herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XX


Protokół Nr XX/2004

Z posiedzenia XX Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 30 czerwca 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu,

przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1850.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że

w obradach udział bierze 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny na obradach sesji radny Marian Polański.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad sesji.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji dwa dodatkowe punkty:

 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok jako punkt 23 porządku obrad. Powiedział, że projekt tej uchwały omawiany był na Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, a także na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Powyższych zmian proponuje się dokonać w związku z koniecznością urealnienia ponadplanowych dochodów i odwrotnego przekazania jednostkom: ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku, ZSP Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie, ZSP nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu, Dom Wczasów Dziecięcych z przeznaczeniem na opłacenie energii cieplnej i elektrycznej.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu myśliborskiego na 2004 rok jako punkt 24 porządku obrad. Powyższych zmian proponuje się dokonać w związku z otrzymaniem kwoty 194.383 zł z Ministerstwa Finansów zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach, który został przyjęty do prowadzenia z dniem 01 stycznia 2004 roku zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

Radny Mariusz Norsesowicz zaproponował wycofanie z porządku

obrad sesji punktów 21 i 22, które dotyczą podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego. Zdaniem radnego decyzja o zbyciu tych nieruchomości powinna być przemyślana, skalkulowana i powinna być podjęta później. Nie ma pośpiechu, by pozbywać się majątku powiatu gdyż w każdej chwili można dokonać zbycia nieruchomości. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze pewności, czy te nieruchomości nie będą dla powiatu jeszcze potrzebne.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zaproponował przesunięcie dwóch punktów porządku obrad 19 i 20, które dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala w Barlinku i w Dębnie, ponieważ poprzedzające je uchwały są proste i nie będzie problemów z ich podjęciem, natomiast sprawozdania finansowe należy omówić, wyjaśnić w związku z tym nie potrzebnie dyrektorzy szpitali wraz z księgowymi mieli by tak długo czekać.

Radny Bolesław Bortnowski poparł wniosek radnego M. Norsesowicza. Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia głosował za pozytywną opinią projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości, lecz po przeanalizowaniu tej propozycji zmienił zdanie i doszedł do wniosku, że być może jest to przedwczesna decyzja. Jeżeli szpitale będą prywatyzowane, wówczas działki te mogą stać się potrzebne dla szpitala.

Na obrady sesji przyszedł radny Marian Polański.

Nikt więcej nie zgłosił uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zarządził głosowanie.

Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu 23 o brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok głosowało - 17 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się - 2 radnych.

W wyniku głosowania punkt został wprowadzony do porządku obrad.

Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu 24 o brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok głosowało - 17 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się - 2 radnych.

W wyniku głosowania punkt został wprowadzony do porządku obrad.

Za wycofaniem z porządku obrad punktu 21 o brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego głosowało - 7 radnych, przeciw- 10, wstrzymało się - 2 radnych.

W wyniku głosowania wniosek radnego N. Norsesowicza o wycofanie tego punktu został odrzucony.

Za wycofaniem z porządku obrad punktu 22 o brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego głosowało - 7 radnych, przeciw- 10, wstrzymało się - 2 radnych.

W wyniku głosowania wniosek radnego N. Norsesowicza o wycofanie tego punktu został odrzucony.

Za przesunięciem punktu 19 o brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala w Barlinku do punktu 9 głosowało - 8 radnych, przeciw - 8 radnych, wstrzymało się -3 radnych.

W wyniku głosowania wniosek radnego W. Wojtkiewicza o przesunięcie tego punktu został odrzucony.

Za przesunięciem punktu 20 o brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala w Barlinku do punktu 9 głosowało - 8 radnych, przeciw - 8 radnych, wstrzymało się -3 radnych.

W wyniku głosowania wniosek radnego W. Wojtkiewicza o przesunięcie tego punktu został odrzucony.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad,

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

 7. Informacja nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2003 rok.

 8. Informacja nt. przygotowania rolników i użytkowników gospodarstw rolnych do korzystania ze środków pomocowych UE.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Myśliborskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne powiatu niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

 12. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo wychowawczej.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności w odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Myśliborzu.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Gminy Barlinek.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

SPZOZ Barlinek,

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

SPZOZ Dębno,

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu

Myśliborskiego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu

Myśliborskiego

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na

2004 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na

2004 rok.

25.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

26. Wolne wnioski i informacje.

27. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z XIX posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał, czy są inne wnioski.

Nikt uwag nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 4 radnych.

Ad. 4

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że w dniu 11 czerwca br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w 2004 roku. Poprosił o wyjaśnienie, czym spowodowany został przejściowy deficyt i dlaczego Zarząd Powiatu podjął taką uchwałę.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że na posiedzeniu w dniu 28 maja br. rozpatrywał wniosek dot. zabezpieczenia środków finansowych na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków: ZSP Nr 1 w Dębnie, Domu Dziecka w Dębnie oraz sali sportowej ZSP nr 2 w Myśliborzu. Poprosił o wyjaśnienie jaką Zarząd Powiatu przyznał kwotę na zrealizowanie tego zadania.

Kolejno powiedział, że Zarząd przyjął wniosek dyrektora ZSP nr 1 w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków w planie w związku z koniecznością dokonania opłat za olej opałowy. Poprosił o wyjaśnienie z jakiego paragrafu dokonano przeniesienia, z jakiego tytułu, a także w jakiej wysokości.

Zarząd przyjął wniosek dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków finansowych w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki. Poprosił o podanie informacji w jakiej kwocie przyznano dodatkowe środki.

Zarząd zapoznał się z koncepcją utworzenia Centrum Edukacyjnego Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp w Barlinku. Poprosił o przybliżenie kwoty niezbędnej do utworzenia tego Centrum.

Zarząd omówił informację Naczelnika Wydziału Oświaty w sprawie planowanej waloryzacji płac pracowników w szkołach i placówkach. Od miesiąca czerwca realizowana jest waloryzacja w podległych jednostkach Starostwa. Poprosił o wyjaśnienie, czy dotyczy to wszystkich szkół, łącznie z wydziałami starostwa i skąd Zarząd zamierza pozyskać na to środki.

Zarząd dokonał analizy materiału na temat „strategii zrównoważonego rozwoju powiatu myśliborskiego”. Poprosił o poinformowanie na jakim etapie jest przygotowywanie tego materiału, kiedy radni otrzymają do zapoznania się strategię rozwoju powiatu.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZSP nr 2 w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nagród dla nauczycielek, które osiągają bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej, wyróżniają się zaangażowaniem w pracę w roku szk. 2003/04. Poprosił o przedstawienie komu te nagrody zostały przyznane, a także w jakiej kwocie.

Poprosił również o przedstawienie wyników przeprowadzonej w tym roku matury pisemnej i ustnej w ZSP nr 2 w Myśliborzu.

Zarząd zapoznał się z funkcjonowaniem PINB, przeprowadził z Inspektorem rozmowę na temat wykonywanych obowiązków w zakresie nadzoru budowlanego.

PINB złożył swoje wyjaśnienia, że w miarę swoich umiejętności i fachowości stara się jednorazowo rozpoznać każdą sprawę wniesioną przez interesanta i po dogłębnej analizie podejmuje decyzje. Podejmowane decyzje nie zawsze są pomyślne dla zainteresowanej strony w sprawie ale stara się każdorazowo wyjaśnić stronie, że na inne rozwiązanie obowiązujące przepisy nie pozwalają. Zapytał, czy sprawa ta została zakończona tylko na pouczeniu PINB jak ma załatwiać sprawy.

Poprosił o przedstawienie radnych ile było wydanych decyzji, ile było odwołań i ile było uchylonych.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że Zarząd dokonał analizy Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego szkół do obsługi placówek oświatowych w powiecie. Zgodnie z ustaleniami Zarządu Wydział Oświaty, Kultury i Sportu opracował wstępną koncepcję utworzenia tego zespołu. Zarząd postanowił odstąpić od koncepcji utworzenia Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego szkół. Radny poprosił, by poszerzyć ten punkt i wyjaśnić, ponieważ kwestie te nie były omawiane na posiedzeniach Stałych Komisji Rady.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił wyjaśnień:

 • radnego M. Norsesowicza poinformował, że Zarząd podjął decyzję o zaciągnięciu kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ w czasie nie spływała dotacja od Wojewody. Są określone kłopoty i trudności w spłacaniu. Zorganizowana została narada z dyrektorami szkół, gdzie zwrócono się z prośbą do aby zmniejszyć do minimum godziny nadliczbowe., a także żeby godziny nadliczbowe były przyznawane nie tylko nauczycielom dyplomowanym, którzy dwukrotnie więcej zarabiają od nauczycieli stażysty, kontraktowego, bądź mianowanego, po to żeby w miarę możliwości wygospodarować określoną sumę pieniędzy. Gdyby były pieniądze na pewno nie zlikwidowano by ZSP nr 1 w Myśliborzu i ZSO w Barlinku, nie dokonywano by oszczędności w zespołach księgowych i obsługi szkół i szereg innych działań. Zarząd Powiatu jest upoważniony do zaciągania kredytów w rachunku bieżącym do kwoty 800.000 zł. Wynegocjowano z bankiem dobre warunki, po podpisaniu umowy radni zostaną poinformowani jaka kwota została wykorzystana.

 • radnego W. Wojtkiewicza poinformował, że:

- wygospodarowana została kwota w wys. 30.000 zł. na sporządzenie

dokumentacji technicznej na ocieplenie i wymianę okien sali

gimnastycznej w ZSP w Dębnie, budynku Domu Dziecka w Barlinku

i ZSP nr 2 w Myśliborzu.

Mając dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę można złożyć

wnioski do pozyskania środków z UE.

- dla „Ogniska Pracy Pozaszkolnej” Słoneczna Gromada została przyznana

kwota 5.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie przejazdu młodzieży

autokarem do Konina, gdzie zdobyli I nagrodę w konkursie.

- w ZSP nr 1 w Barlinku środki zostały przeniesione w planie z energii na

ogrzewanie w związku z dokonaniem opłat za olej opałowy w kwocie

ok. 10.000 zł.

- Fundacja „Talent, Promocja, Postęp” ze Szczecina, chce się zająć przede

wszystkim młodzieżą i dorosłymi. Żadna kwota z powiatu na ten cel nie

będzie przeznaczona, gdyż nie zachodzi taka potrzeba, wręcz będziemy

dążyć żeby na tym zarobić.

- Zarząd rozpatrywał kwestie dot. waloryzacji w oświacie, obejmuje ona

wszystkie jednostki Starostwa (oświatowe) w kwocie ponad 300.000 zł.

Na razie nie są brane pod uwagę pracownicy administracji i obsługi.

- odnośnie strategii zrównoważonego rozwoju powiatu myśliborskiego to

odbyło się kilka spotkań ( co najmniej 5) w celu omówienia

poszczególnych rozdziałów w celu ich opracowania.

W dniu 28 czerwca br. otrzymaliśmy dyskietkę z opracowaną strategią.

Nad strategią pracowali wszyscy naczelnicy wydziałów, jednostek

podległych Starostwu, Zarząd Powiatu, a także przedstawiciele

samorządów lokalnych. Projekt strategii planuje się przekazać dla

radnych w okresie wakacyjnym w celu zapoznania się i zgłoszenia

ewentualnych poprawek.

Nigdzie nie było powiedziane, że w czerwcu Rada powinna uchwalić

Strategię, lecz że w czerwcu ma być przygotowany dokument.

- nagrody zostały przyznane dla dwóch nauczycielek, które odchodzą na

emeryturę. Łączna kwota tych nagród wyniosła 1.400 zł.

- w ZSP Nr 2 w Myśliborzu matura przebiegła prawidłowo; na 201

absolwentów do matury przystąpiło 182 uczniów. Pisemny egzamin

maturalny zdało 162 absolwentów, 20 uczniów nie zdało części pisemnej.

Do egzaminu poprawkowego z części ustnej w sierpniu przystąpi 19

absolwentów.

 • dla radnego W. Wojtkiewicza zostało przesłane pismo kierowane od PINB w Myśliborzu Pana Huberta Walasa dot. ilości wydanych decyzji i postanowień w latach 2003-2004 oraz ilości odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wraz z rezultatem ich rozpatrzenia przez organ wyższego stopnia. Wydane decyzje w 2003 roku - 62, w 2004 - 50, wydane postanowienia w 2003 roku - 29, w 2004 roku - 28. Ilość spraw, które wpłynęły do Inspektoratu w 2003 roku 1.754, w 2004 roku - 996. Natomiast ile i gdzie uchylono, to zostanie dopiero rozliczone przez PINB i przekazane do wiadomości.

- na posiedzeniu ZP przeprowadzono rozmowę z PINB Panem Hubertem

Walasem pod kątem załatwiania interesantów. PINB przekazał, że sprawa

Pani Goleckiej i jedna sprawa w Myśliborzu to są sprawy z lat

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, które cały czas się ciągną. Sprawy te

nie wynikają z winy PINB, lecz wydających te postanowienia i decyzje

poszczególnych urzędów naszych miast i gmin.

Jako Starosta mogę tylko wnioskować do Pana Walasa, a Inspektor

w imieniu nadzoru wojewódzkiego i Wojewody może podejmować

określone decyzje w tej kwestii. Zarząd w sposób jednoznaczny podjął

decyzje, że nie wnioskuje o żadne kwestie dot. PINB.

 • temat zespołu Ekonomiczno -Administracyjno szkół został

wywołany na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Zrobiono rachunek

ekonomiczny, który został opisany w sprawozdaniu z pracy Zarządu.

Wywołany był ten temat w tym czasie kiedy jeszcze nie dokonywano

racjonalizacji sieci szkół i placówek w powiecie jak również obsługi

ekonomicznej i administracyjnej naszych szkół. W związku z tym Zarząd

stwierdził, że dokonano już znacznego zmniejszenia etatów

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Starostwa oraz przy tak

dużej odpowiedzialności i dużej liczbie zadań jakie stoją przed szkołami

tworzenie jeszcze jednego pośredniego członu między organem

prowadzącym a dyrektorem szkoły nie przyczyni się do lepszego ich

funkcjonowania.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że chciałby sprostować informację Starosty i zwrócić uwagę, że sprawy, które zaczynają się przewijać na sesji to nie wszystkie sprawy są z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych i dot. osób, które zawiniły, a PINB nie może w tych sprawach nic zrobić. Informacja podana przez Starostę jest niekompletna. Są przecież sprawy bieżące i są sprawy w których PINB wykazuje bardzo zdecydowane działanie w sprawach samowoli budowlanej. Niejednokrotnie udowodnił, że potrafi zdecydowanie zadziałać w sprawach samowoli budowlanej. Sprawa PINB będzie przedmiotem interpelacji na dzisiejszej sesji.

Kolejno stwierdził odnośnie wyników z przeprowadzonej matury w ZSP nr 1 w Myśliborzu, nie usłyszał ile osób nie zdało ustnej matury.

Kolejno poinformował, że w ZSP przy ul. Kościuszki w Gorzowie Wlkp. na 201 absolwentów zdało 200 ucz. Średnia wyniosła 4,27, ponad 50 absolwentów ukończyło szkołę ze średnią 5,96.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że nigdy nie użyłem stwierdzenia do Państwa cyt: „zwracam Państwu uwagę”. Nawoływał, że wszyscy radni powinni wzajemnie szanować. Do egz. poprawkowego przystąpi w sierpniu 19 uczniów z jednego przedmiotu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz wyjaśnił, że tego typu sformułowanie nie jest czymś niegrzecznym. Takich zwrotów używają posłowie w sejmie i nikt nikomu nie mówi, że jest to nie na miejscu. Jest to normalnie przyjęta procedura, nie rozumie skąd u Starosty takie odczucie.

Ad. 5

Interpelacje i zapytania.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej otrzymał artykuł z Gazety Samorządu i Administracji z dn. 21.06.2000 roku dot. zasad rozpatrywania skarg przez radę powiatu. Zapytał czy wszyscy radni otrzymali ten artykuł.

Kolejno powiedział, że skargi powinny być badane bardzo szybko (w ciągu 30 dni). Zgodnie z art. 237 par. 1 i 3 kpa. rada powiatu powinna rozpatrzyć skargę dot. zadań lub działalność kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Zarzuty zawarte w skardze powinna zbadać komisja rewizyjna, która wykonuje zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli.

W miesiącu maju przed posiedzeniem Komisji Rewizyjnej pani I. Golecka wniosła skargę na PINB do Rady Powiatu. Na poprzedniej sesji wszystkie załączniki do tej sprawy zostały przekazane dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Poprosił o wyjaśnienie czy pani I.Golecka została zawiadomiona o sposobie rozpatrzenia jej skargi.

Gdzie jest skarga, która wpłynęła do Starostwa we wrześniu 2000 roku.

Czy wszystkie skargi, które wpływają do Starostwa są rejestrowane i przekazywane według właściwości.

Uważam, że Rada Powiatu powinna udzielić odpowiedzi dla Pani I.Goleckiej.

Nie może być tak, że czujemy się dotknięci że ktoś komuś zwraca uwagę, a z drugiej strony ze stoickim spokojem przechodzimy obok tego że łamiemy prawo.

W wyniku częściowej trudności mamy w tej chwili deficyt, poprosił o przedstawienie inf. w jakiej wysokości występuje deficyt, jak to się ma do podejmowanych przez radę uchwał, w których nie wykazuje się źródeł pokrycia wykonania danej uchwały.

Na początku roku podjęta została uchwała w sprawie zwiększenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów i kierowników szkól, poprosił o udzielenie odpowiedzi, czy podjęcie tamtej uchwały zostało wprowadzone w życie, dla ilu dyrektorów i kierowników został zwiększony dod. motywacyjny. Dotyczy to również zastępców dyrektorów i kierowników.

Kolejno radny poprosił, by Zarząd Powiatu przedstawił bieżącą sytuację finansową szpitali, przede wszystkim w jaki sposób Zarząd zamierza pomóc dla szpitali w obsłudze długu. Omawiając sprawozdania finansowe szpitali dowiemy się jakie wysokie koszty wynikają z obsługi długu. Od m-ca lipca rozpocznie się spłata kapitału, zapytał czy Skarbnik Powiatu ma zabezpieczenie środków finansowych, na wypadek, gdyby szpitale nie spłacały rat kredytu.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że w Barlinku przy ul. Leśnej zlikwidowane zostało LO, poprosił o przedstawienie inf. jak wygląda proces łączenia się przeniesionego LO do ZSP Nr 1 w Barlinku. Czy ta integracja przebiega bez zakłóceń.

Radny Andrzej Potyra poinformował, że jeżdżąc na sesje przez gm. Nowogródek w miejscowości Kinice naprzeciw jeziora jest droga w prawo, na której obowiązuje zakaz skrętu. Poprosił o wyjaśnienie.

Zapytał również, czy zakończone już zostały prace polegające na łataniu dziur w drogach, a także czy zakończona została już modernizacja budynku ZSP nr 1 w Barlinku. Poprosił o przedstawienie kwoty tego przesięwzięcia.

Ad.6

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Z-ca Komendanta Powiatowego Pan Zdzisław Czerwik zapoznał radnych z inf. nt. bezpieczeństwa publicznego w powiecie, według załączonej informacji.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Józef Getman poinformował, że na posiedzeniu Komisji opinia członków Komisji była pozytywna.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz stwierdził, że informacja dot. stanu bezpieczeństwa publicznego została przyjęta.

Ad. 7

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: Informacja nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2003 rok.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Beata Stachurska - Wołk powiedziała , że we wszystkich gminach powiatu myśliborskiego, oprócz gminy Barlinek, odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, których zarejestrowanych było w końcu 2003 roku 8.551 osób. Łącznie w powiecie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 333 osoby z tego najwyższy wzrost zanotowano w gminie Dębno o 264 osoby. W gminie Barlinek liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 136 osób. Stopa bezrobocia wynosiła 29,4%.

Bezrobotne kobiety stanowiły połowę populacji bezrobotnych, 88% zarejestrowanych kobiet nie posiadało prawa do zasiłku, prawie 47% zamieszkiwało na terenie wiejskim. Zasiłek dla bezrobotnych pobierało 1.487 osób, co stanowi 17,4 % zarejestrowanych. Najwyższy odsetek zasiłkobiorców 20,4% odnotowano w gminie Dębno. 4.015 osób bezrobotnych zamieszkiwało na wsi, co stanowi 47% ogółu bezrobotnych. Najwyższy odsetek bezrobotnych zamieszkałych na wsi odnotowano w gminie Myślibórz - 50,4%.

Na koniec 2003 roku zarejestrowanych było 311 absolwentów szkół. Bezrobotni absolwenci stanowili 3,6% z ogólnej populacji bezrobotnych. Jednocześnie zaznaczyć należy, że z ogólnej liczby zarejestrowanych absolwentów 245 było w trakcie odbywania stażu zawodowego. Najwyższy odsetek zarejestrowanych absolwentów tj. 30% stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, 15% absolwentów posiadało wykształcenie wyższe.

Z ogólnej populacji bezrobotnych, prawie 53% stanowiły osoby w wieku do 34 lat, 39% osób posiadało wykształcenie gimnazjalne lub niższe, a 34% wykształcenie zasadnicze zawodowe. Bezrobotni z wykształceniem wyższym stanowili 2,5% ogółu, 24% zarejestrowanych bezrobotnych dotychczas nie pracowało i 24% bezrobotnych posiada staż pracy krótszy niż 1 rok. 33% bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż 2 lata, a 19% nie pracuje od ponad roku. Natomiast od początku bieżącego roku liczba bezrobotnych spadła o 512 osób wg. Stanu na koniec maja. Najwyższy spadek odnotowano w gm. Barlinek o 227 osób i w gminie Myślibórz o 188 osób.

W ciągu całego 2003 roku PUP pozyskał 1812 ofert pracy. Największą liczbą ofert pracy dysponowała Filia w Barlinku - 653, w Myśliborzu pośrednik pracy miał od realizacji 569 ofert, natomiast filia w Dębnie pozyskała 569 ofert pracy. Z uwagi na podjęcie pracy w ub. roku wyrejestrowało się 2.948 osób bezrobotnych.

W ub. roku z porad indywidualnych udzielanych przez doradców zawodowych skorzystało łącznie 776 osób bezrobotnych. Poradnictwem grupowym objęto 796 osób. Dodatkowo z wsparcia doradztwa zawodowego skorzystało 499 osób długotrwale bezrobotnych. Największą grupę klientów doradztwa zawodowego stanowiły osoby bez kwalifikacji zawodowych.

Zajęciami w Klubach Pracy objętych zostało 361 osób bezrobotnych. Tematyka zajęć obejmowała przed wszystkim zagadnienia z zakresu:

-metod pozyskiwania pracy,

przygotowania dokumentów aplikacyjnych,

przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Kwota środków Funduszu Pacy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku ub. wynosiła 3.158.000 zł, z tego przyznano algorytmem przez Ministerstwo - 2.305.900 zł. Dodatkowo w wyniku realizowanych programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu pozyskano kwotę 852.100 zł. W ramach pozyskanych środków finansowych aktywizowano łącznie 1310 osób bezrobotnych, z tego 526 osób stanowili absolwenci szkół (40,1%)

W ramach aktywizacji absolwentów wydatkowano kwotę 1.239.000 zł., 398.900 wydatkowano na organizację prac interwencyjnych, 764.700 zł. przeznaczono na zorganizowanie robót publicznych, koszt szkoleń wyniósł łącznie 277.400 zł. Dodatkowo, w ramach robót publicznych realizowano program specjalny „Myśla”, którego koszt wyniósł 192.800 zł. Udzielono 9 pożyczek dla bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą na łączną kwotę 129.000 zł, oraz wypłacono stypendia dla bezrobotnych w kwocie 27.100 zł. w kwocie 14.000 zł. refundowano pracodawcom składki ZUS w wyniku zatrudnienia bezrobotnych na czas określony.

Średnia efektywność w postaci dalszego zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wyniosła 57,4%. Najwyższą efektywnością odznaczały się prace interwencyjne - 85%, refundacja składki ZUS - 83,3% oraz zatrudnienie subsydiowane absolwentów - 70,9%. Najmniej efektywne były roboty publiczne 37,7% oraz wymieniony program specjalny - 39,4 %. Pozostałe wydatki Funduszu Pracy realizowane przez PUP w 2003 roku wyniosły łącznie: 21.831.200 zł, z tego wydatkowano na: zasiłki dla bezrobotnych - 10.879.400 zł, zasiłki przedemerytalne - 7.543.800 zł, świadczenia przedemerytalne - 2.509.500 zł, przygotowanie zawodowe młodocianych - 753.800 zł, rozwój systemu informatycznego.

Na koniec swojej wypowiedzi odniosła się do artykułu w „Myśliborskich Wieściach” w którym była poruszona kwestia bezrobocia na terenie powiatu myśliborskiego. Powiedziała, że nieprawdą jest że Zarząd Powiatu słabo interesuje się sprawami bezrobocia, ponieważ dwóch członków Zarządu Pan Kazimierz Kłoda i Mieczysław Pyciak wielokrotnie wizytowali PUP, przeprowadzali rozmowy nt. problemów jakie PUP ma do pokonania. Pytają o sytuację , plany i ewentualną pomoc.

W ubiegłym roku radny Kazimierz Kłoda i Józef Getman uczestniczyli w półrocznym szkoleniu wraz z pracownikami PUP dot. aktywizacji w rynku pracy oraz przygotowania projektów w tym zakresie.

Ponadto dotychczasowe działania PUP zgodnie z ustawą nie wymagały zatwierdzania przez Zarząd czy samorząd powiatu realizacji swoich planów czy projektów, ponieważ realizowane one były tylko i wyłącznie w ramach środków funduszu pracy. Sytuacja ta zmieniła się po 1 czerwca br.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Julian Witkowski poinformował, że opinia członków Komisji Zdrowia jest pozytywna w kwestii informacji nt. bezrobocia w powiecie.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że samo przygotowanie informacji zostało opracowane bardzo estetycznie, tym nie mniej nie zmienia to faktu, że bezrobocie w powiecie za funkcjonowania samorządu powiatowego prawie podwoiło się. W 1998 roku stopa bezrobocia wynosiła - 16,6%, natomiast obecnie mamy 31,7%. Jeśli chodzi o zarejestrowane osoby bezrobotne to w roku 1998 zarejestrowanych było - 3.600 osób, natomiast w roku bieżącym - 8.551 osób.

Niepokojącym zjawiskiem jest to, że wzrasta liczba tracących pracę i prawo do zasiłku, ponad 7.064 osób utraciło prawo do zasiłku.

Odnośnie artykułu w „Myśliborskich Wieściach „ powiedział, że Dyrektor PUP powiedziała, ze jako samorządy powiatowe nie mamy wpływu na bezrobocie. Trudno zgodzić się z tą argumentacją, ponieważ to właśnie od samorządów dużo zależy czy w danym powiecie bezrobocie będzie wysokie czy też niższe.

Polecił wszystkim do przeczytania książkę pt. „Autostrada” autora Piotra Zielińskiego, który opisuje miasto i jakie to miasto miało atuty przez dziesięciolecia i co przez ten okres czasu zostało zrobione. Miasto to stało się grobem ludzi ambitnych, kierowane to było pod adresem władz lokalnych, ponieważ nic nie zrobili żeby miasto to rozwijało się.

Dobrze by było gdyby w tej informacji dokonano analizy dlaczego stopa wzrasta. Dlaczego tak się stało, że w Barlinku nastąpił spadek osób bezrobotnych. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej poprosiłem Panią Dyrektor, by przygotowała i przedstawiła dane demograficzne.

W tab. nr 2 wykazane zostało, że w mieście Barlinek nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych o 137 osoby. Jak weźmiemy dane demograficzne to okazuje się, że Barlinek opuściło 123 osoby. Należy przygotować informację jak się ma spadek liczby osób bezrobotnych do migracji. W roku 2003 przybyło 333 bezrobotnych, ponad 573 osoby wyjechały na stałe z powiatu.

Ustawodawca w zeszłym roku aż dwukrotnie zmienił ustawę o zatrudnieniu osób dot. to rehabilitacji zawodowe, w tym roku mamy kolejną ustawę, która weszła w życie z dniem 1 czerwca. We wszystkich przepisach zmianie ulega art. 2 gdzie jest definicja bezrobotnego.

Zmieniały się kryteria dot. uznania osoby za osobę bezrobotną. Niewiadomo również, czy tzw. „majstrowanie” przy przepisach nie powoduję, że nasze statystyki polepszają się.

Jeżeli nie stwarza się warunków do rozwoju, jeżeli występuje stagnacja, to bezrobocie będzie nam rosło. W tym zakresie zdaniem radnego władze powiatowe robią za mało. Kolejno powiedział, że pamięta pierwszy artykuł nowo powołanego Starosty, w którym Starosta Janusz Winiarczyk udzielił wywiadu pt. „Pora zachęcać inwestorów” dał wyraźny znak, że będziemy stwarzać warunki dla rozwoju przedsiębiorstw, uzbrajać tereny na działalność gospodarczą.

Radny Marian Polański w kwestii którą poruszył radny W. Wojtkiewicz powiedział, że działania Zarządu skierowane są w kierunku budowania strategii rozwoju powiatu, co w dużej mierze przyczynia się do kształtowania kierunków zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy.

Zgodził się z wcześniejszą wypowiedzią i powiedział, że rzeczywiście statystyki są mylne, ale to dlatego, że m. in. Barlinek daje zatrudnienie osobom z terenu innych gmin i innego powiatu( np. Lipiany, Pełczyce). Ludzie z Barlinka są bardzo przedsiębiorczy stąd nie upadły żadne zakłady, one dalej w takiej czy innej formie egzystują. Na bazie starych zakładów powstają nowe m.in. Barlinek S.A.

Największe problemy są na wsi, gdzie nie rusza ani przemyśl, ani przedsiębiorczość gospodarcza. Na koniec stwierdził, że dobrze ocenia tę sytuację w powiecie myśliborskim.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że podczas debaty w 2003 roku nt. bezrobocia zgłaszał wniosek, by stworzyć możliwość bezrobotnym nauki języka angielskiego przy pomocy PUP. Wniosek ten został przyjęty, w związku z tym poprosił o przedstawienie jak ten wniosek został zrealizowany.

Kolejno poparł wypowiedź radnego W. Wojtkiewicza dot. podawania informacji, które są prawdziwe, ale sposób ich podania żeby był jednoznaczny, ponieważ jeżeli mówi się o spadku bezrobocia nie mówi się, że jednocześnie wyemigrowali ludzie . Działania powinniśmy opierać na prawdzie.

Dzisiaj burmistrz MiG Barlinek poinformował, że jest duża szansa utworzenia w Barlinku kostrzyńskiej podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej. z całą pewnością temat ten będzie dotykał PUP, dlatego zwrócił się z prośbą by dyrektor podjęła działania wyprzedzające.

Odnośnie statystyk, powiedział, że one nie są mylne co najwyżej wyciągane wnioski są mylne.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział, że problem bezrobocia jest problemem bardzo trudnym i skomplikowanym i on ma swoją specyfikę na tych naszych terenach. Cały rejon północny i zachodni tj. przeważające bezrobocie, przekraczające nieraz 30%. Wzięło się z takiej struktury funkcjonowania gospodarczego tych obszarów. Podjęto decyzje o likwidacji PGR i ten problem do dzisiaj pozostaje.

W ub. kadencji na tej sali robiono wszystko żeby zniechęcić inwestora, który chciał zainwestować w Barlinku „Klaus Borne”. Dążono wówczas do tego żeby ten zakład został zamknięty. W ten sposób budowano klimat dla inwestorów z zewnątrz, skutki trwają do dziś.

Ostatnie dane publikowane w Rzeczpospolitej to widać wyraźnie, że najmniej inwestorów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców inwestuje w Polsce. Wynika to z niestabilnego systemu podatkowego i systemu fiskalnego. Jeżeli nie ma stabilizacji to kto będzie inwestował i ryzykował.

Przegrywamy z naszą infrastrukturą, już nawet najtańsza siła robocza u nas nie jest decydującym argumentem lecz infrastruktura, bo jej nie ma.

Kolejno powiedział, że radny nawoływał do przeczytania „Autostrady”. Nie wiem czy kolega pamięta jak rozmawialiśmy w lutym czy styczniu nt. artykułu, który ukazał się wprost, gdzie na wskutek błędnych decyzji w Polsce jest likwidowanych przez US 200.000 miejsc pracy. A przykładem tego jest inwestor, który na terenie Myśliborza sfinansował inwestycje Sanktuarium, on by mógł szczegółowo napisać jak tutaj traktuje się inwestorów i jak się do tego podchodzi.

Radny Bolesław Bortnowski adwocent dla Wicestarosty powiedział, że trzeba zadać pytanie czy ten tworzy klimat co podjął decyzję o lokalizacji w tajemnicy przed radą gminy, bo tak było, czy ten klimat był tworzony w ten sposób że nie brano pod uwagę innej lokalizacji tej fabryki a nie w centrum 100 metrów od jeziora.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział że w swojej wypowiedzi mówił co można zrobić jako samorząd powiatowy jeśli chodzi o bezrobocie. Rola samorządu jest bardzo duża, a to, że nie ma infrastruktury to właśnie wina samorządów.

Obciążenia fiskalne są w Polsce wysokie i o tym wszyscy wiemy i jako rada powiatu nie mamy na to wpływu, gdyż my nie tworzymy przepisów. T o, że te przepisy tworzy ustawodawca i to, że są nieprecyzyjne i urzędnicy takich jak mamy w Starostwie, którzy różnie interpretują te przepisy.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że jeżeli bierzemy się za ocenę kogoś to musimy mieć dowody. Zapewnił, że z chwilą przyjęcia Wydziału Budownictwa z Barlinka i z Dębna otrzymuje tylko i wyłącznie pochwały. Pól roku funkcjonuje Wydział Budownictwa i nie ma ani jednej skargi. Bardzo wysoko ocenia kadrę Wydziału Budownictwa.

Jeżeli już mówimy o jakiejkolwiek kadrze to przed tą kamerą telewizyjną mówmy dosłownie kogo to dot.

Kolejno zapewnił, że bardzo poważnie traktowany jest każdy inwestor; Barlinek S.A. załatwiał w Starostwie pozwolenie na hale produkcyjną, obecnie załatwia pozwolenie na tartak liściasty, a będzie załatwiał pozwolenie na tartak iglasty. Cały czas pilnujemy tego. Jednakowo traktujemy inwestora strategicznego jak również inwestora indywidualnego.

Jeżeli samorządy lokalne nie włączą się w zwalczanie tego bezrobocia to my jako Rada Powiatu i Zarząd sami tego nie załatwimy. Uruchomione zostały roboty publiczne, funkcjonują roboty interwencyjne (w poprzedniej kadencji nie funkcjonowały roboty publiczne), w 2003 roku załatwione zostały środki dwukrotnie większe. W tym roku wstępna kwota wynosiła 1.900.000 zł, już udało nam się zgromadzić ponad 3.600.000 zł. Jako powiat mamy przeciwdziałać bezrobociu, dlatego też należy ocenić pozytywnie te działania, które do tej pory zostały podjęte.

Dyrektor PUP Pani Beata Stachurska - Wołk udzieliła odpowiedzi:

 • odnośnie analizy opuszczających nasz powiat - dane te radnemu W.Wojtkiewiczowi zostały przekazane. Wydziały ewidencji ludności nie były w stanie podać ile osób wymeldowało się w ostatnim czasie.

 • odnośnie statusu osoby bezrobotnej, chodzi tu o osoby samotnie wychowujące dzieci, które w tej chwili przysługują świadczenia systemu pomocy społecznej i w takim przypadku one nie mają prawa do zasiłku dla osoby bezrobotnej. Zastały również wyłączone osoby pobierające zasiłek stały wypłacane przez ZUS. Są to osoby które mają ustalony znaczy bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 • nauka języka obcego na tyle na ile pozwoliły na to środki zorganizowany został kurs nauki języka niemieckiego dla bezrobotnych. W tym roku planowany jest taki kurs w ramach projektu, który będzie złożony do Agencji przedsiębiorczości.

 • Barlinek S.A. - praktycznie codziennie utrzymywany jest kontakt z Barlinek S.A. W ramach możliwości udzielana jest pomoc. W dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy właśnie w tej sprawie o której wspominał radny B.Bortnowski.

Zaplanowane zostało szkolenie osób bezrobotnych pod potrzeby tego zakładu (obsługa wózków widłowych)

Radny Józef Getman powiedział, że należy skupić się merytorycznie nad informacją o sytuacji na lokalnym rynku pracy. Jeżeli możemy mieć jakiekolwiek uwagi względnie plany na przyszłość to możemy tylko i wyłącznie skupić się nad aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu, na które przyznana kwota została w wysokości 3.158.000 zł. Na ten temat możemy dyskutować. Powiat również produkuje bezrobotnych; sanepid, biura pracy, szkoły. Jest to wina niskiego budżetu, nie obwiniajmy się wzajemnie. Możemy również dyskutować, czy środki przyznane zostały prawidłowo wydatkowane. Znajdźmy takie formy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, by kwota na to przydzielona w wys. 3.600.000 została prawidłowo wydatkowana i właściwie spożytkowana.

W wyniku głosowania informacja nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim została zaopiniowana pozytywnie. Za przyjęciem głosowało -15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się 2 radnych. Podczas głosowania nieobecna była radna Wiesława Konofalska i Krystyna Wyszyńska.

Ad. 8

Informacja nt. przygotowania rolników i użytkowników gospodarstw rolnych do korzystania ze środków pomocowych UE.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Andrzej Rupenthal pełniący funkcję kierownika ARiMR Oddziału Terenowego w Dębnie złożył informację na piśmie nt. przygotowania rolników i użytkowników gospodarstw rolnych do korzystania ze środków pomocowych UE.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani pytań ,w związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził , że powyższa informacja została przyjęta.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji

z budżetu Powiatu Myśliborskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów

publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne powiatu niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli

wykonywania zleconego zadania.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Za głosowało 14 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni byli radni: Wiesława Konofalska, Krystyna Wyszyńska, Wojciech Wojtkiewicz, Marian Polański, Mieczysław Pyciak.

Uchwała Nr XX/141/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Myśliborskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne powiatu niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty. Za głosowało 14 radnych, przeciw -0, wstrzymało się - 2 radnych. Podczas głosowania nieobecni byli radni: Wiesława Konofalska, Krystyna Wyszyńska, Wojciech Wojtkiewicz.

Uchwała Nr XX/142/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty. Za głosowało 15 radnych, przeciw -0, wstrzymało się - 2 radnych. Podczas głosowania nieobecni byli radni: Wiesława Konofalska i Krystyna Wyszyńska.

Uchwała Nr XX/143/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw - 2, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni byli radni: Wiesława Konofalska i Krystyna Wyszyńska.

Uchwała Nr XX/144/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni byli radni: Wiesława Konofalska i Krystyna Wyszyńska.

Uchwała Nr XX/145/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które

przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na rok 2004

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni byli radni: Wiesława Konofalska i Krystyna Wyszyńska.

Uchwała Nr XX/146/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które

przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania

z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny. Podczas głosowania nieobecni byli radni: Wiesława Konofalska i Krystyna Wyszyńska

Uchwała Nr XX/147/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania

z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo wychowawczej - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty

spłat należności w odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny. Podczas głosowania nieobecni byli radni: Wiesława Konofalska i Krystyna Wyszyńska

Uchwała Nr XX/148/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty

spłat należności w odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny. Podczas głosowania nieobecni byli radni: Wiesława Konofalska i Krystyna Wyszyńska

Uchwała Nr XX/149/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartografii w Myśliborzu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości od Gminy Barlinek.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni byli radni: Wiesława Konofalska i Krystyna Wyszyńska

Uchwała Nr XX/150/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości od Gminy Barlinek - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Barlinek.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Radny Julian Witkowski powiedział, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa omawiane były sprawozdania finansowe obu szpitali. Oba szpitale zamknęły się wynikiem ujemnym, Barlinek ponad 1.500.000 zł., Dębno 2.100.000 zł. ze względu na trudną sytuację uzależnioną od kontraktów narzuconych przez NFZ spadły przychody w Barlinku ponad 1.240.000 zł, w Dębnie 450.000 zł. Widzimy działania obu szpitali w kierunku zmniejszenia kosztów funkcjonowania szpitali Efekty obniżenia kosztów wyniosły: w Barlinku 1.693.000 zł, a Dębnie. 1.295.000 zł. Wynagrodzenia i płace w Barlinku zmniejszyły się o 766.000 zł., w Dębnie o 472.000 zł. Zmniejszyło się zatrudnienie w szpitalach, na dzień dzisiejszy w Barlinku zatrudnionych jest 195 pracowników, natomiast w Dębnie jest 219 pracowników.

Oba szpitale nie miały wyjścia więc musiały przyjąć kontrakty niższe niż w roku 2002.

Kolejno poinformował, że na posiedzeniu Komisji zaproponowane zostało, by przygotować stanowisko Rady Powiatu Myśliborskiego dot. sprawozdań finansowych szpitali, po czym odczytał treść ww. stanowisko. Stanowisko to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Bolesław Bortnowski zapytał, czy stanowisko odczytane przez Przewodniczącego Komisji Zdrowia będzie stanowiło załącznik do uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Przewodniczący Rady poinformował, że powyższe stanowisko będzie stanowiło załącznik do uchwały.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że na koniec roku zobowiązania obu szpitali wynosiły 15.130.022 zł, według bilansu rachunku zysku i strat.

Na dzień dzisiejszy decydującym problem jest obsługa zadłużenia, która w Dębnie wynosi 1.300.000 zł, natomiast w Barlinku jest to kwota o 500 tys. zł. mniejsza. Łącznie jest to kwota ponad 2.000.000 zł.

Podejmując decyzje w sprawie zatwierdzenia tych wyników szpitali to powinno dokonać się szczegółowej analizy. Co prawda dyrektorzy szpitali przedstawiają nam programy oszczędnościowe, ale trudno jest stwierdzić na ile te programy przekładają się na zmniejszenie kosztów funkcjonowania szpitali.

Zwrócił się z pytaniem do dyrektora szpitala w Barlinku: zobowiązania w bilansie w pkt. 2i 3 wynoszą 7.208.907 tys. zł, natomiast według informacji i opisowej zobowiązania wynoszą ok. 6.722.000 zł. czy to wynika z jakiegoś błędu pisarskiego.I

Dokonując porównania wykonania budżetu za rok 2003 - przychody w Barlinku zmalały o kwotę 1.200.000, natomiast koszty zmalały o kwotę 1.600.000 zł. W porównaniu do roku ub. wynagrodzenia zmalały o 616.000 zł przy czym niewiadomo, czy to jest spowodowane tym, że w roku ub. szpital wypłacił zaległe wynagrodzenia. Uwzględniając tamte wynagrodzenia, pomniejszając o tę kwotę to widać że te wynagrodzenia wzrastają.

Poprosił, by w tych informacjach opisowych było więcej informacji z czego to wynika.

Jeżeli rada powiatu zatwierdzi te sprawozdania to powinna zastanowić się w jaki sposób zmniejszyć obsługę zadłużenia szpitali. Koszty obsługi zadłużenia są bardzo wysokie.

Wspólnie z dyrektorami szpitali należy wypracować program, który dawał by możliwości wychodzenia z tego zadłużenia.

Ze sprawozdań wynika, że przychody wykorzystywane są na pokrycie wynagrodzeń z pochodnymi oraz na obsługę długu. Nie wystarcza środków, na materiały, leki i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szpitali.

Maleją koszty zakupu leków, niepokojące jest to, że brakuje środków właśnie na zakup leków.

Na koniec swojej wypowiedzi wyraził nadzieje, że Zarząd Powiatu wspólnie z dyrektorami szpitali dokonają dogłębnej analizy i podejmą odpowiednie wnioski.

Radny Marian Polański powiedział, że sprawozdania finansowe szpitali były analizowane na posiedzeniach Stałych Komisji. Należy się cieszyć, że w miarę możliwości udaje się utrzymać te sytuację finansową szpitali.

Sprawozdania finansowe szpitali zostały pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Za pozytywną oceną głosowali wszyscy członkowie Komisji.

Radny Ryszard Patkowski zaapelował by radni nie szukali oszczędności w płacach personelu medycznego, gdyż pieniądze te nie są wysokie, a może się zdarzyć sytuacja, że nie będzie chętnych lekarzy do pracy w szpitalach.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że dyskusja ta dowodzi, że wszystkim nie są obojętne losy szpitali powiatowych. Troska ta jest wskazana, bo doświadczenie uczy, że jeżeli bardzo rygorystycznie się podchodzi do analizy kosztów to świadczy o dbania o szpitale.

Kolejno powiedział, że Zarząd Powiatu został przez Radę zobowiązany, by raz na kwartał dokonywał oceny funkcjonowania szpitali. Poprosił o poinformowanie, czy ten wniosek jest realizowany.

Radny Andrzej Potyra poprosił, by przedstawiono radnym informację nt. ankiet, które zostały przeprowadzone w szpitalach.

Radny Mariusz Norsesowicz zwrócił uwagę radnemu M. Polańskiemu, że informując radnych o wyniku głosowania podczas komisji nad sprawozdaniami finansowymi szpitali podał nieprawidłowe głosowanie, ponieważ radny M.Norsesowicz na komisji głosował przeciw przyjęciu tego sprawozdania.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi na zadanie pytania:

 • stanowisko Rady w sprawie kontraktów z NFZ, które zostanie podjęte na dzisiejszej sesji zostanie wysłane do prasy, do NFZ w Szczecinie i w Warszawie, do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz Wojewody Zachodniopomorskiego.

 • co kwartał na posiedzeniu Zarządu oceniane jest funkcjonowanie szpitali powiatowych., pod kątem oszczędności i przyjętego programu oszczędno ściowego. W sprawozdaniach z pracy Zarządu bardzo obszernie jest zawarta informacja w tej sprawie. Teraz przyjęto, że co miesiąc analizowane jest zadłużenie szpitali, te informacje również są przekazywane w sprawozdaniach z pracy Zarządu.

 • Ankiety w sprawie satysfakcji pacjentów ze świadczonych usług przez SPZOZ-y zostały przywiezione do Starostwa, w tej chwili są w opracowaniu, po uzyskaniu wyników z przeprowadzonych ankiet radni zostaną poinformowani.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 2, wstrzymał się - 1 radny.

Uchwała Nr XX/151/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Barlinek - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Myśliborzu.

Ad. 20

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Dębno.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Uchwała Nr XX/152/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Dębno - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 21

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że należy się zastanowić czy te działki wymienione w projekcie uchwały powinny być sprzedane.

Decyzja o zbyciu tych nieruchomości powinna być przemyślana, skalkulowana, co oznacza, że powinna być podjęta później. Nie ma pośpiechu, by pozbywać się majątku powiatu, gdyż w każdej chwili można dokonać zbycia nieruchomości. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze pewności, czy te nieruchomości nie będą dla powiatu jeszcze potrzebne.

Pozbywanie się nieruchomości niezabudowanej, które nie wymagają większych nakładów finansowych jest nieprzemyślane i pochopne.

Jeżeli podjęta zostanie decyzja o sprzedaży tych działek to powinno być sprzedane w Myśliborzu przy ul. Północnej w granicach 50.000 zł za każdą z tych działek, a w granicach 40.000 zł za działki przy ul. Sienkiewicza w Barlinku.

Należy również zastosować do tej pory nie praktykowane metody poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, że to jest do sprzedaży (z podaniem dokładnych danych).

Radny Julian Witkowski zapytał dyrektora Szpitala w Barlinku czy na tej działce przy szpitalu planowane jest lądowisko dla śmigłowców.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że kolejny raz taka ważna sprawa i odbywa się dyskusja bez udziału rad społecznych przy SPZOZ- ie. Dotyczy to bezpośrednio szpitali dlatego też powinna być również opinia rady społecznej. Dobrze by było żeby w tej kwestii wypowiedział się dyrektor SPZOZ w Barlinku.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że głosowano uchwałę dot. przejęcia od gminy Barlinek w wieczyste użytkowanie terenu przy ZSP Nr 1 w Barlinku, ponieważ teren ten był powiatu. Gmina nie chciała tego terenu przekazać dla powiatu na własność ponieważ bała się, że Starostwo ten teren sprzeda. W uchwale został umieszczony zapis, że jest to z przeznaczeniem na cele oświatowe.

Podobna sytuacja jest z działką przy szpitalu. Od czasu kiedy szpital funkcjonuje w Barlinku ten teren zawsze był zabezpieczony na potrzeby szpitala. Praktycznie były różne koncepcje rozbudowy szpitala, stworzenia lądowiska dla śmigłowców.

Niewiadomo, czy w przyszłości to nie będzie warunkiem pozostawienia szpitala w mieście Barlinek.

Radny Marian Polański powiedział, że mało było przypadków, żeby na tych działkach lądował helikopter, najczęściej ląduje na stadionie miejskim, a mamy jeszcze stadion przy ZSP nr 2.

Rzućmy tę dawną gospodarkę, duży zakład, wielkie powierzchnie, niepłacenie podatku od nieruchomości itp., teraz jest odwrotnie, trzeba płacić podatek od nieruchomości. Dajmy narzędzie rozwoju, wprowadźmy nowe podmioty, ewentualnych potencjalnych klientów.

Radny Mariusz Norsesowicz cały czas będę namawiał, żebyśmy zostawali przy dużych nieruchomościach, w tej chwili u wielu z państwa kołaczą się myśli związane z przynależnością partyjną, z dyscypliną. Dajmy sobie z tym spokój. Pomyślmy faktycznie czy przygotowani jesteśmy na to żeby w ten sposób ratować budżet 2004 następnie 2005itd. Czy o to wszystkim chodzi. Działki zawsze można sprzedać. Zarząd powinien zastanowić się nad tym w jaki sposób inaczej zacząć oszczędzać, może na sobie, może poprzez zmniejszenie kosztów administracyjnych, może rzeczywiście zaproponujmy żeby była zmniejszona ilość radnych, struktura administracyjna.

Radny Kazimierz Kłoda stwierdził, że jeżeli w planie przestrzennego zagospodarowania przy ul. Sienkiewicza i ul. Północnej są zgodne z tym planem spełniają funkcje budowlane to dlaczego nie możemy tego sprzedać. Będę zabiegał przy zbyciu działek przy ul. Sienkiewicza, by te pieniądze wróciły na cele szpitala na konkretne zakupy.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że oczywiste jest, że śmigłowce nie lądują na tych działkach ponieważ nie są one dostosowane. Ladowisko o którym radny wspomniał przy szkole nr 2 jest w lesie i tam nic nie wyląduje, może oprócz bociana.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wyraził swój sprzeciw sprzedaży tych działek, a szczególnie tych przy ul. Północnej w Myśliborzu, ponieważ działki te są potrzebne dla budynku bursy. Przed chwilą radni zatwierdzili sprawozdania finansowe szpitali gdzie długi szpitala osiągnęły kwotę ponad 15 mln. złotych i nikt z tych radnych nie dyskutował w jaki sposób można pomóc dla szpitala. Po prostu radni czekają na przetrzymanie tego problemu.

Przy tych długach które mają szpitale i przy rysującym się deficycie na koniec br. to zadłużenie powiatu może sięgnąć 21 mln. zł.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że należy wziąć pod uwagę pozycję szpitala przy potencjalnej jego prywatyzacji w przyszłości. Jeżeli szpitale mają mieć również swoich inwestorów to gdzie inwestorzy decydując się na udział w prywatyzacji szpitali na pewno będą brali pod uwagę możliwości rozwoju świadczenia usług zdrowotnych w przyszłości. Na dzień dzisiejszy głosowanie nad zbyciem nieruchomości działek przy ul. Sienkiewicza w Barlinku powinno odbyć się przynajmniej za rok kiedy będzie znana koncepcja dot. rozwoju służby zdrowia.

Radny Kazimierz Kłoda zgłosił wniosek o 10 minut przerwy.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku Pan Ryszard Mitek powiedział, że odbył rozmowę z Prezesem Barlinek S.A. w kwestii udostępnienia lądowiska firmy dla potrzeb szpitala. Prezes firmy oświadczył, że zastanowi się nad tą propozycją i udzieli odpowiedzi.

Do tej pory korzystano z lądowiska na stadionie, a taka potrzeba zachodzi zaledwie 3-4 razy w roku.

Poinformował, że od samego początku brał udział w rozmowach nad przygotowaniem tych działek do zbycia.

Na koniec wyraził nadzieje, iż duże przychody ze sprzedaży tych działek będą służyły szpitalowi, czy też na remonty, czy na działalność bieżącą.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że to rada zobowiązała go do szukania dochodów. Minęły czasy klamkowania pod drzwiami poszczególnych Ministerstw, pisania wniosków, jeżdżenia do Wojewody, kłaniania się itp. Udało się pozyskać w ub. roku ponad 2,5 mln. , tym roku takiej dużej sumy na pewno nie będzie.

To właśnie Rada Powiatu zobowiązała mnie do tego, że to co jest zbędne dla powiatu i funkcjonowania naszych kompetencji odpowiednie przygotowywać wnioski i takie wnioski przygotowuje i daje pod rozwagę Państwa, żebyście podjęli decyzję.

Rok temu spotkałem się z dyrektorem szpitala w Barlinku i na pytanie czy ten teren jest mu potrzebny usłyszałem odpowiedź, że teren ten jest zbędny,. W związku z tym przez ok. roku czasu trwały przygotowania i pertraktacje z gminą Barlinek , by w sposób prawidłowy przygotować ten teren pod zabudowę mieszkań. Dopiero teraz to wszystko udało się w odpowiedni sposób przygotować.

Wcześniej radny Andrzej Potyra poruszył temat , że gmina Barlinek oddała dla powiatu kawałek terenu, oddała to co dawno było własnością powiatu i szkoły. Szkoła jest ogrodzona i proszę sprawdzić gdzie idzie płot. Dlatego też oddano nam ten teren, a że zrobiono to na złość Starostwu ponieważ przeniesiono szkołę na Leśnej i uchwalono uchwałę, która jest knotem, bo powinno być przekazanie z powrotem na własność. Liczymy na to, że kiedyś wieczyste przejdzie na własność i uporządkowana będzie ta kwestia.

Prawdą jest, że Zarząd nie wystąpił do Rady Społecznej przy SPZOZ w Barlinku uważano, że jeżeli dyrektor w ten sposób tę sprawę przekazał to 0temat jest załatwiony.

Na ul. Północnej w Myśliborzu znajduje się budynek blisko kolejnego budynku, czwarta działka została specjalnie po to, że w razie wydzierżawienia lub sprzedaży bursy była możliwość stworzenia parkingu.

Radna Krystyna Wyszyńska powiedziała, że dziwną sprawą jest iż przy takich wysokich długach szpitali 200 tys., na co kwota ze sprzedaży tej nieruchomości zostanie przeznaczona.

Trudno dziwić się wypowiedzi dyrektora szpitala w Barlinku, że lądowisko jest niepotrzebne, bo przecież dyrektor całkowicie jest zależy od Zarządu.

Stosownym było by wstrzymanie się ze sprzedażą tych nieruchomości, gdyż w przyszłości sytuacja może ulec zmianie , a na dzień dzisiejszy ta kwota ze sprzedaży nieruchomości nie uratuje szpitala.

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty. Za głosowało 12 radnych, przeciw - 7, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XX/153/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 22

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty. Za głosowało 12 radnych, przeciw - 7, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XX/154/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 23

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty. Za głosowało 15 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się - 3 radnych.

Uchwała Nr XX/155/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 24

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty. Za głosowało 15 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się - 3 radnych.

Uchwała Nr XX/156/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 25

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi na zadane zapytanie radnego W. Wojtkiewicza dot. ilości nałożonych mandatów przez PINB w Myśliborzu mówiąc, że w 2003 roku nałożonych zostało - 3 mandaty, natomiast w roku 2004 - 2 mandaty.

Sekretarz Powiatu Pan Ludwik Makowski poinformował, ze artykuł z gazety „Samorządu i Administracji „ dot. skarg został przekazany dla członków komisji rewizyjnej i przewodniczącego rady powiatu. Jeżeli zachodzi potrzeba skarga ta zostanie przekazana dla wszystkich radnych.

Kolejno powiedział, że w Starostwie sam osobiście prowadzi ewidencję skarg i wniosków, gdzie wszystkie skargi wpływające do Starostwa jak i również do Rady Powiatu są rejestrowane.

Skarga Pani Ireny Goleckiej wpłynęła do Starostwa w dniu 10.09.2002 roku, a odpowiedź na nią została udzielona w dniu 08.10.2002 roku.

Skarga ta dot. błędów popełnianych przez administrację Starostwa Po zbadaniu sprawy okazało się, że zainteresowana nie miała racji i skarga była bezzasadna.

Odnośnie terminowego rozpatrywania skargi, w tej chwili będziemy tak czynić, że nawet jeżeli będzie 1 skarga to będę składał wniosek do Zarządu by występował do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji, by skargę w przeciągu miesiąca załatwić.

Pismo pani Ireny Goleckiej Przewodniczący Rady skierował do Starosty, które później zostało przekazane do Naczelnika Wydziału AAB, która wznowiła postępowanie administracyjne o czym zainteresowana została powiadomiona.

W przeciągu miesiąca skarga ta zostanie rozpatrzona.

Skarbnik Powiatu Pani Alicja Karczewska powiedziała, że przejściowe trudności finansowe w terminowym regulowaniu płatności będą rozwiązane poprzez zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w roku 2004.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej zarząd korzysta z tego prawa, a więc stara się o uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym tzw. linii debetowej. Procedura przygotowania kredytu trwa ok. 1 miesiąca. W jakiej wysokości i na ile dni w poszczególnych miesiącach do końca roku 2004 uruchamiane będą środki z kredytu , będzie to określone potrzebami.

Pierwszą potrzebą będzie częściowe skorzystanie z kredytu, w razie nie posiadania środków na koncie w rachunku podstawowego w m-cu VII czy VIII, ze względu na 100% sfinansowania zadania - droga w Trzcinnej (693.337 zł), gdzie SAPARD zwróci do budżetu 50% wartości zadania po 3-4 miesiącach, o co się staramy. A przecież 1/12 środków otrzymujemy co miesiąc do budżetu, czyli kwoty ok. 700.000 zł stanowi 116.000 co miesiąc do końca roku.

W budżecie powiatu po podjętych uchwałach przez Radę powiatu, gdzie zwiększono plan wydatków wskazywane było jednocześnie źródło pokrycia deficytu (a więc zwiększonego planu wydatków) - nadwyżkę środków, czyli wolnych środków na rachunku bankowym jednostki.

Potrzeby jakie jeszcze są, o czym mówił Starosta to środki na oświatę, opiekę, zadania z zakresu polityki społecznej.

Poręczenie kredytów dla dwóch szpitali to nie kredyt powiatu, lecz ryzyko potencjalnych spłat rat i odsetek z udzielonych poręczeń i nie można ich planować w budżecie. Są natomiast zapisem bardzo ważny m w prognozie długu publicznego na lata 2004-2013. Jeżeli SPZOZ-y nie uregulują płatności w określonym umową terminie, na wniosek Zarządu Rada Powiatu podejmuje odpowiednie decyzje.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk poinformował, że na dzień dzisiejszy zostały zmniejszone dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i podległych jednostek z 20%do 16%, a tym którzy dotychczas mieli 16% do 13% ze względu na określone oszczędności. Żaden dyrektor za wyjątkiem dyrektora MOW w Renicach nie otrzymał zwiększenia dodatku funkcyjnego, dyrektor w Renicach zrezygnował z dyrektora szkoły i otrzymał zwyżkę dodatku funkcyjnego, zwyżka ta nie przekroczyła dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły.

Radnego B. Bortnowskiego poinformował, że majątek szkoły na ul. Leśnej w Barlinku jest przekazywany do ZSP nr 1 w Barlinku na ul. Szosową, nauczyciele również znajdują tam zatrudnienie. Wszystko przebiega bez konfliktów, bez sporów. Naczelnik Wydziału OKiS Pan Waldemar Żmijewski był w tym zespole dwukrotnie, trzyma rękę na pulsie. Ile uczniów będzie kontynuować w tej szkole naukę okaże się 1 września br.

Kolejno powiedział, że radny Andrzej Potyra otrzymał odpowiedź od dyrektora PZD w Myśliborzu w kwestii dot. skrętu w prawo w miejsc. Kinice, natomiast prace związane z łataniem dziur po zimie zostały już zakończone..

Termomodernizacja ZSP n1 w Barlinku kosztowała 585.735,23 zł. Premii jeszcze powiat nie otrzymał, a już zapłacił prowizję od tej premii dla banku w kwocie 101.710,52 zł, czyli koszt modernizacji po odjęciu premii wyniósł 484.024,71 zł.

Ad. 26

Wolne wnioski i informacje

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że Sekretarz Powiatu poinformował dzisiaj, że Pani I. Golecka otrzymała pismo informujące o przekazaniu skargi dla Starosty Powiatu, a moje pytanie dot. czy Rada Powiatu rozpatrywała tę skargę. Zgodnie z przepisami skargi wpływające do Rady Powiatu rozpatruje rada powiatu w terminie nie przekraczającym 30 dni, w związku z tym skarga ta nie została rozpatrzona zgodnie z przepisami.

Sekretarz Powiatu Ludwik Makowski odczytał treść opinii radcy prawnego Pana Adama Wojciechowskiego dot. rozpatrzenia skargi Pani I. Goleckiej. (Treść ww. opinii w załączeniu.)

Ad. 27

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zamknął obrady XX sesji Rady Powiatu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Janina Sidor

Edward Sznabowicz

13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-12-2004 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2004 10:04