herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XXII


Protokół Nr XXII/2004

Z posiedzenia XXII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 22 września 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu,

przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1300, a zakończyły o godzinie 1710.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia XXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości, a w szczególności powitał Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Pana Józefa Chodarcewicza oraz Dyrektora Fundacji Rozwoju Lokalnego w Szczecinie Pana Dominika Górskiego.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że

w obradach udział bierze 16 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radny Bolesław Bortnowski, Janusz Fabiańczyk i Julian Witkowski.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad sesji.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz odczytał porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XX i XXI sesji Rady Powiatu.

 4. Wręczenie aktów mianowania i odebranie ślubowania.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego.

 6. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie.

 7. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2004 roku.

 8. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

 9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa

drogowego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu

administracji rządowej.

12.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia środka

specjalnego przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle

Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego

na 2004 rok.

15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na

które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokoły z XX i XXI posiedzenia sesji Rady były wyłożone do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołów bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał, czy są inne wnioski.

Nikt uwag nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XX i XXI sesji Rady Powiatu.

Za przyjęciem protokołu z obrad XX sesji Rady Powiatu głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.

Za przyjęciem protokołu z obrad XXI sesji Rady Powiatu głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1 radny.

Ad. 4

Starosta dokonał wręczenia aktów mianowania na nauczyciela mianowanego osobom:

 • Pani Justynie Matusewicz - ZSP Nr 3 Myślibórz,

 • Panu Rafałowi Kulpa - ZSP Nr 1 Barlinek,

 • Pani Ewie Wiśniewskiej - MOW Renice,

 • Pani Małgorzacie Chodak - MOW Renice,

 • Pani Adriannie Złób - ZSP Nr 1 Barlinek,

 • Pani Magdalenie Hryniewieckiej - ZSP nr 3 Myślibórz,

 • Pani Anecie Pasturczak - ZSP nr 2 Myślibórz,

 • Panu Arturowi Skibińskiemu - MOW Renice,

 • Panu Danielowi Broszkiewicz - ZSP Nr 1 Barlinek.

Po otrzymaniu aktu mianowania osoby te złożyły ślubowanie.

Na obrady sesji przyszedł radny Janusz Fabiańczyk. Na sesji obecnych było - 17 radnych.

Ad. 5

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego.

Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Pan Dominik Górski powiedział, że mija piętnasty miesiąc kiedy samorząd powiatu podjął ostateczną decyzję o przystąpieniu do prac w przygotowaniu strategii. Prace rozpoczęły się na początku br. dokument był przygotowywany przy bardzo aktywnym udziale przedstawicieli społeczności myśliborskiej, ponieważ zostało od samego początku powołany zespól społeczny do opracowania strategii. W zespole tym udział brali przedstawiciele powiatu, poszczególnych gmin jak i również organizacji i instytucji,. Łącznie w tym zespole pracowało ok. 70 osób na pięciu zajęciach warsztatowych. Podczas tych spotkań odbyło się wiele ciekawych i trudnych dyskusji w wyniku których udało się dochodzić do kompromisów. Cały tok tych prac rozpoczął się od przeanalizowania obecnej sytuacji bieżącej powiatu co stało się materiałem wyjściowym do sformułowania dość skondensowanej diagnozy . Na podstawie tej diagnozy została sformułowana misja dla powiatu, którą następnie rozpisano na 6 celów strategicznych i 29 celów szczegółowych. Zgodnie z przyjętą metodologią z pośród celów szczegółowych wybrano te, które są najważniejsze dla najbliższej przyszłości powiatu tj. do roku 2013. Wybrano z tych celów szczeg. 7, które uznano za priorytety rozwoju, nadano im najwyższą rangę i to powinno być wytyczną przy realizacji strategii. Dla wszystkich celów szczegółowych przygotowane zostały narzędzia realizacyjne w postaci wykazów projektów realizacyjnych, zostało ich zebranych 39 i następnie przygotowano nieco bardziej szczegółowy opis. Na koniec przygotowany został zarys narzędzi służących przyszłej realizacji strategii, monitorowania i aktualizacji.

Po zakończeniu prac, zebraniu wszystkich materiałów, został wydrukowany i przekazany Panu Staroście. Strategia powinna być dokumentem dynamicznym, powinna być aktualizowana i powinna być konstytucją programową dla samorządu powiatowego.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział, że odbyła się bardzo szeroka dyskusja nt. strategii zrównoważonego rozwoju powiatu myśliborskiego. 2 września br. na forum dyskusyjnym odbyła się dyskusja na której zgłaszane były uwagi jak i również mieliśmy okazję dyskutować nt. tego dokumentu na posiedzeniach komisji.

Zgłaszane uwagi miały dwojaki charakter: pierwsze dot. tzw. wyrazówki, błędy mechaniczne, a także uwagi merytoryczne.

Kolejno Wicestarosta przedstawił propozycje zmian do materiału dotyczącego „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego” :

- str. 8 Rezerwat Przyrody Cisy Boleszkowickie (Boleszkowice)

- str. 9 secesyjne kamieniczki przy ul. Żymierskiego oraz ul. Armii Krajowej w Dębnie.

Park Kulturowy „Chwarszczany” (gmina Boleszkowice)

- str.13 proponuje się, aby zdanie „Szansą na zdobycie środków finansowych

na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

są fundusze Unii Europejskiej, z których samorządy będą mogły uzyskiwać

wsparcie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego (ZPORR)” uzupełnić o wyraz „INTERREG” w związku

z czym zdanie otrzyma brzmienie:

„Szansą na zdobycie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej są fundusze Unii Europejskiej, z których samorządy będą mogły uzyskiwać wsparcie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)” i INTERREG.

- str. 20 / 21 Stowarzyszenie Kupców Targowiska Miejskiego Gminy Dębno

- Rynek ,

- str. 21 , a w Dębnie Stowarzyszenie Kupców Dębnowskich.

- str.21 proponuje się, aby w zdaniu „Za pośrednictwem Banku PKO BP S.A.

oddział w Barlinku można korzystać także z oferty Zachodniopomorskiego

Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych”, po zapisie „... Banku

PKO BP S.A. ...” dopisać „i Gospodarczego Banku Spółdzielczego”,

w związku z czym zdanie otrzyma brzmienie:

„Za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. i Gospodarczego Banku Spółdzielczego oddział w Barlinku można korzystać także z oferty Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych”.

- str.31 proponuje, aby w zdaniu „Na terenie ośrodka odbywają się zajęcia

Koła Plastycznego „Pastele”, taneczne - break dance, warsztaty teatralne,

próby zespołu muzyki rockowej, zajęcia wokalne dla młodzieży”, po wyrazie

„dance” dopisać: grupy „Aster” - taniec towarzyski, Big Band w związku z

czym zdanie otrzyma brzmienie:

„Na terenie ośrodka odbywają się zajęcia Koła Plastycznego „Pastele”, taneczne - break dance, grupy „Aster” - taniec towarzyski, Big Band, warsztaty teatralne, próby zespołu muzyki rockowej, zajęcia wokalne dla młodzieży”.

- str.33 proponuje się, aby w części dotyczącej Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Dębnie zaznaczyć działalność Miejskiego Klubu Sportowego DĄB

Dębno.

- str. 49 proponuje się skreślenie słów , utworzenie instytucji pełniącej rolę

..........dla wspierania rozwoju sektora gospodarczego. W miejsce to po

przecinku wpisać: , przygotowanie odpowiednich terenów, rozwinięcie

promocji gospodarczej.

- str. 51 proponuje się skreślenie zdania:

„ Za niekorzystne należy uznać fakt braku opieki psychiatrycznej oraz kontraktowanie tych samych procedur medycznych przez oba szpitale powiatowe, co powoduje, że placówki te nie są komplemantarne”

- str. 53 słabe strony proponuje się wprowadzić zapis w miejsce: „Niedobór ....komunalnych słowa: „Niedobór liczby mieszkań socjalnych.”

- str. 55 proponuje się skreślić zdanie: „Niepokojące, mogące spowodować

daleko idące konsekwencje dla spójności całego powiatu, są tendencje

separatystyczne wyrażane przez władze samorządowe gminy Dębno.”

- str. 57 nowe brzmienie zdania: Dla przyszłego rozwoju należy eliminować

słabe strony i wykorzystywać naturalne atuty oraz szanse powiatu, którymi

są: - dalej bez zmian

- str. 67 proponuje się Misję powiatu uzupełnić o słowa: „...bez zobowiązań

finansowych dla przyszłych pokoleń.”

- str. 74 pkt. 2 skreślić słowo: 2. Widoczna i efektywna .......związanych ....

- str. 76 proponuje się skreślić celach szczegółowych pkt. 3.2 Rozwinięty

i zintegrowany sektor przemysłowo - usługowy

- str.80 pkt. 4 proponuje się zawęzić program tylko do gospodarstw

agroturystycznych.

- str. 80 pkt. 7 proponuje się zmienić treść zapisu: „Czyste i rozwijające się w

sposób zrównoważony gminy powiatu myśliborsiego.”

- str. 81 pkt. 8 proponuje się dodać w tytule projektu: „ .... w gminach powiatu.”

- str. 82 proponuje się wykreślić poz. 16 - - konsekwencja przyjęcia uwag z pkt. 2

- str. 82 pkt. 17 proponuje się w miejsce słowa „Ośrodek” wpisać : „Oddział Szpitala”

- str.82 proponuje się, aby tytuł projektu realizacyjnego nr 20 „Powiatowe Centrum Promocji i Rozwoju Gospodarczego - przedsiębiorca powiatu myśliborskiego w Unii Europejskiej” zmienić na „Powiatowe Centrum Promocji i Rozwoju MŚP - przedsiębiorca powiatu myśliborskiego w Unii Europejskiej”.

- str.82 proponuje się wykreślić projekt realizacyjny nr 21 „Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości”, jako konsekwencję pkt. a)

- str.82 pkt. 22 słowa „Rolnicze Porozumienie Producenckie” zamienić na: „Rolnicze Grupy Producenckie.”

- str. 83 pkt. 24 proponuje się skreślić całkowicie punkt.

- str. 85 pkt 36 proponuje się skreślenie całego punktu.

- str. 85 proponuje się dodać punkt 40 „Powiatowy system bezpieczeństwa”

- str. 86-96 Proponuje się wykreślić szczegółowe projekty realizacyjne zawarta na str. 86 - 96 proponuje się dodanie następujących tytułów:

„Rewitalizacja segmentów miast, ochrona krajobrazu”.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że skoro Wicestarosta przedstawił tyle poprawek do strategii to dlaczego one nie zostały od razu naniesione do strategii, tym bardziej, że były one przedstawiane na poszczególnych stałych komisjach i pozytywnie zaopiniowane. Wówczas radni na dzisiejszej sesji mieliby przygotowany dokument. Nic nie daje stuprocentowej pewności że zgłoszone i przegłosowane poprawki zostaną wprowadzone do tego dokumentu.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski wyjaśnił, że należy uwzględnić te uwagi jako autopoprawki do przedłożonego dokumentu, a także że wszystkie zgłoszone uwagi będą naniesione do strategii i przedłożone radnym w wersji ostatecznej.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonych przez Wicestarostę Powiatu poprawek do przedłożonej strategii.

Za pozytywną opinią głosowało - 11 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się - 5 radnych.

Kolejno Przewodniczący Rady zarządził głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia strategii zrównoważonego rozwoju powiatu myśliborskiego. Za przyjęciem uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 1 radny, wstrzymało się - 4 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, ze uchwała została przyjęta.

Uchwała nr XXII/161/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 września 2004 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk podziękował przedstawicielom za przygotowanie strategii zrównoważonego rozwoju powiatu myśliborskiego, która został sporządzona prawidłowo.

Ad. 6

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w przedłozonym sprawozdaniu zawarta została informacja, iż dwukrotnie kontrolowano Spółkę Farm Equipment International zajmującą się hodowlą norek. W wyniku kontroli stwierdzono, że firma działa z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach, a także stosując odchody zwierzęce jako nawóz nie zachowała terminów i warunków określonych w obowiązujących przepisach.

Poprosił o wyjaśnienie, czy ferma norek w Chłopowie również była kontrolowana, ile ta ferma produkuje odchodów, możliwość wytworzenia tych odchodów i ich zagospodarowania. Jaka jest powierzchnia gruntów rolnych w posiadaniu tej fermy przeznaczonej do zagospodarowania ilości produkujących odpadów.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Stanisław Chorabik powiedział, że kontrole były przeprowadzone zarówno przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa jak również przez WIOŚ w Szczecinie za 2002 i 03 rok. Firma została zobowiązana do wykonania przeglądu zgodnie z artykułem, który został wcześniej przez radnego przywołany - prawo ochrony środowiska. Nie zmniejszaliśmy tego zakresu, taka decyzja została podjęta, wczoraj zostało to przesłane do firmy. Jeżeli chodzi o kwestie odpadów, jakimi są odchody. Ta sprawa nastąpiła w związku ze zmianą ustawy o nawozach i nawożeniach, która weszła w maju br. do tamtej pory odchody zwierzęce były traktowane jako nawóz. Dlatego firma została zaskoczona przez ustawodawcę i w tej chwili muszą opracować plany nawozowe, badać te odpady co one zawierają, badać glebę na która one będą wywożone, czyli są jakby w okresie załatwiania tych spraw.

Jeżeli chodzi o areały to trudno powiedzieć. W Karsku na jednej z działek to jest ok. 0,75 areałów, są to grunty częściowo dzierżawione. Starają się o następne grunty. Jeżeli chodzi o ilość zwierząt to w Karsku jest to 20 tys. sztuk norki w tym 13.600 samic.

Same zwierzęta również przerabiają te odpady, w większości są to przeróbki odpadów z rzeźni czy przetwórni w Rychnowie. Z jednej strony następuje produkcja odpadów, z drugiej strony 700 ton zwierzęta przerabiają poprzez swoje żołądki. Problemem przy lokalizacji jest to, że one powstają przeważnie na terenach po byłych PGR-ach, problemem jest kwestia zapachowa, mieszkańcy uskarżają się na te zapachy.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że przede wszystkim interesuje go bilans, norka amerykańska jest sztuką dużą. Czy ta ferma jest w stanie przy tak dużej populacji, przerobić te odchody. Ile tych odchodów produkuje.

Naczelnik Wydziału OSR Pan Stanisław Chorabik wyjaśnił, ze firma zleciła opracowanie planów i po opracowaniu tych planów będą one akceptowane. One muszą spełniać warunki wynikające z ustawy.

Radny Władysław Grabda powiedział, że na terenie powiatu myśliborskiego tereny przy jeziorach są bardzo zanieczyszczone, lub też śmieci są w workach, ale nikt tych worków nie zabiera i w konsekwencji są one przez zwierzęta rozrywane i roznoszone po lesie. Należało by zabezpieczyć tereny nad jeziorami poprzez rozstawienie kilka śmietników, ubikacji, a także podjąć inne kroki w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału OSR Pan Stanisław Chorabik dla radnego W. Grabdy odpowiedział, że sprawa związana z utrzymywaniem czystości nad jeziorami zależy od gospodarza terenu. Gmina powinna zabezpieczyć teren.

W tej sprawie wystosowane zostanie pismo do odpowiednich organów.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poprosił o wyjaśnienie czego dot. wykazane nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami.

Naczelnik Wydziału OSR Pan Stanisław Chorabik wyjaśnił, że nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami dot. tego, że firma nie miała opracowanego programu gospodarki, którą powinien być zatwierdzony. Inne nieprawidłowości dot. kwestii stosowania nawozów po tych zwierzętach futerkowych; w terminie jaki nie był dozwolony zostały wywiezione na pole było to w lutym kiedy ziemia była zamarznięta

Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja została przyjęta.

Ad. 7

Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2004 roku.

Skarbnik Powiatu Alicja Karczewska poinformowała o realizacji budżetu powiatu myśliborskiego za I półrocze br. według załączonej informacji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że zgodnie z panującą tradycją wszystkie jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania za I kwartał i II składają w ten sposób że zawsze są nadwyżki dochodów nad wydatkami. Problem pojawia się dopiero w sprawozdaniu końcowym. Wykonanie dochodów to kwota 20.856.119 zł, wykonanie wydatków to kwota 15.010.434 zł. nadwyżka na plus wynosi 1.845.685 zł. Zestawienie tych dwóch cyfr daje bardzo pozytywny obraz wykonania zarówno dochodów jak i wydatków. Dochody wzrosły do roku ub. o ok. 1 mln. natomiast wydatki wzrosły o ponad 2,5 mln. Niepokojące w tej inf. jest to, że jak wejdziemy w działy i rozdziały poszczególnych jednostek, to nic nie odczytamy, ponieważ zostało to tak napisane, żeby radni nie wiedzieli gdzie się podziały pieniądze. Niepokojące jest również to, że wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach sięga od 62-80%. To jest sprawa na dzień 30 czerwca br. jaki będzie wynik rzeczywisty okaże się na koniec roku.

Uchwała budżetowa przyjęta zakładała wydatki rzeczowe na poziomie roku 2003., a tym roku wydatki rzeczowe wzrosły o 660 tys. zł. Budżet jako plan finansowy nie powinien być planem sztywnym, powinien określać faktyczne zapotrzebowanie jednostek na środki. Informacja ta jest poważnym sygnałem żeby przyjrzeć się stronie wydatków.

Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformował o pozytywnej opinii członków Komisji w sprawie realizacji budżetu powiatu za I półrocze br.

Nikt więcej nie zabrał głosu, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie informacji z wykonania budżetu powiatu myśliborskiego za I półrocze 2004 roku. Za pozytywną opinią głosowało - 11 radnych, przeciw - 6, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 8

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił następujące pytania:

 1. poprosił o przybliżenie stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu w części dot. przeprowadzonej kontroli w MOW Renice: - zdarzeń losowych( o jakie zdarzenia chodzi, jak to może być że nie księguje się wszystkich zdarzeń), - nie stosowanie zasad premiowania (jakie zasady tutaj były łamane, czy działają zgodnie zregulaminem premiowania, w jakich wysokościach jest tutaj mowa). Radny poprosił o przedstawienie składu komisji inwentaryzacyjnej, czy wydano zalecenia pokontrolne i jakie wyciągnięto konsekwencje.

 2. Analiza sytuacji finansowej szpitali. Do jakich wniosków doszedł Zarząd w przypadku prognozy na obniżenie długów szpitali. Poprosił również o poinformowanie, czy zostały podpisane kontrakty z NFZ do końca roku i w jakiej wysokości.

 3. W dniu 11 sierpnia Zarząd zaakceptował propozycję powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie Pani Arlecie Rupenthal na okres 1 roku. Ze względu na to, iż w dniu 31.08 br. wygasa kadencja obecnego dyrektora placówki konieczne jest powołanie od dnia 1.09 br. jego następcy. Temat ten poruszany był w prasie w związku z tym radny poprosił o odczytanie treści protokołu z dnia 11 sierpnia br. w części dot. powołania ww. osoby na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Dębnie.

Radny Andrzej Potyra poruszył następujące kwestie:

 • Zarząd na posiedzeniu w dniu 23.06 br. zapoznał się z decyzją Samorządowego Kolegium odwoławczego w szczecinie, które odmawia stwierdzenia z urzędu ostatecznej nieważności decyzji burmistrza MiG w Barlinku z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej dla powiatu myśliborskiego w związku ze wzrostem wartości nieruchomości związanej z podziałem nieruchomości położonej w obrębie nr 1 w Barlinku oznaczonej nr. Ewid. 550. Poprosił o wyjaśnienie jakiego to dot. Obiektu i jakiej to dot. opłaty.

 • w dniu 7 lipca zarząd rozpatrzył wniosek NZOZ Przychodnia rodzinna s.c. w Myśliborzu w sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony punktu medycznego w Sulimierzu. Zarząd podjął decyzję, aby wydzierżawić punkt medyczny w Sulimierzu dla NZOZ na okres 6 lat. Poprosił o wyjaśnienie na jakich warunkach nastąpiło to wydzierżawienie.

 • w dniu 11 sierpnia Zarząd zapoznał się z porozumieniem zawartym w dniu 19 lipca br. w szczecinie pomiędzy skarbem Państwa, reprezentowanym przez wojewodę zachodn. a powiatem myśliborskim reprezentowanym przez Zarząd powiatu. Skarb państwa przekazuje, a powiat myśliborski przejmuje od Skarbu Państwa na własność nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 122 o pow. 0,7198 ha położoną w obrębie Namyślin gm. Boleszkowice. Poprosił o więcej informacji w tej sprawie.

 • w dniu 17 sierpnia Zarząd rozpatrzył wniosek w sprawie zabezpieczenia obiektu „Gaspol” S.A. w Barlinku. Ze względu na to, że rola powiatu w tej sprawie jest niewielka, pozytywnie ustosunkował się do propozycji zwołania w tej kwestii w miesiącu wrześniu wspólnego posiedzenia Zespołu reagowania Kryzysowego z dyrekcją Gaspolu w Barlinku. Na tym spotkaniu należy ustalić jakie zamierzenia będą realizowane w zakresie zabezpieczenia „Gaspolu” S.A. w Barlinku oraz ewentualne wnioski co do działań interwencyjnych Starostwa w tym zakresie.

Poprosił o informacje nt. tego spotkania w Barlinku.

 • Zarząd zapoznał się z wnioskiem o przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla Pana Mieczysław Adryjanowskiego - dyrektora ZSP nr 2 w Barlinku. Zarząd upoważnił starostę i Wicestarostę do wyjaśnienia i rozpatrzenia ww. wniosku. Poprosił o poin. Jaka została podjęta decyzja w tej sprawie.

 • w dniu 3 września br. Zarząd rozpatrzył wniosek w sprawie przyznania nagrody dla uczestnika konkursu pt. Najestetyczniejsza i przyjazna Środowisku Zagroda Wiejska”. Z tej inf. wynika, że było bardzo małe zainteresowani tym konkursem. Poprosił o wyjaśnienia z czego to może wynikać.

 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora DPS w Myśliborzu o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych, które mają określone wartości księgowe. Zapytał skoro przy tych środkach trwałych wyliczono taką wartość, to czy nie można było je przekazać dla innej jednostki.

Naczelnik Wydziału Kontroli Pani Bernarda Bartoszewicz wyjaśniła, że nieprawidłowości dotyczyły:

1. Nie zaksięgowania delegacji służbowych w danym okresie sprawozdawczym w granicach kwot 100-200 zł miesięcznie.

2. Regulamin premiowania przewiduje tworzenie funduszu premiowego w wysokości 20% płac zasadniczych. Przy potrąceniu premii w wysokości 10% dla pracownika o niższych poborach, a przyznaniu tych 10% innemu pracownikowi o wyższej stawce wynagrodzenia następuje przekroczenie kwoty tworzonego funduszu.

3. podczas kontroli sprawdzane są dane zawarte w arkuszach spisowych z ewidencją analityczną, natomiast zgodność ewidencji analitycznej z ewidencją na kontach syntetycznych.

Radny W. Wojtkiewicz zapytał, kiedy został powołany nowy dyrektor MOW w Renicach Pan H. Gostomski.

Naczelnik Wydziału Kontroli wyjaśniła, że kontrola obejmowała okres 2001 - 2003. dot. to powołania komisji przez poprzedniego dyrektora

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Maria Żukrowska- Mróz poinformowała o zobowiązania szpitali według załączonej informacji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poprosił, by Naczelnik uzupełniła informację i podała wszystkie zobowiązania na dzień dzisiejszy i na koniec ub. roku.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wyjaśniła, mówiąc, że nie posiada przy sobie wszystkich dokumentów wobec czego nie jest w stanie w tej chwili udzielić informacji. Na koniec sierpnia w Dębnie nastąpił wzrost o kwotę ok. 270 tys. w Barlinku o 20 tys. złotych. Zobowiązania ogółem obu szpitali wynosi 14.659.642 zł. bez trzynastki w Dębnie. Na dzień 31 grudnia br. zaległe „13” kształtują się w kwocie 1.680.000 zł.

Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku Pan Ryszard Mitek kontrakty które kontraktowaliśmy na początku roku po aneksach czerwcowych skończyły się w sierpniu. NFZ ogłosił nowy konkurs na 4 mce br. z pierwszą datą rozstrzygnięcia na dzień 31.08, który do dnia dzisiejszego nie został rozstrzygnięty. Kolejnym terminem ogłoszonym przez NFZ tj. 30 września br. toczy się talia o to czy dokonać innego podziału środków aniżeli dotychczas, nasz zespół dyrektorski szpitali całego województwa ustalił zasady podziału środków na początku br. na podstawie których zakontraktowano świadczenia na 8 miesięcy. Dzięki tym kontraktom w Barlinku zanotowano zysk bez nadlimitu na poziomie 6-70 tys. w ciągu ostatnich miesięcy. Wszyscy dyrektorzy szpitali, zwłaszcza tych mniejszych zaniepokojeni są ze zamiast walczyć o nowe pieniądze skupiliśmy się na nowym podziale których zasad NFZ nie jest w stanie ustalić.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poprosił o wyjaśnienie czy szpitale podpisały kontrakty na kolejne 4 miesiące, a także czy dzięki temu uzyskały szpitale więcej środków czy mniej.

Dyrektor SPZOZ Pan Ryszard Mitek wyjaśnił, ze w związku z tym że termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na dzień 30 września br. nie podpisane zostały kontrakty z NFZ. Przewiduje się, że kontrakty mogą być mniejsze, ale do dnia dzisiejszego w województwie nie wie jakie będą zasady podziału środków.

Radny Józef Getman poprosił o informację jak realizowana jest ustawa 110 i 203 w Szpitalu w Barlinku, a także czy odprawy dla odchodzących pracowników są wypłacane na bieżąco.

Dyrektor SPZOZ Pan Ryszard Mitek - ustawa 203 jest podzielona na dwie części. Ta pierwsza jest realizowana na bieżąco z 2001 roku, co jest przyczyną popadania w zadłużenie, natomiast druga cześć realizacji ustawy 203 rozpoczęła się z dniem 1 września br. Odprawy dla odchodzących pracowników w miarę możliwości wypłacane są na bieżąco.

Starosta powiatu Janusz Winiarczyk powiedział że od 1 stycznia 2004 roku dyrektor DD w Dębnie jest na emeryturze. ZP powierzył mu obowiązki dyrektora do 31 sierpnia br. W związku z tym z dniem 1.09 br należało powołać nowego dyrektora. Wspólnie z Wicestarosta odbywały się dyskusje na ten temat łącznie z dyrektorem Tuszkowskim. Pytano dyrektora czy może polecić na to stanowisko jakąś osobę.(ustawa nie zobowiązuje nas do ogłaszania konkursu). Dyrektor nie wskazał żadnej osoby. W związku z tym pojawił się pomysł żeby przedłużyć dyrektorowi umowę po to, by w tym czasie znaleźć na to stanowisko osobę. Na jednym z Zarządu sprawa ta była dyskutowana w sprawach różnych, powstał wówczas opór członków Zarządu, ze jeżeli osoba odchodzi na emeryturę, nie należy ja zatrzymywać.

Zarząd negatywnie zaopiniował propozycję przedłużenia umowy dla dyrektora Tuszkowskiego. Pan Tuszkowski niechętnie chciał zostać, przez ok. dwa tyg. Zastanawiał się. Wspólnie z Wicestarostą zaproponowaliśmy, żeby powołać na to stanowisko Panią Arletę Rupenthal, 14 lat była wychowawcą w DD w Dębnie, posiada wyższe wykształcenie, jako jedyna posiada studia podyplomowo w zakresie opieki społecznej. Zarząd wyraził pozytywną opinię, z tym ,że na 1 rok. Kolejno odczytał treść protokołu z posiedzenia zarządu w części dot. powołania dyrektora DD w Dębnie.

Kurier szczeciński w swoim artykule napisał nieprawdę, dlatego też w kolejnym wydaniu ukazało się sprostowanie.

Radnego A. Potyrę poinformował: opłaty adiacenckie - dot. to Rada Gminy w Barlinku podjęła stosowną uchwalę, że należy od sprzedaży mieszkań, jeżeli w nich jest określony standard należy naliczać opłaty adiacenckie. Jest to kwota ok. 1.700 zł. W związku z tym, że nie dokonywano w tych mieszkaniach żadnych remontów nie chcieliśmy dokonać tej opłaty. Dotyczy to mieszkań sprzedanych w I kadencji Rady powiatu mieszkań przy ZSP nr 1 w Barlinku. Odwołaliśmy się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w szczecinie, w którym stwierdzono z urzędu nieważność decyzji Burmistrza MiG Barlinek z dnia 20.02.04 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej dla powiatu myśliborskiego w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zapłaciliśmy dla gminy Barlinek, ponieważ nie mieliśmy na to wpływu.

Kolejno powiedział, że dzierżawca punktu medycznego w Sulimierzu tj. przychodnia Rodzinna przy kościelnej w Myśliborzu zwróciła się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy, ponieważ chce tam przeprowadzić remont (wymienić okna). Zgodnie z uchwałą I kadencji Rady Powiatu ZP wyraził zgodę na wydzierżawienie do 6 lat.

Jeżeli chodzi o Namyślin - obiekt po straży granicznej - zwróciliśmy się do woj. Zachodniopomorskiego o przekazanie tego obiektu na potrzeby RP Myśliborskiego. Wojewoda wyraził zgodę, obiekt ten stał się własnością Rady Powiatu

Na dzień dzisiejszy trwają rozmowy z osobą, która chce w tym budynku zorganizować dom dla osób niepełnosprawnych.

Przetarg na działki - został ukazany w prasie (kurier szczeciński , głos szczeciński) odbędzie się 29 września br. w Wydziale Geodezji. Jeszcze dziś maja się ukazać odpowiednie tablice informacyjne w tej sprawie.

Zarząd zapoznał się z wnioskiem o przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla Pana M. Adryjanowskiego, ale nie było pewnych wyjaśnień; czego dot. te godziny, czy to są ostatnie klasy; i po uzyskaniu tych informacji wyrażono zgodę na przyznanie 6 godzi ponadwymiarowych w klasach zawodowych.

Najestetyczniejsza zagroda - konkurs obejmował teren powiatu myśliborskiego. Do konkursu nie zgłoszono gospodarstw z gminy Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz, zgłoszone tylko z gminy Dębno i Nowogródek pom tj. gospodarstwo Państwa Górskich zam. Radzicz, gm. Dębno i gospodarstwo Pana Aleksandra Szymków, zam. Giżyn, gm. Nowogródek. W trakcie konkursu reprezentant gminy Nowogródek zrezygnował z udziału w konkursie. Powiatowa komisja konkursowa w wyniku lustracji i oceny zakwalifikowała do III etapu gospodarstwo państwa Górskich. Dlatego też nagroda przypadła dla państwa Górskich, którzy uzyskali 95 na 100 punktów.

Jeśli chodzi o likwidację środków trwałych, są to środki już w DPS nieprzydatne, zużyte, nie nadające się do niczego. Są protokoły rzeczoznawców. Jest to podana wartość księgowa.

Radny Andrzej Potyra - zaproponował, żeby informacje o przeprowadzany przetargach podawać w lokalnej prasie, np. Echo Barlinka, Puls Powiatu, żeby mieszkańcy powiatu mieli większy dostęp do informacji.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski - 17 września br. odbylo się spotkanie w Gaspolu w obecności dyrektora Regionalnego, prowadzone były dyskusje nt. tego co się wydarzyło w Barlinku. Generalnie stwierdzono, ze wszystkie służby działały zgodnie z opracowanymi zasadami. Jednak wyciągnięto odpowiednie wnioski polegające na tym, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze przyjętego zewnętrznego dokumentu reagowania, opracowany ma być przez Wojewódzką Straż Pożarną. Wszelkie wymogi bezpieczeństwa wewnętrznego zakład spełnia - posiada wszelkie dokumenty i certyfikaty. Stwierdzono, że należało by podjąć współpracę z zespołem Reagowania gminy Dębno, który ma już określone doświadczenia w tym zakresie. Należy informować społeczeństwo o zagrożeniu.

Został sporządzony szczegółowy protokół z tego spotkania. Fachowcy stwierdzili, że gdyby ktoś chciał dokonać aktu terrorystycznego to nie ma takiej możliwości mu to udaremnić. Rozmawiano o potencjalnych zagrożeniach w przypadku wybuchu zbiorników (wybuch posiada zasięg do 500 metrów). Stwierdzono, że większe zagrożenie jest ze strony stacji paliw aniżeli tego zakładu.

Naczelnik Wydziału ZKO Pan Antoni Szczuko powiedział, że w dniu 9 września br. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i ratownictwa w Gaspolu w Barlinku. Mieszkańcy Barlinka mogą czuć się bezpiecznie. Po rozszczelnieniu zbiornika gaz płynny nie jest wybuchowy, natomiast jest mieszaniną wybuchową po stężeniu z powietrzem i najbardziej niebezpieczne zbiorniki są puste lub częściowo opróżnione. Dlatego teren rozlewni w Barlinku jest zaopatrzony w czujniki i jak jest 0,25% dolnej granicy wysokości wówczas uruchamia się alarm; najpierw świetlny, później dźwiękowy. Jeżeli dojdzie do wybuchu to nie ma takiego czarnego scenariusza. W wyniku takiego wybuchu następuje w I kolejności oderwanie energii (do 300 metrów) następnie zbiornik podskakuje do góry po odcięciu energii, gaz płynny rozrzucony w mikroskopijne cząsteczki (czas spalania nie przekracza 20 sekund), 500 metrów tj. strefa bezpieczeństwa. Usytuowanie zbiorników w Gaspolu zapewnia jeszcze dodatkowe bezpieczeństwo dla mieszkańców Barlinka. Jest to zakład 25 letni, który spełnia wszystkie normy europejskie, nawet wychodzi ponad standardy europejskie. Zbiorniki są usytuowane równolegle, czyli wybuch jednego nie powoduje uderzenia następnego zbiornika.

Zaraz za zbiornikami znajduje się wielki zbiornik naziemny, który stanowi tzw. „tarcze”, która osłania Barlinek od części zachodniej.

Największe zagrożenie stanowi przewóz tego gazu, gdyż jest on przewożony w ciągu miesiąca ponad 100 cystern.

Ad. 9

Interpelacje i zapytania.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział że w Kurierze Szczecińskim w dniu 31.08 br. ukazał się artykuł o długach szpitali w Pyrzycach i w Gryfinie.

W jednym z akapitów tego artykułu ,możemy przeczytać, że szpital w Gryfinie przystąpił do restrukturyzacji, uzyskał znaczna korzyść finansową tej restrukturyzacji.

Wcześniej Starostwa w Gryfinie udało się długi o ponad 8 mln. złotych, było to możliwe dzięki ustawie o restrukturyzacji przedsiębiorstw. Powiat spłacił do Skarbu Państwa 3,4 mln. zł., pozwoliło to na umorzenie różnych wierzytelności leczniczych o ponad 4.700.000 zł.

Kolejno zapytał, czy Starostwo w Myśliborzu przystępowało do podobnej restrukturyzacji, czy też nie.

Wielokrotnie poruszana była kwestia zobowiązań szpitala w Barlinku i w Dębnie. W czerwcu br. na sesji powiedziałem, że jeżeli Rada Powiatu nie podejmie działań w celu zmniejszenia zadłużenia, to na koniec roku zadłużenie obu szpitali sięgnie 21mln. zł.

Czy zarząd powiatu myśliborskiego rozpatrywał możliwość pomocy dla szpitali(chodzi tu o kolejną ustawę dot. umorzenia długów w 50% pod warunkiem, że drugie 505 zostanie uregulowane w ciągu 5 lat.)

Czy zarząd rozpatrywał możliwość wypuszczenia obligacji.

Czy w okresie powołania nowego dyrektora Domu dziecka w Dębnie podejmowano ruchy kadrowe (przyjmowano lub zwalniano pracowników).

Kolejne pytanie dot. wniosków stypendialnych - czy szkoły przekazały wnioski uczniów do Starostwa

Na dzisiejszej sesji została przyjęta strategia zrównoważonego rozwoju powiatu, na stronie 74 jest zapis, że wszelkie media powinny być dofinansowane z budżetu powiatu. Zapytał, czy zarząd konstruując budżet na 2005 rok rozważał możliwość wyasygnowania datacji dla mediów.

Radny Andrzej Potyra zgłosił następujące wnioski:

1. wniosek o wprowadzenie do programu obrad sesji nadzwyczajnych dodatkowo następujących punktów: - interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje.

W okresie międzysesyjnym dzieje się wiele istotnych dla powiatu spraw i jest potrzeba aby niektóre problemy rozwiązywać na bieżąco.

2. czy i ile gmin powiatu myśliborskiego ma aktualne plany zagospodarowania przestrzennego.

3. na koniec sierpnia miała być przygotowana dok. na przebudowę ul. Szosowej. Poprosił o wyjaśnienie na jakim etapie jest przygotowanie tej dokumentacji.

4. Kiedy radni otrzymają aktualną, przyjętą strategię rozwoju powiatu.

Ad.10

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny. Podczas głosowania nieobecni byli radni: Wiesława Konofalska i Krystyna Wyszyńska

Uchwała nr XXII/162/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 września 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała nr XXII/163/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 września 2004 roku w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia środka specjalnego przez Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała nr XXII/164/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 września 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środka specjalnego przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała nr XXII/165/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 września 2004 roku w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się - 3 radnych.

Uchwała nr XXII/166/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała nr XXII/167/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 września 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi na zadane zapytania:

 • Szpital w Gryfinie i w Pyrzycach został zrestrukturyzowany, był to w roku 2000 lub 2001. Długi w kwocie ok. 15 mln. przyjęło na siebie Starostwo Powiatowe, z tym, że Szpital zrestrukturyzowano dopiero w roku 2003.

Zarząd powiatu w Pyrzycach ubiegał się prawie pół roku o emisję obligacji, które to prawie w całości wykorzystane zostały na wypłatę bez odsetek poborów dla pielęgniarek.

Starostwo w Gryfinie również ubiegało się o emisję obligacji, na dzień dzisiejszy sprawy te w tej kwestii nie zostały rozstrzygnięte..

Zarząd Powiatu Myśliborskiego nie rozpatrywał kwestii dot. emisji obligacji. Zajmowano się tym tematem ale pod inwestycje takie jak ocieplenie obiektów jednostek organizacyjnych starostwa, wymiany okien Domu Dziecka i Szkół ponadgimnazjalnych.

 • w Domu Dziecka w Dębnie został powołany nowy zastępca dyrektora Pan Jerzy Jastrzębski, dotychczasowy wychowawca Domu Dziecka. Inne ruchy kadrowe nie są znane z tego względu, że dyrektor sam decyduje o sprawach kadrowych.

 • na dzień dzisiejszy Zarząd Powiatu jest na etapie prac nad budżetem na 2005 rok, także decyzję o przyznaniu dotacji na rzecz mediów.

 • plany zagospodarowania są opracowane w gminie Barlinek, Dębno i Myślibórz. Gminy Nowogródek i Boleszkowice są na etapie prac nad tymi planami.

 • aktualna i wydrukowana strategia zrównoważonego rozwoju powiatu myśliborskiego zostanie przekazana dla radnych i innych osób do końca października br.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że stypendia

unijne dla uczniów i studentów - wszystkie dokumenty dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostały przekazane do odpowiednich szkół ponadgimnazjalnych, do Wydz. Oświaty powinny zgłaszać się studenci. Wynika to z tej sytuacji, że ktoś tam górze zapomniał wydać przepisy wykonawcze. W międzyczasie zmieniono druk wniosków stypendialnych, co wiązało się z tym, że po 15 sierpnia wszystkie wnioski musiały zostać zmienione.

Konkurs na projekt unijny miał być rozstrzygnięty, najpierw do 15 lipca, potem do końca lipca, do końca sierpnia, września, a przedwczoraj otrzymaliśmy pismo z WUP, że nie wiadomo kiedy zostanie rozstrzygnięty.

Dyrektor PZD Pan Antoni Paluch powiedział, że opracowanie

dokumentacji na ul. Szosową przedłuża się z uwagi na skomplikowaną sytuacja związana z połączeniem z górnym tarasem. W tej chwili projektant jest na etapie uzgodnień włączenia się w drogę, tego nie przewidywał poprzedni projekt.

Na dzień dzisiejszy mam obiecane, ze dokumentacja do końca września będzie przygotowana.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan

Stanisław Chorabik powiedział, że jeśli chodzi o zalesienia to ono ma być realizowane zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu obszarów wiejskich.

Ustawodawca zapisał, że muszą być plany zagospodarowania przestrzennego i to jest duży problem, ponieważ bardzo dużo gminnie ma takich planów.

Jeżeli chodzi o składanie wniosków to od 15 września br. to składa się w ten sposób, że właściciel gruntu powinien zacząć od tego ze ma dokumenty zezwalające na zalesienie (zgodnie z zagospodarowaniem przestrzennym). Następnie zgłasza do miejscowego leśniczego, żeby sporządził plan zalesienia.

Po zrobieniu tego planu zalesienia zgłasza się z planem do ARiMR Biura Powiatowego. Na tym etapie starostwo jest wyłączone. Zainteresowany na swój koszt dokonuje zalesienia, uprawia. Po zalesieniu pisze oświadczenie, że już zalesił i to oświadczenie odbiera leśniczy i trafia do biura powiatowego i dyrektor tego biura podejmuje decyzję o przyznaniu płatności za zalesienie.

Ad. 17

Wolne wnioski i informacje

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w sprawozdaniu z pracy zarządu brakuje informacji nt. odroczenia spłat zaciągniętego kredytu przez oba szpitale. Zapytał ,czy informacja ta nie została ujęta, czy też żadnych kroków w tej sprawie nie poczyniono. Poprosił o wyjaśnienie.

Kolejno poprosił, by została przygotowana dla radnych informacja o przeprowadzanych w Starostwie przetargach. Jak to się ma do poszczególnych jednostek.

Zaproponował, by przeprowadzić kontrolę w zakresie ZFŚS w jednostkach oraz zasad premiowania pracowników administracji i obsługi.

Poszerzyć kontrolę kompleksową, albo przeprowadzić kontrolę doraźną, by później przedstawić radzie informacje na ten temat.

Poprosił również o informację czy w jednostkach podległych starostwu pracują osoby spokrewnione z dyrektorami poszczególnych jednostek.

Naczelnik Wydziału Kontroli Pani Bernarda Bartoszewicz wyjaśniła, że przy przeprowadzaniu kontroli sprawdza się wydatkowanie środków zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Na dostawy towarów jednostki prowadzą ewidencję środków grupując według obowiązującej klasyfikacji wyrobów i usług do pozycji sześciocyfrowej, tj. podkategorii. Przy zamówieniach publicznych stosowane są następujące tryby:

 • przy remontach i usługach - przetargi ograniczone i nieograniczone

 • przy zakupach towarów i materiałów - zapytanie o cenę

Podczas kontroli sprawdza się zasady premiowania pracowników z opracowanymi uregulowaniami.

Kontroli poddawano opracowane regulaminy ZFŚS wydatkowania środków funduszu socjalnego oraz prowadzenia ewidencji księgowej.

Ponadto w zakresie ZFŚS oraz zasad premiowania pracowników administracji i obsługi przeprowadzane są kontrole przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił, że kredytobiorcami są dyrektorzy szpitali, Rada powiatu dokonała poręczenie tych kredytów. W imieniu Rady powiatu poręczenie złożył Starosta, Wicestarosta i kontrasygnatę złożyła pani Skarbnik powiatu. Decyzję o wydłużeniu o 6 mcy spłaty kapitału podejmuje kredytobiorca. Okres spłaty kredytu nie ulega zmianie, tylko raty będą większe. Od lutego przyszłego roku rozpocznie się spłata kapitału. My natomiast tzn. Starosta, Wicestarosta i pani Skarbnik złożyliśmy tam swoje podpisy.

Odnośnie przetargów - powiedział, że przetargi, które są ogłaszane i finansowane przez starostwo. Sprzedaż nieruchomości, gruntów i działek, jest prowadzona przez Wydział Geodezji. Przetargi są prowadzone przez dyrektorów poszczególnych jednostek i jeżeli coś jest nie tak to Wydział Kontroli tymi sprawami zajmuje się.

Odnośnie zatrudniania osób spokrewnionych, nie ma zakazu zatrudniania takich osób, dlatego też trudno do tego pytania odnieść się.

Ad. 18

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zamknął obrady XXII sesji Rady Powiatu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Janina Sidor

Edward Sznabowicz

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-12-2004 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2004 10:06