowiedzieć jakie kompetencje są Rady Powiatu i Starostwa w tej sprawie. Dwa miesiące temu wtedy kiedy ZP z mocy

prawa opiniował pozytywnie program ochrony środowiska gminy Barlinek występowałem tutaj i podawałem wątpliwości swoje. Prawnie ZP był upoważniony do opiniowania programu gminnego. Jednak Rada Powiatu powinna zapoznać się z treścią tego programu ochrony środowiska zanim Zarząd Powiatu wydał opinię w tej sprawie. Barlinek SA. Jest poważnym problemem dla miasta pod względem ochrony środowiska. Sprawa rozbudowy tego zakładu - będzie to bardzo duży emitent zagrożenia.

Radna Elżbieta Krzemińska - powiedział, że zgadza się z przedmówcą. Po czym zakończyła wystąpienie Pana Jarosza, któremu przerwano mu podczas jego wypowiedzi.

Kolejno radna poinformowała, że otrzymała odpowiedź ze Starostwa na swoją interpelację dot. funkcjonowania zakładu Barlinek S.A., w której zawarta została informacja, że istniejące bloki przy ul. Szosowej planowane było jako mieszkania dla obsługi i kadry przedsiębiorstwa, stad ich niewielka odległość od granicy zakładu. W studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barlinek przyjętego uchwałą Nr XLV/426/2002 Rady miejskiej w Barlinku z dnia 30 września 2002 roku obszar zakładu wraz z terenami przyległymi (w tym z osiedlem przy ul. Szosowej) obejmuje Barlinecki Park technologiczny. W związku z powyższym oddziaływanie zakładu na tereny sąsiednie, szczególnie mieszkaniowe, pomimo zachowania przez zakład norm prawnych, może być przez mieszkańców zauważalne, a także powodować określone uciążliwości.

Odpowiedź podpisana przez Starostę zawiera przekłamania i nie zadawala mieszkańców.

Burmistrz MiG Barlinek Pan Zygmunt Siarkiewicz powiedział, że w pierwszej kolejności należy zorganizować spotkanie z Zarządem Zakładu w obecności skarżących. Najlepsza będzie rozmowa, żeby przeanalizować rzeczy możliwe i niemożliwe.

Podczas nocnej trzeciej zmiany całe miasto słyszy pracę tego Zakładu związane jest to ze strukturą zabudowy miasta.

Należy wziąć pod uwagę również tę kwestię, że w „Barlinku” S.A. zatrudnionych jest bardzo duża ilość osób, co przyczynia się do zmniejszania bezrobocia.

„Barlinek” S.A. udowodnił, że jest bardzo wiarygodny i stwierdził, ze nie zna przypadku, żeby odmówił współpracy. Jest prawo i każdy kto uzyska stosowne pozwolenie. Zobowiązał się, że zorganizuje spotkanie z zarządem Spółki z władzami powiatu, gminy i zainteresowanych osób.

Pan Robert Zwiacha - reprezentant Zarządu bloku przy ul. Szosowej 15 w Barlinku powiedział, że usłyszeliśmy przed chwilą, że Zakład ten zatrudnia dużo osób - chwała im za to, ale tuż za płotem w odległości 40 metrów , mieszkają ludzie, którzy nie wytrzymują już z tym zakładem. Wszelkie skargi do zarządu spółki są bez odzewu. Wysyłany był raport, w którym zapisane jest że w najbliższym sąsiedztwie nie znajduje się żadna zabudowa. Około rok temu były zapewnienia że zostanie wybudowane zabezpieczenie przed pyłem i hałasem a także pad zieleni. Do dnia dzisiejszego nie zostało to zrealizowane.

W czerwcu Pan Drozda zlecił firmie z Gorzowa rozkruszenie betonu w odległości 40 metrów od osiedla na ul. Szosowej , od godz. 7 - 18 nie można było prawidłowo funkcjonować, nie było żadnej reakcji ani na interwencję policji ani mieszkańców osiedla.

Pracownicy zakładu szydzą i wyśmiewają mieszkańców osiedla, a także hałasują i gwiżdżą w nocy.

Zakład uruchomił telefon alarmowy pod którym zgłasza się ochrony z portierni, który nie ma żadnych kompetencji.

Zakład uruchomił produkcję nie wywiązując się z umowy odnośnie zabezpieczeń. Hałas przekracza decybele pomiary o godz. 22 przekraczały hałas o 20 - 30 decybeli.

Należy wszcząć postępowanie celem likwidacji uciążliwości dla mieszkańców ul. Szosowej.

Ad. 5

Stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Powiatowy Komendant Policji w Myśliborzu Pan Stefan Jaworski zapoznał z informacją dot. stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie według załączonej informacji.

W wyniku głosowania informacja została zaopiniowana pozytywnie.

Za głosowało - 16 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się - 1 radny.

Na obrady sesji przyszedł radny Julian Witkowski. Stan radnych 17 radnych.

Ad. 6

Ocena funkcjonowania Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

Dyrektor SPZPOZ Szpital Powiatowy w Barlinku powiedział, że rok 2004 był kolejnym rokiem działania szpitala po wdrożeniu w latach 2000 - 04 bardzo radykalnych programów restrukturyzacyjnych. Dzięki temu można było liczyć na w miarę normalne funkcjonowanie jednostki. Nastąpiło zahamowanie wzrostu kosztów, w wielu wypadkach nastąpił spadek w stosunku do roku poprzedniego i to przy znaczących wzrostach cen np. leków i energii. W roku 2004 zamierzaliśmy się skupić przede wszystkim na zwiększeniu przychodów z działalności medycznej, zwłaszcza szpitala. Był to drugi z możliwych kierunków poprawy trudnej sytuacji barlineckiego szpitala. Pierwszy kierunek, czyli obniżka kosztów, po roku 2000 był już kierunkiem dodatkowym. Rok 20004 rok miał przynieść poprawę kontraktów zwłaszcza szpitalnych. Przez pierwszych osiem miesięcy tego roku udawało się utrzymać poziom kontraktowania zapewniający równowagę przychodów z kosztami. Niestety obniżenie limitów w ostatnich czterech miesiącach roku o ok. 25% uniemożliwiło utrzymanie tej równowagi.

Warunki w jakich nam przyszło działać utrudniała konieczność realizacji I i II etapu ustawy 203 nakładającej na ZOZ-y obowiązek dokonywania określonych podwyżek płac. Decyzje te nie wskazywały przy tym żadnych źródeł finansowania całej kosztownej operacji finansowej. Od kilku miesięcy toczy się w tej sprawie proces przeciw NFZ. Kontynuowany jest też proces przeciwko NFZ w sprawie tzw. nadlimitów.

Kolejno dyrektor poprosił o pytania do przedłożonej informacji o działalności szpitala w Barlinku.

Radny Wojciech Wojtkiewicz stwierdził, że bardzo merytorycznie dyrektor dokonał wprowadzenia do informacji z działalności szpitala w Barlinku. Zaproponował żeby wszyscy radni otworzyli informację na str 20, jest tam zawarta sytuacja ekonomiczna zakładu. Olbrzymi problem stanowiły czynniki zewnętrzne powodujące wzrost kosztów działalności. Dotyczyło to zwłaszcza cen leków wzrastających w tempie 10-15% rocznie, energii cieplnej, której ceny wzrosły o ok. 3%, energii elektrycznej, gdzie zanotowano wzrost cen o ok. 5%, oleju opałowego - wzrost o ok. 20% i usług komunalnych wzrost o ok. 3-5%. Tylko te wymienione wyżej rodzaje kosztów stanowią w ZOZ-ie około 70% wszystkich kosztów. Radny powiedział, że w rachunku zysków i strat natomiast jest zapis, ze koszty te stanowią ok. 17%. Poprosił o wyjaśnienie.

Interesuje stwierdzenie zawarte na końcu sprawozdania we wnioskach

Dyrektor szpitala proponuje po raz kolejny pokryć ujemny wynik finansowy przyszłymi przychodami. Jak ktoś czytał program restrukturyzacyjny szpitala to tam przeczyta że na rok 05 planowana jest strata w wys. ok. 357 tys. Zapytał - których przyszłych?

W tej chwili sad najwyższy swoim wyrokiem otworzył możliwość dochodzenia pieniędzy nie z rachunków szpitali a z rachunków organów założycielskich. Powiedział, że posiada artykuł z gazety prawnej pn. powiat powinien zaradzić. Z artykułu tego wynika, że jeżeli RP nie dokonuje działań zmierzających poprawy sytuacji ekonomicznej ZOZ to ponosi za to odpowiedzialność zgodnie z art. 60 ust.3 i 4. wobec powyższego może dojść do sytuacji, że Starostwo zostanie zajęte przez komornika.

Radny Andrzej Królikowski powiedział, że prawdą jest, że rada powiatu poniesie konsekwencje wobec zadłużeń obu szpitali ale jak powiedział radny W.Wojtkiewicz, wówczas, gdy nic nie robi w kierunku zmniejszania zadłużeń. Nie tak jest do końca, że nic nie robimy, ponieważ poczynione zostały kroki w kierunku pomocy szpitalom, poręczono kredyty, opracowano programy restrukturyzacyjne i wiele innych rzeczy zostało poczynionych w tym kierunku.

Dyrektor SPZOZ szpital powiatowy w Barlinku Pan Ryszard Mitek powiedział, że nastąpiła pomyłka w zapisie jest to 17 % , a nie 70%, koszty osobowe wynoszą 60% wydatków. W odniesieniu do roku 1999 mogły rzeczywiście być mniejsze wydatki, ale nie dlatego, że była tańsza siła robocza, ale pozostałe koszty były większe. Nawet był większy budżet. Zatrudnienie spadło i wydatki na utrzymanie personelu również. W między czasie na ustawę 203 są wykładane środki finansowe i od września roku ubiegłego jeszcze wypłacane są środki na ustawę 110. Przewiduje się wzrost przychodów o 3-4%, wysokość tą potwierdził również Dyrektor Makowski.

Dyrektor szpitala Powiatowego w Dębnie Pan Andrzej Waszkiewicz powiedział, że we wstępnych założeniach i planach rok 2004 miał być rokiem kontynuacji podjętych w 2003r. działań oszczędnościowych, rozwoju zakresu usług medycznych poprzez wprowadzenie specjalistyki ( chirurgia, poradnia dla kobiet, onkologiczna, urologiczna, kardiologiczna) oraz zamian w procedurach i wycenie punktowej. Wszystko to stwarzało nadzieję na poprawę sytuacji ekonomicznej i w miarę normalne funkcjonowanie jednostki. Byliśmy do tego dobrze przygotowani. Niestety rzeczywistość okazała się mniej korzystna z uwagi na ponownie niski poziom kontraktów z NFZ oraz ich drastyczne obniżenie sięgające 25% w miesiącach wrzesień - grudzień . Wprowadzono limity punktowe na wszystkie rodzaje usług medycznych z poradami i noworodkami włącznie.

Ten poziom limitowanych faktycznych przychodów mimo znacznych różnic w poziomie kosztów w stosunku do roku 2003 nie zagwarantował zrównoważenia ich.

W znacznym stopniu ograniczaliśmy ilość przyjęć i hospitalizacji oraz zabiegów i operacji. Ograniczenie te na niektórych oddziałach sięgnęły poziom nawet 30% spadku. Zawężony został zakres zabiegów i operacji, które w latach poprzednich stanowiły siłę naszego Szpitala. Z konieczności nastąpiła zmiana struktury w procedurach zabiegowych i niezabiegowych.

Wiele przedsięwzięć i zrealizowanych zadań zdeterminowanych zostało koniecznością złagodzenia skutków takiego kontraktu choć działania prooszczędnościowe oraz zmniejszające ilość i zakres procedur rodziły wiele problemów i zachowań wymuszonych sytuacją.

Załoga szpitala, lekarze i pielęgniarki starała się jednak łagodzić to i nie przenosić na pacjentów i na skuteczność leczenia.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za informacją Szpitala w Barlinku głosowało - 9 radnych, przeciw- 1 (radny W.Wojtkiewicz), wstrzymało się - 2 radnych (M.Norsesowicz i K.Wyszyńska). Podczas głosowania nieobecni byli radni: E.Krzemińska, J.Fabiańczyk, R.Patkowski, M.Pyciak.

Za informacją Szpitala w Dębnie głosowało - 12 radnych, przeciw- 2 (radny W.Wojtkiewicz, M.Norsesowicz), wstrzymało się - 2 radnych (R. Patkowski i K.Wyszyńska)

Ad. 7.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną oceną glosowało - 12 radnych , przeciw - 2 (radny W. Wojtkiewicz i M. Norsesowicz), wstrzymało się 3 radnych (W. Konofalska, A. Potyra i R. Patkowski).

Uchwała Nr XXXII/234/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną oceną glosowało - 12 radnych , przeciw - 2 (radny W. Wojtkiewicz i M. Norsesowicz), wstrzymało się 3 radnych (W. Konofalska, A. Potyra i R. Patkowski).

Uchwała Nr XXXII/235/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie projektu programu restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną oceną glosowało - 12 radnych , przeciw - 0, wstrzymało się 2 radnych (W. Wojtkiewicz i M. Norsesowicz).

Uchwała Nr XXXII/236/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie projektu programu restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Ad. 10

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Andrzej Potyra zgłosił następujące zapytanie:

 • Zarząd powiatu na posiedzeniu w dniu 20 czerwca br. rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pom. w sprawie włączenia do sieci dróg powiatowych drogi w m. Giżyn o nawierzchni bitumicznej łączącej drogi powiatowe nr 2112Z i 2110Z. Radny poprosił o przybliżenie więcej informacji w tej sprawie.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił następujące zapytania:

 • w dniu 20 czerwca br. zarząd powiatu podjął uchwale nr 107/191/2005 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę budynku Internatu ZSP Nr 1 w Barlinku. Poprosił o poinformowanie ile Szczecińska Fundacja Talent- Promocja - Postęp będzie płaciła za dzierżawę Internatu, gdyż w sprawozdaniu nic nie jest napisane co z opłatami za media.

 • Zarząd analizował zobowiązania szpitali - wynika, że zobowiązania wzrosły w stosunku do grudnia, a teraz spadają - 17.276.161 zł. Poprosił o informacje ile wynoszą zobowiązania ogółem szpitali po ostatniej analizie przez Zarząd.

Radny Józef Getman powiedział, że na posiedzeniu Zarządu rozpatrywane było podanie mieszkańca Cychr w sprawie naprawy nawierzchni ulic Ogrodowej i Kolejowej w Cychrach. Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Radny dodał, że wielokrotnie na posiedzeniu Komisji Oświaty stawiał wniosek do rozpatrzenia mieszkańca Dębno - Mostno w sprawie budowy ścieżki rowerowej i nic w tej sprawie nie zostało uczynione. Zapytał, jaką procedurę należy spełnić żeby skarga bądź podanie było rozpatrzone przez Zarząd Powiatu.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk dokonał wyjaśnień mówiąc, że:

 • zorganizowane zostało posiedzenie Zarządu z udziałem Wójta Nowogródka. Wójt oświadczył, że nie ma środków finansowych na utrzymanie drogi. Zarząd stoi na stanowisku, że jeżeli Gmina Nowogródek Pom. przejmie odcinek o dł. 0,863 km drogi powiatowej Giżyn - Sulimierz o nawierzchni gruntowej wówczas zarząd powiatu wyrazi zgodę na przejęcie odcinka drogi gminnej o dł. 1,6 km Giżyn łączącej drogę powiatową 2112Z Giżyn - Młyn.

 • Fundacja Talent -Promocja - Postęp wyraziła chęć przyjęcia w dzierżawę budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, który jest niezbędny do realizacji projektu rozwoju Centrum Edukacyjnego w Barlinku. W związku z tym po podjęciu przez radę powiatu uchwały w sprawie wydzierżawienia dla Fundacji budynku na okres 15 lat, przystąpiono do negocjacji warunków umowy, których głównym tematem była wysokość stawki czynszu dzierżawnego. Z uwagi na zły stan techniczny budynku co wymaga poniesienia przez Fundację dużych nakładów finansowych na jego realizację ostatecznie wynegocjowano czynsz w wysokości 1 zł brutto za m2. Jego wysokość będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzedzającym ogłaszany w Komunikacie Prezesa GUS.

Fundacja na dzień dzisiejszy inwestuje w remont internatu w kwocie ok. 60 tys. zł i prowadzi obóz dla 46 uczestników. Obiekt częściowo jest już zagospodarowany.

 • Zarząd rozpatrzył podanie mieszkańca Cychr w sprawie naprawy

nawierzchni w Cychrach. Powiatowy zarząd dróg w Myśliborzu

poinformował, że wszystkie podania Pana Józefa K zostały wnikliwie

rozpatrzone i w przypadku zasadności zakończone interwencją w

terenie rozwiązującą wskazany problem. W sprawie odwodnienia ww.

dróg w tej sprawie została powołana komisja w skład której wchodzą

przedstawiciele MiG w Dębnie i PZD w Myśliborzu, podczas której

ustalono jak rozwiązać zaistniałą kwestię. Roboty w tym zakresie

wykonano w dniu 8 czerwca br.

Natomiast wniosek poruszany przez radnego Józefa Getmana w

sprawie budowy ścieżki rowerowej w miejsc. Mostno nie jest możliwe

by w tym roku został on zrealizowany, być może dojść do realizacji w

roku przyszłym, po ponownym jego rozpatrzeniu.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że zobowiązania ogólne na dzień 30 kwietnia 2005 roku wynoszą 17.216.147 zł. zmniejszenie o 58.094 zł. zobowiązań ogólnych w porównaniu z miesiącem marcem 2005 roku. Zobowiązania ogólne nie zawierają rezerwy, która została utworzona na dzień 31.12.2005 roku. W analizie zobowiązań przedkładanych Zarządowi dokonuje się porównania zobowiązań z dwóch ostatnich miesięcy. Nie porównywane są zobowiązania bieżące do zobowiązań na dzień 31.12.2004 roku.

Nikt więcej nie zgłosił pytań.

Ad. 11

Interpelacje i zapytania.

Radny Władysław Grabda powiedział, że na sesji w m-cu lutym został złożony wniosek o przeprowadzenie przeglądu dróg powiatowych. Do tego celu powołana została komisja, dokonano przeglądu dróg i zostało przygotowane sprawozdanie z tego przeglądu. Wnioskuje o to, żeby nie skończyło się na tym żeby teraz leżało na półce.

Kolejno zawnioskował o wzięcie pod uwagę odnośnie remontu drogi Derczewo - Otanów, ponieważ droga ta jest w złym stanie techniczym, dowożone są nią dzieci do szkoły, a szerokość tej drogi wynosi 3,80 . i nie możliwe jest swobodne wymijanie autobusów.

Radna Elżbieta Krzemińska zapytała jak wygląda teraz sytuacja modernizacji drogi przy ul. Szosowej w Barlinku po odrzuceniu tego wniosku.

Krążyły głosy że nie całą ul. Szosowa była ujęta we wniosku. Poprosił o wyjaśnienie.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że 6 lat czekano na modernizację drogi przy ul. Szosowej. Startując do wyborów w 2002 roku jak gdyby temat ten wydawał się już łatwiejszy. Ponieważ był zapisany w tamtej kadencji więc w perspektyw ni najbliższych 4 lat wydawał się bardziej realny. Starosta i zarząd powiatu jest odpowiednio przygotowywany prze odpowiedzialne osoby dlatego moja intuicja została uspokojona. To był błąd. Wierzyłem w to co starosta mówił i byłem pewien że wszystko jest w porządku.

W ub. tyg. otrzymałem wiadomość że wniosek o przebudowę drogi powiatowej ul. Szosowa w Barlinku o przyznanie dofinansowania w ramach ZPORR został oceniony przez panel ekspertów negatywnie. W wyniku oceny merytoryczno - technicznej projekt otrzymał 57,055 punktów na 60 możliwych. W związku z tym wniosek nie zostanie przekazany do kolejnego etapu oceny.

W uzasadnieniu do decyzji Departament Integracji Europejskiej w Szczecinie podaje trzy punkty: - projekt ma niewielki na rozwój lokalny, - brak istotnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, - mała spójność z istniejącym i planowanym układem komunikacyjnym.

Kolejno odczytał krótką treść zawartą w uzasadnieniu do wniosku, cyt: ul. Szosowa jest jedną z głównych arterii w miejscowości łączącą drogę wojewódzką nr 156 z sąsiednim powiatem pyrzyckim i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu mającą się stać poprzez połączeniem z osiedlem Górny Taras małą obwodnicą Barlinka, również obszary leżące bezpośrednio przy niej należą do terenów o dużym znaczeniu gospodarczym - świadczy o tym osiem funkcjonujących przedsiębiorstw zlokalizowanych bezpośredni przy ul. Szosowej i trzy przedsiębiorstwa(m.in. zakłady Drzewne Barlinek S.A.) na ulicach dojazdowych.

Nic nie napisano o bezpiecznym poruszaniu się pieszych przy tej drodze, o stanie technicznym drogi

najmniej punktów otrzymał wniosek w kwestii dt. ekonomiczny wpływ na rozwój lokalny.

Nie dołączono odpowiedniej mapki dołączonej do wniosku, do dołączona bardzo ważnego dokumentu ujmującego górny Taras, nie naniesiono drogi ul. Szosowej z górnym tarasem. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku stwierdził, że mapka nie została dołączona bo gmina barlinek nie dosłała. Gdybym był w członkiem Komitetu sterującego i nieznał bym Barlinka postąpił bym zapewne tak samo - wniosek został by odrzucony.

W tej kwestii należałoby by zrobić wszystko, …żeby ten wniosek przeszedł do realizacji.

Droga ta jest w złym stanie, wąska, bez parkingów i pobocza, wymaga modernizacji.

Mam nadzieje, ze Starosta poczyni wszelkich starań żeby wniosek ten ponownie wrócił pod rozważenie.

I tak jak kiedyś powiedziałem kiedyś głosując nad tematem wniosku o podwyżkę wynagrodzenia dla Starosty powiedziałem że podniosę dwie ręce, podniósł bym i dwie nogi jeszcze ale w tym wypadku nie.

Związku z sytuacja jaka zaistniał z modernizacją drogi przy ul. Szosowej złożył wniosek o przyjęcie w planie remontu dróg na rok 2006. Remont ulicy Świętego Bonifacego w Barlinku na wysokości od kościoła pw. Św. Bonifacego do wjazdu na stację przeglądu samochodów AKUNUMA (ustawienie krawężników oraz nowy dywanik asfaltowy.

Radny Szyld złożył wniosek na piśmie - w załączeniu. Następnie powiedział, że jeżeli obywatele obcych państw mogą odzyskiwać swoje ziemie to szpital powiatowy powinien swoje mienie również odzyskać. Starosta - właściciel powinien odzyskać mienie lub równoważnik gratyfikacji. Sprawdzałem i kilka działek jest jeszcze g do sprzedaży. Pieniądze leżą na ulicy. Proszę o odpowiedź n a piśmie.

Poprzednia rada na tej sali na czele z Baranowiczem, Siarkiewiczem i Falińskim popełnili błąd który jest teraz konsekwencją tej Rady. Błędy te polegają na przekazaniu obiektów gminom bez jakiejkolwiek gratyfikacji, za korzystanie z tych obiektów musieliśmy płacić czynsz. W tej chwili mniej, bo z części pomieszczeń zrezygnowano. Z swoje obiekty, to jest nienormalne.

Prawo jest nieprzestrzeganie i z tego wynikają problemy. Dziwie się, że wszyscy tolerują postępowanie prezesa NFZ. Nie powinniśmy się zgadzać na łamanie prawa przez NFZ, jeżeli nie płacąc za procedury wykonane to łamią konstytucję. Ona mówi, że opieka medyczna jest bezpłatna. Z punktu widzenia moralnego i medycznego jest nieetyczne. Należy dbać o dobro pacjenta, obowiązek starosty radnych i dyrektora jest reagować na takie zdarzenia.

Sad odrzuca wniosek Szpitala o wypłacenie ponadlimitów. Nie może tak być i walczyć o te nadgodziny. Nie poddawać się , co się należy to trzeba odzyskać.

Ad. 12

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia gody na przyjęcie darowizny przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się -4 radnych (W.Konofalska, A.Potyra, R.Patkowski i W.Wojtkiewicz).

Uchwała Nr XXXII/237/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia gody na przyjęcie darowizny przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną oceną glosowało - 15 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecna była radna Krystyna Wyszyńska.

Uchwała Nr XXXII/238/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu myśliborskiego na 2005 rok

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Za pozytywną opinią głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XXXII/239/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu myśliborskiego na 2005 rok

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2006 rok.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XXXII/240/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2006 rok.

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie zobowiązania finansowego.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 15 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był radny Andrzej Potyra.

Uchwała Nr XXXII/241/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie zobowiązania finansowego.

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Gastronomicznego w Dębnie.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 15 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był radny A. Potyra.

Uchwała Nr XXXII/242/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku zmiany uchwały o utworzeniu Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Gastronomicznego w Dębnie.

Ad. 18

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta udzielił odpowiedzi na zadane pytania i interpelacje:

 • do dnia dzisiejszego nie otrzymałem protokołu z wizytacji dróg, protokół prawdopodobnie, z tego co powiedział dyrektor PZD nie został napisany i podpisany. Gorąco proszę szanujmy się wzajemnie. Jeżeli protokół trafi do Zarządu wówczas będzie rozpatrywany i zostanie podjęta decyzja.

 • Droga Otanów - Sitno co można to jest robione, czynione są cząstkowe remonty dróg poprawiające stan tych dróg. Na razie nie ma środków finansowych na przeprowadzenie zmiany całej nawierzchni tej drogi.

 • Chciałbym prosić radnych, że jeżeli Państwo nie znacie procedur jak przebiegają procedury wniosków to nie zabierać głosu, nie bicie pięścią w mównicę. Cieszę się że Pan nie głosował za tą uchwałę, bo wymawiał by Pan mi to parę lat, mimo że z siebie daje wszystko, żeby dobrze zarządzać. To co radny Potyra odczytał to nie to, bo wszystko opisane jest w studium wykonalności, 20 tys zł zapłacono dla ludzi i wszystko to opisali. Panel ekspertów to są profesorowie, pieniędzy jest tyle ile jest. Wczoraj odbył się komitet sterujący i przez 6 godzin nie doszliśmy do porozumienia. Każdy widzi swoje miasto i swój teren za najważniejszy. Zabierałem głos i walczyłem jak lew o zabytek w Dębnie - biblioteka. To był wniosek złożony przez gminę więc mogę głosować, z a za wnioskiem złożonym przez powiat nie mogę głosować. Dlatego dziś zarzucanie mnie i dyrektorowi co tam napisaliśmy to jest nie stosowne i bardzo krzywdzące. Opracowaliśmy 7 wniosków, które wszystkie przeszły I etap, nie było uwag wszystko zostało zrobione zgodnie z procedurami. Nie mogę odpowiadać za panel ekspertów, my w uzasadnieniu dlaczego odpadł wniosek że małe bezpieczeństwo(nie ma wpływu na bezpieczeństwo), natychmiast odwołałem się od tej decyzji. Sprawa została skierowana i do Marszałka i do Departamentu Integracji. Wczoraj dowiedziałem się, że wniosek musi trafić do Ministerstwa, żeby Ministerstwo pozwoliło na ponowną ocenę dla panelu ekspertów i dopiero kiedy wniosek zostanie ponownie rozpatrzony i trafi do komitetu sterującego celem zaopiniowania. Jeśli będzie negatywna ocena wówczas Zarząd może podjąć decyzję i przyznać pieniądze, bo ostateczna decyzja należy do Zarządu. Komitet sterujący jest tylko ciałem opiniodawczym. Nie chciał bym żeby nerwowo podchodzić do tych spraw. Nie gwarantuje jaki będzie efekt odwołania, nie gwarantuje jak będą rozpatrywane wnioski pozostałe. Nie ma wpływu na rozwój lokalny.

Ad. 19

W wolnych wnioskach radny Andrzej Potyra powiedział, że uzasadnienie do wniosku na drogę przy ul. Szosowej w Barlinku nie było odpowiednio sprecyzowane.

Dyrektor PZD Pan antoni Paluch wyjaśnił, że od początku jak powstał powiat drążony byłe temat remontu drogi przy ul. Szosowej w Barlinku. W innych gminach powiatu Myśliborskiego dokonywane są remonty dróg i inne inwestycje drogowe , natomiast w Barlinku nie dokonywane są inwestycje drogowe.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Władysław Grabda powiedział, że na posiedzeniu komisji rewizyjnej podczas gdy chciał radnych zapoznać z treścią pisma z ENEA Gorzów, radny Wojciech Wojtkiewicz stwierdził , że nie ma potrzeby żeby to pismo odczytywać.

Przewodniczący rady powiedział, że na poprzedniej sesji zapoznał radnych z treścią pisma z ENEA Gorzów dot. należności szpitala w Dębnie wobec ENEA, natomiast pismo o którym mowa zostało przekazane dla wszystkich przewodniczących stałych komisji redy celem zapoznania na posiedzeniach komisji.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk poinformował radnych, że dzisiaj podczas sesji doręczona został dla radnych informacja o realizacji powiatowego programu Przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2004 roku - materiał uzupełniający do informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2004 roku oraz działaniach podjętych w 2005 roku.

Poinformował również, że Marszałek odwołał się od decyzji do Ministra w sprawie przekazania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. Odwołał się do Sądu apelacyjnego, sąd tej sprawy jeszcze nie rozpatrzył, w dalszym ciągu jako organ prowadzący prowadzimy MOW.

Radny Mariusz Norsesowicz stwierdził, że radny A. Potyra poruszył bardzo ważny tematem który nie powinien być przez starostę w taki sposób przyjęty. Starosta nie potrzebne tak reaguje na uwagi skierowane w jego kierunku. Apelował, żeby szanować się nawzajem i żeby nigdy więcej nie było ze strony starosty takiego zachowania.

Na sesji w Barlinku stwierdziłem, że co roku w mieście Barlinek malowane były pasy drogowe w tym roku nie zostało to uczynione. Władze miejskie tłumaczą ten fakt brakiem środków finansowych w kierownictwie dróg wojewódzkich. Natomiast w między czasie na pasach drogowych dochodzi do wypadków pieszych.

W związku z tym należy pochwalić dyrektor PZD, gdyż na drogach powiatowych wykoszone są trawy, pobocza, a także pomalowane są pasy drogowe na przejściach dla pieszych.

Ad. 20

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Marian Polański zamknął obrady XXXII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-10-2005 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2005 13:29