herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XXXI


Protokół Nr XXXI/2005

Z posiedzenia XXXI Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 24 maja 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1830.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Marian Polański dokonał otwarcia XXXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 15 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radny Bolesław Bortnowski, Andrzej Dobrowolski, Mariusz Norsesowicz, J.Witkowski.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Marian Polański zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku sesji.

Nikt nie zgłosił uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji z wprowadzonymi zmianami:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2004 rok i I kwartał 2005 roku.

 5. Informacja z realizacji programu racjonalizacji sieci szkół na terenie powiatu myśliborskiego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń budynku pralni na terenie

SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach.

 2. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok,

 5. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Czteroletniego Technikum Nr 2, Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 i Szkoły Policealnej w Myśliborzu.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Technikum Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Budowlanego i Technikum Gastronomicznego w Myśliborzu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 1, Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Mechanicznego w Barlinku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Czteroletniego Technikum Nr 2, Szkoły Policealnej Nr 2 oraz zmiany nazwy Technikum Hotelarskiego w Barlinku.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Gastronomicznego w Dębnie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz zmiany nazwy Technikum Agrobiznesu i Technikum Hotelarskiego w Smolnicy.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji.

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Marian Polański poinformował Radę, że protokół z XXX posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał, czy są inne wnioski.

Nikt wniosków nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z obrad XXX sesji głosowało - 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.( W.Konofalska i W.Wojtkiewicz)

Ad. 4

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Informacja nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2004 rok i I kwartał 2005 roku - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Beata Stachurska - Wołk powiedziała, że w końcu grudnia 2004 roku w powiecie myśliborskim zarejestrowanych było 7.620 osób bezrobotnych. W porównaniu do końca 2003 roku liczba rejestrowanego bezrobocia zmniejszyła się o 11%. W I kwartale tego roku odnotowano niewielki 2% wzrost zarejestrowanych osób bezrobotnych.

3.836 osób bezrobotnych w roku ub. podjęło pracę tj. o 888 osób więcej niż w 2003 roku. Po raz pierwszy od 3 lat liczba wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy jest wyższa od liczby wyrejestrowań z innych powodów np. z tytułu braku gotowości do podjęcia pracy. Rejestrowane bezrobocie spadło do poziomu z przełomu 2000 i 2001 r.

Jednakże niektóre wskaźniki świadczą o pogarszającej się sytuacji kobiet na rynku pracy. Pomimo spadku liczby zarejestrowanych kobiet, ich udział w ogólnej populacji bezrobotnych rośnie, 90% bezrobotnych kobiet nie posiada prawa do zasiłku. Niepokojąco wzrasta wskaźnik bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 24 miesięcy z 33% w 2004 r. do 36,6% w 2004 r. Najczęściej są to osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, a szanse na znalezienie pracy dla tych osób są najmniejsze.

Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych wśród osób młodych, wchodzących na rynek pracy. W 2003 roku bezrobotni do 25 roku życia stanowili 26,1% ogólnej populacji, natomiast a końcu 2004 roku 23,6%. Nastąpił spadek o 2,5%.

W 2004 roku PUP na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dysponował kwotą 4.270.000 zł o 1.112.200 zł. więcej niż w 2003 r.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w dniu 19 czerwca 2002 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia powiatowego programu Przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. W ubiegłym roku radni otrzymali sprawozdanie z realizacji tego programu. W tym roku nie mamy takiej informacji Jak wygląda realizacja po IV kwartale 2003 roku do dnia dzisiejszego - nie wiemy.

W „ Nesweek Polska” był artykuł pt. „Miasteczka umierają powoli”.

Byłem przerażony tym co pisało, ale to prawda. Niektórzy mieszkańcy Myśliborza oburzali się na ten artykuł, ale to prawda.

W wystąpieniu Kierownik przedstawiła krótkie wystąpienie z którego wynika, że wszelkie działania zmierzają w dobrym kierunku.

W informacji brakuje wniosków, dlaczego tak się dzieje. Prawdą jest że w stosunku do roku ub. nastąpił spadek w stosunku do roku 2002. Ale jak porównamy tabelki na str. 6 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2004 roku - wyrejestrowanych 7.534, z tytułu podjęcia pracy, z tytułu utraty gotowości do podjęcia pracy 2.166 i inne 1.532 osoby. W roku 2000 wyrejestrowanych został 5.844 czyli o 1690 osób zmalało. Czy te zmiany wynikają z tego, że dla coraz mniejszej ilości osób zależy na tym, żeby być zarejestrowanym i ponosić koszty przejazdu do PUP.

Niepokojący jest to że stale spada liczba osób bez prawa do zasiłku. W sprawozdaniu jest informacja, że na koniec grudnia 2004 roku zarejestrowanych było 1.115 osób bezrobotnych z prawem do zasiłku.

W 99 roku osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku było 4.151,

W 2000 - 5.423

W 2001 - 6.268

W 2002 - 6.722

W 2003 7.064

2004 - 6.595

2005 - w pierwszych trzech miesiącach widać wzrost.

Poprosił, żeby dyrektor PUP wypowiedziała się nt. realizacji programu bezrobotnych.

Kolejno radny odczytał treść zawartego celu strategicznego z uchwały w sprawie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, cyt: pobudzenie przedsiębiorczości stanowi podstawowy czynnik przyspieszający powstawanie nowych miejsc pracy. Najszybciej i najłatwiej można tworzyć nowe miejsca pracy sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego też konieczna jest zmiana przepisów prawnych oraz ułatwianie dostępu op. kredytów umożliwiających powstanie i rozwój tego sektora gospodarki. Opracowany program wskazuje na obszary działań koniecznych.

Radna Elżbieta Krzemińska zaproponowała, żeby PUP organizował więcej kursów językowych, ponieważ dzięki takim kursom bezrobotni mają większe szanse na znalezienie pracy. Poprosiła o ustosunkowanie się Kierownik PUP w tej sprawie.

Pani Beata Stachurska - Wołk Dyrektor PUP w Myśliborzu odnośnie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu wyjaśniła, że od ubiegłego roku dość mocno zmieniły się realia prawne i możliwości powiatowego Urzędu pracy. Zdecydowaną środków jesteśmy zmuszeni pozyskiwać w ramach projektów w formie konkursów.

Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości za tworzenie tych warunków odpowiedzialne są samorządy gminne. My ,mamy bank informacji i tam podawane są inf. gdzie zainteresowane osoby mogą się udać. Zostały uruchomione dotacje, współfinansowane w ramach projektów. Funkcjonuje Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Dębnie w ramach projektu. Centrum Wspierania Młodych w ramach, którego można skorzystać z kursów językowych. Na stronach internetowych informacje te są zamieszczane.

Dostępność do Konkursów PUP jest ograniczone, masę form jest kierowanych do instytucji pozarządowych.

Odnośnie wyrejestrowania powiedziała, że osoby bezrobotne nie muszą się zgłaszać do PUP co miesiąc, ma obowiązek dostarczenia miesięcznego dochodu dowolnym sposobem.

Po raz pierwszy od wielu lat większość wyrejestrowana się ze względu na podjęcie pracy. Obserwuje się kwartalne ruchy.

Spada liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Pracodawcy nie podpisują umów na czas nieograniczony. Zmienił się rynek, 12 miesięcy trzeba przepracować żeby uzyskać prawo do zasiłku.

Rozważana była możliwość uruchomienia kursów językowych, ale występuje pewne ryzyko. Jeżeli ludzie młodzi nie nauczą się języka w zakresie podstawowym to 3 m-ce do pół roku jest za mało żeby nauczyli się. Jest to rzecz bardzo kosztowna. Jeżeli będzie taka wola propozycja zostanie rozważona.

Za tworzenie miejsc pracy warunków, opodatkowania, wydzierżawiania lokali są odpowiedzialne gminy. W przyszłym roku budżecie UE będą zagwarantowane środki na programy przeciwdziałania bezrobocia, ale tylko wówczas jeśli będzie to w ramach partnerstwa samorządowego. Partnerstwa lokalne mogą być zawierane na różnych płaszczyznach.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk poinformował, że przyjechał do Starostwa redaktor Nesweeka, ja byłem bardzo zajęty, zaczął rozmowę z panem Dobrowolskim, później doszedłem jak już żegnał się z Panem Dobrowolskim z wicestarostą.

I mówi do mnie - Panie starosto czy Pan wie, że do nas dotarły takie wieści, że w Myśliborzu w ostatnim okresie czasu ubyło 40% mieszkańców. A ja do niego w ten sposób, że ma Pan wiadomości nieprawdziwe, bo począwszy od 1971roku - 1989 roku pełniłem funkcję Naczelnika MiG Myślibórz.

MiG Myślibórz nigdy nie przekroczyła 24 tys. mieszkańców, no i zacząłem mu tłumaczyć. Ale on był zakodowany, to co ma napisać. Trudno było cokolwiek jemu wytłumaczyć.

Był odpowiednio zakodowany, nastawiony przez ludzi, którzy zapewne do niego zdzwonili, przekazali określone informacje i dzisiaj szczególnie radni, którzy są przeciwni może Staroście, czy też Klubowi zarządzającemu tutaj, powołują się na ten artykuł jak również radni gminni.

Jeżeli on przyjechał zakodowany i odpowiednio przygotowany do tego co ma napisać to tak to się stało.

Na dzień dzisiejszy MiG Myślibórz ma 22 czy też 23 tys. mieszkańców, gdzie przed temu było dużo kadry wojskowej bo 4 jednostki.

Ad. 5

Informacja z realizacji programu racjonalizacji sieci szkół na terenie powiatu myśliborskiego.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski zapoznał z informacją dot. realizacji programu racjonalizacji sieci szkól w powiecie według załączonej informacji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że przyjmując dokument o nazwie racjonalizacja sieci szkół w powiecie dużo czasu poświęcało się konieczności podjęcia programów oszczędnościowych. Z drugiej strony racjonalizacja sieci szkół miała zapewnić dostęp młodzieży do nauki na równym poziomie czyli osiągnięcia efektywności w wynikach nauczania. W przedstawionej radnym informacji nie została umieszczona wzmianko o efektach ekonomicznych, taka informacja powinna być zawarta.

W strategii zrównoważonego rozwoju powiatu myśliborskiego przeczytać możemy że jakość nauczania w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych jest bardzo niska. Poprosił o inf. czy sa już wyniki, które świadczyły by o poziomie w szkołach.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski poinformował, że za wyniki nauczania w szkołach odpowiada kuratorium, rankingi przeprowadzane o niczym nie świadczą.

Trudno powiedzieć jakie będą ostateczne wyniki matury, należy poczekać do 20 sierpnia. Kolejno przedstawił wyniki matury, według załączonej informacji.

Radny Andrzej Królikowski powiedział, że wszystkie wyniki egz. wewnętrznych zarówno w szkołach podstawowych jak i gimnazjalnych nie miały być rankingiem. Zrobiono swoisty ranking. Wyniki poszły do gazet.

Jeżeli na 40 punktów szkoła robi 36 średnio to bardzo dużo, inne szkoły robią ponad 20 punktów.

Rada pedagogiczna występuje w szkołach ponadgimnazjalnych z wnioskiem o utworzenie nowego typu szkoły we współpracy z pup. Dla mnie jedynym wykładnikiem poziomu nauczania w szkołach jest ilość uczniów którzy dostali się na studia.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w swoim wystąpieniu przejęzyczył się, chodziło o to , ze my jako rada powinniśmy dołożyć dużo starań. Nie znane są jeszcze wyniki matur. Różne są miary i kryteria poziomu nauczania. Dla radnego A. Krolikowskiego jest to liczba osób przyjętych na studia, zgadzam się ale tylko w części. Prawdziwym miernikiem poziomu nauczania są wyniki matury.

W wyniku głosowania informacja została zaopiniowana pozytywnie.

Za głosowało - 16 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się - 1 radny.

Na obrady sesji przyszedł radny Julian Witkowski. Stan radnych 17 radnych.

Ad. 6

Podjęcie w sprawie wydzierżawienia budynku Internatu Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Pani Iwona Żukiert Przewodnicząca Fundacji „Talent - Promocja - Postęp” w Szczecinie poinformowała radnych o funkcjonowaniu fundacji na terenie powiatu myśliborskiego wg. załącznika.

Radny Wojciech Wojtkiewicz usłyszeliśmy, że została zawarta umowa pomiędzy prezesem Fundacji a starostą. Poprosił o podanie nazwiska Prezesa Fundacji.

Pani Iwona Żukiert wyjaśniła, że umowa została zawarta pomiędzy Przewodniczącym Fundacji, którym jest ona. Prezesem natomiast jest Pan Włodzimierz Leśniewski.

Nikt więcej nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną oceną glosowało - 14 radnych , przeciw - 0, wstrzymało się 2 radnych (K. Wyszyńska i W.Wojtkiewicz)

Uchwała Nr XXXI/221/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie wydzierżawienia budynku Internatu Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku

Ad. 7.

Podjęcie w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń budynku pralni na terenie SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną oceną glosowało - 12 radnych , przeciw - 2 (radny W. Wojtkiewicz i M. Norsesowicz), wstrzymało się 3 radnych (W. Konofalska, A. Potyra i R. Patkowski).

Uchwała Nr XXXI/222/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń budynku pralni na terenie SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku

Ad. 8

Podjęcie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną oceną glosowało - 12 radnych , przeciw - 2 (radny W. Wojtkiewicz i M. Norsesowicz), wstrzymało się 3 radnych (W. Konofalska, A. Potyra i R. Patkowski).

Uchwała Nr XXXI/223/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach

Ad. 9

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Andrzej Potyra zgłosił następujące zapytania:

 • Zarząd negatywnie ustosunkował się do wniosku Wójta Gminy Nowogródek o włączenie w sieć dróg powiatowych drogi gminnej w miejscowości Giżyn łączącej wieś z jej kolonią. Przedmiotowa droga nie stanowi przedłużenia żadnej z istniejących dróg powiatowych. Zdaniem Zarządu jej przejęcie pociągało by za sobą konieczność utrzymania nowej drogi powiatowej. Radny powiedział, że powiat powinien przejąć ten odcinek i przekwalifikować go na drogę powiatową., ponieważ jest to niewielki odcinek, ponadto zimą będzie ujęty w zimowym utrzymaniu dróg i kursujące tą trasą autobusy będą miały drogę przejezdną. Poprosił o uzasadnienie odmowy przejęcia drogi.

 • Kolejno radny poprosił o wyjaśnienie jak wygląda sprawa dotycząca remontu pracowni RTG.

 • Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Urzędu Marszałkowskiego w szczecinie o zajęcie stanowiska w sprawie likwidacji linii kolejowych. Likwidowane linie kolejowe nie były eksploatowane od wielu lat. Taki stan rzeczy doprowadził do degradacji i kompletnego zniszczenia istniejącej infrastruktury kolejowej. Przejęcie linii przez samorząd i ponowne uruchomienie połączeń pociągałoby za sobą konieczność wybudowania infrastruktury kolejowej niemalże od podstaw. W miejsce zlikwidowanych połączeń kolejowych skutecznie weszli przewoźnicy drogowi, co w połączeniu z bardzo gęstą siecią dróg w powiecie, obniża konkurencyjność pociągu wobec autobusów drogowych. Brak dużych zakładów przemysłowych powoduje, że linie nie będą wykorzystywane do przewozów towarowych. Ponadto na obecnych ciągach linii kolejowych zaplanowano budowę obwodnic Barlinka i Myśliborza. Zarząd Powiatu postanowił nie wyrażać sprzeciwu dla likwidacji linii kolejowych. Radny powiedział, że uzasadnienie ,że brak jest dużych zakładów przemysłowych na terenie miasta Barlinka nie jest prawdą, gdyż Barlinek ART. zatrudnia ponad 1000 osób i planuje dodatkowo zatrudnić jeszcze art. 500 osób. Poprosił o wyjaśnienie.

 • Poprosił o informacje na jakim etapie jest organizowanie pieniędzy na zakup samochodów policyjnych w powiecie.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił następujące pytania:

 • Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. rozpatrywał i przyjął informację o realizacji Programu Naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Radny poprosił o wyjaśnienie, czy zarząd zamierza wesprzeć działania dyrektora DPS wynikające z programu naprawczego jednostki.

 • Zarząd negatywnie ustosunkował się do wniosku dyrektora ZS w Smolnicy o dofinansowanie budżetu jednostki na realizację zadań i wypłatę wynagrodzeń oraz ich pochodnych. Budżet ZS został już zwiększony o kwotę 145.547 zł w stosunku do należnej subwencji. W związku z powyższym nie jest celowe aktualnie zwiększenie budżetu tej szkoły. Radny poprosił o podanie kwoty o jaką występował dyrektor i poszerzenie odmówienia dofinansowania.

Radny Bolesław Bortnowski poprosił o przedstawienie kwestii dot. remontu drogi Barlinek - Lipiany, czy zarząd powiatu posiada informacje nt. tej inwestycji i kiedy może ona zostanie sformalizowana.

Radny Andrzej Królikowski powiedział, że w Myśliborzu i w Barlinku gdzieś w tym miejscu mają przebiegać drogi, to by rozwiązało problem linii kolejowych i tak już nie ma. Jeżeli kolej nie jest w stanie utrzymać tych linii więc nie ma sensu nie wyrażania zgody, bo kolej i tak ich nie utrzyma.

Inspektor PZD Pan Adam Trzciński powiedział, że jeżeli chodzi o wniosek wójta Nowogródka, to należy stwierdzić, że powiat nie posiada środków na przejęcie dodatkowej drogi i utrzymywanie jej.

Nie możemy podejmować takiej inicjatywy, ponieważ może to spowodować taki efekt że wszyscy wójtowie i burmistrzowie powiatu będą wnioskowali o przejęcie ich dróg.

Przedmiotowa droga nie stanowi przedłużenia żadnej z istniejących dróg powiatowych. Jej przejęcie pociągało by za sobą konieczność utrzymania nowej drogi powiatowej, co dla tak krótkiego odcinka drogi nie miałoby uzasadnienia. Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Przedmiotowa droga nie spełnia przesłanek, aby stała się drogą powiatową.

W każdym powiecie jeżeli cokolwiek robi się na gminę to ona współfinansuje w kosztach. W powiecie gorzowskim w miejsc. Staw wybudowano nową drogę z funduszy gminnych (25%), powiatowych (25%) i 50% SAPARD. Powiat gorzowski nie podejmuje żadnych działań jeżeli gmina nie partycypuje w kosztach.

Marszałek w dalszym ciągu broni się przed przyjęciem MOW w Renicach, bo uważa ze jego budżet jest stanowczo za mały aby sprostać takiemu zadaniu.

Na dzień dzisiejszy powiat ma 460 km dróg powiatowych i każdy chce żeby przy tej drodze zrobić chodnik. Dla gminy Nowogródek w pierwszej kolejności sfinansowaliśmy drogę w Karsku, bardzo duża inwestycja, w Nowogródku zrobiono chodniki, w Trzcinnej sfinalizowaną I etap modernizacji drogi. Decyzja o nie przejęciu drogi do Giżyna została podjęta po konsultacji z PZD w Myśliborzu.

Starosta powiedział, że w dyskusji z Komendantem powiatowym Policji ustalono, że Starosta i Burmistrzowie MiG Barlinek, Myślibórz i Dębno podejmą przedsięwzięcia o wyasygnowanie kwot po 30 tys. zł oraz Wójtowie Gmin Boleszkowice i Nowogródka po 7.500 zł z przeznaczeniem na częściowe sponsorowanie samochodów dla Policji (6 samochodów). Jesteśmy na etapie podpisania porozumienia i przekażemy 30 tys. zł.

Wskaźnik zatrudnienia w DPS w Myśliborzu wynosi 0,7 w stosunku do liczby mieszkańców. W związku z tym domagałem się żeby liczyć od liczby średnio przebywających tam mieszkańców. Okazało się, że nie mam racji, Urząd Wojewódzki powiedział, że trzeba tak liczyć. Żeby wskaźnik ten był dobry, zasililiśmy trochę przygotowaniem zawodowym i tzw. Służba wojskową i osiągnęliśmy na dzień dzisiejszy wskaźnik 0,67. ciągle ten problem jest poprawiany. Jeśli chodzi o ZS w Smolnicy to brakuje tam środków w wysokości ...tys na wynagrodzenia. Zarząd zdecydował, ze nie można tak od razu dawać pieniądze, szkoła powinna podjąć kroki oszczędnościowe. Należy poczekać do wykonania I półrocza br., sprawdzić jak wyglądają wydatki z budżetu i wówczas będziemy mogli zdecydować czy dofinansować szkołę czy też nie. Na dzień dzisiejszy wypłacane są pobory i ZUS, nie posiadamy zaległości w wypłacaniu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich posiada opracowaną dokumentację i obiecali, że zostanie ogłoszony przetarg na roboty drogowe od ronda w kierunku Lipian. Ile zostanie wykonanych robót w roku bieżącym trudno powiedzieć, gdyż nie wiadomo na ile starczy pieniędzy.

Dyrektor szpitala w Dębnie wyjaśnił jak przebiega remont pracowni RTG w szpitalu, , informując, że modernizacja jest niezbędna do zamontowania nowego aparatu RTG zakupionego ze środków MiG Dębno. Gmina Dębno na ten cel przeznaczyła 750.000 zł i przekazuje RTG w Użyczenie. Obecnie obowiązujące przepisy zmuszają inwestora pod rygorem braku dopuszczenia do używania pracowni RTG przez Sanepid i Inspekcję Pracy zamontowania pełnej instalacji wentylacyjnej. Wymóg posiadania takiej wentylacji postawił też producent aparatu RTG. Spowodowało to zwiększenie kosztu modernizacji o ok. 42.000 zł. Wszystkie te zjawiska wpływają na ciągłe przedłużanie zakończenia prac modernizacyjnych pracowni RTG.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że przez Barlinek przejeżdża bardzo dużo samochodów. Wytrzymałość dróg jest bardzo słaba. Prawie co 10 minut przejeżdża TIR., bez przerwy wjeżdżają i wyjeżdżają i ta linia kolejowa mogłaby odciążyć drogi o obwodnicy możemy pomarzyć, jest jedna główna droga, budynki popękane.

Jeżeli zarząd mógł się sprzeciwić likwidacji linii kolejowej tak powinien postąpić.

Przewodniczący Rady w Barlinku Pan Mieczysław Adryjanowski poinformował, że Rada Miejska w Barlinka przekazała kwotę 30. 000 zł na zakup samochodów dla Policji. Wyasygnowano również środki na zakup ultrasonografu dla szpitala w Barlinku. Został umorzony podatek od nieruchomości dla szpitala w Barlinku.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Pan Robert Petruk wyjaśnił,

że likwidowane linie kolejowe nie były eksploatowane od wielu lat. Taki stan rzeczy doprowadził do degradacji i kompletnego zniszczenia istniejącej infrastruktury kolejowej. Przejęcie linii przez samorząd i ponowne uruchomienie połączeń pociągałoby za sobą konieczność wybudowania infrastruktury kolejowej niemalże od podstaw. W miejsce zlikwidowanych połączeń kolejowych skutecznie weszli przewoźnicy drogowi, co w połączeniu z bardzo gęstą siecią dróg w powiecie obniża konkurencyjność pociągu wobec autobusów drogowych. Ponadto na obecnych ciągach linii kolejowych zaplanowano budowę obwodnic Barlinka i Myśliborza.

Dyrektor PCPR Pani Beata Kołodziejek wyjaśniła, ze odnośnie programu naprawczego DPS temat dotyczył ogrodzenia i oświetlenia terenu wokół budynku.

Radny A. Potyra powiedział że jego zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamienić się z wójtem gminy Nowogródek na inna drogę odstępując ja dla gminy Nowogródek. Usprawniło , by to zimowe utrzymanie tej drogi, którą dowożone są dzieci do szkoły.

Na dzień dzisiejszy nikt nie widzi potrzeby utrzymania linii kolejowych, a przecież w przyszłości mogły by one spełniać istotna rolę. Każdy odrzuca ten temat choć jest on bardzo ważny.

Nikt więcej nie zgłosił pytań.

Ad. 8

Interpelacje i zapytania.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że zarząd powiatu zapoznał się z planem finansowym szpitali, ale nie przeczytałem jednak nigdzie, czy zarząd analizował sprawozdania finansowe za rok kalendarzowy 2004.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 52 kierownik jednostki do końca marca powinien przedłożyć sprawozdania finansowe, natomiast organ prowadzący powinien zatwierdzić je do końca czerwca. Do dnia dzisiejszego sprawozdania finansowe szpitali nie zostały dla radnych przekazane.

Zapytał, czy te sprawozdania zostały przygotowane przez kierowników i kiedy radni otrzymają te sprawozdania i będą mogli zapoznać się.

Kolejne pytanie dot. pomocy publicznej Dz. U. Nr 78, poz. 684 z 6 maja br, ustawa weszła w życie 14 dni po jej opublikowaniu. Przystępując do restrukturyzacji trzeba złożyć wniosek do organu prowadzącego. Zapytał czy wniosek będzie składał organ, który utworzył zakład czyli rada powiatu czy dyrektor szpitala. Termin składania wniosków jest 3 m-ce od dnia wejścia w życie ustawy. Czy dyrektorzy będą składali wnioski i czy wszystkie dokumenty.

Może zarząd powinien powołać Zespół do opracowywania tych wniosków.

Radna Elżbieta Krzemińska zgłosiła na piśmie interpelacje dot. funkcjonowania na terenie miasta Barlinka Zakładu „Barlinek S.A.” (interpelacja w załączeniu)

Ad. 9

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu myśliborskiego na 2005 rok.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się -4 radnych (W.Konofalska, A.Potyra, R.Patkowski i W.Wojtkiewicz).

Uchwała Nr XXXI/224/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu myśliborskiego na 2005 rok.

Ad. 12

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na realizację tych zadań w 2005 roku.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną oceną glosowało - 15 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecna była radna Krystyna Wyszynska.

Uchwała Nr XXXI/225/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na realizację tych zadań w 2005 roku.

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Czteroletniego Technikum Nr 2, Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 i Szkoły Policealnej w Myśliborzu.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Za pozytywną opinią głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XXXI/226/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie utworzenia Czteroletniego Technikum Nr 2, Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 i Szkoły Policealnej w Myśliborzu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Technikum Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Budowlanego i Technikum Gastronomicznego w Myśliborzu

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XXXI/227/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie utworzenia Technikum Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Budowlanego i Technikum Gastronomicznego w Myśliborzu

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 1, Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Mechanicznego w Barlinku.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 15 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był radny Andrzej Potyra.

Uchwała Nr XXXI/228/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 1, Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Mechanicznego w Barlinku.

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Czteroletniego Technikum Nr 2, Szkoły Policealnej Nr 2 oraz zmiany nazwy Technikum Hotelarskiego w Barlinku

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 15 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był radny A. Potyra.

Uchwała Nr XXXI/229/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Gastronomicznego w Dębnie.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 15 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był radny A. Potyra.

Uchwała Nr XXXI/230/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek.

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz zmiany nazwy Technikum Agrobiznesu i Technikum Hotelarskiego w Smolnicy.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 15 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był radny A. Potyra

Uchwała Nr XXXI/231/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 13 radnych , przeciw - 0 radnych, wstrzymało się - 2 radnych ( A. Królikowski i R.Patkowski).

Uchwała Nr XXXI/232/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego

Komisji.

Ad. 20

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 15 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był radny A.Potyra.

Uchwała Nr XXXI/233/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji.

Ad. 21

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Dyrektor Szpitala w Barlinku Pan Ryszard Mitek powiedział, sprawozdanie finansowe i raport z analizą merytoryczną i finansową zostało złożone. Materiały te będą analizowane również przez radę Społeczną i po otrzymaniu opinii uchwała Rady społecznej zostanie przesłana do Starostwa.

Weszła w życie 21 maja, prace nad wnioskiem rozpoczęły się już w kwietniu, jeszcze przed publikacją ustawy. Przygotowywane są pakiety dokumentów do złożenie wniosku o wszczęcie postępowania, które chcemy złożyć jeszcze w m-cu czerwca, chociażby dlatego, że złożenie wniosku wstrzymuje możliwości egzekucji tych zobowiązań wobec różnych podmiotów. Złożenie tego wniosku umożliwi nam złoże4nie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o otrzymanie pożyczki.

Dyrektor Szpitala w Dębnie Pan Andrzej Waszkiewicz poinformował, że sprawozdanie finansowe szpitala 2004 rok zostało złożone w Starostwie 31 marca br, lecz jest jeszcze jeden problem z zakwalifikowaniem ponadlimitów. Zwróciłem się do US o wyjaśnienie co z ponadlimitami.

Jeśli chodzi o restrukturyzację to sytuacja jest podobna jak w Barlinku, trwają prace nad przygotowaniem wniosku i tworzenia dokumentów.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że na dzień dzisiejszy nikt nie widzi potrzeby utrzymania linii kolejowych, a przecież w przyszłości mogły by one spełniać istotna rolę. Każdy odrzuca ten temat choć jest on bardzo ważny. Należało by jeszcze raz rozważyć ten temat.

Przez miasto Barlinek przejeżdża bardzo dużo samochodów, wytrzymałość dróg jest bardzo słaba. Prawie co 10 minut przejeżdża TIR., bez przerwy wjeżdżają i wyjeżdżają i ta linia kolejowa mogłaby odciążyć drogi.

Powiedział, że należało by jeszcze raz rozważyć kwestie dot. przejęcia drogi w kierunku Giżyna przez powiat co usprawniło, by to zimowe utrzymanie tej drogi, którą dowożone są dzieci do szkoły. Barlinek przejeżdża bardzo dużo samochodów. Wytrzymałość dróg jest bardzo słaba. Prawie co 10 minut przejeżdża TIR., bez przerwy wjeżdżają i wyjeżdżają i ta linia kolejowa mogłaby odciążyć drogi o obwodnicy możemy pomarzyć, jest jedna główna droga, budynki popękane.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że odpowiedź na interpelację radnej Elżbiety Krzemińskiej zostanie szczegółowo przygotowana odpowiedź i nadesłana z zachowaniem terminu interpelacji.

Radnego A. Potyrę poinformował, że temat kolei jest tematem nośnym,

ale każdy wie że utrzymywanie kolei jest nieopłacalne. Nie należy zarząd powiatu posądzać o opieszałość czy słabe zaznajamianie się z tematami.

Starosta zapewnił, że temat przekwalifikowania drogi w Giżynie na drogę powiatową ponownie stanie na posiedzeniu Zarządu w obecności Wójta Gminy Nowogródek.

Ad. 21

W wolnych wnioskach

Przewodniczący Rady Marian Polański zapoznał radnych z treścią pisma ENEA S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. dot. przestrzegania postanowień zawartego porozumienia z 03.02 2005 roku dot. uregulowania należności w bliżej nieokreślonym terminie przy jednoczesnym sukcesywnym pogłębiania się zadłużenia szpitala w każdym kolejnym miesiącem.. Pismo w załączeniu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zwrócił się z zapytaniem do przewodniczącego rady kiedy Przewodniczący przekaże sprawozdania roczne finansowe szpitali za 2004 rok, które według informacji uzyskanych na dzisiejszej sesji są one w Starostwie.

Kolejno zapytał kiedy radni zostaną poinformowani o wynikach kontroli przeprowadzonej w SPZOZ-ach przez spółkę z o.o. Zaproponował, żeby na kolejną sesję przygotować taką informację i przełożyć dla radnych.

Skarbnik Powiatu Alicja Karczewska wyjaśniła, że Spółka z o.o., rozpoczęła kontrolę w szpitalach pod koniec maja i przewiduje, że kontrola odbędzie się do 16 czerwca. Kontrolowany jest rok 2003 i 2004.

Radna Wiesława Konofalska zapytała czy SPZOZ w Barlinku i w Dębnie rozpoczęli opracowywanie programów restrukturyzacyjnych, które przez radę powiatu w ciągu 14 dni od przedłożenia powinny zostać zaopiniowane.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Pan Mieczysław Adryjanowski powiedział, ze prowadzone są rozmowy z inwestorem, który podjął by temat produkcji biomasy. Zapewnił że wszelki inwestycje związane z transportem przeprowadzi na własny koszt, pokryje na własny koszt nawierzchnię tej drogi. Materiał na biomasę będzie dowożony do Choszczna koleją natomiast z Choszczna do Barlinka obwodnica, która na koszt inwestora zostanie wybudowana.

Przewodniczący Rady Marian Polański poinformował, że sprawozdanie finansowe szpitali znajdują się w Wydziale Zdrowia i w odpowiednim czasie zostaną powielone i dostarczone dla radnych.

Starosta Powiatu udzielił wyjaśnień radnej Wiesławie Konofalskiej, ustawa dot. programów restrukturyzacji weszło w życie kilka dni temu, ale dyrektorzy rozpoczęli już swoje prace związane z opracowaniem programów restrukturyzacji szpitali.

Ad. 22

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Marian Polański zamknął obrady XXXI sesji Rady Powiatu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Janina Sidor

Marian Polański

9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 25-07-2005 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2005 14:59