herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XVII/2004


Protokół Nr XVII/2004

Z posiedzenia XVII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 31 marca 2004 roku w Starostwie Powiatowym

w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1530, a zakończyły o godzinie 1545.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia XVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że

w obradach udział bierze 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny radny Julian Witkowski.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad sesji.

Radny Andrzej Potyra zapytał czy można wprowadzić na dzisiejszą sesję punkt dot. wolnych wniosków, gdyż ma pytanie dot. dalszej realizacji podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji LO w Barlinku ul. Leśna 10.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił, że po zakończonej sesji udzieli informacji nt. przeprowadzonych dalszych działań dot. zamiaru likwidacji LO ul. Leśna w Barlinku.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia

„Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu

Myśliborskiego”.

3. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Myśliborskiego na 2004 rok.

5. Zamknięcie obrad.

Na obrady sesji przyszedł radny Julian Witkowski. Stan radnych - 19.

Ad. 2

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia

„Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Antoni Paluch wyjaśnił mówiąc, że według kosztorysu inwestorskiego wartość zadania oszacowano na kwotę 729.846 złotych, po rozstrzygnięciu przetargu wartość zadania uległa zmniejszeniu do kwoty 626.527 zł. zadanie zostanie sfinansowane z budżetu powiatu w kwocie 328.217 zł. oraz z programu SAPARD w kwocie 298.310 zł. Zmiana zapisu w WPI w pozycji 3, wynika ze zmniejszenia pierwotnej kwoty o 103.319 zł. po przeprowadzonym przetargu na wykonanie zadania zgodnie z wymogami programu SAPARD.

Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi. Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za pozytywną opinią głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” został przyjęty.

Uchwała Nr XVII/120/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 31 marca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

Ad. 3

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za pozytywną opinią głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok został przyjęty.

Uchwała Nr XVII/121/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 31 marca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Ad. 4

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Skarbnik Powiatu Alicja Karczewska poinformowała, że zmian budżetu na 2004 rok dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych (wykaz dyrektorów wg. Uzasadnienia do uchwały), które wpłynęły do wydziału Finansów o zwiększenie planu wydatków w dziale - 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.

Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za pozytywną opinią głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok został przyjęty.

Uchwała Nr XVII/122/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Ad. 5

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zamknął obrady XVII sesji Rady Powiatu.

Protokołowała:

Janina Sidor

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-05-2004 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2004 14:47