herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XXIX


Protokół Nr XXIX/2005

Z posiedzenia XXIX Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 23 marca 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1630.

Ad. 1

Wiceprzewodniczący Rady Józef Getman dokonał otwarcia XXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Wiceprzewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu.

3. Przyjęcie ślubowania.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów tajnych na

przewodniczącego Rady Powiatu.

5. Zarządzenie wyborów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu:

a) zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie tajnego głosowania,

  1. ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników tajnego głosowania na przewodniczącego Rady Powiatu,

c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.

8. Zamknięcie obrad.

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Rady Józef Getman odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 18 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XXIX/206/2005 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że stosownie do postanowień art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Poprosił , by po odczytaniu roty ślubowania radna Elżbieta Krzemińska wypowiedział słowo: ślubuję, a także poinformował, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść roty ślubowania.

Radna Elżbieta Krzemińska wypowiedziała słowo „przysięgam”.

Ad. 4

Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów tajnych na przewodniczącego Rady Powiatu.

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów:

Radny J. Fabiańczyk zgłosił kandydaturę M. Pyciaka, który wyraził zgodę w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Radny M.Pyciak zgłosił kandydaturę J. Fabiańczyka, który wyraził zgodę wziąć udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zgłosił kandydaturę A. Potyry, który wyraził zgodę w pracach Komisji.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w celu przyjęcia składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.

Za pozytywną opinią głosowało - 19 radnych, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 5

Zarządzenie wyborów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu.

Radny Kazimierz Kłoda - Przewodniczący Klubu Radnych SLD-PSL na przewodniczącego Rady Powiatu zgłosił kandydaturę radnego Mariana Polańskiego, który wyraził zgodę w kandydowaniu na przewodniczącego rady.

Więcej kandydatury na przewodniczącego nie zgłoszono.

Przystąpiono do przeprowadzenia tajnego głosowania.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonych wyborów podając przy tym wyniki głosowania, a także informując że przewodniczącym Rady Powiatu Myśliborskiego został radny Marian Polański.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia tajnego głosowania na przewodniczącego Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący obrad Józef Getman odczytał uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego rady, którym w wyniku tajnego głosowania został radny Marian Polański.

Uchwała Nr XXIX/207/2005 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady powiatu Myśliborskiego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Starosta Powiatu dokonał wręczenia wiązanki kwiatów dla nowo wybranego przewodniczącego rady powiatu, a także dla wiceprzewodniczącego rady Andrzeja Rupenthala za dotychczasową współpracę.

Dalszą część obrad sesji prowadził Przewodniczący Rady Marian Polański.

Ad. 6

Podjęcie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski poinformował radnych, ze w związku z wpływającymi wnioskami dyrektorów jednostek podległych Starostwu, a także wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty o wprowadzenie niewykorzystanych w ub. roku a podlegających zwrotowi kwot do budżetu na stypendia dla uczniów oraz dla studentów i przeznaczenie na dalszą realizację projektów.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Radny Bolesław Bortnowski zapytał ilu studentów otrzymało stypendia.

Wicestarosta poinformował, że stypendia otrzymuje 150 studentów.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 16 radnych , przeciw - 1

( W.Wojtkiewicz), wstrzymało się - 2 radnych (M. Norsesowicz, i W. Konofalska).

Uchwała Nr XXIX/208/2005 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt więcej nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Za pozytywną opinią głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny (W.Wojtkiewicz).

Uchwała Nr XXIX/209/2005 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie w sprawie uchwalenia planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Marian Polański zamknął obrady XXIX sesji Rady Powiatu.

Protokołowała:

Janina Sidor

Przewodniczący Rady

Marian Polański

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-05-2005 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2005 11:40