herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XXVI


Protokół Nr XXVI/2004

Z posiedzenia XXVI Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 29 grudnia 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1620.

Ad. 1

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal dokonał otwarcia XXVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Wiceprzewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 17 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radni: Wiesława Konofalska i Edward Sznabowicz.

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku sesji.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zaproponował następujące zmiany do porządku obrad sesji:

 • wykreślenie z porządku punktu 8 dot. podjęcia uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 • wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie sposobu finansowania szpitali powiatowych jako punkt 9. Uzasadniając to, iż na poprzedniej z sesji został zgłoszony wniosek o opracowanie stanowiska Rady Powiatu w sprawie finansowania szpitali powiatowych przez NFZ.

 • wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu myśliborskiego na 2004 rok jako punkt 10. Uzasadniając to tym, iż powyższe zmiany podyktowane są w związku z informacją dyrektora WUP w Szczecinie z dnia 10 grudnia br. dot. wniosku o płatność w ramach projektów: ” Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu myśliborskiego” , który wniosek został rozpatrzony pozytywnie wraz z nimi została przyznana kwota 99.750 w ramach realizowanego projektu, także „Stypendia szansą dla studentów Powiatu Myśliborskiego”, który został rozpatrzony pozytywnie a wraz z nim została przyznana kwota 15.527 zł.

Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie wniosków zgłoszonych przez Wicestarostę.

Za wykreśleniem z porządku sesji pkt.8 dot. podjęcia uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego głosowało - 17 radnych, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania projekt uchwały został wykreślony z porządku sesji.

Za wprowadzeniem do porządku sesji kolejnego projektu uchwały w sprawie sposobu finansowania szpitali powiatowych jako punkt 9 głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny (W. Wojtkiewicz). W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji.

Za wprowadzeniem do porządku sesji projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu myśliborskiego na 2004 rok jako punkt 10 głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się 3 radnych (radny M. Norsesowicz, A.Potyra, W. Wojtkiewicz).

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku sesji.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji z wprowadzoną zmianą:

 1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Powiatu.

4. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

7. Uchwalenie budżetu powiatu myśliborskiego na 2005 rok:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

 2. przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,

 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

 4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,

 5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania szpitali powiatowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu myśliborskiego na 2004 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2005 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal poinformował Radę, że protokół z XXV posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał, czy są inne wnioski.

Nikt wniosków nie zgłosił.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XXV sesji Rady Powiatu.

Za przyjęciem protokołu głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 3 radnych (radny B. Bortnowski, M.Norsesowicz i W.Wojtkiewicz).

Ad. 4

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił następujące pytania:

 1. Zarząd na posiedzeniu w dniu 23 grudnia po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora DPS w Myśliborzu w sprawie zwiększenia środków na funduszu wynagrodzeń, postanowił zmniejszyć wydatki rzeczowe w projekcie budżetu DPS na 2005 rok o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń oraz sum pochodnych od wynagrodzeń.

Radny poprosił o inf. na jaką kwotę został złożony wniosek. Z wykonania budżetu za rok 2003 i z przełożonego dzisiaj projektu budżetu wynika, że DPS otrzyma o 527 tys. zł mniej środków.

Zapytał czy nie spowoduje to, że jednostka ta będzie niedoszacowana.

Radny Józef Getman powiedział, że zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora MOS „Szkuner” w Myśliborzu o wpisanie do WPI na 2005 rok zadania pod nazwą „Modernizacja nabrzeża oraz placu manewrowego przystani żeglarskiej MOS „Szkuner” w Myśliborzu.

Woda jest własnością WZMiGW, grunty pod wodą Agencji NR, a gdzie jest własność powiatu? Dlaczego tak szybko zarząd zdecydował się na taki manewr, czy w ciągu dwóch tygodni musiała nastąpić taka zmiana. Wydaje mi się, że Pan Szymczyk był jednym z oponentów udowy jazu na rzece Myśli.

Pan Szymczyk występuje o budowę nadbrzeża, więc pytam czy Pan Szymczyk to jest ten dyrektor który jest szefem MOSu, czy to jest ten dyrektor który jest szefem MKS, a może jeszcze kolejny Pan Szymczyk.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk kolejno udzielił odpowiedzi na zapytania mówiąc, że DPS w Myśliborzu na dzień dzisiejszy posiada 196 miejsc, natomiast pensjonariuszy jest 172 osoby. Gminy nie kierują do DPS gdyż za drogo.

Z zaplanowanych 3.000.000 zł. na doszacowanie na 2005 rok przyznana została kwota dla DS. ok. 200 tys. zł. Dyrektor DPZ wnioskowała, by w 2005 roku otrzymała kwotę na poziomie roku 2004. Ustalono, że kwotę 100 tys. zł przenosimy na wydatki osobowe z rzeczowych. Oby ta liczba miejsc nie malała z dnia na dzień.

Radnego J. Getmana poinf. ,dyrektor Szymczyk jest dyrektorem szkunera i to jest własność powiatu. Teren wokół ośrodka jest własnością powiatu.

Działa tam klub, którego prezesem jest pan Szymczyk. Funkcjonuje to ok. 30 lat. Klub stara się o pozyskanie środków z UE. Jeśli chodzi o modernizację nadbrzeża , bo dyrektor posiada dokumentację na modernizację nawierzchni . Ustalono, że dyrektor przygotuje wniosek d ZPOR, ale należy mieć odpowiednio przygotowana dokumentację , w której musi być również WPI., a w nim ujęte to zadanie.

Nie należy zamykać drogi dyrektorowi do złożenia wniosku o pozyskanie środków z UE.

Radny Józef Getman nie zgodził się z wypowiedzią Starosty. Skoro dokumentacja była przygotowana to dlaczego 17 grudnia nie miało miejsce przedłożenie tej dokumentacji. Dlaczego wniosek ten nie był na komisji. Zapytał P. Lacha jak wygląda sprawa własności terenu.

Jeżeli ktoś dzisiaj jest w stanie przedstawić dokumentację to ja jestem za, ale w tej chwili to nie wiem. Rozgraniczmy rzeczy które są własnością Szkunera a które są własnością klubu MKS.

Mogę przytoczyć kilka artykułów jak szkuner w okresie letnim odnosił się w stosunku do naszego domu.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział, że termin składania wniosków do ZPORR mija 14 stycznia 2005 roku. Decyzja ta zapadła w ostanich dniach listopada br. Wiele naszych instytucji pracuje i przygotowuje wnioski, nie wszystkie uda się złożyć i przygotować dokument do 14 stycznia 2005 roku.

Dyrektor MOS Szkuner poinformował, że posiada dokumentację i jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Więc podjęto w tym kierunku działania, żeby umożliwić dyrektorowi pozyskanie środków z UE.

To wszystko służy naszej powiatowej młodzieży, która z tego korzysta.

Można było odmówić dyrektorowi, ale jeżeli zajęlibyśmy takie stanowisko to musielibyśmy zachować się wobec szpitali, czy boiska w ZSP w Dębnie podobnie.

Wszystkim tym , którzy pracują nad opracowaniem wniosków i chcą ubiegać się o środki z UE należy stworzyć możliwości by również mogli spróbować i skorzystać. Żeby nikt nie powiedział, że ktoś chciał, a Rada Powiatu nie zgodziła się . Na dzień dzisiejszy nikt nie gwarantuje , że wszystkie wnioski zostaną zaopiniowane.

We wczorajszym wydaniu Gazety Lubuskiej zaprezentowano województwa gdzie pozyskano środki z UE, województwo lubuskie dominuje , wnioski składali już od 1994 roku.

Należy składać wnioski i podejmować próby pozyskania dodatkowych środków z UE.

Nikt więcej nie zgłosił pytań.

Ad. 5

Interpelacje i zapytania.

Radny Wojciech Wojtkiewicz na kolejnej sesji nieobecny jest przewodniczący rady w związku z tym należało by się zastanowić nad powołaniem drugiego wiceprzewodniczącego rady. Żeby nie było takiej sytuacji, że na sesji wiceprzewodniczący rady bierze do pomocy radnych, gdyż ani statut powiatu ani ustawa o samorządzie powiatowym nie przewiduje takich punktów.

Radny Andrzej Potyra zapytał dlaczego ze starostwa wychodzą fałszywe informacje, gdyż w Barlinku zostało opublikowane , że radny A.Potyra i B.Bortnoski głosowali przeciwko obligacją.

Poinf. że posiada wyciąg z protokołu, gdzie podane jest głosowanie i wynika z niego, że akurat z kolegą Bortnowskim wstrzymaliśmy się.

Radny Józef Getman poprosił o przybliżenie składu nowo powołanej Powiatowej Rady Zatrudnienia, jakimi kryteriami kierowano się żeby powołać

taki skład, kto reprezentuje radę powiatu.

Ad. 6

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu inwestycyjnego”.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski wyjaśnił, że zmiana nakładów finansowych na realizację inwestycji zapisanych w WPI w pozycjach 1,5,7,9,13 i 16 na rok 2005 wynika z rozszerzenia zakresu zadań inwestycyjnych oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Termin realizacji zadania poz. 7 i 10 na 2007 rok przenosi się na rok 2005 jako jedna pozycja z uwagi na możliwość pozyskania środków unijnych . zadanie inwestycyjne pod. poz. 9 z terminem realizacji w 2007 roku dot. zakupu aparatu RTG dla SPZOZ w Dębnie wykreśla się w związku z zakupem przedmiotowego urządzenia przez gminę Dębno, które zostanie użyczone szpitalowi.

Ponadto wprowadza się do WPI na rok 2005 nowe zadania dot. modernizacji nadbrzeża i placu manewrowego przystani żeglarskiej MOS Szkuner w Myśliborzu oraz zakup sprzętu diagnostycznego do leczenia chorób układu krążenia w szpitalu w Barlinku.

Radny Wojciech Wojtkiewicz w WPI zaplanowano 20 zadań na kwotę 13.391.000. przed chwilą wicestarosty usłyszałem ze na ukończeniu są 4 dokumentacje poszczególnych zadań, zapytał co jest z pozostałymi 16 zadaniami. Czy przygotowane są projekty, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko.

Poprosił o wyjaśnienie czy te zadania o których mówił radny J.Getman mają przygotowaną dokumentację.

Z czego wynika przyspieszenie remontu bloku operacyjnego szpitala w Dębnie. Na poprzedniej sesji mieliśmy informacje, że boisko w Dębnie będzie kosztowało 400 tys. zł , na dzień dzisiejszy kwota ta została podana w wys. 845 tys. zł. zapytał z czego wzięły się kwoty zapisane w projekcie tej uchwały jakie zadania mają przygotowane przynajmniej niezbędne projekt. Skąd się biorą takie zmiany, miesiąc temu gmina Dębno ma ok. 30% ŚRODKÓW w tej chwili jest 40,2%, Gmina Dębno jest najbardziej doszacowana, gm Barlinek 26,5%., Myślibórz 21,4%nowogródek 10,4%, Boleszkowice 3%. Czy wynika to z faktu, że kierownicy akurat w tych miejscowościach są bardzo mocno zaangażowani w pozyskanie środków, czy wynika to z tego, że gminy się włączyły do realizacji tego planu.

Radny Józef Getman 13 grudnia br. zatwierdziliśmy zadania; limity wydatków budżetowych na 2005 rok podjęliśmy uchwałę o obligacjach na 8 mln. zł, zadanie jest na 10 mln, natomiast 7.200 mln. to środki z budżetu powiatu. W materiałach jakie radni otrzymali załącznik 13 zawiera zadania adaptacja budynku zad. Z 13 pkt 5 wypadła modernizacja boisk w Dębnie, termomodernizacja Domu Dziecka i modernizacja źródła ciepła budynku Domu Dziecka w Barlinku. Jeżeli 2 tyg. temu dokonano autoprawki w WPI, a teraz przesuwa się te zadania na lata następne to czym kieruje się zarząd? Dlaczego w tych zadaniach nie ma rubryki finansowania ze źródeł gminy, dlaczego to się pomija. Poprosił o wyjaśnienie ile została dofinansowana droga na ul. Zielonej w Dębnie. Tam gdzie jest to możliwe to dzielmy po równo.

Radny Bolesław Bortnowski poprosił o wyjaśnienie z jakiego powodu Gmina współfinansuje PUP i majątek powiatowy.

Starosta wyjaśnił, że priorytetowe zadania, o których dawno mówiono zostały zaakceptowane przez radę. W związku z tym jeżeli chcielibyśmy wykorzystać środki z obligacji to już zabrakło by. Dlatego też długo pertraktowano z RIO żeby znalazł się zapis „z innych źródeł”. Jednostką, która przydziela środki jest Urząd marszałkowski, poprzez opinie zaciągnięte z różnych źródeł. Jednostką finansującą jest Minister Finansów, zadania wykonuje Wojewoda, z którym podpisuje się umowę na środki, które następnie są przekazywane. Ażeby dokonać tych zapisów trzeba było przeznaczyć część środków z 8 mln. na własne środki, które chcemy zainwestować dla szpitali i MOS szkuner.

Na poprzednich sesjach radni krytykowali obligacje, był to haczyk żeby dołożyć koalicji rządzącej. Sami Państwo widzicie, że wszystko się zmienia. Bardzo bym się cieszył żeby te priorytetowe zadania zostały przyjęte, otrzymalibyśmy środki na nie i moglibyśmy realizować. Posiadamy pełną dokumentację na ul. Zieloną, ul. Szosową, na modernizację ZSP Nr 2 łącznie z sala gimnastyczną i ZSP w Dębnie. Dyrektor MOS szkuner oświadczył że ma dokumentację na teren wokół przystani. Dyrektor szpitala w Dębnie jest w trakcie przygotowania dok. Na bloku operacyjnego., natomiast dyrektor szpitala w Barlinku jest w trakcie przygotowania wniosku na zakup urządzeń dla szpitala.

Jeśli chodzi o dofinansowanie drogi na ul. Zielonej w Dębnie i Szosowej w Barlinku to oba porozumienia są już podpisane i o podobnej treści.

Burmistrz Barlinka dofinansuje w 7,5%, jeżeli sytuacja zmieni się i nie otrzymamy tych środków wówczas zarząd zastanowi się nad innym rozwiązaniem. Na podobnych zasadach będzie finansowana inwestycja w Dębnie przez burmistrza.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski wyjaśnił ,że zarząd powiatu stał przed dylematem nad kwestią interpretacji i do końca województwo nie bardzo wiedziało jakie zająć stanowisko, dopiero w ciągu ostatniego tygodnia sprawa została rozstrzygnięta ile środków , w jakiej wysokości powiat musi zagwarantować środki w projekcie budżetu. Jest to I edycja składania wniosków na środki unijne. Wszyscy dopiero się uczą. Z programów jakie są do dyspozycji nie ma możliwości aby pozyskać środki finansowe na Domy Dziecka, dlatego nie było sensu wpisywania tych środków w projekcie budżetu. Musimy to zrobić w inny sposób, albo ze środków własnych albo kredytem termomodernizacyjnym. Boisko w Dębnie nie ma gdyż, informacje z g. Dębno że dofinansuje gmina to zadanie w kwocie 70 tys. zł przyszła bardzo późno i nie zdążono przygotować dokumentacji.

Radny Bolesław Bortnowski stwierdził, że wypowiedź Wicestarosty zrozumiałem w ten sposób, że wykazane źródła własne i obce będą miały moc wiążącą. Jeżeli nie będzie środków obcych, nie będzie realizacji.

Dyrektor MOS Szkuner Pan Ryszard Szymczyk wyjaśnił, że w 1964 roku została powołana placówka klub żeglarski, która miała szkolić dzieci i młodzież pod kątem żeglarstwa. W związku z tym, że była to placówka oświatowa finansowana przez Kuratora Oświaty. W roku 1978 powołany został Międzyszkolny Klub Sportowy, który działa w ramach ośrodka żeby środki na sport, udział w regatach przyznawany przez Kuratora Oświaty i inne organizacje społeczne mogły wpłynąć konkretnie do Myśliborza. Obiekt i grunty są własnością o środka. Natomiast członkowie klubu to są nasze dzieci, które ten ośrodek pracują. W 1992 roku dokonany został remont molo, konstrukcja drewniana została zmieniona na metalową, pieniądze otrzymał Klub z Wydziału Oświaty z Gorzowa. W ub. roku otrzymano pieniądze jako stowarzyszenie, oczyszczono dno na przystani żeglarskiej, basenu sportowego i plaży miejskiej. W 2002 roku Zarząd Powiatu podpisał z Zarządem Klubu na jakich zasadach ma funkcjonować szczegółowo ośrodek. Dokumentacja, która została wykonana na remont nabrzeża, gdyż w tej chwili jest w tragicznym stanie, będzie wykonywany dla Ośrodka. Dokument na remont nabrzeża przygotowana już była 5 lat temu.

Radny Józef Getman zaproponował żeby dyrektor MOS-u zaprezentował zasługi MOS, a nie tylko klubu. Zapytał, czy w sprawie remontu nabrzeża odbyła się rozprawa wodno -prawna. Jest to budowa, która dot. pasa wodnego. Wiele rzeczy nie jest wspólnych.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że przewodniczący obrad powinien czuwać nad sprawnym przebiegiem obrad. Na poprzedniej sesji przewodniczący dał popis jak należy przywoływać radnych do porządku, a dzisiaj dopuszcza do niemerytorycznej dyskusji. Zaproponował, by zakończyć dyskusję.

Radny Kazimierz Kłoda zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji w tej sprawie.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. Za wnioskiem głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny. Podczas głosowania nieobecna była radna K.Wyszyńska, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

Nikt więcej nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący obrad Andrzej Rupenthal zarządził głosowanie w celu przyjęcia uchwały.

Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia WPI głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się 1 radny (B. Bortnowski)

Starosta wyjaśnił, że to co napisała prasa, że dyrektor MOS-u nie zrealizował zadania dot. przewiezienia dzieci z DWD łódką było nieprawdą, gdyż na łódkę wygasł certyfikat i łódka w tym czasie zepsuła się.

Ad. 7

Uchwalenie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu myśliborskiego na 2005 rok wraz z uzasadnieniem.

Kolejno Przewodniczący wszystkich Stałych Komisji Rady Powiatu przedstawili opinię poszczególnych Komisji w sprawie przedłożonego projektu budżetu powiatu na 2005 rok.

Radny Ryszard Patkowski odczytał uchwałę Nr CXCVII/444/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu myśliborskiego na 2005 rok. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Skarbnik powiatu poinformowała o wprowadzonej autopoprawace Zarządu powiatu do projektu uchwały budżetowej na 2005 rok, według załącznika do niniejszego protokołu.

Przewodniczący obrad otworzył dyskusje.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że Starosta stwierdził, że przedłożony projekt budżetu zaspakaja potrzeby jednostek., po czym odniósł się do tego stwierdzenia mówiąc, że budżet ten jest deficytowy spowodowany realizacją inwestycjami. Należy pochwalić zarząd za to, ze zdecydował się działać.

Jeżeli uwzględnimy wydatki na pokrycie długów to okazuje się że na wydatki bieżące przeznaczymy tylko co w roku 2000 na wykonanie budżetu. W dziale Adm. Publiczna zwiększona została kwota o 591 tys. zł, w rozdziale Starostwo o 316.460 zł więcej, podczas gdy dla DPS obcięto środki. W dziale oświata wydatki zaplanowane w szkołach są podobne, przy czym wzrastają.

Poradnie PP, które borykają się z brakiem środków to dla PPP o 207 tys. zł mniej przyznano środków aniżeli w 2003 roku. Wynagrodzenia w tej placówce spadają.

Na koniec poinformował, że otrzymał informację od osoby, która w wydziale Komunikacji poprosiła o długopis i uzyskała informację, że nie ma ponieważ długopisy są kradzione przez petentów.

Radny powiedział, że od strony inwestycyjnej należy się dla zarządu pochwała, natomiast sposób działania , ciągłej zmiany WPI budzi niepokój.

Oceniając całościowo budżet należy stwierdzić, że nie zapewnia on prawidłowej realizacji zadań powiatowych.

Radny Mieczysław Pyciak wyraził podziękowania skarbnik powiatu za przygotowanie projektu budżetu na 2005 rok, który w swoich założeniach jest budżetem przejrzystym i realnym do wykonania. Jest to jeden z najtrudniejszych budżetów przedłożonych Radzie, którego głównym celem jest realizacja zadań inwestycyjnych.

Proponowany budżet jest budżetem przełomu. Jego założeniem jest jak na efektywniejsze pozyskiwanie funduszy unijnych, które mogą być wykorzystane na realizację projektów wynikających z WPI. Potwierdzeniem tego jest informacja zawarta w załączniku nr 13, a zatem: przy udziale środków własnych w wys. 1.709.307 zł otrzymywano by środki pomocowe na kwotę 8.663.070 co pozwoli zrealizować inwestycje na ogólną wartość na kwotę 10.372.377 zł, kwota zwrotu środków pomocowych około 6.300.000 zł stanowiłaby zabezpieczenie jako wkład własny na rok 2006 i proporcjonalnie lata przyszłe.

Warunkiem powodzenia w realizacji proponowanego budżetu jest bezwzględna dyscyplina budżetowa przestrzegana przez Radę. Dla mnie niezrozumiały byłoby gdyby niektórzy radni byli przeciwko realizacji szeregu znacznych inwestycji zaplanowanych na rok 2005 i lata przyszłe, a mianowicie: - przebudowa ulicy szosowej w Barlinku,

 • przebudowa drogi powiatowej w Dębnie,

 • modernizacja budynku i sali sportowej w ZSP Nr 2 w Myśliborzu,

 • modernizacja budynku i sali sportowej ZSP w Dębnie,

 • modernizacja bloku operacyjnego i zakup wyposażenia dla szpitala w Dębnie.

 • Zakup sprzętu diagnostycznego dla szpitala w Barlinku.

Taką możliwość realizacji daje przedłożony Radzie projekt budżetu na 2005 rok. Radny oświadczył, że będzie głosował za uchwaleniem budżetu powiatu w przedstawionym kształcie.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że niedawno uchwalono strategię rozwoju powiatu myśliborskiego, wiec należy spojrzeć jak ten zaproponowany projekt budżetu ma się do tej strategii. Czy jest zrównoważony.

Przedmówca niewątpliwie od strony majątkowej i inwestycyjnej mówił prawdę.

Realizacja przez radę ustawowych funkcji, nie spełnia, jest niewystarczająca.

Radny W. Wojtkiewicz mówił, że po stronie realizacji budżet jest na poziomie 2003 roku, w tej chwili trudno jest mówić w optymizmie, że ta funkcja materialna zostanie zrealizowana.

Tu nie tyle chodzi o rok 2005 tylko skutki zaciągnięcia obligacji na kolejne lata. Przy tej realizacji nakładów inwestycyjnych konsekwencją tego w następnych latach będzie drastyczne zmniejszenie.

Nie interesujemy się kwestią poziomu nauczania, patologią, problemami związanymi z okresem dojrzewania młodego człowieka. Dyskutowano jak będziemy głosować, oświadczył że będzie głosował przeciwko przyjęciu budżetu.

Radny Andrzej Królikowski - jeżeli chodzi o awanse zawodowe nauczycieli to każdy dyrektor szkoły ma obowiązek ująć to w planie na następny rok. Zgadzam się, że Rada Powiatu może mieć wpływ na poziom nauczania, poprzez przydzielenie dodatkowych godzin w szkołach. Nad poziomem nauczania jest tylko i wyłącznie nadzór pedagogiczny. Jeżeli chodzi o obligacje to odniosłem wrażenie, że radny Wojciech Wojtkiewicz uważa, że niedoszacowanie jednostek jest takie duże, że powinniśmy iść w kierunku by z części obligacji przeznaczyć na dofinansowanie planów finansowych poszczególnych jednostek. Biorąc pod uwagę wzrost wydatków w starostwie to nie jest spowodowane wzrostem wynagrodzeń, lecz sytuacją dojścia jednostki.

Sytuacja jest jednoznaczna, albo wybieramy budżet inwestycyjny albo idziemy w kierunku budżetu, który zapewnia pełne zapotrzebowanie naszych jednostek, ale wtedy pytanie co w następnych latach.

Radny Mariusz Norsesowicz stwierdził , że podsumowując wypowiedź radnego Wojciecha Wojtkiewicza i Bolesława Bortnowskiego grupa „Wspólnie dla Powiatu” w pełni zgadza się z ich stanowiskiem , wobec tego będziemy głosować przeciwko uchwaleniu budżetu.

Radny Kazimierz Kłoda wyraził stanowisko Klubu radnych SLD-PSL-SDPL który pozytywnie ocenia przygotowany projekt budżetu i będzie głosował za przyjęciem projektu budżetu.

Istotną rzeczą jest , że potrzeby jednostek są większe, ale dzielone są środki na tyle na ile mamy dochodów.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w I części obrad podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia WPI na lata 2003-07. Nie tak dawno uchwalony został powiatowy program gospodarki odpadami i powiatowy program ochrony środowiska, a także strategia zrównoważonego rozwoju powiatu myśliborskiego.

WPI powinien być dostosowany do zadań przyjętych w strategii, natomiast nie uwzględnia zadań wynikających ze strategii. W przedłożonym projekcie budżetu brakuje również wskazania środków na zadania, które Rada Powiatu zobowiązała się w powiatowym programie ochrony środowiska i powiatowym programie gospodarki odpadami.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że budżet przedstawiony został wariantowo. Zał. nr 12 mówi, że powiat przyjmuje na siebie obowiązki realizacji remontów dróg, zał. nr 13 , że będą to nakłady znacznie wyższe aniżeli widnieją. Tymczasem dla Zarządu Powiatu dajemy delegację do realizacji tych inwestycji. Poprosił o przedstawienie realizacji przez powiat w 100% tych dróg.

Starosta Powiatu stwierdził, że jednostki powiatowe na pewno lepiej zostały dofinansowane aniżeli w 2004 roku. Budżet w pełni patrzy na zadania zapisane w strategii. Na początku roku będą realizowane kolejne zapisy ze strategii. Wnioski, które składane są do Departamentu Integracji muszą być kompletne, w innym przypadku wniosek nie zostanie zaopiniowany pozytywnie.

Strona rządowa zadania zlecone dla powiatu nie zostały w pełni zabezpieczone i teraz Rada Powiatu dokłada swoje środki między innymi PINB.

Zrestrukturyzowane zostały szkoły ponadgimnazjalne w powiecie, szpitale , poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Komisje Rady mają prawo żądać informacji od poszczególnych naszych jednostek.

Powiat otrzymał środki na dokończenie modernizacji drogi Trzcinnej ponad 1 mln. zł., czekamy na podpisanie umowy w jednostce finansującej jakim jest Wojewoda, po podpisaniu umowy ogłoszony zostanie przetarg, po czym realizowane zostanie zadanie, a następnie zostanie złożone rozliczenie na odzyskanie środków.

Na zakończenie Starosta przedstawił co udało się zrobić w tej kadencji: sanitariaty i ciepłą wodę w ZSP Nr 2 w Myśliborzu na kwotę ok. 260 tys. zł, droga w Derczewie na kwotę 1.700.000 zł., w Trzcinej został zakończony I etap na kwotę ok. 700 tys. zł., w ZSP Nr 1 w Barlinku wykonano termomodernizację budynku, wymianę okien, elewację, remont sali gimnastycznej, dodatkowe sale w internacie, dodatkowe sale na naukę języków obcych na kwotę ok. 1 mln. zł, w Internacie ZSP w Dębnie zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno - pedagogicznej na kwotę ok. 150 tys. zł, w DPS adaptacja hotelu na kwotę ok. 400 tys. zł., w DWD wydatkowano środki w wys. ok. 140 tys. zł, szereg dróg w każdej gminie powiatu zostało wyremontowanych, a także chodniki w gminie Nowogródek i Boleszkowice.

Do starostwa nikogo nie przyjęto, etaty zasilane się stażami i robotami publicznymi. Szereg pracowników odeszło, na ich miejsce nikt nie został przyjęty. Prowadzona jest oszczędna gospodarka. Opozycja ma prawo krytykować.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że wiele elementów, które wymienił Starosta opozycja bardzo mocno naciskała na ich realizację. Opozycja nie odnosi się do nich krytycznie. Oczywista sprawa, że sukcesem starosty będzie jeżeli uda się zrealizować założone zadania, opozycja natomiast wskazuje na zagrożenia.

Nikt więcej nie zgłosił pytań , w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu myśliborskiego na 2005 rok.

Za pozytywną oceną glosowało - 11 radnych, przeciw - 6 radnych (B.Bortnowksi, M.Norsesowicz, W.Wojtkiewicz, A.Potyra, K.Wyszyńska, R.Patkowski), nikt się nie wstrzymał.

Ad. 8

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 13 radnych , przeciw - 0, wstrzymało się - 4 radnych (M.Norsesowicz, W.Wojtkiewicz, A.Potyra, K.Wyszyńska)

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania szpitali powiatowych.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Starosta Powiatu odczytał przygotowane stanowisko Rady Pwoaitu w sprawie sposobu finansowania szpitali powiatowych przez NFZ.

Radny Bolesław Bortnowski zaproponował wprowadzenie następującej treści do zaprezentowanego stanowiska.: Uważamy, że ilość łóżek szpitalnych w powiecie myśliborskim jest na poziomie niższym niż wskaźnik kierunkowy Ministerstwa Zdrowia i przedstawia się następująco:

 1. Liczba łóżek ogółem na 10 000 mieszkańców

wskaźnik kierunkowy MZ - 54,0

wskaźnik dla województwa zachodniopomorskiego - 55,4

wskaźnik dla pow. myśliborskiego z częścią terenu pow. gryfińskiego - 32

 1. Liczba łóżek krótkoterminowych na 10 000 mieszkańców

wskaźnik kierunkowy MZ - 35,0

wskaźnik dla województwa zachodniopomorskiego - 44,7

wskaźnik dla pow. myśliborskiego z częścią terenu pow. gryfińskiego - 27,1

 1. Liczba łóżek opieki długoterminowej na 10 000 mieszkańców

wskaźnik kierunkowy MZ - 12,0

wskaźnik dla województwa zachodniopomorskiego - 5,2

wskaźnik dla pow. myśliborskiego z częścią terenu pow. gryfińskiego - 5,0

4. Brak liczby łóżek psychiatrycznych.

Tak wyjątkowa sytuacja powiatu myśliborskiego musi być uwzględniona w podziale środków.

Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu do proponowanego zapisu w stanowisku Rady, w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Za pozytywną opinią głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu myśliborskiego na 2004 rok.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 17 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2005 rok.

Przewodniczący obrad odczytał treść projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 16 radnych , przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny (W. Wojtkiewicz).

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Grabda odczytał treść uchwały wraz z załączonym planem komisji i kontroli na 2005 rok.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zaproponował, by opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla zarządu przesunąć na miesiąc marzec.

Kolejno stwierdził, że mija się z celem kontrolowanie poradni psychologiczno _ Pedagogicznej w Myśliborzu, w to miejsce można przeprowadzić inna kontrolę.

Zaproponował, żeby skontrolować wydziały starostwa szczególnie pod względem załatwianych spraw, interesantów i jak załatwiane są skargi wpływające do Starostwa.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że w trakcie roku można dokonywać zmian w planie pracy i kontroli wobec tego po rozważeniu propozycji radnego W.Wojtkiewicza komisja zastanowi się nad tym.

Nikt więcej nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie. Za pozytywną ocena glosowało - 17 radnych , przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 13

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi na zadane zapytania:

 • radnego W. Wojtkiewicza poinformował, że wniosek o zmianę statutu zostanie przeanalizowany i radni zostaną poinformowani.

 • Radnego A.Potyrę poinformował, że w protokole podczas gdy było głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji jest zapis, ze za uchwałą głosowało - 12, przeciw- 3 radnych (r. W. Konofalska, M.Niorsesowicz i W.Wojtkiewicz), wstrzymało ise - 3 radnych(B.Bortnowski, R.Patkowski , A.Potyra). Podczas głosowania nieobecna była radna K.Wyszyńska. Informacja ta podana jest również do BIP-u. Natomiast w Barlinku nie podawałem nieprawdziwych informacji, a jeżeli ktoś dorobił otoczkę to ja już za to nie odpowiadam.

 • Radnego Józefa Getmana poinformował o składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia, a także do kogo zwrócono się z prośbą o delegowanie przedstawiciela. według załącznika.

Radny Andrzej Potyra poprosił o wyjaśnienie kto wyznaczał przedstawiciela z Barlinka, w jaki sposób zdarzyło isę to skora jestem przedstawicielem pracodawców w Barlinku zarejestrowanego od kilku lat i nie ma żadnego przedstawiciela, a jest przedstawiciel nie zarejestrowanego stowarzyszenia.

Dyrektor PUP Pani Beata Stachurska - Wołk wyjaśniła, że w skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej reprezentowanej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych, terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o trójstronnej Komisji ds. Społeczno gospodarczych, społeczno - zawodowych organizacji rolników w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyka rynku pracy.

Zwróciliśmy do stowarzyszeń pracodawców figurujących w rejestrze w starostwie.

Jeżeli są inne stowarzyszenia o których nie wiemy, nie będzie żadnych przeszkód aby stowarzyszenie to wystąpiło z pismem do Starosty i wydelegowało swojego przedstawiciela do PRZ.

Ad. 14

Wolne wnioski i informacje

Radny Wojciech Wojtkiewicz odniósł się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Rady, na jakiej podstawie przewodniczący Rady Społecznej wydaje rozkazy dla dyrektora szpitala w Dębnie. Przecież to dyrektor szpitala ponosi odpowiedzialność za prowadzenie zakładu opieki zdrowotnej i rada społeczne z tego co wiadomo jest tylko organem opiniodawczym.

Kolejno odniósł się do kwestii ograniczania czasu wystąpień przez przewodniczącego obrad. Otrzymana opinia prawna radcy prawnego w tej sprawie nie odpowiada na sprecyzowane pytania.

Zwrócił się z do przewodniczącego obrad z uwagą, że na początku kadencji wszyscy radni otrzymali artykuł od Starosty w sprawie ograniczania czasu wypowiedzi radnych. Ograniczanie czasu wypowiedzi nie powinno uniemożliwiać wyrażania opinii radnego. Pan przewodniczący powinien zapoznać się z odpowiednimi przepisami regulującymi te kwestie.

Przewodniczący obrad A. Rupenthal -panie radny pan to gorzej jak dziecko, tabula rasa, nic pan się nie nauczył , nic do pana nie trafia. Pan myśli, że przy tym kinie pan kreuje się na gwiazdora, czy przyszło może Panu, do głowy, przepraszam za wyrażenie, że być może na idiotę.

Na wiedzę którą ja posiadam na pewno pan jej nie posiada, pan tylko memła. Czeka pan się spodziewał, że ja będę, po prostu pięknym za nadobne. Jeśli pan próbuje wojować mieczem, to sam pan może od tego miecza zginąć. Jeżeli pan czyta a nie pojmuje to już jest pana problem, bo pańskie wysiłki na ocenę wszystkich i wszystkiego , nie wiem skąd się bierze. Wiadomo mi że był Pan szefem fermy Świn i może by pan zdradził, gdzie pan zdobył te kwalifikacje. które pana jak gdyby predysponują tutaj do oceny wszystkich i wszystkiego. Powinien pan się pochwalić bo w artykułach potępia pan wydział ogólno rolniczy, którego nie znam żeby kiedykolwiek istniał, a pan był jego absolwentem.

Wiem że pan właśnie czyni wysiłki żeby zostać gwiazdorem. Szanowny panie radny pan mi nie będzie mówił kiedy i w jakim momencie ja będę stawiał rozkazy. Rozkazy to się wydaje w wojsku. Proszę tutaj zapytać dyr. Iwaszkiewicza co to znaczy zobligowany, jeżeli pan nie zna tego pojęcia to radzę sięgnąć do słownika obco czy polskojęzycznych zajrzeć. Dyr. Waszkiewicz powiedział, że nie czuje się urażony, bo takie prawo mam jako przewodniczący Rady społecznej, pan natomiast nie ma takiego prawa.

Proszę mnie nie prowokować do kolejnych dyskusji, bo nie będę.

Radny Bolesław Bortnowski stwierdził, że ma wrażenie że wiceprzewodniczący pomylił sesję rady powiatu z ulicą, a także zwrócił uwagę wiceprzewodniczącemu, że nie powinien w ten sposób publicznie wypowiadać się, a także że nie przestrzega statutu powiatu. Tu nie jest żadne kino. Poinformował, że również stać go na takie same słowa.

Radny Andrzej Potyra poinformował, że otrzymał inf. nt. działalności miejsko - powiatowej biblioteki, ale zabrakła w tej informacji kilka istotnych rzeczy. Zapytał czy informacja ta zostanie uzupełniona o sprawozdania finansowe.

Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że informacja o którą prosił przewodniczący Komisji Oświaty Pan Getman, została ona szybko przygotowana dlatego też dyrektor biblioteki nie podała wszystkich informacji, że względu na to, że rok nie zosta jeszcze zamknięty i nie były rozliczone wszystkie faktury.

Pełna informacja możliwa jest dopiero w m-cu styczniu. Po uzyskaniu wszystkich danych radni otrzymają inf. o całościowym wydatkowaniu tych środków.

Sekretarz Powiatu Ludwik Makowski zapoznał radnych z treścią pisma otrzymanego od Wojewody Zachodniopomorskiego dot. przesłanej uchwały Rady Powiatu nr XXIII/168/2004 z dn. 27 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku. Pismo to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz wyjaśnił nie jestem Wojtkiem lecz Wojciechem.

Chciałbym sprostować wypowiedz przewodniczącego dot. podania informacji, że byłem dyrektorem fermy świń , otóż nie byłem dyrektorem fermy świń lecz dyrektorem zakładu rolnego w barlineckim kombinacie rolnym. I wcale się tego nie wstydzę .

Nie wstydzę się również tego, że ukończyłem akademię rolniczą na wydziale ogólno rolnym. Wypowiedzi pana przewodniczącego nie będę w tej chwili komentował.

Wiceprzewodniczący rady powiedział, że radny W.Wojtkiewicz do mojej osoby ma szczególną awersję.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zabrał głos mówiąc, iż świętym prawem opozycji jest krytyka rządzących. Z perspektywy dwóch lat trwającej kadencji nasuwają się pewne refleksje. Jedną z nich jest kultura języka oraz sposób prowadzenia krytyki. Jest rzeczą znamienną iż o ile w początkowym okresie pod materiałami drukowanymi w Myśliborskich Wieściach podpisywała się cała opozycja to od pewnego czasu swoje inicjały składają tylko dwie osoby i można z tego faktu wyciągnąć określone wnioski. Kulturą słowa w ostatnich dwóch numerach Myśliborskich Wieści autorzy lub autor przeszli samych siebie. Jedno nie ulega wątpliwości, iż z zaprezentowanej polszczyzny mógłby nauki pobierać prof. Miodek.

Podejrzewam, iż autorzy lub autor nie kończyli PRLowskich szkół ale przynajmniej Berceley, Cambrige lub Oxford.

Widać wyraźnie, że autorzy lub autor nie znają struktury organizacyjnej Starostwa (wyjaśniam, iż nie ma u nas dyrektorów wydziału ale są naczelnicy). Poruszany problem 25 bezrobotnych pedagogów jest świadomie fałszowany. Tak się składa, że są to przede wszystkim nauczyciele nauczania początkowego i innych specjalności, dla których nie ma etatów w zespołach szkół ponadgimnazjalnych.

Obligacje określa się mianem kukułczego jaja, ale tylko dzięki nim oraz WPI i Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu możemy przygotować wnioski i zabiegać o pozyskanie funduszy unijnych. Można postawić sobie pytanie: Kto kogo chce zrobić w jajo?

Opozycja ma prawo do swojej wizji rozwoju powiatu tylko oby ona spełniała oczekiwania społeczne.

Śmiem podkreślić o czym autorzy nie chcą pamiętać, że na miarę możliwości finansowych powiatu zrobiono nie mało w ciągu ostatnich dwóch lat.

W zakresie oświaty dokonano:

 • racjonalizacji sieci szkół,

 • wykonano termomodernizację ZSP Nr 1 na ul. Szosowej i przygotowano nowe pomieszczenia dydaktyczne w łącznej kwocie 800.000 zł.

 • zaadoptowano pomieszczenia Internatu w Dębnie (132.000 i przeniesiono Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną)

 • wykonano remont elewacji Domu Wczasów Dziecięcych - 124.000 zł (w ramach środków własnych pomalowano sale i korytarze)

 • dostosowując Dom Pomocy Społecznej do standardów przeprowadzono remont i dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 364.000 zł.

W zakresie inwestycji drogowych dokończono modernizację drogi powiatowej w Derczewie - 1.370.000 zł.

Wykonano I etap modernizacji drogi w Trzcinnej - 693.000 zł -

50% środków pozyskano z UE. Na II etap, który będzie realizowany w 2005 roku - 1.300.000 - 75% otrzymamy środków z UE.

Na pozostałe zadania: remonty nawierzchni dróg, budowę chodników wydatkowano - 492.000 zł.

W roku 2005 zakładamy złożenie wniosków na drogi powiatowe:

ul. Szosowa w Barlinku na kwotę - 2.128.181,

ul. Zielona w Dębnie na kwotę 1.763.420 zł

modernizację ZSP Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu - 2.008.978,

modernizację ZSP Nr 1 w Dębnie ul. Zachodnia - 1.763.420

Oraz wnioski przygotowuje: MOS „Szkuner” w Myśliborzu - 84.550 zł.,

Szpital w Barlinku 703.000 zł, Szpital w Dębnie 1.100.000 zł.

I jeszcze raz podkreślam na te zadania potrzebne są nam obligacje.

Rozumiem ducha agenturalności autorów lub autora to nie jest nic nowego. Zaczęło się od teczek Maciarewicza i oskarżenia premiera rządu o szpiegostwo, a prezydenta nazwano Bolkiem.

I mamy teraz najmodniejszą grę w kraju, grę teczkami.

Doceniam zainteresowania autorów lub autora historią najnowszą ale z przykrością stwierdzam, że traktują ją bardzo wybiórczo i nie wiedzą co znaczy w naszej świadomości społecznej określenie: Nur fur Deutsche. Idąc tym tokiem rozumowania mogli również użyć autor lub autorzy zdania Arbeit macht Frei.

Autorzy lub autor zarzuca nam błąd w sprawie powołania dyrektora Domu Dziecka w Dębnie. Błędów nie popełnia ten kto nic nie robi. Śmiem zauważyć, że błędy popełniane przez Urzędy Skarbowe w Polsce dzięki którym likwiduje się rocznie ponad 100 tys. miejsc pracy są niczym w stosunku do naszego błędu dotyczącego formy zatrudnienia dyrektora Domu Dziecka.

Trzeba być naprawdę „bohaterem” aby rzucać pomówienie o kłamstwie i tchórzostwie. Życzę autorom lub autorowi w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia dobrego samopoczucia i również „wnikliwego pióra” w następnych latach.

I już na marginesie należałoby się na poważnie zastanowić czy powiat myśliborski jest nam wszystkim potrzebny jeżeli tylko i wyłącznie opozycja widzi w nim zło.

Radny Józef Getman zgłosił następujące wnioski:

 1. przedłożenie informacji miedzysesjami o poczynaniach, działaniach przez Starostę i wicestarostę powiatu tj. udział w uroczystościach, podpisanych porozumień, spotkaniach itp.

 2. dla sprawniejszego przebiegu sesji rady powiatu wnioskuję o instalację mikrofonów przy stołach radnych,

 3. dokonując analizy działania biblioteki powiatowej zgodnie z podpisanym porozumieniem.

 4. w ZSP w Smolnicy będą prowadzone rozmowy na temat wspólnego administrowania tego zespołu , poprosił o bliższą informację w tym temacie.

 5. poprosił o informacje dot. przekazania sanepidu, a także na jakim etapie jest sprzedaż budynku po Poradni PP w Dębnie.

Radna Krystyna Wyszyńska zwróciła uwagę na fakt, iż Przewodniczący obrad nie powinien w ten sposób prowadzić sesji, a także w ten sposób wyrażać się o radnych.

Radny Mariusz Norsesowicz stwierdził, że jako Przewodniczący grupy „Wspólnie dla Powiatu” chce poinformować, że grupa ta podjęła decyzję, że na kolejnej sesji zostanie złożony wniosek o odwołanie radnego A.Rupenthala z funkcji wiceprzewodniczącego rady. Na koniec swojego wystąpienia wszystkim radnym, obecnym na sesji gościom a także całemu społeczeństwu złożył życzenia z okazji Nowego Raku.

Przewodniczący obrad Andrzej Rupenthal- powiedział ze opozycja ma prawo zgłosić taki wniosek.

Radny Kazimierz Kłoda w imieniu klubu SLD i PSL złożył życzenia noworoczne.

Starosta Powiatu zaapelował, żeby mówić i pisać prawdę, nie dodajmy do tego komentarzy , nie przypisujmy do tego, ze ktoś pochodzi z poperelowskich bądź uczono go w tych szkołach.

Kolejno ustosunkował się do zgłoszonych wniosków:

 • radnego W.Wojtkiewicza poinformował, że opinia radcy prawnego w sprawie ograniczania wypowiedzi jest zgodna ze statutem, ustawą o samorządzie powiatowym. Starosta zaproponował, by radny W. Wojtkiewicz wystosował ten wniosek na piśmie do radcy prawnego, który ustosunkuje się do tego na piśmie.

 • Radnego Józefa Getmana poinformował, że informacja nt. biblioteki miejsko - powiatowej zostanie ponownie przygotowana i przedłożona dla radnych.

Odnośnie składu Powiatowej rady zatrudniania poinf., że skoro radni uważają że 14 osobowy skład PRZ należy powiększyć do 20 osób to nie ma nic przeciwko.

Zostało podpisane porozumienie z gminą Dębno w sprawie ZS w Smolnicy, został powołany zastępcą dyrektora, który finansuje w całości gm. Dębno. Funkcjonuje tam stołówka, którą współfinansuje gm. Dębno i powiat.

 • sala gimnastyczna - burmistrz Dębno podjął decyzję, że będzie administrowana nie przez dyrektora Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych tylko przez dyrektora szkoły podstawowej,

 • zostanie rozważony temat zakupu dodatkowych mikrofonów na obrady sesji,

 • sprawozdania z pracy zarządu są podawane tak dokładnie, ujmowane w nich również są dodatkowe informacje , które radni powinni wiedzieć więc nie ma potrzeby żeby jeszcze pisać dodatkowe sprawozdania z działalności Starosty i wicestarosty,

 • budynek Sanepidu na dzień dzisiejszy Powiatowy Inspektor Sanitarny podpisał porozumienie przekazania budynku na rzecz gm Dębno, a teraz będą prowadzone procedury żeby Wojewoda wyraził zgodę na komunalizację.

 • Informacja o sprzedaży budynku PPP w Dębnie podana została do lokalnej prasy oraz na stronie internetowej. W pierwszym przetargu podana została kwota wyliczona przez rzeczoznawcę w wys. 167.723 +VAT, natomiast przy drugim przetargu obniżona ta kwota została do 150.000 zł z VAT.

Na koniec Starosta podziękował Skarbnik Powiatu za pomoc w opracowaniu budżetu, całemu zespołowi ludzi pracujących nad budżetem, przewodniczącym Komisji, całej radzie powiatu za to, że został przyjęty.

Kolejno stwierdził, że wszyscy muszą dołożyć starań żeby to zrealizować. Jednocześnie zaprosił wszystkich radnych na spotkaniu Noworoczne w dniu 21.01.2004 roku. Zaapelował, żeby radni nie kreowali się w Myśliborskiej telewizji, pracujemy dla społeczności powiatu, realizujemy zadania, wiele zostało zrobione, ale i bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia. Zapewne jeżeli wspólnie razem będziemy realizować to będziemy mogli więcej zrobić.

Żeby opozycja nie szukała uwag do zarządu, bo taka uwaga, że powierzyliśmy obowiązki , a powinniśmy zapisać, że pełni obowiązki to nie jest wielka uwaga i napisać , że zarząd nie umie czytać ze zrozumieniem ustawy to jest obelga. Czy ktoś słyszał, że ja staram się komuś ubliżyć, nie bo staram się współpracować. Ale najwięcej tych słów wylewa się na mnie. To wszystko robione jest pod wybory, pod publiczność.

Na koniec wystąpienia Starosta złożył życzenia noworoczne.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal wyjaśnił, że został sprowokowany do takiego zachowania się, dlatego też przeprosił za swoje zachowanie. Jeżeli radni będą przestrzegać przepisów wynikających ze statutu, wówczas nikt nie zostanie urażony.

Na koniec złożył życzenia noworoczne.

Ad. 15

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal zamknął obrady XXVI sesji Rady Powiatu.

Protokołowała: Wiceprzewodniczący Rady

Janina Sidor

Andrzej Rupenthal

22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-02-2005 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2005 11:20