Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXX


Protokół Nr XXX/2005

Z posiedzenia XXX Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 20 kwietnia 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1930.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Marian Polański dokonał otwarcia XXX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radny Bolesław Bortnowski.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Marian Polański zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku sesji.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji jako punkt 19,

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku zgłoszonego przez Wicestarostę.

Za wprowadzeniem do porządku sesji kolejnego projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji jako punkt 19 głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych (M.Norsesowicz i W.Wojtkiewicz). W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji z wprowadzonymi zmianami:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII i XXIX sesji Rady Powiatu.

4. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego za 2004 rok:

 1. ocena sprawozdania z wykonania budżetu i ocena wykonania budżetu za 2004 rok.

 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu w Myśliborzu z wykonania budżetu w 2004 roku.

 3. wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok.

 4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu z tytułu wykonania budżetu w 2004 roku.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

 1. Ocena stanu przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego

w powiecie.

 1. Aktualna sytuacja w rolnictwie oraz wykorzystanie funduszy pomocowych

w ramach działań

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu

Operacyjnego.

7. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Powiatu za 2004 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na

2005 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na 2005 rok Powiatu

Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami

jednostek samorządu terytorialnego.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania

w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność

powiatu dla SPZOZ w Barlinku.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania

w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność

powiatu dla SPZOZ w Dębnie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady

Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu i

ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć

nauczycieli i udzielania zniżek.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Marian Polański poinformował Radę, że protokół z XXVIII i XXIX posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołów bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał, czy są inne wnioski.

Nikt wniosków nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z obrad XXVIII sesji głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 3 radnych.(M.Norsesowicz, W.Konofalska i W.Wojtkiewicz)

Za przyjęciem protokołu z obrad XXX sesji głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych (W.Konofalska, W.Wojtkiewicz).

Ad. 4

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego za

2004 rok.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk przedłożył Radzie informację na

temat wykonania budżetu powiatu myśliborskiego za 2004 rok.

Powiedział, że działalność Zarządu Powiatu jako organu wykonującego budżet, podlega ocenie Rady. Rada oceniając wykonanie budżetu rozpatruje, czy sposób gromadzenia dochodów budżetowych oraz realizacji wydatków za okres roku budżetowego był zgodny z planem budżetowym oraz zasadami gospodarki finansowej określonymi odpowiednimi przepisami, zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Uchwalony budżet na 2004 rok był budżetem deficytowym, gdzie strona dochodów zamykała się kwotą 35.243.602 zł, a strona wydatków kwotą 35.650.444 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 406.842 zł. został pokryty długoterminowym kredytem termomodernizacyjnym i został on przeznaczony na inwestycje pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Szosowej w Barlinku”.

W trakcie wykonywania budżetu następowało wiele zmian. Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że poziom wprowadzonych zmian w planie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach oraz wyszczególnionych źródłach dochodów był zróżnicowany, co zostało zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 rok w załącznikach od 1-6.

W 2004 roku została zlikwidowana Bursa Szkolna w Myśliborzu, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Myśliborzu oraz Liceum Ogólnokształcące przy ul. Leśnej 10 w Barlinku, które weszło w struktury ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku.

Zadania realizowane przez PODGiK zostały przekazane do wykonywania w strukturach Starostwa do Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Realizując zadania budżetowe Zarząd Powiatu kierował się głównie celowością i oszczędnością w wydatkowaniu środków publicznych.

Pozyskiwanie dodatkowych środków do budżetu było przez cały rok głównym celem pracy Zarządu. Wnioskując o dodatkowe środki do Wojewody Zachodniopomorskiego, co było poprzedzone wieloma wyjazdami w celu przeprowadzenia koniecznych rozmów i ustaleń, otrzymaliśmy m. in. kwotę 734.677 zł, która zwiększyła plan budżetu na zadania z zakresu pomocy społecznej, administracji zespolonej, geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami, oraz oświaty i wychowania.

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2004 rok w dziale 801 - oświata i wychowanie stanowiła kwotę 14.804.085 zł, kwota ta nie zabezpieczała potrzeb jednostek, które zostały ujęte w planach finansowych. Spowodowało to konieczność weryfikacji planów finansowych, zabezpieczając przede wszystkim środki na osobowy fundusz płac i pochodne. Dlatego też środki finansowe zabezpieczone na wydatki rzeczowe powodowały konieczność dokonywania wielu zmian w planach finansowych jednostek.

Wobec dużych potrzeb szkół występowano do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z wnioskami o dodatkowe środki z rezerw celowych dzięki czemu w 2004 roku uzyskano:

- 2.000 zł na wzrost zadań związanych z nauczaniem indywidualnym,

 • 7.200 zł na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne,

 • 1.800 zł. na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego,

 • 207.176 zł na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,

 • 105.000 zł. na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec.

Na remonty szkół i placówek uzyskano środki w ramach „kontraktu województwa zachodniopomorskiego” w wysokości 170.000 zł, które zostały przeznaczone dla ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku. Z rezerwy części oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przyznano środki na dofinansowanie remontów szkół w kwocie 68.288 zł, które to środki przeznaczono na remont sal w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku i wykonanie elewacji DWD w Myśliborzu - łącznie na kwotę 124.175 zł.

Pozyskano również środki w ramach projektów unijnych na stypendia dla uczniów i studentów. WUP w Szczecinie przyznał kwotę 15.527 zł na stypendia dla studentów i 99.750 zł. na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w miesiącu grudniu 2004 roku.

W 2004 roku zwiększyła się liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, gdyż przyjęto uczniów LO przy ul. Leśnej w Barlinku, które uległo likwidacji a uczniowie zostali włączeni w strukturę ZSP Nr 1 w Barlinku. Dla przejętych uczniów należną część subwencji oświatowej gmina Barlinek przekazała do budżetu powiatu.

Łącznie do budżetu z tytułu pozyskanych dodatkowo środków zarówno od Wojewody jak i z Ministerstwa oraz wypracowanych w ciągu roku budżetowego dochodów własnych wprowadzona została kwota w wys. 3.992.421 zł.

W 2004 roku oprócz wcześniej wymienionych wykonano następujące inwestycje i remonty:

 • termomodernizację budynku ZSP nr 1 ul. Szosowa w Barlinku - łączne nakłady 585.735 zł. przy kredycie 406.842 zł. w wyniku czego przyznana została premia termomdernizacyjna w kwocie 101.710 zł co wpłynęło na pomniejszenie spłaty rat kredytu,

 • modernizację sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku - łączne nakłady 51.251 zł.

 • modernizację drogi powiatowej Nr 2124Z w miejscowości Trzcinna - łączne nakłady 693.337 zł, w tym pozyskane środki z ARiMR w ramach programu SAPARD w kwocie 270.180 zł.

 • kontynuację modernizacji budynku byłego hotelu pracowniczego przy DPS w Myśliborzu na kwotę 80.000 zł (w tym 40.000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa).

 • adaptację pomieszczeń po byłym internacie ZSP nr 1 w Dębnie na potrzeby Poradni PP, łączne nakłady 137.208 zł.

Szczegółowe informacje liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków za okres roku budżetowego w układzie do działów i rozdziałów, z wyszczególnieniem grup rodzajowych wydatków w podziale na zadania własne i zlecone na tle planu uwzględniającego zmiany wprowadzone na koniec okresu sprawozdawczego, zawiera zestawienie tabelaryczne w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 rok stanowiące załączniki nr 7-12.

W wyniku konieczności ograniczenia wydatków w szczególności rzeczowych i inwestycyjnych zrezygnowano z przeprowadzenia remontu lokali użytkowych z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Starostwa przy ul. Spokojnej 13 oraz częściowo wstrzymano środki na zakupy inwestycyjne.

Prowadząc oszczędną politykę kadrową zatrudnia się stażystów, co pozwala na wykonywanie zadań przez Wydziały Starostwa, których ciągle przybywa.

Ostatecznie nastąpiło wykonanie dochodów w kwocie - 39.938.190 zł. - 102%, natomiast wykonanie wydatków w kwocie 39.674.235 zł. - 99,1%.

Na koniec swojego wystąpienia Starosta w imieniu Zarządu Powiatu

poprosił o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok i udzielenie dla Zarządu absolutorium.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Nr XLI/96/2005 z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Myśliborskiego z wykonania budżetu za 2004 rok, w której pozytywnie zaopiniowane zostało ww. sprawozdanie. Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Grabda odczytał treść wniosku wraz z uzasadnieniem Komisji Rewizyjnej kierowanego do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Myśliborskiego za 2004 rok, w którym pozytywnie zaopiniowano wykonanie budżetu za 2004 rok, a także zwrócono się do Rady Powiatu z wnioskiem

o udzielenie absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Wojciechowi Wojtkiewiczowi, który powiedział, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu zawarta jest informacja dot. wprowadzanych zmian w budżecie powiatu, których dokonano na podstawie 13 uchwał Rady Powiatu i 19 uchwał Zarządu Powiatu. Nie ujęta natomiast została uchwała Rady Powiatu z 21 lipca 2004 roku Nr XXI/160/04 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Kolejno radny stwierdził, że w procesie udzielania absolutorium powinno się uzyskać odpowiedź na pytanie, jaki jest stan planowanych dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do zrealizowanych, a także jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem założonym a rzeczywistym, czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonujący budżet.

Znaleźć to powinno swoje odzwierciedlenie podczas pracy Komisji Rewizyjnej nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 rok oraz w protokóle z posiedzenia tej Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej opracowując wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu uzasadnił go na podstawie zdarzeń, które nie miały miejsca na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w dniach 24 i 29 marca 2005 roku.

W pkt. 7 uzasadnienia wniosku Komisji jest zapis, że po dokładnej analizie materiałów źródłowych z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku, 2004 roku oraz po zbadaniu budżetu w oparciu o sprawozdania roczne: Rb - 27s, Rb - 28s, Rb - NDS, Rb- Z, sprawozdania Rb - 30, Rb - 31, Rb - 50, a także po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Stałych Komisji z realizacji budżetu za I półrocze 2004 roku, które są pozytywne stwierdza się , że budżet za 2004 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków został wykonany zgodnie z planem.

Z całą pewnością podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej, o których mowa wyżej członkowie Komisji nie analizowali ww. sprawozdań jak również nie oglądali ich. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w protokółach z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, z których wynika ponadto, że członkowie Komisji, którzy złożyli swoje podpisy pod przedmiotowym wnioskiem z wyjątkiem radnego J.Witkowskiego, wyrazili swoją opinię o wykonanym budżecie jedynie przez podniesienie ręki podczas głosowania.

Wynika z tego, że wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego sporządzony przez Komisję Rewizyjną nie odzwierciedla stanu faktycznego, mija się z prawdą.

Świadczy to o tym, że Komisja ta nie spełnia swojej ustawowej funkcji kontrolnej. Jej działalność zaczyna przypominać ministerstwo prawdy z książki Georga Orwella „Rok 1984” na zasadzie którego widnieją hasła: Wojna to pokój, Wolność to niewola, Ignorancja to siła. Natomiast w sposób opracowania wniosku i jego uzasadnienie przez Komisję Rewizyjną przypominają kolejne hasła: prawda to kłamstwo, zaciemnienie to wyjaśnienie.

Na koniec swojej wypowiedzi stwierdził, że pod dokumentem niezgodnym ze stanem faktycznym nie mógł złożyć swojego podpisu.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady, żeby obrady sesji prowadził zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Po wysłuchaniu opinii RIO oraz zapoznaniu się z treścią projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu radni będą mogli wyrażać swoje opinie w stosunku do przedłożonego sprawozdania.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XLVI/113/2005 z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Myśliborskiego z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok. W powyższej uchwale pozytywnie został zaopiniowany wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Julian Witkowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji opiniowane było sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu za 2004 rok. Za pozytywna opinią głosowało - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Józef Getman powiedział, że członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok. Za przyjęciem głosowało - 4 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.

Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Marian Polański powiedział, że istotnym etapem podsumowania pracy Zarządu jest dzisiejsza sesja. Komisja Finansów na swoim posiedzeniu zajęła się tematem dot. realizacji budżetu za 2004 rok. Członkowie Komisji Finansowej zapoznali się z opiniami Stałych Komisji Rady i po szczegółowej analizie i uzyskanych odpowiedziach na zadane pytania sprawozdanie z wykonania przyjęła pozytywnie. Za przyjęciem głosowało - 5 radnych, przeciw - 2 radnych, wstrzymało się - 2 radnych.

Radny Andrzej Królikowski stwierdził, że budżet powiatu 2004 roku był trudny, ale nie można zgodzić się z opinią, że był trudny do zrealizowania, ponieważ dzięki zapobiegliwości Starosty Powiatu oraz całej Rady w pozyskaniu dodatkowych środków udało się wprowadzić do budżetu kwotę około 4.000.000 zł.

Podczas uchwalania budżetu na 2004 rok wydawało się, że przy takim niskim założeniu nie uda się zrealizować dodatkowych zadań i inwestycji, że będzie problem z realizacją części tego budżetu. Jednak w trakcie roku i pozyskiwania dodatkowych środków udało się zrealizować inwestycje w zakresie oświaty i drogownictwa. Ponadto na bieżąco przekazywane były środki do jednostek organizacyjnych na wydatki bieżące i rzeczowe. Dlatego też należy stwierdzić, że budżet został wykonany prawidłowo, co potwierdza jego wykonanie w 99,9%.

Radny Wojciech Wojtkiewicz stwierdził, że radni wysłuchali pozytywnych opinii na temat wykonania budżetu za rok 2004. Nikomu zapewne nie przeszło uwadze, że wykonanie budżetu zostało zrealizowane dzięki dodatkowym środkom w wys. około 4.000.000 zł. pozyskanym dzięki zapobiegliwości Starosty i Rady Powiatu. Dzięki temu budżet zamknął się wynikiem dodatnim. Wszystkie dochody zostały wykonane w 99,9% do 100%.

Budżet powiatu na 2004 rok został zatwierdzony głosami rządzącej koalicji, poczyniono w nim oszczędności w zakresie wydatków, za co należy się pochwała dla Zarządu Powiatu.

Radny poinformował, że sporządził w innym układzie sprawozdanie z wykonania budżetu, plan w rozbiciu na kierunki wydatków i jego wykonania. Dokonał porównania projektu budżetu do wykonania i okazało się, że w tym budżecie dokonano dużych zmian.

W stosunku do założonego planu w wydatkach bieżących nastąpił wzrost o 3.137.479 zł, wynagrodzenia i pochodne wzrosły o kwotę 1.274.825 zł., datacje o 16.000 zł, natomiast w wydatkach rzeczowych nastąpił wzrost o 2.007.213 zł, a w majątkowych o 866.312 zł.

Gdyby nie dodatkowe środki pozyskane w ciągu roku w budżecie powiatu nastąpił by deficyt.

Największy wpływ na zbilansowanie tego budżetu mieli mieszkańcy gminy Dębno, którzy z krajów UE sprowadzali samochody i dzięki temu były dokonywane opłaty komunikacyjne, a także otrzymana kwota ponad 1.000.000 zł. na wypłatę stypendiów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W dziale Oświata zaplanowano kwotę 10.818.000 zł, wykonano kwotę 12.761.000 zł, nastąpił więc przyrost o 1.861.000 zł. przy czym wynagrodzenia wzrosły o 543.049 zł., a wydatki rzeczowe o 534.000 zł.

Zaplanowano kwotę 5.732.000 zł., a wykonano 7.248.751 zł., wydatki bieżące wzrosły prawie o 938.729 zł i wydatki rzeczowe o 589.702 zł.

W dziale - Pomoc społeczna zakładano plan w wysokości 7.346.000 zł. wykonano 8.388.000 zł. nastąpił wzrost o 742.000 zł.

Jednym działem gdzie nastąpiło zmniejszenie tj. administracja, ponieważ wydatkowano mniej środków od zakładanego planu o 230.107.000 zł.

Natomiast nie planowano żadnych wydatków rzeczowych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, a takie wydatki wystąpiły.

O tym jaki został zaplanowany budżet świadczy wypowiedź Skarbnik Powiatu w dniu 21 lipca 2004 r. podczas omawiania zmiany budżetu, wówczas Pani Alicja Karczewska odpowiadając na pytanie w jakich wysokościach środki, które tu są wykazane trafiają do jednostek, stwierdziła, że w 75% wydatki rzeczowe w stosunku do roku ubiegłego zabezpieczają jednostki, ale głównie zabezpieczają wynagrodzenia i pochodne.

Na temat tego sprawozdania można by było powiedzieć dużo zarówno pozytywnie jak i mniej pozytywnie. Wykonanie tego budżetu zostało wykonane nie dzięki zapobiegliwości lecz dzięki wpływom z opłaty komunikacyjnej, które wyniosły 2. 870.000 zł, które zbilansowały nam ten budżet.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski stwierdził, że radny W.Wojtkiewicz posiadł umiejętność żonglowania liczbami, ale nie należy ustosunkowywać się do tego co mówił ponieważ do niczego to nie doprowadzi. Dyskusja powinna toczyć się w kwestiach merytorycznych.

Kolejno zwrócił się z pytaniem do Rady, czy ktokolwiek zna w Polsce jakikolwiek samorząd działający na różnych poziomach (gminnym, powiatowym bądź wojewódzkim), który w ciągu roku nie dokonuje zmian w przyjętym budżecie.

Życie niesie ciągłe zmiany, a one również mają wpływ na przyjęty budżet. To w ciągu roku wchodzą w życie nowe ustawy zmieniające zasady, dlatego też roku 2004 nie można porównywać z rokiem 2003.

Radny Kazimierz Kłoda w imieniu Klubu SLD - PSL przedstawił stanowisko w sprawie wykonania budżetu za rok 2004, informując, że Klub radnych wyraził pozytywną opinię. Podziękował Przewodniczącemu Zarządu, członkom Zarządu, Naczelnikom Wydziałów, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom za udział w pracach w ciągu roku nad prawidłową realizacją budżetu.

Poparł wypowiedź Wicestarosty, który stwierdził, że zmiany do budżetu są wprowadzone zgodnie z potrzebami wynikającymi ze zmiany przepisów. Budżet za 2004 rok został zrealizowany prawidłowo, w związku z tym sprawozdanie z wykonania budżetu należy zaopiniować pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Grabda odniósł się do wypowiedzi radnego W. Wojtkiewicza mówiąc, że podczas pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej zanim radny W. Wojtkiewicz spóźniony przyszedł na Komisję prowadzone były dyskusje z udziałem Skarbnika Powiatu nt. wykonania budżetu. Na posiedzeniu Komisji była możliwość dostarczenia członkom Komisji wszelkich materiałów finansowych do analizy wykonania budżetu, jednak nikt nie zgłosił takiej potrzeby, mimo sugestii Przewodniczącego Komisji w tej sprawie.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu w części tabelarycznej obejmuje źródła dochodów (Rb - 27s) i wydatków (Rb-28s) budżetu powiatu, wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej (Rb-50), nadwyżki budżetowej (Rb-NDS), środków pozabudżetowych (Rb-30) w tym środki gospodarstw pomocniczych (Rb-31).

Natomiast ,co do ilości uchwał Rady Powiatu ujętych we wniosku Komisji Rewizyjnej to zostały ujęte tylko te uchwały, które miały wpływ na zmianę budżetu powiatu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz adwocent wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stwierdził, że należało przynieść wymienione we wniosku Komisji Rewizyjnej sprawozdania na posiedzenie Komisji do analizy.

Prawdą jest, że sprawozdanie z wykonania budżetu wynika ze sprawozdań finansowych, ale nie można tutaj wyjaśniać poprzez cyt: „zaciemnienia”, że Komisja je analizowała. Na Komisji Rewizyjnej była dyskusja nad sprawozdaniem, były zadawane pytania, na które częściowo otrzymano odpowiedź, gdyż na niektóre pytania do dnia dzisiejszego Skarbnik Powiatu nie udzieliła odpowiedzi.

Należy pamiętać, że w budżecie kwoty dochodów nie są kwotami sztywnymi, natomiast wydatki są w miarę sztywne.

Radny poprosił o wyjaśnienie czy kwoty, które są po zmianie są zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych określonymi w art. 128.

Na podstawie protokółów z posiedzenia Komisji można wysnuć wniosek, że niektórych radnych bardziej dieta interesowała, gdyż posiedzenie składało się z dwóch części.

Kolejno radny stwierdził, że w 2004 roku w porównaniu do roku 2003 wzrosły wydatki rzeczowe w administracji (w Starostwie) o kwotę ok. 400.000 zł. W dziale tym wzrost obrazuje jedna kwota (62. tys. zł), należało by powyższą kwotę rozbić na poszczególne wydatki z podaniem dokładnych kwot np.: zakup sprzętu komputerowego, środków czystości i wiązanek. Poprosił o wyjaśnienie.

Sekretarz Powiatu Ludwik Makowski wyjaśnił, że w dziale administracja publiczna nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2003 o kwotę 389.532 zł., z której należało by odjąć kwotę 160.518 zł., ponieważ została ona wydatkowana na remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie.

Wydatki rzeczowe w administracji (w Starostwie) w roku 2004 wyniosły 118.000 zł., w tym ujęty został wzrost poborów pracowników o kwotę 86.000 zł., i przyjęcie pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zakup wiązanek w roku 2004 stanowi kwota 1.255 zł., co daje około 60 wiązanek rocznie.

Nikt nie zgłosił więcej pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2004 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 6 radnych (M. Norsesowicz, W. Wojtkiewicz, W. Konofalska, A. Potyra, K. Wyszyńska i R. Patkowski), nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały został przyjęty.

W głosowaniu udział brali wszyscy radni obecni na obradach, nieobecny był radny Bolesław Bortnowski.

Uchwała Nr XXX/210/2005 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia

20 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego za 2004 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk podziękował radnym za udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu, a także dla Pani Alicji Karczewskiej Skarbnik Powiatu za pomoc w realizacji budżetu.

Ad. 5

Ocena stanu przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie.

Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej Pan Artur Woroch zapoznał z informacją dot. stanu przeciwpożarowego w powiecie według załączonej informacji.

W wyniku głosowania informacja została zaopiniowana pozytywnie.

Za głosowało - 18 radnych, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Antoni Szczuko zapoznał z informacją dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie według załączonej informacji.

W wyniku głosowania informacja została zaopiniowana pozytywnie.

Za głosowało - 18 radnych, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 6

Aktualna sytuacja w rolnictwie oraz wykorzystanie funduszy pomocowych w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego.

Pani Zofia Szypowska Kierownik Terenowego zespołu Doradców w Myśłiborzu zapoznała z informacją nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz wykorzystanie funduszy pomocowych w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego według załączonej informacji.

W wyniku głosowania informacja została zaopiniowana pozytywnie.

Za głosowało - 18 radnych, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal zapoznał radnych z raportem działań realizowanych przez Biuro Powiatu Myśliborskiego ARiMR w Dębnie według załączonej informacji.

W wyniku głosowania informacja została zaopiniowana pozytywnie.

Za głosowało - 18 radnych, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 7.

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił następujące pytania:

 • Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 marca dokonał analizy zobowiązań szpitala powiatowego w Barlinku i w Dębnie. Według tej analizy stan zobowiązań ogólnych na dzień 31 stycznia 2005 roku wynosił 17.690.376,40 zł i wzrósł o 414.215,40 zł w porównaniu z miesiącem grudniem 2004 r. Na posiedzeniu zarządu w dniu 6 kwietnia zarząd po raz kolejny zapoznał się z informacją dot. zobowiązań i wyniku finansowego Szpitala powiatowego w Barlinku i w Dębnie. Wynika z tej inf, że stan zobowiązań wynosił na dzień 28 lutego 2005 roku 17.461.957 zł i zmniejszył się o 228.599 zł w porównaniu ze styczniem 2005 roku.

Poprosił o wyjaśnienie jaki jest faktyczny stan zobowiązań szpitali, gdyż według informacji, którą radni otrzymali a także zgodnie z moich analiz zobowiązania w obu szpitalach na koniec roku 2004 wynoszą 18.886.891 zł. w porównaniu z danymi przedstawionymi dla zarządu jest różnica o 1.610.730 zł.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych o przeprowadzenie kontroli finansowej w SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie przez komórkę zewnętrzną. Poprosił o więcej informacji.

Radny Andrzej Potyra poruszył następujące zagadnienia:

 • Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 marca br. rozpatrzył pismo Stefana i Teresy P. w sprawie zakupionej nieruchomości niezabudowanej. Złożony wniosek dot. sprzedaży około 40 m2 terenu do nieruchomości stanowiącej działkę nr 477/9 przy ul. Sienkiewicza w Barlinku. Zarząd postanowił, że Naczelnik wydziału GKKiGN rozpocznie procedurę przygotowania działki do sprzedaży, jeżeli właściciel działki wyrazi zgodę na poniesienie kosztów z tym związanym. Poprosił o więcej informacji w tej sprawie.

 • na posiedzeniu w dniu 8 marca br. pozytywnie rozpatrzył pismo Pana Sławomira O w sprawie kupna stalowej konstrukcji niezabudowanej wiaty będącej w posiadaniu ZS w Smolnicy. Po dokonaniu rozeznania Powiatowy zarząd Dróg w Myśliborzu oświadczył, że nie jest zainteresowany przejęciem wiaty. Radny poprosił o podanie ceny.

 • Na posiedzeniu w dniu 23 marca br. zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Myśliborzu o dofinansowanie zakupu samochodów służbowych. Na spotkaniu z komendantem ustalono, że Starosta Powiatu , Burmistrz Barlinka, Dębna i Myśliborza podejmą przedsięwzięcia i przedstawią wnioski do Rady o wyasygnowanie kwot po 30.000 zł oraz Wójtowie Gmin Boleszkowic i Nowogródka Pom. Po 7.500 zł z przeznaczeniem na częściowe sponsorowanie samochodów dla policji. Radny poprosił o o przybliżenie tej sprawy, czy gminy wyraziły zgodę.

 • W dniu 6 kwietnia br. zarząd przyjął informację na temat rozbudowy Powiatowej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Myśliborzu. Wykonana została dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy tej jednostki. Całkowity koszt inwestycji według sporządzonego kosztorysu wykonawców wynosi 2.600.000 zł. Zarząd postanowił, że na wsparcie powyższej inwestycji będzie szukał środków finansowych w budżecie powiatu na 2005 rok. A przy konstruowaniu budżetu na 2006 rok wystąpi z wnioskiem o uwzględnienie dofinansowania tej inwestycji w budżecie powiatu. Czy gminy zadeklarowały pomoc w tej sprawie.

 • Na tym samym posiedzeniu zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek sekretarza powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 14.640 zł na sfinansowanie opracowania dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy ZSP w Dębnie. Wykonanie przedmiotowej dokumentacji jest niezbędne do określenia kosztu przedsięwzięcia, pozyskiwania środków oraz przygotowania ewentualnej procedury przetargowej. Poprosił o wyjaśnienie co będzie jeśli negatywnie zostanie rozpatrzony przetarg, czy środki przeznaczone na nie przepadną.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk kolejno udzielił odpowiedzi na zapytania mówiąc, że zobowiązania szpitali na koniec miesiąca lutego wynosiły 17.461.957 zł. za marzec zobowiązania nie były jeszcze rozpatrywane, ponieważ jeszcze spływają zapłaty za wykonane usługi przez NFZ.

Jeżeli odpowiedź ta nie zadowoli radnego W. Wojtkiewicza, to Naczelnik Wydziału ZS szczegółowo może wyjaśnić. Zarząd co miesiąc zajmuje się kwestiami zadłużeń szpitali. Dyrektorzy w tym roku wyjaśniają nam każdy jeden dzień jeśli tylko i wy łącznie występuje strata w stosunku do pieniędzy które otrzymali od NFZ. Przymierzamy się do różnych propozycji jeśli chodzi o funkcji Szpitali.

Kontrola finansowa szpitali przez komórkę zewnętrzna - został opracowany schemat jaką należy przeprowadzić kontrolę, czy pieniądze otrzymywane z NFZ są poprawnie i prawidłowo wykorzystane. Będzie to kosztowało dla obu szpitali 23.180 zł, przeprowadzi ją Firma Konsultingowa PER Saldo sp. Z o.o. w Szczecinie. W tej chwili czekamy na podpisanie umowy.

Jedna osoba kupiła działkę i nie mieścił mu się budynek, poprosił więc o kilka dodatkowych metrów . Po dokładnej analizie Zarząd wyraził zgodę na sprzedanie. W tej chwili sprawa ta jest na etapie przygotowania przez wydział Geodezji.

Wiata w Smolnicy - w której stały maszyny rolnicze, jest stara, pokryta eternitem, wali się.

W woj. zachodn. na wzór Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej - Woj. Komenda Policji chce zaopatrzyć powiaty w odpowiednie samochody. Dla naszego powiatu jeżeli dopłaci się do 6 samochodów jeden otrzyma się gratis powiat dyskutowano bardzo długo ten problem - 30 tys. zł miasta i powiat i 7,5 tys. gminy. Z tego Dębno 2 samochody, Barlinek 2 samochody I komenda policji w Myśliborzu 3 samochody

Policja wystąpił z wnioskiem o środki na urządzenia do mierzenia prędkości, które kosztuje od 110 - 115 tys. zarząd negatywnie ustosunkował się do tego wnioski, ze względu na to że nie stać powiat na dofinansowanie samochodów i jeszcze tych urządzeń.

Rozbudowa Komenda Powiatowa PSP - prosiłem Komendanta żeby dzisiaj zaapelował do rady Pwoaitu o środki, żeby w miarę możliwości pomóc straży. Komendant Wojewódzki liczy na to, ze powiat dołoży się do tej rozbudowy. W tym roku nie ma pieniędzy i nie będzie dofinansowania straży, w roku przyszłym zostanie to rozważone.

Dokumentacja na boisko jest niezbędna, ponieważ jeśli nie zostanie przygotowana nie można ubiegać się o środki unijne, ponieważ takie wnioski nie będą rozpatrywane. MiG Dębno przeznaczyła w swoim budżecie 2005 roku 90.000 zł na boisko przy ZSP w Dębnie. Żeby rozpocząć zadanie należy sporządzić dokumentację, robi to wyspecjalizowana firma , która mieści siec w Szczecinie z którą wynegocjowano kwotę 14 tys. zł.

Gdy będzie sporządzona dokumentacja od razu wystąpimy o pomoc z INTERREGU ponieważ tam możemy ze względu na graniczność wystać o te środki.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że ze sprawozdania z pracy zarządu wynika, że zobowiązania Dębna 9.741683 zł - ogółem w 2004 roku. Ile Dębno wykazał w sprawozdaniu finansowym.

Naczelnik Wydziału zdrowia i Spraw Społecznych Maria Żukrowska - Mróz poinformowała, że były wykazane zobowiązania Szpitala w Dębnie w kwocie 9.583.976 zł na koniec grudnia, ale było powiedziane że były to wstępne dane. Natomiast organ prowadzący ma czas 6 miesięcy na zatwierdzenie bilansu., w tym czasie jest czas na poprawienie bilansu.

11.094.680 tam są ponadlimity.

Potyra poprosił o podanie ceny wiaty w Smolnicy.

Jeżeli okazało by się ze gm. Dębno nie uzyska środków na boiska, żeby może w połowie pokryło koszty sporządzenia dokumentacji.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski wyjaśnił, że gmina Dębno w swoim budżecie na realizację boiska przekazuje dla powiatu 90.000 zł - koszt całej inwestycji tj. ponad 800.000 zł To nie gmina Dębno będzie występowała o realizacje zespołu boisk tylko powiat. Czy uda się zrealizować to zadanie

To i tak jest możliwość ponownego składania wniosku. Inwestycja jest tak przygotowana, ze można ja etapować (można podzielić na 3 etapy).

Dyrektor ZS w Smolnicy Pan Henryk Marchlewicz poinformował, ze obiekt ten składa się z części murowanej i niemurowanej. Eternit na dachu jest popękany ma on ok. 20 lat. Zagraża bezpieczeństwu uczniów.

Radny Józef Getman powiedziałam, że należą się wyjaśnienia, ponieważ dyrektor stwierdził, że kupujący zostanie wyłoniony w drodze przetargu, natomiast na zarządzie zapadła pozytywna decyzja w sprawie sprzedaży.

Dyrektor ZS w Smolnicy Pan Henryk Marchlewicz powiedział, że wiata ta nie została sprzedana i nie zostanie bez zgody rady powiatu. Dopóki nie będzie decyzji w tej sprawie nie zostaną podjęte żadne kroki.

Radny Andrzej Potyra odczytał treść ze sprawozdania z pracy zarządu w kwestii dot. sprzedaży ww. wiaty.

W której jest napisane Ze pozytywnie rozparzono pismo Pana O.

Dyrektor ZS w Smolnicy Pan Henryk Marchlewicz wyjaśnił, że Pan O został poinformowany i zapoznany z procedurą sprzedaży.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk stwierdził że do każdego zapisu w sprawozdaniu można mieć swoje uwagi. Jeżeli wiata nie nadaje się do dalszego użytku to ZP pozytywnie się ustosunkował, że trzeba rozpocząć procedurę sprzedaży. A ze złożyła pismo osoba , więc zostało to zaakceptowane przez zarząd i przekazane do Wydz. Geodezji i Kartografii

Nikt więcej nie zgłosił pytań.

Ad. 8

Interpelacje i zapytania.

Radny Władysław Grabda powiedział, że na początku kadencji składał wniosek w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 3 z drogą wojewódzką nr 128 w miejscowości ławy. Skrzyżowanie to należy do jednych z najniebezpieczniejszych na drodze krajowej nr 3 i w całym powiecie myśliborskim. Słaba widoczność dla pojazdów jadących od strony Gorzowa bardzo utrudnia bezpieczne wykonanie manewru lewoskrętu, co przy jadących z dużą prędkością pojazdach stwarza wiele sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Należy skierować wniosek.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal poprosił, by Starosta przedstawił radzie jak przebiega realizacji wniosków w II aplikacji w ramach pozyskania funduszy pomocowych.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że w dn. 5 lutego 2003 roku Zarząd na swoim posiedzeniu zaproponował założenia do restrukturyzacji oświaty w powiecie myśliborskim. Zarząd zaproponował dla miasta Myślibórz następujący wariant: biorąc pod uwagę liczbę młodzieży uczęszczającej aktualnie do ZSP nr 1 na ul. Armii polskiej oraz koszty utrzymania tej szkoły proponuje następujące rozwiązanie z dniem 1.09.2003 r. dokonać przeniesienia ZSP Nr 1 w Myśliborzu ul. Za Bramką. Przeniesiony zespół zachowa swoją integralną niezależność w zakresie tradycji, imienia, sztandaru.

Kolejno poinf, że Komitet Organizacyjny III Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Myśliborzu zwrócił się do LO ZSP nr w w Myśliborzu z prośbą o przyjęcie tradycji zlikwidowanego LO im. Bohaterów Westerplatte w Myśliborzu. W roku bieżącym mija 60 lat od powołania do życia tej szkoły. W roku 1970 podczas I zjazdu Absolwentów Liceum otrzymało imię i sztandar. W 50-lecie powstania odbył się II Zjazd. Od chwili powstania do likwidacji w 2003 roku szkołę ukończyło ok. 3,5 tys. absolwentów. Nieskromnością było by podkreślenie roli, jaką LO im Boh. Westerplatte w Myśliborzu odegrało w minionych latach. Świadomi jesteśmy zarówno powagi jak i zasadności naszej prośby.

Na powyższe pismo dyrektor ZSP nr 2 w Myśliborzu Pan Adam Błażejewski udzielił odpowiedzi informując , iż w wyniku dyskusji przeprowadzonej dnia 17 marca br. w trakcie posiedzenia Rady Pedagogicznej uznano: 1. LO im. Bohaterów Westerplatte w Myśliborzu zostało zlikwidowane uchwałą Nr XXXVIII/285/02 rady Pwoaitu z dnia 13 lutego 2002 roku, w związku z czym nasza szkoła jest „inną” nową placówką i chce tworzyć własną historię.

 1. W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy wstępne przygotowania w celu nadania ZSP nr 2 imienia, dlatego z imieniem byłego Liceum nie możemy i nie musimy się utożsamiać.

 2. Ponadto zaskakująca wydała się propozycja obchodów 60-lecia szkoły, skoro istniała ona 59 lat i w dniu 31 sierpnia 2004 roku zakończyła swoja historie.

 3. Smutnym pozostaje fakt, że została rozwiązana szkoła z wieloletnią tradycją, ale skoro tak się stało, to miejsce sztandaru i wszelkich pamiątek (m. in. tablicy pamiątkowej) powinno być w muzeum.

 4. Nie umniejszając roli jaką LO im Boh. Westerplatte odegrało w minionych latach, nie wydaje nam się stosowne, aby młodzież naszej szkoły występowała pod sztandarem nieistniejącego Liceum.

 5. Podsumowując stwierdzamy, że prośba komitetu organizacyjnego o przyjęcie tradycji zlikwidowanego LO wydaje się niestosowna.

Radny M. Norsesowicz zwrócił się do starosty, zarządu powiatu i dyrektora szkoły o możliwość ponownego przeanalizowania tej sprawy, ponieważ uważam, ze najprawdopodobniej nie zrozumiano się nawzajem.

Należy doprowadzić do spotkania byłych dyr. Szkół , przedstawicieli Zarządu, Rady Pedagogicznej i możliwe ze uplasujemy jakieś stanowisko.

Potyra - zwrócił się z pytaniem do dyrektora PZD w sprawie drogi Rychnów - Barlinek kiedy planowana jest naprawa tego odcinka. Nie ma możliwości poruszania się ta drogą prawą stronę.

Kolejno zaproponował żeby zastanowić się i pomyśleć nad tym, żeby Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu nadać imię Jana Pawła II.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poprosił żeby poinformować radnych na jakim etapie jest przegląd dróg powiatowych, który miał się dokonany przez specjalnie do tego powołana komisję wspólnie z dyrektorem PZD. Poprosił o informacje. Stan dróg w powiecie jest różny, w miejsc. Sulimierz, Giżyn - Nowogródek jest w fatalnym stanie.

Radny Józef Getman poprosił o informacje dot. realizacji stypendiów unijnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie.

Odnośnie przeglądu dróg za[proponował że udzieli w tym temacie informacji w punkcie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Ad. 9

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Pan Marek Dmytruszewski zapoznał Radę z treścią z informacją z działalności Powiatowego Rzecznika za 2004 rok. według załącznika do niniejszego protokołu.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady Marian Polański zarządził głosowanie w celu przyjęcia sprawozdania.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni byli radni: R. Patkowski i K.Wyszyńska.

Kolejno Przewodniczący Rady zarządził głosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni byli radni: R. Patkowski i K.Wyszyńska.

Uchwała Nr XXX/211/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2004 roku.

Ad. 10

Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Powiatu za 2004 rok.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony środowiska i Rolnictwa Pan Julian Witkowski zapoznał radnych z treścią sprawozdania z pracy Komisji za 2004 rok - według załączonego sprawozdania.

Za przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji za 2004 rok głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni byli radni: R. Patkowski, K. Wyszyńska i W. Wojtkiewicz.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Pan Józef Getman zapoznał radnych z treścią sprawozdania z pracy Komisji za 2004 rok - według załączonego sprawozdania.

Za przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji za 2004 rok głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni byli radni: K. Kłoda, R. Patkowski, K. Wyszyńska i W. Wojtkiewicz.

Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan Andrzej Królikowski zapoznał radnych z treścią sprawozdania z pracy Komisji za 2004 rok - według załączonego sprawozdania.

Za przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji za 2004 rok głosowało - 13 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni byli radni: K. Kłoda, R. Patkowski, K. Wyszyńska i W. Wojtkiewicz, J.Witkowski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Władysław Grabda zapoznał radnych z treścią sprawozdania z pracy Komisji za 2004 rok - według załączonego sprawozdania.

Za przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji za 2004 rok głosowało - 13 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni byli radni: K. Kłoda, R. Patkowski, K. Wyszyńska i W. Wojtkiewicz, J.Witkowski.

Ad. 11

Podjęcie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną oceną glosowało - 12 radnych , przeciw - 2 (radny W. Wojtkiewicz i M. Norsesowicz), wstrzymało się 3 radnych (W. Konofalska, A. Potyra i R. Patkowski).

Uchwała Nr XXX/212/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na 2005 rok Powiatu myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Za pozytywną opinią głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecna była radna K. Wyszyńska.

Uchwała Nr XXX/212/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie programu współpracy na 2005 rok Powiatu myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Ad. 13

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu dla SPZOZ w Barlinku.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny ( W. Wojtkiewicz). Podczas głosowania nieobecny był radny M. Norsesowicz i K. Wyszyńska.

Uchwała Nr XXX/213/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu dla SPZOZ w Barlinku.

Ad. 14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu dla SPZOZ w Dębnie.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 14 radnych , przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych (M. Norsesowicz i W. Wojtkiewicz). Podczas głosowania nieobecni byli radni: K. Wyszyńska i E. Krzemińska.

Uchwała Nr XXX/214/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 kwietnia 2005 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu dla SPZOZ w Dębnie.

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital powiatowy w Barlinku.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 17 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecna była radna K. Wyszyńska.

Uchwała Nr XXX/215/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital powiatowy w Barlinku.

Ad. 16

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 16 radnych , przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny. Podczas głosowania nieobecna była radna K. Wyszyńska.

Uchwała Nr XXX/216/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 kwietnia 2005 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek.

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 17 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecna była radna K. Wyszyńska.

Uchwała Nr XXX/217/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.

Ad. 18

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zapytał kto jest wnioskodawcą projektu uchwały, a także jakie skutki finansowe wywoła proponowana podwyżka.

Odnośnie uzasadnienia do projektu uchwały radny powiedział, że w uzasadnieniu zostało napisane, że przygotowano i przyjęto strategiczne dokumenty dla rozwoju powiatu: strategię zrównoważonego rozwoju Powiatu Myśliborskiego i Plan Rozwoju Lokalnego. Radny poprosił, żeby przypomniano Radzie ile środków finansowych wydatkowano żeby przygotować te dokumenty.

Nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym w uzasadnieniu cyt.: „Podwyższenie wynagrodzenia jest jedynym sposobem gratyfikacji wnoszonego przez starostę wkładu pracy w sprawne funkcjonowanie powiatu.” Radny zaproponował, ze innym sposobem gratyfikacji może być np. nadanie imienia jakiejś ulicy w Myśliborzu im. Starosty Powiatu Janusza Winiarczyka. Poprosił o udzielenie odpowiedzi.

Członek zarządu Kazimierz Kłoda wyjaśnił, że wnioskodawcą projektu uchwały był Klub SLD-PSL i zarząd Pwoaitu. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, kwota wynagrodzenia zaproponowana dla Starosty nie jest wygórowana.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział na koniec kadencji trzeba będzie wystąpić z wnioskiem o umieszczenia popiersia radnego W. Wojtkiewicza przy wejściu do Starostwa jako najaktywniejszemu radnemu w I i II kadencji.

Sekretarz Powiatu Ludwik Makowski skutkiem finansowym podwyżki jest kwota 9.036 zł. Poinf., ze bardzo często spotyka się z opinią że w powiecie myśliborskim jest starosta, który dba o wszystko, wszędzie chce być i wszędzie stara się o pieniądze, jest dobrym zarządcą.

Nikt więcej nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 11 radnych , przeciw - 4 radnych (M. Norsesowicz, W.Wojtkiewicz, W.Konofalska, A.Potyra) wstrzymało się - 2 radnych ( K.Wyszyńska, R.Patkowski).

Uchwała Nr XXX/218/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 kwietnia 2005 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

Ad. 19

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt więcej nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 17 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał

Uchwała Nr XXX/219/05/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji.

Ad. 20

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi mówiąc, że

 • radego władysław Grabdę poinformował, że zostanie wystosowane pismo do Dyrekcji Krajowej Dróg i Autostrad w Koszalinie z prośbą o modernizacje tego skrzyżowania. Radni zostaną poinformowani kiedy w tej sprawie będzie wiadomo coś więcej.

 • Radnego A. Rupenthala poinf., że do ZPORR-u zostało złożonych 7 wniosków na ponad 10 mln. zł. wszystkie wnioski przeszły już formalną ocenę. Barlinek - 2 wnioski: 700 tys. zł - doposażenie szpitala powiatowego, ok. 2 mln. na remont drogi powiatowej ul. Szosowa,

Myślibórz: - utwardzenie placu przy Szkunerze, modernizacja ZSP nr 2,

Dębno: - szpital w Dębnie , modernizacja ZSP w Dębnie i remont drogi powiatowej ul. Zielona.

Powyższe wnioski trafiły do ekspertów. Sytuacja jest trudna i niepewna, ponieważ do podziału jest kwota 321 mln, natomiast złożono wniosków na kwotę 811 mln. zł.

 • radnego A.Potyrę poinformował, że przeprowadzony został przetarg na remont drogi Barlinek - Rychnów, remont oszacowany na kwotę 160 tys. zł, trzeba będzie położyć nową nakładkę w dwóch miejscach w których zapada się droga.

 • Radnego W. Wojtkiewicza poinf, że droga do Sulimierza w części została naprawiona, ponieważ w drugiej części należy do Pyrzyc. Droga do Nowogródka również została naprawiona.

- na przygotowanie programu rozwoju lokalnego oraz strategii zrównoważonego rozwoju powiatu myśliborskiego zostały wydatkowane kwoty po około 50 tys. zł.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Beata Stachurska - Wołk poinformowała, że złożone zostały dwa wnioski na dwa działania, na przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży i przeciwdziałaniu długotrwałe bezrobotne. Na liście rankingowej projekty PUP w Myśliborzu zajęły I i II miejsce, i tutaj uzyskano kwotę 1.mln. 500 zł. w grudniu złożony został wniosek do Ministerstwa Gosp. i Pracy na działanie 1;5 to też jest działanie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeciwdziałanie ubezpieczeniu społecznemu, nałożonych 336 wniosków z całej Polski przyjętych do realizacji zostało 94 projekty. Otrzymano kwotę 189.000 zł, w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na realizacje i rozpoczęcie tych działań.

Dyrektor ZSP nr 2 w Myśliborzu Pan Adam Błażejewski - wyjaśnił, że od 1 września 2003 roku kieruje Zespołem Szkół. Z tą datą w poczet szkół włączony został ZSP NR 1. W skład zespołu wchodziło 10 szkół.

Na dzień dzisiejszy ZSP liczy 8 typów szkół. Zgodnie z przepisami każda szkoła ma prawo do swojej odrębności.

Intencją rady Pedagogicznej jest to żeby ZSP Nr 2 przyjął jedno imię dla całego zespołu szkól . Skład zespołu w najbliższym czasie znowu bezie się zmieniał. W tym roku wygasną kolejne typy szkół: Liceum Agrobiznesu, Lekon, handlowe, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Zasadnicza szkoła zawodowej z nr 1,

Jest zgoda i planowane jest nowe kierunki kształcenia. Czy dla każdego typu szkół mamy nadawać imię i sztandar.

Kolejno poinformował, że współpraca z Komitetem Organizacyjnym II Zjazdu absolwenckiego rozpoczęła się jesienią, od października wspólnie współpracujemy. Przegotowywane były list absolwentów, udostępniano dokumentację. W przeddzień złożenia pisma przez Komitet organizacyjny odbyło się spotkanie z Przewodniczącym tego komitetu , ni9c nie wspomniał o takim zamiarze natomiast następnego dnia pismo o którym mówiła radny Norsesowicz znalazło się na biurku. Następnego dnia do szkoły przyszedł Sekretarz Komitetu i wraz z zastępcami przeprowadzono dyskusję i zapytana na czym miało by polegać przejęcie tradycji zlikwidowanego LO. Wówczas zostaliśmy poinf, że organizowany jest II Zjazd Absolwentów we wrześniu 2005 roku i chcieli by żeby w tej dacie zostało nadane szkole imię i wręczenie sztandaru.

Procedury nadania szkole imienia są inne. To nie jest tak ze grupa osób powie że chce i w ciągu 3 m-cy wszystko zostanie załatwione. Decyzje o imieniu szkoły podejmuje rada Pedagogiczna, młodzież, rada rodziców. Jakie imię szkole zostanie wybrane to czas pokaże. Prowadzone są działania w kierunku nadania imienia szkole oraz sztandaru. Być może przy nadaniu imienia będzie propozycja nadania imienia Boh. Westerplatte.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski wyjaśnił, że podczas dyskusji nt. likwidacji ZSP nr 1 w Myśliborzu - to ja mówiłem , w art. 62 jest zapis jakie są zasady tworzenia zespołów szkół i szkół które wchodzą w skład zespołu, łączenia szkół. Było mówione że każda szkoła wchodząca skład zespołu może zachować swoje imię, swój sztandar. Ale decyzja należy do najwyższego organu szkoły który jest niezależny i to czy Państwo dzisiaj podejmą uchwałę, stanowisko czy cokolwiek w tym zakresie i tak ostateczne zdanie należy do rady pedagogicznej. Nie można narzucić szkole takiego, czy innego imienia, tym bardziej że to imię może być w tej szkole, ale dopiero po całej procedurze, która musi być w tej sprawie przeprowadzona.

Radny Józef Getman poinf, że do dnia dzisiejszego zlustrowany został rejon południowo - zachodni powiatu. Dokonano przeglądu na drogach i obiektach drogowych proponując wykonanie robót pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników oraz zwiększenie trwałości nawierzchni. W załączeniu drogi, które zostały zlustrowane.

Ad. 21

W wolnych wnioskach

Przewodniczący Rady Marian Polański zapoznał radnych z treścią opinii radcy prawnego w sprawie wniosku złożonego przez radnego A.Królikowskiego na poprzedniej sesji w sprawie samoopodatkowania się radnych na cel mediów, a także w sprawie Wniosku złożonego przez KWW : ”wspólnie dla Powiatu” w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Rupenthala. Opinie w załączeniu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poinformował, że w dniu jutrzejszym w Sadzie Rejonowym w Myśliborzu będzie można składać wnioski do IPN - u.

Kolejno powiedział, że przed przyjęciem planu dot. racjonalizacji sieci szkół oraz przez likwidacją ZSP Nr 1 radni informowani byli, że nie chodzi o żadną likwidację ZSP lecz połączenie tych szkół. Tego typu inf. podawane były zarówno na komisja jak również na sesji, a także odbyło się w tej sprawie spotkanie w starostwie.

Historia pokazał, że radni zostali wprowadzenie w błąd. W zamyśle Zarządu była likwidacji tego zespołu. To znajduje swoje odzwierciedlenie w protokołach zarządu. Minęło już 15 lat od przemian w Polsce, a w powiecie myśliborskim nic się nie zmieniło. Mówmy prawdę, powinniśmy ponosić odpowiedzialność za słowa. W powiecie nadal jest ostoja totalitaryzmu. Powinniśmy zastanowić się nad powieleniem haseł które widniały przed Ministerstwem Prawdy i umieścić je na sali posiedzeń.

Dziś w czasie sesji powiedziałem ze zobowiązania według moich obliczeń wynoszą ponad 18 mln. (blisko 19 mln.) zł, natomiast Starosta powiedział, że ponad 17 mln. należy wytłumaczyć radnym dlaczego podaje się nieprawdziwe kwoty.

Wicestarosta powiedział, ze stawia nam, się zarzut, że mówiono o połączeniu szkół a nie o likwidacji. Z punktu widzenia prawnego nie ma innej możliwości bo tak stanowi ustawa o systemie oświaty, że jeżeli chcemy połączyć 2 zespoły w jeden to trzeba jeden zlikwidować.

Ta sama ustawa mówi, że każdy typ szkoły może zachować swoją odrębność.

Mówiono o tym ,nikt nikogo nie wprowadzał w błąd.

Na koniec zwrócił się z pytaniem do radnego W.Wojtkiewicza gdzie i kiedy i jaką szkołę kończył, historycy mogą wyjaśnić totalitaryzm. Mówi pan o odpowiedzialności za słowo, a gdzie jest tutaj odpowiedzialność jeśli używa pan takiego słowa

Radny Władysław Grabda złożył wniosek na piśmie o wycofanie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia przez NFZ kontroli w Szpitalu powiatowym.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że od początku przejęcia szpitali była jedna kontrola- badanie bilansu za 2002 rok metodą wyrywkową. Zasadnym jest taką kontrolę przeprowadzić. Dzisiaj dowiedziałem się, że Zarząd powiatu wybrał firmę , która za 23 tys. zł. przeprowadzi kontrolę. Poprosił żeby przybliżyć uzasadnienie Komisji zdrowia w jaki sposób realizacja tego wniosku narazi szpitale na możliwości uzyskania oddłużenia. Czy firma jest w stanie przeprowadzić kontrolę ponadlimitów. Jeżeli usłyszy uzasadnienie merytoryczne, to jestem za tym żeby Kontrola rewizyjna wycofała wniosek, ale najpierw poprosił o uzasadnienie.

Naczelnik Wydziału zdrowia, Spraw Społecznych Pani Maria Żukrowska - Mróz wyjaśniła, że kontrola przeprowadzona przez NFZ w naszych szpitalach może spowodować cofnięcie środków przy drobnych nieprawidłowościach z transz bieżących placówkom. Obecnie umowy kontraktowe są niskie i nie pokrywają w całości środków jakie potrzebują szpitale na bieżącą działalność, a zmniejszenie ich zagrozi działalności bieżącej szpitala. Ponadto SPZOZ Barlinek jest w trakcie procesu sądowego, którego stroną jest NFZ o ponadlimity z lat ubiegłych. Wystąpienie organu założycielskiego o przeprowadzenie kontroli w szpitalach będzie świadczyło o braku zaufania do naszej jednostki, a dla NFZ w procesie sądowym będzie dodatkowym atutem. Pan starosta wystąpił o przeprowadzenie kontroli finansowej przez firmę zewnętrzną w naszych SPZOZ-ach Barlinku i Dębnie i wówczas rada zapozna się z wynikami kontroli w tych placówkach.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że po usłyszeniu uzasadnienia wnioskuję do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wycofanie powyższego wniosku.

W wyniku głosowania wniosek Komisji Rewizyjnej został wycofany. Za wycofaniem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 22

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Marian Polański zamknął obrady XXX sesji Rady Powiatu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Janina Sidor

Marian Polański

14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 25-07-2005 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2005 14:58