herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XXIII


Protokół Nr XXIII/2004

Z posiedzenia XXIII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 27 października 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Ad.1

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1930.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia XXIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości, a w szczególności powitał Kierownika Wojewódzkiej Inspektoratu Nasiennictwa w Koszalinie Oddziału w Myśliborzu Panią Mariannę Rutkowską.

Ad. 2

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że

w obradach udział bierze 16 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radny Józef Getman, Ryszard Patkowski, Wiesława Konofalska i Krystyna Wyszyńska.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad sesji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zaproponował zdjęcie z obrad sesji punktu 10 i 11 dot. przyjęcia statutu SPZOZ szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie.

Zdaniem radnego przygotowane statuty i kolejna ich nowelizacja mijają się z celem ponieważ będą zmiany przepisów o zakładach opieki zdrowotnej co wiąże się z wprowadzeniem ich do statutu. W statucie obu szpitali należy wprowadzić zapisy dot. konkursowej obsady dyrektorów, poszerzyć zakres odpowiedzialności (zgodnie z art. 24 ustawy o pomocy społecznej).

Szpitale Powiatowe w Barlinku i w Dębnie przez 6 lat ich funkcjonowania nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za popełniane przez nich błędy.

Sekretarz Powiatu Pan Ludwik Makowski wyjaśnił, że nie należy wycofywać tych dwóch punktów, natomiast inne zmiany trzeba uregulować. Należy sprostować, że nie Rada powołuje i odwołuje dyrektora lecz Zarząd., natomiast w statucie w Barlinku należy wprowadzić nowe oddziały.

Na obrady sesji przyszli radni: Wiesława Konofalska, Józef Getman

i Ryszard Patkowski.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zarządził głosowanie wniosku radnego W. Wojtkiewicza.

Za przyjęciem wniosku głosowało - 6 radnych, przeciw -12 radnych, nikt się nie wstrzymał. Wniosek został oddalony.

Nikt więcej uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz odczytał porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Powiatu.

 4. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

 5. Informacja o realizacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 1999 - 2002

dla pracowników SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku i w Dębnie.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności inspekcji ochrony roślin w powiecie.

 3. Stan dróg w powiecie oraz przygotowanie do akcji zima.

 4. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia budynku internatu Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania

stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów.

14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na realizację tych zadań w 2004 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z XXII posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał, czy są inne wnioski.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił wniosek o odczytanie fragmentu protokołu w części dot. stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli MOW w Renicach.

Pracownik Biura Obsługi Rady odczytał fragment protokołu, o który wnosił radny W. Wojtkiewicz.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XXII sesji Rady Powiatu.

Za przyjęciem protokołu z obrad XXII sesji Rady Powiatu głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 4

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił następujące pytania:

 1. Zarząd na posiedzeniu w dniu 15 września br. omówił analizę zobowiązań szpitali za lipiec br. w porównaniu z czerwcem br. Kiedy czyta się sprawozdanie z pracy Zarządu w kwestii dot. analizy zobowiązań w miesiącu lipcu i wrześniu to nie wiadomo o co chodzi. Powinny znaleźć się informacje, czy sytuacja szpitali polepsza się czy nie, jak kształtują się podstawowe cyfry, jaki jest wynik finansowy za 8m-cy br, a jaki był analogicznie w ub. roku. Jakie zobowiązania były na koniec sierpnia ub. roku, a jakie w roku bieżącym Do jakich wniosków doszedł Zarząd w przypadku prognozy na obniżenie długów szpitali.

Kolejno poinformował, że posiada „program redukcji kosztów”, zapytał jak ten dokument ma się do analizy zobowiązań.

Na dzień dzisiejszy skończyło się stratą w wysokości 8.000.000 zł, sytuacja ta wynika z nie podpisania w odpowiednim czasie umowy z NFZ. Poprosił, by Zarząd Powiatu wypowiedział, się w tym temacie, informując jakie perspektywy widzi w najbliższym czasie, skąd Zarząd zamierza pozyskać środki na wypłatę zaległych „13” i rat kapitału kredytów zaciągniętych przez oba szpitale.

 1. w dniu 13 października Zarząd zapoznał się z opinią prawną w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 99-02 dla pracowników SPZOZ w Dębnie. Co w związku z tą opinią Zarząd postanowił w tej sprawie. Poprosił o poinformowanie.

 2. Zarząd zapoznał się z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myśliborskiego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. Poprosił o informacje w tej sprawie.

 3. w dniu 24 września Zarząd omówił problem godzin nadliczbowych realizowanych w placówkach oświatowych w powiecie. Zarząd zlecił Naczelnikowi Wydziału OKiS dokładne przeanalizowanie ZSP nr 1 w Dębnie, ZSP Nr 2 w Barlinku i ZSP Nr 3 w Myśliborzu w celu przeprowadzenia rozmowy z dyrektorami ww. szkół o potrzebie zatrudniania emerytów w tych jednostkach.

Poprosił o przybliżenie tego tematu, poinformowanie o ilu emerytach tutaj mowa.

 1. Zarząd dokonał analizy potrzeb finansowych w podległych jednostkach powiatowych do końca 2004 roku. Zarząd postanowił rozpocząć procedurę ewentualnego uruchomienia kredytu w momencie braku bieżących możliwości na zabezpieczenie potrzeb finansowych w podległych jednostkach powiatowych. Poprosił o wyjaśnienie, czy środki, które jednostki posiadają są wystarczające, jaka kwota potrzebna jest żeby do końca roku zabezpieczyć środki.

 2. w dniu 13 października br. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. Poprosił o wyjaśnienie czego dot. to upoważnienie.

Radny Andrzej Potyra poruszył następujące kwestie:

 1. Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 września zapoznał się z wnioskiem ZSP nr 3 w Myśliborzu o przyznanie środków finansowych na zakup pieca co., w związku z zaistniałą sytuacją na rynku dot. dostępności i ceny koksu, który jest materiałem opałowym używanym w tym Zespole. Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji w tej sprawie. Natomiast w dniu 5 października br. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek MOW w Renicach i ZSP nr 3 w Myśliborzu w sprawie wymiany pieca co. Powyższe jednostki dysponują piecem wyłącznie na koks. Dyrektor MOW w Renicach i dyrektor ZSP nr 3 w Myśliborzu wnioskują o zakup pieca miałowego w kwocie 23.000 zł, ponieważ cena koksu jest wysoka i kształtuje się w kwocie 1.200 zł. za tonę. Zarząd wyraził zgodę na zakup powyższych piec co.

Radny poprosił o przybliżenie jak ta sprawa na dzień dzisiejszy wygląda, czy zostały podjęte działania w tej sprawie.

 1. na posiedzeniu w dniu 5 października Zarząd postanowił w związku z niewykorzystaniem środków w ZSP nr 2 w Barlinku dokonać przeniesienia kwoty 50.000 zł do ZS w Smolnicy na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na posiedzeniu Komisji Starosta obiecał, że niewykorzystane środki zostaną zwrócone. Poprosił o wyjaśnienie.

 1. Zarząd na wniosek Wydziału Kontroli dokonał zmiany w planie kontroli na 2004 rok w części - gospodarka finansowa mieniem powiatu, dot. to m. in. przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Warsztatach Szkolnych w Barlinku w miesiącu październiku. Poprosił o kilka słów nt. tej kontroli.

 2. w dniu 13 października Zarząd zapoznał się z warunkami utworzenia punktu obsługi Funduszu Pomeranus. Celem funduszu jest wspieranie finansowe powstających lub istniejących małych i średnich przedsiębiorstw. Zarząd w wyniku dyskusji postanowił odstąpić od utworzenia punktu obsługi Funduszu Pomeranus ze względu na trudności finansowe wymagane do jego utworzenia. Radny poprosił o wyjaśnienie tego tematu i poinformowanie gdzie najbliżej znajdują się taki punkty Funduszu Pomeranus.

Radny Bolesław Bortnowski poprosił o wyjaśnienie:

 1. Zarząd omówił problem godzin nadliczbowych w ZSP Nr 1 w Dębnie, nr 2 w Barlinku i Nr 3 w Myśliborzu. Jakie są wyniki tej analizy, czy istnieje problem z zatrudnianiem emerytów. W ub. roku informowano, że jest to zjawisko marginalne. Poprosił o informacje w tej sprawie.

 2. sprawa dot. dodatków motywacyjnych. Jaką funkcję pełni dodatek motywacyjny przyznawany na 3 miesiące i w jaki celu jest przyznawany.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Maria Żukrowska

- Mróz wyjaśniła mówiąc, że analiza zobowiązań prowadzona jest od kwietnia 2003 roku ponieważ Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Koszalinie zaczęło analizować zobowiązania we wszystkich SPZOZach . Druk ten składa się z zobowiązań ogólnych w tym wymagalnych w porównaniu z poprzednim miesiącu.

Zobowiązania dzielą się na inne grupy zobowiązań.

Przedstawiane to jest tabelarycznie do 20 każdego miesiąca i później przesyła się do Koszalina.

Tutejszy Wydział Zdrowia sporządza analizę dla Zarządu.

W obu szpitalach w miesiącu lutym do czerwca zobowiązania wymagalne spadły, wzrost nastąpił w lipcu, sierpniu i wrześniu.

W m-cu lipcu ogółem w obu szpitalach zobowiązania wynosiły - 14.876.883 zł, w tym wymagalne 8.956.440 zł. w Barlinku 7.284.745 zł, w Dębnie 7.531.538 zł.

W m-cu sierpniu ogółem zobowiązania w obu szpitalach wynosiły - 14.918.268 zł, w tym wymagalne 7.191.489 zł., w Barlinku 7.235.397 zł., w Dębnie 7.682.665 zł.

W m-cu wrześniu ogółem zobowiązania w obu szpitalach wynosiły 16.171.385 zł, w tym wymagalne 9.566.066 zł. w Barlinku 7.233.802 zł, w Dębnie 8.937.583 zł. Koszty są znacznie mniejsze, w Szpitalu w Barlinku i w Dębnie mimo mniejszych przychodów nastąpiło radykalne obniżenie kosztów.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że porównanie przychodów z poprzednim miesiącem nie daje przejrzystego obrazu. Poprosił o przedstawienie wyniku finansowego za miesiąc sierpień 2004 r. i wyniku finansowego za miesiąc sierpień 2003 r. Zobrazowałoby to, czy zobowiązania mają tendencje stałą.

Poprosił, by Zarząd przedstawił swoją opinię co z tych analiz wynika i wyjaśnił jaką podjął decyzję w sprawie narastających zobowiązań.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Maria Żukrowska - Mróz powiedziała, że przychody ze sprzedaży z NFZ w Barlinku na dzień 31.08.03 roku wynosiły 5.269.410 zł, na dzień 31.08.04 roku wynosiły 6.588.168 z ponadlimitami, natomiast bez ponadlimitów 5.501.155 zł.

Ogólne przychody na dzień 31.08.03 r. zwiększyły się w Barlinku o 296.000 zł w 03 roku, natomiast o 429.000 zł w 04 roku.

Koszty w Szpitalu w Barlinku na działalność operacyjną w 2003 roku wyniosły 5.611.916 zł, w 2004 roku 5.211.283 zł. Ogólne przychody zmniejszyły się.

Na koniec swojego wystąpienia zaproponowała, że sporządzi zestawienie o które prosił radny W. Wojtkiewicz i przekaże dla wszystkich radnych.

Radny Bolesław Bortnowski zapytał, czy dyrektorzy szpitali w ciągu ostatnich 8 m-cy zgłaszali zapotrzebowanie na zakup urządzeń i aparatury.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk kolejno udzielił odpowiedzi na zapytania:

  • analiza zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, przychodów i wydatków są sporządzane bardzo szczegółowo. Uwaga radnego W. Wojtkiewicza zostaje przyjęta. W najbliższy piątek odbędzie się posiedzenie Zarządu, na którym będzie dyskutowana kwestia zobowiązań szpitali za ostatnie 3 kwartały .

  • przeanalizowano godziny nadliczbowe w szkołach, w których jest ich najwięcej. Więcej informacji na ten temat będzie w kolejnym sprawozdaniu z pracy Zarządu.

  • Zarząd dokonał analizy potrzeb finansowych w podległych jednostkach powiatowych do końca br. Brakuje środków finansowych około 2,5 mln. zł ( po przeniesieniu 1 mln. zł.). Minister Finansów zapewnił, że środki z PIT i CIT zostaną wyrównane w najbliższych miesiącach. To pozwoliło by dofinansować te jednostki.

  • zostało udzielone upoważnienie dla dyrektora PCPR ponieważ powiat prowadzący placówkę opiekuńczo - wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania skierowanego do placówki opiekuńczo- wychowawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Przyspieszy to i usprawni procedurę refundacji wydatków ponoszonych przez powiat myśliborski na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie tutejszego powiatu, a pochodzących z poza powiatu myśliborskiego.

  • odnośnie zmiany ogrzewania w ZSP nr 3 w Myśliborzu i w MOW Renice, zlecono dla dyrektora ZSP nr 3 w Myśliborzu przeanalizowanie i rozważenie możliwości zainstalowania ogrzewania gazowego w tej szkole. Okazało się, że koszty ogrzewania gazowego były by również wysokie, wobec tego Zarząd wyraził zgodę na zakup pieców miałowo-węglowych.

  • niewykorzystane środki w ZSP nr 2 w Barlinku zostały przekazane do ZS w Smolnicy na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych. Czynione są przesunięcia środków na pokrycie brakujących środków żeby na koniec roku był jak najmniejszy deficyt.

  • kontrola warsztatów szkolnych została już zakończona, w tej chwili przygotowywany jest protokół pokontrolny. Po przeanalizowaniu przez Zarząd wniosków pokontrolnych radni zostaną poinformowani o wynikach kontroli.

  • Zarząd zapoznał się z warunkami utworzenia punktu obsługi Funduszu Pomeranus. Na terenie woj. zachodniopomorskiego działa 6 takich punktów obsługi. Celem Funduszu jest wspieranie finansowe powstających lub istniejących małych i średnich przedsiębiorstw. Łączny roczny koszt uruchomienia, wyposażenia w sprzęt i utrzymania Punktu łącznie z wynagrodzeniem wyniósłby ok. 24.000 zł. przy zastosowaniu najniższej płacy lub ok. 40.000 zł przy zastosowaniu średniego wynagrodzenia. Ze względu na trudności finansowe wymagane do utworzenia tego punktu zarząd postanowił odstąpić od utworzenia punktu obsługi Funduszu Pomeranus.

  • dodatki motywacyjne dla dyrektorów Domów Dziecka zostały przyznane na okres trzech miesięcy ponieważ od nowego roku zmieniają się zasady finansowania placówek.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że dyrektorzy szkół

ponadgimnazjalnych powinni otrzymać zalecenia, żeby czynili oszczędności i żeby nie występował problem godzin ponadliczbowych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił, że na każdej naradzie z dyrektorami podległych jednostek w tym również dyrektorzy szkół są informowani o problemach finansowych i za każdym razem zwracano uwagę na to by czynić oszczędności.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski wyjaśnił mówiąc, że nie ma godzin nadliczbowych, są godziny ponadwymiarowe, które wynikają z siatki godzin opracowanej przez Ministerstwo Edukacji.

W dalszym ciągu brakuje nauczycieli języków obcych.

W oświacie obowiązuje rozporządzenie, że zajęcia języków obcych powinny się odbywać z podziałem uczniów na grupy, co przyczynia się do podwajania godzin.

Średnia liczby godzin na 1 nauczyciela w naszych placówkach to jest 3,9 godziny.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zwrócił uwagę, że odpowiedzi udzielane na zapytania radnych są nie pełne i nie na temat. Dlatego też zwrócił Przewodniczącemu Rady uwagę, by czuwał nad udzielanymi odpowiedziami.

Kolejno zapytał co Zarząd uczynił w wyniku analizy zobowiązań szpitali. Poprosił o opinię Zarządu.

Kolejno powiedział, że pytał o stan zobowiązań na koniec sierpnia 2003 i bieżącego roku i nie uzyskał odpowiedzi na to pytanie.

Zapytał również ilu planuje się zatrudnić emerytów.

Poprosił, by Kierownik PUP przedstawiła ilu jest zarejestrowanych nauczycieli w PUP w Myśliborzu.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski poinformował, że Komisja Rewizyjna dokonała kontroli w Szpitalu w Dębnie w kwestii wysokości naliczanych odsetek. Najwyższa kwota odsetek wynika z dodatkowego trzynastego wynagrodzenia. Zarząd przeanalizował tę kwestię, przeprowadził rozmowy z dyrektorem, który został zobowiązany do przygotowania pisemnej informacji nt. „13'.

Po złożeniu tej informacji, Zarząd skierował pytanie do radcy prawnego jak sprawa „13” wygląda w świetle przepisów prawa.

Po otrzymaniu opinii radców prawnych, Zarząd ponownie przedyskutował te kwestie i podjął decyzję, by sprawę tę skierować do Rady Powiatu w celu poinformowania i zajęcia stanowiska.

Kolejno stwierdził, że należało by zastanowić się nas sposobem finansowania szpitali, a nie tylko kierować do dyrektorów szpitali pytania. W skali kraju nie ma systemowych rozwiązań, które dawały by możliwość rozwiązania problemów opieki zdrowotnej.

Radny Bolesław Bortnowski poprosił o wyjaśnienie jakie zapotrzebowania dyrektorzy złożyli na urządzenia i sprzęt.

Kolejno odniósł się do wypowiedzi Wicestarosty, mówiąc, że wynika z tego, że Zarząd nie widzi sprawy odpowiedzialności za zaistniałą sytuację w szpitalu w Dębnie.

Dlaczego Szpital w Barlinku rozwiązał tę sprawę, a Szpital w Dębnie dopiero teraz przystąpił do rozwiązywania tej sprawy.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk radnemu W. Wojtkiewiczowi odpowiedział, że stara się krótko i jasno odpowiadać na zapytania radnych.

Wszyscy zastanawiamy się jak rozwiązać problemy szpitali, jakie przyjąć rozwiązanie.

Poinformował, że brał udział w Komitecie Sterującym w Szczecinie, którego tematem były sprawy szpitali. Zdaniem niektórych członków Komitetu Sterującego w woj. zachodniopomorskim powinno być 17 szpitali, a nie jak dotychczas ponad trzydzieści. Według tych osób szpitale powiatowe są niepotrzebne. Wszyscy szukają oszczędności, a najprościej jest to uczynić kosztem szpitali powiatowych.

Dyrektorzy szpitali wiedzą, że nie ma pieniędzy i nie składają zapotrzebowań na urządzenia i sprzęt. Szpital w Dębnie otrzymał urządzenie od rady Miejskiej w Dębnie, Szpital w Barlinku od Zakładów Drzewnych w Barlinku.

Dyrektor PUP Pani Beata Stachurska - Wołk poinformowała, że na dzień dzisiejszy w PUP zarejestrowanych jest 25 nauczycieli w tym jeden nauczyciel języka angielskiego.

Radny Bolesław Bortnowski poprosił o poinformowanie czy poprzedni Zarząd w jakimkolwiek stopniu jest odpowiedzialny za płacenie tak wysokich odsetek(ok. 1 mln. zł).

Starosta powiatu powiedział, że udzieli odpowiedzi na to pytanie w punkcie kolejnym 5.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poinformował, że otrzymał analizę zysków i strat SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku i w Dębnie na dzień 30 września 2004 roku w porównaniu na dzień 30.09 2003 roku.

Cały problem polega na tym, czy chcemy pokazać prawdę, czy też nie. Wczytując się w te informację trudno doczytać się prawdy. Należy tak przygotowywać inf. żeby byłe jasne do analizowania.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział, że z dyskusji radnych wynika, że dyrektor szpitala ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta do szpitala, ponieważ wykona usługę ponadlimitową za którą NFZ nie płaci.

Radna Wiesława Konofalska powiedziała, że radny Wojciech Wojtkiewicz mówiąc o ponadlimitach nie miał na myśli tego żeby tych pacjentów nie przyjmować. Szpitale przyjmują pacjentów w razie potrzeby jak również w specjalistce każdy pacjent jest przyjmowany. Lekarze nie zwracają uwagi na to, że tworzą im się ponadlimity, nikt pacjentowi nie odmówi usługi.

Nikt więcej nie zgłosił pytań.

Przewodniczący Rady ogłosił 20 minut przerwy.

Ad. 5

Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie Pan Andrzej Waszkiewicz złożył oświadczenie, mówiąc, że do dnia dzisiejszego nikt, ani obecny radca prawny ani Sąd Okręgowy w Szczecinie nie wskazał żadnego źródła, z którego wynikało by, że każdemu pracownikowi indywidualnie powinny być wypowiadane umowy o pracę.

Ogólnie na „13” potrzebna jest kwota 1.576.000 zł, za 1999 rok została wypłacona kwota w wys. 450.000 zł. Odsetki od wszystkich kwot do wiosny br. wynosiły 508.000 zł, realizacja odsetek od „13” rozpocznie się w 2008 roku.

Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku Pan Ryszard Mitek poinformował, że dodatkowe wynagrodzenie zostało wypłacone w roku 2002, natomiast wypowiedzenia umowy o prace pracownicy otrzymali w 2001 roku.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że nie otrzymał pełnej odpowiedzi związanej z kosztami w Szpitalu w Dębnie.

Radca prawny w swojej opinii pisze, że prawo pracownic SPZOZ do nagrody z zakładowego fundusz nagród wynika nie z ustawy a z treści stosunku pracy. Zatem pracownica tego składnika może zostać pozbawiona jedynie w wyniku zmiany w tym zakresie treści stosunku pracy czy to w drodze porozumienia czy też wypowiedzenia zmieniającego. Orzecznictwo w tej sprawie jest utrwalone od 1997 roku. Sama zmiana stosownego regulaminu wynagrodzeń w zakresie wypłat tzw. „13” nie jest tu wystarczająca.

W protokole z kontroli Szpitala w Dębnie był zapis kiedy zostały wypowiedziane umowy dla pracowników, a także były poruszone sprawy dot. płacenia faktur. Na dzień kontroli niektóre faktury z roku 2001 nie były jeszcze uregulowane. Zmiana regulaminu wynagradzania podpisano 26 października 1999 roku, czyli orzecznictwo ugruntowane było od 2 lat jednoznaczne.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pan Andrzej Waszkiewicz powiedział, że opinia radcy prawnego została wydana jak opinia tzw. ”rasowego” radcy.

Radny W. Wojtkiewicz odczytał opinię radcy ale problem „13” nastąpił 1999 roku, wtedy wynikł problem, szpitale przestały być budżetowymi i wszyscy byli przekonani, że „13” nie należą się. Tych dwóch dat nie należy ze sobą łączyć.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią radcy prawnego dot. „13' i odsetek od nich, a następnie przedstawił przekazać Radzie powiatu do rozważenia. Zarząd powiatu powinien przygotować materiał, w którym zawarte były by pewne propozycje.

Radny wyraził protest przeciwko takiemu traktowaniu radnych przez zarząd powiatu.

Powiedział, że w żadnym wypadku nie jest za tym, żeby zwolnić dyrektora szpitala. Wina leży po stronie Zarządu Powiatu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że powinna być przygotowana forma porównawcza.

W październiku 1999 roku pracownicy ZOZ mieli świadomość, że brakuje środków finansowych i wówczas zgodzili by się na odstąpienie od „13”.

W Dębnie od 1999 do 2003 roku nie wypowiedziano umów o pracę. Czy w ten sposób dyrektor chciał być dobrym szefem dla pracowników.

Każdorazowo pracownik musi otrzymać wypowiedzenie indywidualnie, a nie zmiana regulaminu wynagradzania. Według radnego zabrakło profesjonalizmu.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk stwierdził, że dyrektor SPZOZ wyjaśnił te kwestie.

Wszelkie decyzje należą do kierownika jednostki, zaakceptowała to rada powiatu I kadencji.

Na Zarządzie Powiatu i Komisji Zdrowia uwzględniono wyjaśnienia dyrektora.

Dyrektor dba należycie o szpital, problemy wynikają głównie z zawieranych kontraktów z NFZ.

Na koniec zwrócił się do radnych o przyjęcie wyjaśnień dyrektora.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że Starosta powiedział że sprawy szpitali są bardzo ważne. To co robi NFZ to nie ma nic do kwestii niewypłaconych „13” , jest to zupełnie inna kwestia. Popełniony został błąd, który bardzo dużo kosztuje , zapytał; na ile błędów będzie powiat jeszcze stać.

Jeżeli Zarząd Powiatu przyjął wyjaśnienia to dlaczego skierował tę sprawę jeszcze na posiedzenie Rady. Zarząd Powiatu powinien dokonać analizy.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił, że temat został wywołany przez Radę i obowiązkiem Zarządu jest radnych poinformować.

Radny Mariusz Norsesowicz stwierdził, że należało by jedną sesję poświęcić nt. debaty o szpitalach. Jest to problem lokalny, dlatego też należy podyskutować w tym temacie i poszukać rozwiązań.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zarządził głosowanie w celu przyjęcia informacji nt. dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników szpitala w Barlinku i w Dębnie. Za przyjęciem głosowało - 15 radnych , przeciw - 0, wstrzymało się - 3 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że informacje zostały przyjęte.

Dyrektor szpitala w Dębnie podziękował za werdykt.

Ad. 6

Interpelacje i zapytania.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że w dniu wczorajszym w „Rzeczpospolitej” został ogłoszony ranking szpitali i jest również informacja, że zostały uwzględnione tylko szpitale ostre, po czym zwrócił się z pytaniem do dyrektorów szpitali i do Naczelnika Wydziału Zdrowia, czy szpitale powiatu myśliborskiego znalazły się w tym rankingu szpitali powiatowych w Polsce, jeśli tak to które zajmują miejsce.

Radny Bolesław Bortnowski zapytał czy kiedykolwiek był zamiar likwidacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku w Dębnie lub w Myśliborzu.

Kolejno powiedział, że po rozstrzygnięciu decyzji w 21 kwietniu br. o przeniesieniu LO w Barlinku do ZSP nr 1 wiadomo było, że będzie za mało klas lekcyjnych. Tworzone są klasy w internacie, ale cała procedura opóźnia się. Stwierdził, że nie rozumie, dlaczego czekano tak długo na dofinansowanie remontu. Dlaczego prace remontowe nie zostały wcześniej rozpoczęte. Dlaczego nie podjęto decyzji i nie przesunięto środków między paragrafami, przecież był czas na zwrócenie się do Rady z prośbą o przesunięcie środków.

Reforma oświaty szkół ponadgimnazjalnych w Barlinku była bardzo burzliwa i dzisiaj koniec października a prace remontowe nadal trwają. W odbiorze społecznym jest silna krytyka.

Radny Andrzej Potyra zapytał, czy poczynione zostały działania w kierunku zmiany ogrzewania niektórych jednostkach podległych Starostwu na biomasę. Czy w Domu Dziecka w Barlinku takie działania zostały poczynione.

Kolejno zwrócił się z pytaniem do dyrektora PZD Pana Antoniego Palucha, czy została już opracowana dokumentacja na remont drogi na ul. Szosowej.

Na koniec złożył na piśmie wniosek w sprawie przeznaczenia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-12-2004 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2004 10:06