herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XXV


Protokół Nr XXV/2004

Z posiedzenia XXV Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 17 grudnia 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1300, a zakończyły o godzinie 1620.

Ad. 1

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal dokonał otwarcia XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Wiceprzewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 14 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radni: Wiesława Konofalska, Andrzej Królikowski, Mariusz Norsesowicz, Edward Sznabowicz, Ryszard Patkowski.

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku sesji.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zaproponował wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie emisji obligacji powiatu myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu. Uzasadniając to tym, iż w związku z tym, że bieżąca realizacja dochodów budżetowych oraz wnioskowane i pozyskane środki z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Zachodniopomorskiego pozwalają zamknąć planowane wydatki budżetowe w 2004 roku Zarząd wnosi o odstąpienie od uruchomienia zaplanowanej kwoty obligacji w wys. 800.000 zł. w 2004 roku, które będą zaplanowane do rozdysponowania na zadania inwestycyjne w roku 2005.

Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie wniosku Wicestarosty o wprowadzenie do porządku sesji kolejnego projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu.

Za wnioskiem głosowało - 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się 1 radny.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek. Swój wniosek radny uzasadnił tym, że regulamin jest pisany w wielu miejscach nieprecyzyjnym językiem ogólników. Umożliwia to dowolną interpretację jego treści. Może to być polem do wielu nadużyć szczególnie, iż nie definiuje się w tym regulaminie tak fundamentalnych pojęć jak: „warsztat pracy nauczyciela”, operując i tak nic nie mówiącymi skompromitowanymi określeniami minionej epoki „zaangażowanie” czy „udział w przygotowaniu”. Regulamin w znikomej tylko części uwzględnia mierzalne wyniki pracy nauczyciela. Brakuje w nim szczególnie preferowania osiągnięć dydaktycznych nauczycieli potwierdzonych niezależnym pomiarem wykonywanym przez ośrodki pozaszkolne szczególnie przy pomocy testów osiągnięć dydaktycznych. Regulamin ten nie stwarza, a powinien, kroku w kierunku podnoszenia wyników nauczania w szkołach powiatu. Nic nie wskazuje na to, że rządząca powiatem koalicja SLD-PSL-SDPL jest zdolna do stworzenia w szkołach powiatu warunków osiągania choćby przyzwoitych wyników nauczania czyniąc niepotrzebnymi masowe kształcenie się młodzieży w szkołach średnich Gorzowa lub Szczecina. Potwierdzeniem tego jest przedłożony Radzie projekt tego regulaminu.

Kolejno radny zaproponował zmiany do regulaminu, według załączonego do niniejszego protokołu wniosku radnego W.Wojtkiewicza.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zaproponował, by radny sięgnął do dwóch podstawowych dokumentów, na których opiera się praca jednostek oświatowych tj: ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. Po zapoznaniu się z treścią tych dokumentów radny nie będzie występował do Rady z takimi zmianami. Rada co roku będzie ustalała taki regulamin zgodnie z § 30 Karty Nauczyciela. Regulamin ten nie jest sporządzony tylko przez Wydział Oświaty ale jest to regulamin uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi na terenie powiatu w naszych placówkach oświatowych. Poprawki, które zostały zaproponowane przez związki zawodowe zostały przyjęte i wprowadzone. Regulamin ten ustalany jest ze związkami zawodowymi, nie tylko przez nich opiniowany. Jeżeli nie będzie uzgodnień, Zarząd nie ma prawa takiego dokumentu przedstawiać radnym. Prace nad tym regulaminem trwały od sierpnia br. Na koniec swojej wypowiedzi Wicestarosta zaproponował odrzucenie wniosku radnego W.Wojtkiewicza.

Na obrady sesji przyszedł radny Andrzej Królikowski i Ryszard Patkowski.

Radny Józef Getman powiedział, że na sesji padły dwa wnioski. Jako Przewodniczący Komisji Oświaty ma dylemat, bo jeżeli rzeczywiście wnioski które przedstawił radny W.Wojtkiewicz są słuszne i zasadne to szkoda, że nie wpłynęły one do Komisji Oświaty, która zajęła by się tym problemem. Na posiedzeniu komisji pytano Naczelnika Wydz. Oświaty o inf. jakie są istotne zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu przyjętego przez Radę. Uzyskano informacje, że są to tylko sprawy kosmetyczne.

Radny Wojciech Wojtkiewicz stwierdził, że skoro prace nad regulaminem trwają od sierpnia więc dlaczego radni dokument ten otrzymali dopiero kilka dni temu. Radni powinni brać udział w pracach nad regulaminem. Regulamin był omawiany na komisjach 14 grudnia, a dziś jest 18 gr. więc kiedy radni mieli wnieść wnioski do regulaminu. Wszyscy radni są świadkami, że na tej sali przyznawane są nagrody i wskazywane zasługi. Nie tak dawno ok. rok temu wręczano nagrody wychwalając dyrektorów poszczególnych jednostek. Wicestarosta wychwalał zasługi dyrektora Domu Dziecka w Dębnie, a dziś czytając lokalną prasę ukazał się artykuł „rozpijał wychowanków”. Jak to się ma do takiej wspaniałej opinii. Gdzie w takim razie jest nadzór, poprosił, by dyrektor PCPR rozszerzyła ten temat informując, czy rzeczywiście wychowankowie Ci byli uzależnieni od alkoholu.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku radnego W. Wojtkiewicza w sprawie wyprowadzenia z porządku obrad sesji punktu 9 dot. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek.

Za wnioskiem głosowało - 4 radnych (radna K. Wyszyńska, B. Bortnowski, A. Potyra, W. Wojtkiewicz), przeciw - 11, wstrzymał się - 1 radny (radny J. Getman)

W wyniku głosowania wniosek radnego W. Wojtkiewicza został odrzucony.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji z wprowadzoną zmianą:

 1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII i XXIV sesji Rady Powiatu.

4. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu myśliborskiego na 2004 rok.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2004 roku

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego w Renicach Samorządowi Województwa

Zachodniopomorskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad

Rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się lokalu na rzecz Skarbu

Państwa.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal poinformował Radę, że protokół z XXIII i XXIV posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołów bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał, czy są inne wnioski.

Nikt wniosków nie zgłosił.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XXIII sesji Rady Powiatu.

Za przyjęciem protokołu z obrad XXIII sesji Rady Powiatu głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XXIV sesji Rady Powiatu.

Za przyjęciem protokołu z obrad XXIV sesji Rady Powiatu głosowało - 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 3 radnych.

Ad. 4

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił następujące pytania:

 1. Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 października podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu na 2004 rok, w której zmian dokonano na podstawie m. in. porozumienia z dnia 12 października 2004 roku zawartego pomiędzy Gminą Barlinek a Powiatem myśliborskim, gdzie gmina Barlinek przekaże dotację w wys. 25.600 zł. na remont oddziału chirurgicznego i poradni chirurgicznej oraz na zakup aparatu do badań biochemicznych dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku. Radny poprosił o informację ile ma kosztować remont oddziału chirurgicznego, a także sprzęt, który zamierza się zakupić.

 2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego.

 3. W dniu 3 listopada zarząd dokonał analizy godzin ponadwymiarowych w Zespołach Szkół Pomnadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku, Nr 1 w Dębnie i Nr 3 w Myśliborzu. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty do bieżącego monitorowania powyższej sprawy. Radny poprosił o informacje w tej sprawie.

 4. Zarząd na posiedzeniu w dniu 3 listopada podjął decyzję o powołaniu rewidenta do przeprowadzenia kontroli finansowej w SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie. Radny zapytał czy tylko względy finansowe decydowały o wyborze rewidenta.

 5. Na posiedzeniu w dniu 23 listopada zarząd zapoznał się z wyceną majątku szpitala w Barlinku i w Dębnie. Jednocześnie zarząd postanowił zabezpieczyć w budżecie roku przyszłego środki na wycenę majątku szpitali powiatowych. Kwotę w wys. 100 tys. zł., która była przeznaczona na szpitale przenieść do rezerwy ogólnej. Radny poprosił o informacje ile kosztowała wycena majątku obu szpitali, a także poinformowanie jakim majątkiem Rada Powiatu nadal dysponuje.

 6. W dniu 30 listopada br. zarząd wyraził zgodę na przyznanie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów Domu Dziecka na okres od 1.12 br. do 28.02.2005 roku, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w wysokości 12% poborów zasadniczych. Poprosił o inf. o ile wzrosły kwoty wypłacone z tytułu wyższych dodatków motywacyjnych.

 7. Na posiedzeniu w dniu 7 grudnia br. Zarząd przyjął porozumienie w sprawie współfinansowania inwestycji pn. „il. Zielona „ w Dębnie. Gmina Dębno zobowiązuje się w ramach ww. porozumienia dofinansować koszty zadania w wys. 505 wkładu własnego, maksymalnie jednak do kwoty 300.000 zł w formie dotacji z budżetu gminy. Radny poprosił o informacje jaki jest to zakres prac, czy to będzie remont nawierzchni łącznie z odwodnieniem i chodnikami.

 8. Zarząd przyjął projekt porozumienia w sprawie przekazania MOW w Renicach Samorządowi Województwa Zachodnipomorskiego. Radny zapytał czym kierował się zarząd podejmując taką decyzję, a także ile wynosi majątek MOW w Renicach.

Radny Bolesław Bortnowski wyraził niezadowolenie wobec zachowania Wiceprzewodniczącego Rady prowadzącego obrady sesji, a także zaprotestował wobec ingerencji w wypowiedź radnego W. Wojtkiewicza.

Kolejno powiedział, że wiele razy sugerował, by zastanowić się nad wspólnym wystąpieniem w kwestii zaistniałej sytuacji w szpitalach powiatowych. Należy reagować publicznie na zagrożenia z zewnątrz. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 29 października br. Zarząd postanowił przygotować stanowisko dot. rozważenia możliwości ponownego przeanalizowania kontraktów szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie za okres ostatnich czterech miesięcy oraz skorygowanie ich w momencie rozdysponowania dodatkowych środków z centrali NFZ. Podobne stanowisko powinno zostać przygotowane w imieniu Rady Powiatu, ponieważ kontrakty podpisane przez szpitale doprowadzą do spadku wpływów, spowoduje to brak środków finansowych na podstawową działalność szpitali co w konsekwencji stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, którzy zostaną pozbawieni dostępu do podstawowych świadczeń medycznych w lecznictwie stacjonarnym.

Na koniec powiedział, że kilka razy pytał czy dyrektorzy szpitali powiatowych zgłaszali potrzeby zakupu sprzętu medycznego. Starosta udzielał odpowiedzi, że dyrektorzy ze względu na brak środków nie zgłaszali takich potrzeb. Radny zapytał jak odbywa się kontrola celowości zakupów różnych urządzeń w szpitalach. W tej chwili organizowana jest społeczna akcja zakupu aparatury dla potrzeb szpitala w Barlinku. Wszystkie zakupy powinny być akceptowane przez Zarząd Powiatu.

Radny Andrzej Potyra poruszył następujące kwestie:

 1. Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 października pozytywnie rozpatrzył pismo dot. przedsięwzięcia pt. „Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów woj. zachodniopomorskiego”. W publikacji tej zostaną zaprezentowane gminy i powiaty województwa. Koszt powyższego przedsięwzięcia wynosi 300 zł. radny Poprosił o informacje czy to jest jednorazowa akcja, czy też nie.

 2. W dniu 3 listopada br. zarząd przyjął informacje nt. kontroli sprawdzającej w warsztatach szkolnych przy ZSP nr 1 w Barlinku. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych 11.06. 2003 roku. Wyniki finansowe jednostki wykazują, że na dzień 31.12.2002 roku była strata w wys. 79.008 zł, natomiast na dzień 31.12.2003 roku i nadzień 30.06.2004 roku nastąpił zysk. Poprosił o wyjaśnienie co przyczyniło się, że następuje zysk w funkcjonowaniu warsztatów szkolnych.

 3. Zarząd Powiatu oddalił wniosek złożony na sesji w sprawie przeznaczenia

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-12-2004 10:08
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2004
  Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2004 10:08