herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr XI/2003


Protokół Nr XI/2003

Z posiedzenia XI Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 24 września 2003 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 2100.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia XI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych

i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że

w obradach udział bierze 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny na posiedzeniu sesji to radny Julian Witkowski. Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do proponowanego wcześniej przesłanego radnym porządku obrad.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad czterech projektów uchwał w sprawie:

 • zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok,

 • zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”,

 • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok,

 • zmieniającą uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004 na zadanie: „Modernizacja dróg powiatowych Nr 2124Z i 2116Z w miejscowości Trzcinna”.

W wyniku głosowania zaproponowane projekty uchwał zostały

wprowadzone do porządku obrad.

 1. Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok jako punktu 12a głosowało - 18 radnych, przeciw, 0, nikt się nie wstrzymał.

 2. Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” jako punktu 12b głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 3. Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok jako punktu 12c głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 4. Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004 na zadanie: „Modernizacja dróg powiatowych Nr 2124Z i 2116Z w miejscowości Trzcinna” jako punktu 12d głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

4. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią współpracę dyrektorom szkół i placówek odchodzących na emeryturę.

 1. Wręczenie aktów powołania na stanowisko dyrektora.

 2. Wręczenie aktów mianowania na stopień nauczyciela mianowanego i złożenie ślubowania.

 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2003 roku.

 6. Informacja o stanie dróg w powiecie myśliborskim oraz przygotowanie do akcji zima 2003 -04.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

12 a) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

12 b) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

12 c) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

12 d) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004 na zadanie:

”Modernizacja dróg powiatowych Nr 2124Z i 2116Z w miejscowości Trzcinna”

 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

 2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 rok.

 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w pracach komisji.

 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 14. Oświadczenia radnych.

 15. Zamknięcie obrad.

Na obrady sesji przyszedł radny Julian Witkowski. Obecnych na sesji jest 19 radnych.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z X posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał czy są inne wnioski.

Nikt uwag nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad X sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad X sesji Rady Powiatu głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Ad. 4

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk w imieniu własnym, Zarządu Powiatu oraz całej Rady Powiatu złożył podziękowanie za wieloletnią współpracę dyrektorom szkół i placówek odchodzących na emeryturę: Pani Teresie Pielich - dyrektorowi ZSP Nr 3 w Myśliborzu, Panu Henrykowi Filipowiczowi - dyrektorowi ZSP Nr 1 w Myśliborzu, Panu Henrykowi Skowronowi - dyrektorowi ZSP Nr 2 w Myśliborzu, Panu Kazimierzowi Basterowi - dyrektorowi Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

Dyrektor DWD Pan Kazimierz Baster podziękował wszystkim przybyłym na obrady sesji za wieloletnią współpracę, życząc wiele sukcesów w życiu zawodowym oraz pomyślności w życiu osobistym.

Ad. 5

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wręczył akty powołania na stanowiska dyrektora następującym osobom: Pani Elżbiecie Urbaniak - na stanowisko dyrektora ZSP nr 3 w Myśliborzu, Pani Danucie Sawickiej - na stanowisko dyrektora ZS w Dębnie, Panu Adamowi Błażejewskiemu - na stanowisko dyrektora ZSP nr 2 w Myśliborzu, Panu Janowi Jakubów - na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

Dodatkowo Starosta wręczył dla Pani Danuty Sawickiej Dyrektor ZSP w Dębnie nagrodę jubileuszową.

Dyrektor ZS w Dębnie Pani Danuta Sawicka w imieniu własnym, a także kolegów i koleżanek złożyła podziękowanie za powierzenie sprawowania obowiązków dyrektora. Zapewniła, że będzie kontynuowana współpraca pomiędzy dyrektorami szkół zmierzająca do rozwiązywania różnych problemów, ciągle jeszcze reformowanej oświaty. Kierując się dobrem ucznia nadal będziemy dążyć do podnoszenia poziomu nauczania i wychowania. Efektem tego będzie to, że absolwenci gimnazjów chętniej wybierać będą szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu myśliborskiego, a absolwenci naszych szkół ponadgimnazjalnych będą coraz liczniej otrzymywać indeksy na wyższe uczelnie. Wtedy społeczeństwo powiatu wystawi nam jak najwyższą ocenę.

Ad. 6

Kolejno Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk dokonał wręczenia aktów mianowania na stopień nauczyciela mianowanego następującym osobom:

 • Pani Elżbiecie Sorokowskiej - ZSP Nr 2 w Myśliborzu,

 • Pani Katarzynie Pasterskiej - ZSP Nr 2 w Barlinku,

 • Pani Joannie Jaremie - ZS w Smolnicy,

 • Pani Małgorzacie Blezień - ZSP nr 2 w Barlinku,

 • Pani Wiolecie Firek - ZSP Nr 1 w Dębnie,

 • Pani Jolancie Bachońskiej - ZSP nr 2 w Myśliborzu,

 • Panu Krzysztofowi Cytrynowiczowi - ZSP Nr 1 w Dębnie,

 • Pani Anecie Górnik - ZSP Nr 2 w Myśliborzu,

 • Panu Jerzemu Drobotko - PP-P w Barlinku

 • Panu Robertowi Wysockiemu - ZSP Nr 2 w Myśliborzu.

Ww. osoby złożyli ślubowanie.

Po złożeniu przysięgi przez ww. osoby Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

Ad. 7

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk omówił sprawozdanie

z pracy Zarządu Powiatu, według załącznika do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

Radny Julian Witkowski zapytał czy Zarząd Powiatu ma koncepcje zagospodarowania w przyszłości Bursy Szkolnej.

Kolejno poruszył kwestie dot. nieodpłatnego przekazania przez ZSP Nr 2 w Myśliborzu: krzeseł dla Gimnazjum w Myśliborzu, szlifierki dla Powiatowego Zarządu Dróg i materacy gimnastycznych dla Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Zapytał czy są to rzeczy zabrane z Liceum Ogólnokształcącego.

Kolejno stwierdził, że termin przekazania dla gimnazjum budynków był bardzo późny, zbliżały się wakacje i gimnazjum nie zdążyło zaadoptować pomieszczeń przejętych przez liceum.

Poruszył również sprawę dot. demontażu urządzeń sanitarnych w ZSP Nr 1 w Myśliborzu ( wieszaki, ręczniki pojemniki na mydło).

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że w kilku punktach sprawozdania poruszona została kwestia zatrudnienia emerytów nauczycieli, jest również zgoda Zarządu Powiatu na zatrudnienie emerytów. Zawarty jest także punkt, gdzie Zarząd Powiatu rezygnuje z podejmowania decyzji w tym zakresie. Zapytał, czy Zarząd Powiatu każdorazowo wydaje zgodę na zatrudnienie nauczyciela. Poprosił o informacje w tej sprawie.

Kolejno zaproponował Staroście, by strategia zrównoważonego rozwoju powiatu myśliborskiego została opracowana przez merytorycznych pracowników, a także radnych powiatowych. Zdaniem radnego niepotrzebnie ogłaszany jest przetarg na wyłonienie oferenta do opracowania strategii, gdyż Starostwo powinno ją opracować własnymi siłami.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu zostało napisane hasłowo, bez zapoznania się z wnioskami, które wpływają do Zarządu Powiatu z tego sprawozdania nic konkretnego się nie dowiadujemy.

Poprosił o omówienie uchwał podjętych przez ZP: Nr 33/53/03

Nr 33/54/03, Nr 36/58/03.

Na posiedzeniu w dniu 17 września br. Zarząd Powiatu postanowił zlecić przygotowania do ujęcia w projekcie budżetu powiatu na rok 2004 środków z przeznaczeniem na: realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie i stypendia dla najzdolniejszych uczniów i wyróżniających się sportowców. Zapytał, czy będą przyznawane nagrody, czy to jest tylko hasło, na które stwierdzi się później, że na realizację nie ma środków.

Radny Andrzej Potyra poprosił o wyjaśnienie dlaczego Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował kandydaturę w osobie Pani Małgorzaty Osińskiej na stanowisko Wicedyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Barlinku skoro nadzór nad tą szkołą ma gmina Barlinek.

Poprosił również o wyjaśnienie co będzie się dalej działo z brukowcem i innym materiałem pozyskanym podczas napraw dróg, ponieważ z informacji wynika, że Zarząd Powiatu odstąpił od projektu uchwały w sprawie nie przekazywania dochodów ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych oraz brukowca pozyskiwanego z rozbiórki przy remontach dróg powiatowych na dochody budżetu Powiatu.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi kolejno informując:

 • radnego J. Witkowskiego poinformował, że zgodnie ze statutem i ustawą o samorządzie powiatowym decyzję o zagospodarowaniu majątku powiatu podejmuje Rada Powiatu.

W niedługim czasie Zarząd Powiatu wypracuje koncepcje, które następnie zostaną przedstawione radnym w celu podjęcia stosownych decyzji.

Kolejno poinformował, że proces przekazania budynku na ul. Armii Polskiej po ZSP Nr 1 w Myśliborzu został rozpoczęty z lekkim opóźnieniem - 15 lipca został powołany dyrektor ZSP nr 2 i dopiero zaczęło się przekazywanie budynku. Powiedział, że był taki przypadek, że zdjęto lustra i pojemniki na papier, ale natychmiast polecono, żeby wszystko wróciło na swoje miejsce.

 • radnego Bolesława Bortnowskiego poinformował, że temat zatrudniania nauczycieli emerytów przewijał się przez całą I kadencję Rady Powiatu. Zarząd podjął taką decyzję niezgodnie z kompetencjami, bo kompetencje te należą do dyrektorów poszczególnych szkół. Wnioski o zatrudnianie nauczycieli trafiały na Zarząd, które następnie były rozpatrywane.

Istnieją dokumenty, które potwierdzają, iż dani nauczyciele

odpowiedniego przedmiotu nie są zarejestrowane w PUP.

Na posiedzeniu Zarząd podjął stosowną uchwałę, że nie będzie zajmował się tym tematem, jest to w kompetencji dyrektorów szkół, a dyrektorzy będą tylko składać informację na ten temat.

Prawdą jest to, że jest zatrudnionych 17 nauczycieli emerytów, ale tam gdzie były takie potrzeby i nie było chętnych absolwentów. Najwięcej zatrudnionych emerytów jest w ZSP Nr 1 w Barlinku.

Kolejno powiedział, że ani Rada Powiatu, ani Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nie jest kompetentna do opracowania strategii zrównoważonego rozwoju powiatu.

 • odnośnie wypowiedzi radnego W. Wojtkiewicza powiedział, że jeżeli Rada Powiatu zadecyduje to będą powielane protokoły z Zarządu zamiast sprawozdań z pracy Zarządu.

Na Zarządzie przeanalizowano temat dot. stypendiów dla uczniów i dlatego też taki wniosek został skierowany do poszczególnych osób, które będą przygotowywać projekt budżetu na 2004 rok. W 2003 roku ani w I kadencji Rady stypendia i nagrody nie były wręczane.

 • radnego A. Potyrę poinformował, że w porozumieniu podpisanym pomiędzy Zarządem Gminy Barlinek, a Zarządem Powiatu odnośnie prowadzenia ZSO w Barlinku przez Gminę został umieszczony zapis, że dyrektora i z-cę dyr. powołuje Burmistrz, ale zastępcę dyrektora ds. Liceum ogólnokształcącego uzgadnia z Zarządem Powiatu. I stąd wniosek dyrektora ZSO, aby zaopiniować kandydaturę Pani Małgorzaty Osińskiej na stanowisko wicedyrektora.

Kolejno zapewnił radnego Andrzeja Potyrę, że brukowiec, a także inny materiał uzyskany podczas remontu dróg powiatowych za sprzedaż tego środki będą wpływały do budżetu powiatu, dopiero później będziemy decydować czy powrócą do PZD. Radca prawny po zapoznaniu się z tematem wskazał na brak podstaw prawnych do utworzenia środka specjalnego na powyższy cel.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - nie zgodził się z odpowiedzią

Starosty dot. zatrudniania nauczycieli emerytów. Z danych PUP wynika, że w PUP w Myśliborzu na dzień 28 sierpnia zarejestrowanych było 51 nauczycieli, w tej chwili w mediach podaje się, że przede wszystkim chodzi o zatrudnianie ludzi młodych, żeby umożliwić im start. Usłyszeliśmy, że w danym kierunku nie ma nauczyciela. Z inf. jaką posiadam, wynika, że jest wiele nauczycieli zarejestrowanych w PUP w Myśliborzu, a także w filiach Urzędu. Zdaniem radnego należy stworzyć równe szanse, aby również absolwenci wyższych uczelni wykwalifikowani w danym kierunku mieli szanse na podjęcie pracy.

Radny Andrzej Królikowski wyjaśnił mówiąc, że zatrudniani emeryci są zazwyczaj zatrudniani na

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-05-2004 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2004 11:28