herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wydanie licencji na krajowy przewóz osób


Udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób

 1. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 150, poz. 1685 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz.U. z 2003r. Nr 230, poz. 2303).

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób (formularz wniosku do pobrania).

 2. Załączniki:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców albo kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych,

 • zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów i ochronie środowiska,

 • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w postaci dostępnych środków finansowych, majątku lub ostatniego bilansu rocznego przedsiębiorstwa w wysokości:

 • na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego - 9.000 euro,

 • na każdy następny pojazd - 5.000 euro.

 • oświadczenie poświadczające spełnienie przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego transport drogowy oraz przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy na potrzeby własne wymagań ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tylko jeżeli osobiście wykonuje transport drogowy) - formularz oświadczenia do pobrania,

 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (jeżeli zamierza zatrudnić) - formularz oświadczenia do pobrania,

 • wykaz pojazdów samochodowych zgłoszonych do licencji wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Uwaga: należy przedstawić do wglądu oryginały ww. dokumentów

 1. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa w wysokości 5,00 zł za wniosek i 0,50 zł za każdy załącznik,

 2. Opłata wniesiona na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu: wysokość opłaty jest wyliczana zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r.w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowaniem i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.Nr 150 poz. 1685).

 1. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

 2. Sprawy załatwia :

Wydział Komunikacji i Dróg w Myśliborzu (tel. 747-31-90, 747-23-90)

 • Inspektor Aneta Płóciennik

 1. Godziny przyjmowania:

 • w poniedziałek od 800 do 1400,

 • od wtorku do poniedziałku od 730 do 1400.

 1. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-04-2004 16:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2004 16:50