herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XIV/2003


Protokół Nr XIV/2003

Z posiedzenia XIV Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej

w dniu 29 grudnia 2003 roku w Starostwie Powiatowym

w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1000, a zakończyły o godzinie 1415.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych

i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że

w obradach udział bierze 19 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad sesji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad sesji pkt. 12 dot. podjęcia uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

Zdaniem radnego przedłożony projekt WPI jest niespójny z przedłożonym dla radnych projektem budżetu na 2004 rok, a także nie uwzględnia przyjętych kierunkowych założeń polityki budżetowej na 2004 rok. W projekcie budżetu na 2004 rok w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano tylko dwie inwestycje (droga w miejscowości Trzcinna i termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 w Barlinku przy ul. Szosowej). Natomiast w WPI na rok 2004 zostało zaplanowanych dużo więcej zadań, a nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu. Ponadto program ten został opracowany bez konieczności wykonywania niektórych remontów. W WPI zaplanowane środki na remont MOW w Renicach w wys. ok. 1 mln. wskazuje się źródło finansowania ze środków od Wojewody, natomiast z budżetu powiatu planowane są bardzo skromne środki zaledwie w wys. 27.500 zł. Jest to kwota niewystarczająca by dostosować tę placówkę do standardów unijnych, co w roku 2006 może skutkować wykreśleniem tej placówki z rejestru placówek opiekuńczo - wychowawczych. Z otrzymanej interpelacji wynika, że w MOW potrzeba dokonać remontu i zakupić wyposażenia na kwotę 4.000.000 zł. i tak: na remont i modernizację bloku żywieniowego - 100.000 zł. remont dachu - 600.000 zł., remont pralni - 50.000 zł., usunięcie zagrzybienia w części podpiwniczonej budynku głównego - 1.000.000 zł. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 100.000 zł. Poza tym należy dokonać zakupu wykładzin podłogowych- 10.000 zł., zakupu mebli do pokoi - 80.000 zł., zakup sprzętu kuchennego i aneksu kuchennego - 50.000 zł.., zakup piec c.o. i grzejników 1.180.000 zł.

Ponadto w WPI nie wskazuje się wszystkich źródeł finansowania, planuje się pokrycie kosztów kredytem termomodernizacyjnym w kwocie 3.400.000 zł., z SAPARD-u kwotę w wys. 1200.000 zł, od Wojewody w wysokości 1.060.000 zł. i inne środki bez wskazania- określając ogólnie unia.

Radny stwierdził, że nie wiadomo tylko jaka unia chyba że z Białorusią.

Na koniec powiedział, że należy ten program skorygować o bardzo istotne zgłoszone wcześniej uwagi.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski stwierdził, że do każdego zapisu można mieć uwagi. Na posiedzeniach komisji kwestie WPI były wyjaśniane. Wszyscy dobrze wiedzą, że bez tego dokumentu żadne działania związane z pozyskiwaniem środków nie mogą być rozpoczęte. Nie jest to program doskonały, życie będzie go weryfikowało. Zaproponował, by materiał ten został przyjęty w takim kształcie w jakim został zaproponowany radnym. Zgłosił wniosek o odrzucenie wniosku zgłoszonego przez radnego W. Wojtkiewicza.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że mamy opracować dokument, który wytyczy nam działania na najbliższe lata. Program ten jest niedoskonały, nie można tworzyć dokumentu tylko po to by go stworzyć, bo ten dokument z pewnością nie zagwarantuje nam pozyskiwanie środków unijnych. Zwracając się do Wicestarosty powiedział, że jest w błędzie jeśli uważa, że WPI będzie źródłem jakichkolwiek środków. Nie można z dnia na dzień dokonywać zmian jeśli chodzi o inwestycje.

W zestawieniu i porównaniu projektu budżetu na 2003 rok i 2004 okazuje się, że w MOW w Renicach nie dość, że nie zapewniamy środków inwestycyjnych to obcinamy środki na wydatki rzeczowe. Zaplanowano obciąć o 165.000 zł, tym samym wydatki rzeczowe o 78.000 zł. Jeśli porównamy z informacją Zarządu z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku to mamy jeszcze czarniejszy obraz, plan na 30 czerwca do planu roku 2004 planujemy obciąć ponad 340 tys. zł. w tym Ośrodku w tym same wydatki rzeczowe na kwotę ponad 240.000 zł. jest to zbyt

poważna decyzja żeby podchodzić do tego w taki sposób w jaki podchodzi Wicestarosta.

Przewodniczący zarządził głosowanie zgłoszonego wniosku radnego W. Wojtkiewicza o wykreślenie z porządku obrad punktu 12 dot. podjęcia uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

Za przyjęciem wniosku głosowało - 7 radnych, przeciw - 12 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Wniosek został oddalony.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu 10 a o brzmieniu: Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok oraz zabezpieczenie środków finansowych w planie wydatków budżetowych na 2004 rok na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Szosowej 2 w Barlinku.

Kolejno zaproponował wprowadzenie aneksu do punktu 11 dot. Podjęcia uchwały rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonych wniosków:

 1. wyprowadzenie z porządku obrad sesji pkt. 10a: Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok oraz zabezpieczenie środków finansowych w planie wydatków budżetowych na 2004 rok na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Szosowej 2 w Barlinku.

Za wnioskiem głosowało 16 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się - 2 radnych.

Wniosek został przyjęty.

 1. wprowadzenie do punktu 11 porządku sesji aneksu do uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

Za wnioskiem głosowało 16 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się - 2 radnych.

Wniosek został przyjęty.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk zaproponował przeniesienie punktu 9 dot. podjęcia uchwały Rady powiatu myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok do punktu 3, po to by jak najszybciej po podjęciu ww. uchwały służby finansowe mogły rozpocząć prace związane z przekazywaniem środków.

Przewodniczący zarządził głosowanie powyższego wniosku. Za przyjęciem głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się 3 radnych. Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad,

 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślibórz na lata 2004 - 2007, z perspektywą na lata 2008 - 2011”.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia „ Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myślibórz na lata 2004 - 2007, z perspektywą na lata 2008 - 2011”.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Myśliborskiego na 2003 rok.

10a. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok oraz zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych na 2004 rok na zadanie pn. Termomodernizacja budynku szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Szosowej 2 w Barlinku.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „ Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2003.

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2004 rok.

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu.

17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003 rok.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Oświadczenia radnych.

20. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapoznał radnych z treścią powyższej uchwały, po czym zapytał czy są uwagi.

Nikt uwag nie zgłosił w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 3 radnych. Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr XIV/99/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z XIII posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał czy są inne wnioski.

Nikt uwag nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się 2 radnych.

Ad. 5

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk omówił sprawozdanie

z pracy Zarządu Powiatu, według załącznika do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 26 listopada br. Zarząd zapoznał się z pismem Wójta Gminy Boleszkowice w sprawie nieruchomości przekazanej na realizację podstawowej opieki zdrowotnej, która następnie została sprzedana. Powiat w zamian oczekiwał iż Gmina zwróci powiatowi równowartość przedmiotu sprzedaży lokalu. Wobec powyższego w przypadku braku porozumienia, Zarząd postanowił dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Radny poprosił by Zarząd ustosunkował się do tego tematu i udzielił wyjaśnień.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poruszył następujące kwestie:

 • na posiedzeniu Zarządu w dniu 19 listopada Zarząd pozytywnie ustosunkował się wniosku dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu w sprawie sprzedaży działek położonych przy ul. Północnej w Myśliborzu. Jeżeli dotychczas nie ma wypracowanej koncepcji zagospodarowania budynku Bursy to należy się wstrzymać z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji w sprawie tych działek, gdyż w przyszłości można je wykorzystać na parking lub podjazd. Poprosił o wyjaśnienie czym kierował się Zarząd wyrażając pozytywną opinię.

 • na posiedzeniu w dniu 19 listopada br. Zarząd negatywnie ustosunkował się do wniosku Dyrektora MOW w Renicach o nieodpłatne przekazanie tapczanów należących do Bursy Szkolnej przy ZSP Nr 2 w Myśliborzu, jednocześnie informując, że do czasu likwidacji Bursy Szkolnej nie należy zbywać sprzętu. Wcześniej poruszałem kwestie doposażenia MOW w Renicach m.in. w celu dostosowania tej placówki do standardów unijnych w m. in. w tapczany gdzie zostało zapisane, że na zakup tych tapczanów potrzebna jest kwota ok.70.000 zł. Nie rozumie więc dlaczego Zarząd negatywnie ustosunkował się do wniosku dyrektora MOW. Poprosił o wyjaśnienie.

 • na posiedzeniu w dniu 26 listopada br. Zarząd negatywnie ustosunkował się do pisma firmy farmaceutycznej „Aventis Pharma” sp. z o.o. w Warszawie w sprawie przejęcia przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu zobowiązań SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku, który na dzień 06.11.2003 r. wynosi 75.121,17 zł. Zapytał, czy to jest jedyne pismo w takiej sprawie wpływające do Zarządu, czy było ich więcej.

 • Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie przez Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa konsultacji ze związkami zawodowymi w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Zapytał czy przeprowadzono już te konsultacje i jakie są uzgodnienia.

 • Zarząd nie mając możliwości sfinansowania prac remontowych w DPS w Myśliborzu roku bieżącym Zarząd postanowił oddalić rozpatrzenie wniosku. Poprosił o wyjaśnienie.

 • na posiedzeniu w dniu 5 grudnia br. Zarząd negatywnie rozpatrzył ofertę produkcji i emisji programów publicystycznych na antenie Radia Plus Lipiany. Koszt emisji miesięcznie wyniósłby 350 zł + VAT. Zarząd stwierdził, że Radio Plus Lipiany odbiera tylko część mieszkańców Myśliborza. Pozostali mieszkańcy powiatu nie maja możliwości korzystania z radia. W tej sytuacji wydatkowanie środków finansowych dla niewielkiej grupy mieszkańców powiatu było by niecelowe. Radny W. Wojtkiewicz nie zgodził się z opinią Zarządu, mówiąc, że Radio Plus Lipiany dociera do szerszego grona społeczeństwa, jest to jedyna możliwość by mieszkańcy mogli dowiedzieć się co się dzieje w powiecie.

Pismem dyrekcji Radio Plus Lipiany powinna zająć się Rada

Powiatu na posiedzeniu w styczniu. Obowiązkiem rady jest

zapewnienie dostępu do informacji publicznej.

 • W dniu 5 grudnia br. Zarząd postanowił uwzględnić środki finansowe na remont budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w planie budżetowym na rok 2004. Zapytał jakiej to dotyczy kwoty i gdzie ona została zapisana.

Z przedłożonego Radzie projektu budżetu na rok 2004 wynika jedynie, że w placówce tej obcięto środki w kwocie 124.000 zł. Do DWD zostali przeniesieni wychowankowie Bursy Szkolnej.

 • Kolejno zapytał kiedy przedłożono projekt budżetu na 2004 rok dla Przewodniczącego Rady i kiedy Przewodniczący polecił dostarczyć ten dokument radnym. W roku bieżącym wyjątkowo termin dostarczenia dla radnych projektu budżetu na 2004 rok został przesunięty do dnia 15 grudnia. Termin ten nie został dotrzymany. Poprosił o wyjaśnienie.

Ze sprawozdania z pracy Zarządu wynika, że Zarząd szczegółowo analizował projekt budżetu, więc dlaczego w planie finansowym Bursy Szkolnej w Myśliborzu zaplanowano kwotę 167.000 zł, ale na wydatki rzeczowe zaplanowano zaledwie 777.000 zł. jak to się ma do wydatków niezbędnych (energia elektryczna, cieplna itd.), które przewyższają kwotę zaplanowaną w budżecie. Poprosił o wyjaśnienie.

 • w dniu 11 grudnia br. Zarząd zapoznał się z informacją o wykonanych audytach na obiekty jednostek: Internat ZSP Nr 1 w Barlinku, budynek ZSP Nr 2 w Myśliborzu, Bursa Szkolna w Myśliborzu i Dom Dziecka w Dębnie. Radny poprosił o wyjaśnienie jakie efekty uzyskamy i co wynika z tych audytów.

 • na tym samym Zarządzie postanowiono wystąpić do PEC w Barlinku z pismem informującym o przystąpieniu do ewentualnego podłączenia sieci cieplnej do ZSP Nr 1 w Barlinku, ale dopiero po wygaśnięciu umowy zawartej z ZEC Międzyrzecz w roku 2006.

Poprosił, by Zarząd przedstawił koszty przedsięwzięcia. W ubiegłej kadencji kiedy Rada Powiatu podejmowała uchwałę dot. podłączenia sieci cieplnej do ZEC Międzyrzecz przekonywano radnych, że jest to najbardziej racjonalny projekt, że ta inwestycja bardzo szybko się zwróci. Na dzień dzisiejszy okazuje się, że przez kilka lat ponoszone są ogromne koszty.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 19 listopada br. Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 rok, gdzie zmian dokonano m. innymi na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego i zwiększona została dotacja celowa w dziale oświata i wychowanie w rozdziale szkoły zawodowe o kwotę 234 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są praktyki uczniowskie zawodowe.

Radny zapytał czy kwota 234 zł. nie jest pomyłką, ponieważ przeznaczenie tej kwoty jest takie obszerne, a kwota zbyt niska.

Kolejno powiedział, że zwiększona została powiatowi dotacja celowa w dziale - opieka społeczna w rozdziale pomoc dla repatriantów o kwotę 19.908 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów z Kazachstanu. Poprosił o wyjaśnienie czy na terenie powiatu są takie rodziny i w jaki sposób udzielana jest im pomoc.

Radny powiedział, że Radio Plus Lipiany słuchane jest szczególnie na terenach wiejskich, czyli na terenach, które nie mają możliwości dowiedzieć się co się dzieje w powiecie.

Kolejno poruszył kwestie dot. remontu budynku DWD w Myśliborzu pytając o jaką kwotę chodzi.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że na posiedzeniach stałych komisji Starosta poinformował, że Bursa Szkolna przeznaczona jest do wydzierżawienia, natomiast w dniu 11 grudnia br. Zarząd zapoznał się z informacja nt. wykonanych audytów m. in. na obiekt Bursy Szkolnej. Radny poprosił, by Zarząd przedstawił ostateczną koncepcję zagospodarowania Bursy.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi na zadanie pytania, kolejno informując:

 • radnego Bolesława Bortnowskiego, że w trakcie przekazywania obiektów po zakładach opieki zdrowotnej, gmina Boleszkowice otrzymała ośrodek Zdrowia i 4 mieszkania. W akcie notarialnym był zapis tylko i wyłącznie na cele służby zdrowia. Wójt sprzedał jedno mieszkanie osobie, która nie jest związana ze służbą zdrowia. W związku z tym nie jest realizowane postanowienie aktu notarialnego, dlatego też obowiązkiem powiatu jest zająć się tym tematem i jednocześnie prowadzić sprawę w dalszym ciągu. Jeżeli nie zajmiemy się ta sprawą to za jakiś czas może zostać sprzedana przychodnia w Myśliborzu. Uważam, że Zarząd w sposób prawidłowy realizuje postanowienie zapisane w akcie notarialnym.

 • Radnego Wojciecha Wojtkiewicza odnośnie działek przy ZSP Nr 2 w Myśliborzu poinformował, że nikt nie sprzedaje drogi koło bursy, dojazdów, czy parkingów. Jeżeli dojdzie do takiej sprzedaży to wówczas decyzja będzie podejmowana przez Radę Powiatu. Tapczany nie zostały przekazane do Renic ponieważ nie zostały wygaszone postanowienia zawarte z firmą, która zajmowała się koloniami. Dla Renic będą przekazane łóżka z internatu w Dębnie.

Zobowiązania wobec firm farmaceutycznych - dotyczyło to tylko jednej firmy, której szpital w Barlinku jest winien zapłatę za leki w granicy 20 tys. zł. Zarząd Powiatu nie może podjąć decyzji przejęcia długu, taka decyzję może podjąć tylko Rada Powiatu. Regulamin wynagradzania nauczycieli został wstępnie przyjęty przez Zarząd , został przekazany do związków zawodowych i trwają dyskusje.

Remont mieszkań w DPS - w DPS był Hotel w którym mieszkali pracownicy DPS-u i tu trwa remont. Na początku roku remont ten został dofinansowany, obecnie dyrektor DPS wystąpiła jeszcze o 17 tys. zł. Ze względu na mizerię finansową nie mogliśmy przeznaczyć tej kwoty. Dofinansowaliśmy remont DPS ze środków PFOŚiGW, ale na inny cel. Remont ten będzie kontynuowany w 2004 roku.

Sprawa Radia Plus Lipiany - taka była decyzja ZP. Radio to nie jest słuchane przez cały powiat myśliborski. I dlatego też Zarząd negatywnie do tego tematu się ustosunkował.

Remont DWD dotyczy elewacji frontowej ściany i dwóch ścian bocznych. Pracownik wydziału budownictwa skalkulował to na kwotę ok. 40 tys. zł, dlatego też na razie w Zarząd pozytywnie się ustosunkował.

Ostateczny projekt budżetu został zaopiniowany na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 grudnia i w tym dniu został przekazany dla Przewodniczącego Rady i zawieziony do RIO w Szczecinie. Termin ten został uzgodniony z RIO ponieważ subwencję otrzymaliśmy wieczorem 4 grudnia br. i nie byliśmy w stanie opracować w sposób prawidłowy. Wszystko odbyło się za zgodą RIO.

Audyty zostały wcześniej zlecone i wykonane, niż podjęta decyzja o likwidacji Bursy. Na dzień dzisiejszy w Bursie znajdują się następujące jednostki: PCPR, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, mieszka emerytka - nauczycielka, pracownik Internatu ZS Budowlanej i 4 mieszkania są wydzierżawione. Chcielibyśmy bardzo żeby ten obiekt sprzedać lub wydzierżawić. Na dzień dzisiejszy zostały zakręcone kaloryfery w pomieszczeniach, które nie są użytkowane, zmieniona została również moc zamówiona, wszystkie sprawy są uporządkowane.

Zapisy w WPI nie zostały zmienione, zmieniony został tylko rok 2004, tam zostały naniesione poprawki.

PEC w Barlinku przygotowuje plan ciepłowniczy dla miasta Barlinka na lata przyszłe w związku z tym zwrócił się z pytaniem czy będziemy korzystać w przyszłości z ciepła wyprodukowanego z PEC. Zarząd Powiatu związany jestz Międzyrzeczem, który wybudował kotłownie w ZSP nr 1 w Barlinku dlatego też odpowiedź była taka, że będziemy prowadzić rozmowy po wygaśnięciu umowy z Międzyrzeczem.

 • radnego A. Potyrę poinformował, że Zarząd otrzymał w takiej wysokości dotacje, w związku z tym nie ma popełnionego błędu w zapisie. Na terenie powiatu jest rodzina repatriancka w Dębnie, którą powiat dofinansowuje w remoncie mieszkania.

Radny Bolesław Bortnowski stwierdził, że jest pewna niekonsekwencja Zarządu dot. Boleszkowic. Zarząd wystąpił z wnioskiem o odzyskanie równowartości sprzedanego mieszkania, czyli zgadza się z faktem sprzedania mieszkania. Natomiast nie wystąpił o unieważnienie aktu notarialnego Dlatego powiedział, że Zarząd nic nie powinien egzekwować od gm. Boleszkowice, lepiej żyć w zgodzie.

Starosta wyjaśnił, że Zarząd nie rozpatrywał tej kwestii, którą radny B. Bortnowski poruszył, Zarząd uznał, że trzy pozostałe mieszkania zabezpieczają w jakiejś części pracowników pracujących tam dlatego też nie wystąpił o unieważnienie aktu, a odzyskanie kwoty 29 tys. zł. za sprzedaż tego mieszkania. W tej kwestii są różne opinie radców prawnych.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że zgodnie ze statutem Przewodniczący Rady powinien dopilnować by udzielane odpowiedzi były pełne i wyczerpujące. Poinformował, że nie otrzymał pełnych odpowiedzi, m. in. starosta nie wyjaśnił kiedy projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady. Kolejno odniósł się do kwestii dot. Radia Plus Lipiany mówiąc, że nie zgadza się z wypowiedzią Starosty Powiatu. Poprosił , by Przewodniczący Rady umożliwił wypowiedź dla Pana Ryszarda Tańskiego - Prezesa Radia Plus Lipiany.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił, że projekt budżetu powiatu na 2004 rok został przedłożony Przewodniczącemu Rady w dniu 17 grudnia br., w tym samym dniu został dostarczony do RIO w Szczecinie.

Jeżeli chodzi o audyty to materiały w tej sprawie są przygotowane, jeśli radny W. Wojtkiewicz chce może się z nimi zapoznać. Jeżeli Rada zadecyduje to materiały te zostaną przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu Rady.

Odnośnie Radia Plus Lipiany wyjaśnił, że takie stanowisko przyjął Zarząd, wyrażając zdanie, że nie dofinansuje się żadnych innych mediów dlaczego więc dofinansować Radio Plus Lipiany. Zarząd nie przeznacza na to środków. Jeżeli Rada Powiatu zadecyduje i wyasygnuje na ten cel środki wówczas będzie można podjąć to zadanie.

Radny Andrzej Potyra poprosił o więcej informacji w kwestii dot. repatriantów zamieszkujących na terenie powiatu.

Dyrektor PCPR Pani Beata Kołodziejek wyjaśniła mówiąc, że na terenie powiatu zostały sprowadzone przez gminę Dębno 2 rodziny repatrianckie. Jest to zadanie rządowe, realizuje się część na podstawie decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Repatriacji w Warszawie, tj. zwrot kosztów transportu i zagospodarowania. Jedna rodzina otrzymała zwrot takich kosztów, my jako powiat jesteśmy pośrednikami płatności.

Natomiast środki te są zagwarantowane przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Dla drugiej rodziny zostanie przeprowadzona adaptacja pomieszczeń, ocieplenie budynku i naprawa dachu. Środki te są zawsze refundowane.

Ad. 5

Interpelacje i zapytania radnych.

Głos zabrał radny Józef Getman powiedział, że na ostatniej

sesji Rady Miejskiej w Dębnie Pan Saskowski zgłosił następującą sprawę - chodzi o Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, sprawa toczy się 12 lat. Została wydana decyzja, którą Wojewoda uchylił. Poprosił o wyjaśnienie tej sprawy na piśmie.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poruszył kwestie dot. krajowego

systemu map numerycznych, które są niezbędne dla programu EICS. Poprosił by Powiatowy Geodeta wyjaśnił jak przebiega realizacja tego zadania w powiecie.

Kolejno poruszył kwestie dot. nieprzestrzegania ustawy o

pracownikach samorządowych - art. 6, mówiącego o zakazie łączenia funkcji w przypadku wystąpienia podległości służbowej. Dotyczy to szpitala powiatowego w Barlinku. Zarząd Powiatu i Rada Powiatu posiada stosowną opinię radcy prawnego w tej sprawie, z której jednoznacznie wynika zakaz pełnienia pewnych funkcji. Chodzi tu o funkcję głównej księgowej w szpitalu w Barlinku. Zapytał jak długo sytuacja ta będzie miała miejsce.

Następnie powiedział, że podczas obrad rady miejskiej w

Myśliborzu Starosta Powiatu w swoim wystąpieniu poinformował o współpracy jaka układa się pomiędzy gminą Myślibórz a powiatem. Poprosił by Starosta przybliżył tę część wypowiedzi, z której wynikało, że podpisano porozumienia w sprawie współpracy, które mają na celu poprawę warunków naszej samorządowej wspólnoty. Poprosił o przybliżenie w paru zdaniach ten temat, o jakie porozumienia chodzi tu.

Kolejno poruszył kwestie dożywiania dzieci w szkołach

ponadgimnazjalnych dla dzieci wywodzących się z rodzin biednych. Jest to szczytny cel i należało by zastanowić się nad tym aby w tych działaniach wspomóc dyrektorów szkół. Zbiórki takie są organizowane w różnych szkołach. Powinien te sprawą zająć się Wydział Oświaty i przeprowadzić rozeznanie i wyasygnować jakąś kwotę pomagając w ten sposób dzieciom.

Kolejno stwierdził, że analizując projekt budżetu na 2004 rok wyraźnie można zaobserwować pewne cięcia w poszczególnych jednostkach. Bardzo mocno została okrojona stro- na wydatków w niektórych placówkach, głównie wydatki rzeczowe. Zmniejszone zostały również wydatki w szkołach ponadgimnazjalnych w Myśliborzu. Do nie dawna kwota przypadająca na jednego ucznia w Myśliborzu była najwyższa w powiece, po dokonaniu cięć w budżecie szkół kwota na jednego ucznia w tej chwili jest najniższa. Poprosił by Zarząd uzasadnił i wyjaśnił skąd wzięły się takie odwrócenia proporcji.

Radny Andrzej Potyra poruszył kwestie dot. chodnika na ul. Myśliborskiej w Barlinku, mówiąc, że zbliża się zima i ma obawy, że chodnik ten tegorocznej zimy znów nie będzie objęty zimowym utrzymaniem, w związku z czym zaproponował, by PZD zawarł porozumienie z PGK Barlinek, by rozwiązać problem posypywania chodnika piachem.

Wojciech Wojtkiewicz przypomniał, że w podczas obrad sesji w

miesiącu październiku zwrócił się z pytaniem dot. budowy jazzu. Czy właściciele działek letniskowych w miejscowości Dąbrowa zagospodarowali swoje działki zgodnie z ich przeznaczeniem. Poprosił o wyjaśnienie czy faktycznie doszło tam do naruszenia prawa. Czy ten zapis ma swoje odzwierciedlenie tak jak zostało zapisane, czy doszło do samowoli budowlanej.

Radny Mariusz Norsesowicz poprosił o informację nt. realizacji podjętej na ostatniej sesji uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Ad. 7

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślibórz na lata 2004 - 2007, z perspektywą na lata 2008 - 2011”

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią powyższego projektu uchwały.

Dyrektor Oddziału Polskiej Izby Ekologii (ABRYS) Technika Pan Zenon Świgoń kolejno odpowiedział na pytania radnych zadawane podczas posiedzenia stałych komisji rady w kolejności jak poniżej:

 • na problem poruszany przez radnego Józefa Getmana dot. bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dębno i Boleszkowice w związku z funkcjonowaniem Kopalni Gazu, Ropy i Nafty w Dębnie oraz Ekspedytu Ropy Naftowej w Barnówku i Boleszkowicach, a także na problem poruszany przez radnego Andrzeja Potyrę dot. bezpieczeństwa mieszkańców Barlinka w związku z funkcjonowaniem firmy „GASPOL” S.A. w Barlinku odpowiedział mówiąc, że omawiano te kwestie bezpieczeństwa w sztabie kryzysowym, który jest doskonale zorientowany w problematyce. Ma zaznaczone wszelkie gorące punkty, pilnuje tego. Są pewne niedociągnięcia ze strony Kopalni Gazu, ale w trakcie wykonywania gminnych programów będzie to realizowane. Jeżeli chodzi o Barlinek to tam chodzi o wyznaczenie większej strefy bezpieczeństwa, a przede wszystkim poinformowania mieszkańców jak powinni reagować - jest to zadanie własne gminy, natomiast powiat powinien to koordynować.

 • odnośnie poruszanych kwestii przez radnego Wojciecha Wojtkiewicza na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w kolejności jak niżej:

- opracowanie akademickie,

- nieźle opisany stan środowiska, lecz za mało napisane co

powiat będzie robił,

- mniej pisać co należało by robić, a więcej co powiat zrobi,

- brak danych o aktualnej analizie wód, gleb,

- badania wód jeziora myśliborskiego na natlenienie i jak

dotlenić (brak sielawy),

- dlaczego Starosta zezwolił na składowanie azbestu na

składowisku w dalszym,

- zasadność budowy jazzu na rz. Myśli,

- domki letniskowe w Dąbrowie - na jakiej podstawie

stwierdzono że jest to samowola budowlana,

- mała liczba wysypisk na terenie powiatu, a wszędzie pełno

śmieci i wraków samochodowych,

- nie poruszono sprawy grzebowisk padłych zwierząt,

- środki ochrony roślin po PGR - gdzie się podziały,

- zanieczyszczone tereny ANR

odpowiedział, że gdyby opracowanie w części wodnej nie było tak akademickie i nie powoływało się na zapisy ustawowe to nie było by pytania radnego. Gdyby skierowano wniosek o wyznaczenie linii brzegowej do Starosty, a nie ma ani jednego mieszkańca w powiecie, który skierował wniosek o wyznaczenie linii brzegowej.

Linia brzegowa jest zawarta w art. 15 prawa wodnego od której wyznacza się linię ogrodzenia etc. Jako autorzy opracowania stanęliśmy na stanowisku, że następne wnioski o wyznaczenie linii brzegowej winny wypływać od gmin, a nie od indywidualnych mieszkańców, dlatego, że gmina wyznacza obszar pod zabudowę i gmina ponosi odpowiedzialność.

Powiat będzie robił to co prawo przewiduje i tylko tak można odpowiedzieć. Czas powstawania trzech ustaw samorządowych spowodował rzeczywistą lukę.

Powiat może koordynować ale póki co nie ma takiego obowiązku.

Dlaczego składowany jest azbest na terenie powiatu i kto zezwolił - nie odpowiem na to pytanie. Jest taki program usuwania azbestu.

Za to, że wytwarza się śmieci i ścieki płaci obywatel. Przypominam ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie powiat może dopilnować żeby uchwałą gminna była prawidłowo napisana, zgodnie z ustawą.

To gminy muszą posiadać spis szamb, sprawdzanie wywozu śmieci. 99,9% tychże szamb jest nieszczelne, więc nie należy dziwić się, że powstają zanieczyszczenia w wodzie.

Kolejno odniósł się do kwestii budowy jazzu zapytał, o który jazz chodzi ponieważ na rzece Myśli jest tych jazzów kilka. Jest program budowy przekładek to jest coś takiego co pozwala rybom wędrować.

Odcinek rzeki Myśli na terenie Dębna wiąże się tutaj z dwoma problemami. Granice zostały wyznaczone niewłaściwie na tych zbiornikach, ponieważ zgodnie z prawem wodnym powinny być po jednej bądź po drugiej stronie. Po drugie wynikła sprawa Agencji Nieruchomości Rolnej, przejęcia tych ze zbiorników. Jest jeszcze jeden problem - problemem są odwierty,. W programie zostało zapisane, że nie wiadome są powody zanikania życia w tych zbiornikach.

Na pytanie gdzie się podziały środki ochrony roślin - odpowiedział, że nie wie gdzie.

Kolejno powiedział, że tereny Agencji Nieruchomości Rolnej są zanieczyszczone i zdegradowane. Być może należy rozważyć, by nieużytki zalesić.

 • na problem poruszany przez radnego Juliana Witkowskiego, który stwierdził, że powinny być wyszczególnione działania, które podejmie powiat (w oddzielnej pozycji zadania powiatu) odpowiedział, że są wyszczególnione, może nie wszystkie ale po weryfikacji z gminami będą bardziej opracowane.

Program i plan powinny trafić do jak najwięcej ilości osób odpowiedział, że zapewne zostanie dostarczony wszystkim niezbędnym osobom, instytucjom itd.

 • na problemy poruszane przez radnego Bolesława Bortnowskiego dot: rozwiązania problemu wraków samochodowych, kontroli stanu środowiska i monitoringu, co się dzieje z odczynnikami chemicznymi, przeterminowanymi lekarstwami, gdzie można składować, czy w inny sposób utylizować, kto kontroluje i w ogóle kwestia opakowań po środkach ochrony roślin odpowiedział, mówiąc, że opiera się na kontroli zewnętrznej i wewnętrznej (na monitoringu krajowym i regionalnym) zewnętrzne jt. PSSE, WIOŚ,ZGW ) i poszczególne agencje którym składa się sprawozdania, wewnętrzne jt. melioracja, ochrona środowiska w poszczególnych gminach.

 • na pytanie poruszane przez radnego Mariusza Norsesowicza

dot. ile firma ABRYS, może wykonać dodatkowo egzemplarzy POŚ i PGO ( w formie elektronicznej lub drukowanie) w cenie ustalonej umową odpowiedział, że w cenie ustalonej umową firma ABRYS wykonała tyle egz. Ile zostało zawartych w umowie, natomiast dodatkowa forma musi posiadać dod. umowę.

Radny Wojciech Wojtkiewicz odniósł się do wypowiedzi Pana Świgonia, mówiąc że nie zgadza się z jego wyjaśnieniami. Stwierdził, że jest to opracowanie akademickie, mało sprecyzowane, zbyt ogólnie opisane cele i zadania, wszędzie opisane życzenia. Nie ma danych o aktualnej analizie wód, gleb, nie ma danych podawanych przez Sanepid. Poruszył kwestie nielegalnych wysypisk śmieci na terenie powiatu.

Dyrektor Oddziału Polskiej Izby Ekologii (ABRYS) Technika Pan Zenon Świgoń powiedział, że od 2000 roku nie ma obowiązku posiadania spisu ujęć publicznych. Co będzie jeżeli się okaże że sieć została zaatakowana, studnia publiczna i awaryjna to jest takie urządzenie które jest nie włączone do sieci. Wszystkie gminy muszą sobie zdawać sprawę, że w przypadkach ekstremalnych należy zaopatrzyć ludność w wodę. I stąd na str. 106 są dane dotyczące ujęć publicznych wymaganych ustawowo.

Radny Julian Witkowski poinformował o efektach prowadzonych przez Sanepid badań w okolicy wydobycia ropy i gazu wykonywanych pomiarów stężenia dwutlenku siarki i siarkowodoru, badania stanu trzech publicznych i 10 zwyczajowych kąpielisk, stwierdzenie bakteriologicznego skażenia studni niemal w całym powiecie poza Nowogródkiem.

Radny Andrzej Potyra zapytał czy gminy otrzymały ten dokument, a także poruszył kwestie dot. stanu kąpielisk na terenie powiatu.

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Stanisław Chorabik wyjaśnił, że na terenie powiatu myśliborskiego mogielniki są usytuowane w Smolnicy i Więcławiu. Kolejno poinformował o składowaniu opakowań po środkach ochrony roślin, stwierdzając jednocześnie, iż papierowe opakowania są przeważnie przez rolników i spalane. Mieszkańcy powiatu nielegalnie wywożą nieczystości do lasów, nie stosując się do przepisów wywożąc je na wysypiska śmieci.

Zapewnił również, że zarówno plan jak i program zostaną przekazane do wszystkich gmin i niezbędnych placówek i instytucji.

Nikt więcej nie zgłosił uwag w związku z tym przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 3 radnych.

Uchwała Nr XIV /100/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślibórz na lata 2004 - 2007, z perspektywą na lata 2008 - 2011” - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Planu Gospodarki odpadami dla Powiatu Myślibórz na lata 2004 - 2007, z perspektywą na lata 2008 - 2011”.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 3 radnych.

Uchwała Nr XIV /101/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Planu Gospodarki odpadami dla Powiatu Myślibórz na lata 2004 - 2007, z perspektywą na lata 2008 - 2011”- stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dyrektor Pan Zenon Świgoń podziękował za wspólną współpracę a także za zaproszenie na obrady sesji.

Ad. 9

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Uchwała Nr XIV /102/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

- stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XIV /103/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 grudnia 2003 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

- stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10a

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok oraz zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych na 2004 rok na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Szosowej 2 w Barlinku.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XIV /104/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 grudnia 2003 roku w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok oraz zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych na 2004 rok na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Szosowej 2 w Barlinku - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XIV /105/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 4, wstrzymało się - 3 radnych.

Uchwała Nr XIV /106/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 grudnia 2003 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2003.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XIV /107/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 grudnia 2003 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2004 rok.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XIV /108/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 grudnia 2003 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2004 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że jego zdaniem plan kontroli Komisji Rewizyjnej powinien wynikać jakby z naszych dyskusji na komisjach. W drugim roku pracy Rady powinna odbyć się jakaś kompleksowa kontrola. Celowość wykonania jest niezbędna. Proponuję, żeby dzisiaj nie przyjmować tego planu kontroli tylko go uzupełnić i wówczas wróci na kolejne obrady sesji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Władysław Grabda poinformował, że plan pracy komisji a także plan kontroli komisji analizowany był na posiedzeniu komisji i doszliśmy do wniosku, że w roku 2004 będzie wystarczająca kontrola jeśli zostanie przeprowadzona w dwóch poradniach psychologiczno - pedagogicznych. Jeżeli zajdzie taka konieczność wówczas będzie można podjąć kontrolę kompleksową w jakiejś jednostce jeżeli Rada tak zadecyduje.

Starosta Zaproponował, by w trakcie przerwy spotkali się członkowie Komisji Rewizyjnej i przedyskutowali jeszcze raz plan kontroli.

W wyniku dyskusji ustalono, że w razie zaistniałej potrzeby w trakcie roku zostanie wprowadzony kolejny punkt dot. przeprowadzenia kompleksowej kontroli.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XIV /109/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 grudnia 2003 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003 rok.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej proponował żeby zmienić treść zapisu par. 1, pkt. 2 projektu uchwały: „ Przyjmuje się stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie skarg, o których mowa w ust. 1 określone w załączniku do niniejszej uchwały”.

Starosta obiecał, że radca prawny zajmie się tą sprawą i stwierdzi, czy zapis ten jest prawidłowy.

Kolejno powiedział, że w swoim wystąpieniu zwracał uwagę na jeden zapis, że zasadność skargi rozpatrywała Komisja rewizyjna w oparciu o materiały jakie miała przedłożone i ogranicza to niezależność Rady. Przecież każdy z nas niezależnie od tego czy Komisja Rewizyjna napisała protokół z przeprowadzonej kontroli może mieć odrębne zdanie. Zaproponował wykreślenie tego zapisu, a także żeby Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli wówczas każdy radny sam zadecyduje czy skarga jest zasadna czy nie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Grabda odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Radca prawny Adam Wojciechowski powiedział, że skargi na Powiatowego Rzecznika Konsumentów rozpatruje rada Powiatu. Co do treści uchwały powiedział, że nie widzi uchybień w treści uchwały. Przyjmujemy że ta uchwała jest odpowiedzią na skargi złożone przez osoby wymienione w par. 1 ust. 1 tego projektu uchwały. Wyraźnie wskazuje się , że Rada powiatu rozpatruje te skargi i następnie w par. 2 przyjmujemy, ze utożsamia się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wypracowanym w sprawie tych skarg. Powinna odbyć się dyskusja na ten temat. Rozwinięciem tego jest ust. 3 ww. projektu uchwały.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że kwestie te wyjaśnione są w kpa. art. 229 wyjaśnia właściwość rozpatrywania skarg. Bez wątpienia Powiatowy Rzecznik Konsumentów usytuowany jest w regulaminie organizacyjnym Starostwa. Ustawa z 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów art. 39 ust. 1 tej stanowi, że rzecznika powołuje i odwołuje Rada Powiatu.

Natomiast ust. 3 ww. ustawy mówi, że rzecznik bezpośrednio podporządkowany jest Radzie Powiatu i ponosi przed nią odpowiedzialność. Dlatego też propozycja żeby Rada Powiatu nie przyjmowała stanowiska tylko Rada po wysłuchaniu stanowiska Komisji sama dokonała oceny.

W statucie powiatu jest wzmianka tylko dot. usytuowania rzecznika, nie ma natomiast żadnych innych unormowań.

Jeżeli wpływa skarga to zgodnie z art. 231 organ, który otrzymał skargę, a nie jest właściwy do jej rozpatrzenia zobowiązany jest niezwłocznie jednak nie później jak w terminie 7 dni przekazać właściwemu organowi zawiadamiając jednocześnie skarżącego albo wskazać właściwemu.

Skargi te do Starostwa wpłynęły już dosyć dawno, minęło właściwie kilka miesięcy i zainteresowani nie zostali powiadomieni o przyczynach zwłoki. Powinien być wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy - tego nie zrobiono. Z przebiegu załatwiania tych skarg wynika, że skarga wpłynęła do Wydziału Organizacyjnego. Jeśli chodzi o samego rzecznika to nie ma określonych zakresów obowiązków, jedynie zadania ma przypisane naszą uchwałą zadania , które wynikają z art. 37 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Praktycznie rzecznik podlega radzie powiatu.

Powinny dla rzecznika określić jego zakres obowiązków, kto jemu ma wydawać polecenia, bo w tej chwili praktycznie przy każdej skardze powinno zwoływać posiedzenie Rady Powiatu.

Zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego o wykładnie przepisów dot. art. 36 stanowiącego, że rzecznik zatrudniony jest w Starostwie Powiatowym, natomiast ust. 2 stanowi, że czynności w sprawach zakresu prawa pracy powiatowego rzecznika konsumentów wykonuje starosta. Poprosił o wykładnię tego przepisu.

Radca prawny Adam Wojciechowski powiedział, że Rada powiatu nawiązuje stosunek pracy ustalając równocześnie elementy wynagrodzenia, rodzaj pracy w omawianym przypadku wyznaczany jest przez określenie stanowiska pracy.

Rzecznik pozostaje bezpośrednio podporządkowany Radzie Powiatu i przed nią ponosi odpowiedzialność. Zapis ten wskazuje na organ uprawniony do dokonywania oceny pracy rzecznika. Zgodnie z art. 2 k.p. pracodawcą dla rzecznika konsumentów jest Starostwo. Starosta wykonuje wobec rzecznika konsumentów czynności z zakresu prawa pracy z wyłączeniem tych, które zostały zastrzeżone dla rady powiatu. Uznać należy starostę za przełożonego służbowego rzecznika konsumentów jako, że ma on prawo oczekiwać od rzecznika przestrzegania określonych w Starostwie regulaminów, porządków i instrukcji. Rzecznik dysponuje niezależnością w zakresie oceny skargi konsumenckiej i wyboru środka prawnego dla jej załatwienia. W tym stanie rzeczy starosta decyduje o takich kwestiach jak przyznanie urlopu, usprawiedliwianie nieobecności, organizuje rzecznikowi pracę w sposób zapewniający wykorzystanie czasu pracy, terminowo wypłaca wynagrodzenie, ułatwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych, prowadzi akta osobowe, zaspakaja jego potrzeby socjalne. Jeżeli w akcie powołania na stanowisko nie określono rozkładu czasu pracy, a stosowny regulamin organizacyjny w tym zakresie milczy, to właściwym do ustalenia tego rozkładu będzie starosta. Usytuowanie organizacyjne rzecznika konsumentów określać winien statut lub regulamin powiatu.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się 3 radnych. Podczas głosowania nieobecna była radna Krystyna Wyszyńska i Ryszard Patkowski.

Uchwała Nr XIV /110/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 grudnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Pan Marek Dmytruszewski dokonał streszczenia sprawozdania z jego działalności za 2003 rok.

Nikt nie zgłosił pytań w związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003 rok zostało przyjęte.

Ad. 18

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk poinformował, że

odpowiedź na interpelację zgłoszoną przez radnego J. Getmana zostanie przygotowana na piśmie i przekazana radnemu po rozpatrzeniu sprawy i dokładnym wyjaśnieniu.

Radnego W. Wojtkiewicza poinformował, że mapy na potrzeby EICS będą przygotowane do końca stycznia 2004 roku, wykonuje to firma Warszawska. Mapy numeryczne zostały już wykonane.

Prawdą jest że od października 2003 roku pani Patrzykąt pełniła obowiązki głównego księgowego szpitala siostra dyrektora szpitala w Barlinku. Były ogłaszane i prowadzone rozmowy na kandydata głównego szpitala - nie było chętnych. W tej chwili jest już kandydat na to stanowisko i prawdopodobnie 5 stycznia zostanie zawarta z tą osobą umowa o pracę.

Jeśli chodzi o to co powiedziałem na sesji Rady Miejskiej w Myśliborzu, że współpraca z burmistrzem układa się pozytywnie i mówiąc o podpisanych porozumieniach wymieniał: porozumienie dot., współzawodnictwa sportowego gmina przekazała 2.300 zł, przekazania obiektów ZSP Nr 1 w Myśliborzu, realizacja remontu drogi Derczewo, realizacja filmu w telewizji regionalnej.

Jeśli chodzi o dożywianie młodzież w zespołach szkół ponadgimnazjalnych - ten temat przeanalizujemy, zostanie ten temat przekazany Kierownikowi Wydziału Oświaty.

Sprawa budżetu i analizy wydatków w szkołach i innych placówkach , oraz najniższa kwota na jednego ucznia również zostanie przekazana dla kierownika Wydziały Oświaty, który zajmie się tą kwestią po czym radni będą informowani.

Jeśli chodzi o program ochrony środowiska - zapytałem PINB Pana Huberta Walasa, czy znane mu są samowole, powiedział, że nie są znane.

Jazz na rzece Myśli jest na dzień dzisiejszy w planach budżetowych 2004 roku Zarządu Wojewódzkiego Gospodarki Wodnej.

Radnego Andrzeja Potyrę poinformował, że PZD podpisał porozumienie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Barlinku i zostało zobowiązane do posypywania chodnika.

Radnego Mariusza Norsesowicza poinformował że do

przetargu zgłosił się bank, przetarg nie został rozstrzygnięty. Otrzymaliśmy zgodę Prezesa Zamówień Publicznych, że możemy z Bankiem negocjować z wolnej ręki. Wynegocjowaliśmy bardzo dobrą cenę, umowa na kredyt została z bankiem podpisana na pokrycie zobowiązań roku 2003.

Kredyt został podpisany na kwotę 1.500.000 zł, a ile środków zostanie wykorzystanych okaże się później. Na razie został skonsumowana kwota 1.200.000 zł.

Ad. 19

Oświadczenia radnych.

Przewodniczący rady Edward Sznabowicz odczytał treść pisma kierowanego do Rady Powiatu od dyrektora szpitala w Barlinku Pana Ryszarda Mitka, w którym dyrektor szpitala zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Komisji Konkursowej o zaciągnięcie opinii o powołanie na stanowisko z-cy dyrektora szpitala ordynatora oddziału ginekologiczno - położniczego z noworodkami Panią Marię Jaworską.

W wyniku głosowania propozycja dyrektora szpitala została zaopiniowana pozytywnie. Za pozytywna oceną głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny. Podczas głosowania nieobecna była radna Wiesława Konofalska.

Radny Andrzej Potyra zwrócił się z pytaniem do Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska czy Gmina Barlinek wystąpiła o ewentualne fundusze do PFOSiGW na dofinansowanie areatora, jeżeli nie złożyła wniosku to czy taki wniosek może złożyć.

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Stanisław Chorabik powiedział, że zawsze taki wniosek można złożyć do komisji PFOŚiGW, tylko że w tej chwili nie ma środków do rozdysponowania. Wyjaśnił, że areator, który został zamontowany w barlineckim jeziorze jest poruszany siłą wiatru.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zapytał czy w Referacie Kontroli zostanie przyjęty nowy pracownik, ponieważ poprzedni pracownik referatu Pan Robert Petruk został Kierownikiem Wydziału Komunikacji. Czy w Referacie ds. Kontroli będzie tylko jeden pracownik pani Bernarda Bartoszewicz.

Kolejno poruszył kwestie dot. podawania danych dot. szpitali, mówiąc że dane te są podawane w taki sposób, że nie można zweryfikować ich z wcześniejszymi materiałami. Szpitale powinny składać sprawozdania finansowe w jednakowym układzie.

Radny przypomniał, że na poprzedniej sesji złożył wniosek, by przygotować informację nt. kosztów osobowych szpitali, które bardzo rzutują na zadłużenie szpitali. Z uzyskanej odpowiedzi dane są niezgodne z wcześniejszymi materiałami. Na ostatniej stronie gdzie są dane dot. kosztów osobowych za lata 2000 - 2002 są inne z informacją, którą uzyskał od dyrektora szpitala w Barlinku.

Kolejno powiedział, że na sesji w miesiącu lutym planowane jest zatwierdzenie projektu budżetu powiatu na 2004 rok. Porównując ten projekt z budżetem na 2003 rok brakuje danych, które mogły by zobrazować, czy projekt budżetu został prawidłowo zaplanowany. Zaproponował, by przygotować informację, w której zawarte by były dane jakie było wykonanie środków rzeczowych w danym roku.

Poinformował, że jest zaniepokojony przedłożonym projektem budżetu, jeśli chodzi o Bursę Szkolną i MOW w Renicach, gdzie zostały obcięte środki na funkcjonowanie tej placówki. Taka informacja powinna być dostarczona radnych na najbliższe posiedzenia Stałych Komisji.

Radny Ryszard Patkowski poinformował Radę, że biblioteka w Dębnie zajęła II miejsce.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie by wziąć budżet roku 2003 i porównać z rokiem 2004. Nie wiadomo jak wykonane zostaną określone prace to i tak będą wnoszone uwagi. Zaproponował, by radni przygotowali przykładowe tabele, a także dane i w jakim układzie. Wówczas tak to zostanie przygotowane.

W Wydziale Komunikacji dokonano zmian, ponieważ poprzedni kierownik poprosił o pozwolenie odejścia ze stanowiska za porozumieniem stron. Na jego miejsce został zatrudniony Pan Robert Petruk. Jeżeli chodzi o uzupełnienia w Wydziale Kontroli, to zastanawiamy się ale na razie żadne kroki nie zostały podjęte. Wszelki kroki zostaną podjęte dopiero na początku roku.

Na koniec swojego wystąpienia Starosta powiatu złożył życzenia dla całej rady, a także całego społeczeństwa Powiatu myśliborskiego życzenia noworoczne.

Radny Mariusz Norsesowicz w imieniu Klubu „Wspólnie dla Powiatu „ złożył życzenia noworoczne dla całej społeczności lokalnej i całego powiatu, dla wszystkich radnych i gości zgromadzonych na obradach sesji.

Przewodniczący rady również przyłączył się do życzeń swoich poprzedników i złożył życzenia.

Ad. 20

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zamknął obrady XIV sesji Rady Powiatu.

Protokołowała:

Janina Sidor

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

2

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-05-2004 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2004 11:28