herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XXIV


Protokół Nr XXIV/2004

Z posiedzenia XXIV Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 18 listopada 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2. zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1730.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia XXIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości, a w szczególności Pana Marcina Święcickiego - specjalistę ds. emisji obligacji komunalnych powiatu z Warszawy.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że

w obradach udział bierze 19 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz odczytał porządek obrad.

  1. Otwarcie obrad.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad

ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym

Powiatu Myśliborskiego.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

6. Zamknięcie obrad.

Ad. 2

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że na komisjach stałych motywowałem dlaczego jako Przewodniczący Zarządu wystąpiłem do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Zakończył się nabór na rok 2004 na pozyskanie środków z Unii Europejskiej w woj. zach. Zarząd woj. zachodn. ogłosił drugi nabór. W związku z możliwością pozyskania środków unijnych a koniecznością wykonania zadań inwestycyjnych zarówno na drogach jak i budynkach powiatowych, gdzie wymaga się 100% zabezpieczenia środków własnych, stąd jedynym możliwym zabezpieczeniem jest emisja obligacji Powiatu Myśliborskiego. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe i budynków powiatowych. Planuje się złożyć wnioski z priorytetu trzeciego na: drogę w Barlinku ul. Szosowa, droga w Dębnie ul. Zielona, modernizację i teremomodernizację obiektu ZSP Nr2 w Myśliborzu, mosty w Boleszkowicach. Dlatego spotykamy się dzisiaj by ten temat przybliżyć i podjąć decyzję upoważniającą zarząd do podjęcia kolejnych kroków w tej sprawie. Żeby można zgłosić wniosek muszą być podjęte uchwały, muszą być dokumenty na remonty, modernizacje, muszą być inne plany niezbędne i wymagane w procedurach unijnych.

Pan Marcin Święcicki poinformował, że obligacje komunalne są papierem wartościowym, które dzielą się na:

  • Emitent czyli samorząd (Starostwo Powiatowe)

  • inwestor

  • pośrednik, który organizuje czyli organizator emisji - Bank, który pełni funkcje techniczne.

Obligacje komunalne emitowane są 8 lat w Polsce, przez ten okres został wypracowany pewien standard. Obligacje emituje się na okres do 10 lat, ze zmiennym oprocentowaniem w każdym kolejnym roku oprocentowanie jest dostosowywane do obowiązującego w danym roku. Nie są zabezpieczane. Dla inwestora rzeczowym zabezpieczeniem jest wiarygodność samorządów, która jest niekwestionowana. Ze strony prawnej emisje obligacji mają charakter niepubliczny, nie można tych obligacji kupić jak np.. na giełdzie akcji. Natomiast emisje publiczne są bardzo drogie, koszt utrzymania powodują, że oprocentowanie obligacji jest znacznie droższe. Wszystkie samorządy biorą pod uwagę emisje niepubliczne, Obligacje pozwalają na większą elastyczność w planowaniu całego procesu pozyskiwania i wpłacania środków. Pozytywną cechą obligacji jest to że jest prostsza procedura dojścia do podpisania umowy,

Bardzo elastyczna jest obsługa procesu emisyjnego, w każdej chwili można zrezygnować z uruchomienia wypuszczenia jednej z obligacji, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów finansowych.

Radny Mariusz Norsesowicz poprosił o przedstawienie wad i kosztów związanych z wyemitowaniem obligacji.

Pan Marcin Święcicki powiedział, że wadą jest to, że trzeba je oddać. Koszt emisji obligacji składa się z dwóch elementów; z oprocentowania zmiennego i marży w granicach 0,5-1%, a także prowizja banku, który organizuje emisję obligacji w granicach ćwierć procenta kwoty wypuszczanych obligacji. W przypadku 8mln. będzie to kwota w granicach 20-30 mln.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poprosił o wyjaśnienie ile wynosiło by obciążenie roczne i całkowite, poprosił o przedstawienie przybliżonej kwoty, którą Starostwo będzie musiało zapłacić.

Pan Marcin Święcicki wyjaśnił, że przez pierwsze trzy lata koszty w latach 2005-07 będą wynosiły 400-500 tys. zł od kwoty 8 mln. na poziomie 6%. Wykup tych obligacji to kwota 1300.000 - 14000.000 rocznie to powoduje, że przekładając na planowane dochody tj. ok. 3,5% dochodu budżetu rocznie. W latach 2008-2014 będzie przeznaczone na obsługę odbiorców. Ok. 3 mln. odsetek, jest to max. możliwy koszt. W przypadku uzyskania refundacji koszty te spadają.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że powiat poręczył kredyty

dla szpitali w kwocie 4 mln., poza poręczeniami na dzień 30 września zobowiązania wymagalne obu szpitali wynoszą około 10.mln. zł. starostwo jest właścicielami szpitali.

Czy sprawa tak dużego zadłużenia szpitali jest brana pod uwagę w

harmonogramie spłaty tych obligacji.

Pan Marcin Święcicki wyjaśnił, że jest to uwzględniane, dlatego też występuje ten czteroletni okres karencji kapitałowej, aby w okresie spłaty kredytu szpitali nie było dodatkowego obciążenia budżetu powiatu spłatami obligacji.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że głównym przeznaczeniem obligacji to są inwestycje, natomiast w projekcie uchwały jest zapis, że 800 tys. zł. przeznaczone zostanie na pokrycie deficytu powiatu w roku 2004.

Jaką mamy gwarancie że w przyszłym roku deficyt nie będzie jeszcze większy i będą potrzebne środki z obligacji na pokrycie kolejnego deficytu. Czy jest to zgodne.

Pan Marcin Święcicki wyjaśnił, że środki będą musiały być wykorzystane zgodnie z zapisem w uchwale, ponieważ w innym przypadku było by to naruszenie uchwały budżetowej. Taka sytuacja możliwa jest tylko wówczas kiedy Rada wyrazi zgodę na przesunięcie środków. Wszystko musi być poprzedzone decyzją Rady. Dopuszczalne jest jedynie nie uruchomienie obligacji w sytuacji kiedy środki nie będą potrzebne.

Radna Wiesława Konofalska powiedziała, że głównym celem emisji obligacji są inwestycje i zapytała, czy jest gdzieś określone, że obligacjami nie można pokryć deficytu budżetowego.

Pan Marcin Święcicki wyjasnił, że zapis w projekcie uchwały powoduje, że te 800 tys. zł. przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu. Nie ma ograniczenia na co mogą być przeznaczone środki z obligacji, wynika to z zapisu jaki przyjmuje rada.

Skarbnik Powiatu Pani Alicja Karczewska poinformowała o wprowadzonej poprawce w projekcie uchwały polegającej na sprecyzowaniu zapisu § 2 niniejszego projektu uchwały mówiącego, że emisja obligacji ma na celu pokrycia wydatków związanych z realizacją inwestycji drogowych, inwestycji dot. termomodernizacji i modernizacji budynków powiatu także pokrycie deficytu budżetowego w roku 2004.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że Rada stoi przed trudną decyzją podjęcia projektu uchwały. Mniej więcej zostały przedstawione koszty emisji obligacji. Mnie interesuje pośpiech w tej sprawie, gdyż nie tak dawno padło pytanie czy Zarząd rozpatrywał kwestie dot. emisji obligacji otrzymałem odpowiedź, że takiej możliwości nie rozpatrywał.

Z posiadanej informacji wiem, ze od momentu podpisania umowy wystarczy miesiąc na wyemitowanie tych obligacji. Poprosił o inf. czy zarząd podejmując decyzje o zmianie WPI dokonał symulacji kosztów, na jakim etapie jest zadanie które planuje się zrealizować w roku 2005-2006 ze środków otrzymanych z emisji obligacji. Czy zostały wykonane dokumentacje na te inwestycje, a także dokonana symulacja kosztów jakie zamierza zarząd osiągnąć efekty z realizacji tych zadań. Na jakim poziomie planuje się pozyskać środki z funduszy unijnych.

Czy Zarząd będzie w stanie zrealizować tyle inwestycji.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że Zarząd Powiatu odpowiedzialny jest za przedstawianie i wiarygodność informacji przekazywanych radnym. Dzisiaj otrzymałem inf., że projekt budżetu na przyszły rok będzie z deficytem ok. 10 mln. Dlatego tez najpierw powinno się rozpatrzyć projekt budżetu na kolejny rok, a dopiero później zająć się sprawami związanymi z emisją obligacji. Jest to bardzo głęboko niewłaściwe.

Radni nie otrzymali symulacji spłat, dopiero dziś radni uzyskali informację, że będą to takie wysokie obciążenia.

Zarząd powinien wziąć pod uwagę kwestie, że za 2-3 lata szpitale będą musiały być prywatyzowane i wówczas będą potrzebne pieniądze.

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia Starosta informował, że emisje obligacji przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z inwestycjami,. Ale jest pewna nieuczciwość mieszać to wszystko razem, obligacje na inwestycje, które mają szanse by zostały współfinansowanie ze środków unii europejskiej, a potrzeby są na poziomie 5,1 mln. zł, natomiast propozycja jest na 8 mln. zł. pokrycie deficytu w wys. 800 tys. zł, razem to daje kwotę 6 mln. zł. Przy nakładach 5,1 mln. zł około 75% będzie zwrotne, czyli w 2006-8 roku będą zwrotne pieniądze w wysokości ok. 3,5 mln. zł. wobec tego po co dzisiaj podejmujemy decyzję na emisję obligacji w wysokości 8 mln. zł.

Radny zaproponował, żeby wykreślić z projektu uchwały serię L,M,N o nominale 2,3 mln. zł i zgodzić się na emisję obligacji 5,7 mln. zł. w ten sposób zwrotne w pieniądze w 755 otrzymane w 2007 roku w wys. 3,5 mln. zł z dokonanych inwestycji będzie to zabezpieczeniem na kolejne inwestycje.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że posiedzenia komisji zostały bardzo szybko zwołane, obradowały przez okres dwóch dni w ramach ich łączenia. Nie potrzebny był taki pośpiech, komisje mogły odbyć się każda osobno, nie mogłem brać udziału w posiedzeniu komisji Budżetu, gdyż w tej samym czasie odbywała się komisja rewizyjna, której również jestem członkiem.

Jak można temat obligacji, który jest rozłożony w czasie na dziesięć lat, podejmować decyzję uchwałą którą dostarcza się do rok przed samymi uchwałami, natomiast poprawioną uchwałę radni otrzymali wczoraj a niektórzy nawet dzisiaj.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk Zarząd woj. zachodn podjął decyzję, że aplikacja środków na rok 05 rozpoczyna się 1 grudnia br. i kończy się 14 stycznia 2005 roku o godz. 15,00. I to jest ten pośpiech. Należy się cieszyć, że na specjalnej sesji może tylko i wyłącznie porozmawiać na ten temat. To jest podkreślenie wagi tego tematu. Na komisjach informowałem, że prawie 50% środków przeznaczonych ze sporu w woj. zachodn. w pierwszym naborze zostały rozdane . Nie wiadomo czy będzie trzeci nabór na 2006 rok. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnej gwarancji, że nasze wnioski pod względem formalnym zostaną zaopiniowane pozytywne. Co by się działo na tej sali gdybyśmy nie ubiegali się o te środki i nie pisali programów.?.

Decyzja Przewodniczących poszczególnych komisji, żeby zaoszczędzić trochę czasu dla zarządu i dla starosty i skarbnika, żeby połączyć komisje. To nie świadczy o tym, że radni nie szanują się nawzajem.

Jeżeli dzisiaj zostanie podjęta uchwała to dopiero rozpocznie się proces przygotowania, zostanie rozpisany przetarg, przestrzegać określonych terminów, które obowiązują nas w ustawie o zamówieniach publicznych.

Koszty inwestycji są przybliżone, dokumentacja na drogę zieloną kończy się, szacuje się, że wyniesie od 2-2,5 mln. zł. dokumentacja na ul. Szosową jest aktualizowana i modernizowana, koszt szacowany jest na 2,1 mln., - 2,4 mln. adaptacja i termomodernizacji ZSP Nr 2 w Myśliborzu dokumentacja kończy się - koszty szacowane są na ok. 1,7 mln., podobne koszty będą jeśli chodzi o ZSP Nr 1 w Dębnie. Na pewno na kolejną sesję będą w całości koszty już wyliczone, gdyż składając wniosek koszty te muszą być policzone.

Pan radny W. Wojtkiewicz pytał o efekty tych inwestycji - proszę sobie odpowiedzieć jaki będzie efekt gdy zostanie zakończona inwestycja drogi na ul. Szosowej w Barlinku i Zielonej w Dębnie. Efektem termomodernizacji obiektów szkolnych będą mniejsze rachunki za energię cieplną, olej opałowy.

Kolejno powiedział, że projekt budżetu powiatu na 2005 rok został przekazany Przewodniczącemu Rady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada br., ale zgodnie z przepisami Przewodniczący rady nie jest zobowiązany do 15 listopada przekazać radnym projekt budżetu. Zostanie on radnym przekazany w odpowiednim czasie.

Sekretarz Powiatu Ludwik Makowski poinformował, że zgodnie z art. 55 ustawy o samorządzie powiatowym ust. 2 ZP przygotowuje i przedkłada nie później niż do 15 listopada poprzedzającego rok budżetowy: projekt budżetu powiatu uwzględniający zasady ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, materiały informacyjne, o których mowa w art. 53 pkt. 3.

Bez zgody zarządu powiatu rada powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. Poinformował, również o zapisie § 8 ust. 6 statutu powiatu myśliborskiego w którym jest zapis, że radni materiały w tym projekty uchwał na sesję, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.

Radny Mieczysław Pyciak w odniesieniu do wypowiedzi radnego B. Bortnowskiego dot. wykreślenia z projektu uchwały w sprawie emisji obligacji w § 3 ust. 1 punktu: l,m,n by zmniejszyć obligacje o 2,3 mln. zł. odczytał wszystkie planowane w 2005 roku inwestycje, na które uruchamiane są obligacje by rozpocząć inwestycje, pytając przy tym radnego, którą inwestycje proponuje wykreślić. Kolejno oświadczył, że ze względu na brak określenia przez radnego B.Bortnowskiego którą z inwestycji proponuje wykreślić, będzie głosował przeciw złożonemu wnioskowi.

Skarbnik Powiatu Alicja Karczewska poinformowała o prognozie spłaty odsetek od wykupu papierów wartościowych: 2005 roku - 62.000 zł odsetki,

W 2006 roku 474 zł odsetki, w 2007 roku - 474.000 zł odsetki, w 2008 roku kwota 2.276.000 zł odsetki + kapitał, w roku 2009 - 2.224.000 zł odsetki + kapitał, w roku 2010 - 2.372.000 zł odsetki + kapitał, w roku 2011 2.515.000 zł odsetki + kapitał, w 2012 roku - 2.651.000 zł odsetki + kapitał, w roku 2013 2.779.000 zł odsetki + kapitał, w roku 2014 3.299.000 zł odsetki + kapitał.

Radny Bolesław Bortnowski - odnośnie wypowiedzi radnego M. Pyciaka powiedział, że gdyby zarząd zaproponował nie 7.200.000 zł, a 10.200.000 to też można było by postawić pytanie z czego zrezygnować. Otóż zrezygnować z rzeczy które nie są przedmiotem wniosku, a przełożyć to na 2006 rok. W ten sposób otrzymane pieniądze zwrotne w 2006 roku za przeprowadzone inwestycje w roku 2005 na dofinansowanie kolejnych inwestycji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - radny Bolesław Bortnowski poruszył kwestie, że został przekroczony termin dostarczenia radnym projektu budżetu na 2005 rok dla radnych. Sekretarz zacytował przepis ustawy o samorządzie powiatowym. Poinformował, że posiada pismo od Przeodn. Zarząd do Biura Rady w miejscu , które wpłynęło do Biura w dniu 15 listopada br. z tego przepisu co czytał Sekretarz wynika, że zarząd przedkłada radzie powiatu, a czy biuro rady jest Radą, gdyż nie pokwitował tego przewodniczący rady. Czy może przewodniczący Rady jest Radą? Jeśli tak to wszystkie decyzje powinny być załatwiane z przewodniczącym rady.

Kolejno radny odniósł się do zapisu § 3 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok w którym jest zapis, że deficyt budżetowy w kwocie 10.200.000 zł zostanie pokryty długoterminowym kredytem w kwocie 3.000.000 zł i obligacjami jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.200.000 zł.

W załączniku doi tego projektu wykazano kwoty które są w WPI , który będzie po tej uchwale zatwierdzany. Starosta stwierdził, że termomodernizacja szkoły nr 2 w Myślibórz będzie kosztowała ok. 1.700.000 zł, tymczasem w załączniku do budżetu jest kwota 504 tys. zł. Koszt realizacji drogi Zielonej jest zgodny z kwotą którą podał Starosta (2.100.000 zł), droga szosowa to 2-2,5 mln. zł. Tylko na podstawie tych trzech inwestycji widzimy, że koszt może być wyższy o 1,8 mln. zł.

Nie chciałbym żeby koalicja, która dzierży władze w powiecie chce dobrze dla powiatu, a opozycja tylko potrafi krytykować. Przykłady pochopnych decyzji, które przysporzyły olbrzymich zobowiązań można wskazywać przez dłuższy czas. Pochopna decyzja odnośnie kotłowni która była forsowana przez ówczesnego Wicestarostę , gdzie udowadniano, że jest to najlepsze źródło jeśli chodzi o ogrzanie budynku. Okazało się, że koszty tego ogrzewania są ogromne. Wynika to z podjęcia bardzo pośpiesznej decyzji.

Pośpieszna decyzja również odbyła się z odwołaniem poprzedniego dyrektora szpitala w Dębnie Pana Okoniewskiego, są tego skutki, do dzisiaj nie wypłacono „13' w szpitalu w Dębnie. Dyrektor Okoniewski przekonał załogę o restrukturyzacji szpitala , podczas gdzie w Barlinku nie podjęto żadnych działań.

Gdyby starosta poczekał z odwołaniem pana Okoniewskiego , wypowiedzenia dla pracowników zostały by wręczone.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk na wszystkich komisach informowałem, że wiele dokumentacji na inwestycje kończą się, jakie będą wielkości dopiero będą znane.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku radnego B. Bortnowskiego w sprawie wykreślenia z projektu uchwały w sprawie emisji obligacji w § 3. 1 - seria L o wartości 700.000 zł, seria M o wartości 800.000 zł, seria N o wartości 800.000 zł.

W wyniku głosowania wniosek radnego B.Bortnowskiego został odrzucony. Za wnioskiem głosowało - 6 radnych, przeciw - 11 radnych, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecna była radna K.Wyszyńska i radny M. Polański.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 3 radnych (radna W. Konofalska, radny M. Norsesowicz i radny W. Wojtkiewicz), wstrzymało się - 3 radnych

( radny B.Bortnowski, R. Patkowski i A.Potyra). Podczas głosowania nieobecna była radna K. Wyszyńska.

Uchwała nr XXIV/173/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 18 września 2004 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu

- stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Myśliborskiego.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski wyjaśnił, że niezrealizowane zadania inwestycyjne zapisane w poz. 4,5,7,8 i 10 na rok 2004 zostają przesunięte na rok 2005. Natomiast zadanie zapisane w poz. 9 roku 2004, w poz. 11 roku 2005 i pod poz. 4 i 7 roku 2006 wykreśla się w związku z rozpoczętą procedurą przekazania Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. Zadanie inwestycyjne pod poz. 12 z terminem realizacji 2007 roku dotyczące dobudowy nowego skrzydła do budynku głównego DPS w Myśliborzu wykreśla się z powodu zmniejszającej się liczby pensjonariuszy DPS. Termin realizacji zadania pod poz. 11 na 2007 rok przenosi na rok 2005 w związku z koniecznością wykonania wszystkich zadań w zatwierdzonym programie naprawczym dla DPS w terminie do dnia 31 grudnia 2006 roku. Zadania z poz. 6 i 7 roku 2005 przenosi się na rok 2006, zadanie z poz. 4 roku 2005 przenosi się na rok 2007 a zadania zapisane pod poz. 2 roku 2005 wykreśla się w związku z brakiem środków na ich realizację. Natomiast zadania inwestycyjne zapisane na rok 2005 pod poz. 1 i 3 wykreśla się w związku z likwidacją Bursy Szkolnej w Myśliborzu. Ponadto wprowadza się do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na rok 2005 nowe zadania dotyczące modernizacji źródła ciepła Domu Dziecka w Barlinku, modernizacji boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie oraz adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu ma potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych. Wszystkie zadania inwestycyjny realizować będzie Starostwo Powiatowe w Myśliborzu. Powyższe zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym powiatu podyktowane zostały brakiem określonej wielkości środków finansowych na ich realizację w ustalonych wcześniej terminach.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że z WPI wycofano inwestycję o wartości 590.000 zł w Barlinku i 3.758.700 w Myśliborzu, natomiast w Dębnie przybyła 1 inwestycja na kwotę 340.000 zł. związana z budową boiska przy ZSP w Dębnie.

Dokument ten był opracowany tak jak przed chwilą podjęta uchwała. W czyim interesie i dlaczego wpisano inwestycje w DPS i MOW skoro wiedziano, że nie będzie tych inwestycji. Rada Powiatu większością rządzącej koalicji podjęła pewne zobowiązania, strategia przygotowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie jest jednym z najlepszych dokumentów przyjętym przez radę powiatu w sześcioletnim okresie czasu.

Jednym z ważniejszych celów zapisanych w strategii jest tzw. program jedno dziecko w rodzinie. Koszty utrzymania Domu dziecka są ogromne, natomiast dużo taniej i z większą korzyścią będzie dla dzieci jeśli będą wychowywane w rodzinach.

W WPI utrzymane zostały zapisy odnośnie inwestycji w szpitalach. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jaka będzie ich przyszłość, dlatego czy jest sens podejmować remonty w szpitalach. W strategii jest zapis, że na bazie jednego szpital będzie tworzony ośrodek dla niezrównoważonych psychicznie. W pierwszej kolejności powinno się rozważyć w którym szpitalu taki ośrodek będzie tworzony, albo po prostu zapisy w strategii są jedynie hasłami, takimi samymi jak hasła w WPI.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział, że radny W.Wojtkiewicz poruszył kilka wątków. Wszyscy doskonale wiedzą dlaczego został opracowany WPI, jakiemu celowi ma on służyć i do czego ten dokument jest potrzebny. Jeżeli nie pamiętamy odpowiedzi na to pytanie to nie ma nad czym dyskutować. Nikt nie powiedział, że ten dokument jest idealny, wszyscy dobrze wiedzą, że żeby starać się o środki zewnętrzne to takie dokumenty muszą istnieć i muszą być w nim zaplanowane inwestycje.

Nieprawdą jest że o przekazaniu MOW w Renicach wiedziano dużo wcześniej, rada może jakiekolwiek działania podjąć tylko wówczas kiedy ma pozytywne opinie Kuratora. Zmieniła się zasada finansowania MOW i DPS i te zasady spowodowały takie a nie inne sytuacje.

Na początku kadencji padły stwierdzenia, że droga w Karsku jest niepotrzebna, więc proszę to mieszkańcom powiedzieć.

Domy dziecka na dzień dzisiejszy istnieją i jeszcze przez kilka lat będą istniały, z dnia na dzień nit nie jest w stanie zmienić tego. Naszych dzieci w powiecie w DD jest 57.

Ze zdumieniem słyszę z ust radnego W. Wojtkiewicza, że strategia jest najlepszym dokumentem jaki został przyjęty przez radę. Jeszcze niedawno radny głosił coś innego.

Radny Andrzej Królikowski ze zdumieniem słucham wypowiedzi radnego W. Wojtkiewicza.

Sytuacja w poprzedniej kadencji była taka, że na koniec kadencji chciano powiedzieć, e nic nie zrobiono, dzisiaj kiedy ponownie lewa strona jest przy władzy to sytuacja jest taka ze najlepiej na koniec kadencji znowu powiedzieć że nic nie zrobiono, bo można było obligacje wypuścić, kredyty pobrać itd. I wtedy powiedzieli by że nie chcieli nic zrobić, ale sytuacja jest inna zarząd chce, zrobi i przegłosuje, wykonana swój program. A jak radny W.Wojtkiewicz będzie przy władzy wykona swój program.

Radny Bolesław Bortnowski głęboko protestuje przeciwko wypowiedzi Wicestarosty i radnego A. Królikowskiego. Wicestarosta dokonuje pewnej manipulacji, zarzucił radnemu W. Wojtkiewiczowi sprawę głlodsowania nad strategią, że wtedy był przeciw. Otóż nie tylko nad sposobem przygotowania, czy sami czy zlecamy na zewnątrz.

Kolejno odniósł się do wypowiedzi radnego AS. Królikowksiego mówiąc, ze to jest kolejny przykład, że my swoje zrobimy, to jest nasz program. Nikt się nie odniósł z czego zostanie spłacona rata kredytu i odsetek w 2007, 08 i 09 roku, kiedy to będzie następna rata wchodzi ław kwocie 1.400.000 rocznie.

Radny Wojciech Wojtkiewicz Wicestarosta w ewidentny sposób przeinacza fakty, jeśli chodzi o głosowanie nad strategią to wstrzymałem się od głosu, jeśli chodzi o stwierdzenie że byłem najzagorzalszym krytykiem strategii to jest w błędzie, tego nie znajdziemy w żadnych dokumentach.

Kiedy była podejmowana strategia wskazywałem na pewne nieścisłości, chodziło o MOW gdzie na dojście do standardów potrzebna była kwota ponad 4 mln. kiedy rozpoczęto starania o przekazanie MOW , wystarczy spojrzeć w pisma.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Starosta stwierdził, cyt: „ jak ja mam powiedzieć społeczeństwu, że zamykamy szpitale”. Jest to problem, który trzeba rozwiązać i jeżeli podejmujemy jakaś decyzję to trzeba zastanowić się co będziemy robili w tych szpitalach, czy one będą funkcjonowały w takim układzie jak do tej pory. Z informacji jaką otrzymałem od Naczelnika Wydziału Zdrowia wynika, że obłożenie w szpitalach maleje z roku na rok.

Tu nie chodzi tylko o to żeby krytykować, że koalicja nic nie zrobiła, decyzje należało podejmować od początku I kadencji.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski wyjaśnił, że mówiąc o strategii ze radny W.Wojtkiewicz miał inne zdanie , nie chodziło o głosowanie taj uchwały. Więc proszę nie wkładać w usta słów których nie powiedziałem. Powiedziano, że dokonywałem manipulacji, można sobie zadać pytanie kto dokonuje manipulacji. Zaproponował by sięgnąć do tekstu jaki się ukazał w Myśliborskich Wieściach, co tam się znajduje, jakim jest napisane językiem i jakie są robione manipulacje.

Starosta Powiatu stwierdził, że wszyscy wiemy, że życie dyktuje nam zadania, cele i wiele innych rzeczy. WPI wymaga nowelizacji i poprawek.

Przysłuchując się tej dyskusji można zauważyć, że niektórzy radni myślą już o kolejnych wyborach, a przecież to dopiero połowa kadencji.

Może rada będzie miał się czym pochwalić, kiedy zostaną zrealizowane zaplanowane inwestycje i remonty, dziś chwalimy się zmodernizowaną drogą w Renicach, niezłą drogą z Myśliborza do Ław, ale nikt nie zapytał, kto zabiegał o te drogi mimo, że nie są to drogi powiatowe.

Zaapelował, by radni zajmowali się sprawami merytorycznymi, jeżeli zabieramy głos mówmy na temat, a nie zabierając głos mówimy o wszystkich sprawach tylko nie o tych co należy.

Radny Kazimierz Kłoda powiedział, że obszerne dyskusje powinny odbywać się na posiedzeniach Komisji, a na sesji podchodzić do tematu w sposób merytoryczny.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że popiera wypowiedź radnego K.Kłody, kolejno zwrócił się do Przewodniczącego Rady z prośbą by bardziej zwracał uwagę na te niepotrzebne zachowania. Dlatego też niech wszyscy radni szanują się nawzajem.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt więcej nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 7 radnych (radny B. Bortnowski, W. Konofalska, M. Norsesowicz, A. Potyra, R. Patkowski, K. Wyszyńska, W. Wojtkiewicz).

Uchwała nr XXIV/174/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Myśliborskiego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 13 radnych, przeciw - 4 (radny M. Norsesowicz, W. Konofalska, K. Wyszyńska, W. Wojtkiewicz), wstrzymał się - 1 radny (radny A. Potyra).

Uchwała nr XXIV/175/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zamknął obrady XXIV sesji Rady Powiatu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Janina Sidor

Edward Sznabowicz

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-12-2004 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2004 10:07