herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XIII/2003


Protokół Nr XIII/2003

Z posiedzenia XIII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 17 listopada 2003 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1715.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia XIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 17 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radny Marian Polański i Julian Witkowski. Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał pismo od Przewodniczącego Zarządu z prośbą o wyprowadzenie z porządku obrad sesji pkt. 9 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego

i wprowadzenie w to miejsce uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków PFRON na rok 2003.

Radny Mariusz Norsesowicz zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad sesji pkt. 10 dot. podjęcia uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie roku 2004.

Poinformował radnych, że projekt tej uchwały dot. zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na opracowanie strategii rozwoju powiatu myśliborskiego w kwocie do 60 tys. zł.

W powiecie myśliborskim brakuje środków finansowych na wydatki bieżące dlatego nie należy wykładać środków finansowych z budżetu na opracowanie strategii rozwoju powiatu myśliborskiego, lecz spróbować rozwiązać ten problem w inny sposób.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie:

1) wyprowadzenie z porządku obrad sesji w pkt. 9 uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego.

Za wnioskiem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.

Wniosek został przyjęty.

2) wprowadzenie do punktu 9 porządku sesji uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków PFRON na rok 2003.

Za wnioskiem głosowało 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Wniosek został przyjęty.

3) wykreślenie z porządku obrad sesji pkt. 10 dot. podjęcia uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie roku 2004.

Za wnioskiem głosowało 7 radnych, przeciw - 10, nikt się nie wstrzymał.

Wniosek został oddalony.

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.

  1. Otwarcie obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków PFRON na rok 2003.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie roku 2004.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z XII posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał czy są inne wnioski.

Nikt uwag nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XII sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad XII sesji Rady Powiatu głosowało - 16 radnych, przeciw - 1, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 4

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk omówił sprawozdanie

z pracy Zarządu Powiatu, według załącznika do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poruszył następujące kwestie:

  • na posiedzeniu Zarządu w dniu 27 października br. Zarząd szczegółowo przeanalizował realizację programu oszczędnościowego szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie. Na stronie 1, 2 i 3 została przedstawiona analiza, którą dokonał Zarząd w związku z sytuacją finansową szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie. Informacja ta kończy się stwierdzeniem, że Zarząd przyjął informację o realizacji programu oszczędnościowego szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie. Upoważnił dyrektorów szpitali do rozpoczęcia procedur z chwilą wejścia w życie ustawy dającej możliwość przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego. Zapytał, dlaczego Zarząd jako organ stanowiący upoważnił dyrektorów do podjęcia czynności związanych z przekształceniem szpitali.

Chcemy przekształcić szpitale, natomiast w 2007 roku w programie inwestycyjnym planuje się przeznaczyć dla obu szpitali kwotę 4.060.000 zł. Stwierdził, że jeżeli szpitale będą prywatyzowane to dlaczego w WPI zapisuje się kwotę z przeznaczeniem dla szpitali powiatowych, w Barlinku kwotę - 1.850.000, natomiast dla szpitala w Dębnie kwotę 2.220. 000 złotych.

Kolejno powiedział, że na 2 i 3 stronie wymienione zostały efekty programów restrukturyzacyjnych. Zgodnie z wyliczanką od punktu 1 - 18 Szpital w Barlinku zaoszczędził w kosztach 1.350.384 zł, Szpital w Dębnie 1.101.617 zł.

Natomiast na 1 stronie sprawozdania przedstawione zostały koszty narastające od początku roku na dzień 30.09.03 r., które kształtują się następująco: Barlinek - 6.863.491 zł., Dębno - 6.860.857 zł. Ze sprawozdania finansowego za ten sam okres roku ubiegłego wynika, że koszty w Barlinku wynosiły 7.689.193 zł, w Dębnie 7.461.822 zł. W przypadku Barlinka daje to oszczędność 817.702 zł, natomiast w przypadku Dębna 610.368 zł. wystąpiły rozbieżności między tymi dwoma zestawieniami w Barlinku o 532.682 zł w Dębnie o 430.639. To samo dot. przychodów. W szpitalu w Barlinku za I 9 m-cy wykonano przychody w kwocie 5.917.434 zł, za analogiczny okres w roku ubiegłym szpital wykonał 6.607.201 zł, różnica zatem stanowi tutaj aż 689.7667 zł, natomiast w szpitalu w Dębnie przychody wynosiły za 9 m-cy 5.685.597 zł natomiast w roku ubiegłym przychody te wynosiły 5.987.185 różnica tu jest o kwotę 301.000 zł. Zapytał skąd bierze się 600 tys. wzrostu przychodów, które jest ujęte w części opisowej. Poprosił by Zarząd ustosunkował się do tych rozbieżności.

  • odniósł się do punktu 3 na str. 3 gdzie zapisane zostało, że

Zarząd ustalił pełnomocników reprezentujących Zarząd Powiatu przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie. Poprosił o wyjaśnienie czego to dotyczy.

  • poprosił o wyjaśnienie czym uzasadniono wniesienie protestu do Prezesa Zamówień publicznych przez firmę, która nie wygrała przetargu na audyt w ZSP nr 1 w Barlinku.

- ze sprawozdania wynika, iż Zarząd Powiatu nie mając możliwości sfinansowania zadań w roku bieżącym

postanowił wniosek ZSP Nr 1 w Barlinku w sprawie wymiany sieci CO - przesyłowej rozpatrzyć przy opracowaniu budżetu na 2004 rok. Zapytał jaki będzie koszt tej inwestycji, a także dlaczego podczas wymiany w tym Zespole kotłowni nie wymieniona została sieć CO - przesyłowa.

  • w dniu 5 listopada Zarząd Powiatu przeanalizował inwestycje drogowe w zakresie porozumienia w sprawie współfinansowania inwestycji drogowych na terenie gminy Dębno(modernizacja ulicy Zielonej), porozumienia w sprawie dofinansowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie (odnośnie remontu) i porozumienia w sprawie współfinansowania inwestycji drogowych na terenie gminy Barlinek (modernizacja ulicy Szosowej).

Radny powiedział, że w WPI zapisane jest również inwestycja Sulimierza. Zapytał czy na te wymienione inwestycje sporządzona jest dokumentacja.

  • radny odniósł się do kwestii kontroli przeprowadzonej w ZSP Nr 1 w Dębnie mówiąc, że w Zespole tym stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych dot. to wyników kontroli 2001-02. Jaki wpływ miało to na sporządzone sprawozdania i o jakie kwoty sprawozdania te różnią się po sprostowaniu.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że w efektach realizacji programu oszczędnościowego w SPZOZ Barlinku w pozycji 8 jest zapisane, że efektem obniżenia kosztów jest obniżenie zużycia środków żywności o kwotę 27.347 zł, natomiast w punkcie 13, ograniczanie zużycia krwi i tlenu o kwotę 101.923 zł.

Zapytał, czy takie postępowanie nie zagraża życiu pacjentom.

Kolejno zapytał, czy Zarząd Powiatu podpisał już porozumienie z Burmistrzem Barlinka w sprawie współfinansowania inwestycji drogowej w Barlinku - modernizacja ulicy Szosowej.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku Pan Ryszard Mitek powiedział, że radny W. Wojtkiewicz rzucił okiem na liczby, które są liczbami znacznymi, a efekt wyników finansowych jest taki jak przedstawił.

Przedstawione powyżej efekty dotyczą poszczególnych pozycji programu oszczędnościowego. Oznacza to, że gdyby nie dokonano tych oszczędności w tych konkretnych pozycjach wynik łączny za trzy kwartały 2003 roku pogorszył by się o kwotę wykazaną w uzyskanych efektach. Łącznie koszty działalności za dziewięć miesięcy 2003 roku są o 889.657 zł niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i wynoszą 6.863.491 zł. Niestety przychody łącznie za 9 m-cy 2003 roku są także niższe i to o 689.873 zł od przychodów w porównywalnym okresie 2002 roku i wynoszą 5.917.432 zł. W końcowym efekcie łączny wynik za 9 m-cy jest stratą w kwocie 946.059 zł, która jest niższa od straty za 9 m-cy roku ubiegłego o 199.784 zł.

Liczenie efektów jest liczeniem w pozycjach ujętych w programie oszczędnościowym, natomiast efekt łączny jest wynikiem wszystkich zdarzeń z tym również z zewnętrznych przyczyn związanych z obniżką przychodów.

Kolejno udzielił odpowiedzi radnemu A. Potyrze mówiąc, że rzeczywiście obniżone zostało zużycie środków żywności, a także obniżenie zużycia krwi i tlenu. Może się zdarzyć, choć staram się oto by tak nie było, że może to doprowadzić do zagrożenia życiem pacjentów. Oszczędzanie bez końca jest groźbą. W tej chwili doszliśmy do takiego poziomu oszczędzania, że sam nie odważyłbym się naciskać na lekarzy, by w dalszym ciągu oszczędzali. Staramy znaleźć się coraz to tańsze leki.

Żywienie w szpitalu jest na poziomie innych szpitali. Nie jest tak, że kalorii jest za mała dawka, wszystko odbywa się w granicach norm. Poinformował, że przyjrzy się stawkom i być może trzeba będzie je podnieść.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że nie uzyskał zadawalającej odpowiedzi. Jeżeli szpital osiąga określone koszty i realizuje program naprawczy to efekty będą w postaci zmniejszenia kosztów. Tego tu nie mamy. Jeżeli faktycznie poczyniono oszczędności na kwotę 1.350.000 zł, a uzyskany efekt jest tylko na kwotę 610.000 zł, to z tego wynika, że w kosztach rodzajowych czy osobowych nastąpił wzrost dokładnie o taką różnicę 532.000 zł.

Dyrektor Szpitala w Barlinku Pan Ryszard Mitek wyjaśnił, że suma kosztów jest o 890.000 zł. niższa, natomiast efekt w kosztach to 1.350.000 zł, oznacza to, że w pozycjach, w których oszczędzaliśmy koszty się obniżały, natomiast w innych pozycjach nastąpił wzrost kosztów. Dlatego łączny efekt jest właśnie taki. Łączne koszty działalności są o 889.000 zł. niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego wynoszą 6.863.000 zł.

W pozycjach programu oszczędnościowego efekt ten został zmniejszony przez wzrosty kosztów w innych pozycjach.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że cały czas chodzi o to, żeby wszystkie informacje przygotowywane przez szpitale były bardziej konkretne. Wypowiedź dyrektora Mitka również jest taka szeroka, ekonomicznie i teoretycznie uzasadniona, a faktycznie jest to informacja o cyfrach, którą trudno zrozumieć. Chodzi o to żeby były konkretne informacje, żeby nie było różnic, trzeba wyraźnie określać. Sądzę, że następne informacje będą bardziej szczegółowe, może krótsze ale bardziej konkretne.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pan Andrzej Waszkiewicz zaznaczył, że na żadnym Zarządzie Powiatu nie otrzymał żadnej delegacji, żeby tworzyć nowe struktury szpitali, była tylko informacja i prośba do ewentualnego przygotowania się tych faktów jakie mają nastąpić przy założeniu, że sejm przyjmie ustawę o zakładach opieki zdrowotnej związanej

z przekształceniem SPZOZ-ów w spółki użyteczności publicznej.

W przygotowanej informacji odniesiono się do roku 2002 za 9 m-cy, przeliczono średnio miesięczny koszt utrzymania szpitala za 9 m-cy ub. roku i obliczono średnio miesięczny koszt szpitala w 2003 roku. Obliczaliśmy poszczególne zakresy działalności. Szpital Dębnowski funkcjonuje od 1 stycznia br. o 15,5% obniżonych cenach w stosunku do roku ubiegłego. W 2003 roku Szpital zwiększył realizację świadczeń medycznych aż o 20%. Cały zespół nad tym pracował, są to szczere informacje zgodne z zapisami księgowymi, należy wyraźnie powiedzieć, że gdyby nic nie robiono w kierunku oszczędzania, gdyby nie było tego programu i go nie realizowano wynik finansowy byłby inny.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w dalszym ciągu każdy odbija piłeczkę na swoją stronę. Przez dłuższy okres czasu w pierwszej i obecnej kadencji podnoszono, by dyrektorzy przygotowywali sprawozdania finansowe w porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego.

Jeżeli przychody w Dębnie w roku bieżącym wynoszą 5.685.997 zł, a w roku ubiegłym wynosiły 5.987.185 zł to te przychody są niższe o 301.000 zł, to skąd zatem bierze się na str. 3 sprawozdania z pracy Zarządu zapis cyt: zwiększenie wykorzystania sprzętu oraz ilości wykonywanych procedur w oddziałach zabiegowych - wzrost przychodów o 600.000 zł.

Na obrady sesji przyszedł radny Julian Witkowski. Na sesji obecnych było 18 radnych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że przekazana została dla wszystkich radnych informacja o sytuacji finansowej szpitali, o którą na poprzedniej sesji wnioskował radnych W. Wojtkiewicz.

Zapis w sprawozdaniu dotyczący tego, że Zarząd przyjął informację o realizacji programów oszczędnościowych i upoważnił dyrektorów do rozpoczęcia procedur, wynika z tego o czym informuje Minister Sikorski, że przygotowywana jest ustawa o zakładach opieki zdrowotnej związanej z przekształceniem SPZOZ-ów w Spółki użyteczności publicznej. Dlatego też chcemy ażeby nasi dyrektorzy również do tego przygotowywali się.

Natomiast na posiedzeniach stałych komisji wyjaśniane było, że kwoty dla szpitali zapisane w projekcie WPI dotyczą wypracowanych środków przez szpitale, środki, które szpitale wypracują i zakontraktują z NFZ.

Kolejno wyjaśnił, że firma z Kłodawy, która wystąpiła i zaskarżyła ogłoszony przetarg dot. termomodernizacji ZSP Nr 1 w Barlinku odwołała się do Prezesa Zamówień Publicznych. Naszym arbitrem był Pan Józef Chodarcewicz Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Dlaczego nie zrobiono w trakcie liesiengu sieci CO - przesyłowej - widocznie uznano, że sieć ta może jeszcze funkcjonować. Dopiero teraz stwierdzono, że ciepło się ulatnia, w związku z tym dyrektor wystąpił z wnioskiem.

Jeżeli chodzi o inwestycję ul. Zielonej w Dębnie i ul. Szosowej w Barlinku - ulica Zielona w Dębnie jest w pełni przygotowana, sporządzona jest dokumentacja przez UMiG w Dębnie. Dokonano w WPI, po to, by można była złożyć kartę projektów do Urzędu Marszałkowskiego żeby z funduszy unijnych można było otrzymać środki na tą inwestycję.

Poinformował, że poprosił Burmistrza Barlinka, by przystąpił do prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, by można było przystąpić do rozpoczęcia tej inwestycji. Porozumienie jest przygotowywane wspólnie z gminą Barlinek.

Kierownik Referatu ds. Kontroli Pani Bernarda Bartoszewicz poinformowała, że wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że kontrolowana jednostka prowadzi prawidłową gospodarkę finansową, ale stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości wynikają z niedostatecznej znajomości przez pracowników służb finansowo-księgowych przepisów ustawy o rachunkowości ustawy o finansach publicznych. Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim błędów w ewidencji księgowej, nieprawidłowej ewidencji zdarzeń na kontach ksiąg rachunkowych oraz błędów w sprawozdaniach finansowych.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poprosił o podanie przyczyny zaskarżenia firmy, która przegrała przetarg.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk poinformował, że pełnomocnikami Zarządu był radca prawny Adam Wojciechowski i Inspektor Wydziału OR Pan Mariusz Szeliga. Firma zaskarżyła, ponieważ przegrała przetarg. Przegrała, bo wystawiła wyższą cenę i nie posiadała wszystkich niezbędnych dokumentów. Dopiero podczas rozstrzygnięcia u Prezesa Zamówień Publicznych przedłożyli wszystkie dokumenty, które były niezbędne do przeprowadzenia przetargu.

Ad. 5

Interpelacje i zapytania radnych.

Głos zabrał radny Wojciech Wojtkiewicz, który powiedział, że w

Myśliborskich Wieściach ukazał się artykuł, w którym był wywiad z Dyrektorem Szpitala w Barlinku. Przeczytałem, że jednostka ta w wyniku podjętych działań zlikwidowała zadłużenie sięgające 8.500.000 zł. które przejęła w spadku po ZOZ-ie. Poprosił, żeby Kierownik Wydziału Zdrowia przygotowała informację dot. ile wojewoda lubuski faktycznie zostawił długu w spadku.(jaką kwotę długu przejęliśmy).

Kolejno powiedział, by dyrektorzy na kolejną sesję

przygotowali informację przedstawiającą koszty osobowe od 2000 - 2003 roku, ujmując średnią płacę lekarzy, pielęgniarek, salowych, pracowników administracji i obsługi z uwzględnieniem usług czyli kontraktów.

Ad. 6

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Przewodniczący Rady zapoznał z treścią powyższego projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu Alicja Karczewska - dokonała wprowadzenia do powyższego projektu uchwały, m. in. mówiąc, że o podjęciu decyzji o zaciągnięciu długoterminowego kredytu zadecydowały następujące elementy: - zmiana wysokości dochodów, dochody, które zostały zaplanowane w wydziale komunikacji zostaną pomniejszone ze względu na zmianę przepisów ustawy,

- zabezpieczenie środków na wykonanie zadań bieżących z zakresu oświaty, opieki i innych koniecznych występujących w budżecie roku bieżącego ok. 400.000 zł.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zapytał dlaczego w projekcie budżetu powiatu na 2003 w dochodach własnych w punkcie dot. opłat komunikacyjnych zaplanowano kwotę 2.665.796 zł. podczas gdy w projekcie budżetu za rok 2002 była kwota 1.093.000, a ze sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 jest kwota ok. 1.500.000 zł. Zapytał, skąd był taki optymizm.

Skarbnik Powiatu Pani Alicja Karczewska udzieliła odpowiedzi mówiąc, że każdy kierownik opracowuje projekt budżetu na kolejny rok opierając się na wykonaniu roku ubiegłego i roku bieżącego za I półrocze Nie jesteśmy odosobnionym powiatem, są to problemy większości powiatów. Rzeczywiście założone zostały dosyć duże kwoty. Realizacja założonych dochodów została przerwana ze względu na rozporządzenie, które weszło w życie. W ub. roku było rejestrowanych 300 samochodów natomiast po wejściu w życie nowego rozporządzenia, ilość rejestrowanych samochodów spadła do 10 ilości. Zmieniła się również cena książki, która kosztowała 1.000 zł, natomiast teraz kosztuje 500 zł.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Józef Getman poinformował, że na posiedzeniu Komisji pozytywnie został zaopiniowany wniosek Zarządu Powiatu o zaciągnięcie długoterminowego kredytu przy jednym głosie wstrzymującym.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska Julian Witkowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji za pozytywną opinią projektu uchwały glosowało - 4, przeciw- 2, wstrzymał się - 1 radny.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Grabda poinformował, że na posiedzeniu komisji projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Za pozytywną ocenę glosowało (na 4 obecnych członków ) 3 - za, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Na posiedzenie sesji przyszedł radny Marian Polański.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że podczas posiedzeń Komisji również koalicja rządząca ma przewagę dlatego też każda propozycja zostanie pozytywnie zaopiniowana.

Zdaniem radnego należy przeanalizować wszystkie możliwości oszczędności łącznie z wynagrodzeniami poczynając od góry kończąc na dole. Należy zacisnąć pasa i jak najmniej brać kredytu. Wyraził on nadzieje, aby to był ostatni kredyt, który zostanie podjęty.

Sytuację tą Zarząd zapewne znał wcześniej, więc kroki w tym kierunku powinny być podjęte już wcześniej, jeszcze jest czas żeby się nad tym zastanowić.

Kolejno w imieniu Klubu „Wspólnie dla Powiatu” oświadczył, że 7 radnych z Klubu będzie głosowało przeciw podjęciu tego projektu uchwały.

Radny Józef Getman powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Komisji Budżetu omawiany był powyższy projekt uchwały, dyskutowano o błędach i analizie.

Oczekujemy na te propozycje, ale proszę je przedstawić przecież nic nie jest przesądzone. Głosowania jeszcze nie było.

Były Komisje, więc należało wyciągnąć wnioski, ustalić, zaproponować.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że gdyby radny J. Getman wsłuchał się w treść wniosku radnego M. Norsesowicza to wiedział by, że Klub Wspólnie dla Powiatu” zaproponował swoją propozycję oszczędności w postaci wycofania projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty 60.000 zł na opracowanie strategii powiatu. Nie wszystko zostało powiedziane. 1.500.000 zł kredytu będzie kosztowało powiat odsetki w wys. 500 tys. zł. Kolejne oszczędności powinny być poczynione gdy opracowywano powiatowy program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami, za których opracowanie należało zapłacić. To samo dot. Bursy szkolnej. W Myśliborskich Wieściach przeczytałem, że roczny koszt utrzymania tych obiektów kształtuje się w wys. 450 tys. zł. Zgodnie ze sprawozdaniem w z wykonania budżetu za rok 2002. Podpieramy się takimi cyframi jakimi chcemy, w zależności od tego jakiemu celowi mają służyć.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że nastąpiło przeszacowanie dochodów w Wydziale Komunikacji. Zdaniem radnego błąd ten można było wyłapać w I półroczu, gdyby została przeprowadzona porządna analiza.

Kolejno powiedział, że przeznaczamy pieniądze na remont w Bursie, a teraz podejmuje się decyzję o likwidacji, w Barlinku dofinansowuje się szkoły średnie 1.000.000 zł, gdzie wiadomo miasteczko nie udźwignie 3 szkół średnich. Zostało wypowiedziane porozumienie z Gminą Barlinek, ale to co jest dzisiaj to są 2 sprzeczności. Miesiąc temu Panowie nie mieliście problemów związanych z przyznaniem dodatku specjalnego dla Starosty. Kwestia diety radnych, jak do tej pory nie było dyskusji, czy nie ograniczyć diety. Należy zaciskać pasa i obniżać koszty.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk - może rzeczywiście przeszacowano dochody Wydziału Komunikacji. Ludzie samochodów za granicą nie kupują, spadła również cena książki z 1.000 złotych na 500 zł. Gdybyśmy zaplanowali mniejsze dochody to budżet by nam się w grudniu nie zamknął i tak byśmy musieli zaplanować deficyt na samym początku. Liczono, na to, że uda się wykonać dochody. Nie udało się, wiec w tej chwili występujemy w proponowanym projektem uchwały. A czy byśmy wystąpili po I półroczu we wrześniu a wystąpiliśmy teraz czy to by coś zmieniło. Na pewno nie.

Kolejno powiedział, że w starostwie bardzo oszczędnie żyjemy, płace są bardzo niskie, zadań do realizacji jest coraz to więcej. Nadal szukamy tych oszczędności. Jeżeli w naszych szkołach ponadgimnazjalnych zeszliśmy z ponad 20 etatów, to już jest jakiś program oszczędnościowy. Jeżeli ograniczyliśmy wydatki te które są zbędne w telefonach , energii cieplnej i elektrycznej, w dochodach w postaci garaży mieszkań te rzeczy zostały już uporządkowane. Wykonaliśmy remont łazienek w Bursie, ale dzięki temu w okresie wakacyjnym odbyła się kolonia dzieci, gdzie oprócz 120tapczanó bursa zarobiła jeszcze ponad 70 tys. zł. I to co wydaliśmy na remont łazienek 70. tys.

Nie wiem o jaki 1.000 000 zł chodzi w Barlinku. Opracowaliśmy racjonalizację sieci szkół, na razie rozmawiamy z gminą Barlinek i jesteśmy konsekwentni w decyzji jaka podjęliśmy przekazując wypowiedzenie porozumienia zawartego z gminą Barlinek. Do szkoły na ul. Leśnej nie dopłacamy nic, tyle co na jednego ucznia potrzeba pieniędzy tyle szkoła na leśnej otrzymuje. Dofinansowana została szkoła na ul. Szosowej, okna dziurawe były. Jeżeli poprosiłem Zarząd, a dzisiaj poproszę Radę , by można było opracować strategię i rozpisać przetarg jeszcze w tym roku, która jest niezbędna do ubiegania się o środki unijne, dlatego, że wysoka Rada przydzieliła na te strategie 30. tys, a najtańsza oferta 50 tys. zł. te 60 tys. nie zostanie uruchomione w 2003 roku, bo ich nie ma dopiero w 2004 roku.

Starosta poprosił, o pozytywną opinię zaproponowanego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Jeszcze liczymy na to, że Ministerstwo Edukacji, gdyż jest do podziału 8 mln. - leżą tam nasze wnioski.

Gdyby była inna możliwość zdobycia brakujących środków, to na pewno ZP nie występował by do rady z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - starosta powiedział, że być może będzie to kwota zaciągniętego kredytu może nie przekroczyć 800 tys. zł. , więc nie ma potrzeby podejmowania takiego projektu uchwały, ponieważ w uchwale w sprawie przyjęcia budżetu na 2003 rok w § 6 pkt. 4, Zarząd został upoważniony do zaciągania

kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do kwoty 800.000 zł.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił, że uchwała ta dotyczy zaciągania kredytu przez Zarząd Powiatu, który zostanie spłacony w danym roku, w tym przypadku w roku 2003.

Radny Mariusz Norsesowicz - nieważne jak będziemy nazywali wystąpienia opozycji, one będą.

Zarząd Powiatu przygotowuje projekty uchwał i jest to tak przygotowane jak jest. Jesteśmy w stanie zapoznać się z materiałami na tyle na ile starcza czasu. Ta dzisiejsza sesja jest podyktowana szybkością podjęcia tego projektu uchwały, ale tak naprawdę uważam, że jeżeli trzeba przyspieszyć to tylko komisje, a opóźnić sesję. Należy mieć więcej czasu na zastanowienie się, przemyślenie, szukanie możliwości rozwiązania, ale pracując w takim przyspieszonym tempie nie jest to możliwe.

Radny Bolesław Bortnowski - mówiąc o dofinansowaniu szkół średnich w Barlinku w kwocie ok. 1.000.000 zł, opierałem się na dokumentach jakie posiadam, oczywiście od września mogło być trochę więcej uczniów przyjętych w jednej czy w drugiej szkole. Pana wypowiedź, że 3 szkoła średnia która na mocy porozumienia jest zarządzana przez gminę to szkołą ta samo finansuje. Dobrze by było by publicznie mówić w czym jest problem, bo ja odbieram to jako zmianę stanowiska. Została podjęta decyzja o wypowiedzeniu, a teraz starosta informuje ze coś jeszcze trafi na Radę. Dobrze by było wiedzieć jak to konkretnie wygląda, czy dalej ma być bałagan w szkolnictwie , bo szkoły nie mogą się dogadać, nie mogą się połączyć chociaż jest taka możliwość i dalej trzeba będzie dofinansowywać kwotą 800.000 zł.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski poinformował, że stanowisko jakie zostało przyjęte przez radę tej kadencji dot. racjonalizacji sieci szkół na terenie powiatu myśliborskiego nic się nie Zmieniło. Dokument ten nadal się nie zmienił i jest realizowany.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że nigdzie nie zostało zapisane, że sesja ma odbywać się w ostatnią środę miesiąca, czy też że komisje mają odbywać się w ostatnim tygodniu przed sesją.

Dzisiejsza sesja została przyspieszona tylko dlatego, żeby wcześniej można było rozpisać przetarg na wybój banku. Proces może trwać długo, może nawet uniemożliwić wzięcie tego kredytu. Jesteśmy już nauczeni tymi sprawami, które stały się przy termomodernizacji na ul. Szosowej. Dlatego chcemy wszystkie sprawy wyprzedzać, przygotować odpowiednią dokumentację, by radni mieli wszystko na czas.

Przewodniczący zarządził głosowanie projektu uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 7 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XIII /94/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

17 listopada 2003 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 3 radnych. Podczas głosowania nieobecni byli radni: Krystyna Wyszyńska i Andrzej Rupenthal.

Uchwała Nr XIII /95/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

17 listopada 2003 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 1, wstrzymał się - 1 radny.

Uchwała Nr XIII /96/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

17 listopada 2003 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków PFRON na 2003 rok.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XIII /97/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

17 listopada 2003 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków PFRON na 2003 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie roku 2004.

Radny Bolesław Bortnowski złożył wniosek, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk poinformował radnych co powinna zawierać strategia zrównoważonego rozwoju powiatu: wizję zrównoważonego rozwoju powiatu na tle rozwoju gmin, diagnozę stanu powiatu, analizę oczekiwań i opinie społeczne (powinny być podjęte odpowiednie badania ankietowe na terenie powiatu, przedstawiające oczekiwania i potrzeby mieszkańców, cech i postawy społeczności w powiecie ( na podstawie badań ankietowych mieszkańców), prezentowane postawy, cechy, jaki jest stosunek do środowiska, do inicjatyw, problemy i oczekiwania związane z budową strategii ekorozwoju w oparciu o badania ankietowe.

Opracowując strategię zaangażowane musiało by być całe starostwo, taka strategia nie został by opracowana przez jeden miesiąc tylko przez dobre pół roku. Występujemy do rady z propozycją by można było przystąpić do procedury zlecenia opracowania ww. strategii.

Kolejno zapoznał radę z treścią pisma otrzymanego ze Związku Powiatu Polskich, dot. spotkania, które odbyło się w dniu 5 listopada br. z Premierem Leszkiem Milerem. Ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Andrzej Królikowski powiedział, że jego zdaniem Zarząd Powiatu nie jest w stanie samodzielnie opracować strategię rozwoju powiatu, a posiada również wątpliwości aby Rada Powiatu poradziła sobie z opracowaniem strategii, wymaga ta ogromnych nakładów pracy. Powinniśmy przyjąć tę uchwałę, szybko opracować tę strategię, na pewno będzie taka sytuacja, że należało będzie pomóc w opracowywaniu tej strategii, będziemy opiniować ankiety do społeczeństwa, materiał już opracowany.

Radny Julian Witkowski poinformował, że na komisjach miał podzielone zdanie w tej kwestii, ale po usłyszeniu co powinna zawierać strategia rozwoju powiatu, jestem przekonany, że strategii powinna być opracowana przez fachowców, którzy w tej kwestii mają doświadczenie. Najbardziej skomplikowaną sprawą jest przeprowadzenie ankiet wśród społeczeństwa. Zaproponował, by powołać zespół spośród radnych, którzy rozpisali by szczegółowo nie później jak do następnej sesji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w uzasadnieniu WPI jest zapis, że WPI jest niezbędny podczas starania się o środki z funduszy strukturalnych. Wówczas padł zarzut, że opozycja blokuje podjęcie dalszych działań związanych z pozyskiwaniem środków.

Zapytał kiedy weszły w życie przepisy zobowiązujące Radę do opracowania strategii zrównoważonego rozwoju powiatu myśliborskiego, powiatowego programu gospodarki odpadami, powiatowego planu ochrony środowiska.

Przepisy, które zobowiązują Zarządy i rady do opracowania powyższych programów, weszły w życie z dniem 01.01.2002 roku.

Powiatowy program gospodarki odpadami i powiatowy plan ochrony środowiska zostały opracowane przez firmę. W tamtych programach posiadamy już część informacji, które niezbędne będą do opracowania strategii. Analizując te programy objętościowo są obszerne, stwierdzam, ze jak byśmy dokładnie przeliczyli strony które dot. tych programu to ich jest niewiele, ponieważ większość stron stanowi powielenie przepisów, kilku ustaw regulujących tą materię. W Starostwie są wydziały merytoryczne, które brały by udział w opracowaniu strategii.

Sam problem ankiet, jest najmniejszym problemem w tym wszystkim. Mnie to nie przekonuje że strategię rozwoju powiatu ma nam opracowywać firma z zewnątrz. Nikt nie zna lepiej bolączek naszego powiatu jak Zarząd, ustawa o samorządzie powiatu nakazuje nam abyśmy byli wyrazicielami i przedstawicielami wyborców. Zlecenie opracowania takiego dokumentu to świadczy tylko i wyłącznie o naszym wygodnictwie.

Przed chwilą mówiono, że brakuje środków i trzeba zaciągnąć kredyt, za opracowanie tamtych program też trzeba było zapłacić.

Powołać zespól, który opracował by harmonogram prac, który był by realizowany. Co z tego że będziemy mieli bardzo ładnie opracowaną strategię, skoro nie będzie ona pasowała do naszego regionu. Analizując PPGO zauważyłem że brakuje tam wielu kwestii dot. rozwiązywania w przyszłości wielu problemów, z tego powodu, że firma opracowująca te programy opierała się na informacjach z gmin, które one wszystkiego nie okazali.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że firma, która wygrała przetarg na opracowanie strategii, będzie potrzebowała wsparcia ze strony pracowników Starostwa, czyli właściwie wszystkie niezbędne informacje będą opracowywane wewnątrz Starostwa przez merytorycznych pracowników. Radni również będą zaangażowani w opracowanie strategii. Zapewne Starostwie mają dobry kontakt chociażby z Uniwersytetem Szczecińskim, tam są mocne naukowe głowy. Można z nimi nawiązać współpracę,

Zapłacić im ale to nie wyniesie tyle 60 tys. lecz mniej. Zdaniem radnego było dużo czasu, można było tę formę oszczędnościową wybrać, dziś można przejrzeć inne strategie i na podstawie tych strategii opracować dla powiatu myśliborskiego.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział, że ma doświadczenie, ponieważ brał udział w pracach nad dokumentami, które powstawały w gminie Dębno. Kiedy przygotowywano się do reformy szkolnictwa, po to żeby można było wprowadzić program do szkoły, to wówczas brał udział w szkoleniu, które trwało 180 godzin, żeby odpowiednio tą placówkę przygotować do tych zadań.

Nie chciał bym polemizować z kolegą Bortnowskim, wiem że ma doświadczenie, bo pisał strategię, ale rada nie składa się z samych radnych Bortnowskich, tylko również z innych radnych, którzy takiego doświadczenia nie mają. Nie chciał bym za pół roku spotkać się z takim wnioskiem jaki padł przy tworzeniu statutu, przecież to jest zadanie wydz. Org.

Jest coś takiego co się nazywa podziałem prac każdy w czymś stara się być dobry, korzysta się z tych doświadczeń metodologicznych, oczywiście za to trzeba zapłacić.

Radny Bolesław Bortnowski istnieją obawy, że praca nad strategią przerośnie nasze możliwości intelektualne, otóż nie jesteśmy przygotowani, do tego żeby ją wykonać. To jest kwestia w dużej mierze organizacji wykonania strategii, a w mniejszym zakresie wiedzy na temat tej strategii. Nie powinniśmy się obawiać więcej odwagi i zdecydowania i pewności że damy sobie radę.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zarządził głosowanie wniosku radnego Bolesława Bortnowskiego dot. aby strategię rozwoju powiatu wypracowali i opracowali Radni Powiatu.

Głosowanie wniosku radnego B. Bortnowskiego - za 7, przeciw - 10, wstrzymało się - 2 radnych.

Sekretarz Powiatu Ludwik Makowski zaproponował, by w § 1 niniejszego projektu uchwały dopisać: w kwocie do 60.000 zł.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku Sekretarza Powiatu. Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało - 13 radnych, przeciw - 3 radnych, wstrzymało się - 3 radnych.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 11 radnych, przeciw - 7, wstrzymał się - 1 radny.

Uchwała Nr XIII /98/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

17 listopada 2003 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie roku 2004 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk odpowiedź na interpelację zgłoszoną przez radnego W. Wojtkiewicza zostanie przygotowana na piśmie i rozesłana dla wszystkich radnych.

Ad. 12

Oświadczenia radnych.

Pan Mirosław Przyborowski - ze względu na określone decyzje, które zostały podjęte w gminie Barlinek mogą być niekorzystne konsekwencje tych decyzji szczególnie dla środowiska wiejskiego.

W gminie Barlinek zostały podjęte decyzje o reformie szkolnictwa podstawowego poprzez likwidację 4 szkół wiejskich. Wiąże się to z tym, że dzieci będą musiały być dowożone do szkół drogami powiatowymi które wymagają niezbędnych nakładów remontowych.

Zasadnym jest dokonanie pewnej oceny stanu dróg powiatowych, co powinien uczynić PZD w taki sposób, żeby ta ocena skutkowała określonymi inwestycja miale nie traktowanymi w sposób marginalny tak jak ze względu na określony budżet w latach poprzednich można powiedzieć, że były żadne.

Kolejno odniósł się do kwestii dot. modernizacji drogi na ul. Szosowej mówiąc, że ludzie mieszkający na ul. Moniuszki przez ok. 30 lat pytają kiedy wreszcie zostanie tam skanalizowana droga

Społeczeństwo ma prawo wiedzieć jak są zabezpieczone środki na odśnieżanie dróg powiatowych. Tematy te poruszane były podczas sesji poprzedniej kadencji Rady Powiatu. Poprosił o wyjaśnienie.

Radny Józef Getman jako przewodniczący Komisji oświaty i Bezpieczeństwa muszę powiedzieć, że w przeciągu ostatnich czterech lat ok. 15 studzienek zostało wykonanych na terenie gm. Barlinek i Nowogródek. Ostatnia czynność jaka została wykonana to zwalczanie napływów wód gruntowych we wsi Osinów. Drobne remonty dróg odbywają się na terenie całego powiatu na tyle na ile wystarczy pieniędzy. Te skromne środki które posiadamy w budżecie zabezpieczamy najważniejsze sprawy, punktowe odwodnienie, zabezpieczenie w znaki, w balustrady, rowy przydrożne.

Jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, radny powiedział, że został ogłoszony przetarg, który ukazał się w internecie. Na terenie Myśliborza odpowiedzialnym za drogi powiatowe: Myślibórz, Nowogródek, Barlinek oferent został wyłoniony w 1 przetargu, natomiast jeśli chodzi o gminę Dębno i Boleszkowice oferent nie został w ogóle wyłoniony ponieważ w pierwszym przetargu wpłynęła 1 oferta (oferta Mojego syna - w związku z tym że ja piastuję funkcję radnego nie mogłem brać udziału w przetargu). Na drugi przetarg również nikt więcej się nie zgłosił, w związku z tym dyrektor PZD w Myśliborzu wystąpił z pismem do wszystkich zainteresowanych o zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do odśnieżania dróg i zimowego utrzymania.. Nikt się nie zgłosił. W związku z powyższym zgłosił się tylko i wyłącznie mój syn, z którym została podpisana umowa.

Na koniec obiecał, że wszystkie niedogodności, które występują na drogach będą na bieżąco usuwane.

Radny Kazimierz Kłoda powiedział, że na pewno Pan Mirosław Przyborowski ma pewne racje i sugestie, bo jeżeli chodzi o ulicę Szosową po deszczach jest ona nieprzejezdna i zagraża niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego i mechanicznego. Zasadnym jest wystąpienie Pana Przyborowskiego.

Starosta Powiatu wyjaśnił, mówiąc, że na ul. Szosową niezbędne są środki w kwocie 3.600.000 zł i została ujęta w WPI, ale inwestycję tą PZD nie będzie w stanie zrealizować ją w ciągu jednego roku. Opracowany został program zimowego utrzymania dróg, opracowany został również wojewódzki program utrzymania zimowego dróg, ale nie został jeszcze opracowany program dróg krajowych na terenie naszego powiatu.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że podczas uchwalania WPI, walczyłem o to, by drogę na ulicy Szosowej przenieść z roku 2005 na rok 2004. Starosta, wówczas powiedział, że inwestycja ta się przeciągnie, dlatego mam obawy czy w ogóle ta droga zostanie zmodernizowana podczas tej kadencji rady. Podczas gdy mówi wniosek o przełożenie tego remontu z 2005 na 2004 wszyscy radni z Barlinka z koalicji rządzącej głosowali przeciwko temu wnioskowi.

Ad. 13

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zamknął obrady XIII sesji Rady Powiatu.

Protokołowała:

Janina Sidor

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

2

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-05-2004 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2004 11:28