herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XV/2004


Protokół Nr XV/2004

Z posiedzenia XV Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 28 stycznia 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1200, a zakończyły o godzinie 1630.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia XV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 17 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radny Mariusz Norsesowicz i Wojciech Wojtkiewicz.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad sesji.

Nikt uwag nie zgłosił w związku z tym Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad,

 3. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią współpracę Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2003 roku.

 8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok.

 9. Stan bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie myśliborskim w roku 2003.

 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego w powiecie myśliborskim.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obsługi finansowej i administracyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Barlinku ul. Leśna nr 10

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Myśliborzu ul. Północna nr 15.

 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych świadczeń oraz szczegółowe warunki przyznawania innych świadczeń oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także

wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania

dodatku mieszkaniowego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady.

 2. Sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady za 2003 rok.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: Uroczyste podziękowanie za wieloletnią współpracę Dyrektor Poradni Psychologiczno - pedagogicznej w Dębnie.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poprosił Starostę Powiatu Janusza Winiarczyka o zabranie głosu.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk w imieniu Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i pracowników Starostwa Powiatowego złożył podziękowania za wieloletnią współpracę pełniąc funkcję dyrektora Poradni Psychologiczno - pedagogicznej w Dębnie. Życzył wszystkiego najlepszego, spełnienia zamierzeń w dalszej pracy społecznej. Starosta jednocześnie wręczył nagrodę dla Pani Dyrektor.

Burmistrz Miasta i Gminy Dębna Pan Piotr Downar również złożył serdeczne podziękowania dla Pani Heleny Sługockiej za wspólną pracę, życząc powodzenia w dalszej pracy na stanowisku Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dębnie, a takzę w życiu osobistym.

Pani Helena Sługocka złożyła podziękowanie za współpracę Staroście Myśliborskiemu dziękując za wspólnie realizowane zadania i wspólną pracę.

Na ręce Przewodniczącego Rady złożyła podziękowania za wszystkie dyskusje prowadzone na temat oświaty, za zmagania.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z XIV posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał czy są inne wnioski.

Nikt uwag nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XIV sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 5

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. (Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie powyższego sprawozdania. Za przyjęciem głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 6

Interpelacje i zapytania radnych.

Głos zabrał radny Andrzej Potyra, który w swojej wypowiedzi odniósł się do artykułu z Rzeczpospolitej z dnia 8 stycznia br. pt. „Trzeba skorygować koszty”. Z treści artykułu wynika, że przedsiębiorcy z gmin dotychczas uważanych za zagrożone recesją i degradacją społeczną nie doczekali się w 2003 roku rozporządzenia, które formalnie potwierdzałoby, że ich gminy i powiaty maja taki status. Tymczasem wielu przedsiębiorców, których firmy zlokalizowane były na terenie takich gmin, w trakcie 20003 roku korzystało z podwyższonych stawek amortyzacyjnych. Poprosił by Kierownik PUP wyjaśniła czy podatnikom, którzy w 2003 roku naliczyli większe odpisy amortyzacyjne nie pozostaje nic innego, tylko jak najszybciej złożyć korekty miesięcznych deklaracji podatkowych i wpłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Kolejno poprosił o poinformowanie jakie koszty powiat myśliborski ma ponieść koszty utrzymania filii komunikacji w Barlinku w roku 2004.

Radny Bolesław Bortnowski poruszył kwestie dot.

funkcjonowania bibliotek publicznych na terenie powiatu. Powiedział, że powiat przekazał kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na zakup książek dla wszystkich bibliotek na terenie powiatu myśliborskiego. Środki te zostały podzielone w oparciu o liczbę czytelników w każdej bibliotece. Zdaniem radnego

książki do poszczególnych bibliotek powinny być zakupywane według innego kryteria podziału ( nie wg ilości czytelników), ponieważ najbardziej należy wspomóc biblioteki mające słaby księgozbiór, żeby zainteresować nim czytelników, co przyczyni się do zwiększenia ilości czytelników.

Radna Wiesława Konofalska poprosiła, by dyrektorzy szpitali przedstawili na jakim etapie są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Radny Marian Polański zaproponował, by rozważyć możliwość pomocy finansowej mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej celem umożliwienia zaszczepienia się przed zabiegami operacyjnymi. Są pacjenci, którzy pomimo skierowania na planowy zabieg, rezygnują z dalszego leczenia z braku środków finansowych na zakup szczepionki WZW typu B. Zaprzestanie leczenia często doprowadza to tego, że pacjent trafia do szpitala zbyt późno co powoduje wystąpienie powikłań pooperacyjnych i przedłużenie leczenia.

Ad. 7

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2003 roku.

Naczelnik Wydziału Kontroli Pani Bernarda Bartoszewicz zapoznała radnych z informacją nt. przeprowadzonych kontroli w 2003 roku, według załączonej informacji.

Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi. Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący zarządził głosowanie sprawozdania. Za pozytywną opinią głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2003 roku zostało przyjęte.

Ad. 8

Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk zapoznał radnych ze sprawozdaniem Komisji Bezpieczeństwa i porządku za 2003 rok, według załączonej informacji.

Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi. Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący zarządził głosowanie sprawozdania. Za pozytywną opinią głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był radny Andrzej Królikowski

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2003 roku zostało przyjęte.

Ad. 9

Stan bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie myśliborskim w roku 2003.

Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Julian Witkowski poinformował radnych o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu myśliborskiego w 2003 roku, według załączonego sprawozdania.

Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, ze do zadań PSS-E należy nadzór nad szczepieniami ochronnymi dzieci szkolnych. Zdaniem Radnego rodzice powinni być powiadamiani.

Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Julian Witkowski wyjaśnił, że szczepienia dzieci to bardzo ważne kwestie, którymi Sanepid na bieżąco monitoruje. Rodzice są powiadamiani o wyznaczonym terminie szczepienia. Karty szczepień pilnują punkty szczepień, które nadzoruje Sanepid.

Nikt więcej uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący zarządził głosowanie sprawozdania. Za pozytywną opinią głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był Wicestarosta Andrzej Dobrowolski, który opuścił już obrady.

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie dot. bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2003 roku zostało przyjęte.

Ad. 10

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno -weterynaryjnego w powiecie myśliborskim.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Jerzy Krzywonos poinformował radnych o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu myśliborskiego w 2003 roku, według załączonego sprawozdania.

Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi. Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący zarządził głosowanie sprawozdania. Za pozytywną opinią głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie dot. bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego na terenie powiatu w 2003 roku zostało przyjęte.

Na obrady sesji przyszedł radny Wojciech Wojtkiewicz. Stan radnych na sesji - 17.

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią powyższego projektu uchwały.

Radny Wojciech Wojtkiewicz na poprzedniej sesji pytałem o sporządzanie map numerycznych, czy mapy te zostały przesłane do Wojewódzkiego ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. W przedłożonym projekcie uchwały zaplanowano wydatki na sporządzenie map numerycznych na terenie powiatu. Poprosił o wyjaśnienie o jakie obręby chodzi i o jaką kwotę.

Powiatowy Geodeta Pan Mirosław Lach poinformował w tej chwili są opracowywane mapy numeryczne na potrzeby „EICS” i one będą wykonane do 31 stycznia br. Natomiast pozostanie jeszcze wykonanie map w obrębie Nowogródka, Karska i Dębna. Mapy te planuje się wykonać z funduszu geodezyjnego

Nikt więcej nie zgłosił uwag w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1 radny. Podczas głosowania nieobecna była radna Wiesława Konofalska i Krystyna Wyszyńska.

Uchwała Nr XV /111/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XV /112/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku

- stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powierzenia obsługi finansowej i administracyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Barlinku ul. Leśna nr 10.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały.

Radny Bolesław Bortnowski zaproponował, by obsługę finansową szkoły na ul. Leśnej mógłby prowadzić ZSP Nr 1 na ul. Szosowej.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił mówiąc, że obsługę finansową w 2004 roku będzie prowadziła Gmina Barlinek, powiat natomiast będzie prowadzić LO.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XV /113/2004 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

28 stycznia 2004 roku w sprawie powierzenia obsługi finansowej i administracyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Barlinku ul. Leśna nr 10 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Myśliborzu ul. Północna nr 15.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał.

Radny Józef Getman powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały zapisane jest że Bursa Szkolna liczy 12 wychowanków, jest to likwidacja tylko i wyłącznie Bursy jako jednostki, nie jest to likwidacja obiektu. Poprosił o wyjaśnienie.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił mówiąc, żeby zlikwidować jednostkę org. Należy najpierw podjąć uchwałę o zamiarze likwidacji, następnie wystosować wniosek do Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w tej sprawie i podjąć kolejną uchwałę o likwidacji. Taki proces prowadzony jest w stosunku do Bursy Szkolnej. Na dzień dzisiejszy planuje się zlikwidować jednostkę organizacyjną oświatowo - wychowawczą w postaci Bursy Szkolnej. W poprzedniej kadencji Rady Powiatu, Bursa Szkolna została wydzielona z ZSP Nr 2. Wówczas myślano, że Bursa będzie w stanie sama się utrzymać, a nawet, że będzie dawać zyski. Okazuje się, że bursa nie jest w stanie sama się utrzymać, ze względu na brak wychowanków mieszkających w Bursie.

Jeśli chodzi o sam obiekt, wyjaśnił, że czynione są starania, by ktoś zainteresował się i wynajął budynek lub nawet go kupił.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zapytał czy wychowankowie z Bursy szkolnej zostali przeniesieni do Domu Wczasów Dziecięcych, jeżeli tak to jak długo będą utrzymywane etaty w Bursie. 12 wychowanków może obsługiwać ta sama kadra co jest w DWD.

W kolejnym punkcie obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dodatków funkcyjne dla dyrektora Bursy. Skoro Bursa nie zdała egzaminu to nie rozumiem dlaczego zwiększane będą dodatki funkcyjne dla dyrektorów Burs.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił mówiąc, że nie można rozwiązać jednostki organizacyjnej od razu dając pracownikom wypowiedzenia. Proces ten wymaga czasu.

12 wychowanków mieszka w DWD, jest 1 kuchnia, jeden pracownik z Bursy przeszedł do pomocy do kuchni DWD. Dzieci w DWD jest ok. 60 -80. proces ten musi być odpowiednio wygaszany.

3 wychowanków - 2,5 etatu, (dyrektor i 1,5 wychowawcy), zatrudnionych jest 1,2 etatu administracji (intendent i magazynier), 2 etaty obsługi, które w tej chwili są na wypowiedzeniu.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XV /114/2004 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

28 stycznia 2004 roku w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Myśliborzu ul. Północna nr 15 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych świadczeń oraz szczegółowe warunki przyznawania innych świadczeń oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał.

Radny Wojciech Wojtkiewicz w uzasadnieniu do uchwały jest zapisane, że podjęcie ww. uchwały wynika, że zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 34 poz. 286 z 2003 r.) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli ww. rozporządzenie reguluje sprawę wynagradzania członków państwowych komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie egzaminów dojrzałości, egzaminów z nauki zawodu i egzaminów z przygotowania zawodowego. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany niektórych zapisów dotyczących przyznania dodatków motywacyjnych.

Uchwała, którą dzisiaj podejmiemy wprowadza szereg innych zmian, nie wynikających z tego rozporządzenia. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zadałem pytanie czy tabela dodatku funkcyjnego określonego w projekcie tej uchwały zastała uzgodniona ze związkami zawodowymi, o ile zostaną podniesione widełka. Na tym posiedzeniu uzyskałem zapewnienie, że jest zawarte porozumienie ale nie zostało zawarte jeszcze na piśmie. Starosta poinformował, że o 100 zł.

Wówczas członkowie Komisji Rewizyjnej zostali wprowadzanie w błąd.

Kolejno radny dokonał porównania stawek dod. funkcyjnego ustalonego i przyjętego uchwałą w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli informując radnych o dotychczasowych dod. funkcyjnych a proponowanych przez Zarząd (tab. nr1).

Stwierdził, że skoro Wydział Oświaty tak bardzo dobrze zna przepisy o systemie oświaty i wie jak długi okres jest wygaszania placówek oświatowych to dlaczego nie przygotowuje się uchwały o likwidacji i Bursy w Barlinku, gdyż tam jest również bardzo mało młodzieży.

Poprosił, by udzielono odpowiedzi, kto brał udział w rozmowach ze związkami zawodowymi czy jest pisemna zgoda związków zawodowych na wprowadzenie tych dodatków funkcyjnych.

Kolejno radny odniósł się do zapisu punktu 4) ww. projektu uchwały w którym proponuje się, że w § 13 ust. 2,3,4,5,6 otrzymują brzmienie: „2 dodatek motywacyjny przyznaje się na czas nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok w wys. Do 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego, 3 wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Starosta, 4 dod. motywacyjny wypłaca się miesięcznie z góry. Dodatek wypłaca się za okresy wykonywania pracy oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych, 5 dod. motywacyjny nie przysługuje w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 6 dod. motywacyjny przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Stary regulamin wynagradzania nie przewidywał zapłaty.

Czy związki zawodowe zaakceptowały te zmiany w regulaminie.

Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Ryszard Czekała wyjaśnił, że ustawa o związkach zawodowych obliguje do negocjowania zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Takie spotkanie ze związkami zawodowymi odbyło się w dniu 16 stycznia br. z udziałem przedstawicieli zw. zawodowych z Barlinka, Myśliborza nie było przedstawicieli z Dębna. Uczestniczyli również dyrektorzy szkół, którzy tym tematem byli zainteresowani. Negocjowane były trzy sprawy:

 • regulującą sprawę wynagradzania członków państwowych komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie egzaminów dojrzałości, egzaminów nauki zawodu i egzaminów z przygotowania zawodowego.

 • zmianę wysokości dod. funkcyjnych wynikających z faktu, że dotychczasowa tabela dodatków funkcyjnych została ustalona w roku 2000 w oparciu o wynagrodzenie zasadnicze dyrektora, które wynosiło 1.208 zł. Dodatek funkcyjny był ustalony proporcjonalnie do tej kwoty. Obecnie wynagrodzenie zasadnicze dyrektora kształtuje się na poziomie 1.914 zł.

 • wprowadzenie dodatku za pracę w klasach łączonych i integracyjnych. Poprzedni Regulamin nie przewidywał takich dodatków, gdyż nie było klas łączonych i integracyjnych.

Poinformował, że w roku szkolnym 2003/04 rzeczywiście te dodatki funkcyjne nie poniosą żadnych skutków finansowych. Zwiększone zostały te dod. tylko na piśmie, ponieważ dyrektorzy mieszczą się w tych widełkach. Jeżeli sytuacja finansowa w następnym roku poprawi się organ prowadzący będzie miał możliwość zwiększenia dodatków funkcyjnych.

Jeśli chodzi o dodatki motywacyjne poinformował, że zmiany te które następują są podyktowane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dot. to nauczycieli, którzy przeprowadzają egzamin dojrzałości nie maja możliwości otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za to. Będzie to regulowane dodatkiem motywacyjnym.

Dyrektor szkoły będzie decydował w jakiej wysokości poszczególny nauczyciel otrzyma dodatku motywacyjnego.

W przepisach wyraźnie wskazane jest że pracodawcą dla dyrektora jest Przewodniczący Zarządu Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal zaproponował, że skoro zwiększenie dod. funkcyjnego ma być tylko na piśmie więc należy taki zapis umieścić w projekcie uchwały.

Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Ryszard Czekała wyjaśnił, że jest to propozycja tylko na piśmie, ponieważ nie jesteśmy w stanie przeprowadzać negocjacji ze związkami zawodowymi, których na terenie powiatu myśliborskiego mamy 6.

Nie pociąga to żadnych skutków finansowych.

W nowelizowanej aktualnie karcie nauczyciela będzie znajdował się zapis, że negocjacje regulaminów płacowych będą musiały by c negocjowane ze związkami zawodowymi.

Radny Wojciech Wojtkiewicz w rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia mamy tabele zaszeregowania i minimalnych stawek wynagradzania. Te minimalne stawki wynagradzania zmieniają się dosyć często. Jeżeli chcemy zachęcić osoby zainteresowane do udziału w konkursach, nie ma przeszkody żeby od razu na starcie proponować większe wynagrodzenie.

Radny Bolesław Bortnowski stwierdził, że na posiedzeniu Stałych Komisji Rady , w których uczestniczył kwestie te nie zostały rzetelnie przedstawione. Pytając jakie skutki finansowe pociągnie za sobą zmiana wysokości dodatków funkcyjnych, uzyskałem odpowiedź że nie będzie dodatkowych skutków finansowych.

W sytuacji, kiedy budżet powiatu jest bardzo skromny, rada daje możliwość dla Zarządu Powiatu do działania, by w przyszłości bez wiedzy Rady Powiatu będzie przyznawał i zmieniał wysokości dodatków funkcyjnych. Zaproponował nie przyjmowanie tego projektu uchwały na dzisiejszej sesji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - Zarząd Powiatu opracował racjonalizację sieci szkół ponadgimnazjalnych, dokument ten bardzo mocno krytykowałem w tego tylko względu, że w programie tym mówi się o konieczności obniżenia średniego kosztu utrzymania uczniów, ponieważ subwencja oświatowa jest niewystarczająca. Mieliśmy obniżać koszty, a okazuje się że zmierzamy w przeciwnym kierunku. Jedyne co Zarząd Powiatu potrafi zrobić to zamykać szkoły placówki.

Jaką mamy mieć gwarancję, że przyjęcie tej uchwały nie spowoduje podniesienie tych dodatków.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił mówiąc, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby wziąć stary regulamin wynagrodzenia i porównać. Na posiedzeniach Komisji było dokładnie wyjaśniane i wskazywane gdzie wzrosły dodatki.

Dyrektor szkoły ma określony budżet i w tym budżecie musi się zmieścić. W szkołach trzeba szukać innych źródeł dochodów po to by odpowiednio mogły te szkoły funkcjonować. Na koniec poprosił o przyjęcie ww. projektu uchwały.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 8 radnych, przeciw - 3, wstrzymało się - 5 radnych. Podczas głosowania nieobecny Janusz Fabiańczyk.

Uchwała Nr XV /115/2004 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

28 stycznia 2004 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych świadczeń oraz szczegółowe warunki przyznawania innych świadczeń oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady.

Kolejno Przewodniczący Stałych Komisji Rady:

 • Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Marian Polański,

 • Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Józef Getman,

 • Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Julian Witkowski

zapoznali radnych z projektami planów pracy Komisji na 2004 rok.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do planów Komisji. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady, po czym zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XV /116/2004 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: Sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady za 2003 rok.

Przewodniczący poszczególnych Stałych Komisji Rady w kolejności jak niżej:

 • Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Marian Polański,

 • Komisji Rewizyjnej Władysław Grabda,

 • Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Józef Getman,

 • Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Julian Witkowski zapoznali Radę ze sprawozdaniem z pracy Komisji za 2003 rok.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady zostały przyjęte.

Ad. 18

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk kolejno udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania:

 • radną Wiesławę Konofalską poinformował, że odbyło się kilka posiedzeń konwentów starostów, na których prowadzone były dyskusje w kwestii dot. funkcjonowania szpitali powiatowych.

Powstał komitet Protestacyjny na którego czele stanął dyrektor szpitala w Zdunowie, natomiast w skład komitetu wchodzi dyrektor szpitala w Choszcznie. Wspierani byliśmy bardzo mocno przez Wicemarszałka Woj. Zachodniopomorskiego Pana Mariusza Cholickiego. Przyjmowane były różne stanowiska, ale w końcu Marszałek Woj. Zygmunt Meyer poprosił Prezesa NFZ Pana Majewskiego o przyjęcie delegacji województwa zachodniopomorskiego w Warszawie i omówienie wszystkich kwestii spornych dot. podpisania kontraktów ze szpitalami. Sporządzony został protokół z tego spotkania i w tym protokole ujęto, że kontrakty zostaną podpisane na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Ujęto również że zwiększy się na szpitalnictwo ok. 50 mln. (35 mln. Z refundacji leków, a 15 mln. Ze środków przeznaczonych na II półrocze). Został też umieszczony zapis, że Minister zdrowia i Prezes NFZ deklarują, że jeżeli tylko będą jakiekolwiek środków w pierwszej kolejności zostaną przekazane dla województwa zachodniopomorskiego, ażeby dorównać do średniej krajowej jeżeli chodzi o kwotę na jednego mieszkańca tego rejonu.

Podczas spotkania ustalono, że zostanie przeprowadzona kontrola NFZ w Szczecinie szczególnie w zakresie kontraktowania usług w poz. i kontraktowania tzw. oddziałów szpitalnych zamkniętych.

Po podpisaniu tego protokołu zostało zwołane spotkanie dyrektorów szpitali i starostów, na którym omówiono to wszystko. Ponadto starostowie spotkali się w osobnym pomieszczeniu, na którym przyjęto kolejne stanowisko w tej sprawie akceptujące w całości protokół o którym wcześniej wspomniałem, wyrażono zgodę dyrektorom szpitali ażeby podpisali ofertę tylko i wyłącznie na 6 m-cy. Wytypowano przedstawiciela konwentów starostów do zespołu który przeanalizuje sytuacje finansową zachodniopomorskiego NFZ w zakresie lecznictwa stacjonarnego. Tą osobą jest Starosta Krzysztof Lis ze Szczecinka.

 • radnego Bolesława Bortnowskiego poinformował, że podział pieniędzy na zakup książek w poszczególnych bibliotekach odbył się na podstawie projektu dyrektorów bibliotek wszystkich na terenie powiatu. Powiedział, że wniosek radnego zostanie przekazany dla dyrektor biblioteki powiatowej w Myśliborzu oraz dla Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego żeby ponownie przeanalizowali te kwestie.

 • Radnego Mariana Polańskiego poinformował, że wystąpi z wnioskiem do ośrodka opiekuna społecznego, by w miarę możliwości realizowali ten temat.

Kolejno Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy Pani Kaźmierczak poinformowała radnego Andrzeja Potyrę, że nadal obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U.Nr 110 z 1999 roku, zm. Dz.U Nr 151 poz. 1702). Powiat myśliborski został zaliczony do powiatów zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym, w których na podstawie odrębnych przepisów są stosowane szczególne instrumenty ekonomiczno - finansowe i inne preferencje w celu ograniczenia bezrobocia i jego skutków. Nie było żadnych zmian wprowadzanych dopóki obowiązuje stary wykaz.

Kierownik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Robert Petruk odnośnie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji w Barlinku wyjaśnił, że w 2004 rok otrzymał 97.419 zł. kwota ta rozkłada się w połowie na koszty osobowe i rzeczowe natomiast od 1 stycznia br. rozpoczął się proces wdrażania systemu o nazwie „CEPIK”, w związku z tym do Starostwa wpłynęło pismo od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w którym poinformowano, że zostanie sfinansowany sprzęt tylko dla punktu rejestracyjnego umieszczonego przy Starostwie. System ten został tak zaprojektowany, że Ministerstwo nie widzi możliwości funkcjonowania filii w takiej postaci jak istnieją dzisiaj. Jeżeli Rada zgodzi się żeby filie funkcjonowały to wszelkie koszty zwilżane z zakupieniem tego sprzętu i podłączeniem go muszą być sfinansowane ze środków własnych samorządu powiatowego bądź też gmin.

Poinformowano jakie Starostwo będzie musiało ponieść koszty w związku z przystosowaniem filii do programu „CEPIK” - dla filii Wydz. Komunikacji w Barlinku dodatkowe koszty to kwota 46.000 ( zakup urządzenia) 16.000 zł. ( zakupienie stacji roboczej), największe koszty zostaną poniesione na dzierżawę stałego łącza telekomunikacyjnego kwota ok. 80.000 zł. na rok. Jeżeli wszystko zostanie już zakupiono to w każdym kolejnym roku średnioroczny koszt funkcjonowania filii w Barlinku będzie wynosił od 160.000 do 170.000 zł.

Radny Andrzej Potyra zapytał czy sprawozdania, które składają biblioteki podległej bibliotece powiatowej, czy piszą na co i ile wydały środki, czy podpinane są do sprawozdań faktury.

Radny Bolesław Bortnowski zapytał czy znany jest podział zakupu książek. Chodzi o to by pieniądze kierowane do poszczególnych bibliotek wydawane były tylko i wyłącznie na zakup książek.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie pan Andrzej Waszkiewicz udzielił odpowiedzi radnemu Wojciechowi Wojtkiewiczowi na zadanie pytanie podczas ostatniej sesji dot. stanu zatrudnienia w szpitalu w Dębnie, dot. porównania pracowni RTG w Dębnie i w Barlinku, powiedziane było jak to może być że w Barlinku pracuje 3 osoby, natomiast w Dębnie ponad 8. Wyjaśnił, że w Barlinku pracuje 4 osoby a nie 3, w Barlinku pracownicy obsługują rentgen do 18,00, wieczorne i nocne godziny są obsługiwane przez firmę z zewnątrz. W Dębnie na 10.215 badań w roku 2003 5.206 stanowiły badania zlecone przez poz. specjalistkę. To powoduje konieczność zatrudnienia tyle osób.

Ad. 19

Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz odczytał treść pisma kierowanego do Rady Powiatu od Przewodniczącego Komisji Konkursowej Pana Kazimierza Kłody informujące o podjęciu decyzji i powołaniu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku Panią Marię Jaworską.

Kolejno poinformował, że na posiedzeniach stałych komisji odbywały się dyskusje nt. godzin zwoływania sesji, podczas których większość radnych opowiadało się, za tym żeby sesje odbywały się o godzinie 1400. Przewodniczący zaproponował głosowanie w celu ustalenia godziny odbywania kolejnych sesji.

W wyniku głosowania ustalono, że sesje będą odbywały się o godz. 1400. Za taka opinią głosowało - 10 radnych, przeciw - 2 radnych, wstrzymało się - 5 radnych.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił wniosek, by dyrektor PCPR przygotowała informację nt. funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej w Rowie, w której zostaną zawarte informacje dot. ilości osób korzystających z tego Ośrodka, czy jest zatrudniony psycholog i jakie są ponoszone koszty utrzymania.

Kolejno poruszył kwestie dot. przedstawiania i przedkładania informacji oraz danych radnym. Informacje powinny być przygotowywane porównawczo do roku ubiegłego, wówczas radni byli by w stanie dokonać oceny.

Radny poinformował, że posiada dwa ostatnie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu ( za 2002 rok i 2003 rok ), z których wynika, że sprawozdanie za 2003 rok w znacznej mierze jest wierną kopią sprawozdania za rok 2001 i 2002.

Na koniec swojego wystąpienia poprosił o przygotowanie na lutową sesję informację o wynikach szpitali. Dokonałem porównania i mogę powiedzieć, że przychody szpitala w Dębnie są wynoszą 426.000 zł., koszty zmalały o 717.000 zł.

Radny Józef Getman poinformował radnych, że otrzymał od Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu dot. realizacji zakupu nowości bibliotekom publicznym za środków Starostwa Powiatowego. Według wydanego rozporządzenia kwota przekazana przez starostwo została podzielona według kryteriów ilości czytelników w każdej bibliotece publicznej powiatu. Zakupu nowości dokonują biblioteki według własnych potrzeb. Realizacja zakupu musi odbyć się do 30 listopada 2003 roku, niezwłocznie po dokonaniu zakupu należy do biblioteki w Myśliborzu odesłać ksero faktur, na fakturach w pozycji odebrał ma być podpis i pieczątka biblioteki kupującej.

W księgach inwentarzowych numer należy opatrzyć dopiskiem „SP”, a zakupione książki należy opieczętować pieczątką swojej biblioteki. Informację o realizacji zakupu uwzględniającą liczbę zakupionych jednostek, kwotę z wyszczególnieniem na poszczególne filie oraz podział na trzy podstawowe działy (literatura dla dorosłych, literatura dla dzieci, literatura popularnonaukowa) należy dostarczyć do 30 listopada 2003 roku.

Kolejno radny zapoznał Radę jak została podzielona kwota 50.000 zł przyznana przez Starostwo Powiatowe w oparciu o liczbę czytelników w każdej bibliotece. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że podział książek na biblioteki może być rozpatrywany pod względem innych kryteriów. Jeżeli jest źle funkcjonująca biblioteka, jest słaby zasób książek wiadomo, że w tej bibliotece nie będzie dużo czytelników.

Należy zastanowić się i w inny sposób dokonywać podziału książek na biblioteki.

W Barlinku biblioteka źle funkcjonuje, książki są stare, księgozbiór nie jest odnawiany, zakupów książek jest bardzo mało. Dlatego też należy rozważyć inny podział książek na biblioteki, by wspomóc biblioteki słabo funkcjonujące mające mały zasób książek.

Może należy dokonać korekty, zmiany dyrektora biblioteki.

Radny Andrzej Potyra poparł wypowiedź radnego B. Bortnowskiego wyrażając negatywną ocenę biblioteki w Barlinku.

Zdaniem radnego należy rozważyć jakie podjąć kroki, by biblioteka funkcjonowała na wyższym poziomie.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk poinformował, że rozpoczęte zostały prace dokumentacyjne na drogę szybkiego ruchu (S-3), która przebiegała będzie przez województwo zachodniopomorskie - powiat gryfiński, pyrzycki i myśliborski.

Ad. 20

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zamknął obrady XV sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Protokołowała: Janina Sidor

2

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-05-2004 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2004 14:46