Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXVIII


Protokół Nr XXVIII/2005

Z posiedzenia XXVIII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 2 marca 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1630.

Ad. 1

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal dokonał otwarcia XXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Wiceprzewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 16 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radni: Krystyna Wyszyńska, Mariusz Norsesowicz i Edward Sznabowicz.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego św. pamięci przewodniczącego Rady Edwarda Sznabowicza.

Kolejno Wiceprzewodniczący Rady odczytał kondolencje, które zostały przesłane do Starostwa w związku ze śmiercią przewodniczącego rady.

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku sesji.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zaproponował następujące zmiany do porządku obrad sesji:

  • wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego jako punkt 17,

  • wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosków zgłoszonych przez Wicestarostę.

Za wprowadzeniem do porządku sesji kolejnego projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego jako punkt 17 głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji.

  • Za wprowadzeniem do porządku sesji projektu uchwały określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku jako punkt 18, głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji z wprowadzonymi zmianami:

  1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Powiatu.

4. Wręczenie aktu mianowania i odebranie ślubowania.

5. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

8. Informacja nt. likwidacji dzikich wysypisk.

9. Informacja o bieżących działaniach ARiMR.

10. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów tajnych na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

11. Zarządzenie wyborów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu:

a) zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie tajnego głosowania,

  1. ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników tajnego głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,

c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na

2005 rok.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowego

Rzecznika Konsumentów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal poinformował Radę, że protokół z XXVII posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał, czy są inne wnioski.

Nikt wniosków nie zgłosił.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XXVII sesji Rady Powiatu.

Za przyjęciem protokołu głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1 radny.

Ad. 4

Starosta powiatu Janusz Winiarczyk dokonał wręczenia aktu mianowania na nauczyciela mianowanego dla Pana Wojciecha Fąka - nauczyciela ZSP Nr 2 w Barlinku, po czym przyjął ślubowanie.

Ad. 5

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił następujące pytania:

- Zarząd na posiedzeniu w dniu 19 stycznia podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Działań Naprawczych Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

Radny powiedział, że czytając protokół z posiedzenia Zarządu w części dot. podjęcia ww. uchwały zastanawia się jaki będzie dalszy los tego Domu, poczym zacytował fragment ww. protokołu dot. wypowiedzi dyrektora DPS Pani Elżbiety Lach: cyt.: z uzyskanych informacji wiem, że Burmistrz MiG w Dębnie kieruje takie osoby do DPS w Kostrzynie. Nie ma w żadnym powiecie takiej sytuacji aby były wolne miejsca w DPS. Tylko tak się dzieje w DPS w Myśliborzu. Należy zastanowić się dlaczego tak się dzieje jaka jest tego przyczyna? Myślę, że chodzi o współpracę między gminami.

Z uzyskanych informacji wynika, że w DPS jest 193 miejsc, a wykorzystanych jest 168 miejsc, w ramach dofinansowania 161 miejsc w tym 7 osób skierowały gminy.

Okazuje się że gmina Dębno ze względu na wysokie koszty utrzymania w DPS w Myśliborzu kieruje pensjonariuszy do DPS w Kostrzynie.

Radny poprosił o potwierdzenie tych informacji, a także poprosił, żeby poinformować radnych dokąd gm. Myślibórz kieruje pensjonariuszy z tego terenu.

  • zarząd na posiedzeniu w dniu 8 lutego br. pozytywnie rozpatrzył wniosek Komitetu Organizacyjnego III Zjazdu Absolwentów LO w Myśliborzu o pomoc finansową. W związku z planowanym we wrześniu br. III Zjazdem Absolwentów LO w Myśliborzu z okazji 60 rocznicy powstania szkoły zwrócono się z prośbą o dofinansowanie kwoty w wys. 5.000 zł. Zarząd postanowił przekazać na powyższy cel kwotę 2000 zł. W protokole z posiedzenia Zarządu Powiatu jest wypowiedź czł. Zarządu A. Królikowskiego który stwierdził, że zarząd nie powinien na ten cel przekazywać środków finansowych. Radny zapytał czy wszystkim osobom czy podmiotom odmówiono dofinansowania?.

  • Zarząd negatywnie ustosunkował się do wniosków o dofinansowanie mediów ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu na 2005 rok. Jednocześnie postanowił, że w takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie przez Starostwo z powyższych usług w razie potrzeby na zamówienie.

Czytając protokół z posiedzenia zarządu nie ma odp. Uzasadnienia odmówienia dofinansowania mediów. Na posiedzeniu Zarządu członek zarządu A. Królikowski stwierdził, ze można je dofinansować tylko wówczas kiedy będzie odbywała się bardzo ważna impreza dla powiatu myśliborskiego.

Poprosił o wyjaśnienie co to znaczy :”będziemy z mediów korzystać na zamówienie.”

  • na str. 5 niniejszego sprawozdania jest informacja, że obniżenie kontraktów o 25% w ostatnich 4 miesiącach 2004 roku spowodowało generowanie długów przez oba szpitale. Radny zapytał dlaczego obniżono kontrakty , czy dlatego, że brakuje lekarzy specjalistów, a także jakie kroki podjęto w tym kierunku.

  • Zarząd zajął negatywne stanowisko w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2004 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Radny zapytał jakie podjęto wtorki w celu dofinansowania szpitali, żeby nie doszło do wykreślenia z rejestru. O ile zmniejszy się ilość łóżek. Czy w ogóle jest sporządzony wykaz niezbędnych działań do osiągnięcia standardów.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali uzupełnienie do sprawozdania z pracy zarządu, dlatego też pojawia się wiele niewiadomych, radni nie zdążyli zapoznać się z treścią tego uzupełnienia.

Prowadzone były rozmowy i zapewniano że w planie na rok 2005 zostanie częściowo realizowana droga do Lipian. Poprosił o informacje.

Kolejno powiedział, że coraz częściej daje się odczuć fakt jakby rada powiatu służyła tylko do załatwiania formalnie niektórych spraw, merytorycznie nie zawsze pracujemy nad tym nad czym powinniśmy. Zarząd Powiatu zaakceptował program działań naprawczych DPS w Myśliborzu. Radni na ten temat nie maja informacji, na czym polega program naprawczy, co jest istotą programu.

W strategii rozwoju powiatu przyjęto założenia odchodzenia od placówek Domów Dziecka jako założenie strategiczne. W prasie ukazał się artykuł nt. DD w Barlinku, a konkretnie jego likwidacji. Zarząd Powiatu przyjął program naprawczy Domu Dziecka w Barlinku również bez opinii stałych komisji rady.

Kolejna sprawa dot. akceptacji przez Zarząd gminnego planu ochrony środowiska gm. Barlinek. Zgodnie z przepisami Zarząd Powiatu ma obowiązek zająć stanowisko w sprawie tego planu, jednak stałe komisje rady powinny zapoznać się z tym planem, porównując przy tym na ile jest zgodny ze strategią zrównoważonego rozwoju powiatu.

Zarząd zajął negatywne stanowisko w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, poprosił o wyjaśnienie dlaczego tak się stało.

Radny poprosił o wyjaśnienie kwestii dot. wniosku w sprawie środków na organizację III zjazdu absolwentów LO. Decyzja Zarządu otwiera również współfinansowanie takich działań dla innych szkół.

Radny Andrzej Potyra zapytał czy w programie naprawczym Domu Dziecka w Barlinku ujęta jest zmiana ogrzewania c.o. Czy podjęto w tym kierunku jakieś działania.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zwrócił się z poprosił członka zarządu Pana Kazimierza Kłodę żeby wyjaśnił czego dot. porozumienie podpisane przez trzy powiaty woj. zachodniopomorskiego (gryfiński, pyrzycki i myśliborski).

Radny Władysław Grabda złożył wniosek na piśmie - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział, że nie mamy większego wpływu na to, gdzie są kierowani mieszkańcy do Domów Pomocy Społecznych. Decyzja dot. wielu elementów; po pierwsze ceny, która wynika ze stopnia organizacyjnego, możliwości jakie usługi są prowadzone przez ten dom, gdzie chce pójść pacjent.

Jeżeli chodzi o rok 2004 w Kostrzyniu miesięczny pobyt kosztował 845 zł, wówczas był to zupełnie na innych zasadach zorganizowany Dom. W tej chwili kwota ta wynosi 1.128 zł.

W Trzcicńsku Zd. w ubiegłym roku pobyt kosztował miesięcznie 1451 zł, a w tej chwili 1600 zl., Kamień - 1967 zł, Dębce 1717 zł, natomiast w DPS w Myśliborzu wynosi 1.764 zł.

Kilkakrotnie dyskutowano i spierano się z dyr. DPS o restrukturyzację DPS o pewne działania.

Z dyrektorami szpitali również spieraliśmy się nt. kwestii organizacyjnych, ale NFZ wyjaśnił, że tak nie może być, bo jeżeli nie ma lekarza na oddziale to nie ma oddziału.

Nt. podpisanych kontraktów z NFZ prasa bardzo szeroko piała. Województw zach. dostało takie środki i zostały one podzielone, a w pierwszej kolejności zostały dofinansowane szpitale o najwyższym stopniu organizacyjnym czyli kliniki, potem szpitale wojewódzkie, a na końcu szpitale powiatowe.

W roku 1998 przyjęliśmy szpitale, należy sobie przypomnieć w jakim one były stanie, jakie było uposażenie. Jeżeli dokonamy porównania majątku tego z roku 98 i z 2005 r. wówczas będzie obraz jak stan tych szpitali został zmieniony.

Jeżeli chodzi o DD w Barlinku - pojawiła się inf. że będzie likwidowany DD, ale to była plotka, nikt na dzień dzisiejszy nie zamierza zlikwidować DD dziecka a w Barlinku ani w Dębnie. Zamierza się przeprowadzić i zmienić strukturę organizacyjną.

O szczegółach zarówno DPS jak i DD powinni wypowiedzieć się dyrektorzy placówek.

Dyrektor DPS Pani Elżbieta Lach powiedziała, że nieprawdą jest że tylko w DPS w Myśliborzu są wolne miejsca, ponieważ ten problem występuje w całej Polsce.

Jest to kryzys który należy przetrzymać, sytuacja ta na pewno ulegnie zmianie.

Gm. Dębno kieruje do Kostrzyna, osoby które wymagają tego typu opieki, jaki świadczy DPS w Kostrzynie. Gmina ma prawo to robić, bo każdy burmistrz kieruje osoby tam gdzie jest najtaniej, a po drugie nie wszyscy mieszkańcy chcą być skierowani do Myśliborza.

DPS w Kostrzynie jest o innej specyfice.

Gm. Myślibórz skierowała 1 osobę do DPS w Myśliborza natomiast 7 osób nie mogła skierować do Myśliborza, bo DPS jest domem dla osób somatycznie przewlekle chorych a nie dla osób psychicznie chorych.

PROGRAM naprawczy jest realizowany, w roku udało się wyremontować II pawilon. W roku bieżącym zachodzi potrzeba zatrudnienia dodatkowo 15 opiekunek, dzięki pomocy dyrektor PUP udało się zatrudnić osoby z interwencji, co przyczynia się do obniżenia kosztów funkcjonowania DPS.

Zwróciła się do radnych o wsparcie finansowe. Cieszę się ze radny w. Wojtkiewicz wykazuje takie zainteresowanie DPS, ale żeby przy tym wykazał starania i wspomógł DPS.

Jako Wiceprzewodnicząca pomagam dla miasta , dla burmistrza. Trzeba mieć trochę serca a dzisiaj mało kto je ma.

Radny W. Wojtkiewicz poprosił by przewodniczący Rady dopilnował, że by radny otrzymał odpowiedzi na zadane pytania.

Wcześniej zacytował fragment protokołu z posiedzenia zarządu powiatu, na podst. Protokołu stwierdzam, że nie ma w żadnym powicie takiej sytuacji jak w DPS w Powiecie myśliborskim. Należy zastanowić się dlaczego tak się dzieje, jaka jest tego przyczyna, być może wynika to z braku współpracy . Z odpowiedzi udzielonej przez wicestarostę i częściowej odp. Dyrektor DPS wiadomo, że nie jest to zła wola burmistrza.

Radny Bolesław Bortnowski podziękował dyrektor za takie szczegółowe przedstawienie problemu, okazała takie myślenie strategiczne DPS w Myśliborzu. Niepotrzebnie w taki sposób tylko odniosła się Pani do wypowiedzi radnego W. Wojtkiewicza, ponieważ jego wystąpienie są w trosce o losy DPS.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk kolejno udzielił odpowiedzi na zapytania mówiąc, że program naprawczy DPS i wolne miejsca to prowadzone były rozmowy z burmistrzem Dębna, zajmował się tą sprawą wicestarosta, przedstawił państwu pewne kwestie.

Program naprawczy DPS został przyjęty w 2000 roku, jest on uaktualniany, dot. to odcinka kanalizacyjnego, gdyż był już stary i do wymiany.

Dofinansowanie III Zjazdu - pan Szczygłowski prosił o 5 tys. zł, zarząd przeznaczył środki w wys. 2 tys. zł. ze względu na brak środków w budżecie powiatu.

Zarząd rozpatrywał wszystkie kwestie dot. czasopism, a teraz rozpatrywał oferty na robienie filmów z naszych sesji. W żadnym powiecie media nie są finansowane za wyjątkiem Pyrzyc , które finansują puls powiatu.

Prawdą jest co powiedział radny W.Wojtkiewicz, że starostwo zapłacił telewizji Myślibórz za film nagrany podczas podpisania porozumienia z powiatem niemieckim. Zapłacono również spotkanie noworoczne, na którym był obecny Marszałek Województwa Meyer, 16 delegacji i przedstawicieli.

Rozporządzenie ministra zdrowia nt. funkcjonowania szpitali i dochodzenia do standardów, wystąpiłem z wnioskiem do Ministra jeśli ustawa przejdzie to aktualnie rok 2008, dla wszystkich radnych puszczę w obieg odpowiedź Ministra w tej sprawie.

Prowadzone są prace nad dalszą restrukturyzacją szpitali.

Droga Lipiany -Barlinek remont rozpocznie się w roku 2005, dokąd ta droga zostanie zrobiona trudno jest powiedzieć, dokumentacja został sporządzona przez zarząd wojewódzki dróg. Będzie to od ronda w Lipianach do Mostkowa. Inicjatorem porozumienia był burmistrz Barlinka, porozumienie podpisane z Marszałkiem województwa i z powiatem choszczeńskim polega na tym żeby wszyscy zaangażowali się w co tylko się da (w prace geodezyjne, finansowe). Bardzo zależy wszystkim na realizacji tego porozumienia.

Przy tej okazji bardzo staram się by odcinek Dębno - Barnówko , który jest w złym stanie technicznym został w 2005 roku naprawiony.

Program ochrony środowiska leży w kompetencji zarządu, był on analizowany i sprawdzany przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska starostwa, był przygotowana opinia, a także sprawdzane było czy jest zgodna ze strategią zrównoważonego rozwoju powiatu myśliborskiego, a także strategia wojewódzka. Wszystko jest tak jak powinno być. Program dostępny jest na stronach internetowych powiatu. Jeżeli stałe komisje Rady chcą dokładnie przeanalizować ten program do mogą w każdej chwili zebrać się i zabrać do opiniowania.

Specjalistyczne usługi medyczne - Starosta powiatu pyrzyckiego znalazł człowieka, który pracuje w Berlinie, który jednocześnie obiecał mu, że solanki, które są w Pyrzycach mogą być odpowiednio wykorzystane w szpitali. Ale w związku z tym ,ze szpital w Pyrzycach nie mógł by tej całości zorganizować zapytał starostę myśliborskiego i starostę gryfińskiego, czy wejdą w te prace z tym związane. Zostało sporządzone stanowisko w tej kwestii, list intencyjny, który około 1 roku leżał.

Jeżeli będą dodatkowe informacje radni zostaną o tym poinformowani.

Został powołana komisja, która będzie wizytował powiatowe drogi i po wizytacji zostanie radnym przedłożony raport. W skład tej komisji wchodzi radny J.Getman, radny A.Potyra.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku Pan Ryszard Mitek powiedział, że Narodowy Fundusz Zdrowia odstąpił od stawianych żądań zatrudnienia wysoko kwalifikowanych specjalistów w każdej dziedzinie oferowanych przez szpital usług do nowo wyznaczonego terminu w 2008 roku

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie powiedział, że podpisuje się pod tym co powiedział dyrektor Mitek i nie ma nic więcej do powiedzenia w tym temacie.

Radny A. Królikowski wyjaśnił, że nadal podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone na posiedzeniu zarządu, ponieważ ze środków publicznych nie powinno dofinansowywać żadnych imprez, dlatego, że np. we wrześniu szkoła w Golenicach będzie obchodziła 60 lecie, wiec jeżeli wystąpię z wnioskiem o dofinansowanie. Mam prawo do własnego zdania. Słyszałem że jest problem z finansowanie poradni , wiec proszę mnie nie przekonywać ze środki na ten zjazd są pilniejsze.

Odnośnie dofinansowania mediów, to nie powinno mieć miejsce dofinansowanie ze środków publicznych. Jest wiele telewizji działających na terenie powiatu, które chętnie zwrócą się o dofinansowanie, tylko wtedy rodzi się pytanie kogo dofinansować, bo przecież nie wszystkich.

Jeżeli ktoś chce poznać dokumenty wypracowane przez radę powiatu to ma do tego pełne prawo, może przyjść do starostwa i poczyta. Natomiast jeżeli będą bardzo ważne, uroczyste sesji wówczas zaprosi po uznaniu że potrzebna jest telewizja.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że nie uzyskał pełnej odpowiedzi, po czy poprosił, żeby dyrektorzy szpitali poinformowali jakie dyrektorzy podjęli kroki w sprawie prac podjętych w kierunku dostosowania szpitali do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Czy dojdzie do zwiększenia ilości łóżek.

Odnośnie dofinansowania mediów radny A.Królikowski stwierdził, że są to środki publiczne i z nich nie należy dofinansowywać. Zadałem to pytanie w kontekście niedawno przyjętej strategii rozwoju powiatu myśliborskiego. Czy zapisy w strategii są pustymi zapisami. A jeżeli tak, to ile jeszcze będzie takich pustych słów.

Starosta powiedział, że odpowiedź na zapytanie radnego W. Wojtkiewicza zostanie przygotowana i przekazana na piśmie.

Nikt więcej nie zgłosił pytań.

Ad. 6

Interpelacje i zapytania.

Radny Bolesław Bortnowski było pięknie zorganizowane spotkanie noworoczne przez zarząd powiatu. Stwierdził, że tego typu spotkania powinny mieć na celu również kształtowanie postaw obywatelskich, docenianie ludzi aktywnych. A tych ludzi w powiecie nie brakuje. Nie rozumie takiej sytuacji, kiedy zapraszany jest radny sejmiku Pan Józef Faliński, natomiast pomijani są kolejni radni: P. Zajączkowska i p. Drab z Ligi Polskich Rodzin. Wszyscy obywatele są sobie równi i powinni być zapraszani.

Kolejna sprawa dot. Komitetu Honorowego „I ty możesz zostać św. Mikołajem”. Informacja ta drukowana jest w Merkuriuszu Dębnowski, podejrzewam, że i w prasie Myśliborskiej i barlineckiej. W tej sprawie mam pewien niesmak, ze osoby, które tworzą ten komitet, jest to defakto lewica. Komitet honorowy zakupił do szpitala w Barlinku ultrasonograf, powinien działać jakby mobilizować społeczeństwa. Co to jest za komitet honorowy jeżeli rada powiatu uchwala na ten cel 100 tys. zł., jeżeli rada gminy w Barlinku również na ten cel przekazuje środki. Co to za komitety honorowe za publiczne pieniądze. Wobec tego jeżeli tworzy się komitety honorowe to niestety jest to działanie anty obywatelskie. Powinniśmy wzbudzać poczucie odpowiedzialności wśród ludzi takiego typu.

Przeciwieństwem do tego jest działanie komitetu obrony szpitala w Barlinku. W Biurze rady zostanie wyłożone druki wpłaty na szpital.

Dzisiaj starosta pokazał pismo od ministra zdrowia , z którego wynika, że istotne dla utrzymania szpitala będzie spełnienie określonych warunków dot. pomieszczeń tych szpitali. Dzięki działalności ludzi, a także samego starostwa został wyremontowany oddział chirurgii w Barlinku. Potrzeby remontu szpitala są bardzo dużo, natychmiastowego remontu wymaga oddział wewnętrzny szpitala.

Zgłosił wniosek do Starosty, że skoro już jest w tym komitecie honorowym żeby pieniądze jakie zostaną zebrane fizycznie przekazane zostały na remont oddziału wewnętrznego.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poprosił żeby w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 rok w części opisowej została umieszczona informacja ile środków Rada i Zarząd przeznaczyła na dofinansowanie różnego rodzaju imprez.

Poprosił również żeby Zarząd przedstawił bliższe warunki umowy zawartej z Fundacją Szczecińską Talent Promocja, Postęp, a także by poinf. jakie koszty poniesie starostwo. Ile wynosi wkład Fundacji, przybliżyć czym zajmuje się Fundacja, a także czy nie spowoduje to, że będziemy mieli zmniejszoną subwencję oświatową.

W kurierze szcz. podana została informacja, że błąd polegający na nie wypłaceniu „13” kosztował szpital 50.tys (a powinna być 500tys. ), natomiast kolejna inf. ukazała się, że w powiecie myśliborskim bezrobocie zmalało o 11%. Poprosił kierownik PUP żeby przedstawiła czy ta informacja odpowiada stanowi faktycznemu.

Ze sprawozdania Starosty wynika, że Wójt Boleszkowic pismem z dnia 5.11.04 r. zwrócił się do przewodniczącego rady Powiatu z prośbą o wyrażanie zgody na sprzedaż lokali. Odp. Na to pismo napisał zarząd powiatu. Z ustawy o gosp. nieruchomościami wynika ze opinia i decyzja powinna być po zaopiniowaniu przez radę powiatu.

Rozp. Ministra pracy w sprawie gospodarowaniem środkami PFRON. Na komisji rewizyjnej poruszyłem tę kwestię. § 8 zobowiązuje obwieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń. Poinformował, że przeglądał strony internetowe i nie znalazł informacji na ten temat, była tylko informacja Funduszu Pracy za II kwartał. Nie podano, które podmioty korzystały z tego.

Podczas sesji kiedy czytano oświadczenia majątkowe osoba z PPP z Barlinka nie zgłosiła, że prowadzi działalność gospod. Czy w stosunku do tej osoby podjęto jakieś kroki, tak jak w stosunku do osoby, która pracowała w Wydziale Geodezji.

Starosta udzielił odpowiedzi dla radnego B.Bortnowskiego, gdyż opuszcza on obrady sesji. Głównym organizatorem zakupu ultrasonografu jest klub, który powołał komitet i prowadzi różnego rodzaju kwesty. Natomiast spotkanie dot. I ty możesz zostać świętym Mikołajem tj. tylko inicjatywa GBS. Oni poprosili mnie czy jako starosta mogę wejść w tę inicjatywę. Zgodziłem się i przekazali 20 tys. zł.

Jeżeli zajdzie potrzeba zapraszania innych radnych sejmiku województwa to tak będzie, ale trzeba będzie się zastanowić skąd pozyskać środki na finansowanie spotkania.

Ad. 7

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

Powiatowy inspektor PSS-E Pan Julian Witkowski zapoznał Radę ze sprawozdaniem dot. stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2004 roku według załącznika do niniejszego protokołu.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad Andrzej Rupenthal zarządził głosowanie w celu przyjęcia sprawozdania.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni byli radni: B. Bortnowski, M. Polański.

Ad. 8

Informacja nt. likwidacji dzikich wysypisk.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Stanisław Chorabik zapoznał radnych z informacją nt. likwidacji dzikich wysypisk według załączonej do niniejszego protokołu informacji.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad Andrzej Rupenthal zarządził głosowanie w celu przyjęcia sprawozdania.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało - 13 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni byli radni: B. Bortnowski, M. Polański, R. Patkowski.

Ad. 9

Informacja o bieżących działaniach ARiMR.

Kierownik ARiMR Pan Andrzej Rupenthal zapoznał radnych z informacją o bieżących działaniach ARiMR wysypisk według załączonej do niniejszego protokołu informacji.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad Andrzej Rupenthal zarządził głosowanie w celu przyjęcia sprawozdania.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni byli radni: B. Bortnowski, R. Patkowski.

Ad. 10

Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów tajnych na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów:

Radny A. Królikowski zgłosił kandydaturę M. Pyciaka, który wyraził zgodę w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Radny M.Pyciak zgłosił kandydaturę J. Fabiańczyka, który wyraził zgodę wziąść udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zgłosił kandydaturę A. Potyry, który wyraził zgodę w pracach Komisji.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w celu przyjęcia składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.

Za pozytywną opinią głosowało - 14 radnych, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 11

Zarządzenie wyborów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Radny Kazimierz Kłoda - Przewodniczący Klubu Radnych SLD-PSL na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił kandydaturę radnego Józefa Getmana, który wyraził zgodę w kandydowaniu na wiceprzewodniczącego rady.

Więcej kandydatury na wiceprzewodniczącego nie zgłoszono.

Przystąpiono do przeprowadzenia tajnego głosowania.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonych wyborów podając przy tym wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia tajnego głosowania na wiceprzewodniczącego Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący obrad Andrzej Rupenthal odczytał uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady, którym w wyniku tajnego głosowania został radny Józef Getman.

Ad. 12

Podjęcie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 11 radnych , przeciw - 0, wstrzymało się 3 radnych (M. Norsesowicz, A. Potyra i W. Wojtkiewicz).

Ad. 13

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt więcej nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Za pozytywną opinią głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 14 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 15

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2005 rok.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 14 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymało.

Ad. 16

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 14 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 14 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 13 radnych , przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny (W. Wojtkiewicz).

Ad. 19

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi mówiąc, że kalendarz imprez kulturalnych jak i sportowych został opracowany i zarząd podjął uchwałę dot. finansowania tego kalendarza. Innych dofinansować za wyjątkiem tego kalendarza imprez i rezerwy która wynika z tego kalendarza nie dofinansujemy. W sprawozdaniu z wyk. Budżetu za 2004 rok zostanie zamieszczona inf. ile środków zostało wydatkowanych na imprezy.

Umowa z Fundacją Talent, promocja postęp została zawarta pomiędzy ZSP Nr 1 w Barlinku a tą Fundacją. Umowa na wydzierżawienie internatu nie została jeszcze zawarta. Od września fundacja korzysta z sal lekcyjnych i prowadzi tam zajęcia. Zarząd na ostatnim posiedzeniu ze względu na to że Fundacja ta adaptowała pomieszczenia zmniejszył czynsz za wynajem.

Odnośnie artykułów w lokalnej prasie, ani starosta ani zarząd nie ma wpływu na to co dany redaktor napisze. Staramy się podawać rzetelne informacje.

Ponownie radny W.Wojtkiewicz wspomniał nt. listu intencyjnego, który został podpisany przez starostę pyrzyckiego , myśliborskiego i gryfińskiego skierowany do odpowiedniej fundacji celem wykorzystania tych czterech szpitali i wód solankowych. Nie pamiętam, czy o tym liście inf. zarząd ale zapewne, tak, a jeśli coś się w protokole nie znalazło to trudno mi na ten temat wypowiedzieć.

Kolejno poinformował, że zarząd Powiatu otrzymał upoważnienie na wydzierżawienie do 3 lat, także kompetencja nie została przekroczona.

Odnośnie osoby z PPPw Barlinku sprawa ta zostanie sprawdzona i zostanie radny poinformowany.

Dyrektor PUP Pani Beata Stachurska Wołk powiedziała, że w ub. roku nie były wydatkowane środki i rada powiatu dokonała przesunięcia z rehabilitacji zawodowej na społeczną. Z uwagi na brak zainteresowania przez pracodawców na tworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnych.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że nie został podany do BIP informacja nt. komu udzielono pomocy finansowej , na jaki cel i w jakiej wysokości.

Dyrektor PUP Pani Beata Stachurska Wołk wyjaśniła, że w BIP zamieszczone jest sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2004 roku i w sprawozdaniu tym jest podana podstawa prawna udzielania pomocy, kwoty oraz komu została udzielona pomoc finansowa.

Ad. 17

W wolnych wnioskach radny A. Królikowski złożył wniosek na piśmie, w którym wnioskuje by radni z własnej diety część diety przekazywali na media.

Radny Mariusz Norsesowicz złożył wniosek w imieniu Klubu Wspólnie dla Powiatu o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego rady Powiatu Pana Andrzeja Rupenthala.

Pan Mirosław Przyborowski w swoim wystąpieniu poruszył kwestie dot. funkcjonowania filii wydziału komunikacji w Barlinku, dróg powiatowych, które są w złym stanie technicznym i należało by podjąć działania w kierunku likwidacji dziur w drogach, usuwać gałęzie na przydrożnych drzewach, a także złożył apel o zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w powiecie, uzasadniając ze stan bezpieczeństwa publicznego w mieście Barlinek jest w bardzo złym stanie.

Starosta powiatu wyjaśnił, że do straży został przekazany wóz strażacki, który zapewne usprawnił prace straży pożarnej. Na dzień dzisiejszy prowadzone są rozmowy nt. bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego w powiecie. Odbyło się również w tej sprawie spotkanie z Komendantem Policji, gdzie prowadzone były dyskusje nad poprawieniem stanu bezpieczeństwa publicznego.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal odczytał apel rady Miasta Płocka w sprawie jednorazowego opodatkowania się na pomoc ofiarom tragedii w Azji południowo - wschodniej wywołanej tsunami przyjęty w dniu 25.01 br. (Apel w załączeniu).

Ad. 18

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal zamknął obrady XXVIII sesji Rady Powiatu.

Protokołowała: Wiceprzewodniczący Rady

Janina Sidor

Andrzej Rupenthal

8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-05-2005 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2005 11:40