herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XVIII/2004


Protokół Nr XVIII/2004

Z posiedzenia XVIII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 21 kwietnia 2004 roku w Starostwie Powiatowym

w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 2130.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia XVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych

i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że

w obradach udział bierze 19 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad sesji.

Nikt uwag nie zgłosił w związku z tym Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad,

 3. Wręczenie aktów mianowania na stopień nauczyciela mianowanego i złożenie ślubowania.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Udzielenie absolutorium dla zarządu Powiatu Myśliborskiego za 2003 rok:

 1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu i ocena wykonania budżetu za 2003 rok.

 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu w Myśliborzu z wykonania budżetu w 2003 roku.

 3. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.

 4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium dla zarządu Powiatu w Myśliborzu z tytułu wykonania budżetu w 2003 roku.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu Powiatu.

 1. Ocena stanu przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Barlinku

ul. Leśna nr 10.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na realizację tych zadań w 2004 roku.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego oraz Policealnego Studium zawodowego w Myśliborzu ul. Strzelecka nr 51.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Technikum Hotelarskiego oraz Policealnego Studium Turystycznego w Barlinku ul. Jeziorna nr 8.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Technikum Hotelarskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego w Smolnicy.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Ziemskim Marchijsko - Odrzańskim w republice Federalnej Niemiec a Powiatem Myśliborskim w Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok - zabezpieczenia środków na przeprowadzenie remontów w ZSP Nr 1 w Barlinku oraz Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Starosta Powiatu dokonał wręczenia aktów mianowania na nauczyciela mianowanego Pani Alicji Romanowskiej i Mirosławie Czerwińskiej - nauczycielkom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, po czym osoby te złożyły ślubowanie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokóły z XVI i XVII posiedzenia sesji Rady były wyłożone do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołów bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej zostały przedłożone radnym. Zapytał czy są inne wnioski.

Nikt uwag nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XVI sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad XVI sesji Rady Powiatu głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.

Ad. 5

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił następujące zapytania:

- Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Wydziału Oświaty, Kultury

i Sportu o zatwierdzenie zadań rzeczowych (naboru) dla szkół

ponadgimnazjalnych na rok 2004/2005. Radny poprosił

o przedstawienie bliżej tego dokumentu, ponieważ z innych prac

Zarządu wynika, że szkoły opuści 1400 uczniów.

 • Zarząd zatwierdził propozycje programu oszczędnościowego na rok 2004 w dziale oświata i wychowanie. Program powyższy wynika z konieczności zapewnienia środków finansowych na funkcjonowanie szkół i placówek w 2004 roku, gdyż otrzymana subwencja nie pokrywa potrzeb przede wszystkim rzeczowych w oświacie. Poprosił o informacje kto opracował ten program oraz żeby program ten przedstawić dla radnych.

 • Zarząd pozytywnie zaopiniował przebieg i rozwiązanie projektowe drogi ekspresowej S3 w oparciu o przekazaną przez generalną dyrekcję Dróg Krajowych i autostrad w Szczecinie oraz przyjęte rozwiązania projektowe bezkolizyjnych przecięć planowanej drogi ekspresowej z drogami powiatowymi. Poprosił o informacje w ilu miejscach i gdzie nastąpi przecięcie dróg powiatowych z drogą ekspresową.

 • Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne zwróciły się do Zarządu o przydział dodatkowych etatów na psychologów. Poprosił o informacje ilu psychologów jest zatrudnionych w Poradniach i czy w wyniku redukcji etatów w poprzednim roku psychologowie stracili pracę w poradniach. Czy w związku z tym poradnie te właściwie wykonują swoje obowiązki.

 • Zarząd Powiatu wyraził zgodę na adaptację pomieszczeń w ZSP Nr 1 w Barlinku na sale dydaktyczne w internacie. Zarząd na ten cel przeznaczył środki z rezerwy budżetowej. Poprosił o informacje czy sporządzono kosztorys inwestorski zadania, ile pomieszczeń w internacie zostanie zaadaptowanych na klasy oraz ile tych środków przeznaczono na ten cel.

 • Zarząd omówił sprawy związane z remontem ZSP Nr 1 w Barlinku przy ul. Szosowej. Na poprzedniej sesji rada powiatu podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji ZSO przy ul. Leśnej, który zostanie przeniesiona do ZSP Nr 1 . Poprosił o informacje ile będzie kosztował całkowity remont zarówno budynku szkoły jak i internatu. W budżecie powiatu zaplanowana została kwota 0k. 490.000 na termomodernizację, analizując materiały, które przedłożył Przewodniczący Zarządu wynika, że w kilku dalszych punktach będą przenoszone kwoty na podstawie wniosków m.in. Sekretarza Powiatu na dokonanie remontu tej szkoły. Zapytał o ile wzrosną koszty przeniesienia tego zespołu szkół.

 • Zarząd zapoznał się ze sporządzonym kosztem robót dodatkowych termomodernizacji budynku ZSP Nr 1 w Barlinku. Postanowiono zabezpieczyć środki na dodatkowe roboty z nadwyżki budżetowej. Oferent w związku z zaistniałą różnicą zdań w sprawie przyjętej technologii ocieplenia budynku ZSP Nr 1 w Barlinku oświadczył, że roboty zostaną wykonane w technologii ISPO.

Przetarg na termomodernizację wygrała firma z Myśliborza, jednak było odwołanie od tego przetargu, chodziło oto że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określona była technologia ocieplenia. Chodził om. In. o to że budynek miał być ocieplony metodą ISPO i tak było w ofercie, a jak doszło do wykonawstwa to okazało się że chciał wykonywać metodą IZOBET. Poprosił o informacje dot. przebiegu przetargu ponieważ radny uważa, że temat realizacji zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym nie przebiega właściwie, ponieważ w każdym sprawozdaniu z przeprowadzonych kontroli najwięcej uwag jest to przeprowadzania zamówień publicznych, zapytał czy nie naruszono w tym przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

 • w projekcie budżetu środki przyznane na PPP zabezpieczają tylko płace i pochodne. Na jakim poziomie Zarząd Powiatu przyznał środki, czy na poziomie wykonania roku 2003.

 • Radny odczytał fragment dot. przeprowadzonej kontroli w ZS w Smolnicy, poprosił o wyjaśnienie czy Zarząd podtrzymuje swoją tradycję i w dalszym ciągu osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości. Zatwierdzaliśmy sprawozdania finansowe za tamten okres z tej informacji wynika, że były błędy. Czy nie należałoby tego sprostować tych sprawozdań mimo że dotyczą lat minionych.

 • Zarząd przeanalizował celowość funkcjonowania stołówki w ZSP w Dębnie, poprosił o inf. czy po dokonanej analizie podjęto jakieś decyzje w sprawie tej stołówki. Stołówka utrzymywana w ramach środka specjalnego sama się nie finansuje, trzeba do niej dopłacać.

 • Zarząd postanowił rozdysponować tapczany z Bursy dla internatu w Barlinku, DWD. W ub. roku w Bursie w okresie wakacyjnym odbywały się kolonie, które przyniosły wymierne korzyści dla Bursy. W tej chwili jeżeli rozdysponuje te tapczany to czy ten obiekt będzie stał pusty, czy zamierza się również w tym roku przeprowadzić turnus kolonii letniej.

 • W jednej z uchwał dot. drogi w Derczewie jest zapisane że gmina w Myśliborzu dofinansuje inwestycję kwotą 300.000 zł. Poprosił o inf. czy gmina Myślibórz dofinansowała tą kwotę która jest ujęta w uchwale.

 • Dyrektor PZD zwrócił się z prośbą o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami, w planie tej jednostki. Poprosił o poinformowanie o jaką kwotę tu chodzi.

 • Zarząd podjął decyzję o zwolnieniu z czynszu NZOZ maja tylko ponosić koszty mediów. Jakie to były kwoty czynszu.

 • Kolejno poruszył kwestie dot. rozdysponowania środków z ARiMR i ANR na stypendia dla uczniów, w uchwale która została podjęta rozdysponowano na stypendia znaczne kwoty . Z podjętej uchwały wynika że środki rozdysponowano również na wynagrodzenia z wyjątkiem ZSP w Dębnie. W sumie na ten cel przeznaczono 19.000 zł. Poprosił o o wyjaśnienie czy porozumienie w tej sprawie przewidywały taki scenariusz ze te środki można będzie uszczuplić kierując na inne cele.

 • Zarząd postanowił zabezpieczyć kwotę 2.100 zł. na potrzeby DD w Dębnie, a także przekazał z bursy szkolnej w Myśliborzu wyposażenie na potrzeby mieszkań usamodzielniających się wychowanków DD. Dlaczego zarząd przeznaczył na ten cel tak niską kwotę.

 • Zarząd postanowił zabezpieczyć środki na remont elewacji budynku DWD w Myśliborzu. Zapytał czy jest sporządzony kosztorys inwestorski i czy kwota przeznaczona na ten cel wystarczą.

Radny Andrzej Potyra poruszył następujące kwestie:

 • Zarząd postanowił opracować folder powiatu myśliborskiego. Poprosił o przybliżenie kosztów opracowania takiego folderu.

 • Czy faktycznie Gm. Myślibórz partycypowała w kosztach remontu drogi w Derczewie.

 • Zarząd rozpatrywał wniosek Międzyszkolnego Ośrodka sportowego „Szkuner” w Myśliborzu o dofinansowanie na kwotę 2000 zł w celu pokazania się na targach. Radny przypomniał, że w Barlinku również znajduje się taki klub żeglarski o nazwie „Sztorm”.

 • W początkowej wersji autostrady przewidziany był zjazd okolicach Lipian, natomiast na przedstawionej mapce „Pulsie Powiatu” przewidziany jest tylko zjazd w Pyrzycach i Renicach.

Poprosił o wyjaśnienia.

 • Zarząd Powiatu zawarł umowę pomiędzy Burmistrzem MiG Dębno w sprawie udzielenia dotacji w wys. 9,500 zł. na koszty utrzymania 0,5 etatu psychologa w PPP w Dębnie w zamian za oddelegowanie go do pracy w szkołach na terenie Miasta i Gminy Dębno, celem udzielenia specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Czy podjęto również takie działania w celu podpisania podobnego porozumienia z Burmistrzem MiG Barlinek.

Radny Józef Getman poprosił o dostarczenie wszystkim

radnym zatwierdzony kalendarz imprez sportowych i kulturalnych.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski - co roku w miesiącu lutym określa się wysokość wstępnego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku 974 uczniów ukończy naukę w 48 oddziałach. Nabór w tym roku będzie wynosił 1.186 uczniów. Liczba absolwentów gimnazjum w tym roku na terenie powiatu wyniesie 983 osoby. Jesteśmy zobowiązanie zapewni nabór dla wszystkich absolwentów z gimnazjum. Jaki będzie nabór do szkół ponadgimnazjalnych okaże się 1 września 2004 roku.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk - w 2003 roku został opracowany program oszczędnościowy w oświacie , w którym zostało zapisane że 1.600.000 zł nie otrzymaliśmy tzw. subwencji szokowej na wyrównanie. Program ten zakładał likwidację etatów i łączenie klas. Zarząd upoważnił Naczelnika Wydziału OKiS do opracowania programu oszczędnościowego, ten program został opracowany i również przewiduje łączenie niektórych oddziałów, jak również dalsze zmniejszenie zatrudnienia: ZSP Nr 1 w Dębnie - 3 etaty, DWD w Myśliborzu - 2 etaty. Powyższy program jest do wglądu w Wydziale Oświaty tut. Starostwa.

W roku 1999 mieliśmy ponad 5 tys. uczniów, w 2004 roku jest 3000 uczniów.

Droga ekspresowa S-3 bezkolizyjne skrzyżowanie. Na mapie zostały zaznaczonych 6 skrzyżowań: Derczewo, Derczewko., Tarnów,

Otrzymaliśmy to z Generalnej Dyrekcji Dróg i autostrad Zachodniej ze Szczecina.

Nic mi nie jest wiadome, że psycholog z PPP w ramach oszczędności został zwolniony. Brakuje psychologów. Dlatego też Burmistrz MiG Dębno przeznaczył 9,5 tys. dotacji żebyśmy zatrudnili psychologa.

W internacie ZSP Nr 1 w Barlinku chcemy zaadoptować sześć pomieszczeń na klasy o pow. ponad 40 m. kw.

Sporządzona już została dokumentacja na to i dzisiaj została przygotowana uchwał po to by można było wystąpić o 50% środków na ten cel do Ministra Edukacji z 1% rezerwy.

Jeżeli chodzi o przetarg na ul. Szosowej w Barlinku to przetarg został wygrany na 508.000 zł, kosztorys opiewał na kwotę 760.000 zł. Dlatego musimy dołożyć ponad 70.000 zł. na dodatkowe roboty, które w trakcie prac wychodzą.

Koszty przeniesienia, liczymy, że jeżeli dzisiaj uchwała zostanie podjęta i gdy przeniesiemy LO na ul. Szosową to my na tym interesie zyskamy, a nie poniesiemy dodatkowe koszty. Takie wstępne wyliczenia mamy i przełożymy je przy najbliższej okazji.

Nastąpiła zmiana technologii ocieplenia, gdy zorientowano się że to nie ta technologia, mimo, ze nasz inspektor ten który robił dokumentacji przekonywał, że to są podobne technologie, momentalnie przerwano prace i rozpoczęto ocieplenie w takiej technologii w jakiej wygrany został przetarg.

Odnośnie błędach popełnianych przy zamówieniach publicznych wyjaśnił, że jeżeli coś się robi, to na pewno popełnia się błędy. Pewne uwagi zostały wyeliminowane.

Na pytanie na jakim poziomie zostały przyznane środki na oświatę to trudno powiedzieć. Te środki, które zostały przekazane w formie subwencji, którą to subwencję włożono na MOW w Renicach to i to w pełni nie zabezpieczyło wszystkiego i środków tych ciągle brakuje. W związku z tym dokonano takiego podziału środków, by w miarę możliwości jak najmniej środków wydać na rzeczówkę, inwestycje, czy zakup sprzętu. Wyliczyliśmy, żeby zrealizować podwyżki dla nauczycieli to potrzeba nam minimum 600 tys. zł.

Kontrola w Smolnicy - w 2003 roku został przekroczony plan wydatków w ZS w Smolnicy o ponad 15 tys. zł. Skierowaliśmy główna księgowa na komisję dyscyplinarną, dlatego też trudno jest mi tutaj tak szczegółowo kwestie dot. kontroli w ZS w Smolnicy wyjaśnić, jeżeli trzeba to szczegółowo wyjaśni Naczelnik Wydziału Kontroli. Czekamy na orzeczenie RIO w Szczecinie w tej sprawie, dopiero później będą podejmowane dalsze kroki.

Nie wiem czy można sprostować sprawozdania finansowe

z lat ubiegłych, które zostały źle sporządzone.

Jeśli chodzi o stołówkę przy ZSP w Dębnie przeanalizowaliśmy funkcjonowanie , nastąpiło przekroczenie

o około 4 tys. zł. Zarząd nie analizował jeszcze tego zagadnienia, czy stołówka będzie dalej funkcjonować.

Jeśli chodzi o Bursę to sprzęt w Bursie, Domach Dziecka, DWD jest bardzo zniszczony, trzeba by było dokonywać nowych zakupów, dlatego też rozdysponowaliśmy trochę tapczanów, pościeli

Do Gminy Myślibórz skierowane zostało pismo o dofinansowane chodników w wysokości 300 tys. w Derczewie, Burmistrz obiecał te pieniądze, ale nadal nie zostały przekazane dla powiatu.

W Dębnie gdy była remontowana droga w kierunku na Witnicę również gmina Dębno nie partycypowała w kosztach, tak samo było gdy remontowana była droga w Barlinku przy ul. Szosowej, środki zostały tylko przekazane na chodniki, gdy w Karsku była remontowana droga również nie było dofinansowania.

Na dzień dzisiejszy przygotowywana jest dokumentacja na remont drogi Szosowej w Barlinku i ul. Zielonej w Dębnie.

Dyrektor PZD pan Antoni Paluch wyjaśnił, że przesunięcia środków między paragrafami, mówiąc, że była to kwota 265 tys. zł.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk - dokonano analizy czy nasze pomieszczenia wydzierżawiana dla NZOZ są odpowiednio opłacane przez osoby, które maja zakontraktowane usługi w NFZ. Okazało się, że jedne szkoły pobierały opłaty inne nie, dlatego też podjęte zostały decyzje, że nie będą płacić za lokal tylko płacić media.

Skarbnik Powiatu Alicja Karczewska wyjaśniła kwestie dot. wypłacanych stypendiów dla uczniów mówiąc, że część środków na wydatki rzeczowe, obsługa

Radny Marian Polański - uczniowie z terenów wiejskich, które uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą mają możliwość pozyskiwania stypendiów. Średnia netto na członka rodziny 532 zł nie może przekroczyć. Do tej wszystkie dzieci które złożyły spełniały wymogi regulaminowe i otrzymały stypendia. jest to dosyć sporo uczniów Na terenie naszego powiatu 511 stypendystów: w Dębnie - 50, Smolnicy - 21, w Myśliborzu za ramką - 88, na strzeleckiej - 76, w Barlinku Nr 1 ul. Szosowa 128, Nr - 104, Leśna 44 uczniów.

Były podpisywane porozumienia między Oddziałem Regionalnym w Szczecinie, a poszczególnymi dyrekcjami szkół ponadgimnazjalnych, w ramach tych porozumień poprzez księgowość oświatową jest obsługiwana młodzież, która spełnia wymogi. Są powołane komisje stypendialne. Od 1.01.2005 stypendia realizowane będą w ramach programów rządowych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk - przekazany został dla Gm. Dębno budynek czterorodzinny, który zostanie wyremontowany i zaadoptowany na mieszkania dla wychowanków Domu dziecka. Gm. Dębno wywiązała się ze swojego zobowiązania. Podjęto decyzję, że część tapczanów, pościel, naczynia przekazano na rzecz tych mieszkań.

Elewacja DWD - budynek jest w złym stanie technicznym dlatego też zabiegamy o środki z Ministerstwa. Elewacja ta jak w najkrótszym czasie powinna być zrobiona.

Targi turystyczne - chcemy opracować folder, zabiegamy o środki z Euroregionu Pomerania . Folder ten ma nas kosztować 4.090 E, z tego 25% mieć swoich pieniędzy, a 75% środki z zewnątrz. Złożony został już wniosek, a teraz czekamy na decyzje.

Targi turystyczne - od 16-18 kw. W Szczecinie na Targach międzynarodowych odbyły się targi turystyczne. My jako powiat również chcieliśmy tam zaistnieć. Nas reprezentował Ośrodek Sportu Szkuner w Myśliborzu. Przeznaczono na ten cel 2.000zł.

Droga szybkiego ruchu - zaplanowany jest jeden zjazd w Renicach, ze względu na to że łączy się z droga krajową jaka biegnie do czterech przejść granicznych: Krajnik, Kostrzyn, Słubice, Osinów.

Jeśli chodzi o dotacje dla PPP - wystąpiłem z pismem do Burmistrza Barlinka i Myśliborza żeby również zaplanowali dotację na

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-06-2004 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2004 12:12