herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XIX/2004


Protokół Nr XIX/2004

Z posiedzenia XIX Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 26 maja 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu,

przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 2000.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia XIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że

w obradach udział bierze 16 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny na obradach sesji to radna Wiesława Konofalska, radny Ryszard Patkowski i radny Andrzej Rupenthal.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad sesji.

Radny Bolesław Bortnowski zgłosił wniosek o przeniesienie punktu 12 dot. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku do punktu 7, uzasadniając to tym, że nie może zostać do końca obrad sesji, a chciałby brać udział w dyskusji nad tym punktem.

Nikt więcej nie zgłosił uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zarządził głosowanie.

Za wnioskiem radnego B. Bortnowskiego głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad,

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja nt. działalności szkół ponadgimnazjalnych w powiecie myśliborskim.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

 8. Informacja dyrektora PCPR z realizacji zadań pomocy społecznej w powiecie myśliborskim.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2005 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na 2004 rok Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z XVIII posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał, czy są inne wnioski.

Nikt uwag nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XVIII sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad XVIII sesji Rady Powiatu głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Ad. 4

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Bolesław Bortnowski poprosił o wyjaśnienie czego dotyczyło porozumienie trójstronne. Kolejne pytanie dot. przeprowadzenia ankiet w szpitalach powiatowych. Radny zaproponował aby ankiety dot. szpitali wraz z opinią zarządu Powiatu zostały przedłożone na Rady Społeczne oraz na posiedzenie Komisji Zdrowia.

Zarząd nie przyjął wniosku Burmistrza MiG Barlinek o przejęcie jako zadanie własne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku. Zarząd stoi na stanowisku, że jeżeli zmieni się zasada naliczania subwencji oświatowej, która w konsekwencji doprowadzi do tego, że będzie można naliczać osobno subwencję dla poradni Zarząd może wrócić do tematu. W momencie przekazania subwencji gminie na pozostałe jednostki, które są w gestii powiatu zmniejszona zostanie subwencja o 100.000 zł.

Radny stwierdził, że powinny odbyć się dyskusje merytoryczne w celowości przejęcia Poradni, można by również tę kwestie przedyskutować na posiedzeniu Komisji Zdrowia.

Kolejno poprosił o wyjaśnienie dlaczego szkolenie dla bezrobotnych zostało przeprowadzone w budynku PKS w Myśliborzu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił następujące zapytania:

 • w dniu 15.04 br. Zarząd przyjął informacje o wynikach kontroli przeprowadzonej w DPS w Myśliborzu. Wyniki kontroli pozwalają stwierdzić, że kontrolowana jednostka prowadzi prawidłową gospodarkę finansową zgodnie z przepisami rachunkowości budżetowej. Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły nie przestrzegania obowiązku przekazywania pełnych wysokości odpisów na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, co jest niezgodne z przepisami art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS. W inf. tej brakuje jeszcze informacji o tym, że jednostka ta podpisała umowę na czas nieoznaczony z dostawcami niektórych materiałów, co jest niezgodne z art. 142 ustawy prawo o zamówieniach publicznych. Skąd bierze się tutaj ta wybiórczość.

 • na tym samym posiedzeniu Zarząd odmówił przyznania środków finansowych dla DPS na dokończenie rozpoczętych prac remontowych. Poprosił o uzasadnienie podjęcia takiej decyzji.

Zdaniem radnego w pierwszej kolejności należało by powykańczać te remonty które zostały już rozpoczęte.

 • czy ankieta o poziomie świadczonych usług medycznych przez szpitale powiatowe została już umieszczona w obu szpitalach i w jaki sposób zostanie ona rozprowadzona a także przeprowadzona zbiórka tej ankiety.

 • Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu PPP - poza ogólnikowym stwierdzeniem, że zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu zgodnie z wnioskami, nie wiemy nic odnośnie przyznanych kwot, jakie te jednostki otrzymały żeby zapewnić bieżącą działalność.

 • kolejna kwestia dot. remontów przeprowadzanych w szkołach, dot. ZSP nr 2 w Myśliborzu, zgodnie z WPI roku 2004 powinna być rozpoczęta termomodernizacja i remont tej szkoły. Poprosił o wyjaśnienie czy sporządzono kosztorys i projekt na prace budowlane i ile wydano do tej pory środków na remont sanitariów i łazienek.

 • na str. 2 w pkt. 11 jest podana informacja, że Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski w sprawie przekazania urządzeń kuchennych i pościeli z Bursy szkolnej dla Domu Wczasów dziecięcych w Myśliborzu.

Są to sprawy tak błahe, że powinniśmy upoważnić dyrektorów wszystkich jednostek by mogli sami bez zgody zarządu zarządzać mieniem do określonej wartości (2-3tys. zł).

 • poprosił ,by przedstawiono aktualny stan zobowiązań i aktualne wyniki szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie. Jakimi wynikami zamknęły się szpitale za I kwartał. W sprawozdaniu podane są informacje, że przychody wynosiły za I kwartał 2.675.496 zł i były wyższe od planowanych o 525.984 zł, natomiast koszty wynosiły 2.096.287 zł. i były niższe od planowanych o 135.763 zł.

 • rozpoczęcie prac remontowych w Internacie w Dębnie w związku z przeniesieniem tam Poradni PP. W WPI zaplanowana była kwota 150 tys. zł, czy ta kwota w pełni zabezpieczy środki na prace związane z adaptacją pomieszczeń.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że w dniu 15.04 Zarząd zapoznał się z pismem Z-cy Burmistrza MiG Barlinek w sprawie podziału nieruchomości nr 477/6 przy ul. Sienkiewicza. Poprosił o więcej informacji w tej sprawie, czy nastąpił już ten podział i co dalej.

Kolejno powiedział, że zarząd negatywnie ustosunkował się do wniosku ZSP nr 1 w Barlinku o zmiany w budżecie jednostki. Dyrektor tej placówki zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie środków finansowych , które są potrzebne do opłacenia faktur za olej opałowy. Zarząd uznał, że w tej sprawie należy podjąć negocjacje z PEC Międzyrzecz w celu prolongaty terminu spłaty. Poprosił o wyjaśnienie czy podjęte już zostały decyzje związane ze zmianą systemu ogrzewania.

W dniu 26.04 zarząd zapoznał się z pismem Z-cy Burmistrza MiG Barlinek sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości, które nawiązuje do sprawy nieodpłatnego przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej na rzecz powiatu myśliborskiego. Poprosił o przybliżenie jak ta sprawa wygląda w tej chwili.

W dniu 6.05 zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZSP nr 1 w Barlinku w sprawie sprzedaży skrzydeł okiennych po zdemontowanych ramach termomodernizacji oknach budynku dydaktycznym. Zarząd postanowił ogłosić ofertę na sprzedaż tych skrzydeł okiennych w kwocie po 3 zł.

Poprosił o wyjaśnienie skąd wzięła się taka kwota.

Radna Wiesława Konofalska zwróciła się do Dyrektora SPZOZ Szpital powiatowy w Dębnie Pana Andrzeja Waszkiewicza z pytaniem czy odbyły się rozmowy z pracownikami szpitala w sprawie odstąpienia od odsetek za zaległe trzynastki za lata ubiegłe i ewentualnie o jaką kwotę tutaj chodzi.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi na zadane pytania:

 • radnego Bolesława Bortnowskiego poinformował, że porozumienie trójstronne podpisane przez Burmistrza MiG w Barlinku, Starostę Powiatu i Fundację Talent - Promocja - Postęp w Szczecinie, dot. spraw oświatowych, prowadzenia szkół szczególnie dla Dorosłych w Barlinku szkół na poziomie ogólnokształcących jak również fundacja chce przyszłościowo wydzierżawić internat na dłuższy okres czasu (między 15-20 lat). Prowadzone są rozmowy w tej kwestii. W weekendy będzie można wynajmować pomieszczenia szkolne na prowadzenie nauki. Fundacja ta prowadzi również szkolnictwo wyższe w porozumieniu z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu.

Kolejno powiedział, że opracowana została ankieta o poziomie

świadczonych usług w szpitalach, która skierowana została do

pacjentów szpitali. Są tam przygotowane skrzynki na te ankiety, które po

przeanalizowaniu ich radni zostaną poinformowani o końcowym

efekcie.

Jeśli chodzi o poradnie PP w Barlinku - Burmistrz MiG Barlinek wystąpił z zapytaniem czy nie przekazali byśmy poradni jako zadanie, które może prowadzić gmina na podstawie porozumienia. Zarząd po szczegółowej analizie wyraził negatywna opinię, ponieważ subwencja na wszystkie 3 poradnie jest liczona razem z MOS Szkuner i Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej. Na tym interesie stracilibyśmy minimum 100 tys. zł z budżetu wojewody. Burmistrz MiG Barlinek otrzymał odpowiedź, że jeżeli zmieni się sytuacja naliczania subwencji wówczas propozycja ta zostanie jeszcze raz przeanalizowana przez Zarząd Powiatu.

 • Radnego W. Wojciech Wojtkiewicza poinformował, że protokół pokontrolny dot. kontroli przeprowadzonej w DPS został przez Zarząd przeanalizowany. DPS jest prowadzony w sposób prawidłowy i właściwy, ale zawsze mogą być jakieś drobne uchybienia. Zwrócona została uwaga dla Dyrektora DPS, która zapewniła, że sprawa ta nie będzie się już powtarzała.

W ub. roku dla DPS została przyznana kwota ponad 27 tys. zł. w tym roku Zarząd odmówił przyznania środków na dalszy remont w DPS, ale staramy się pozyskać dodatkowe środki z budżetu Wojewody.

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne zostały dofinansowane po 10 tys. zł., gdyż nie było żadnych środków na bieżące utrzymanie poradni (media, rzeczówka). Termomodernizacja ZSP nr 2 w Myśliborzu jest wpisana na 2005 rok. Na dzień dzisiejszy mamy audyt i będziemy zlecać przygotowanie dokumentacji. Wymiana okien, dach. Jeśli chodzi o węzły cieplne to zostało zaplanowane ok. 200 tys. zł.

Na rozpoczęcie prac w Poradni w Dębnie potrzebna jest kwota

157.477 zł na taką kwotę został sporządzony kosztorys inwestorski.

Jeśli chodzi o realizację działek przy szpitalu w Barlinku otrzymaliśmy

z Barlinka zgodę na to z UMiG obecnie czekamy na decyzję zatwierdzającą projekt podziału i wówczas będziemy mogli rozpoczynać kwestie przetargową.

Jeśli chodzi o ciepło pobierane z Międzyrzecza to zleciliśmy do

zbadania do Izby Gospodarczej Ciepłownictwa w Warszawie wysłaliśmy tam umowę podpisaną z PEC Międzyrzecz i czekamy na decyzję w tej sprawie.

Jeśli chodzi o drogę w Dębnie ul. Gorzowska to chciałem żeby te

budynki przekazano dla powiatu na własność. Na razie sprawa została zawieszona, nadal jest to w wieczystym użytkowaniu.

Odnośnie cen sprzedaży skrzydeł okiennych, sprawa była dyskutowana na posiedzeniu Zarządu, gdzie postanowiono sprzedać je w takiej kwocie jaka została zapisana w sprawozdaniu z pracy zarządu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że odnośnie DPS zapytał dlaczego tak wybiórczo podaje się informacje. To, że w DPS jest prowadzona prawidłowo gospodarka finansowa to jest prawda. W DPS w WPI zaplanowana została termomodernizacja ścian hotelu i budynku w kwocie ok. 200.000 zł. Chodziło mi o zwrócenie uwagi na ZFŚS w DPS.

Kolejno radny powiedział, że w tym temacie należało by przeprowadzić kontrolę. W jaki sposób następuje dysponowanie tymi środkami, które zostały przekazywane.

Starosta zwrócił się do W.Wojtkiewicz, by precyzował dokładnie w którym punkcie Starosta nie mówił prawdy.

Dyrektor Szpitala w Dębnie Pan Andrzej Waszkiewicz powiedział, że jest dopiero jeden wyrok w sprawie zaległych trzynastek Sądu Okręgowego w Szczecinie. Dot. to roku 1999. Zostało jeszcze do uregulowania kwota 35 tys. zł. Odnośnie odsetek za zaległe wypłaty przeprowadzone zostały negocjacje ze związkami zawodowymi i pracownikami w sprawie odstąpienia od żądania wypłaty narosłych odsetek. Zostało podpisane porozumienie na długotrwały termin spłaty tych trzynastek (do 2007 roku), wyrażono również zgodę na wstrzymanie odsetek, a także na wspólne wystąpienie do załogi z wnioskiem o odstąpienie od odsetek. W dniu jutrzejszym zapadnie decyzja w jaki sposób przedstawi się tę propozycję pracownikom.

Naczelnik Wydziału Kontroli Pani Bernarda Bartoszewicz wyjaśniła, że zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 o ZFŚS jednostka w terminie do 31 maja danego roku powinna przekazać 75% planowanych odpisów na ZFŚS, a do dnia 30 września planowane odpisy winny być przekazane w całości na rachunek bankowy ZFŚS. Opóźnienia w przelewaniu wymaganych kwot wynikały z okresowego braku środków na rachunku bankowym jednostki nadrzędnej - Starostwa, co doprowadziło do opóźnień w przelewaniu środków na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych powiatu. Na koniec każdego roku jednostki dokonywały przelewów w pełnej wysokości planowanych odpisów funduszu świadczeń socjalnych na rachunek ZFŚS. W DPS w Myśliborzu została zwarta jedna umowa na czas nieokreślony na dzierżawę pomieszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowość ta została skorygowana aneksem.

Kierownik PUP Pani Beata Stachurska - Wołk wyjaśniła że odbyło się szkolenie w PKS przeprowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, ponieważ Zakład ten posiada tam swoje sale wykładowe. Wybór jednostek szkoleniowych do szkoleń bezrobotnych dokonywany jest na podstawie zamówień publicznych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk - odnośnie wniosku radnego W. Wojtkiewicza w sprawie przeprowadzenia kontroli w DPS dot. ZFŚS powiedział, że zapewne sprawa ta została już wyjaśniona przez Naczelnika Wydziału Kontroli.

Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych Pani Maria Żukrowska - Mróz powiedziała, że w zobowiązaniach na dzień 31 marca nastąpił spadek: w miesiącu lutym zobowiązanie wynosiło - 15.119.757 zł., natomiast w miesiącu marcu wynosiło - 14.945.829 zł.

Nastąpiło zmniejszenie o kwotę 173.938 zł., w tym wymagalne 211.874 zł. Na dzień 30.04 również nastąpił spadek o 346.497 zł. w miesiącu marcu zobowiązanie wynosiło - 14.945.829 zł, natomiast w miesiącu kwietniu 14.689.200 zł.

Wynik finansowy na dzień 30 kwietnia br w Barlinku - 720.939 zł, w Debnie 895.842 zł., jeżeli odliczymy ponadlimity to Barlinek przynosi zysk w kwocie 50.858 zł.

Ad. 5

Interpelacje i zapytania.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Hubert Walas poinformował, że z treścią skargi złożonej przez panią Irenę Golecką nie zdążył się zapoznać ponieważ została ona dzisiaj złożona do Starostwa.

Sprawy objęte przepisami prawa budowlanego nie podlegają upublicznianiu, są związane z ochroną powszechną. Jedynie gdyby to dot. zagadnień ochrony środowiska, bezpieczeństwa to wówczas informacje mogą być upublicznianie. Nie wolno upubliczniać informacji dot. spraw indywidualnych. Wiąże nas ustawa o pracownikach państwowych, tajemnica służbowa, ustawa o ochronie danych osobowych i podawanie tych danych wiąże się z łamaniem prawa.

Jeżeli jest sprawa indywidualna to ona podlega obrotowi postępowania administracyjnego. Służy prawo do wniesienia odwołania, wniesienia skargi do Woj. Sądu Administracyjnego na funkcjonowanie na przedstawiciela organu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - poprosił, by dostarczono radnym aktualny „Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Myśliborskiego” żeby wszyscy mieli pewność, że posiadają aktualny program.

Kolejno radny nawiązał do poprzedniej sesji kiedy to była mowa nt. kosztów remontu siedziby Starostwa, na której

podane koszty remontu i doposażenia siedziby Starostwa zamknęły się kwotą 1.490.000 zł, w tym wykorzystanie środków z PFGiK w kwocie ponad 50 tys. zł.

Natomiast artykuł, który ukazał się prasie w 2001 roku, podaje inne koszty remontu:

 • budynku przy ul. Spokojnej ponad 210 tys. zł, wyposażenie 222 tys. zł.,

 • budynku przy ul. Marcinkowskiego 2 wraz z wyposażeniem ponad 600 tys. zł.

Kwota którą podał Sekretarz jest znacznie wyższa.

Na podstawie podejmowanych uchwał i otrzymanych sprawozdań wynika, że remonty i wydatki inwestycyjne wynosiły 1.751.000 zł, z funduszu geodezyjno kartograficznego na remonty pomieszczeń na ul. Spokojnej 539.754 zł.

Pytanie do Zarządu Powiatu związane z realizacją budżetu na rok 2004. Mianowicie, jeżeli zestawimy wykonanie wydatków za rok 2003 i projekt budżetu na 2004 rok to wynika, że w projekcie na 2004 rok planuje się zaoszczędzić 2.089.343 zł. Zarząd zaplanował wynagrodzenia od pochodnych wydać o kwotę1.106.272 zł, jeśli chodzi o wydatki rzeczowe to 1.092.000 zł. Z przyjętej uchwały budżetowej wynik, że jednostki są niedoszacowane. Skierował pytanie do ZP w jaki sposób zarząd zamierza zaoszczędzić na wynagrodzeniach i wydatkach rzeczowych, gdzie nie były w ogóle ujęte wydatki związane z ocieplaniem budynku na ul. Szosowej.

Z załączników do uchwały budżetowej wynika, że wydatkach inwestycyjnych zaplanowano 1.250.000 i tam jest ujęte tylko kilka zadań. W tym roku mamy do zrealizowania całą gamę przedsięwzięć które RP przyjęła w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Jest to kwota ok. 3.000.000 zł. Jaka będzie skala deficytu

Radny Andrzej Potyra zapytał, czy zakończone już zostały prace wiosenne na drogach powiatowych polegające na łataniu dziur. Podziękował dyrektorowi PZD za dbałość o drogę przy ul. Myśliborskiej i wyraził swoją opinię, że życzył by sobie by wszystkie drogi powiatowe tak wyglądały.

Radna Wiesława Konofalska powiedziała, że część pomieszczeń Sanepidu mieści się w budynku przy ul. Spokojnej w Myśliborzu, czy zmieniły się zasady utrzymania. Jaki będzie dalszy los PSS-E w Myśliborzu.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że pod koniec działalności ZSP Nr 1 w Myśliborzu przy ul. Armii Polskiej 13 został przeprowadzony remont szatni. Poprosił o przypomnienie w jakim dokładnie terminie ten remont został przeprowadzony, podać koszt remontu, czy była przeprowadzona ekspertyza i czy był odbiór zakończonej inwestycji.

Pani Irena Golecka wyraziła zdziwienie, że PINB uparcie twierdzi, że wszystkie działania jego są objęte tajemnicą.

Właściwy organ do wydania decyzji na budowę obiektu budowlanego na działce graniczącej z działką stanowiącą własność innej osoby zgodnie z art. 10 kpa. musi każdorazowo zapewnić udział w postępowaniu administracyjnym osoby jako strony. Obowiązkiem organu orzekającego zgodnie jest należyte i wyczerpujące informowanie stron o okolicznościach faktycznych i prawnych. W naszym przypadku żaden termin prawny nie został dotrzymany. Wszystkie decyzje dot. budowy oraz rozbudowy budynku wydawane są poza naszymi plecami.

Od listopada 1999 roku w różnych pismach, skargach do burmistrza MiG Dębno, Starosty, Wojewody, PINB.

Domagamy się likwidacji otworu drzwiowego i otworów wentylacyjnych co jest niezgodne z prawem budowlanym i planem zagospodarowania działki. Nie zgadzamy się i nigdy nie wyrażaliśmy zgody.

Przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego w Dębnie, przy ul. Wodnej 13 jako bezpośredni sąsiedzi nie braliśmy udziału. Pozwolenie na rozbudowę wydano na budynek mieszkalny natomiast w jednym pomieszczeniu prowadzone są usługi dla ludności bez zmiany funkcji i opinii Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, które stale się rozwijają, a dla nas są uciążliwe o czym wielokrotnie informowaliśmy wszystkie służby budowlane i sanitarne.

Ze względu na brak reakcji i jakichkolwiek działań ze strony służb budowlanych od 1999 roku na liczne skargi poprosiła o wystąpienie do odpowiednich organów o wyłączenie PINB i wszystkich służby sanitarne o przekazanie do niezależnych ekspertów, a nawet wojewódzka, gdyż po 5 latach interwencji straciłam zaufanie do wszystkich tych służb.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Władysław Grabda poinformował, że skarga Pani Ireny Goleckiej wpłynęła w dniu 18 maja br, ale nie zawiera ona wszystkich dodatkowych pism i informacji w tej sprawie.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poinformował, że posiada wszystkie materiały w tej sprawie i podczas przerwy zostaną one dostarczone przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Ad.6

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Informacja nt. działalności szkół ponadgimnazjalnych w powiecie myśliborskim.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski

przedłożył Radzie informację na temat działalności szkół ponadgimnazjalnych w powiecie myśliborskim.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Pan Józef Getman poinformował o pozytywnej opinii Komisji odnośnie przedłożonej inf. nt. działalności szkół ponadgimnazjalnych w powiecie.

Radny Wojciech Wojtkiewicz stwierdził, że w inf. powinna być zawarta informacja dot. stanu zatrudnienia na dzień 01.02 br.

W inf. w tab. nr 11 str. 12 jest zestawienie liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych typach szkół w latach 02/03 i 04. Wynika, że średni koszt utrzymania uczniów wzrasta, a ilość uczniów na jednego nauczyciela maleje.

W roku 2003 koszt utrzymania jednego ucznia w ZS w Smolnicy wynosił 4.022 zł, natomiast w ZSP nr 1 wynosił 2.800 zł.

Kolejno radny poruszył kwestie dot. dożywiania uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Dzieci w szkołach powinny być objęte dożywianiem, ponieważ bardzo dużo uczniów pochodzi z rodzin ubogich i nie jednokrotne posiłek podany na stołówce szkolnej jest jedynym ciepłym posiłkiem.

Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Waldemar Żmijewski powiedział, że obowiązek dożywiania w szkołach uczniów ciąży na szkołach podstawowych i gimnazjach. W szkołach ponadgimnazjalnych spadła liczba chętnych uczniów do korzystania ze stołówek szkolnych. Dożywianiem objętych jest teraz 128 uczniów. Szkoły we własnym zakresie stosują różne formy pomocy uczniom. Są to przede wszystkim stypendia i zasiłki losowe. Uczniowie pochodzący z rodzin ubogich otrzymują stypendia, w ramach których mogą opłacać posiłki w stołówkach szkolnych, ale uczniowie nie wykupują obiadów, ponieważ za otrzymane stypendia opłacają sobie bilety autobusowe.

Kolejno odniósł się do kwestii dot. kosztów kształcenia uczniów, mówiąc, że one nadal rosną i w dalszym ciągu będą rosły. Przyczynia się do tego sposób naliczania subwencji oświatowej, który posiada szereg punktów spornych do których można zaliczyć: nie uwzględnienie w budżecie środków finansowych na chorobowe, zastępstwa nauczycieli, odszkodowań z tyt. Chorób zawodowych, nie uwzględnienie liczby dzieci w wieku 0-6 lat przy wyliczaniu subwencji dla poradni psychologiczno - pedagogicznej, nie uwzględnianie kosztów indywidualnego nauczania, odpraw emerytalnych. Największy udział w wydatkach szkół ponadgimnazjalnych stanowią wynagrodzenia zatrudnionych.

Różnica w kosztach utrzymania uczniów wynika przede wszystkim ze specyfiki typów szkół wchodzących w skład zespołu, jego umiejscowienia (miasto-wieś). Koszty utrzymania uczniów liceów ogólnokształcących. Jest znacznie niższe niż uczniów szkół zawodowych, związane jest to z prowadzeniem zajęć praktycznej nauki zawodu. Na wysokość kosztów wpływa również fakt czy szkoła posiada internat, gdyż jego utrzymanie powiększa kwotę wydatków.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że mówiąc o dożywaniu dzieci w szkołach miał na myśli rozeznanie potrzeb szkół. Na str. 21 nn. Informacji jest zapisane, że spadła liczba chętnych do korzystania ze stołówek. Należy przeprowadzić ankietę wśród szkół ponadgimnazjalnych.

Radny Marian Polański powiedział, że w pełni zgadza się z wypowiedzią Naczelnika Wydziału Oświaty.

Młodzież, która otrzymuje stypendia przede wszystkim przeznacza je na zakup obuwia, odzieży i dojazdów do szkól, rzadko finansuje posiłki.

Dyrektor ZS w Smolnicy Pan Henryk Marchlewicz powiedział, że praca szkól jest właściwa, dokonuje się badań poziomu uczniów rozpoczynających naukę w danej szkole i po jej zakończeniu. Poszerza się obszar biedy, zwłaszcza na wsi. Pomocą są stypendia, jednak i w tym zakresie nie jest dobrze mimo wydzielenia funduszu na ten cel w AWRSP, z którego na naszym terenie korzysta 515 stypendystów. Pieniądze te przeznaczane są najczęściej na odzież i obuwie, częściowo na dojazdy do szkół, ale przeważnie na jedzenie już nie wystarcza.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział, że każdego roku zmienia się sposób naliczania subwencji oświatowej. Bierze się to z tego, że środków finansowych z roku na rok jest coraz mniej.

Dyrektor ZSP nr 1 w Barlinku Pan Ryszard Syroka powiedział, że podobna sytuacja jest w szkole przez niego kierowanej. Zaznaczył, że również Rada Rodziców częściowo finansuje dożywianie uczniów.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zarządził głosowanie informacji nt. działalności szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Za pozytywną opinią głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych. Podczas głosowania nieobecny był radny B.Bortnowski. Przewodniczący Rady stwierdził, że powyższa informacja została przyjęta.

Ad. 7

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. uchwały.

Radna Wiesława Konofalska poprosiła Dyrektora Szpitala w Barlinku Pana Ryszarda Mitka o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:

 • czy orientuje się jakie koszty poniesie szpital tworząc poz. w szpitalu

 • czy w poz. będą mogli pracować lekarze ze szpitala

 • czy są spełnione warunki sprzętowe,

 • czy opieka będzie całodobowa,

 • czy posiada dane jak wielu pacjentów będzie korzystało z nowo utworzonego poz.

Powiedziała, że ma wątpliwości, czy utworzenie w szpitalu poz. wzmocni ZOZ. Działanie dyrektora powinno być skierowane w stronę polepszania warunków leczeni.

Utworzenie poz. w szpitali może doprowadzić do skłócenia środowiska lekarskiego.

Radny Andrzej Potyra zapytał, czy prawdą jest, że szpital zrezygnował z negocjacji ze świadczenia usług nocnych, a także czy szpital może świadczyć usługi nocne nie posiadając taboru sanitarnego.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zwrócił wszystkim uwagę mówiąc, że

należało by przypomnieć wszystkim podjęte uchwały w ub. kadencji dot. odłączenia podstawowej opieki zdrowotnej od ZOZ-ów. Siedmiu radnych obecnych tutaj na sali a w szczególności 5 radnych od strony okien bardzo mocno przekonywało wówczas, że poz. jest kulą u nogi, jeżeli się oddzieli poz. to uzdrowi się szpitale. Wówczas bardzo mocno argumentowano tę decyzję, co na pewno wpłynęło na zmianę stanowiska niektórych radnych w tej kwestii.

Poprosił o odczytanie uzasadnienia ww. uchwały, która oddzieliła poz. od zoz-ów.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku Pan Ryszard Mitek

powiedział, że nie spodziewał się , że propozycja utworzenia poz. w szpitalu wzbudzi aż takie kontrowersje.

Na dzień dzisiejszy proponuje się dokonać tylko zapisu w statucie szpitala, z którego w przyszłości się skorzysta. Jest to wniosek o stworzenie potencjalnych możliwości działania.

Lekarze pracujący w szpitalu w Barlinku posiadają kwalifikacje.

Kolejno powiedział, że nie było możliwości zakontraktowania świadczenia usług nocnych, gdybyśmy mieli przyjąć to tylko uzupełniająco możemy prowadzić te usługi.

Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych Pani Maria Żukrowska

- Mróz wyjaśniła, że uchwały były podejmowane, żeby mogły funkcjonować NZOZ. Kiedy lekarze w Dębnie postanowili odłączyć się , wówczas była konieczność żeby uzyskać cesję. Rada Powiatu poprzedniej kadencji nie zamknęła drogi, w roku 1999 organem założycielskim była Rada Powiatu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że po kilku latach z powrotem

chcemy reaktywować poz.

Radna Krystyna Wyszyńska w imieniu lekarzy poz. wyraziła opinię nt.

tworzenia poz. w szpitalach, mówiąc, że lekarze poz. uważają, że decyzja o poszerzeniu zakresu świadczeń szpitali o podstawową opiekę zdrowotną może być przyczyną konfliktu interesów pomiędzy SPZOZ-ami a NZOZ-ami. Wyjaśnienie jakoby kontraktowanie świadczeń z zakresu opieki nocnej i świątecznej było zależne od zmian w statucie mija się z prawdą. Od tego roku działalność poz. to tylko świadczenia wykonywane w dni powszechne od godz. 8-18. pomoc nocna i świąteczna, transport sanitarny i nocna wyjazdowa pomoc lekarska to dodatkowe świadczenie, oddzielnie kontraktowane i nie wchodzące w zakres świadczeń poz. Stąd świadczenia te mogły być kontraktowane także przez szpitale. Szpital Barlinek nie zakontraktował tychże świadczeń z powodu zbyt niskiej stawki kapitacyjnej o czym wielokrotnie wspominał dyrektor szpitala na spotkaniach organizowanych przez Burmistrza MiG Barlinek. Obecnie opiekę tą w Barlinku sprawuje inny podmiot - Szpital w Nowogardzie. Czy planując świadczenia z zakresu poz. szpital posiada lokal do wykonywania tychże świadczeń , wyposażony w odpowiedni sprzęt oraz odpowiedni personel? Wiąże się to z wynajęciem pomieszczeń i zatrudnieniem nowych pracowników lub zwiększeniem obowiązków już nadto obciążonego pracą personelu szpitala.

Po wejściu do Unii Europejskiej grozi szpitalom w Polsce stosowanie dyrektywy unijnej dotyczącej czasu pracy lekarzy nieprzekraczający 48-52 godzin na tydzień z dyżurami co może przynieść potrzebę zwiększenia zatrudnienia w szpitalach w ramach podstawowej działalności.

Czy wiadomo, ze poz-y przy kapitacyjnym sposobie finansowania zaczyna być opłacalny, gdy ilość podopiecznych przypadających na lekarza przekroczy 1500 osób?

Trwają prace nad Ustawą o Ubezpieczeniu Zdrowotnym, która może wiele zmienić odnośnie działania ZOZ-ów. Nowelizacja ustawy o ZOZ nie został jeszcze podpisana przez Prezydenta RP, a co do której jest wiele wątpliwości.

Czy lekarze poz., którzy zostali zwolnieni z ZOZ-ów w 1999 roku i założyli NZOZ-y, często zaciągając duże kredyty na tworzenie swoich miejsc pracy nie powinni czuć się zaniepokojeni o swoją przyszłość?

Nasze miejsca pracy to także miejsca zatrudnienia pielęgniarek, położnych i personelu pomocniczego, dla którego szpitale nie miały miejsc pracy, a którą znalazły właśnie w NZOZ-ach.

Czy radni chętnie chcą pozbawić te osoby pracy?

Czy powstanie poz. w strukturach szpitala nie będzie sprzyjało nieprawidłowościom, gdzie świadczenia szpitalne ii traktowanie pacjenta będą zależne od przynależności do odpowiedniego poz. szpitalnego lub niepublicznego?

Czy konflikt interesów nie doprowadzi do zaniechania kierowania pacjentów przez lekarzy poz. do naszych szpitali, w tym chorych na krótkie i wysokopunktowe procedury lecznicze - bardzo korzystne dla szpitali? Należy się liczyć z tym, że poz-ty zdecydują się na oddzielne kontraktowanie specjalistyki i odebranie tych świadczeń szpitalowi.

Czy dodanie szpitalowi zakresu świadczeń nie będących jego właściwym powodem działalności jest najlepszym możliwym rozwiązaniem i przyniesie wymierne korzyści?

Czy dyrektorzy przedstawili kalkulacje finansowe tego pomysłu?

Radny Andrzej Potyra powiedział, że w Barlinku był konflikt w poz.

pacjenci leczyli się poza miastem, do specjalistów również jeździli poza miasto. Wszystko doszło do normy, a teraz od znowu zaczyna się problem. Być może znowu powstanie konflikt, skłóci się środowisko lekarskie.

Radna Wiesława Konofalska zwróciła dyrektorowi szpitala uwagę, że

nie udzielił konkretnej odpowiedzi na wcześniej zadane przez radną zapytania.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku udzielił wyjaśnień

mówiąc, że na razie jest to propozycja zapisu w statucie, na pewno kiedy będę próbował podjąć to zadanie to wówczas zrobię biznes plan.

Wszystko odbędzie się w porozumieniu z obecnymi poz-tami. Wniosek mój zmierza do wpisania się w dobrą organizację, by funkcjonować w nowym systemie, nie odbierając nikomu zasług, ani rynku. Ówczesne przepisy zakładały konkurencyjność, prawo wyboru, możliwość decydowania pacjenta o własnym losie.

W wystąpieniu pani Wyszyńskiej potwierdzono, iż 1500 osób jest już opłacalna, pośrednio dokonano rachunku. Szpital również chce się kierować dobrem pacjenta.

Na dzień dzisiejszy dążymy tylko do zmiany zapisu statucie.

Zbulwersowany zostałem drugą częścią tego wystąpienia, gdzie nie dwuznacznie grozi się, że poz-ty zdecydują się na oddzielne kontraktowanie specjalistyki i odebranie tych świadczeń szpitalowi.

Takich argumentów nie powinno się używać.

Nie mam pretensji do lekarzy którzy otwierają własne specjalistyki.

Powinniśmy dbać o interesy naszych jednostek, już ta potencjalna możliwość powstania nowego podmiotu działającego w dziedzinie poz. poprawi jakość opieki zdrowotnej w Barlinku.

Radna Krystyna Wyszyńska zapytała czy lekarze poz. którzy zostali zwolnieni z ZOZ-ów w 1999 roku i założyli NZOZ-y, często zaciągając duże kredyty na tworzenie swoich miejsc pracy nie powinni czuć się zaniepokojeni o swoją przyszłość. Nasze miejsca pracy to także miejsca zatrudnienia pielęgniarek, położnych i personelu pomocniczego, dla którego szpitale nie miały miejsc pracy. Czy radni chcecie chętnie pozbawić tych osób pracy powstanie poz. w strukturach szpitali nie będzie sprzyjało nieprawidłowościom, gdzie świadczenia szpitalne i traktowanie pacjenta będą zależne od przynależności do odpowiedniego poz. szpitalnego lub niepublicznego.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady , że ma dbać o interesy wszystkich radnych nie tylko jednego ugrupowania i powinien dać możliwość wypowiedzenia się dla wszystkich radnych. To co dziś zaczyna pan robić to jest ograniczanie praw radnych. Za każdym razem kiedy radny przedstawia swój punkt widzenia to pan na wniosek Starosty, który pana instruuje co pan ma robić udziela pan głosu osobie wyznaczonej przez Starostę. Wystąpienia klubowe mogą trwać przez 20 minut zgodnie ze statutem powiatu, każdy radny który nie zabierał głosu może swój głos scedować dla innego radnego. Do tej pory prowadził pan sesje prawidłowo i obiektywnie, ale teraz już nie.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz powiedział, że chciał, by w

kolejności głos zabierał dyrektor szpitala, naczelnik i radca prawny , by wszystkie niejasności wyjaśnić.

Na koniec wypowiedzi odniósł się do radnego W. Wojtkiewicza mówiąc porzekadło: „Uczył Marcin Marcina ...”

Kolejno Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie szpitala w Barlinku. Za przyjęciem ww. uchwały głosowało - 10 radnych, przeciw - 7 radnych, wstrzymał się - 1 radny. Podczas głosowania nieobecny był radny Julian Witkowski.

Uchwała Nr XIX/133/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ szpital Powiatowy w Barlinku - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Informacja dyrektora PCPR z realizacji zadań pomocy społecznej w powiecie myśliborskim.

Dyrektor PCPR Pani Beata Kołodziejek zapoznała radnych z informacją dot. realizacji zadań pomocy społecznej w 2003 roku - według załączonej informacji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, ze powyższe sprawozdanie zostało opracowane na podst. art. 112 ustawy o pomocy społecznej.

Sprawozdanie to zostało sporządzone dosyć szczegółowo, określając zadania jakie poszczególne placówki opiekuńczo - wychowawcze realizują.

Takie sprawozdanie byłoby przydatne podczas sesji absolutoryjnej , gdzie można było by się odnieść do samego budżetu. W części opisowej poszczególnych jednostek mamy przedstawioną realizację budżetu, porównując z budżetem stwierdzić można że są pewne nieścisłości dot. na str. 20-21 mamy określone wydatki Domu Dziecka, gdzie wydatki te wg. sprawozdania wynoszą 227.000 zł natomiast według sprawozdania z wykonania budżetu wynoszą 222.785 zł.

W sprawozdaniu tym brakuje inf. nt. dochodzenia do standardów.

Nie mamy przekazanego zakresu rzeczowego, jakie mamy wykonać.

W tym sprawozdaniu zrealizowano zadanie założone w ust. 13- który stanowi o tym, że dyrektor PCPR przedstawia sprawozdanie i wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Jest on potrzebny Radzie Powiatu po to by opracować i wdrożyć lokalne programy pomocy społecznej.

Kolejno powiedział, że art. 19 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że do zadań Rady Powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin. Poprosił o wyjaśnienie na jakim etapie realizacji znajduje się ten zapis ustawy, a także czy te zadania zostaną zrealizowane podczas tej kadencji.

Dyrektor PCPR Pani Beata Kołodziejek powiedziała, że obowiązek opracowania strategii ciąży na placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W chwili obecnej opracowywana jest strategia zrównoważonego rozwoju powiatu, po jej ukończeniu przystąpimy do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych. Aktualnie posiadamy opracowane założenia do strategii, która będzie częściowo służyła do opracowania strategii. Standaryzacja jest monitorowana na bieżąco. W chwili obecnej priorytetem jest zabezpieczenie środków na bieżącą działalność placówek. W czerwcu zostanie dokonany bilans półroczny braków w pomocy społecznej.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie powyższej informacji. Za pozytywną opinią głosowało - 17 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się - 1 radny. Przewodniczący Rady stwierdził, że inf. została przyjęta.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Za głosowało 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się- 5 radnych.

Uchwała Nr XIX/134/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2005 rok.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapoznał z treścią ww. projektu uchwały. Poinformował również o zmianach dokonanych w powyższym materiale, które zostały zgłoszone podczas posiedzeń stałych komisji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz stwierdził, że materiał dot. kierunkowych założeń polityki budżetowej jest ogólnikowy, pominięte zostały istotne zadania. Nie wszystkie zadania ujęte w WPI nie zostały ujęte w tych założeniach. Jeżeli jakieś zadanie nie zostało wpisane do kierunkowych założeń nie zostanie ono zrealizowane. W założeniach tych zostały wpisane nowe zadania, a przecież nie zostały zrealizowane jeszcze inne zadania, których tutaj brakuje. Dot. to m.in. funduszu stypendialnego.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski wyjaśnił mówiąc, że kierunkowe założenia polityki budżetowej muszą mieć charakter ogólny i są one związane z WPI, dlatego też nie wszystkie zadania są zapisane w kierunkowych założeniach.

Na koniec poinformował, ze radni otrzymali również informację z realizacji kierunkowych złożeń polityki budżetowej przyjęte na rok 2003.

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty. Za głosowało 12 radnych, przeciw - 5, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XIX/135/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2005 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na 2004 rok Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił pytań.

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty. Za głosowało 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Uchwała Nr XIX/136/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie programu współpracy na 2004 rok Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Radny Józef Getman poprosił pomysłodawcę dej uchwały by przekonał go o zasadności przeprowadzenia kontroli w szpitalu w Dębnie.

Radny Wojciech Wojtkiewicz

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XIX/137/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.

Uchwała Nr XIX/138/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 5, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XIX/139/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią ww. projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XIX/140/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi na zadane interpelacje i zapytania:

 • Wieloletni Program Inwestycyjny zostanie dostarczony wszystkim radnym.

 • Odnośnie kosztów remontu siedziby Starostwa zostanie przygotowana odpowiedź na piśmie i przesłana zainteresowanemu,

 • Z posiadanej informacji wynika, że w Starostwie na ma zatrudnionej osoby, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą.

 • Remont dróg powiatowych na bieżąco są przeprowadzane, remontowane są masą bitumiczną dlatego też ze względu na złe warunki atmosferyczne przerwano pracę, ale w 70% zostały prace wykonane. Do 15 czerwca prace powinny być już zakończone.

 • Remont szatni w LO przy ul,. Armii Polskiej był przeprowadzony przez Dyrektora szkoły Pana Henryka Filipowicza ze środków Centrum Kształcenia dla Dorosłych i rady Rodziców. Wieszaki w formie sponsoringu z zakładu Mechanizacji Rolnictwa. Wszystkie akta zlikwidowanego ogólnika znajdują się w ZSP nr 2 w Myśliborzu. Nie było robionych żadnych ekspertyz, odbioru. Rada Powiatu nie przeznaczała na ten cel środków.

 • w sprawie skargi złożonej przez Panią Golecką wyraził opinię PINB i my jako urząd musimy przestrzegać. Dokumentację budynku sporządziła gmina dlatego też wszystkie kwestie, które podnosi zainteresowana należy winić gminę. Dokumentację pr5zygotowywał prawdopodobnie pracownik MiG Dębno, za czasów poprzedniego burmistrza Dębna.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że nie należy posądzać byłego

burmistrza o nieprzestrzeganie przepisów, a przecież Panu Święcickiemu wyborcy już podziękowali. Mam przed sobą ustawę prawo budowlano - w art. 83 tej ustawy mamy skatalogowane sprawy należące do kompetencji PINB, gdzie są określone zadania i kompetencje, wymieniane tutaj też są różne art. tej ustawy. Art. 90 jest zapis osoba która wykonuje roboty budowlane podlega karze grzywny albo pozbawienia wolności albo ograniczenia. Zmierzam do tego, że gdyby PINB wykonywał swoje zadania określone w art. 83 to do budżetu Inspektoratu powinny wpływać określone pieniądze, które niestety nie wpływają. Pan Walas reprezentuje stronniczość i interesy jednej ze stron zamiast wykonywać te zadania i wyciągać odpowiednie sankcje. Art. 231 par. 1 kodeksu postępowania karnego stanowiący o tym że funkcjonariusz publiczny, który działa na szkodę interesu publicznego i prywatnego karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast kolejny przepis 84 stanowi co należy do zadań PINB.

Urzędnicy mają być przewodnikiem po przepisach prawa dla zwykłych obywateli, a nie zapominać o tym. W art. 86 ma bardzo skuteczne narzędzia do egzekwowania, by PINB wywiązywał się należycie ze swoich obowiązków.

Skarbnik Powiatu Alicja Karczewska - uchwalony budżet na dany rok nie jest dokumentem, który jest niewzruszalny, to jest plan dochodów i wydatków ciągle urealniany, na podstawie otrzymywanych zawiadomień o zmianach od Wojewody, Marszałka Zachodniopomorskiego lub Ministra Finansów.

Sytuacja finansowa budżetu powiatu jest bardzo trudna, ciągle są niewiadome. Nieznana jest kwota deficytu, oby był jak najmniejszy. Zarząd będzie tak rozdysponowywał dodatkowymi środkami, żeby budżet powiatu został prawidłowo wykonany, ale w pierwszej kolejności muszą być zagwarantowane środki na wynagrodzenia i pochodne.

W budżecie powiatu po podjętych uchwałach przez Radę powiatu, gdzie zwiększono plan wydatków wskazywane było jednocześnie źródło pokrycia deficytu (a więc zwiększonego planu wydatków) - nadwyżkę środków, czyli wolnych środków na rachunku bankowym jednostki.

Potrzeby jakie jeszcze są, o czym mówił Starosta to środki na oświatę, opiekę, zadania z zakresu polityki społecznej.

Radny Julian Witkowski poinformował, że aktualnie w PSS - E zatrudnionych jest 47 pracowników w tym 5 jest przewidywanych do zwolnienia. 14 pracowników jest z Dębna, natomiast 28 z Myśliborza. Obecnie w Dębnie pracuje 5 osób w budynku o pow. 400 mkw.

Ad. 17

Wolne wnioski i informacje

Radna Wiesława Konofalska zaproponowała, by w budynku Starosta nie palić papierosów, gdyż przeszkadza to osobom niepalącym. Należy wydzielić do palenia osobne pomieszczenie lub wychodzić na powietrze.

Radny Kazimierz Kłoda oświadczył że obecnie pełni funkcję przewodniczącego Klubu radnych SLD-PSL.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że nie składał wniosku o odwołanie PINB tylko wskazałem żeby go zdyscyplinować. Nie jest to jedyna sprawa, która trafiła na obrady sesji, jest wiele skarg na działanie PINB.

Jeśli chodzi o dyrektorów szpitali, to na poprzedniej sesji stwierdziłem że dyrektorzy szpitali wyczerpali już swoje możliwości odnośnie kierowania tymi placówkami. Przez 4 lata (dyrektorzy zostali powołani przez starostę, nie w drodze konkursu) prowadzili nieprawidłową gospodarkę finansową. Z dziwnym spokojem słyszymy że dyrektorzy ci są najlepsi. Nie wiem czy to prawda, ale wiem jedno, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jeżeli przez kilka lat nie potrafili przeprowadzić niezbędnych cięć w zakresie wydatków, to czy można powiedzieć, że dobrze rządzi. Rada Powiatu powinna zastanowić się nad tą kwestią.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że zawsze stara się siebie dyscyplinować dlatego też inni radni również powinni tak postępować. Należy reprezentować wysoki poziom. Musimy nawzajem się dyscyplinować.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że wszyscy radni powinni dążyć do rozwiązywania problemów, po to nas społeczeństwo wybrało, a nie dążyć do tego w jaki sposób i komu dołożyć.

Głównym bohaterem sesji jest radny W. Wojtkiewicz . Bardzo proszę szanujmy się nawzajem, ponieważ społeczeństwo nas oceni i społeczeństwo oglądając transmisje z sesji różne wyraża opinie.

Odnośnie odwoływania kierowników naszych jednostek, a także PINB, Starosta powiedział, że temat ten był analizowany na posiedzeniu zarządu, doszliśmy do wniosku, że spełniają właściwie swoje role w tej bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Ad. 18

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zamknął obrady XIX sesji Rady Powiatu.

Protokołowała:

Janina Sidor

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 12-08-2004 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2004 12:05