herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr VIII/2003


Protokół Nr VIII/2003

Z posiedzenia VIII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 28 maja 2003 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1900.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia VIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecna na posiedzeniu sesji to radna Krystyna Wyszyńska. Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do proponowanego wcześniej przesłanego radnym porządku obrad.

Wicestarosta Powiatu Andrzej Dobrowolski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 • odwołania Przewodniczącego Komisji, informując przy tym, że

Przewodniczący Komisji i Finansów, Budżetu i Rozwoju

Gospodarczego złożył rezygnację z pełnienia funkcji

Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju

Gospodarczego.

 • powołania Przewodniczącego Komisji.

 • nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Powiatu Myśliborskiego.

W wyniku głosowania zaproponowane projekty uchwał zostały

wprowadzone do porządku obrad.

 1. Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji głosowało - 17 radnych, przeciw - 1 radny, nikt się nie wstrzymał.

 2. Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego komisji głosowało - 17 radnych, przeciw - 1, nikt się nie wstrzymał.

 3. Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność

Powiatu Myśliborskiego głosowało - 18 radnych, przeciw - 0,

nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

 1. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

 4. Działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w 2002 roku.

 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu działania Rady Powiatu Myśliborskiego w latach 2003 -2006.

 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2004 rok.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Technikum Handlowego w Barlinku przy ZSP Nr 2 w Barlinku ul. Jeziorna 8.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Barlinku przy ZSP Nr 1 w Barlinku, ul. Szosowa 2.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu przy ul. Strzeleckiej 51.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany szczegółowego planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw aktualizacji Statutu Powiatu.

 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nie przekazywania dochodów ze sprzedaży odpadków użytkowych na dochody budżetu Powiatu.

 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji.

 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji.

 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Powiatu Myśliborskiego.

 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 19. Wnioski i oświadczenia radnych.

 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z VII posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami dzisiejszej sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał czy są inne wnioski.

Nikt uwag nie zgłosił.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad VII sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad VII sesji Rady Powiatu głosowało - 17 radnych, przeciw - 0 radnych, wstrzymał się - 1 radny.

Ad. 4

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk omówił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu, według załącznika do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

Radny Ryszard Patkowski powiedział, że na posiedzeniu Komisji Oświaty poruszana była kwestia etatów pedagogicznych w PP-P w Barlinku, Dębnie i Myśliborzu na której zostało ustalone by etaty w każdej z Poradni zostały przydzielone po równo, a nie jak Zarząd Powiatu przyjął na posiedzeniu Zarządu, że jest w Dębnie etatów - 7, natomiast w Barlinku i w Myśliborzu po 8 etatów.

Powiedział również że w porozumieniu dot. przekazania zadań biblioteki powiatowej dla miejskiej biblioteki w Myśliborzu nie ma zapisanej rzeczy, która m.in. decydowała o tym, że biblioteka powiatowa znalazła się w Myśliborzu. Chodzi tu o deklarację Burmistrza Matijuka, że on będzie dofinansowywał obsługę etatów, a dotacja i subwencja będzie przeznaczana na środki rzeczowe.

Na koniec poprosił o wyjaśnienie i przybliżenie sprawy dot. kursowania autobusu Szczecin - Słubice.

Radny Bolesław Bortnowski wyraził zdziwienie, że Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie Mistrzostw w warcabach stupolowych w Barlinku. To jest impreza najwyższa rangą, dlatego też takie imprezy powinny być dofinansowane. Poinformował, że na poprzedniej sesji apelował żeby Zarząd Powiatu wspomagał rozwój różnych imprez. To nie muszą być duże pieniądze, ale w sytuacji finansowej takie wspomaganie jest nieodzowne. Uważam że jest to bardzo ważna impreza.

Kolejno powiedział, że Zarząd Powiatu upoważnił Kierownika PUP w Myśliborzu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Myśliborskiego w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu m.in. dysponowania środkami funduszu pracy w zakresie udzielania pożyczek dla bezrobotnych oraz innych działań związanych z tymi pożyczkami, środków PFRON. Zdaniem radnego te sprawy w ten sposób są poza naszą wiedzą, radni nie otrzymują informacji jak te sprawy wyglądają.

W związku z tym radnych złożył następujące wnioski:

 1. o złożenie sprawozdania przez Zarząd Powiatu w sprawie aktywnych form wspierania przedsiębiorczości szczególnie związanych z: a) dysponowaniem środkami funduszu pracy w tym

o udzielanych pożyczkach z tego funduszu dla małych

przedsiębiorstw i bezrobotnych,

b) innymi działaniami,

c) rozdysponowaniem środków PFRON.

 1. o składanie sprawozdania przez Kierownika PUP w Myśliborzu raz na kwartał w sprawach jak w pkt. 1.

 2. o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie Pucharu Europy i Mistrzostw Europy w warcabach stupolowych.

 3. o podanie struktury kosztów utrzymania komunikacji w gminie Barlinek

Kolejno przypomniał, że w czerwcu mija kadencja Rad Społecznych przy SPZOZ-ach. Analizowaliśmy funkcjonowanie szpitali w kontekście jej oceny, natomiast ocena rad społecznych umknęła. Zaproponował, by w miesiącu czerwcu na posiedzeniach komisji zająć się tematem oceny funkcjonowania Rad Społecznych.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że na szkoleniu radnych radca prawny Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że z inicjatywą podjęcia uchwały mogą występować kluby radnych, radni , zarząd powiatu.

Natomiast ze sprawozdania wynika, że Rada Powiatu wystąpiła z inicjatywą podjęcia określonych uchwał. Uchwały te będą uchwałami Rady Powiatu dopiero wówczas, gdy Rada je dzisiaj zaopiniuje.

Zapytał kto jest inicjatorem tych uchwal, a także dlaczego w niektórych uchwałach nie ma szczegółowego uzasadnienia i wskazania podjęcia tych uchwał.

Kolejno poruszył kwestie dot. przyjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania imienia ZSP Nr 3 w Myśliborzu. W uzasadnieniu tego projektu uchwały wskazano że patronat nad obchodami tej uroczystości ma prezydent Litwy i Łotwy.

Poprosił o wyjaśnienie dlaczego nie przedstawiono w tym uzasadnieniu wniosku ZSP Nr 3, który wpłynął do Zarządu Powiatu i wniosku w tej sprawie kierowanego do Rady Powiatu.

Kolejno poruszył kwestię przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu. Poprosił o wyjaśnienie czym uzasadniono podjęcie decyzji przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu do Bursy Szkolnej. Stwierdził, że PPP powinna być przeniesiona do Bursy Szkolnej wraz z Domem Wczasów Dziecięcych. Inne działania mijają się z celem.

Kolejno poruszył kwestie termo modernizacji budynku Bursy Szkolnej mówiąc, że budynek ten ma kubaturę 20 tys. m3. W chwili obecnej jest tylko kilkoro wychowanków. Koszty samego utrzymania budynku wynoszą ponad 188 tys. zł. tymczasem Zarząd Powiatu podjął decyzję o termomodernizacji budynku bursy w Barlinku, której prace zostaną zakończone w 2005 roku. Zapytał jaki jest sens wstrzymywania rozpoczęcia prac termomodernizacji budynku bursy skoro są ponoszone ogromne koszty ogrzewania, ze względu na nieszczelne okna.

Poprosił również o informację jaki jest nabór uczniów do Bursy szkolnej.

Radny poprosił o wyjaśnienie gdzie zamieszczono treść ogłoszenia o konkursach na dyrektora DWD i ZSP Nr 2 i 3 w Myśliborzu, czy zostało to również podane do wiadomości publicznej w środkach masowego przekazu i w prasie regionalnej. Jaki jest skład osobowy tych komisji konkursowych.

Kolejno poprosił o uzasadnienie odmowy przyznania dodatkowych środków od Wojewody niezbędnych do funkcjonowania PCPR na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na koniec swojego wystąpienia odczytał treść pisma, w którym poruszył kwestie dot. pożyczek z funduszu pracy. Pismo to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Andrzej Potyra poprosił o informację na jakim etapie jest termo modernizacja ZSP Nr 1 w Barlinku. Zapytał czy biorąc pod uwagę przekazanie dla MiG w Myśliborzu budynku ZSP Nr 1 w Myśliborzu przy ul. Klasztornej i Armii Polskiej była brana pod uwagę kwota wyceny tych budynków.

Zapytał jaka kwota została przyznana na remont sanitariatów w ZSP Nr 2 w Myśliborzu.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że kiedy była podejmowana decyzja o przeprowadzeniu remontu sanitariatów Bursy szkolnej wszyscy radni z tą decyzją się zgodzili ze względu na to, że remont sanitariatów wyniesie ok. 15 tys. zł., natomiast uzyska dochód w wys. ok. 45 tys. zł. z letniska wakacyjnego.

W ubiegłym roku w czasie mistrzostw polski w warcabach stupolowych internat ZSP Nr 1 w Barlinku miał z tego tyt. wpływ do budżetu ok. 15 tys. złotych. Starosta w ub. roku udzielił dofinansowania w wys. 1.000 złotych. W tym roku również istnieje możliwość, że zakwaterowanie tych uczestników odbędzie się w internacie ZSP nr 1. To jest argumentem, by dofinansować warcaby stupolowe.

Radny Mariusz Norsesowicz poprosił o przedstawienie informacji nt. finansów funkcjonowania obu szpitali, w tym: bieżącą sytuację spłaty zobowiązań, wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w szpitalu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz w związku ze zbliżającym się referendum, zapytał czy Zarząd zajmował się kwestiami dowozu ludzi na referendum, zwłaszcza z terenów wiejskich oddalonych od lokali wyborczych. Jeżeli nie na to wnioskuję, by Zarząd przygotował projekt uchwały wspólnie z burmistrzami odnośnie zapewnienia dowozu ludzi z terenów wiejskich do lokali wyborczych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi na zadane pytania radnego Ryszarda Patkowskiego mówiąc, że w dalszym ciągu będą prowadzone dyskusje nt. przyjęcia przez gminy po jednym etacie w PP-P. Na drugie pytanie radnego R. Patkowskiego poinformował, że Burmistrz MiG Myślibórz publicznie oświadczył, że 50 tys. złotych nie będzie przeznaczane na cele etatowe, tylko na zakupy książek.

Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg Pan Szymon Prochera udzielił odpowiedzi na zadne pytanie radnego Patkowskiego mówiąc, że uchwała zarządu w sprawie zaopiniowania zmiany kursowania autobusu wynika z obowiązującej na dzień dzisiejszy ustawie o transporcie drogowym oraz przepisów dot. koordynacji rozkłady jazdy w regularnym transporcie osobowym. Niezbędna jest tutaj opinia jednostek samorządu terytorialnego, na którym to obszarze kursuje autobus.

Kolejno Starosta udzielił odpowiedzi radnemu Bortnowskiemu dot. warcab stupolowych, mówiąc, że mistrzostwa warcab stupolowych nie były ujęte w kalendarzu imprez na rok 2003.

Nie ma dodatkowych środków, by dofinansować warcaby stupolowe.

Jeżeli chodzi o temat racjonalizacji sieci szkół - to Rada Powiatu będzie decydowała o likwidacji jakiejkolwiek szkoły. Na pewno nie będzie likwidowana szkoła w Myśliborzu przy ul. Za bramką, a także w Barlinku przy ul. Szosowej.

Dobrym przykładem jest miasto Dębno, gdzie jest jeden Zespół Szkół, który bardzo dobrze sobie radzi ,gdyż subwencja w całości wpływa do Zespołu szkól . Szkoła powyżej 500 -600 uczniów jest szkołą która może w dzisiejszych warunkach prawidłowo funkcjonować.

Upoważniliśmy Kierownika PUP do podejmowania działań dot. PFRON i powiatowego funduszu pracy. Ponieważ wszystko co związane jest z pow. funduszem pracy - szczegółowo omawiane jest na powiatowej radzie zatrudnienia.

Filia Wydziału Komunikacji w Barlinku - zawarte zostało porozumienie z Burmistrzami, że powiat płaci etaty, gminy natomiast mają zapewnić pomieszczenia. W Dębnie nie ma problemu. W Barlinku warunki są złe, staramy się o to by poprawić te warunki. Jest wolne pomieszczenie na ul. Sądowej.

Natomiast próba wydzierżawienia pomieszczeń dla komunikacji w Barlinku w Banku PKO BP - to są uzgodnienia Starosty Baranowicza i Burmistrza MiG Barlinek. Za wynajem pomieszczeń bank chce pobierać opłatę 24 zł za metr.

Prowadzone są prace związane z powołaniem Rady Społecznych przy szpitalach, że względu na mijającą kadencję poprzednich rad. W miesiącu czerwcu zostaną już przygotowane materiały na ten temat i przedłożone radnym.

Radnego Wojciecha Wojtkiewicza poinformował, że z projektami uchwał występuje Starosta, Skarbnik, a także inne służby.

Wyjaśnimy to poprzez radcę prawnego, czy wykonujemy to poprawnie.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski wyjaśnił, że w uzasadnieniu w sprawie nadania imienia ZSP nr 3 w Myśliborzu zostało napisane dlaczego szkoła przybrała takie imię.

Nie zostały dołączone wszystkie dokumenty, które szkoła składa ponieważ jest to dosyć dużo stron. Szkoła złożyła wniosek o nadanie imienia dołączyła wyciąg z protokołu Rady Pedagogicznej, uchwałę rady Pedagogicznej, wniosek samorządu uczniowskiego, wyciąg z protokołu samorządu uczniowskiego, uchwałę samorządu, wyciąg z protokółu rady rodziców, uchwałę rady rodziców.

Kolejno Starosta odpowiedział na pytanie dot. przeniesienia PP-P w Myśliborzu i w Dębnie mówiąc, że najpierw należy przeprowadzić remont i przygotować pomieszczenia.

Termomodernizacja Bursy szkolnej w Myśliborzu - odbędzie się po zakończeniu prac termo modernizacji ZSP nr 1 w Barlinku zgodnie z zapisem w planie wieloletnim inwestycyjnym. Prowadzone są rozmowy z bankiem Ochrony Środowiska na temat pozyskania środków na termo modernizację.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski wyjaśnił, że przepis ustawy o systemie oświaty nie określa sposobu ogłaszania informacji nt. przeprowadzania konkursów na dyrektorów placówek. Kogo stać ogłasza gazetach, forma jest dowolna. Na ogół jednostki oświatowe ogłaszają we wszystkich jednostkach oświatowych, jednostce samorządu terytorialnego w tym przypadku w Starostwie, wysyłamy do wszystkich gmin na terenie powiatu, internecie.

Starosta Powiatu przedstawił składy osobowe komisji konkursowych na dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i ZSP Nr 3 w Myśliborzu.

Komisja Konkursowa DWD:

 1. A. Królikowski

 2. W. Żmijewski

 3. M. Pyciak

 4. E. Hankiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 5. A. Strąkowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 6. M. Gerul - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 7. M. Hryniwicka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej

 8. R. Boroń - Dąbrowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej

 9. J. Urbanowski - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego w Myśliborzu.

Komisja Konkursowa ZSP nr 3 w Myśliborzu:

 1. R. Patkowski

 2. R. Czekała

 3. A. Dobrowolski

 4. W. Chyłek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 5. A. Zalewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 6. D. Arciszewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 7. R. Gerwatowski - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

 8. B.Mazur - przedstawiciel Rady Pedagogicznej

 9. F. Łukasik - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego w Myśliborzu

 10. E. Dola - przedstawiciel Rady Rodziców,

 11. T. Krycka - przedstawiciel Rady Rodziców

Odnośnie PCPR Starosta odpowiedział, że złożone zostały wnioski do Wojewody Zachodniopomorskiego na ok. 3,5 mln. złotych, z tego otrzymaliśmy w granicach 700- 800 tys. złotych

Fundusz Pracy - w dniu 2.06 odbędzie się Powiatowa Rada Zatrudnienia, na którą zaproszonych zostało ok. 40 przedsiębiorców, przedstawiciel Urzędu Skarbowego , inspekcji Pracy i innych zainteresowanych, po to by sobie po wyjaśniać pewne kwestie i podyskutować nt. wykorzystania środków finansowych.

Stwierdził, że nie może odpowiadać za to co się działo w poprzedniej kadencji Rady, czy było wywieszone do publicznej wiadomości informacja nt. udzielanych pożyczek. Stwierdził, że jest przekonany, że na pewno było wywieszone do wiadomości. Rok 2002 był rokiem gdzie nie udzielono pożyczek dla bezrobotnych.

Kolejno złożył oświadczenie, że Starosty syn po ukończeniu szkoły w 1998 roku był bezrobotny. W 99 roku wraz z kolegą założyli firmę, która funkcjonuje do tej pory. Skorzystali wówczas z kredytu po 12,5 tys. złotych każdy. Płacili ZUS i inne świadczenia, firma zakupiła odpowiedni sprzęt. Kredyt został rozliczony w 2000 roku, są na to dokumenty. Nie ma tutaj nic do ukrycia.

Radnego Andrzeja Potyrę poinformował, że jest wykonywany audyt na termo modernizację ZSP nr 1 w Barlinku.

Odnośnie wyceny budynków szkolnych przy ul. Armii Polskiej i Klasztornej, które będą przekazane dla gminy Myślibórz, Starosta powiedział, że szkoda pieniędzy na dokonanie tej wyceny.

Budynek przy ul. Klasztornej będzie przekazany tylko i wyłącznie na cele oświatowe.

Kolejno poinformował, że były prowadzone rozmowy z Ministerstwem, przygotowana została wycena przeprowadzenia modernizacji wewnątrz obiektu i musieliśmy zagwarantować w Ministerstwie że 50% środków przeznaczymy z własnego budżetu, a 50% dofinansuje ministerstwo. Łącznie jest to kwota ok. 144 tys. zł. czyli po 72 tys. zł.

Temat utworzenia jednego Zespołu szkól w powiecie - będzie przedmiotem dalszych działań i dyskusji.

Radnego Bortnowskiego poinformował, że remont łazienek zostanie zakończony do 15 czerwca br. , Bursa Szkolna wygrała przetarg na to że będzie tam kolonia, także część pieniędzy przeznaczonych na remont tych łazienek zostanie zwrócona.

Natomiast nie do końca wiadomo jaki zysk posiada Bursa w Barlinku z Mistrzostw w warcabach stupolowych.

Zapewnił, że na kolejnym posiedzeniu Zarządu powiatu wniosek o dofinansowanie Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych ponownie zostanie rozpatrzony.

Odnośnie referendum Starosta poinformował, że każda szkoła szczegółowo zajmuje się sprawami przystąpienia polski do Unii Europejskiej. Zwracał się do Burmistrzów by opracowali harmonogramy w poszczególnych wsiach dowozu do lokali wyborczych.

Zapewniłem burmistrzów że również zostaną na ten cel przeznaczone środki z budżetu powiatu. Koordynatorem tego tematu jest wójt, burmistrz. Zorganizowane było spotkanie z posłem Długoborskim na temat unii europejskiej, odbędzie się spotkanie z posłanką Piela - Mielczarek i Zychowiczem, będziemy brali udział we wręczaniu świadectw dla uczniów szkół średnich, by ich zachęcać do wzięcia udziału w referendum.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pan Andrzej Waszkiewicz poinformował, że od 1 stycznia br. szpital ma zmniejszony budżet o 15% tj. ok. 100 tys. złotych mniej miesięcznie.

Pod koniec roku zostało podjętych szereg działań zmierzających do zmniejszenia kosztów.

Zobowiązanie szpitala wzrosły do kwoty 5,5 mln. złotych, z tym, że nieznacznie zmalały zobowiązania wymagalne, jak również zmalały zobowiązania z tytułu zakupów leków i materiałów medycznych.

Za I kwartał 2003 roku wzrosły zobowiązania o niecałe 500 tys. złotych. Jeśli chodzi o wynagrodzenia szpital nie zalega dla pracowników.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku Pan Ryszard Mitek poinformował, że w okresie I kwartału br. nie nastąpił wzrost zobowiązań. W tej chwili zadłużenie szpitala wynosi 5 mln. złotych.

Gdyby Kasa Chorych na bieżąco płaciła za kontrakty nastąpiło by zwiększenie dochodów nad kosztami.

Podjęto czynności usprawniające rozliczenia z ZUS-em, uzgodnione zostało ze Związkami Zawodowymi, że wynagrodzenia dla pracowników będą wypłacane 2 kolejnego miesiąca, a nie jak do tej pory było 30 każdego miesiąca.

Zdarzyło się na skutek opóźnień w Kasie Chorych, nastąpiło opóźnienie wypłacenia wynagrodzeń dla pracowników.

Jest problem z kontraktami lekarzy z tymi na umowach cywilno -prawnych, tu występują opóźnienia.

Przewodniczący Rady ogłosił 30 min. przerwy.

Po przerwie Starosta Powiatu poinformował, że zobowiązania obu szpitali tj. 10.694.400 złotych, w tym wymagalne - 5.510.621 złotych.

Szpital w Barlinku nie podpisał aneksu do kontraktu, czyli szpital ten za I kwartał miał środki na poziomie roku 2002 , a szpital w Dębnie maił środki pomniejszone o 15,6%..

W kwietniu br. szpital w Barlinku ma 281.836 zł na minusie.

Szpital w Dębnie - 500 tys. zł na minusie.

Ad. 5

Interpelacje i zapytania radnych.

Głos zabrał radny Wojciech Wojtkiewicz, który poruszył następujące sprawy:

 • środki z funduszu pracy powinny być racjonalnie gospodarowane. Informacje na temat udzielanych pożyczek powinny być podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w PUP. Zapewnił, że jego intencją nie jest zaglądanie w Starosty życiorys, poruszył tą sprawę ponieważ jest to interpelacja mieszkańców Myśliborza, którzy zwrócili się z zapytaniem.

Jeżeli środki z funduszu pracy zostały prawidłowo zagospodarowane, to należy tutaj pogratulować trafnej decyzji.

 • w dalszym ciągu radni nie uzyskują odpowiedzi na zadawane pytania. Nie uzyskałem odpowiedzi dlaczego Wojewoda Zachodniopomorski nie przyznał środków dla PCPR. Również radni wysłuchali odpowiedzi Kierownika Wydziału Oświaty nt. sposobów ogłaszania konkursów, ale nie otrzymałem odpowiedzi gdzie konkretnie ogłoszenia o konkursach na dyrektora DWD i ZSP nr 3 w Myśliborzu zostały wywieszone. Jeżeli te ogłoszenia zostały tylko wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie i jednostkach oświatowych, ogranicza to informację dla innych osób, które mogły by skorzystać.

Na poprzedniej sesji zadanych zostało kilka pytań, na które nie zostały udzielone odpowiedzi. Starosta udzielając odpowiedzi pomija bardzo istotne rzeczy, które kształtują obraz taki jaki pragnie się przedstawić dla radnych i społeczeństwa. Z uzyskanych pisemnych odpowiedzi na pytanie dot. wykorzystywanych środków z PFRON-u na rehabilitację zawodową wynika, że dane przedstawione w tej odpowiedzi są sprzeczne z danymi, które wykazywane były w rocznym sprawozdaniu.

Radny poinformował, że otrzymał również odpowiedź odnośnie kosztów ogrzewania placówek oświatowych w Dębnie po podłączeniu ich do PEC w Dębnie. Odpowiedź ta również nie została sporządzona rzetelnie, jest ona niepełna. Podano tylko informację o kosztach ogrzewania miałem, nie zostały podane koszty podłączeń. Wnoszę, aby osoby które przygotowują te odpowiedzi i informacje, ponosiły jakieś konsekwencje.

Radny Andrzej Potyra poruszył sprawę odwodnienia drogi

przebiegającej przez miejscowość Osina - Jaromierki. Zapytał na jakiej podstawie stwierdzono, że akurat w tym miejscu znajduje się zagłębienie i wykonano tam odwodnienie.

Kolejno poprosił o wyjaśnienie kwestii dot. znalezienia lokalu na potrzeby Wydziału Komunikacji w Barlinku, ponieważ w Barlinku krążą pogłoski o trzech proponowanych lokalach: w internacie ZSP nr 1 w Barlinku, przy ul. Sądowej w budynku MiG Barlinek i w siedzibie Banku PKO BP w Barlinku.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski poinformował, że do Zarządu Powiatu wpłynął wniosek Polskiego Związku Niewidomych Koło w Barlinku o dofinansowanie obchodu jubileuszu 25 lecia pracy koła. Wniosek ten na posiedzenie Zarządu został zaopiniowany negatywnie. Jednakże Zarząd postanowił wyjść z propozycją do radnych Rady Powiatu o indywidualne wpłaty na powyższy cel.

Na koniec swojej wypowiedzi poinformował, że została przygotowana lista, na której można się zadeklarować z pomocą na powyższy cel.

Kolejno Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu Pani Beata Stachurska - Wołk udzieliła wyjaśnień na poruszany problem przez radnego W. Wojtkiewicza dot. wykorzystania środków z funduszu pracy, mówiąc, że w dniu wczorajszym odbyła rozmowę telefoniczną z radnym W. Wojtkiewiczem , informując przy tym, że to była ostatnia rozmowa telefoniczna z radnym, ponieważ wyjaśniała radnemu dokładnie kiedy były przyznane ostatni raz pożyczki, a także dlaczego informacje o udzielonych pożyczkach nie są zamieszczone na tablicy ogłoszeń. Wówczas poinformowała radnego, że ostatnia partia pożyczek dla bezrobotnych została udzielona we wrześniu 2000 roku, i zgodnie z ustawowym obowiązkiem taka informacja o udzielonych pożyczkach była wywieszana w siedzibie PUP. Od przyznania ostatniej pożyczki minęło już 3 lata, dlatego też nie są umieszczane informacje nt. udzielanych pożyczek

Sprawą przydzielania pożyczek dla bezrobotnych zajmuje się Powiatowa Rada Zatrudnienia, która dokładnie analizuje i opiniuje wnioski o przydzielenie pożyczki dla bezrobotnych.

We wrześniu 2000 roku przydzielonych zostało 21 pożyczek dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności, 18 z tych pożyczek umorzono w 50%, ponieważ pożyczkobiorcy spełnili wszystkie ustawowe warunki do umorzenia: prowadzili nie przerwanie przez okres 24 miesięcy tę działalność, spłacali kredyt w terminie bez odsetek.

Czy zostały spełnione wszystkie ustawowe warunki do umorzenia pożyczki sprawdza się na podstawie zaświadczenia ZUS, Urzędu Skarbowego i nie zaleganiu z żadnymi należnościami wobec Skarbu Państwa.

Wszystkie te kwestie były tłumaczone wczoraj w rozmowie dla radnego Wojciecha Wojtkiewicza.

Na koniec zaproponowała, że jeżeli chodzi o szczegółowe informacje to zostaną one przygotowane na kolejną sesję.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że tak jak każdy kierownik, który ma określone zadania ma obowiązek wykonywać swoje obowiązki prawidłowo. Nie spotkałem się z takim przypadkiem żeby ktoś przyznał się, że nie wypełnił jakiegoś obowiązku prawidłowo. Nie skonfrontujemy tej rozmowy telefonicznej.

Zapytał, czy pracownik, który dokonuje analizy czy zostały spełnione ustawowe warunki do umorzenia pożyczki opiera się tylko na tych wymienionych zaświadczeniach,

Kierownik PUP wyjaśniła, że pracownik dokonuje analizy tylko na podstawie tych zaświadczeń.

Radny Wojciech Wojtkiewicz z treści przepisów wynika, że warunkiem jest prowadzenie działalności przez okres 24 m-cy. Co należy rozumieć poprzez prowadzenie działalności. Powiedział, że ma wątpliwości, czy ten wymóg zostaje spełniany.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zaproponował, by w tym temacie zamknąć dyskusję, ponieważ w miesiącu czerwcu na posiedzeniach stałych komisji i sesji Rady Powiatu będzie temat bezrobocia w powiecie i wówczas temat ten zostanie dokładnie przeanalizowany.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poprosił o informację nt. pracowników, którzy pracują w Starostwie, czy oprócz pracy jaką wykonują w Starostwie w ramach stosunku pracy wykonują pracę na podstawie innych umów w innych jednostkach. Informację taką przygotować na kolejną sesję.

Ad. 6

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Powiatowy Komendant Policji Pan Stefan Jaworski przedstawił informację nt. stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie, według załączonej informacji do niniejszego protokołu.

Radny Andrzej Potyra zapytał czy prowadzone są analizy przestępstw i wykroczeń na terenie poszczególnych miast powiatu myśliborskiego.

Radny Julian Witkowski zaproponował, by przy współpracy policji w szkołach ponadgimnazjalnych powstała akcja „ zero tolerancji dla narkomanii”. Dla skuteczniejszego zwalczania zagrożenia narkomanią wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zaproponował powołanie przy każdej szkole zespołów ds. zwalczania narkomanii. W skład zespołów wchodziliby wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele rad rodziców oraz przedstawiciele policji, straży miejskiej. Głównymi zadaniami byłoby wspólne patrolowanie szkół i ich otoczenia, zgłaszanie policji przypadków handlu narkotykami, monitorowanie zagrożenia narkomanią oraz prowadzenie ciągłej pracy oświatowej uświadamiającej zgubne skutki narkomanii. Hasłem przewodnim zaproponował ogłosić „Zero tolerancji dla Narkomanii”, które będzie podkreślało zdecydowanie w zwalczaniu narkomanii. Plany pracy, harmonogramy działań i efekty pracy zespołów byłoby ocenianie dwa razy w roku przez komisję Zdrowia, a koordynatorem szkolnych zespołów byłby wyznaczony pracownik Policji. Zespoły te rozpatrywały by gdzie kupili palący uczniowie papierosy lub alkohol uczniowie pod wpływem alkoholu. Informacje te byłyby przekazywane policji, do wydziału handlu UMiG.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że zapewnienie bezpieczeństwa publicznego jest jednym z zadań określonych ustawą jednostki samorządowej, którą jest powiat. Powiedział, że dzisiaj powinniśmy nie tylko dokonać analizy stanu bezpieczeństwa ale podjąć konkretna decyzję która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Taką pozytywną decyzją będzie przyznanie przez Radę Powiatu określonej kwoty z przeznaczeniem na zakup paliwa. Kwota nie powinna być niższa, aniżeli została przyznana dla Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego.

Powiatowy Komendant Policji Pan Stefan Jaworski udzielił wyjaśnień:

 • radnemu Andrzejowi Potyrze wyjaśnił, że prowadzone są analizy przestępstw i wykroczeń na terenie poszczególnych miast, i tak:

- Barlinek: wszczęto - za 4 miesiące 156 dochodzeń, 146

przestępstw w roku ubiegłym 146 dochodzeń i 148 przestępstw. Wykrywalność ogólna - 58,1 %, w kryminalnych przestępstwach - 47,5 %. Nastąpił spadek ilości przestępstw w skali do ub. roku.

- Dębno: wykrywalność ogólna 52,5%, w przestępstwach kryminalnych 43,8%. Zwiększenie o 15% w tej kategorii przestępstw.

- Myślibórz: wykrywalność 40,7%, w przestępstwach kryminalnych 30,8%. Nastąpił wzrost przestępczości, najwięcej włamań dokonują osoby nieletnie.

Prace prewencyjne - chcemy odmienić pracę służb.

W godzinach rannych policjantów ma pracować mniej aniżeli dotychczas, natomiast w godzinach wieczorno - nocnych ma pracować maksymalna ilość policjantów. W KP Policji w Myśliborzu w zespole patrolowym jest 9 ludzi w Barlinku, 10 w Dębnie i 7 w Myśliborzu. W ruchu drogowym pracuje - 5 policjantów.

Odnośnie wskaźników zagrożenia powiat myśliborski znajduje się w środku wszystkich powiatów. Województwo

zachodniopomorskie jest na 1 lokacie jeżeli chodzi o zwiększenie liczby przestępstw.

 • radnego Juliana Witkowskiego poinformował, że prowadzone są działania zwalczania narkomani w każdym mieście powiatu myśliborskiego, prowadzą działalność prewencyjną zmierzająca do zahamowania przestępczości narkotykowej. Jest współpraca z różnymi instytucjami, a także ze szkołami. Chętnie podjęte zostaną działania z innymi osobami w celu zwalczania narkomanii na terenie powiatu i do poprawy ujawnalności tych przestępstw.

 • Radnego Wojciecha Wojtkiewicza poinformował, że cieszy się bardzo, że radny zaproponował dofinansowanie Policji, które w każdej sytuacji jest niezbędne, gdyż brakuje środków finansowych na paliwo dla policji, a także na tzw. rzeczówkę.

Powiatowy Komendant Policji poinformował również o trudnych warunkach lokalowych Policji w Myśliborzu, a także, ze wspólnie z Powiatowym Komendantem PSP Panem Arturem Worochem rozważali propozycję zbudowania wspólnej siedziby PSP z Policją. Na dzień dzisiejszy pomysł ten nie wygląda ciekawie, ze względu na brak środków finansowych na inwestycje.

Radny Andrzej Potyra zapytał czy zdarzały się przypadki, że dyżurny z Myśliborza podał zły adres na interwencje.

Kolejno zapytał czy jest możliwość ukrócenia tych szybkich rajdów przez miasta.

Radny Józef Getman do radnego Andrzeja Potyry powiedział, że Komendant Policji był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego na którym był do dyspozycji i można było zadać szczegółowe pytania.

Powiatowy Komendant Policji Pan Stefan Jaworski udzielił odpowiedzi mówiąc, że nie zna przypadków żeby dyżurny pomylił adresy.

Zdarzają się natomiast przypadki, że ktoś dzwoni i podaje niewłaściwy adres. Telefony alarmowe są rejestrowane, każdą rozmowę jestem w stanie odtworzy.

Odnośnie drugiego pytania dot. rajdów samochodowych przez miasta powiedział, że jest to problem wszystkich miast, a także terenów wiejskich. Będąc na komisji w Barlinku poświęconej bezpieczeństwu zaproponowano zamontowania fotoradarów w Barlinku tak jak to jest w Strzelcach krajeńskich.

W tej chwili otworzyła się możliwość przeszkolenia policjantów prewencji do obsługi radarowych mierników prędkości, z tym że w tej chwili w powiecie są trzy mierniki, z tego jeden jest nie nadaje się do użytku.

Radny Andrzej Potyra podziękował Powiatowemu Komendantowi Policji za dobre przygotowanie informacji. Natomiast radnemu Józefowi Getmanowi wyjaśnił, że pytania kierowane do Komendanta to są pytania mieszkańców Barlinka.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz stwierdził, że informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie została przez radnych przyjęta.

Ad. 7

Działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w 2002 roku. (informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Dyrektor MOW w Renicach Pan Henryk Gostomski przedstawił informację nt. funkcjonowania Ośrodka w Renicach według załączonej informacji do niniejszego protokołu.

Nikt uwag nie zgłosił.

W wyniku głosowania informacja została przyjęta. Za przyjęciem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 8

Projekt uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu działania Rady Powiatu Myśliborskiego w latach 2003 - 2006.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Podczas głosowania nieobecni byli radni: Marian Polański, Andrzej Potyra i Wojciech Wojtkiewicz.

Uchwała Nr VIII /45/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie planu działania Rady Powiatu Myśliborskiego w latach 2003 - 2006 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2004 rok.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Podczas głosowania nieobecni byli radni: Andrzej Królikowski, Marian Polański, Andrzej Potyra i Wojciech Wojtkiewicz.

Uchwała Nr VIII /46/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2004 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Projekt uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Technikum Handlowego w Barlinku przy ZSP Nr 2 w Barlinku ul. Jeziorna 8.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr VIII /47/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Technikum Handlowego w Barlinku przy ZSP Nr 2 w Barlinku ul. Jeziorna 8 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Podczas głosowania nieobecni byli radni: Marian Polański, Andrzej Potyra i Wojciech Wojtkiewicz.

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Barlinku.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni byli radni: Marian Polański, Andrzej Potyra i Wojciech Wojtkiewicz.

Uchwała Nr VIII /48/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Barlinku - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu przy ul. Strzeleckiej.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zapytał czy są pytania do projektu uchwały. Nikt pytań nie zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych, przeciw - 0,

wstrzymał się - 1 radny.

Podczas głosowania nieobecni byli radni: Marian Polański, Andrzej Potyra i Wojciech Wojtkiewicz.

Uchwała Nr VIII /49/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie nadania imienia Zespołowi szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu przy ul. Strzeleckiej

- stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany szczegółowego planu przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2003 rok.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zapytał

czy są pytania do projektu uchwały. Nikt pytań nie zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw - 0,

Nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr VIII /50/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zmiany szczegółowego planu przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2003 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw aktualizacji Statutu Powiatu.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zapytał

czy są pytania do projektu uchwały. Nikt pytań nie zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych, przeciw - 0,

wstrzymał się - 1 radny.

Uchwała Nr VIII /51/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 maja 2003 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw aktualizacji Statutu Powiatu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przekazywania dochodów ze sprzedaży odpadków użytkowych na dochody budżetu Powiatu.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że z projektu uchwały powinno się wyeliminować brukowiec, ponieważ jest to bardo poszukiwany i pełnowartościowy materiał, na który obecnie jest duże zapotrzebowanie. Jest to materiał odzyskiwany przy modernizacji dróg, chodników i obiektów mostowych, który w dalszym ciągu nadaje się do wykorzystania przy budowie dróg, dlatego nie należy się go pozbywać ze stanu Powiatowego Zarządu Dróg.

Jest to materiał bardzo kosztowny, jego cena wynosi powyżej 100 zł za 1 tonę.

Radny Mariusz Norsesowicz zapytał Dyrektora PZD w jakiej cenie sprzedawany jest brukowiec, a także zaproponował, by dokładnie zastanowić się czy taki materiał nie będzie potrzeby dla PZD.

Dyrektor PZD wyjaśnił, że PZD posiada około 200 ton brukowca, który jest składowany w bazie PKS , przy ul. Królewieckiej w Myśliborzu. W tej chwili, by sprzedać brukowiec należy ogłosić w prasie przetarg i dopiero można sprzedać. Ostatnio, gdy był sprzedawany brukowiec jego cena kształtowała się ok. 20 zł./tonę. W tej chwili w posiadaniu PZD jest około 200 ton brukowca.

Zdaniem dyrektora brukowiec tak samo jak odzyskane drewno przy modernizacji dróg i chodników powinien być sprzedawany chociażby ze względu na brak własnego placu do przechowywania tego materiału. Zapewnił, że dochody ze sprzedaży tych materiałów odzyskiwanych przy modernizacji dróg, chodników i obiektów mostowych będą wydatkowane wyłącznie na bieżące utrzymanie dróg powiatu myśliborskiego, co spowoduje zwiększenie nakładów na utrzymanie dróg powiatowych.

Dyrektor wyjaśnił, że nie jest to ten brukowiec tzw. kostka, który jest taki pożądany na rynku, to są tzw. kocie łby.

Radny Bolesław Bortnowski zapytał czy ponoszone są opłaty za magazynowanie brukowca na bazie PKS.

Dyrektor PZD wyjaśnił, że na razie PKS nie pobiera żadnych opłat za składowanie tego materiału, natomiast należy się spodziewać że w najbliższym czasie takie opłaty zostaną wprowadzone.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że projekt tej uchwały ma nieprawidłową podstawę prawną, ponieważ z treści jej wynika, że zostanie utworzony środek specjalny, który jest już utworzony. W związku a tą podstawą należało by tu również przedstawić roczny plan finansowy, tak stanowi przepis art. 21. Należy tę sprawę wyjaśnić.

Radca prawny Adam Wojciechowski zaproponował, żeby przyjąć projekt uchwały, a później po szczegółowym przeanalizowaniu podstawy prawnej zostanie ona skorygowana.

Radny Bolesław Bortnowski zaproponował, by projekt uchwały uzupełnić o § 5 o treści: sprzedaż lub przekazanie zgromadzonego brukowca może być dokonywane w zakresie stowarzyszeń.

Dyrektor PZD Antoni Paluch wyjaśnił, że sprzedając odzyskane materiały zwiększany jest środek specjalny dzięki temu jest więcej środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zaproponował, by zmienić treść uchwały o środku specjalnym pierwotnie podjętą dot. uzyskiwania dochodów z opłat za zajęcia pasa drogowego, gdyż nie można przyjmować kolejnej uchwały tworząc kolejny środek specjalny.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zaproponował, by radni z Barlinka wracając do domu pojechali przez Karsko, gdyż tam jedna z ulic, która jest wyłożona brukowcem.

Radny Andrzej Królikowski zaproponował odrzucić propozycję radnego Bortnowskiego odnośnie zapisu w projekcie uchwały dot. sprzedaży brukowca dla stowarzyszeń, mówiąc, że ogranicza to sprzedaż brukowca.

Kolejno zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zaproponował, by radca prawny wraz z dyrektorem PZD przeanalizowali podstawę prawną ww. projektu uchwały i po ustaleniach zapoznali z nią radnych, wówczas projekt uchwały zostanie przegłosowany.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz przystąpił do dalszej realizacji porządku posiedzenia.

Ad. 16

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zapytał

czy są pytania do projektu uchwały.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że jego zdaniem podstawa prawna ww. uchwały nie jest prawidłowa. Powołany został w projekcie uchwały art. 12,pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, który stanowi, ze do wyłącznego zadania rady powiatu należy uchwalenie budżetu powiatu. Budżet powiatu został już uchwalony, w tej chwili dokonujemy zmiany, a więc należy dobrać stosowny przepis o finansach publicznych.

Na wniosek radnego Wojciecha Wojtkiewicza ustalono, że radca prawny dokładnie zapozna się z podstawą prawną tego projektu uchwały i po dokonaniu analizy zastosuje odpowiedni przepis o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0,

Nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był radny Mieczysław Pyciak.

Uchwała Nr VIII /52/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

cd. Ad. 15

Dyrektor PZD Antoni Paluch wraz z radcą prawnym Adamem Wojciechowskim przeanalizowali zgłoszoną uwagę radnego Wojciecha Wojtkiewicza i zaproponowali wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wycofania projektu uchwały w sprawie przekazywania dochodów ze sprzedaży odpadków użytkowych na dochody budżetu Powiatu. Za głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.

Ad. 17

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zapytał zy są pytania do projektu uchwały.

Nikt pytań nie zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr VIII /53/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zapytał

czy są pytania do projektu uchwały.

Nikt pytań nie zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw - 1,

Wstrzymało się - 2 radnych.

Uchwała Nr VIII /54/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 19

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal zgłosił kandydaturę radnego Mariana Polańskiego na Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Radny Marian Polański wyraził zgodę w kandydowaniu.

Nikt uwag nie zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 13 radnych, przeciw - 1,

Wstrzymało się - 4 radnych. Radny Marian Polański nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr VIII /55/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 20

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zapytał czy są pytania do projektu uchwały.

Nikt pytań nie zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr VIII /56/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Powiatu Myśliborskiego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 21

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta Powiatu udzielił odpowiedzi na zadanie interpelacje i zapytania:

 • radnego W. Wojtkiewicza poinformował, że wszystkie kwestie związane z wykorzystaniem środków z funduszu pracy, udzielaniem pożyczek dla bezrobotnych i podawania ich do publicznej wiadomości będą przestrzegane zgodnie z wymogami ustawy.

Kolejno powiedział, że Wojewoda Zachodniopomorski nie uzasadnił dlaczego nie przyznał środków dla PCPR. Przysyła tylko decyzję niczym tego nie uzasadniając. Byłem osobiście u Pani Dyrektor Chmielewskiej, gdzie informowaliśmy gdzie i na co nam brakuje środków. Odbyło się spotkanie z Wojewodą Wziątkiem, potem z Wicewojewodą Sylwestrzakiem, na którym również sygnalizowaliśmy o brakujących środkach w poszczególnych jednostkach.

Odnośnie ogłaszania informacji nt. odbywających się konkursach na dyrektorów Starosta stwierdził, że jeżeli Rada uważa, że należy to ogłaszać w prasie lokalnej to tak zostanie uczynione. Problem ten zostanie przeanalizowany i podjęte zostaną stosowne decyzje.

Starosta powiedział, że bardzo szczegółowo i dokładnie staramy się wyjaśnić wszystkie zapytania i interpelacje. Jeżeli ktoś nie zgadza się z otrzymaną odpowiedzią to należy zwrócić się do Starosty, wówczas zostanie to ponownie rozpatrzone.

Odnośnie środków z PFRON- u do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne środki. Ciągle czekamy na środki z PFRON-u po to by te środki podzielić. Sprawa niewykorzystanych środków, że jeżeli trzeba to informacja ta zostanie przygotowana.

Jeżeli chodzi o węzły cieplne PEC to jak dobrze pamiętam w ubiegłej kadencji jak podchodzono to tej sprawy to przyłączenie Domu Dziecka w Dębnie i internatu do PEC miało kosztować po 60 tys. zł, natomiast przyłączenie PP-P w granicach 30-40 tys. zł. Znaczną tę część środków pokrył WFOŚ i GW, a tylko niewielka część tych środków pokryta została z budżetu tych jednostek.

Dyrektor PZD Pan Antoni Paluch ten odcinek drogi w Osinie został odwodniony na wniosek jednego mieszkańca. Urząd Gminy wydał zgodę na wybudowanie się w zaniżonym terenie, i tam właśnie zbierała się duża ilość wody. Został tam zbudowany ściek, studzienka kanalizacyjna, przejście kanalizy na drugą stroną. Dalej nie jest robione, ponieważ nie za zabudowań, jeżeli będą zabudowania wówczas będą wykonywane dalsze prace.

Starosta zaproponował, by sprawa ta dokładnie została zbadana i przedstawiona.

Kolejno poinformował, że w Wydziale Komunikacji w Barlinku są bardzo złe warunki lokalowe. W związku z tym, że przedłuża nam się kwestia dot. termo modernizacji internatu w Barlinku, niemożliwe jest na dzień dzisiejszy przeniesienie tego wydziału do internatu.

Bardzo ładny lokal znajduje się w Barlinku na ul. Sądowej, żeby realizując porozumienie z Gminą Barlinek przenieść tę filię na ul. Sądową. Wstępnie Burmistrz powiedział, że wyraża zgodę.

Radnego Wojciecha Wojtkiewicza poinformował, że odnoście pracowników, którzy pracują dodatkowo w innych jednostkach informacja taka zostanie przygotowana na piśmie.

Wniosek zgłoszony przez radnego Wojciecha Wojtkiewicza zgłoszony podczas omawiania inf. nt. stanu bezpieczeństwa publicznego dot. przeznaczenia środków finansowych na paliwo dla policji temat ten zostanie omówiony na posiedzeniu zarządu.

Ad. 22

Wolne wnioski.

W wolnych wnioskach głos zabrał radny Andrzej Potyra powiedział, że sprawa filii Wydziału Komunikacji w Barlinku powinna być jak najszybciej wyjaśniona, by zarówno pracownicy jak i mieszkańcy miast byli zadowoleni.

Kolejno zaproponował, by dla radnych powiatowych zaprenumerować „Wspólnotę”, ponieważ jest to dobra gazeta dla radnych, którzy na bieżąco powinni z niej korzystać.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zapytał czy wpłynęły do Wydziału Oświaty kandydatury na dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu.

Kolejno poprosił o wyjaśnienie na jakim etapie trwają prace nad opracowaniem powiatowego programu ochrony środowiska i powiatowego planu gospodarki odpadami.

Radny Ryszard Patkowski powiedział, że nie uzyskał dokładnej odpowiedzi na zadane pytanie dot. biblioteki powiatowej. Powiedział, że w treści porozumienia prowadzenia biblioteki powiatowej powinna być ujęta deklaracja burmistrza Myśliborza.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk radnego Andrzeja Potyrę poinformował, że Zarząd Powiatu zastanowi się nad kwestią prenumeraty „Wspólnoty” i zostanie udzielona odpowiedź.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski radnego Wojciecha Wojtkiewicza poinformował, że wpłynęła jedna oferta na stanowisko dyrektora ZSP nr 3 w Myśliborzu.

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Stanisław Chorabik poinformował, że w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca powiatowego programu ochrony środowiska i powiatowego planu gospodarki odpadami. Zgodnie z podpisaną umową na sporządzanie opracowań wykonawca zobowiązał się do przekazania projektu programu do dnia 5 września br. w celu konsultacji zawartych tam zapisów z zainteresowanymi samorządowcami gmin i powiatu. Aktualnie wykonawca jest na etapie zbierania materiałów ich analizy oraz przygotowywania wstępnego projektu. Termin uchwalenia przedmiotowych dokumentów określony został do 31 grudnia 2003 roku.

Badania jakości gleby i ziemi nie są wykonywane przez Starostę ze względu na brak możliwości finansowych i organizacyjnych.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia informowany jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Na koniec wypowiedzi stwierdził, że szczegółowej odpowiedzi udzieli radnemu W. Wojtkiewiczowi na piśmie.

Starosta udzielił odpowiedzi radnemu Ryszardowi Patkowskiemu, mówiąc że porozumienie z gminą Myślibórz zostało podpisane, i jest tam zawarty załącznik jakie s do zrealizowania zadania. Powiedział, że przyjmuje tą uwagę i będzie to brane pod uwagę.

Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Maria Żukrowska - Mróz powiedziała, że w związku z upływającą kadencja Rad społecznych powołanych przez radę powiatu należy powołać nowy skład rad społecznych przy SPZOZ-ach, poprosiła by radni określili ilość członków rad społecznych.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - z inf. Starosty dowiedzieliśmy się że zobowiązania szpitali ogółem wynosi 10.694 tys. zł, z analizy sprawozdań finansowych szpitali wynika że zobowiązania szpitala w Dębnie wynoszą ok. 6.100.000 zł, natomiast w Barlinku ok. 5.300.000 zł. daje to łączna kwotę ok. 11.400.000 zł. Poprosił Kierownik zdrowia, by wyjaśniła skąd wynika spadek zobowiązań szpitali.

Starosta przestawił propozycję składu rad społecznych w ilości 7 osób:

W Barlinku: 1 przedstawiciel Wojewody, 3 przedstawicieli gmin,

2 przedstawicieli rady Powiatu i Starosta lub przedstawiciel Starosty.

W Dębnie: 1 przedstawiciel Wojewody, 2 przedstawicieli gmin,

3 przedstawicieli Rady Powiatu i Starosta lub przedstawiciel Starosty.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie propozycji składu rad społecznych. W wyniku głosowania zaproponowany skład siedmioosobowy rad społecznych został przyjęty. Za przyjęciem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że informacje nt. zadłużenia szpitali przygotuje Kierownik wydziału zdrowia i przedłoży dla wszystkich radnych na piśmie.

Ad. 23

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zamknął obrady VIII sesji Rady Powiatu.

Protokołowała:

Janina Sidor

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-05-2004 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2004 09:44