herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XXI


Protokół Nr XXI/2004

Z posiedzenia XXI Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 21 lipca 2004 roku w Starostwie Powiatowym

w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1500.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia XXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że

w obradach udział bierze 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecna radna Wiesława Konofalska.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia

„Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu

Myśliborskiego”.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków

finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na 2005 rok

na zadanie: „ Modernizacja dróg powiatowych”

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów

przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie

szans edukacyjnych dla uczniów i studentów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu

myśliborskiego na 2004 rok.

6. Zamknięcie obrad.

Ad. 2

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia

„Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że od momentu uchwalenia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego” wprowadzonych zostało wiele zmian do uchwały.

W WPI przeznaczone są środki na termomodernizację Bursy Szkolnej w kwocie 823 tys. zł, która uchwałą rady powiatu została zlikwidowana z dn. 31 sierpnia br. Dlatego też na dzisiejszej sesji w WPI powinna być wprowadzona zmiana dot. bursy szkolnej.

Należało by się również zastanowić, czy nie należało by zmienić przeznaczenia środków na dobudowę skrzydła w DPS np. na modernizację DPS.

Zapytał na jakim etapie jest sprawa przekazania dla Marszałka Zachodniopomorskiego MOW w Renicach. Jeżeli mamy przekazywać MOW to czy również i w tym punkcie nie zmienić WPI.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśni, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu, po to by zmienić WPI w częsci dot. punktu 13 załącznika do niniejszej uchwały po to, by wypełnić wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na dokończenie remontu drogi w miejscowości Trzcinna.

W poprzedniej uchwale w WPI był zapis, że na II etap remontu tej drogi przeznaczono kwotę 1.000.000 zł z tym, że nie brano pod uwagę podatku VAT. Na tym polega zmiana wprowadzona do WPI.

Kolejno powiedział, ze radny W. Wojtkiewicz zaproponował by na dzisiejszej dodatkowo nanieść zmiany dot. Bursy szkolnej, DPS. Takie zmiany będą mogły być nanoszone po szczegółowej analizie.

Odnośnie MOW - poinformował, że Marszałek odwołał się od decyzji Kuratora w sprawie przekazania MOW dla Marszałka, uzasadniając, że nie posiada środków na przejęcie tej placówki.

Radny Andrzej Potyra poprosił o wyjaśnienie czy została już opracowana nowa dokumentacja na modernozacaję drogi na ul. Szosowej w Barlinku.

Czy na ul. Szosową również będzie składany wniosek o pozyskanie dodatkowych środków na remont, tak jak na drogę w Trzcinnej.

Starosta Powiatu wyjaśnił, że droga w Trzcinnej przygotowywana była przez okres ok. 2 lat.

Wyjaśnił, że do końca sierpnia br. dokumentacja ta zostanie zaktualizowana.

Nikt więcej uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za pozytywną opinią głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” został przyjęty.

Uchwała Nr XXI/157/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 lipca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia

„Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

Ad. 3

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na 2005 rok na zadanie: „ Modernizacja dróg powiatowych”

Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za pozytywną opinią głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na 2005 rok na zadanie: „ Modernizacja dróg powiatowych” został przyjęty.

Uchwała Nr XXI/158/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na 2005 rok na zadanie: „ Modernizacja dróg powiatowych”

Ad. 4

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów

przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie

szans edukacyjnych dla uczniów i studentów.

Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za pozytywną opinią głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały uchwalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów został przyjęty.

Uchwała Nr XXI/159/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia regulaminów

przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie

szans edukacyjnych dla uczniów i studentów.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za pozytywną opinią głosowało - 14 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się - 2 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok został przyjęty.

Uchwała Nr XXI/160/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Ad. 6

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zamknął obrady XXI sesji Rady Powiatu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Janina Sidor

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-12-2004 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2004 10:05