herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XII/2003


Protokół Nr XII/2003

Z posiedzenia XII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 29 października 2003 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1930.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia XII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 19 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punkt o brzmieniu: Stanowisko Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Myśliborzu jako punkt 16 porządku obrad.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wprowadzenia do porządku obrad punktu 16 o brzmieniu: Stanowisko Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Myśliborzu.

Za wprowadzeniem do porządku obrad powyższego punktu głosowało- 18 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się - 1 radny.

W wyniku głosowania punkt został wprowadzony do porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do proponowanego wcześniej przesłanego radnym porządku obrad.

Radny Bolesław Bortnowski zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 8 (Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie odwołania doraźnej Komisji do spraw aktualizacji Statutu Powiatu) i punktu 12 ( Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego).

Powiedział, że niewłaściwe jest postępowanie, że najpierw powołuje się Komisję Statutową, a później odwołuje się ją, ze względu na brak odpowiedzialności ze strony Przewodniczącego Komisji , który nie zwołał żadnego posiedzenia. Komisja Statutowa została powołana, praca tej komisji zależy od Przewodniczącego Komisji, jeżeli Przewodniczący Komisji nie zwołuje posiedzenia, więc nie wolno przyjąć zarzutu, że to Komisja nie pracuje.

Statut został opracowany przez Zarząd, co prawda był on omawiany na stałych komisjach rady, ale nie szczegółowo.

Radny Andrzej Królikowski powiedział, że wniosek o opracowanie statutu przez Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich był popierany nie tylko przez niego ale także przez radnych z opozycji.

Stwierdził, że Zarząd Powiatu statut ten opracował prawidłowo, dokładnie, została w nim ujęta znaczna część poprawek wypracowanych na posiedzeniu Komisji Statutowej.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poparł wniosek radnego Bolesława Bortnowskiego dot. statutu Powiatu Myśliborskiego.

Radny powiedział, że wszystkie zmiany w statucie zakreślił sobie, i na ich podstawie można stwierdzić, że zmiany te dotyczą założenia kłódki na usta opozycji. Jest to tak tendencyjnie opracowany tekst uchwały, że koncentruje się tylko i wyłącznie na tym, żeby ograniczyć czas wystąpienia nie tylko rady, ale radnego przy opiniowaniu wniosku. Otrzymane od Starosty kserokopie artykułu ze Wspólnoty pn. „ Ograniczenie wypowiedzenia na sesji” w tym artykule pisze również że ograniczenie czasu i liczby wystąpień radnego nie powinno doprowadzić do uniemożliwienia mu wyrażenia opinii w danej sprawie. Statut ten niektóre sprawy reguluje bardziej niż ustawa o samorządzie powiatowym, ponieważ jeżeli zapisy ustawowe zawierają katalog zamknięty, nie można ich zmieniać.

W tym statucie nie ma żadnych uregulowań dot. przepisów antykorupcyjnych.

Stwierdził, że ten statut należało by zmienić, uwzględniając głosy radnych.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonych wniosków radnego B. Bortnowskiego.

 1. Za wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad punktu 8 (Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie odwołania doraźnej Komisji do spraw aktualizacji Statutu Powiatu) głosowało - 7 radnych, przeciw - 12, nikt się nie wstrzymał.

 2. Za wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad punktu 12

( Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie

uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego) głosowało - 7

radnych, przeciw - 12, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania wnioski radnego Bolesława Bortnowskiego zostały odrzucone.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Starosty Myśliborskiego dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.

7. Informacja o wnioskach do projektu budżetu powiatu na 2004 rok.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie odwołania doraźnej Komisji do spraw aktualizacji Statutu Powiatu.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia do realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003 - 2007.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2003 rok.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyznania dodatku specjalnego Staroście Myśliborskiemu.

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata.

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego.

16.Stanowisko Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Myśliborzu.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18.Oświadczenia radnych.

19.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z XI posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał czy są inne wnioski.

Nikt uwag nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad XI sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad XI sesji Rady Powiatu głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 3 radnych.

Ad. 4

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk omówił sprawozdanie

z pracy Zarządu Powiatu, według załącznika do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poruszył następujące kwestie:

- na posiedzeniu Zarządu w dniu 23 września br. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Bursy Szkolnej w Myśliborzu o wyrażenie opinii w sprawie wynajmu pokoju dla pracownika Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

W dniu 16 października Zarząd ponownie wyraził zgodę na wynajem mieszkania przez nauczyciela.

Na posiedzeniu w dniu 9 października br. Zarząd po przeanalizowaniu wniosku Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dotyczącego Bursy Szkolnej w Myśliborzu postanowił rozpocząć procedurę likwidacji tej placówki z dniem 1 września 2004 roku.

Z wniosku Kierownika Wydz. Oświaty wynika, że w chwili obecnej w Bursie zamieszkuje 9 wychowanków, znajduje się tam PCPR i mieszkania, które wynajmują nauczyciele. Poprosił o wyjaśnienie czym kierowano się przy podjęciu takiej decyzji. Zdaniem radnego samo zamknięcie Bursy nie rozwiązuje problemów, ponieważ zostanie zwolnionych kilku pracowników, z czego będzie tylko kilka oszczędności w płacach. To będą jedyne oszczędności, które praktycznie tam się poczyni, ponieważ budynek w dalszym ciągu będzie trzeba ogrzewać.

Zapytał jaki jest sens kwaterować w dalszym ciągu ludzi do budynku, który w najbliższej przyszłości ma być likwidowany. Zdaniem radnego jest to decyzja nieprzemyślana. Poprosił, by Zarząd poinformował jak chce ten budynek zagospodarować, bo nawet gdybyśmy chcieli ten budynek sprzedać to było by niemożliwe.

Kolejno poruszył kwestie dot. składanych wniosków przez dyrektorów jednostek organizacyjnych. Szczególnie chodzi tutaj o wnioski dyrektora MOW w Renicach i dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku. Na poprzedniej sesji zatwierdzaliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze br. Było bardzo niskie wykonanie wydatków rzeczowych w MOW Renicach. W jednostce tej brakuje środków na bieżącą działalność. Dyrektor we wrześniu wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu o przydzielenie środków w wys. 133.000 zł., natomiast zapotrzebowanie wynosi 1.214.000 zł.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 23 września postanowił przenieść tę sprawę i zająć się nią w miesiącu październiku, zobowiązując przy tym Skarbnik Powiatu żeby ustaliła źródła finansowania. Ze sprawozdania z pracy Zarządu wynika, że Zarząd Powiatu nie zajmował się jeszcze powyższym wnioskiem. Zapytał, co w tej sprawie zrobiono.

Radny Bolesław Bortnowski - w dniu 9 października Zarząd do czasu wyjaśnienia wątpliwości prawnych oddalił pismo Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z pomieszczeń Poradni.

Poinformował, że na 6 tysięcy dzieci w Barlinku 3 tysiące dzieci jest objęte opieką przez tę Poradnię. Jest to olbrzymia ilość dzieci, kolejka na badanie dysleksji jest półtoraroczna. Etaty z przyczyn koniecznych zostały ograniczone z 12 etatów do 6. Poradnia przy tym stanie personalnym nie jest w stanie wywiązać się z obowiązków i obsłużyć 3 tys. dzieci, z których około 1,5 tysięcy to dzieci z dysleksją. Stowarzyszenie „Bratek” zostało powołane przez pracowników Poradni żeby znaleźć drogę wyjścia, jakby rozwiązania problemów. Do końca września 2004 dzieci które będą miały ukończone szkoły muszą być przebadane.

Być może jest nadmierna asekuracja prawna ze strony Zarządu na rozwiązanie sprawy, zachęcam państwa do większej odwagi, żeby szybciej podejmować decyzje.

Radny Ryszard Patkowski powiedział, że Zarząd w dniu 30 września br. wstępnie przeanalizował i dokonał niezbędnych poprawek do projektu porozumienia z Burmistrzem Gminy Barlinek i Dębno w sprawie utrzymania filii komunikacji. Poprosił o wyjaśnienie na czym polegają te zmiany.

Kolejno odniósł się do informacji w sprawozdaniu z pracy zarządu , że Zarząd przyjął informację o ukazaniu się w sprzedaży „Leksykonu Powiatów Polskich” oraz postanowił, że kolejne pozycje wydane z tej serii tj. Tom I i Tom III zostaną zakupione przez bibliotekę powiatową. Wyraził przekonanie, że pozycje te zostaną zakupione do tych biedniejszych bibliotek.

Radny Andrzej Potyra - w dniu 23.09 br. Zarząd po zapoznaniu się z opinią prawną, w której stwierdzono, iż powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej i negatywnie ustosunkował się do sprawy przejęcia nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno Przemysłowo Budowlanego w Szczecin Dąbiu. Syndyk masy upadłościowej nie mogąc spłacić zobowiązań wobec Powiatu w wysokości 10.853 zł. Zaproponował, aby Powiat przejął powyższy majątek i prowadził windykacje. Poprosił o wyjaśnienie.

Kolejno powiedział, że podczas ostatniej sesji w Barlinku poinformował radnych o negatywnym stanowisku Zarządu Powiatu w sprawie utworzenia filii wydziału administracji architektoniczno budowlanej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku ze względów prawnych, natomiast Burmistrz odpowiedział coś wręcz przeciwnego powiedział, że jest po rozmowie ze Starostą, na której ustalono, że filie powyższego wydziału zostaną utworzone w gminach. Poprosił o wyjaśnienie.

Radny poparł wypowiedź radnego Bolesława Bortnowskiego dot. dofinansowania Stowarzyszenia ”Bratek” w Barlinku.

Kolejno powiedział, że Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei w Warszawie w sprawie wznowienia kolejowych transportów, których ponowne uruchomienie wymagało by zaangażowania środków finansowych samorządów. Poprosił o więcej informacji w tej sprawie.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi mówiąc, że należy podjąć bardzo szybko decyzję o likwidacji Bursy Szkolnej, ponieważ ponoszone są ogromne koszty jej utrzymania. Na dzień dzisiejszy w Bursie Szkolnej jest 12 wychowanków.

W pomieszczeniach, które są nie wykorzystywane zostały zakręcone donfosy.

Przy likwidacji Bursy jest propozycja przeniesienia tam Domu Wczasów Dziecięcych, a także przygotowywania jednego całego ciągu piętra na mieszkania dla osób wynajmujących pomieszczenia. Zarząd wyraził również zgodę na wynajem pomieszczeń dla pensjonariuszy DPS. Dotychczas w Bursie znajduje się PCPR, Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Kolejno poinformował radnego W. Wojtkiewicza, że Zarząd Powiatu w najbliższy piątek zajmie się tematem poruszanym przez radnego w części dot. wniosków składanych przez dyr. MOW Renice i ZSP nr 1 w Barlinku.

Zarząd Powiatu oddalił pisma Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z pomieszczeń Poradni do czasu wyjaśnienia wątpliwości prawnych. Wątpliwość nasza byłą taka, czy możemy wydzierżawić dla Stowarzyszenia kiedy prezesem Stowarzyszenia jest Kierownik jednostki, której my wydzierżawiamy te pomieszczenia. Po rozpatrzeniu tych kwestii, Zarząd ponownie zajmie się rozpatrzeniem tego wniosku.

Radnego R. Patkowskiego poinformował, że ze względu na bardzo trudne warunki pracy filii wydziału komunikacji w Barlinku poproszono o pomoc Burmistrza Barlinka. W związku z tym Burmistrz Barlinka zaproponował Burmistrzowi Dębna, by wypowiedzieć umowy wcześniej zawarte z Zarządem Powiatu.

Temat ten był przedyskutowany na posiedzeniu Zarządu Powiatu, na którym podjęto przygotowania do opracowania nowego projektu porozumienia.

Gdy Burmistrz Dębna otrzymał projekt porozumienia stwierdził, że jest skłonny je przyjąć i wprowadzić zmiany aneksem do wcześniejszej umowy.

Temat ten ciągle jest w trakcie dogadywania się z samorządami gminymi.

Radnego Ryszarda Patkowskiego poinformował, że Zarząd Powiatu postanowił, by „Leksykon Powiatów Polskich” został zakupiony przez bibliotekę powiatową w Myśliborzu i przekazany do wszystkich filii biblioteki powiatowej.

Radnego Andrzeja Potyrę poinformował, że Zarząd po zapoznaniu się z opinią prawną stwierdził, że powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej i negatywnie ustosunkował się do sprawy przejęcia nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno Przemysłowo Budowlanego w Szczecin Dąbiu. Syndyk masy upadłościowej nie mogąc spłacić zobowiązań wobec powiatu w wys. 10.853 zł. Zaproponował, aby powiat przejął powyższy majątek i prowadził windykacje. Wniosek został oddalony.

Kolejno poinformował, że zgodnie z ustawą nie można utworzyć filii Wydziału administracji architektoniczno - budowlanej w poszczególnych gminach. Zastanawiamy się jak rozwiązać ten problem, być może pracownicy tego Wydziału będą jeździli w poszczególne dni do Barlinka i Dębna.

Zapewnił, że nic jako Starosta nie obiecywał Burmistrzowi Barlinka.

Starosta wyjaśnił radnemu Andrzejowi Potyrze nt. wznowienia linii kolejowych transportów mówiąc, że nie spodziewa się , by ktoś kupił autobus poruszający się po szynach w celu uruchomienia lokalnych połączeń koleją. Dlatego też Zarząd odstąpił od wniosku Instytutu Rozwoju i Promocją Kolei.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w WPI zostało zapisane zadanie polegające na remoncie pomieszczeń w Bursie Szkolnej. W związku z likwidacją Bursy, czy te zadania zostaną z WPI wykreślone.

Ad. 5

Interpelacje i zapytania radnych.

Głos zabrał radny Andrzej Potyra, który powiedział, że posiada projekt porozumienia funkcjonowania Filii Komunikacji w Barlinku, który zostanie zawarty pomiędzy Burmistrzem Barlinka, a Zarządem Powiatu. Posiada również kalkulacje - wyliczenia jakie zostały sporządzone funkcjonowania filii komunikacji w Barlinku. Poprosił o wyjaśnienie pozycji znajdujących się w tych wyliczeniach, które dot. wysokich kosztów ponoszonych na rzecz firmy Joker, a także dlaczego niektóre kwoty zostały podane w dolarach.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poruszył następujące kwestie:

 • w „Pulsie Powiatu „ został zamieszczony artykuł pt. „szpitale u sąsiadów” , w którym był zamieszczony wywiad z dyrektorem szpitala w Barlinku Panem Ryszardem Mitkiem. Z wywiadu tego wynika, że dyrektor wprowadził częściową odpłatność za świadczone przez szpital usługi. Zdaniem radnego W. Wojtkiewicza dyrektor szpitala nie przestrzega ustawy z dnia 23.01.03 o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, który stanowi, że ubezpieczeni mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia.

Poprosił, by dyrektor szpitala w Barlinku ustosunkował się do tego wywiadu i udzielił odpowiedzi czy jego zdaniem działania przez niego podjęte w szpitalu wykraczają poza normy, a także czy jest to zgodne z obowiązującym prawem.

 • Kolejno poruszył kwestie dot. Biuletynu Informacji Publicznej mówiąc, że nie wszystkie informacje są przesyłane do BIP-u. Nie zamieszczane są informacje nt. dysponowaniem środkami przez PUP środkami z funduszu pracy. Poinformował, że posiada wydruk z BIP, w którym dane zostały uzupełnione dopiero 27.10. br. I nie zostały umieszczone informacje nt. podmiotów korzystających ze środków PUP. Brak jest informacji o wydawanych środkach publicznych, z których korzystają podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.

Kolejno radny powiedział, że zgodnie z art. 25 lit. c powinny

być zamieszczane w BIP informacje o zatrudnieniu

członków rodzin radnych po objęciu funkcji radnego.

Informacja taka powinna być zamieszczona w BIP w ciągu 30

dni po objęciu stanowiska lub uzyskania awansu.

Radny powiedział, że przeglądał BIP i nie znalazł żadnej w takiej informacji, a ma podstawy sądzić, że informacja taka powinna znaleźć się w BIP-ie.

 • Kolejno radny poruszył kwestie dot. budowy jazu w Myśliborzu, stabilizujący lustro jeziora Myśliborskiego, mówiąc, że swego czasu była propozycja budowania jazu ale wobec protestów mieszkańców budowa ta nie doszła do skutku. Poprosił o wyjaśnienie na jakim etapie znajduje się ta sprawa.

Kolejno powiedział, że na str. 46 i 95 powiatowego programu ochrony Środowiska został poruszony problem utrudniający wytyczenie przez Starostę linii brzegowej, co oczywisty sposób może prowadzić do niekontrolowanej zabudowy obrzeży jeziora. Właściciele działek letniskowych zagospodarowują swoje działki w pobliżu jezior. Zapytał kto wydaje pozwolenia na zagospodarowanie działek w pobliżu jezior, i jeżeli jest bezprawie to jakie działania w tej kwestii podjął Starosta.

 • Radny powiedział, że posiada decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.10.03, która uchyla decyzję Wydziału AAB dot. budowy pawilonu handlowego o profilu spożywczo przemysłowym i zapytał dlaczego wydano pozwolenie na budowę skoro decyzja GKB V. 7330 - 8/01 z dnia 25.01.02 została uchylona przez samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Ad. 6

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: Informacja Starosty Myśliborskiego dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapoznał radnych z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Starosty Powiatu Janusza Winiarczyka i Przewodniczącego Rady Edwarda Sznabowicza. Pismo w załączeniu.

Starosta odczytał treść informacji dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych. (Informacja w załączeniu).

Przewodniczący rady zapytał czy są pytania do złożonej informacji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poprosił, by radca prawny przedstawił konsekwencje jakie wynikają z nie złożenia oświadczenia majątkowego przez osoby wymienione w informacji Starosty, w jakim terminie osoby te powinny złożyć oświadczenia majątkowe.

Zapytał, czy sankcje określone w przepisach o samorządzie powiatowym dotyczące naruszenie tych przepisów zostały tu zastosowane.

Chciałbym bym uzyskać informację od radnych czy złożyli informacje o zatrudnieniu członków swojej rodziny w okresie objęcia mandatu radnego. Z tego co pisały „ Myśliborskie Wieści” to przynajmniej jeden taki przypadek miał miejsce. Czy osoby te złożyły takie informacje, jeśli tak to dlaczego nie zamieszczone te informacje zostały w BIP.

Radca prawny powiedział, że nie złożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w art. 25 c ust. 4 i 5 oświadczeń o których mowa w art. 25 e ust. 1 lub informacji, o której mowa w art. 25e ust. 2 w terminie określonym w art. 25 e ust. 3 przez radnego powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia lub informacji. Członka Zarządu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu osobą zarządzającą powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenie majątkowe lub informacja.

Ad. 7

Informacja o wnioskach do projektu budżetu powiatu na 2004 rok.

Nikt nie zgłosił pytań, w związku z tym przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o wnioskach do budżetu powiatu na 2004 rok została przyjęta.

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie odwołania doraźnej Komisji ds. aktualizacji Statutu Powiatu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 11 radnych, przeciw - 2, wstrzymał się - 1 radny. Podczas głosowania nieobecni byli radni: Wiesława Konofalska, Krystyna Wyszyńska, Andrzej Królikowski, Mariusz Norsesowicz, Ryszard Patkowski.

Uchwała Nr XII / 86/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 października 2003 roku w sprawie odwołania doraźnej Komisji ds. aktualizacji Statutu Powiatu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia do realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003 - 2007.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że ten projekt uchwały przygotowany przez PCPR powinien zostać przesunięty na kolejną sesję, ponieważ program ten należy doprecyzować. Na komisji Rewizyjnej przedstawił swoje krytyczne uwagi do programu i one nie zostały uwzględnione. Jest to kolejna uchwała, w której chcemy przyjąć do realizacji program, który zawiera tylko hasła i życzenia. Nie wskazuje celów jakie chcemy osiągnąć, ani środków, które będą niezbędne do realizacji tego programu. W programie tym zostały wymienione zadania, które powinny być realizowane na bieżąco, w związku z tym nie ma potrzeby zamieszczenia ich w programie.

Likwidacja barier w dostępie osób niepełnosprawnych do urzędów, szkół i innych obiektów użyteczności publicznej oraz sklepów i w tym punkcie zostało zapisane podjęcie czynności zmierzających do utworzenia w starostwie powiatowym oraz urzędach miast i gmin naszego powiatu biur obsługi klienta dostępnych dla osób niepełnosprawnych lub tam, gdzie nie jest to możliwe zastosowanie innych rozwiązań technicznych np. domofonów umożliwiających załatwianie spraw urzędowych osobom niepełnosprawnym. Zadanie to zostało zaplanowane na 2004 ale nie wskazano źródła finansowania, dlatego też należy doprecyzować jaka jest na to potrzebna kwota, skąd będą pochodziły środki, a także jakich urzędów i instytucji to będzie dotyczyło.

Radny wyraził swoje wątpliwości co do kolejnego punktu likwidacji barier pkt. 2 i 3, zdaniem radnego należy poprawić, określić wysokość poniesienia kosztów itd.

Przyjęcie tego programu w tym kształcie to kolejne nieporozumienie, później będziemy podejmowali kolejne programy. Odniósł się również do WPI, który został przez Radę przyjęty, który właściwie jest nieaktualny, przyjęliśmy wtedy program który teraz należało by co chwilę aktualizować. Tamten program miał nam umożliwić pozyskiwanie środków unijnych.

Kolejno poprosił, by Przewodniczący Rady udzielił głosu dla Pana Edwarda Bułhaka - osoby niepełnosprawnej, która pracowała w PCPR ponieważ dobrze zna te zagadnienia.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział, że nie zdarzyło się, żeby cokolwiek zaproponowane przez Zarząd Powiatu zostało pozytywnie przyjęte. Cały czas punktem wyjścia jest WPI, tylko należy dodać, że gdyby nie ten program, inwestycja, która ma być realizowana przez PZD w Trzcinnej nie można by było złożyć wniosku do SAPARD-u. Nie twierdzę, że wszystko jest doskonałe, do każdego punktu można mieć uwagi, żądać szczegółów i kwot. Każdy doskonale wie, że naszym zadaniem może być tylko inspirowanie innych samorządów.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - powiedział, że jego wystąpienia nie dot. tylko i wyłącznie krytyki. Wystarczy spojrzeć w protokoły z sesji i zobaczyć, że to co jest słuszne to jest popierane, jeśli, nie to mamy prawo krytyki.

Jest to program polityczny, a nie który powinien wesprzeć.

Edward Bułhak powiedział, że jego zdaniem brakuje w programie jednego punktu - przystosowanie dla osób niepełnosprawnych PCPR, które do tej pory nie zostało przystosowane. Brakuje również informacji w jaki sposób te środki na realizacje tego programu można uzyskać, wiadomo, że bez pieniędzy tego się nie zrobi.

Kolejno odniósł się do punktu dot. powołania w każdej gminie rzecznika osób niepełnosprawnych lub powierzenie tych obowiązków osobie zatrudnionej - jeżeli już to ma być rzecznik to może być rzecznikiem osób niepełnosprawnych osoba, która jest pełnosprawna. Program ten jest listą pobożnych życzeń, ja bardzo wierzę, że Dyrektor PCPR bardzo wiele chciała by zrealizować, ale niestety bez pieniędzy o się nie uda.

Dyrektor PCPR Pani Beata Kołodziejek powiedziała, że program ten szczegółowo był omawiany na posiedzeniach stałych komisji Rady. Poprosiła, by radny skierował pytania wprost. Program jest po to, by można było wyjść z propozycjami do gmin na dofinansowanie lub współfinansowanie tych zadań. Natomiast bez tego programu nasze działania są bezskuteczne. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych został opracowany zgodnie z możliwościami finansowymi i kadrowymi naszego powiatu. Został on zatwierdzony przez powiatową społeczną radę osób niepełnosprawnych. Dopiero po przyjęciu tego programu będziemy mogli występować do gmin, urzędów, czy innych instytucji po środki. Na dzień dzisiejszy jedynie UMiG w Dębnie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dwa lata temu występowano do PFRON-u o środki na dostosowanie PCPR, nie otrzymaliśmy tych środków. W tej chwili PFRON nie finansuje takich zadań jak likwidacja barier architektonicznych. W tej chwili to zadanie zostało zawężone tylko do budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących do rehabilitacji, natomiast pozostałe urzędy muszą we własnych zakresie. Powiedziała, że niemożliwe jest zaplanowanie dokładnych kosztów w tym programie, ponieważ nie wiadomo czy dany urząd będzie chciał wybudować podjazd, czy zamontować windę lub domofon. W związku z tym nie zostanie to w programie dokładnie określone. Program ten nie może być bardziej szczegółowy.

Na kolejne pytanie: Kto ma być zatrudniony na rzecznika osób niepełnosprawnych odpowiedziała, że nie narzucimy ani zarządom, ani burmistrzom ani wójtom jaka to ma być osoba. Gdzie znaleźć na to pieniądze to również zadanie powiatu - to właśnie burmistrzowie i wójtowie mają pieniądze na utworzenie miejsc w ramach prac interwencyjnych.

Podczas opracowania tego programu był przedstawiciel osób niepełnosprawnych, a także przedstawiciel dzieci.

Natomiast likwidacja barier w sklepach i zakładach produkcyjnych i usługowych - takie działania są podejmowane.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że docenia wypowiedź dyrektor PCPR, ale wątpliwości radnego w dalszym ciągu nie zostały rozwiane. Powiedział, że w poszczególnych gminach funkcjonują stowarzyszenia, z którymi powinien zostać nawiązany kontakt w celu współpracy. Powołanie rzecznika nie przyczyni się do rzeczywistego rozwiązywania problemów.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wskazywał co powinno być zmienione. Nieprawdą jest że odniósł się krytycznie do tego programu nie wskazując żadnych konkretnych działań, które należało by podjąć.

Kolejno pokazał radnym jak wygląda profesjonalnie opracowany powiatowy program gospodarki odpadami. Program ten opracowała specjalistyczna firma, zaproponował, by radni zapoznali się z treścią ww. programu i później porównali z programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Radny odniósł się do punktu powyższego programu dot. edukacji społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych w którym jest zapisane zadanie polegające na informowaniu osób niepełnosprawnych o sposobach i możliwościach pomocy, a także o przysługujących im uprawnieniach.

Jest to zadanie, które wynika jednoznacznie z przepisów prawnych, że pewne informacje mają być umieszczane w BIP, dlatego tez zadanie to nie powinno być umieszczone tym programie.

Kolejno radny pokazał wszystkim wydruk z BIP ze strony PCPR, w którym nic poza podanymi informacjami kto pracuje w PCPR nic nie ma. Informacje takie powinny być umieszczone w BIP.

Rehabilitacja zawodowa - utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie gam. Myślibórz i Barlinek. Bardzo dobrze że w Dębnie zostały utworzone takie warsztaty. Poprosił o wskazanie źródła finansowania utworzenia tych warsztatów w innych miastach zgodnie z zapisem w tym programie.

Na koniec stwierdził, że na pewno stać nas na stworzenie dobrze opracowanego programu, którego nie będziemy się wstydzili i będą dumne osoby niepełnosprawne.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że w sprawie tego programu zwróciła się do Zarządu Powiatu Wiceminister o opracowanie programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kolejno powiedział, że nie można porównywać powiatowego programu gospodarowania odpadami z programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na koniec swojej wypowiedzi zgłosił wniosek o przyjęcie tego programu.

Dyrektor PCPR Pani Beata Kołodziejek powiedziała, że prowadzona jest współpraca ze stowarzyszeniami, jest powołana społeczna Rada, która jest składa się z osób niepełnosprawnych i jest w stałym kontakcie ze stowarzyszeniami.

Kolejno powiedziała, że radny W. Wojtkiewicz zarzucił, że w BIP brakuje informacji nt. podmiotów gospodarczych, które korzystały ze środków PFRON. Rehabilitacja zawodowa przynależy do PUP, w tym roku nie były tworzone miejsca pracy, czyli nikt nie korzystał z tych środków.

Odnośnie utworzenia warsztatów terapii zajęciowej powiedziała, że Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie zaoferował się z chęcią ewentualnego utworzenia Warsztatów terapii zajęciowej w Myśliborzu.

Trudno jest dyskutować w tej kwestii ponieważ w Ministerstwie nikt nie wie czy od stycznia będzie dalej istniał PFRON.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że nie porównywał powiatowego programu gospodarowania odpadami tylko w oparciu o ten program powinien zostać opracowany program działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 3.

Uchwała Nr XII /87/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 października 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003 - 2007 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków PFRON na 2003 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XII /88/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 października 2003 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki oraz podziału środków PFRON na 2003 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał.

Radny Marian Polański zgłosił zmianę do projektu regulaminu org. Starostwa Powiatowego w Myśliborzu polegającą na tym, że w § 13 pkt 3 dodaje się lit. w brzmieniu:

„w) podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania unijnych środków pomocowych, na realizację zadań związanych z zakresem funkcjonowania danego wydziału”.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonego wniosku. Za przyjęciem wniosku głosowało - 17 radnych, przeciw - 1, wstrzymał się - 1 radny. Wniosek został przyjęty.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0 radnych, wstrzymało się - 2 radnych.

Uchwała Nr XII /89/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 października 2003 roku uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

- stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zgłosił zmianę do projektu statutu powiatu myśliborskiego polegającą na tym, że w § 43 ust. cyfrę 41 zastępuje się cyfrą 42.

Zastępca Kierownika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Barbara Krakowska - Petruk powiedziała, że prace nad nowym statutem rozpoczęły się w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich pod koniec 2002 roku.

Po powołaniu przez Radę Powiatu Komisji doraźnej ds. aktualizacji statutu, na pierwszym jej posiedzeniu przekazano członkom komisji pierwszy proponowany projekt przedmiotowego aktu (liczył on wtedy 16 stron, a treść ujęto w 66 paragrafów).

Komisja doraźna na 3 posiedzeniach, które odbyły się 5 i 12 lutego oraz 8 maja b.r., wniosła do proponowanego kształtu nowego statutu kilkanaście poprawek.

W związku z brakiem zaawansowania prac komisji doraźnej nad nowym statutem, mając na uwadze rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji zgłoszoną na sesji w dniu 24 września b.r. - co skutkowało dalszym odsuwaniem w czasie terminu zakończenia prac nad nowelizacją statutu - Zarząd Powiatu Myśliborskiego w oparciu o §25 ust.1 pkt 5 obecnie obowiązującego statutu (korzystając z przysługującej mu inicjatywy uchwałodawczej) zgłosił własny projekt statutu, uwzględniając w części wcześniejsze ustalenia komisji statutowej w tej materii.

Zarząd na swoim posiedzeniu w dniu 16 października b.r. zaakceptował nowy projekt statutu i postanowił jako swoją propozycję przekazać go do prac w komisjach rady.

Zgodnie z §137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100. poz.908), który stanowi:

„W uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń.”

pominięto w projekcie zapisy powtarzające treść ustawy o samorządzie powiatowym.

Do zaproponowanego kształtu projektu statutu komisje rady w dniach 20-23 października 2003r. wniosły swoje uwagi, do których Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 października b.r. ustosunkował się w sposób następujący:

 1. treść § 24 dotyczącego ograniczenia czasu wypowiedzi, Zarząd postanowił przedstawić w dotychczas proponowanym brzmieniu

Przedmiotowy zapis powtarza treść art.180 Regulaminu Sejmu i nie narusza wolności wypowiedzi. Konstrukcja przepisu gwarantuje podstawowe zasady prawa radnego do wystąpień.

Nie ma wątpliwości, iż orzecznictwo dopuszcza możliwość stanowienia przepisów ograniczających czas i ilość wystąpień radnych. Chodzi tylko o to, aby ograniczenia te nie wyłączały w ogóle możliwości zajęcia przez radnego stanowiska w sprawie będącej przedmiotem obrad.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 17 lutego 1995r. (S.A./Wr49/95) NSA: jeżeli przepisy statutu będą gwarantowały choćby minimalną możliwość wystąpienia radnego w dyskusji, tak aby w sposób racjonalny mógł wykonać swoje ustawowe uprawnienia, należy uznać je za zgodne z prawem.

Ograniczenie czasu wypowiedzi ma na celu zobowiązanie radnych do merytorycznego konkretyzowania swoich postulatów i zdynamizowania przebiegu obrad. Ma to służyć m.in. realizacji zasady ekonomiki obrad.

 1. w §30 ust.1 nadać brzmienie: „Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg”

Zarząd proponuje dotychczasowy zapis tj. „Protokół z sesji musi odzwierciedlać jej przebieg”.

Z uwagi bowiem na opis w §30 ust.2 elementów jakie powinien zawierać protokół z sesji, a w szczególności z uwagi na treść zapisu pkt 6 w tym ustępie:

„Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień”

Zarząd stanął na stanowisku, że wprowadzanie dodatkowych określeń charakteryzujących protokół będzie niepotrzebne.

 1. do uwag dotyczących wydłużenia do 6 m-cy czasu przechowywania taśmy magnetofonowej z przebiegu sesji - o czym stanowi §31 - Zarząd ustosunkował się negatywnie

Z uwagi na wprowadzoną nową konstrukcję procedury zgłaszania poprawek do treści protokołu z sesji w §30 w ust.3-6, uznano za zbędne gromadzenie taśm po tym jak Rada zatwierdzi już protokół z sesji.

Proponowany obecnie projekt statutu zamknął się w 13 stronach a treść ujęto w 86 paragrafów.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że dziwi się, że osoba tak młoda przy udziale osoby doświadczonej tak tendencyjnie opracowała projekt statutu.

Kolejno ustosunkował się do wszystkich punktów, które omówiła Pani Barbara Krakowska - Petruk. Powiedział, że zapoznając się z treścią proponowanego statutu odczuł jakby grupa osób, która opracowywała statut jest niezadowolona z pracy Przewodniczącego Rady, którego radny pracę bardzo szanuje.

Kolejno odniósł się do kwestii przechowywania taśm magnetofonowych z nagraniami z przebiegu sesji mówiąc, że według radnego taśmy są przechowywane niepotrzebnie, ale wówczas należy wprowadzić zapis, że protokoły będą zatwierdzane po odczytaniu, a taśma będzie służyła tylko do pomocy sporządzenia protokołu. Przeczytamy zatwierdzimy i taśma jest niepotrzebna. Jeżeli już taśmy przechowujemy to przechowujemy to po to, by można było dane w protokole stwierdzić. Zgodnie z ustawą protokół z sesji powinien wiernie odzwierciedlać przebieg sesji.

Radny podał przykład, że na jednej z sesji złożyłem wniosek o przyznanie 50 tys. dla KPPolicji w Myśliborzu, żeby przeznaczyć te środki na zakup paliwa. Starosta na kolejnej sesji powiedział, ze dla radnego W. Wojtkiewicza łatwo jest uśmiechać się do Komendanta Policji licząc na to, że jak zapewni te środki to policja będzie go łaskawie traktowała przy zatrzymaniach, czy kontrolach. Tego wystąpienia w protokole nie było, mimo, że protokół sprawdzałem i kilkakrotnie prosiłem o uzupełnienie tego protokołu.

Radny negatywnie ustosunkował się również do zapisu § 27 , w którym wypunktowano kiedy Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, a także zapisu, że wystąpienia poza kolejnością nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty.

Zdaniem radnego zapis taki jest niepotrzebny ponieważ Przewodniczący Rady prowadzi sesji prawidłowo, jest obiektywny.

Kolejno radny odniósł się do § 24, w którym ogranicza się przemówienia radnych w dyskusji, które nie mogą trwać dłużej niż 10 minut, z wyjątkiem wystąpień klubowych , które nie mogą przekraczać 20 minut. W debacie nad daną sprawą radny może zabierać głos tylko dwa razy. Powtórnie przemówienie radnego w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 5 minut.

Zapisy te powinny zostać doprecyzowane z prawem do repliki i adwocent. Mówi się, że opozycja nie chce współpracować, a na jakich warunkach mamy współpracować, mamy ponosić konsekwencję i odpowiedzialność, gdzie nie dajecie nam szansy wypowiedzenia się, gdzie my wnosimy poprawki do projektów, to nie są one uwzględniane ze względu na większość koalicji rządzącej.

Kolejno nie zgodził się z wypowiedzią zastępcy Kierownika OR, że statut nie powiela przepisów ustawowych, ponieważ gdyby wyrzucić z tego statutu wszystkie przepisy ustawowe to pozostała by tylko 1 strona statutu.

Nie zostały ujęte tu przepisy ustawy antykorupcyjnej. Można nie złożyć oświadczenia i brać dietę, mimo, że nie złożyło się informacji. Akceptujemy tym samym bezprawie. Te rzeczy w statucie powinny być uregulowane.

W licie mieszkańców z Dębna, który ukazał się w Myśliborskich Wieściach jest informacja, że zostały zatrudnione 2 osoby w ZSP Nr 1 w Dębnie. Jedna z tych osób dotyczy radnego powiatowego. W BIP jest zamieszczone oświadczenie majątkowe tej osoby, ale nie ma zamieszczonej tam informacji o tym, że członek rodziny został zatrudniony w jednostce podległej Starostwu. Pytamy się o konsekwencje takiego postępowania, tym bardziej że termin złożenia takiej informacji mija 30 dni po zaistnieniu faktu.

Z-ca Kierownika Wydziału OR Pani Barbara Krakowska - Petruk powiedziała, że nie należy zgodzić się z wypowiedzią radnego W. Wojtkiewicza, bo właśnie wyroki NSA nadają kierunek wykładni przepisów prawa i nawet rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody, które mogły by pod kątem niezgodności z prawem wypowiadać się co do podejmowanego przez Państwa aktu, w uzasadnieniu może odnosić się do orzeczeń.

Jeśli chodzi o zapis, że protokół powinien wiernie odzwierciedlać przebieg sesji - próbowaliśmy odnaleźć ten zapis w ustawie i nie odnaleźliśmy. W związku z tym w § 30 zostało szczegółowo określone co powinien zawierać protokół. Znalazł się również nowy zapis w § 30 ust. 3 o brzmieniu: „przed przyjęciem protokołu radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem o przebiegu sesji”.

Jeżeli chodzi o to, że nie ma w statucie zagwarantowanego prawa do repliki i do wniosków adwocent - chciałam przypomnieć, że z łacińskiego adwocent nie znaczy nic innego jak wniosek w sprawie. Nie będziemy definiować w treści statutu definicji wniosków formalnych i adwocent, ponieważ jest wyraźny zapis, że w debacie nad daną sprawą radny może zabierać głos tylko 2 razy, powtórne przemówienie radnego nie ,może trwać dłużej jak 5 minut. I wniosek o zabranie drugi raz głosu w danej sprawie nie będzie niczym innym jak wnioskiem adwocent. Natomiast prawo do repliki jest zagwarantowane w ust. 3, cyt: „ O przedłużeniu czasu przemówienia lub o udzieleniu radnemu dodatkowo głosu decyduje przewodniczący rady.”

Jeżeli chodzi o zapisy ustawowe powiedziała, że my nie mówiliśmy, że w 100% one zostały wyeliminowane, nie da się tak tego rozwiązać, ale porównując statutu dotychczas obowiązującego wyraźnie ma mniejszą zawartość, gdyż niektóre przepisy z ustawy zostały wyeliminowane.

Kolejno wyjaśniła sprawę oświadczeń majątkowych i informacji, które są składane przez osoby pełniące funkcje kierownicze lub upoważnione do wydawania decyzji, a także radnych i członków zarządu powiedziała, że wszystkie te informacje są gromadzone w Wydziale OR. Natomiast w BIP znajdują się na razie oświadczenia majątkowe, dopiero rozpoczęto prace nad przekazywaniem pozostałych złożonych informacji, do których zostały zobowiązane osoby.

Radca prawny Adam Wojciechowski wyjaśnił dlaczego wprowadzono ograniczanie czasu wypowiedzi radnych podczas obrad sesji, mówiąc, że dlatego, że przyjęto koncepcje, że radni powinni ciężar swej pracy merytorycznej rozłożyć w pracach komisji. Tam sprawy powinny być szczególnie wnikliwie dyskutowane, tam powinno odbyć się wypracowanie stanowisk i dopiero na sesji rady powinno się te stanowiska przedstawić i ewentualne nowe wątpliwości. Radni wiedząc o wprowadzonym ograniczeniu czasowym na sesji powinni wypowiadać się bardziej estetyczniej i merytorycznie.

Jeżeli chodzi o słowo wiernie odzwierciedla, gdybyśmy wstawili tu słowo wiernie to sugerowało by, że protokół powinien oddawać przebieg sesji w sposób dosłowny.

Kolejno powiedział, że dosłowne zapisywanie przepisów ustawy antykorupcyjnej jest zbędne, natomiast dopisywanie innych postanowień było by po prostu sprzeczne z prawem.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że wypada pogratulować nowych radców prawnych ponieważ bardzo dobrze stosują technikę tzw. zamglenia.

Wszyscy o tym wiemy, że statut przygotowany przez Zarząd jest bardzo dobry, ale komisja statutowa również pracowała nad statutem i opracowała go w ok. 50%.

Potwierdza to tym samym zasadność pracy komisji. Z-ca Kierownika Wydziału OR zarzuciła tutaj brak zaawansowania prac komisji doraźnej nad nowym statutem. Tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że było brak organizacji pracy komisji, a za to odpowiada Przewodniczący Komisji, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady. Jeżeli radny A. Królikowski nie chciał pracować w Komisji jako przewodniczący należało wybrać nowego przewodniczącego.

Jeżeli zatwierdzimy dzisiaj statut to z bardzo istotnymi uchybieniami.

Radny poruszył następujące kwestie.

W statucie jest zapisane, że komisja może żądać od Starosty wyjaśnień i informacji, ale już starosta ani Zarząd Powiatu nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi. Wynika z tego, że grupa radnych nie może żądać odpowiedzi.

Organy kontrolujące mają tylko prawo wglądu do protokołów zarządu. Jeżeli jako Bortnowski będę chciał poprosić o wgląd do protokołu to nie będę mógł.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział, że zarzucono, iż statut jest tendencyjny, opozycja ma prawo takie stwierdzenie wysuwać, ale uważam, że niektóre wypowiedzi opozycji są także tendencyjne i również za daleko idące.

Twierdzenie, że nie dajemy szans na zabieranie głosu, a następnie mówienie że rządzący nie mówią, to kto mówi na tej sesji - opozycja. Tak więc, w niektórych wypowiedziach jest konieczna jakaś konsekwencja. Zarzucanie również, iż powołujemy się na wyroki sądowe, to przypomniał kiedy radny W. Wojtkiewicz na sesjach powoływał w swoich wypowiedziach na wyroki sądowe NSA.

Dla mnie określenie wierny zapis z posiedzenia rady, to idzie to w kierunku stenogramu. Jeżeli ktoś czytał stenogram z obrad sejmu - tam są wierne zapisy obrad sejmu.

Na koniec swojego wystąpienia oświadczył, że oświadczenie majątkowe zostało złożone do Wydziału OR, jak również druga informacja, o którą ciągle dopytuje się radny W. Wojtkiewicz. Dlaczego nie została ta informacja umieszczona w BIP trudno odpowiedzieć na to pytanie. Na drugi raz proponuję sprawdzić nie tylko w BIP ale również w Wydziale, a dopiero później zabierać głos.

Radny Mariusz Norsesowicz stwierdził, że zapewne statut zostanie uchwalony zgodnie z dyscypliną klubową.

Kolejno stwierdził, że praca Przewodniczącego Rady jest to praca wykonywana bardzo dobrze i prawidłowo i ma nadzieje, że od następnej sesji nie będzie takich sytuacji, że podczas wypowiedzi radnych będzie się włączało zegar mierzący czas wypowiedzi.

Radna Krystyna Wyszyńska zaproponowała wykreślenie § 24 niniejszego projektu statutu.

Radny Andrzej Królikowski odniósł się do wypowiedzi radnego B. Bortnowskiego, przypominając wszystkim, że na początku posiedzenia doraźnej komisji ds. aktualizacji statutu była propozycja przewodniczenia tą komisji osobą z opozycji.

Nie wiem co radny B. Bortnowski ma do zarzucenia mnie jako przewodniczącemu komisji skoro wcześniej sam pan stwierdził, że bardzo dużo wniosków wypracowanych przez komisję statutową zostało przyjętych w tym projekcie statutu.

Bardzo się cieszę, że docenił radny B. Bortnowski pracę tej komisji chociażby w tym zakresie w jakim się odbyła, ale na przyszłość gwarantuję, że jakakolwiek komisja będzie to będziemy głosować dwanaście do „iluś” na temat przewodniczenia właśnie osób z opozycji.

Radny Ryszard Patkowski powiedział, że rok temu odbyło się głosowanie kandydata z opozycji na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i wynik głosowania był 12 do 7.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zapytał czy konstytucja w części dot. źródeł prawa wymienia wyroki NSA.

Kolejno odniósł się do kwestii ograniczania wypowiedzi radnych podczas obrad sesji mówiąc, że w sejmie ogranicza się czas wypowiedzi posłów chociażby ze względu na liczbę posłów, która jest znacznie większa niż ilość radnych.

Jeżeli materiały do radnych będą dostarczane dużo wcześniej wówczas radni będą dobrze zapoznawali się z tematami i nie będzie takich burzliwych dyskusji, a zdarza się że radni otrzymują materiały na posiedzeniach komisji.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zapytał kto powiedział, że posiedzenia stałych komisji rady mają odbywać się tylko raz przed sesją. Jeżeli jest taka potrzeba to można zebrać się kilka razy.

Radny Andrzej Potyra zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu statutu powiatu § 24 ograniczający czas wypowiadania się radnych i klubów radnych podczas obrad sesji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonego wniosku. Za wykreśleniem § 24 z projektu statutu powiatu głosowało - 7 radnych, przeciw- 10, wstrzymało się - 2 radnych. Wniosek został oddalony.

Radny Bolesław Bortnowski zgłosił następujące wnioski:

 • w § 79 pkt. 8 zmienić treść paragrafu na następującą: organy kontrolujące działalność Zarządu oraz poszczególni radni mają prawo do protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu.

 • Radni mają prawo zwrócić się do zarządu z wnioskami, Zarząd ma obowiązek udzielić odpowiedzi.

Radca prawny Adam Wojciechowski wyjaśnił mówiąc, że § 79 niczym nie ogranicza uprawnień radnych, dlatego, że uprawnienia radnych wynikają z art. 84 ustawy o samorządzie powiatowym i niezależnie od tego należało by odróżnić pojęcie radnego od rady, gdzie rada jako organ uchwałodawczy ma określone kompetencje, natomiast radni mają kompetencje takie jak każdy obywatel oparty o ustawę o informacji publicznej . Tam jest szereg kompetencji, gdzie radni w oparciu o tą ustawę mają prawo wglądu do szeregu dokumentów. Prawo wglądu do protokołów wynika z zasady jawności. Zdaniem radcy wniosek ten nie jest zasadny.

Radny Andrzej Królikowski w imieniu Klubu SLD zgłosił wniosek o 5 minut przerwy.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że przychyla się do wniosku radnego A. Królikowskiego o 5 minut przerwy.

W związku ze zgłoszonym wnioskiem Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie głos zabrał radny Mariusz Norsesowicz, który w imieniu grupy radnych „Wspólnie dla Powiatu „ zaapelował o podstawowe zasady demokracji i zachowanie zdrowego rozsądku.

Wyraził nadzieje całej grupy radnych „Wspólnie dla Powiatu”, że statut pójdzie ponownie pod obróbkę i będzie można go dopracować.

Zawnioskował o ponowne powołanie doraźnej komisji ds. opracowania statutu, żeby można było jeszcze raz popracować nad statutem.

Na koniec swojego wystąpienia oświadczył, że jeżeli koalicja rządząca zajmie inne stanowisko to grupa radnych „Wspólnie dla Powiatu” nie będzie brała udziału nad uchwaleniem statutu powiatu myśliborskiego w takim kształcie jaki radni mają przed sobą.

Radny Władysław Grabda zgłosił wniosek, by w § 49 ust. 2 dodać słowa: z co najmniej 3 członków Komisji.

Radny Andrzej Królikowski zgłosił wniosek by przystąpić do głosowania w celu przyjęcia projektu statutu powiatu myśliborskiego.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnego Bolesława Bortnowskiego w kolejności jak niżej:

1) w § 58 pkt. 4 uzupełnić o zapis: a także każdy radny.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem proponowanego zapisu głosowało- 7 radnych, przeciw- 12 radnych, nikt się nie wstrzymał. Wniosek został oddalony.

2) w § 74 do zadań starosty należy dopisać kolejny pkt. 5: udzielanie odpowiedzi radnym i komisjom.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem proponowanego zapisu głosowało- 7 radnych, przeciw- 12 radnych, nikt się nie wstrzymał. Wniosek został oddalony.

 1. w § 79 w pkt. 8 dopisać: oraz radni

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem proponowanego zapisu głosowało- 7 radnych, przeciw- 12 radnych, nikt się nie wstrzymał. Wniosek został oddalony.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że jest mu przykro z powodu odbytego głosowania i zajęcia stanowiska przez radnych z SLD.

Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku radnego Władysława Grabdy, by w § 49 ust. 2 dodać słowa: z co najmniej 3 członków Komisji.

Za przyjęciem proponowanego zapisu głosowało- 19 radnych, przeciw- 0 radnych, nikt się nie wstrzymał. Wniosek został przyjęty.

Nikt więcej uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał. W głosowaniu nad projektem uchwały nie brała udziału grupa radnych „Wspólnie dla Powiatu”

Uchwała Nr XII /90/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyznania dodatku specjalnego Staroście Myśliborskiemu.

Kolejno Przewodniczący poszczególnych Komisji w kolejności jak niżej: Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa, Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska poinformowali, że na posiedzeniach poszczególnych Komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 11 radnych, przeciw - 5 radnych, wstrzymało się - 3 radnych.

Uchwała Nr XII /91/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 października 2003 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego Staroście Myśliborskiemu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XII /92/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 października 2003 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr XII /93/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

29 października 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego zmiany planu finansowego przychodów i wydatków PFGZGiK na 2003 rok.

- stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Stanowisko Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Myśliborzu.

Przewodniczący rady powiedział, że skarga na Powiatowego Rzecznika Konsumentów rozpatrywana była na posiedzeniach Stałych Komisji Rady, na których zostało zaproponowane, by sprawą tą zajęła się Komisja Rewizyjna w celu przeprowadzenia rozmów z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów oraz stronami skarżącymi.

Jako pierwszy w tej sprawie głos zabrał radny B. Bortnowski, który powiedział, że spodziewał się, iż Starosta wyjaśni radnym dlaczego sprawa dot. PRK została skierowana na obrady sesji. Zapytał dlaczego wcześniej Zarząd Powiatu nie zajął stanowiska w tej sprawie.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że sprawą tą nie powinna zajmować się Komisja Rewizyjna. W poprzedniej kadencji Komisja Rewizyjna rozpatrywała dwie skargi. Pomimo przedstawienia na sesji protokołu z przeprowadzonej procedury sprawdzającej sprawa ta została przez niektórych radnych potraktowana bardzo niepoważnie, bo jeżeli komisja potwierdziła zasady postępowania administracyjnego to przez 3 godziny na sesji temat ten był omawiany od nowa.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawia radzie sprawozdanie z działalności. Wiadomo, że do Powiatowego Rzecznika Konsumentów zwracają się mieszkańcy z całego powiatu z prośbą o interwencje. Spraw tych jest bardzo dużo. W oparciu o jakie kryteria należy rozpatrywać tę kwestę, czy w oparciu o trzy skargi jakie wpłynęły. Nie wiemy, co inne osoby myślą o załatwianiu spraw przez PRK. Dlatego też uważam, że tą sprawą należało by się zająć po złożeniu przez rzecznika sprawozdania z działalności. Jestem przeciwny temu, żeby tą sprawą zajęła się tylko Komisja Rewizyjna. Sprawą tą powinny zająć się wszystkie stałe komisje.

Radny Andrzej Potyra przychylił się do tego co powiedział radny W. Wojtkiewicz. Rzeczywiście na posiedzeniu Komisji Sekretarz zapoznał wszystkich z tą sprawą, również na tym posiedzeniu jeden z radnych wyraził swoją pozytywną opinię odnośnie pracy rzecznika, ponieważ jego sprawa została załatwiona niezwłocznie.

Zdaniem radnego sprawą ta powinny zająć się wszystkie stałe komisje.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że PRK powołuje Rada Powiatu, która też uchwałą ustala jego wynagrodzenie. Pan Marek Dmytruszewski zatrudniony jest również w Starostwie powiatowym na

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-05-2004 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2004 11:28