herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr IX/2003


Protokół Nr IX/2003

Z posiedzenia IX Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 25 czerwca 2003 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1900.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia IX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny na posiedzeniu sesji to radny Julian Witkowski. Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do proponowanego wcześniej przesłanego radnym porządku obrad.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zaproponował wykreślenie z porządku obrad dwóch punktów dot. podjęcia uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie i przełożenie przyjęcia tych sprawozdań na sesję w miesiącu wrześniu.

Radny wyjaśnił, że ustawowy termin przyjęcia powyższych sprawozdań mija z końcem września. Ze sprawozdań wynika, że są niektóre kwestie do wyjaśnienia. Z inf. dodatkowej sprawozdania finansowego SPZOZ Barlinek wynika, że w kosztach wynagrodzeń ujęto uregulowane należności za lata 1999 -2001. Z art. 54 pkt. 3 ustawy o rachunkowości wynika, że nie powinny być ujęte w kosztach roku 2002, a powinny być w kapitałach strat lat ubiegłych.

Kwestie te należy rozstrzygnąć aby te sprawozdania zatwierdzone zostały prawidłowo.

Radny Andrzej Królikowski zgłosił wniosek o 5 minut przerwy.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk poinformował, że w wyniku dyskusji radni z klubu SLD uznali, że propozycja radnego Wojciecha Wojtkiewicza jest zasadna w związku z czym radni są za przesunięciem podjęcia tych dwóch uchwał na miesiąc wrzesień.

Przewodniczący zarządził głosowanie. W wyniku głosowania punkt 9 o brzmieniu: podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i pkt. 10 o brzmieniu: podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital powiatowy w Dębnie zostały wykreślone z porządku obrad. Za wykreśleniem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

W wyniku głosowania zaproponowany projekt uchwały został

wprowadzony do porządku obrad.

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu Myśliborskiego na 2003 rok głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował, że w punkcie 12 porządku obrad dot. podjęcia uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Rad Społecznych przy SPZOZ-ach Szpitalach Powiatowych w Barlinku i w Dębnie nastąpiła zmiana polegająca na tym, że dzisiaj zostanie tylko wytypowany skład Rady Społecznej w Dębnie, natomiast w skład Rady Społecznej w Barlinku zostanie powołany na kolejnej sesji ponieważ Gmina Myślibórz nie wyłoniła jeszcze swojego kandydata w skład ww. rady.

Kolejno poinformował, że w punkcie 13, w projekcie uchwały w sprawie określenia zadań , na które przeznacza środki oraz podziału środków PFRON na rok 2003 zakradł się błąd w podstawie prawnej. Projekt uchwały został poprawiony i został przedłożony dla wszystkich radnych.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

 1. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Informacja nt. bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2002 rok oraz kierunki działań w 2003 roku.

 4. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie.

 5. Stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w powiecie.

 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Rad Społecznych przy SPZOZ-ach Szpitalach Powiatowych w Dębnie.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenie zadań, na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na rok 2003.

 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej.

 2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaciągnięcia długoletniego kredytu.

 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 6. Wnioski i oświadczenia radnych.

 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z VIII posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami dzisiejszej sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał czy są inne wnioski.

Nikt uwag nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad VIII sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad VIII sesji Rady Powiatu głosowało - 18 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 4

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk omówił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu, według załącznika do niniejszego protokołu.

Poinformował, również, że w dniu 23 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu z udziałem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Panem Zygmuntem Meyerem, Pełnomocnika Marszałka ds. służby zdrowia Panią Reginą Wasilewską - Kita, dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Panem dr Mariuszem Holickim i Dyrektorem Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Panem Romanem Pałką, Wójtami Gmin i Burmistrzami i Gmin powiatu myśliborskiego nt. funkcjonowania powiatu. Przed posiedzeniem zarządu Marszałek zwiedził powiat myśliborski, a w szczególności: Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu, Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Barnówku, SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie i w Barlinku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębnie, KLAUS BORNE Fabryka Drzwi SP. z o.o. w Barlinku.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poprosił o wyjaśnienie:

 • kiedy zlecono wykonanie audytu ZSP Nr 1 w Barlinku i jak długo trwało jego opracowanie.

 • za jaki okres przeprowadzono kontrolę w warsztatach szkolnych przy ZSP nr 1 w Barlinku, a także jaki wpływ miały wskazane nieprawidłowości na tę jednostkę.

 • jaki będzie efekt finansowy, gdy zostanie odłożona w czasie spłata rat kredytu szpitali. Skąd będą środki na ten cel. Dyrektorzy szpitali proponują, że spłata nastąpi z zysków, a one natomiast są niższe o 20% niż w roku ubiegłym.

 • czym Zarząd kierował się przyznając dla policji kwotę 2,5 tys. zł.

na funkcjonowanie.

Radny Józef Getman zapytał na jaki cel zostały przeznaczona kwota

9.000 zł. przyznana dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu. Kolejno powiedział, że Starosta ciągle powtarza że wszystkich jednostek mamy w powiecie po trzy, natomiast Zarząd Powiatu środki dzieli tylko na Myślibórz.

Radny Andrzej Potyra poprosił o wyjaśnienie kwestii dot. stawki za

wynajem lokali, gdyż na str.5 nn. sprawozdania w pkt. „a” podana jest stawka 4,50 z l za m2 + należny podatek VAT, natomiast na str. 8 podane są dwie stawki za wynajem lokali. Poprosił o wyjaśnienie.

Kolejno zapytał, czy poprzez nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli w ZSP nr 1 w Barlinku zostały poniesione straty finansowe.

Poprosił o wyjaśnienie czy Komitet Sterujący przy Marszałku Woj. zachodniopomorskiego będzie mógł podejmować decyzje odnośnie szpitali.

Radny Bolesław Bortnowski poprosił o wyjaśnienie, czy propozycja Instytutu Rozwoju Regionalnego ze Szczecina dot. przeprowadzania dwudniowego szkolenia nt. pozyskiwania środków unijnych jest odpłatna i czy mogą w tym szkoleniu uczestniczyć osoby z gmin, a także radni.

W sprawozdaniu z pracy Zarządu jest zapis:” Zarząd Powiatu rozmawiał z dyrektorem ZSP nr 1 w Barlinku i kierownikiem warsztatów szkolnych w Barlinku w sprawie występujących nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli gospodarstwa pomocniczego. Po otrzymaniu odpowiedzi na zalecenia pokontrolne zarząd podejmie ostateczna decyzję”. Poprosił o wyjaśnienie jaką ostateczną decyzję.

Kolejno zapytał Starostę Powiatu czy zna nowy skład Komitetu Sterującego przy Marszałku Woj. Zachodniopomorskiego, a także czy w składzie tego komitetu jest osoba z ościennego powiatu.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski wyjaśnił kwestie dot. przygotowania audytu ZSP nr 1 w Barlinku mówiąc, że 23 kwietnia przyjęty został przez radę powiatu „Wieloletni Plan Inwestycyjny”, na początku maja zostały wysłan zapytania do trzech firm, które zajmują się wykonywaniem audytu, 9 maja została podpisana umowa na wykonanie audytu na sumę: 3.050 złotych brutto., 26 maja został przyjęty audyt protokołem zdawczo-odbiorczym. 12 czerwca zostało wysłane zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk poinformował, że w gospodarstwie pomocniczym przy ZSP nr 1 w Barlinku odbyła się kontrola przeprowadzona przez Referat ds. Kontroli Starostwa Powiatowego podczas której stwierdzono nieprawidłowości, które m. in. dot.:

 • wypłacenia w 2002 roku dla kierownictwa warsztatów szkolnych wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za wakacje 2001 roku oraz wakacje 2002 roku na kwotę ok. 5.800 zł. W trakcie kontroli nie przedstawiono kontrolerom żadnych umów zlecenia i żadnych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi.

 • dużej liczby godzin ponadwymiarowych dwóch kierowców - instruktorów nauki jazdy. Wykonywali dodatkową pracę z tytułu umowy zlecenia - kształcenie młodzieży na kursach nauki jazdy. Z kart drogowych wynika, że łącznie kierowcy ci pracują po 14-17 godzin.

Na posiedzeniu Zarządu Dyrektor ZSP nr 1 i kierownik warsztatów szkolnych udzielili wyjaśnień, natomiast udzielą jeszcze odpowiedzi pisemnej na zalecenia pokontrolne. Po otrzymaniu pisma od dyrektora wówczas zarząd zastanowi się na dalszym kształtem funkcjonowania warsztatów szkolnych. Być może trzeba będzie coś zmienić.

Kolejno poinformował, że spłatę rat kredytu proponuje się przesunąć o jeden rok, ponieważ w tej chwili szpitale nie posiadają środków finansowych na spłatę tych rat. Wszystko to związane jest z tym, z szpitale posiadają o 20% niższe kontrakty niż dotychczas, gdyby szpitale miały podpisane kontrakty na poziomie ubiegłego roku wówczas uzyskiwali by zyski. Prowizja na 4 kwartały wynosi o 0,5%. W czasie nie wydłużamy tego kredytu, czas kredytu pozostaje zgodnie z podjętą uchwałą rady powiatu.

Dyrektorzy szpitali wystąpili do Zarządu Powiatu z wnioskiem.

W czasie nie wydłużamy tego kredytu, czas kredytu pozostaje zgodnie z podjętą uchwałą rady powiatu.

Dyrektorzy szpitali wystąpili do Zarządu Powiatu z wnioskiem o odroczenie spłaty rat kredytu.

Prawdopodobne prowizja nie będzie większa niż 0,5%.

Odnośnie przeznaczenia środków dla Policji Starosta wyjaśnił, że budżet powiatu jest skromny i nie jest w stanie przeznaczyć dla policji większej kwoty. Wychodzimy naprzeciw małymi kroczkami.

Radnego Józefa Getmana poinformował, że kwota 9.000 złotych została przyznana dla PP-P w Myśliborzu na zapłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń.

Radnego Andrzeja Potyrę odnośnie czynszu za najem lokali wyjaśnił, że do tej pory różnie było płacone za wynajem, dlatego też Zarząd postanowił tę kwestie uregulować podejmując w tej kwestii uchwałę w sprawie ustalenia czynszu za najem lokali.

Ustalono 4,50 zł + VAT do tego opłata za wodę, energię elektryczną. Lokale mieszkalne to zostało ustalone tak jak są uchwały podjęte przez rady miast. Lokale użytkowe to są te, które powiat wydzierżawił, np. w Sulimierzu. Czynsz za lokale użytkowe ustalono na kwotę 1,95 +VAT.

Komitet Sterujący - Minister Zdrowia nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale mówi się, że komitety sterujące będą zatwierdzać wojewódzkie plany ochrony zdrowia na terenie województw. Z naszego powiatu nie mamy przedstawiciela w komitecie sterującym. Komitet sterujący powołuje Marszałek, jest przedstawiciel z Połczyna dyrektor szpitala. Zadaniem komitetu sterującego jest również kontrola czy NFZ prawidłowo płaci za procedury.

Kolejno Starosta poinformował, że wystąpił z wnioskiem do Instytutu Rozwoju Regionalnego o przeprowadzenie kolejnego dwudniowego szkolenia. Instytut ten wyraził zgodę, więc odbędzie się szkolenie dla jednostek powiatowych, w których udział będą brali szefowie powiatowych jednostek. Instytut zastrzegł sobie, że nie może być więcej na szkoleniu jak 30 osób. Szkolenie to odbędzie się w dn. 30 czerwca i 1 lipca o godz. 10,00, jeżeli ktoś chce wziąć udział w szkoleniu radnych to może wziąć udział.

Kolejno radny Andrzej Potyra zapytał, czy w komitecie sterującym jest przedstawiciel Pyrzyc lub Choszczna.

Kolejno przypomniał wszystkim, że na poprzedniej sesji Starosta poinformował radnych, że wynegocjował z Burmistrzem Myśliborza stawkę 3 zł za wynajem pomieszczeń PUP, mówiąc, ze kwota ta jest sukcesem, natomiast na dzisiejszej sesji dowiadujemy się, że powiat za wynajem lokali użytkowych ustalił kwotę 1,95 +VAT. Dzisiaj można stwierdzić, że wynegocjonowana kwota 3 zł. za najem lokali PUP jest klęską, a nie sukcesem.

Następnie zapytał Komendanta Policji Pana Stefana Jaworskiego czy motorówki będą jeździły w okresie letnim tylko po jeziorze myśliborskim, czy również barlineckim.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, ze nie uzyskał odpowiedzi na pytanie za jaki okres dotyczyły stwierdzone nieprawidłowości w warsztatach szkolnych.

Kolejno zapytał czy znana jest kwota utraconych korzyści, ponieważ stwierdzono, że dotychczas czynsze za najem garaży były zbyt niskie, a także dlaczego ta sprawa wynikła dopiero teraz.

Kierownik Wydziału Zdrowia i spraw Społecznych Pani Maria

Żukrowska - Mróz poinformował, że w skład komitetu sterującego wchodzi przedstawiciel powiatu choszczeńskiego dyrekotr szpitala Pan Jan Krzypek i z Dyrektor Szpitala z Połczyna Pan Makowski, a także przedstawiciele ze Szczecina Pan Tomasz Dudzik, Andrzej Majewski, oprócz tego lekarz wojewódzki Pan Wieliczko, Paweł Zienkiwiecz - dyrektor WSS E, Marszałek Zygmunt Meyer i pani Regina Wasilewska - Kita, oraz przedstawiciele czterech związków zawodowych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Oprócz tego są przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Koszalina Pani Januszewska i ze Szczecina Pani Aleksandra, Pan Mariusz Tarchoni.

Sekretarz Powiatu Pan Ludwik Makowski wyjaśnił, że sprawa dot. najmu garaży wypłynęła na którymś Zarządzie ze względu na wnioski o wydzierżawienie garaży. W wyniku analizy doszliśmy do wniosku, że ceny za garaż była brana od garażu, stąd powstał projekt uchwały później przyjęty na Zarządzie. Ustalono 4,5 zł za m2 + podatek VAT. Za 18 metrowy garaż daje to w granicach 100 zł. miesięcznie.

Natomiast lokale użytkowe dot. to w zasadzie tylko jednego lokalu - Ośrodka Zdrowia w Sulimierzu. Jest to lokal o najniższym standardzie.

Radnego Józefa Getmana poinformował, że wszystkie jednostki piszą wnioski, jest również wniosek PPP z Dębna na kwotę 25.000 zł.

Kierownik Referatu ds. Kontroli Pani Bernarda Bartoszewicz wyjaśniła, że nieprawidłowości stwierdzone nie miały żadnego wpływu na sprawozdania. Kontrola przeprowadzona została za lata 2001/2002.

Komendant Powiatowy policji Pan Stefan Jaworski - KPP w Myśliborzu dysponuje w tej chwili dwoma łodziami motorowymi, w tym jedna z nich jest w złym stanie. Łodzie te będą wykorzystywane zarówno na jeziorze myśliborksim jak i barlineckim, a także na innych jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jednak policja posiada za mało środków na zakup paliwa, by mogła sobie pozwolić na pełne wykorzystanie tych łodzi.

Ad. 5

Interpelacje i zapytania radnych.

Głos zabrał radny Wojciech Wojtkiewicz, który poruszył następujące sprawy:

 • z dniem 1 lipca br. wejdzie przepis dot. umieszczania inf. publicznej w BIP. Czy jednostki organizacyjne Starostwa będą miały swoją stronę internetową, czy też będzie to na jednym biuletynie inf. Starostwa.

 • Na poprzedniej sesji dyrektor PZD przedłożył projekt uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego, żeby przychody uzyskane z odzyskanych materiałów pozostawały w tej jednostce i przeznaczyć je na remonty dróg. Były tam wątpliwości co do podstawy prawnej tworzenia takiego środka specjalnego. W PZD tworzony jest środek na mocy ustawy o drogach publicznych, gdzie środek taki tworzy zarządca drogi, czyli w tym przypadku Rada Powiatu nie ma kompetencji. Sama idea dyrektora PZD, by środki te przeznaczać na remont dróg jest słuszna, gdyż z subwencji drogowej jest co roku ucinana znaczna kwota i w pewnym stopniu pozwoliło by to na załatanie większej ilości dziur w drogach. Poprosił o wyjaśnienie czy od strony prawnej była rozpatrywana możliwość utworzenia takiego środka specjalnego, czy też odstąpiono od tego pomysłu.

 • Kolejno powiedział, że z sygnałów otrzymywanych od mieszkańców powiatu wynika, że w starostwie są osoby, które mają podwójne zatrudnienia, w jednej jednostce cały etat w drugiej

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-05-2004 09:45
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2004
  Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2004 09:45