herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XXVII


Protokół Nr XXVII/2005

Z posiedzenia XXVII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 12 stycznia 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1630.

Ad. 1

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal dokonał otwarcia XXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Wiceprzewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 16 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radni: Krystyna Wyszyńska, Mariusz Norsesowicz i Edward Sznabowicz.

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku sesji.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zaproponował następujące zmiany do porządku obrad sesji:

 • przeniesienie punktu 8 porządku obrad dot. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia `Wieloletniego Programu inwestycyjnego” do punktu 4 porządku obrad,

 • wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Myśliborskiego na lata 2004 - 2006”. Jako punkt 5 porządku sesji.

 • wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok jako punkt 6,

 • wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Powiatowego Zarządu dróg w Myśliborzu do dokonywania określonych czynności w związku z realizacją projektu dofinansowywanego z Funduszy Strukturalnych jako punkt 7.

 • wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego jako punkt 12.

 • wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok jako punkt 13.

 • wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie dokonania darowizny lokalu na rzecz Skarbu Państwa jako punkt 14.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosków zgłoszonych przez Wicestarostę.

Za przesunięciem w porządku obrad sesji pkt.8 dot. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” głosowało - 14 radnych, przeciw- 1 (radny W. Wojtkiewicz), wstrzymał się - 1 radna (W. Konofalska).

W wyniku głosowania projekt uchwały został przeniesiony do punktu 4 porządku sesji.

Za wprowadzeniem do porządku sesji kolejnego projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Myśliborskiego na lata 2004 - 2006” jako punkt 5 głosowało - 14 radnych, przeciw - 1 (radny W.Wojtkiewicz), wstrzymał się - 1 radny (J. Getman). W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji.

Za wprowadzeniem do porządku sesji projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok jako punkt 6, głosowało - 14 radnych, przeciw - 2 (radna W.Konofalska i Radny W.Wojtkiewicz), wstrzymał się 1 radny (radny A.Potyra).

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji.

Za wprowadzeniem do porządku sesji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Powiatowego Zarządu dróg w Myśliborzu do dokonywania określonych czynności w związku z realizacją projektu dofinansowywanego z Funduszy Strukturalnych jako punkt 7 głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się 2 radnych (radna W. Konofalska i radny W.Wojtkiewicz).

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji.

Za wprowadzeniem do porządku sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego jako punkt 12.

głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się 1 radny (radna W. Konofalska).

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji.

Za wprowadzeniem do porządku sesji projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok jako punkt 13 głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się 1 radny (radna W. Konofalska).

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji.

Za wprowadzeniem do porządku sesji projektu uchwały w sprawie dokonania darowizny lokalu na rzecz Skarbu Państwa jako punkt 14 głosowało - 14 radnych, przeciw - 1 (radny W.Wojtkiewicz), wstrzymał się 1 radny (radna W. Konofalska).

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji z wprowadzonymi zmianami:

 1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego

Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu

Myśliborskiego na lata 2004 - 2006”.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w

Myśliborzu do dokonywania określonych czynności w związku z realizacją

projektu dofinansowywanego z Funduszy Strukturalnych.

8. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

11. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach podległych

Starostwu.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu

Powiatu Myśliborskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej

na 2005 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny lokalu na rzecz Skarbu

Państwa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal poinformował Radę, że protokół z XXVI posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał, czy są inne wnioski.

Nikt wniosków nie zgłosił.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XXVI sesji Rady Powiatu.

Za przyjęciem protokołu głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.

Ad. 4

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

Przewodniczący obrad zapoznał z treścią projektu uchwały.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski wyjaśnił, że zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego zapisanego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w pozycji 19 na rok 2005 dotyczącego prac modernizacyjnych Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz zakupem wyposażenia, wynika z konieczności dokonania zmian w dokumentacji technicznej przedmiotowej inwestycji, na podstawie uzgodnień warunków w KW Państwowej Straży Pożarnej z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarno - Epidemiologicznym i Wojewódzkim Inspektorem Pracy.

Ponadto nazwa zadania inwestycyjnego zapisanego w pozycji 1 na rok 2005 otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1576Z - ul. Szosowa w m. Barlinek” a zadanie w poz. 5 na rok 2005 otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418Z - ul. Zielona w m Dębno”, w związku z ujednoliceniem nazw inwestycji w załącznikach do składanych projektów o dofinansowanie ze środków unijnych.

Natomiast nazwa zadania inwestycyjnego z terminem realizacji w 2005 roku zapisanego pod pozycją 18 otrzymuje brzmienie: „Modernizacja placu manewrowego przystani żeglarskiej MOS w Myśliborzu” z uwagi na fakt, iż po sprawdzeniu dokumentacji, nabrzeże które było ujęte w pierwotnej nazwie zadania nie wymaga modernizacji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz stwierdził, że Wicestarosta powiedział, że w uchwale tej dokonuje się tylko kosmetycznych zmian. Uchwała ta zmieniana jest częściej aniżeli pogoda w naszym powiecie.

Zwrócił się z pytaniem do przewodniczącego o ile zostały zwiększone zadania dot. szpitala powiatowego w Dębnie.

Radny Bolesław Bortnowski stwierdził, że jest dużo zmian w WPI. Kto będzie określał priorytet w sytuacji kiedy będzie przyznanych tylko kilka wniosków. Czy rada ma w takiej sytuacji coś do powiedzenia. Do końca nie wiadomo czy Rada właściwie postępuje składając kilkanaście wniosków o dofinansowanie, chyba że Starosta jako członek komitetu sterującego ma informacje ze warto to robić i będzie czuwał, żeby to nie był przypadek wyboru wniosków.

Radny Józef Getman powiedział, że zawsze był zadowolony iż w WPI jest dużo zadań inwestycyjnych. Kwota 150 tys. zł. przekazana została z MIG Dębno, na modernizację drogi przy ul. Zielonej gmina również przekazała swoje środki. Zapytał, czy inne gminy powiatu również dołożyły swoje środki do inwestycji?

Radny Andrzej Potyra powiedział, że kolega B. Bortnowski zapytał czy Zarząd ustali priorytet we wszystkich wnioskach, które są składane. Z tego wynika, że tylko Dębno się liczy. Poprosił Starostę o wyjaśnienie tej kwestii.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk priorytety zostały określone i kilkakrotnie było o nich mówione. Droga w Barlinku ul. Szosowa priorytet III, zadanie I, ul. Zielona w Dębnie - priorytet III zadanie - II, 2 szkoły priorytet III zadanie IV lub V, Szkuner został zakwalifikowany do działu turystyka, Szpital w Dębnie priorytet III ochrona zdrowia. Jako Rada i Zarząd nie mamy żadnego wpływu, wnioskami zajmują się eksperci, ludzie do tego powołani. Jutro rano zostaną zawiezione wnioski, natomiast w piątek wnioski szpitali.

Prawdą jest, że gmina Dębno zdecydowała się przeznaczyć 90.000 zł na boisko szkolne w Dębnie.

Radny Bolesław Bortnowski stwierdził, że swoje pytanie uzasadnia tym, że SLD w zachodniopomorskim zbudowało system tzw. ”wiszenia na klamkach i otwierania drzwi w pozycji 90 stopni”, w związku z tym nie merytoryczne kwestie będą miały znaczenie ale przepychanie się łokciami, bo ostatecznie decyzje związane z zatwierdzeniem wniosków będzie podejmował zarząd województwa. Poinformował, że ma obawy, że wniosek Szpitala z Dębna spowoduje, że skasowany zostanie wniosek Szpitala w Barlinku, a sprawa egzystencji szpitali to jest dzisiaj kwesta urządzeń, nowych maszyn i jakości.

Starosta Powiatu adwocent radnemu B Bortnowskiego powiedział, że na 114 burmistrzów i wójtów w tym województwie, na palcach dwóch rąk może policzyć tych, którzy wywodzą się z SLD. Na 21 starostów w tym 3 powiaty grodzkie: Świnoujście, Koszalin, Szczecin tylko 9 jest z SLD. Zastępcą Konwentu Starostów jest członek nie z SLD. W sejmiku województwa również nie ma większości SLD. Komitet sterujący 12 przedstawicieli związków zawodowych i innych organizacji to tylko jeden przedstawiciel należy do SLD.

Gdy wnioski zostaną prawidłowo przygotowane i uzyskają dużo punków to zapewne uzyskają one poparcie i zostaną sfinansowane.

Radny Andrzej Królikowski stwierdził, że został zaskoczony postawą radnych, którzy obstają za swoimi miastami, nie patrząc na ogół jako powiat myśliborski. Zaapelował, żeby nie zapominać, że pełni się funkcje radnego powiatowego.

Dyrektor Szpitala w Dębnie Pan Andrzej Waszkiewicz powiedział, że każdy wniosek żyje osobno swoim życiem. Tylko 18 % tej puli do której aplikujemy zostało skonsumowane. Poinformował, że kwestia bloku operacyjnego w szpitalu w Dębnie nie może być wykonywana etapowo. Teraz właśnie nadarza się okazja, aby złożyć wniosek i zdobyć na ten cel środki unijne. Dlatego złożony został wniosek o zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego zapisanego w WPI dotyczącego prac modernizacyjnych bloku operacyjnego szpitala w Dębnie wraz zakupem wyposażenia. Wynika to z konieczności dokonania zmian w dokumentacji przedmiotowej inwestycji na podstawie uzgodnień warunków w KW PSP z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarno - Epidemiologicznym i Wojewódzkim Inspektorem Pracy. Rada Miejska w Dębnie zadeklarowała się, że zwiększy wartość w/w zadania. Jeżeli nie zostanie wprowadzona ta zmiana do WPI nie będzie można złożyć wymaganej dokumentacji.

Nikt więcej nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie projektu uchwały. Za pozytywną oceną głosowało - 14 radnych, przeciw - 1 radny (W. Wojtkiewicz), wstrzymał się - 1 radny (B.Bortnowski).

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Myśliborskiego na lata 2004 - 2006”.

Przewodniczący obrad zapoznał z treścią projektu uchwały.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w czwartek do Starostwa wpłynął Plan Rozwoju Lokalnego powiatu myśliborskiego. Tym samym na dzisiejszej sesji zostanie wykonany kolejny punkt wynikający ze strategii rozwoju powiatu myśliborskiego dot. uchwalenia planu rozwoju lokalnego.

W PRL mamy do dysponowania latach 2004-2006 kwotę 16.444.497 zł. na 30 projektów, które zamierza się w tym czasie zrealizować to: gm. Dębno 6.026 338 zł tj. 31,5%, gm. Barlinek 6.922.993 zł, gm. Myślibórz 3.183.528 zł, gm. Nowogródek 2.131.707, gm. Boleszkowice 200 tys. zł. Od momentu kiedy przyjęliśmy WPI została ona zmieniana co najmniej kilka razy.

Radny zaproponował, by spojrzeć na stronę 33 planu, gdzie są przedstawione planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach 2007 - 2013. W tym okresie planowanych jest 8 zadań na łączną kwotę: 5.687.000 zł.

W świetle tych faktów należało by zmienić tytuł tej uchwały na plan rozwoju lokalnego gmin pow. myśliborskiego. Czy to jest plan rozwoju lokalnego, czy rozwój spowoduje oświetlenie w DPS?

Wydajemy na oba szpitale kwotę ponad 6 mln. zł, a oba szpitale są zadłużone, zobowiązania nie mają tendencji malejącej wręcz przeciwnie. Nikt nie zastanawia się nad kosztami obsługi długów.

Mówimy, że gminy dofinansują 25% środków i powiat ma te środki zagwarantowane. Ale ile pozyskamy to nie wiemy, ile te zadania będą kosztowały. Modernizacja Starostwa miała wynosić 480 tys. zł i ciągnie się od początku kadencji, minęło 6 lat i nie ma końca. Więcej rozwagi. Jeśli nie uda się tych środków pozyskać trzeba będzie wykonać w ramach własnych środków.

Radny Ryszard Patkowski powiedział, że oczywistym jest że plan rozwoju lokalnego powiatu będzie planem rozwoju poszczególnych gmin. Nie należy rozgraniczać, które miasta ile środków otrzymają, gdyż dofinansowując szpitale z ich usług będą korzystały mieszkańcy całego powiatu również Myśliborza.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział, że nie ma idealnego dokumentu, takiego do którego potem nie wnosi się poprawek. Życie zmusza do zmian, które zgodnie z potrzebami są wprowadzane do tych dokumentów. Następnie powiedział, że może lepiej zamiast do pogody, WPI porównać do kobiety, która o wiele częściej zmienia zdanie aniżeli pogoda się zmienia.

Starosta Powiatu powiedział, że już wcześniej apelował do radnych i prosił, żeby nie zaczynać swoich wystąpień od sformułowań: pragnę zwrócić uwagę itp. Mówmy merytorycznie.

Nikt więcej nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie projektu uchwały. Za pozytywną oceną głosowało - 15 radnych, przeciw - 1 radny (W. Wojtkiewicz), nikt się nie wstrzymał.

Ad. 6

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

Przewodniczący obrad zapoznał z treścią projektu uchwały.

Nikt więcej nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie projektu uchwały. Za pozytywną oceną głosowało - 11 radnych, przeciw - 2 radnych (B. Bortnowski i W. Wojtkiewicz), wstrzymało się - 3 radnych (W. Konofalska, R. Patkowski i A. Potyra).

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu do dokonywania określonych czynności w związku z realizacją projektu dofinansowywanego z Funduszy Strukturalnych.

Przewodniczący obrad zapoznał z treścią projektu uchwały.

Nikt więcej nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie projektu uchwały. Za pozytywną oceną głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 8

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił następujące pytanie:

Zarząd na posiedzeniu w dniu 5 stycznia negatywnie ustosunkował się do wniosków złożonych o dofinansowanie gazet lokalnych ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu na 2005 rok.

W strategii zrównoważonego rozwoju powiatu jednym z elementów ma być rozwój lokalny mediów. Poprosił o wyjaśnienie szerzej, dlaczego zarząd odmówił finansowania mediów.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Gminy Boleszkowice o nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanej w m. Namyślin stanowiącą działkę zabudowaną budynkami koszarowymi po byłej Strażnicy Granicznej.

Poprosił o przybliżenie tego tematu informując przy tym w jakim stanie jest ten obiekt i jakie są z nim związane plany.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk kolejno udzielił odpowiedzi na zapytania mówiąc, że Strażnica w Namyślinie jest to dość dobrze utrzymany obiekt o dużej powierzchni, ciepło jest produkowane w kotłowni koksowej. Na dzień dzisiejszy obiekt jest dozorowany przez zatrudnionego dozorcę. Gdy przestała funkcjonować strażnica wystąpiono do Wojewody o przejęcie go na majątek powiatu.

Lekarz z Kostrzyna zaoferował, że wydzierżawi budynek i utworzy tam ośrodek rehabilitacji, dofinansowany przez NFZ. Sprawa ta nie została jeszcze wyjaśniona, nadal jest w toku. Obecnie zgłosił się przedsiębiorca z Berlina, którego również zainteresował ten obiekt.

Radnego W. Wojtkiewicza poinformował, że zwrócił się Puls Powiatu o dofinansowanie i ustnie do Pana Sekretarza redakcja Myśliborskich Wieści. Zarząd przeanalizował sytuację finansową i podjął decyzję o nie dofinansowaniu.

Nikt więcej nie zgłosił pytań.

Ad. 9

Interpelacje i zapytania.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poprosił o wyjaśnienia radcy prawnego w sprawie form składania wniosków przez radnych zgłaszanych podczas obrad sesji. Przepisy statutu powiatu jak również przepisy ustawy o samorządzie powiatowym nie precyzują tych spraw. Zarówno skargi jak i wnioski mogą być różnie składane (na piśmie, ustnie) czy w tej sytuacji jeżeli nie jest to uregulowane w statucie i ustawie o sam. Powiatowym czy przewodniczący rady pełniący funkcję usługową w stosunku do rady może żądać od radnych składania wniosków na piśmie skoro przepisy kpa. dopuszczają formę ustną.

Ad. 10

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Starosta Janusz Winiarczyk odczytał treść sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok według załącznika do niniejszego protokołu.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad Andrzej Rupenthal zarządził głosowanie w celu przyjęcia sprawozdania.

Za przyjęciem sprawozdania z działalności komisji Bezpieczeństwa i porządku za 2004 rok głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się 1 radny.

Ad. 11

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach podległych Starostwu.

Naczelnik Wydziału Kontroli Pani Bernarda Bartoszewicz zapoznała radnych z informacją nt. przeprowadzonych kontroli w roku 2004 według załączonej do niniejszego protokołu informacji.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że sporządzony układ sprawozdania uniemożliwia faktycznego spojrzenia na tę kontrolę. Zawnioskował, żeby w przyszłości sprawozdanie to było sporządzane w innym układzie, bardziej wyrazistym i czytelnym.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że kontrola zewnętrzna w Wydziale Geodezji stwierdziła nieprawidłowości w zakresie PFZGiK dot. wynagrodzeń pracowników. Jaką kwotę wydano niezgodnie z zasadami gospodarowania funduszem, czy nie będzie rodziło to skutków prawnych i zwrotu tych środków.

Naczelnik Wydziału Geodezji Pan Mirosław Lach powiedział, że zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 listopada 2002r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, środki funduszu są przeznaczone na finansowanie zadań określonych w Prawie Geodezyjnym między innymi :

 • usługi związane z gromadzeniem, aktualizacją i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego,

 • modernizację i adaptację lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,

 • wyposażeniem lokali,

 • informatyzacją zasobu,

 • kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu,

 • zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania,

 • szkolenia pracowników służby geodezyjnej prowadzących zasób.

W świetle przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Powiatowy Zasób Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nie jest funduszem jednostki samorządu, a środki funduszu są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Fundusz ten jest państwowym funduszem celowym i jego plan nie powinien być ujmowany w uchwale budżetowej.

Na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne fundusz może być przeznaczony na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w roku 2004 została umieszczona w budżecie powiatu odpowiednia kwota na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy bezpośrednim wykonywaniu czynności związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego. Na skutek interwencji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii kwota ta została wyprowadzona z budżetu do Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Nikt więcej nie zgłosił pytań.

Ad. 12

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 16 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt więcej nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Za pozytywną opinią głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny (W. Wojtkiewicz).

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny lokalu na rzecz Skarbu Państwa.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 15 radnych , przeciw - 0, wstrzymała się - 1 radna (W. Konofalska).

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Przewodniczący Stałych Komisji Rady przedstawili plany pracy poszczególnych komisji na 2005 rok. Plany pracy stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 14 radnych , przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych (B. Bortnowski i W. Wojtkiewicz).

Ad. 16

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk poprosił żeby odpowiedzi na zadane zapytania radnego W. Wojtkiewicza udzielił radca prawny.

Radca prawny Adam Wojciechowski udzielił odpowiedzi mówiąc, że w zapisie kpa. wniosek traktowany jest jako postulat ulepszenia funkcjonowania organu. Rada obraduje na sesjach i to jest miejsce pracy radnego, wnioski radnych powinny być podawane do i wiadomości wszystkich radnych i wystarczającym jest jeżeli wniosek podawany jest w formie ustnie, chyba ze za zgodą samego radnego taki wniosek zostanie sformułowany na piśmie. Przewodniczący Rady może poprosić radnego jeżeli jego wniosek jest niezrozumiały do dokładnego i merytorycznego sprecyzowania go. Nie ma obowiązku składania wniosków na piśmie.

Wiceprzewodniczący Rady powołał się na § 17 statutu powiatu, który mówi, że interpelacje i zapytania radnych kierowane są do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, natomiast § 18 pkt. 2 mówi, że interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego.

Jeżeli radnemu W. Wojtkiewiczowi trudno jest wyartykułować wniosek to powinien złożyć go na piśmie.

Paragraf 25 pkt. 2 mówi, że Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dot. tematu formy i czasu trwania ich wystąpień, a szczególnie w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę do rzeczy.

Ad. 17

Żadnych spraw nie poruszono.

Ad. 18

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal zamknął obrady XXVII sesji Rady Powiatu.

Protokołowała: Wiceprzewodniczący Rady

Janina Sidor

Andrzej Rupenthal

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-03-2005 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2005 14:27