herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr X/2003


Protokół Nr X/2003

Z posiedzenia X Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 27 sierpnia 2003 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1600.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia X sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że

w obradach udział bierze 15 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na posiedzeniu sesji to radni: Andrzej Królikowski, Mariusz Norsesowicz, Wojciech Wojtkiewicz i Krystyna Wyszyńska. Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do proponowanego wcześniej przesłanego radnym porządku obrad.

Radny Józef Getman zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”. dotyczącego modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Trzcinna. Uzasadnił, że wnioskowana uchwała jest konieczna ze względu na warunki stawiane przez ARiMR wdrażająca program SAPARD.

Poinformował również o potrzebie zmiany numeracji dróg powiatowych w wcześniej przesłanym radnym projekcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004 na zadanie: Modernizacja dróg powiatowych Nr 11-127 i 11 -119 w miejscowości Trzcinna” na numery 2124Z i 2116Z. Zaproponował zamianę ww. projektu uchwały na nowy projekt uchwały z wprowadzoną zmianą numeracji dróg powiatowych. Poinformował, także o zmianie kwoty zapisanej w § 1 ww. projektu uchwały na zabezpieczenie środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004 w wysokości 400.000 zł. na kwotę 399.966 zł., uzasadniając, że zmiana ta jest konieczna ze względu na zabezpieczenie środków finansowych na ww. zadanie w wielkości zgodnej z kosztorysem inwestorskim, w zaokrągleniu z dokładnością do jednego złotego.

Przewodniczący Zarządu Janusz Winiarczyk - wnioskodawca zwołania dzisiejszej sesji w trybie art. 15, ust. 7 ustawy z dnia 5.06.1998 roku, w imieniu Zarządu Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonych zmian do porządku obrad.

W wyniku głosowania projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 8. Za przyjęciem głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania radni wyrazili zgodę na zamianę projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004 na zadanie: Modernizacja dróg powiatowych Nr 2124Z i 2116Z w miejscowości Trzcinna”.

Za przyjęciem głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

 1. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002.

 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ”Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004 na zadanie: „Modernizacja dróg

powiatowych Nr 2124Z i 2116Z w miejscowości Trzcinna ”

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 2. Wnioski i oświadczenia radnych.

 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z IX posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami dzisiejszej sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał czy są inne wnioski.

Nikt uwag nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu głosowało - 15 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 4

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk omówił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu, według załącznika do niniejszego protokołu.

Na obrady sesji przyszedł radny Andrzej Królikowski. Obecnych na sesji jest 16 radnych.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

Radny Julian Witkowski powiedział, że zwiększone dochody budżetu w dziale różne rozliczenia - dot. zwiększenia subwencji oświatowej o łączna kwotę 832.216 zł, należy przeznaczyć powyższą kwotę na rozszerzenie zajęć pozalekcyjnych ponieważ są to dodatkowe środki na oświatę.

Radna Wiesława Konofalska poprosiła Wicestarostę Andrzeja Dobrowolskiego, by poinformował radnych o przebiegu VI Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w dniu 21 lipca br. w Warszawie.

Radny Andrzej Potyra zapytał jakiej skali były zniszczenia w Smolnicy w związku ze szkodami spowodowanymi przez burzę, a także poprosił o poinformowanie radnych kto zwyciężył w konkursie na „ Najestetyczniejszą i Przyjazną Środowisku Zagrodę Wiejską”.

Radny Bolesław Bortnowski poparł wniosek radnego Juliana Witkowskiego dot. podziału przyznanej subwencji oświatowej. Kolejno poruszył kwestie dot. remontu dachu ZSP Nr 1 w Barlinku, mówiąc, że rozmawiał z dyrektorem tej szkoły Panem Ryszardem Syroką, który uważa, że remont dachu tego budynku jest niezbędny. Radny zaapelował, by zastanowić się nad wykonaniem tego remontu, tym bardziej, że prawdopodobnie będzie rezerwa w stosunku do zaplanowanych środków.

Kolejno zaproponował, by wniosek Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie dot. utworzenia punktu rehabilitacyjno konsultacyjnego w Myśliborzu dla dzieci z wadą słuchu rozpatrzony został przez wszystkie Stałe Komisje Rady.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że otrzymane środki dot. zwiększenia subwencji oświatowej to nie są dodatkowe środki. Rada Powiatu informowana była o brakujących środkach w dziale oświata, dlatego też zabiegano o dodatkowe środki do tego działu z przeznaczeniem na płace dla nauczycieli. Nadmienił, że sukcesem będzie jeżeli powiat do końca roku nie zaciągnie kredytu na bieżącą działalność, a także, że do tej pory środki są racjonalnie gospodarowane, wszelkie imprezy organizowane przez powiat są finansowane przez sponsorów.

Poinformował, że w ostatnim numerze „Wspólnoty” zaprezentowany został ranking gmin sklasyfikowanych według wielkości nadwyżki operacyjnej.

Radnego Andrzeja Potyrę poinformował, że w Zespole Szkół w Smolnicy została zerwana blacha z budynku szkoły od strony zachodniej, gałęzie z pobliskiego drzewa dębu uszkodziły część muru, zerwane zostały rynny, rury spustowe, zalane pomieszczenia strychu. Dyrektor stara się otrzymać z ubezpieczenia odszkodowanie. Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę w wysokości 2.500 złotych na cel objęty wnioskiem z zastrzeżeniem wcześniejszego rozliczenia kwot uzyskanych od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kolejno poinformował o wynikach rozstrzygniętego konkursu na „ Najestetyczniejszą i Przyjazną Środowisku Zagrodę Wiejską” i tak:

I miejsce zajęła Pani Janina Wojdat-Sigg z Moczkowa,

II miejsce zajął Pan Piotr Broda z Myśliborzyc,

III miejsce zajął Pan Mirosław Kłoda z Warnicy,

IV Aniela Gutowska z Nowogródka.

Nagrody zostaną wręczone na dożynkach powiatowych

w Boleszkowicach.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski poinformował, że VI Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Warszawie poświęcone było następującym tematom:

 • nowelizacji ustawy o finansach publicznych, jej konstruowania

na rok przyszły oraz jakie elementy będą wzięte pod uwagę przy

jej konstruowaniu. Podkreślono w dyskusji, że jest

to ustawa tymczasowa i trudno w związku z tym ustabilizować

dochody samorządów. Każdego roku, gdy samorządy

rozpoczynają prace nad projektowaniem budżetu nigdy do

końca nie wiedzą jakie wskaźniki będą brane pod uwagę

i niejednokrotnie bywa tak, że budżet przez samorząd jest

przyjęty, a w między czasie wskaźniki uległy zmianie i trzeba to

wszystko uwzględniać i zmieniać. Odbyła się ostra krytyka

samorządowców kierowana w stronę Ministerstwa Finansów.

 • drugim poruszanym tematem była kwestia finansowania służby zdrowia. Dyskutowano nt. nierównego traktowania wszystkich jednostek służby zdrowia, a także o tym, że ta sama usługa w różnych miejscach Polski różnie kosztuje. Prowadzone, były dyskusje nt. ustawy 203, która nakłada na dyrektorów Szpitali obowiązek wypłacenia podwyżek płac, ale nie wskazała źródła finansowania.

Na zgromadzeniu tym obecny był również Minister Zdrowia, który nic konkretnego nie powiedział.

Wicestarosta udzielił również wyjaśnień dot. termomodernizacji ZSP Nr 1 w Barlinku mówiąc, że 300 tys. zł to za mało, by wystarczyło na wymianę dachu. Pod uwagę brane jest tylko zabezpieczenie dachu, zostanie on tylko uszczelniony, bo na wymianę dachu nie ma środków.

Radny Bolesław Bortnowski stwierdził, że naprawa dachu jest niezbędna, a także, że nie potrzeba jest aż tak dużo środków finansowych na jego naprawę. Zdaniem radnego kwota 60-70 tys. zł. jest wystarczająca.

Radny Józef Getman poprosił o przedstawienie składu osobowego Komisji, która dzieli środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zasygnalizował również, że w sprawozdaniu z pracy Zarządu wystąpiła pewna nieścisłość polegająca na dwóch zapisach w jednej sprawie różniących się od siebie. Zarząd postanowił przychylić się do wniosku Komisji Oświaty i przydzielił 3.000 złotych na konkurs „Najestetyczniejsza i Przyjazna Środowisku Zagroda Wiejska”, natomiast na kolejnym posiedzeniu Zarząd postanowił przyznać na nagrody kwotę 2.500, poprosił o wyjaśnienie.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal zapytał, czy dyrektor ZSP Nr 1 w Myśliborzu może wykorzystać zaległy urlop po 31 sierpnia, czy są ku temu jakieś przeszkody prawne.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił, że do podziału środków PFOŚIGW została powołana komisja składająca się z czterech osób w tym Przewodniczącym jest Wicestarosta Andrzej Dobrowolski.

Radnego Józefa Getmana poinformował, że Zarząd ustalił wysokość nagród dla zwycięzców konkursu na „Najestetyczniejszą i Przyjazną Środowisku Zagrody Wiejskiej” i tak: nagroda główna w wysokości 1.000 zł., nagroda za zajęcie II miejsca w wysokości 700 zł., nagroda za zajęcie III miejsca 500 zł., i za IV miejsce

i 300 złotych. Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Komisji Oświaty i przydzielił 3.000 zł, ale po podliczeniu kwot nagród dało to kwotę 2.500, stąd ta różnica.

Jeśli chodzi o kwestie dot. wypłacenia ekwiwalentu dla dyrektora ZSP Nr 1 w Myśliborzu wyjaśnił, że dyrektor nie przystąpił do konkursu na dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu, w związku z tym z dniem 31 sierpnia br. zostanie rozwiązana umowa o pracę, dlatego też do tego dnia należy wypłacić dyrektorowi wszystkie świadczenia związane z jego odejściem na emeryturę.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz ogłosił 20 minut przerwy w obradach.

Ad. 5

Interpelacje i zapytania radnych.

Głos zabrał radny Bolesław Bortnowski powiedział, że nie został usatysfakcjonowany otrzymaną pisemną odpowiedzią ze Starostwa na wnioski radnych Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólnie dla Powiatu” złożonych na piśmie w toku obrad sesji Rady Powiatu w dniu 15 czerwca br. zawierających sugestie podjęcia określonych działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Zarzucił, że Zarząd Powiatu nie ustosunkowano się do następujących kwestii:

 • tworzenia miejsc pracy, powstawanie zakładów pracy poza granicami kraju co powoduje że produkcja maleje, na rynku utrzymuje się tylko kilka zakładów, reszta jest w bardzo słabej kondycji finansowej,

 • zmiany praktyki przydzielania pomocy w subsydiowaniu miejsc pracy, tak aby co miesiąc rozpatrywać wnioski o udzielenie pomocy w subsydiowaniu miejsc pracy, a nie udzielać jej na początku roku na cały rok. Takie działanie podniesie efektywność wykorzystania posiadanych środków finansowych.

 • utrzymania czystości klatek schodowych i piwnic w budynkach różnych gestorów mieszkaniowych - Sanepid powinien w tej kwestii zająć bardziej restrykcyjne stanowisko. Bezrobotni mogli by być zatrudnieni w utrzymywaniu czystości klatek schodowych i piwnic, co przyczyniło by się do zmniejszania bezrobocia.

 • zatrudniania nowych pracowników w miejsce tych, którzy osiągnęli wiek lub uprawnienia emerytalne,

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr X /64/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

27 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr X /65/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

27 sierpnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr X /66/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

27 sierpnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004 na zadanie: „Modernizacja dróg powiatowych Nr 2124Z i 2116Z w miejscowości Trzcinna”.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr X /67/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

27 sierpnia 2003 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004 na zadanie: „Modernizacja dróg powiatowych Nr 2124Z i 2116Z w miejscowości Trzcinna”- stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy Pani Beata Stachurska - Wołk udzieliła odpowiedzi na interpelacje zgłoszoną przez radnego Bolesława Bortnowskiego.

Poinformowała, że środki z funduszu pracy wydawane są racjonalnie wg. dwudziesto procentowego rocznego limitu. W ten sposób postępowano w roku ubiegłym, gdzie były podpisywane umowy w końcu 2002 roku przechodzące do realizacji w roku 2003. Były to pojedyncze umowy, ponieważ według przyznanego limitu pozyskiwanie umów cywilno prawnych angażujących środki bez pokrycia jest to łamanie ustawy o finansach publicznych. W tym roku 14 kwietnia Powiatowa Rada Zatrudnienia podzieliła środki na poszczególne zadania ponieważ w tym okresie została przyznana część limitu dla powiatu myśliborskiego. Następne środki decyzją Ministerstwa przychodziły w m-cu lipcu i sierpniu, i dopiero po otrzymaniu takich decyzji można podpisywać dalsze umowy i angażować środki.

Nadmieniła, że od przyszłego roku zmienia się ustawa o zatrudnieniu, posiada wstępny podział środków na przyszły rok i angażując środki na rok przyszły trzeba postępować bardzo ostrożnie - 50% środków funduszu pracy otrzyma WUP, 30% otrzymają Powiatowe Urzędy Pracy, 10% to będzie rezerwa Ministra. Jeżeli z tych 30% okaże się, że zaangażowanych zostało tylko 20% wówczas PUP nie otrzyma dodatkowych środków.

Na rok przyszły zostały już zaangażowane środki z funduszu pracy na kwotę 30-40 tys. złotych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że kwestiami dot. utrzymywania czystości na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych powinien zająć się Inspektor Sanitarny.

Ad. 11

Oświadczenia radnych.

Radny Julian Witkowski wyjaśnił, że pracownicy Sanepidu moją dostęp tylko do tych budynków mieszkalnych, w których nie ma domofonów, tam gdzie one występują pracownicy ci nie mają prawa wkroczenia na klatki schodowe. Dopiero w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych sanepid może wkraczać na teren budynku.

Kolejno poruszył kwestie dot. uczniów z terenu powiatu myśliborskiego, którzy podejmują naukę ponadgimnazjalną na terenie innych powiatów. Uczniowie ci nie są zainteresowani kontynuacją nauki na terenie powiatu myśliborskiego. Należy zastanowić się dlaczego tak się dzieje, przeanalizować i porównać co jest lepszego w innych szkołach skoro uczniowie opuszczają powiat i udają się do innego.

Radny Marian Polański podziękował radnym i dla Zarządu Powiatu za ujęcie w planie WPI drogi w Trzcinnej, która wymaga modernizacji.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski wyjaśnił, różnice pomiędzy wiekiem emerytalnym, a uprawnieniami emerytalnymi. Wiek emerytalny jest to 65 lat życia i wtedy może pracodawca skierować takiego pracownika na emeryturę. Natomiast uprawnienia emerytalne dot. zawodu nauczycielskiego, gdzie nauczyciel po przepracowaniu 30 lat pracy nabywa prawo do emerytury. To czy pracownik z tego prawa skorzysta czy nie to tylko i wyłącznie zależy od niego samego, nie ma możliwości prawnych, aby pracodawca skierował taką osobę na emeryturę.

W powiecie myśliborskim jest szereg pracujących nauczycieli, którzy uzyskali uprawnienia emerytalne.

Kolejno Wicestarosta wyjaśnił kwestie poruszane przez radnego J. Witkowskiego dot. uczniów, którzy podejmują naukę ponadgimnazjalną w szkołach na terenie sąsiednich powiatów. Wszystkie szkoły posiadają dokumenty, które obowiązują we wszystkich placówkach oświatowych, w oparciu o które szkoła opracowuje swoje programy nauczania. One są jednolite w całym kraju. Problem polega na tym, czy oferta oświatowa jest uatrakcyjniona o wachlarz zajęć dodatkowych. Ten wachlarz zajęć dodatkowych przede wszystkim opiera się o nauczanie języków obcych, oczywiście jeżeli szkoła ma na to środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej w postaci dotacji zaoferuje rozszerzony program nauczania języków obcych. Jeżeli rodziców na to stać to z takiej oferty korzystają. Nigdy nie zatrzymamy młodzieży tutaj na miejscu, nie wmawiajmy sobie, że stworzymy taką ofertę edukacyjną, że młodzież nie będzie wyjeżdżała.

Następny problem to jest również problem kadrowy, dyrektorzy wiedzą z jakimi muszą borykać się problemami, by rozszerzyć ofertę edukacyjną. Jeżeli będziemy mieli jak do niedawna tyle zespołów szkół na terenie powiatu, to nie będziemy mieli środków na utrzymanie tych placówek, nie mówiąc o tym jak zbudować ofertę edukacyjną, która była by zachęcająca dla uczniów.

Ad. 12

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zamknął obrady X sesji Rady Powiatu.

Protokołowała:

Janina Sidor

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-05-2004 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2004 09:45