herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr VII/2003


Protokół Nr VII/2003

Z posiedzenia VII Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 23 kwietnia 2003 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 2200.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia VII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych, zaproszonych gości. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do proponowanego wcześniej przesłanego radnym porządku obrad.

Wicestarosta Powiatu Andrzej Dobrowolski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004, na zadanie: modernizacja drogi powiatowej nr 11-102 w miejscowości Derczewo”.

Jest to zadanie oszacowane na kwotę 1.100.000 złotych, PZD chce przystąpić do przetargu, nie może tej inwestycji podzielić na II etapy, musi się to odbyć w I przetargu, natomiast na ten rok ma zabezpieczone środki na kwotę 3 tys. zł, aby mógł przystąpić do przetargu i ogłosić przetarg muszą być wykazane zobowiązania przyjęte przez Radę Powiatu na rok 2004.

Kierownik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Pan Szymon Prochera wyjaśnił, że sprawa drogi w Derczewie ze względów finansowych była rozbita na dwa etapy. Dzisiejszy projekt uchwały jest konsekwencją uchwalenia budżetu PZD. Wiąże się to z tym, że w planie finansowym PZD inwestycja ta została zaplanowana, jednakże ze względu na wielkość środków finansowych, która jest przeznaczana bezpośrednio na realizację zadań PZD znacznie przekracza zdolność finansową. Inwestycję tą odłożono na 2etapy. Pierwszy etap już prawie został zakończony, część została sfinansowana w ubiegłym roku, a część w kwocie 238.565 zł. tego pierwszego etapu zostanie sfinansowana ze środków budżetowych 2003 roku. Na zakończenie drugiego etapu jest potrzebna kwota 779.206 zł. którą planuje się sfinansować ze środków finansowych roku 2004. Aby można było rozpisać przetarg kwota ta musi być zabezpieczona lub Rada musi wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań tym roku z terminem realizacji w roku przyszłym. Dlatego chcemy żeby ten projekt uchwały został wprowadzony.

Radny Andrzej Potyra - na komisjach omawialiśmy projekt Uchwały w sprawie WPI, są tam złożone inwestycje i kwoty do nich przypisane. Czy to prawda, że to co jest wpisane na dany rok to jest wszystko do realizacji.

Jeżeli tak to ja również mam wnioski, które złoże podczas omawiania projektu uchwały w sprawie WPI.

Radny Mariusz Norsesowicz złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 14 - podjęcie uchwały w sprawie likwidacji ZSP Nr 1 im. Boh. Westerplatte w Myśliborzu, ul. Armii Polskiej Nr 13.

Wniosek umotywował tym, że do dnia dzisiejszego radni powiatowi nie mają konkretnie informacji na temat wykorzystania bazy pozostającej po ZSP nr 1w Myśliborzu, nie zostały przedstawione porozumienia lub umowy pisemne dot. wykorzystania obiektu w Myśliborzu, ul. Armii Polskiej 13 począwszy od 1.09.03 rok.

Kolejno radny Wojciech Wojtkiewicz złożył dwa wnioski:

 1. o wycofanie z porządku obrad pkt. 19 - projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego. Uzasadnił tym, że projekt ten wymaga dopracowania, mianowicie w uchwale tej zaplanowano środki na inwestycje w placówkach opiekuńczo wychowawczych, należących do powiatu. W niektórych placówkach środki zaplanowane w tej uchwale są dużo niższe niż to wynika z opracowanych programów dostosowania tych jednostek do standardów świadczonych usług. Dotyczy to m.in. MOW w Renicach, gdzie zaplanowano środki w dużo mniejszej wysokości, aniżeli będą niezbędne do dostosowania tej placówki do standardów.

Kolejna uwaga, jak wczytamy się w treść uchwały to okazuje się, że chcemy wydawać środki w tej chwili na zieleń przy DPS , po to by za dwa lata dobudowywać skrzydło i ta zieleń zostanie zniszczona.

 1. Zaproponował przeniesienie pkt. 6 dot. udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu do pkt. 14, po to, by wcześniej omówić inf. wszystkich placówek, które na dzisiejszej sesji składają swoje sprawozdania.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski udzielił wyjaśnień na temat propozycji wyprowadzenia z porządku obrad punktu 14 i 19, mówiąc, że na temat reorganizacji sieci poświęciliśmy sporo czasu, radni otrzymali również informacje na jakim etapie są ustalenia z gminą Myślibórz, jesteśmy po rozmowach z Burmistrzem Myśliborza, który wyraził gotowość przejęcia budynku po LO na ul. Armii Polskiej na potrzeby gimnazjalne, łącznie z działką

Jeżeli chodzi o punkt 19 to też głęboko dyskutowaliśmy. Nikt nie mówił, że ten projekt wieloletniego programu jest doskonały, tak nie jest i każdy ma tego świadomość, natomiast przyjęcie go na dzisiejszej sesji da nam możliwość zabiegania o środki z zewnątrz, nie przyjęcie tego dokumentu od razu stawia nas na pozycji straconej, nie mamy żadnych możliwości ubiegania się o jakiekolwiek środki bez tego dokumentu. W trakcie realizacji programu moiżna będzie dokonywać zmian.

Radny Bolesław Bortnowski stwierdził że Wicestarosta za ostro stawia sprawy. Nikt nie chce przeszkadzać w działalności, chcę tylko wiedzieć czy przesunięcie przyjęcia uchwały w miesiącu maju cokolwiek blokuje, bo jeżeli tak, to należy tę uchwałę przyjąć.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - moją intencją nie jest blokowanie pozyskiwania środków z zewnątrz, ale chodzi o to żeby materiały, które się opracowuje, były opracowywane rzetelnie. Przedłożony Radzie Wieloletni Program Inwestycyjny jest dokumentem kompletnie nieprzygotowanym, dokument ten nadaje się do kosza.

Radny Mariusz Norsesowicz - wniosek mój o wycofanie z porządku obrad pkt. 14 , nie świadczy o tym, że moją intencją jest ażeby tutaj wstrzymywać jakikolwiek prace Rady, moją intencją jest to abyśmy pracowali na normalnych zasadach współpracy. Jeżeli są czynione pewne uzgodnienia pomiędzy Zarządem Powiatu, a Burmistrzem MiG Myślibórz, to należy przedstawić Radzie na piśmie pewne uzgodnienia porozumienia, które zostały zawarte.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego o utrzymanie porządku obrad zaproponowanego radnym, ponieważ dzisiejsza sesja jest sesją podsumowującą prace Zarządu Powiatu I kadencji, rozliczmy się z wyk. budżetu za 2002 rok. Poprosił również o uwzględnienie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na modernizację drogi w Derczewie.

Jeżeli chodzi o wycofanie z porządku obrad punktu 14 - Starosta wyjaśnił, że wszystkie kwestie dot. tego tematu zostały omówione z radą rodziców i nauczycielami tej szkoły.

Z Burmistrzem MiG Myślibórz zostały ustalone kwestie przejęcia budynku po LO przy ul. Armii Polskiej.

Jeśli chodzi o wycofanie pkt. 19 z porządku obrad wyjaśnił, że pewne uwagi zgłaszane na posiedzeniach stałych komisji zostały naniesione, dlatego też nie widzi potrzeby wycofania tego punktu z porządku obrad.

Radnego Potyrę poinformował, że w wieloletnim programie inwestycyjnym ul. Szosowa w Barlinku została ujęta jako inwestycja w roku 2005. Jeżeli tylko będą środki wszystkie te zadania będą realizowane.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie kolejno zgłoszonych wniosków:

 1. wniosek dot. wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004, na zadanie: ”modernizacja drogi powiatowej nr 11-102 w miejscowości Derczewo”.

Za wnioskiem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Wniosek został przyjęty.

 1. wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 14.

Za wnioskiem głosowało - 3 radnych, przeciw - 12, wstrzymało się - 3 radnych. Wniosek został oddalony.

3) wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 19.

Za wnioskiem głosowało - 4 radnych, przeciw - 13, wstrzymał się - 1 radny. Wniosek został oddalony.

 1. wniosek o przeniesienie punktu 6 do pkt. 14.

Za wnioskiem głosowało - 6 radnych, przeciw - 12, nikt się nie wstrzymał. Wniosek został oddalony.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2. Uwagi do porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.

 2. Interpelacje i zapytania.

 3. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2002 rok:

 1. ocena sprawozdania z wykonania budżetu i ocena wykonania budżetu powiatu myśliborskiego za 2002 rok.

 2. Opinia RIO w Szczecinie w sprawie sprawozdnaia Zarządu Powiatu w Myśłiborzu z wykonania budżetu w 2002 roku,

 3. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok,

 4. Opinia RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myśliborskiego dot. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w 2002 roku,

 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

 1. Informacja o funkcjonowaniu DPS dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2002 roku.

 2. Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Barlinku.

 3. Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Dębnie.

 4. Informacja z działalności PCPR w Myśliborzu za 2002 rok.

 5. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 6. Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu.

 7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie likwidacji ZSP Nr 1 w Myśliborzu, ul. Armii Polskiej nr 13.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Technikum Gastronomicznego w Myśliborzu.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Zasadniczej szkoły Zawodowej w Rowie.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 rok.

 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.

 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004, na zadanie: ”modernizacja drogi powiatowej nr 11-102 w miejscowości Derczewo”.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 17. Wnioski i oświadczenia radnych.

24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z VI posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami dzisiejszej sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał czy są inne wnioski.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił wniosek o odczytanie drugiej części protokołu, ponieważ jeszcze w dniu wczorajszym były nanoszone poprawki, a więc protokół nie był jeszcze gotowy.

Pracownica Biura Obsługi Rady wyjaśniła, że nieprawdą jest, że w dniu wczorajszym protokół nie był jeszcze gotowy, ponieważ protokół został napisany już dawno, natomiast w dniu wczorajszym przygotowując się do dzisiejszej sesji wzięła protokół i jeszcze raz postanowiła go przejrzeć i wówczas wyłapała pewne błędny pisarskie. Radny Wojciech Wojtkiewicz w dniu wczorajszym po przeczytaniu protokołu powiedział, że nie ma większych uwag, oprócz tego dwóch poprawek pisarskich. Zapytał również czy w protokole została ujęta wypowiedź dyrektora SPZOZ Barlinek dot. podpisanych kontraktów z lekarzami, po moim zapewnieniu, że jest to zapisane radny Wojciech Wojtkiewicz opuścił biuro.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku radnego Wojciecha Wojtkiewicza. Za wnioskiem głosowało - 4 radnych, przeciw - 14 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Wniosek został oddalony.

Kolejno Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad VI sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad V sesji Rady Powiatu głosowało - 14 radnych, przeciw - 4 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 4

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że radnym dość wcześniej zostało przesłane sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu, w związku z tym zapytał czy zachodzi potrzeba odczytania tego sprawozdania, czy wystarczy je tylko omówić.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, zapytał kto z radnych jest za omówieniem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. Za omawianiem sprawozdania głosowało -12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 6 radnych.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk omówił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu, według załącznika do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

Radny Bolesław Bortnowski poprosił o wyjaśnienie następujących kwestii:

 • Zarząd Powiatu rozpatrzył podanie Pana Kazimierza Piekarczykazam,. w Renicach w sprawie wyceny i sprzedaży zajmowanego mieszkania znajdującego się na terenie MOW w Renicach. Postanowił rozważyć propozycję , by przygotować cały obiekt do sprzedaży. Radny zapytał czy może odbyć się taka sprzedaż , wydzielenia jednego budynku.

 • na jednej z poprzednich sesji Starosta zapewniał wszystkich radnych, że żadne decyzje nie zostaną podjęte bez zgody rady odnośnie dofinansowania kwartalnika ” Z biegiem myśli”. Teraz Starosta zmienił decyzję i na posiedzeniu Zarządu uznał wniosek o dofinansowanie tego kwartalnika za zasadny.

W związku z taką podjętą decyzję przez zarząd zaproponował, by zobowiązać Redakcję „Z biegiem myśli” do ogłaszania materiałów dotyczących sesji Rady Powiatu.

 • dlaczego Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Związku Kombatantów - Koło Myślibórz o pomoc finansową na odnowę Pomnika. Zapytał jaka to miała być pomoc, w jakiej kwocie.

 • dlaczego Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o dofinansowanie wyjazdu dwóch uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej w Myśliborzu w kwocie 2.000 złotych, natomiast dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tańca ”Uśmiechy „ środki na wsparcie finansowe nie zostały przydzielone.

 • Zarząd zapoznał się z listem protestujących Zarządu Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SPZOZ w Dębnie.

Zapytał w jakim momencie pielęgniarki te wycofały się z zakładanych przeciwko dyrektorowi zarzutów. List ten datowany był z końca marca, Komisja Zdrowia odbywała swoje posiedzenie na początku kwietnia i nie została zapoznana z tym listem. Poprosił o wyjaśnienie.

 • wnioskuje o zobowiązanie Starosty podawania informacji w sprawozdaniu z Zarządu o skutkach finansowych podjętych decyzji przez Zarząd. Do tej pory jest traktowanie wybiórcze radnych.

 • nie ma obowiązku wg. ustawy utworzenia własnego biuletynu informacji publicznej, jest obowiązek przekazywania własnych materiałów do BIP utworzonego centralnie.

Postawił wniosek o zlecenie dla Komisji Rewizyjnej zbadania sprawy utworzenia BIP i zlecenia prowadzenia firmie ALFA. Zapytał ilu było kandydatów, czy był ogłoszony przetarg.

 • z związku z przedstawionymi przez zespół kontrolujący wnioskami po dokonanej kontroli w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie i stwierdzeniu nieprawidłowości, zaproponował, by wnioski te omówić na posiedzeniu Komisji Zdrowia.

 • wnioskuję o poszanowanie podstawowych zasad praw i obowiązków radnego. Radny ma prawo zgłosić zastrzeżenia do protokołu z sesji lub komisji. Przegłosowanie zastrzeżeń jest niewłaściwe, gdyż można przegłosować różne uchybienia.

 • Wniosek o przedstawienie radnym jaka część % i kwotowa średniej płacy nauczycieli wynika z podjętych decyzji Zarządu lub uchwał Rady Powiatu.

Radny Józef Getman powiedział, że w dniu 26 lutego br. Zarząd Powiatu przyjął projekt porozumienia na powierzenie zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej - poprosił o dostarczenie kserokopii tego porozumienia w celu zapoznania radnych.

9.04 br. Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami kontroli P P-P w Dębnie i omówił stwierdzone nieprawidłowości, a także z wynikami kontroli SPZOZ w Dębnie.

Kto posiada materiał z kontroli celem zapoznania. Czy odbyło się posiedzenie wyjazdowe.

W dniu 9.04 br. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Kierownika Wydziału Oświaty dot. etatyzacji administracji oraz obsługi szkół i placówek o 2,5 etatu i pozytywnie go zaopiniował. Zapytał jakich placówek to dot. oraz ilości etatu.

W dniu 16.04 Zarząd przyjął programy oszczędnościowe szpitali. Poprosił o zapoznanie na piśmie z programem oszczędnościowym obu szpitali.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w dniu 26

lutego br. Zarząd Powiatu rozpatrywał wniosek Wydziału Oświaty w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu na okres od 1.03 - 31.08 br. Panu Kazimierzowi Basterowi. Zapytał gdzie zamieszczono informacje o odbywającym się konkursie.

Kolejno poprosił o podanie nazwiska osoby, której zostało przedłużone powierzenie stanowiska dyrektora ZSP nr 1 w Dębnie. Dlaczego taką decyzję podjęto, skoro po raz drugi tej osobie przedłuża się umowę.

Zapytał w jaki sposób skalkulowano kwotę 15 zł za wynajem sali lekcyjnej.

W dn. 26 lutego br. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego dot. zobowiązania Zarządu do comiesięcznych kontroli wykonania programu oszczędnościowego w szpitalach powiatowych. Zarząd pozytywnie ustosunkował się do tego wniosku. Radny zapytał, czy Zarząd przejął funkcję dyrektora szpitala w zakresie pilotowania tego programu.

W ZSP Nr 1 w Barlinku przyznano kwotę 168.234 zł. na modernizację kotłowni. Zapytał ile rat już zapłacono, ile zostało do spłacenia

Radny Mariusz Norsesowicz -powiedział, że w dniu 26.02 br.

Zarząd zatwierdził przyznanie dodatków motywacyjnych na okres od 1.03. - 31.08 br. dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokościach od 10% - do 20%. W jednym przypadku postanowiono nie przyznać dodatku motywacyjnego ze względu na uchybienia w pracy placówki. Zapytał jakiej to dot. placówki.

W dniu 5.03 negatywnie został rozpatrzony wniosek UMiG w Myśliborzu o zabezpieczenie środków finansowych na modernizację kotłowni w ZSP Nr 1 w Myśliborzu. Radny zapytał z jaką datą został napisany ten wniosek i z jaką datą wpłynął do Zarządu.

Radny Andrzej Potyra - odnośnie dofinansowania kwartalnika „Z biegiem myśli” wystąpiono do wójtów i burmistrzów o wsparcie finansowe , czy jest już jakiś odzew od wójtów i burmistrzów.

W dniu 12.03 zarząd rozpatrzył wniosek o ZSP nr 2 w Myśliborzu z o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie majątku tj. stołów ślusarskich i stolarskich dla ZSP nr 1 w Barlinku - zarząd wniosek zaopiniował pozytywnie. Radny zapytał czy stoły te zostały już przekazane dla ZSP nr 1 w Barlinku.

W dniu 2.04 zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie utworzenia Technikum Handlowego w Barlinku. Radny zapytał w jakim Zespole szkół to technikum zostanie utworzone.

Kolejno poprosił o bliższe zapoznanie radnych z funkcjonowaniem biuletynu informacji publicznej.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz ogłosił 30 minut przerwy.

Po przerwie Starosta udzielił odpowiedzi na zadane pytania;

 • w MOW w Renicach mieszka w obiekcie w którym są 4 mieszkania , trzy garaże i sala do tenisa stołowego. Obiekt ten obecnie jest nie użytkowany. Mieszka tylko 1 emerytowany nauczyciel, który zgłosił że chce to mieszkanie wykupić. Byliśmy tam dwukrotnie, zaproponowaliśmy mu mieszkanie w Burskie szkolne, nie wyraził na to zgody. Prowadzone były rozmowy z dyrektorem MOW w Renicach i doszliśmy do wniosku, że ten obiekt jest zbędny dla MO w Renicach. W związku z tym zleciłem służbom geodezyjnym o przygotowanie materiałów niezbędnych do przedłożenia radzie.

 • Kwartalnik ”Z biegiem myśli” nie dofinansowaliśmy z tym że wystosowane zostanie pismo do wójtów i burmistrzów z prośbą o dofinansowanie tego kwartalnika. Prosili mnie o to nauczyciele że jest to jedyne czasopismo z którego można czerpać zbędne kwestie na lekcjach.

 • Do zarządu wpływa bardzo dużo pism o dofinansowanie. Tłumaczymy tym że w budżecie brakuje środków finansowych i stąd też negatywna odpowiedź dla Związku Kombatantów w Myśliborzu.

 • Zarząd postanowił dofinansować wyjazd dwóch uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej w Myśliborzu na finał X Concours de piano - Milosz Magin w Paryżu, ponieważ uczennice te są bardzo utalentowane. Dla Zespołu tanecznego Uśmiechy zarząd podjął decyzję że rozpatrzy ten wniosek w II półroczu br.

 • List pielęgniarek i położnych został wycofany już po posiedzeniu Komisji Zdrowia, i w dalszym ciągu trwają dyskusje w tej kwestii na tematy oszczędnościowe tego szpitale.

 • Odbyliśmy wyjazdowy zarząd do szpitala w Dębnie , spotkaliśmy się z ordynatorami, omówiliśmy wyniki kontroli, omówiliśmy program oszczędnościowy.

Sekretarz Powiatu wyjaśnił, że obowiązek posiadania przez samorząd powiatowy wynika z ustawy o informacji publicznej roku 2001. Zacytował Art.4 tej ustawy ust. 1 pkt. 4 wyjaśnia, ze jest obowiązek , i art. 9 ust. 2.

Starostwo powiatowe zawarło umowę z firmą Alfa dlatego że jest to jedna z firm, która zajmuje się w 60-70% na terenie woj. zachodn. m.in. nasze wszystkie gminy mają podpisane umowy z Myślibórz, Barlinek i Dębno. Umowa opiewa na kwotę 3.000 złotych jednorazowa opłata tj. za stronę internetową BIP.

Strona BIP tam będą m. in. takie informacje jak: oświadczenia majątkowe . Od 1 lipca musi taka strona istnieć. Na bieżąco raz w miesiącu opłata będzie wynosić 250 zł.

Starosta - wnioski kom. Zdrowia Rada przyjęła więc zarząd jest zobowiązany do realizacji, w związku z tym zarząd podczas analizy programów oszczędnościowych wypracował dodatkowe wnioski, które zostały przekazane dyrektorom szpitali.

Zasugerowaliśmy dyrektorom by rozważyli czy nie warto stworzenia jednego szpitala. Ze względu na koszty osobowe.

Program oszczędnościowy będzie analizowany na posiedzeniu kom. Zdrowia.

 • dodatki specjalne dla dyr. Szkół wynikają z karty nauczyciela. Rada powiatu I kadencji opracowała i przyjęła regulamin wynagradzania nauczycieli. Tak więc przydział tych dodatków motyw. Wynika z tego regulaminu.

Nie przyznanie dodatku motywacyjnego dot. ZSP nr 3 w Myśliborzu.

 • projekt porozumienia jest w starostwie i zostanie przekazany dla radnych.

 • Jeśli chodzi o wnioski PP-P w Dębnie pokontrolne - są do wglądu w Referacie ds. Kontroli w starostwie. Nie było tam znacznych uchybień, tylko drobne niedociągnięcia finansowe.

 • Zmniejszenie etatów w poszczególnych naszych placówkach - dot. to wszystkich placówek za wyjątkiem ZSP nr 1 w Dębnie, który już i tak ma bardzo okrojoną kadrę. Liczbę etatów.

 • Konkurs na dyr. DWD - ogłoszony został i był dostępny dla nauczycieli, i w starostwie. Ogłoszony został na tablicy ogłoszeń. Nikt nie zgłosił się do konkursu,

 • Zarówno Zarząd jak i wydział oświaty dość wysoko ocenia pracę dyrektora ZSP nr 1 w Dębnie dlatego też kierownictwo oświaty wystąpił z wnioskiem do Zarządu o przeanalizowanie przedłużenia dyrektorowi jego obowiązków. Zarząd przychylił się do tego wniosku. Wniosek został wysłany do Kuratorium Oświaty celem zaopiniowania. Rad pedagogiczne tej szkoły jednogłośnie zaopiniowała ten wniosek.

 • Wynajem sali w ZSP w Barlinku - wynika z kalkulacji, którą przedłożył dyrektor i wynegocjował to z tym który chce wynajmować. Zgodziliśmy się na kwotę 12 zł za salę, a za salę informatyczną 20 zł.

 • Kotłownia - został odo spłaty 2 lata ten rok był bardzo trudny, płacimy za olej - dziurawe okna. Zapisane było w wieloletnim programie modernizacja okien.

 • Jeśli chodzi o modernizację kotłowni w ZSP Nr 1 w Myśliborzu, zawarta została umowa z Zarządem Mig Myślibórz. W porozumieniu tym zostało zawarte że 30 tys. należy zapłacić w 2002 roku i ta suma została zapłacona, pozostałą część 130 tys. w trakcie rozmów z burmistrzem dot. przekazania obiektu oświadczył że te 130 tys. zapłaci. Podczas uzgodnień z Burmistrzem Myśliborza rozmawialiby żeby ten obiekt który dzierżawi w tej chwili przy ul. Klasztornej - przekazać dla Pana Burmistrza natomiast obiekt w którym obecnie jest ZSP nr 1 wydzierżawić na długi okres czasu.

 • „Z biegiem myśli” - nie jest pewien czy redaktor naczelny napisał taką prośbą do burmistrzów i wójtów także nie wiem czy będzie jakiś odzew.

 • Technikum Handlowe będzie się mieścić a ZSP nr 2

Żmijewski wyjaśnił - w ZSP nr 2 w Myśliborzu była pracownia stolarsko -ślusarsko. Dyr. ZSP nr 1 w Barlinku zwrócił się z prośbą o przekazanie tych stołów.

Radny Bolesław Bortnowski - nakłady finansowe na Uśmiechy poprosił o dokładne wyjaśnienie

Pytałem się również czy BIP jest zgodne z zamówieniami publicznymi, Ilu było oferentów.

3) również o wyjaśnienie sprawy dot. dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych.

Starosta wyjaśnił - Zespół „Uśmiechy” będzie analizowany przez Zarząd jeśli chodzi o dofinansowanie w II półroczu br. po zrealizowania I półroczu.

Na dzień dzisiejszy do 3 tys. EURO nie obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych Ten akurat moment nie przekracza 3 tys. EURO.

 • na podstawie karty nauczyciela i ustawy o systemie oświaty opracowany został przez radę powiatu regulamin wynagradzania nauczycieli. W każdej chwil regulamin można zmienić.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zaproponował, by Kierownik Wydz. Oświaty przedstawił tą część regulaminu w której jest mowa o warunkach przyznania dodatku motywacyjnego. Mam przed sobą rozporządzenia Min. Edukacji z 29 grudnia 2000 roku i zacytował par. 2 tego rozporządzenia.

Radny Mariusz Norsesowicz zapytał jaką datę nosi wniosek UMiG o zabezpieczenie środków finansowych na modernizację kotłowni i jaka jest data wpływu tego wniosku do Starostwa.

Radny Józef Getman poinformował, że Komisja Oświaty w dn. 10 marca dok. wizytacji placówek ZSP w Smolnicy, PPP Dębno oraz ZSP nr 1 . Za całokształt pracy i zaangażowanie, utrzymania tego obiektu Zespołu, Pani dyrektor otrzymała najwyższą ocenę. Komisja Oświaty poparła wniosek Kierownika Wydz. Oświaty w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZSP n1 w Dębnie.

Starosta Powiatu wyjaśnił, że Pan Sekretarz w czasie przerwy spojrzy na datę wpływu pisma z UmiG w Myśliborzu.

Odnośnie wypowiedzi radnego W. Wojtkiewicza Starosta wyjaśnił, że to co pan radny przeczytał to dot. placówek rządowych. Każda gmina i powiat może mieć całkowite odmienne ustalenia w regulaminie wynagradzania. W czasie przerwy Kierownik Żmijewski przyniesie regulamin i odczyta to o co prosił radny Wojtkiewicz.

Ad. 5

Interpelacje.

Głos zabrał radny Wojciech Wojtkiewicz, który poruszył następujące sprawy:

 1. w podjętej przez Radę Powiatu I kadencji uchwale budżetowej Rada Powiatu zatwierdziła plan finansowy z administracji rządowej za rok 2002 stanowiący załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu. W przepisach art. 136 ust.1 ustawy o finansach publicznych wynika, że Zarząd Powiatu przedstawia Radzie powiatu sprawozdanie z wyk. budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Na stronie 24 sprawozdania z wyk. budżetu w załączniku nr 5 jest tabela dot. wykonania wydatków budżetu pow. myśl. Za rok 2002. Szczegółowość tego załącznika nr 5 określona jest do działu i rozdziału , natomiast w planie finansowym z zakresu adm. rządowej określony jest do działu, rozdziału i paragrafu.

Zapytał czy załącznik nr 5, w którym nie uwzględniono paragrafów wyczerpuje obowiązek wynikający z art. 136, ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 1. dlaczego utrudnia się dostęp do protokółów z kontroli. Parę razy byłem w referacie kontroli, nie wszystkich protokółów można uzyskać do wglądu. Ustawa o inf. publicznej zapewnia takie prawo dla każdego obywatela. Na jakiej podstawie prawnej tak się dzieje.

 2. na zadawane podczas sesji pytania radni nie otrzymują odpowiedzi. Zarówno statut powiatu jak i ustawa ustrojowa stanowi o tym, że odpowiedzi na zadawane pytania są udzielane podczas obrad sesji ustnie lub pisemnie. Z szeregu pytań ostatnio zadanych nie otrzymałem odpowiedzi. Na jakiej podstawie prawnej są nie udzielane odpowiedzi na zapytania.

 3. poinformował, że posiada decyzję wydaną przez PUP w Myśliborzu wydaną w 2002 roku. W decyzji tej przywołuje się przepisy, które nie dotyczą danej sprawy. Każda decyzja administracyjna kierowana jest do danej osoby i jest to indywidualny akt. Z decyzji, którą posiadam wynika, że decyzje te są opracowywane w sposób sztampowy i są powielane. Z decyzji tej można wysnuć wniosek że w powiecie myśliborskim nasila się bezrobocie spowodowane zwalnianiem osób zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego. Przywołany jest tu art. 27, ust. 1. pkt.5 ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu, który dot. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Poprosił o wyjaśnienie.

 4. Poprosił by starosta przedstawił sprawę dot. użytkowania dwóch działek w Myśliborzu znajdujących się naprzeciwko US o nr. 404/5 404/6. Z wypisu ewidencji gruntów oraz z wyroku Sądu Najwyższego wynika, że od 21 kwietnia 1999 roku właścicielem tych dwóch działek jest Skarb Państwa a władającym jest Starostwo Powiatowe. Przez okres od 21 kwietnia 99 r. do dnia dzisiejszego osoba, która nie jest właścicielem tych działek użytkuje te działki wydzierżawiając je dla podmiotu gospodarczego. Zapytał jakie czynności podjął starosta Jan Baranowicz ww. wymienionej nieruchomości od roku 1999. Czy nieruchomość ta jest wydzierżawiana, jeżeli była wydzierżawiana to ile wynosi czynsz dzierżawy.

 5. podczas jednej z sesji ubiegłej kadencji rozpatrywana była skarga na Wicestarostę Chojnackiego . z informacji która przedstawił ówczesny Wicestarosta wynikało, że samochody te były rejestrowane na podst. Dokumentów autentycznych niemożliwych do sprawdzenia. Z posiadanych przez mnie informacji wynika, że pan Chojnacki wprowadził radę w błąd, ponieważ wynika, że autentyczność tych dokumentów była możliwa do sprawdzenia dla każdego przeciętnego obywatela. Nie tylko okrągła pieczęć była fałszywa ale także pieczątki oddziałów gdzie były dokonywane odprawy. Zapytał czy zakończone zostało już dochodzenie przez organy ścigania, czy wszystkie przypadki rejestracji samochodów nielegalnie sprowadzonych były rozpatrywane u jednej osoby, czy ta osoba w dalszym ciągu pracuje i czy wyciągnięto wobec niej konsekwencje.

 6. w dniu 10 lipca ub. roku wpłynął wniosek dyr, ZSP nr 1 w Myśliborzu do Zarządu Powiatu dot. przyznania środków na remont szatni. Zapytał czym się Zarząd kierował przyznając te środki, ponieważ w przyszłości planuje się przenieść ten ZSP do ZSP nr 2 w Myśliborzu.

 7. Z protokołu kontroli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie wynika, że wzrosły koszty ogrzewania pomieszczeń tej jednostki. Powiedział, że poprzedni Starosta Jan Baranowicz będąc członkiem Rady Nadzorczej PEC w Dębnie spowodował, że Rada Powiatu podjęła uchwałę o podłączeniu jednostek podległych Starostwu w Dębnie do PEC.

Poprosił, by przedstawiono jak kształtują się obecne koszty ogrzewania wszystkich jednostek w stosunku do poprzednich

 1. odnośnie uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej na 2002 rok - zapytał dlaczego Zarząd Powiatu nie wykonuje uchwał, które podejmuje Rada Powiatu. Chodzi konkretnie o zabezpieczenie środków na remonty szkół.

Radny Andrzej Potyra - poprosił Kierownika Wydziału Oświaty o wyjaśnienie jak wygląda sprawa zapłaty nauczycielom za udział w maturze na terenie pow. myśliborskiego.

Kolejno zapytał starostę, czy będzie brał udział w sesji Rady

Miejskiej w Barlinku która odbędzie się jutro, po to by przedstawić stanowisko Rady Powiatu w sprawie sieci szkół w ponadgimnazjalnych w mieście Barlinek.

Powiedział, że samorządy gminne utrzymują kontakt z samorządami zagranicznymi, w związku z tym zaproponował, by przemyśleć sprawę wysłania z taką delegacją powiatowego radnego, by reprezentował władze powiatowe.

Radny Bolesław Bortnowski poinformował, że Rada Miejska

Barlinku wystąpiła do MEN w sprawie prowadzenia LO na ul. Leśnej. Zapytał czy dla Zarządu Powiatu znana jest odpowiedź MEN-u w tej sprawie, a także czy nastąpiła zmiana koncepcji funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Barlinka.

Radny Mariusz Norsesowicz złożył na piśmie wniosek o

ujawnienie w formie pisemnej do wiadomości publicznej wynagrodzeń otrzymywanych przez wszystkich członków poprzedniego Zarządu powiatu myśliborskiego w latach 1999 - 2002 z wyszczególnieniem: wynagrodzeń ze stosunku pracy, diet, zwrotu kosztów podróży, nagród itp. Wniosek ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolejno poprosił o wyjaśnienie, czy dokonywane były przez Zarząd Powiatu lub Starostę umorzenia zaległości. Jeżeli tak to jakie.

Dyrektor ZSP nr 1 w Myśliborzu Pan Henryk Filipowicz - odniósł się do artykułu w Myśliborskich Wieściach nr 5 „Z ław opozycji” gdzie zostały opublikowane pytania do Kierownika Wydziału Oświaty. Artykuł ten nie został podpisany, dlatego uważa, że ten kto napisał ten artykuł, a nie podpisał się jest po prostu tchórzem.

Kolejno udzielił wyjaśnień mówiąc:

- szkoła odzieżowa w takich warunkach w jakich teraz funkcjonuje nie powinna funkcjonować, ponieważ nie ma tam spełnianych podstawowych warunków BHP. Przepisy o bezpieczeństwie higieny pracy są wyraźne tj. z 1997 roku dz. U 120 wyraźnie określa jakie muszą być spełnione wymogi. Po pierwsze jest to dydaktyczne pomieszczenie umieszczone poniżej poziomu gruntu, brak wietrzenia naturalnego, wysokość pomieszczenia tj. 2,21, maleńkie 4 okna światła dziennego nie ma, przez cały czas przebiegu praktyk musi być oświetlenie sztuczne, duża wilgotność, brak pozwolenia na funkcjonowanie tej pracowni, przede wszystkim PIP, Sanepidu, Zakładu Energetycznego i tutaj mogą powstać pytania dlaczego ta pracownia funkcjonowała. Otóż w 1991 roku kiedy „Koral” był likwidowany, a była to szkoła przyzakładowa trzy klasy musiały być w połowie roku w styczniu pożegnane. Coś trzeba było z tymi klasami zrobić: stanąłem do przetargu wygrałem i w ten sposób do dnia dzisiejszego ta szkoła funkcjonuje. Proponował dwa lata temu na przeniesienie tej szkoły do Bursy Szkolnej, ale w tej chwili rynek jest nasycony więc zawód ten nie jest zapotrzebowany. Był okres że wystąpił problem z naborem.

 • czy ustalony czynsz dzierżawny w wysokości 15 złotych za jedną godzinę wynajmu pomieszczeń szkoły pokrywa koszty utrzymania obiektu na czas wynajmu. Rzeczywiście od dwóch lat kole to w oczy, bo tę placówkę powołał mój syn. To nie jest tak że cała placówka jest wydzierżawiana to jest jedno pomieszczenie. Nie cały, obiekt tylko 1 pomieszczenie.

Dzisiaj szkoły całymi po południami świecą pustkami, dlatego znalezienie najemcy to jest sukces.

Szkoła nie ponosi w związku z tym ogromnych kosztów, koszt oświetlania pomieszczenia w ciągu miesiąca wynosi około 1,20 zł.

Szkoła ta nie będzie już funkcjonować od września br. Ponieważ znalazła sobie inne lokum za 10 zł za godzinę i te pieniądze nie będą wpływać do kasy starostwa.

 • ile osób spokrewnionych pracuje w ZSP i dlaczego akceptowano naruszenie art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych. Dyrektor szkoły nie jest pracownikiem samorządu. W związku z tym mam prawo zatrudniać. Pracuje córka, która prowadzi zajęcia psychospołeczne, żona , która bezpośrednio podlega wicedyrektorowi. Od 99 roku kiedy żona przyszła do pracy NIK badał tę zależność i nie znaleziono żadnych uchybień.

 • Jeżeli chodzi o przeniesienia między paragrafami to dyrektorzy mają uprawnienia do przeniesień, natomiast jeżeli chodzi między rozdziałami to przesunięć dokonuje Zarząd Powiatu.

 • Jakie pomoce naukowe zostały zakupione do tej szkoły w 2001 roku za 16 tys - poinformował, że zakupiliśmy za 32 tys. i jeśli kogoś interesuje bliżej co zostało zakupione za tę kwotę to zaprasza do siebie.

Radny Wojciech Wojtkiewicz wyjaśnił, że ten artykuł w

Myśliborskich Wieściach to nie jest anonimowy artykuł te wszystkie pytania były przedmiotem pisemnej interpelacji na poprzedniej sesji.

Stwierdził, że dyrektor nie ma racji racji, że można zatrudniać osobę bezpośrednio sobie podległą, nie zależy czy dot. to pracownika samorządowego, czy rządowego.

Owszem dyrektorzy mają uprawnienia do przenoszenia między paragrafami, ale w tej sprawie napiszę zapytanie do RIO w Szczecinie, czy można sobie dowolnie opracowywać plany i zwalać to wszystko do jednego worka w ramach zespołu. W związku z tym kopie sprawozdań planów finansowych chciałabym żeby Zarząd przygotował, bo stanowić one będą załącznik do zapytania do RIO i delegatury NIK w Szczecinie.

Ad. 6

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2002 rok.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz odczytał uchwałę Nr LXIII/122/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia br. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Myśliborzu z wykonania budżetu w 2002 roku, w której pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk przedłożył Radzie informacje na temat wykonania budżetu powiatu myśliborskiego za 2002 rok. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Władysław Grabda przedstawił Radzie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu w 2002 roku. Wniosek ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz odczytał uchwałę Nr LXIII/121/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia br. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Powiatu myśliborskiego dot. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w 2002, w której pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej.

W dyskusji nt. udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2002 rok głos zabrał:

Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Andrzej Rupenthal poinformował, że Komisja dokonała oceny sprawozdania z wykonania budżetu powiatu myśliborskiego za 2002 rok wyrażając pozytywną opinię. Za przyjęciem sprawozdania i wnioskiem o udzielenie absolutorium głosowało - 6 radnych, przeciw - 0, wstrzymała się - 2 radnych.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska Julian Witkowski poinformował, że członkowie komisji sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 20002 rok zaopiniowali pozytywne. Za udzieleniem absolutorium dla Zarządu powiatu głosowało - 4 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się - 2 radnych.

Przewodniczący Komisji Oświaty, kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Józef Getman poinformował, że członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2002 rok. Za udzieleniem absolutorium dla Zarządu powiatu głosowało - 5 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Radny Mieczysław Pyciak powiedział, że dokonując analizy wykonania budżetu za 2002 rak, należy wystawić pozytywną ocenę, która stanowi podsumowanie pracy Rady w zakresie uchwał oddawczym, Skarbnik Powiatu w zakresie zachowania dyscypliny zrealizowania budżetu i przestrzegania przepisów w tym zakresie.

Nie ulega wątpliwości, że budżet przyjęty w poprzedniej kadencji Rady i realizowany przez poprzedni zarząd w przeważającej jego części został zrealizowany prawidłowo, co zostało potwierdzone pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji Rady. Pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej i pozytywną oceną RIO w szczecinie.

Budżet z 2002 roku przechodzi do historii, to jest fakt i należy wyciągnąć z niego wnioski, które powinny być drogowskazem do realizowanego obecnie budżetu. Subwencja drogowa powinna być w całości przeznaczona na drogi, a nie wspierać m. in. oświatę. Aby do tego nie dochodziło, należy szybko i sprawnie realizować założenia racjonalizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Innego wyjścia nie ma.

Poręczenie kredytów dla szpitali, które zawarły w bieżącym roku wymuszone przez Kasę Chorych niekorzystne kontrakty na usługi medyczne, które nie gwarantują pokrycia potrzeb finansowych poszczególnych szpitali i spłacania zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu.

Bardzo trudny jest budżet w obecnym kształcie, który wymusza bezwzględną dyscyplinę jego realizacji, aby na koniec 2003 roku był tak dobrze wykonany jak budżet z 2002 roku.

Radny Andrzej Królikowski ma ręce pani skarbnik złożył serdeczne podziękowania, a także dla wydz. Finansowego.

Kolejno powiedział, że radny Wojciech Wojtkiewicz zarzucił, że nie było przeprowadzanych remontów szkól ponadgimnazjalnych na terenie powiatu myśliborskiego, owszem jeżeli chodzi o kapitalne remonty szkół to rzeczywiście ich nie było ze względu na brak środków w budżecie powiatu. Natomiast remonty w szkołach były przeprowadzane i potwierdzi to na pewno Komisja oświaty. Dyrektorzy wszystkich jednostek wydawali pieniądze oszczędnie, po to by budżet był zrealizowany prawidłowo.

Kontrole, które wykazywały pewne nieścisłości, są nieuniknione. Zawsze jakieś nieścisłości będą występowały.

Na zarządzie zwracałem uwagę na jedna rzecz, mianowicie zdecydowanie musimy poszukać dodatkowych pieniędzy, ja widziałbym przede wszystkim te pieniądze ze sprzedaży majątku powiatu. Proponuję na ten rok Stałym komisją przyjrzeć się bardzo mocno, gdzie, jaki majątek powiatu można zbyć i można pozyskać środki, żeby uzupełnić tymi środkami budżet. Co do samego sprawozdania i realizacji jego. W zeszłym roku kiedy uchwalaliśmy budżet mówił o się o budżecie stagnacji o budżecie który nie rokuje rozwoju, który być może nie podołamy. Dzisiaj okazuje się że budżet został zrealizowany prawie idealnie. Nie był to wcale budżet takiej wielkiej stagnacji, wszyscy poradziliśmy sobie z budżetem ubiegłego roku. Należy sobie życzyć , by budżet tego roku został zrealizowany tak jak budżet roku ubiegłego.

Nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu Powiatu Myśliborskiego za 2002 rok, po czym zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 6 radnych, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania na sali obecnych było 18 radnych (stan radnych - 19 osób). Nieobecna na obradach sesji była radna Krystyna Wyszyńska.

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego za 2002 rok został przyjęty.

Uchwała nr VII/36/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego za 2002 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu. (informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pani Elżbieta Lach zapoznała radnych z informacją dot. funkcjonowania DPS w Myśliborzu, według załącznika do niniejszego protokołu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zapytał o zapotrzebowanie na świadczone tego typu usługi, czy pani jest zorientowana ile osób mogła by umieścić gdyby Pani miała warunki nieograniczone lokalowo.

Radny Andrzej Potyra - zapytał czy Dom Pomocy Społecznej spełnia zapotrzebowanie powiatu w 100%.

Czy dalszy remont tej placówki będzie kontynuowany.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska Pan Julian Witkowski i Zatrudnienia wyraził opinię komisji Zdrowia, mówiąc że członkowi powyższe sprawozdanie zaopiniowali pozytywnie, wyrazili uznanie dla działalności dyrektora DPS.

Radny Andrzej Królikowski wyraził podziękowania Dla Dyrektor DPS za współpracę na niwie oświatowej. Często bywam w DPS i warto tam pójść i zobaczyć jak ten dom wygląda. Jest zadbany, na bieżąco są wykonywane drobne prace remontowe. DPS staje się wizytówką Myśliborza.

Dyrektor DPS Pani Elżbieta Lach udzieliła wyjaśnień mówiąc, że w hotelu można przyjąć o 20 osób więcej, ale na dzisiaj jest to niemożliwe. Zapotrzebowania powiatu są zabezpieczane, na dzisiaj 26 osób jest z naszego powiatu. Staramy się tak czynić, by osoby które bardzo pilnie oczekują na przybycie do DPS długo nie czekali , staramy się nawet poza kolejnością przyjmować mieszkańców.

Nie ma środków finansowych na przeprowadzanie remontów, ale przy współpracy z Ministerstwem udało nam się pozyskać środki, nie jest to wielka kwota, ale zawsze można coś dodatkowego zrobić.

Nikt więcej uwag nie zgłosił.

W wyniku głosowania informacja została przyjęta. Za przyjęciem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 8

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Barlinku.

Dyrektor Domu Dziecka w Barlinku Pani Dorota Bartosiewicz zapoznała radnych z informacją nt. funkcjonowania Domu Dziecka w Barlinku, według załączonej informacji do protokołu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w ubiegłej kadencji zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu negatywnie oceniali placówkę Domu Dziecka w Barlinku. Zapytał co zrobiła Pani Dyrektor w zakresie poprawienia warunków w Domu Dziecka w Barlinku.

Dyrektor Domu Dziecka Pani Dorota Bartosiewicz udzieliła odpowiedzi na zadanie pytanie według załącznika do niniejszego protokołu.

Nikt więcej uwag nie zgłosił.

W wyniku głosowania informacja została przyjęta. Za przyjęciem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 9

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Dębnie.

Dyrektor Domu Dziecka w Dębnie Pan Leonard Tuszkowski zapoznał radnych z informacji nt. funkcjonowania Domu Dziecka w Dębnie według załączonej informacji.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionej informacji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przekazania budynku na mieszkania dla wychowanków. Zapytał, czy ten budynek jest już adaptowany.

Dyrektor odpowiedział, że w tej chwili opracowywany jest regulamin przybyć do tego domu, przebiegają również rozmowy nt. funkcjonowania tego domu dla wychowanków.

Przewodniczący Komisji Zdrowia poinformował, że na posiedzeniu Komisji członkowie bardzo wysoko ocenili pracę obu dyrektorów Domu Dziecka.

Radny Ryszard Patkowski wyraził podziw dla zaangażowania i wkładu pracy w tę placówkę.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski również wyraził podziw za wkład włożony w pracę dyrektora. Poprosił dyrektora by podzielił się doświadczeniem jak można nawiązywać współpracę z zagranicą, jak można pozyskiwać środki poza budżetowe z zewnątrz, jak można wiele rzeczy robić na bazie Domu Dziecka.

Nikt więcej nie zgłosił pytań. W wyniku dyskusji sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Dębnie zostało przyjęte. Za przyjęciem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 10

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu za 2002 rok. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Beata Kołodziejek poprosiła o pytania do przedłożonej informacji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poprosił o podanie przyczyny niewykorzystania kwoty 64 tys. złotych z zakresu zadań PFRON.

Poprosił, by na kolejnej sesji Dyrektor PCPR przedstawiła od powstania PCPR ile środków z PFRON-u nie udało nam się wykorzystać.

Dyrektor PCPR Pani Beata Kołodziejek wyjaśniła, że w miesiącu listopadzie otrzymaliśmy dopiero zgodę na niewykorzystaną kwotę z rehabilitacji zawodowej. To by było przyczyną braku wniosków pracodawców o refundację wynagrodzeń. 15 listopada otrzymaliśmy kwotę 22.672 zł. z przesunięciem na turnusy rehabilitacyjne. Widzieliśmy, że w połowie listopadzie uda nam się wykorzystać cała tę kwotę. Stąd częściowo kwotę tę zwróciliśmy do PFRON-u.

Nikt więcej nie zgłosił pytań.

Na kolejne pytanie radnego odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

W wyniku głosowania informacja została przyjęta. Za przyjęciem głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Ad. 11

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Informacja z działalności Państwowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Maria Żukrowska - Mróz poprosiła o pytania do przedstawionej informacji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poprosił o wyjaśnienie:

 • przyczyny nie wydania orzeczeń,

 • dlaczego 54 wniosków przesłano do rozpatrzenia zgodnie z kompetencją, zapytał komu przesłano.

 • czy wnioski złożone po 10 grudnia ub. Roku zostały rozpatrzone.

Kierownik Wydziału Zdrowia wyjaśniła mówiąc:

 • jeżeli chodzi o przyczynę nie wydania orzeczeń to dot. to osób, które nie wstawiają się na komisję orzekającą. Zawiadomienie , które wysyłamy o komisji orzekającej, jest taka klauzura w której zawarte jest że jeżeli osoba nie zgłosi się osobiście, wówczas sprawa zostaje bez rozpatrzenia.

 • Wnioski zostają odsyłane zgodnie z kompetencją wówczas gdy otrzymujemy wnioski od osób które nie zamieszkują w powiecie myśliborskim.

 • Wszystkie wnioski które wpłynęły po 10 grudnia zostały rozpatrzone w miesiącu styczniu, ponieważ okres rozpatrywania jest to 1 miesiąca.

Nikt więcej nie zgłosił uwag.

W wyniku głosowania informacja została przyjęta. Za przyjęciem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 12

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Julian Witkowski poprosił o pytania do przedłożonej informacji.

Nikt pytań nie zgłosił.

W wyniku głosowania informacja została przyjęta. Za przyjęciem głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, 2 radnych się wstrzymało.

Ad. 13

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Jerzy Krzywonos poprosił o pytania do przedłożonej informacji.

Radny Andrzej Potyra zapytał czy PLW posiada dane nt. ilości procentu szczepionych psów, a także zdaniem PLW jak to się stało ze zwiększyła się liczba badań mięsa poubojowego.

Radny Wojciech Wojtkiewicz odnośnie artykułu w Kurierze Szcz. W dniu 5 lutego br. „Mięso nie do spożycia” zapytał czy w Myśliborzu w Weterynarii została przeprowadzona kontrola Inspekcji Handlowej. Czy taka kontrola w PIW została przeprowadzona.

W wyniku głosowania informacja została przyjęta. Za przyjęciem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Powiatowy Lekarz Weterynarii kolejno udzielił wyjaśnień:

 • nie posiada informacji jaki procent psów na terenie powiatu jest szczepiona przeciwko wściekliźnie. Mieszkańcy uchylają się od szczepień psów, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie gospodarze mają po kilka psów.

 • Nie ma znacznego wzrostu w badaniu mięsa poubojowego, ponieważ w latach ubiegłych takich badań było wiele więcej. Wzrost ten jest tylko w stosunku do roku 2002.

 • na terenie PIW w Myśliborzu takiej kontroli nie było przeprowadzonej. Jeśli chodzi o rozbieżności w dokumentacji, mogę raczej ręczyć, że przynajmniej w tej jednej ubojni która się ostała na terenie powiatu mogę zagwarantować że tej sytuacji nie ma.

Na koniec swojego wystąpienia poinformował, że z dniem 28 kwietnia br. PIWet. Wychodzi ze struktur samorządowych i będziemy podlegali pod WIWet. Podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę.

Ad. 14

Projekt uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie likwidacji Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Boh. Westerplatte w Myśliborzu, ul. Armii Polskiej 13.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwał. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw - 2 radnych, wstrzymało się - 4 radnych.

Uchwała Nr VII /37/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie likwidacji Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Boh. Westerplatte w Myśliborzu, ul. Armii Polskiej 13 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Technikum Gastronomicznego w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr VII /38/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 Kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia Technikum Gastronomicznego w Myśliborzu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły zawodowej w Rowie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zapytał

czy są pytania do projektu uchwały. Nikt pytań nie zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0,

wstrzymał się - 0 radny.

Uchwała Nr VII /39/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły zawodowej w Rowie - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego przychodów i wydatków PFGZGiK na 2003 rok.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zapytał

czy są pytania do projektu uchwały. Nikt pytań nie zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw - 1,

wstrzymało się - 2 radnych.

Uchwała Nr VII /40/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego przychodów i wydatków PFGZGiK na 2003 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2003 rok.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zapytał

czy są pytania do projektu uchwały. Nikt pytań nie zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych, przeciw - 1,

wstrzymało się - 2 radnych.

Uchwała Nr VII /41/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2003 rok

- stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 19

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu myśliborskiego”.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zapytał

czy są pytania do projektu uchwały.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że: podejmujemy decyzję, która zostanie przegłosowana. W tym projekcie uchwały nie wskazano nam skutków finansowych. Powinno się wskazać przynajmniej korzyści jakie z tego tytułu odniesiemy. Nie dostosowano wydatków inwestycyjnych do terminów osiągnięcia usług. Istnieją nie doszacowania jeżeli chodzi o Ośrodek Młodzieżowy w Renicach. Na ośrodek ten trzeba będzie wydać dużo pienieniedzy, natomiast w planie jest kwota 3 mln. 40 tys. zł. Ta kwota nie zabezpiecza. Wniosek jest taki, że należałoby to przełożyć na miesiąc maj. Aby złożyć wnioski pomocowe, trzeba najpierw opracować i złożyć projekty. Należałoby dopracować te projekty.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski stwierdził, że: nad takim dokumentem można byłoby pracować jeszcze rok a i tak zawsze będzie coś nie tak. I tak będzie płynął czas. Nie ma sensu przeciągać tego . Każdy miesiąc działa na naszą niekorzyść. Proponuję zatem, aby przyjąć go w takiej wersji jaka jest.

Radny Marian Polański zasygnalizował, iż osobiście doświadczył braku takiego Wieloletniego Planu Działania. Niedoszła bowiem do skutku realizacja inwestycji w miejscowości Trzcinna. Gdy uchwalimy dziś powyższy dokument, to będziemy mieć szansę na pozyskanie środków.

Radny Bolesław Bortnowski stwierdził, że trzeba poprzeć ten wniosek. Zauważył również, że należy wstępnie ocenić nakłady na termomodernizację w ZSP nr 1 przy ul. Szosowej w Barlinku. Wyłożenie na ten cel kwoty 540 tys. zł to za mało, lepiej byłoby gdyby to była kwota ok. 700 tys. zł.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że: ujęcie lub nie ujęcie inwestycji w planie jest bardzo ważne. Zgłosił wniosek: 1) by inwestycję pt. „ul. Szosowa” przenieść z roku 2005 na rok 2004, 2) uregulować sprawę drogi do Moczydła. Ta inwestycja nie jest w ogóle ujęta w WPI a ta droga naprawdę wymaga remontu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że chciałby uzyskać informację o osobach, które przeglądały ten projekt. Zauważył również, że projekt termomodernizacyjny powinien być robiony kompleksowo.

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa Pan Stanisław Chorabik, krótko przedstawił jak powstawał projekt: spływały zapotrzebowania od dyrektorów poszczególnych jednostek. Jeżeli chodzi o obiekty szkół i burs to koszty ogrzewania przekraczały 300-350 tys. zł.(Barlinek, Myślibórz).Jeżeli chodzi o remonty dróg, to kolejność wynikała z tego jak są przygotowywane projekty remontów tych dróg. Jeżeli chodzi o inwestycję dot. ZSP nr 1 przy ul. Szosowej to zauważyć należy że jest ona i tak przesunięta już o rok. Istnieją plany aby skorzystać ze środków sapardowskich. Na pytanie dlaczego Barlinek nie ma inwestycji w 2004 roku udzielił odpowiedzi że ma taką w roku 2003 i jest to termomodernizacja szkoły.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że nie ma inwestycji „droga Szosowa” w 2001 i 2002 roku. Po czym zgłosił wniosek aby rozpocząć modernizację drogi Szosowej rok wcześniej.

Starosta Powiatu - ustosunkowując się do sprawy ciepła poruszanej przez pana Bortnowskiego powiedział, że jeżeli będzie opracowana dokumentacja i pozyskiwane będą środki to inwestycje będą realizowane. Szosowa posiada dokumentację i ona będzie aktualna, co do tego nie ma wątpliwości. Trudności będą w realizowaniu inwestycji drogi Moczydło. Zgłosił wniosek o przyjęcie tego planu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił zarzut, że Zarząd Powiatu nie realizuje uchwał. Radny Potyra wspominał o termomodernizacji, która była przedmiotem założeń polityki na rok 2001 i 2002. Jeżeli 350 tys. wydaje się niepotrzebne to dlaczego ten obiekt zostawia się w dalekiej perspektywie (2005 rok).

Radny Andrzej Królikowski zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. Za wnioskiem głosowało -15 radnych, przeciw - 3, nikt się nie wstrzymał.

Nikt więcej pytań nie zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw - 1,

wstrzymało się - 2 radnych. Uchwała została przyjęta większością głosów.

Uchwała Nr VII /42/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu myśliborskiego”

 • stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 20

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zapytał

czy są pytania do projektu uchwały.

Nikt pytań nie zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0,

Nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecna była radna Wiesława Konofalska.

Uchwała Nr VII /43/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 21

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004, na zadanie: „modernizacja drogi powiatowej nr 11-102 w miejscowości Derczewo”.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zapytał

czy są pytania do projektu uchwały.

Nikt pytań nie zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0,

Wstrzymał się - 1 radny. Podczas głosowania nieobecna była radna Wiesława Konofalska.

Uchwała Nr VII /44/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004, na zadanie: „modernizacja drogi powiatowej nr 11-102 w miejscowości Derczewo” - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 21

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Skarbnik Powiatu Alicja Karczewska udzieliła wyjaśnień mówiąc, że art. 124 ustawy o finansach publicznych określa jak powinna wyglądać sprawozdanie z wyk. Budżetu, powinna odnosić się do działów i rozdziałów wydatków z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodne, dotacje i wydatki majątkowe. Paragraf 136 również wyraźnie określa : zarząd i jednostki samorządu terytorialnego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające zamknięć rachunku, budżetu jednostki.

Materiał, który Państwo otrzymaliście zawiera więcej informacji na ten temat. Załącznik nr 3 rozszerzony został o podział zadań na zlecone, własne i na jednostki.

Załącznik nr 5 jest cząstką załącznika nr 4, a więc zadania rządowe w tym załączniku zostały zsynchronizowane w tym załączniku.

Treść wyczerpuje to sprawozdanie.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że Pani Skarbnik przedstawiła wykład nt. szczegółowości sporządzania sprawozdania.

Jak weźmiemy plan finansowy tam mamy określone do paragrafu, taki podział nie występuje w załączniku nr 4. Jest tylko dział i rozdział.

Ja zadałem krótkie pytanie czy wykonano obowiązek czy nie.

Skarbnik Powiatu udzieliła odpowiedzi mówiąc, że jest to szczegółowość większa, są wynagrodzenia, pochodne, wydatki rzeczowe, dotacje i wydatki majątkowe.

Sekretarz Powiatu Pan Ludwik Makowski wyjaśnił mówiąc, że nic w Urzędzie nie jest ukrywane. Problem cały w tym, że radny Wojtkiewicz nie chce uznać kierowników wydziałów. Zawsze trafia do pracownika, który nie zawsze zna radnego.

W dniu 7 kw. br. zostało ustalone, że wyłącznie kierownicy wydziałów udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania radnych i mieszkańców. To są zalecenia NSA w szczecinie.

Jest wszystko jawne , protokoły można w każdej chwili przeczytać, mieć wgląd do protokołu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - nieprawdą jest że celowo pomijam kierowników wydziałów. Byłem w referacie ds. Kontroli, w tym czasie kierownika nie było i nie było protokołu. Rozwiązanie, które zostało podjęte przez kierownictwo Starostwa narusza ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Rada powinna określić zasady udostępniania informacji i uregulować w statucie.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk stwierdził, że udzielenie odpowiedzi ustanej, czy pisemnej jest tak samo prawidłowe.

Kierownik PUP Pani Beata Stachurska - Wołk - decyzja na którą radny dzisiaj się powołał posiada w swojej podstawie prawnej dwa punkty z art. 7 ( pkt. 5 i pkt. 6) punkt 6 dot. odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia. Takie zastosowanie, poszerzenie nie stanowi v podstawy do wzruszenia tej decyzji. Tym nie mniej chcę wyjaśnić że PUP pracuje na ujednoliconym programie komputerowym, w obiegu miesięcznym mamy około 10. Tys. akt, gdzie w zdecydowanej większości sprawy załatwia się decyzją i nie jesteśmy w stanie tej decyzji czytać, i dla każdej osoby przytaczać inną podstawę prawną. Nie jest to błąd stanowiący podstawę wzruszenia tej decyzji. Wystąpimy do Ministerstwa i do tej firmy , która obsługuje nasz powiat o dokonanie zmian.

W PUP były dokonywane rejestracje górników, którzy byli zwalniani i ten punkt przytoczony przez radnego miał zastosowanie.

Starosta Powiatu udzielił wyjaśnień dot. nieruchomości przy ul. 1 Maja, mówiąc, że działka ta została sprzedana w 1990 roku., został zawarty akt notarialny , a następnie został on uchylony.

22 kwietnia 1999 roku właścicielem tej nieruchomości stał się Skarb Państwa, a właściciel który ją kupił otrzymał od Skarbu państwa odpowiednią rekompensatę.

Wezwany został ten właściciel przez Starostę I kadencji do oddania nieruchomości od Skarbu Państwa. Właściciel ten nie wydał nieruchomości w związku z tym radca prawny skierował pozew do Sądu o wydanie nieruchomości w tej chwili całość sprawy jest w rękach Sądu.

Skserowano mi wszystkie dokumenty dot. tej nieruchomości. Radca prawny rozmawia ze mną nt. tej nieruchomości.

Dotychczasowy właściciel określił, że odda nieruchomość jak zapłacimy mu kolejne odszkodowanie, za to, że dokonał określonych remontów. Została przeze mnie powołana Komisja, która po zbadaniu sprawy stwierdziła, że na tej posesji nie zostały przeprowadzone remonty, żadnych pieniędzy nie wniósł.

Radca prawny - akt notarialny na podstawie którego osoba, która otrzymała nieruchomość w użytkowanie wieczyste został orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu unieważniony w związku z czym nieruchomość wróciła do właściciela. Sprawa ta jest w Sądzie. Starosta jedynie jest osobą zarządzającą tą nieruchomością, właścicielem jest Skarb Państwa, w imieniu Skarbu Państwa wypowiada się Wojewoda. Przyjeżdżali tutaj przedstawiciele Wojewody i były prowadzone rozmowy i negocjacje.

Starosta - wyrok w imieniu Rzeczpospolitej polskiej otrzymało starostwo 15.06.2000 roku. Następnie było pismo do Wojewody Zachodniopomorskiego do podsekretarza Stanu i 6.07.2000 roku wezwany został użytkownik o wydanie nieruchomości. Ponowne pismo było z dnia 30 sierpnia 2000 roku i 25.09.00. W tej chwili jest przygotowywane pismo do Prezesa Sądu o przyśpieszenie tematu.

Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg Pan Szymon Prochera udzielił wyjaśnień na zadane pytania radnego W. Wojtkiewicza dot. skargi na poprzedniego Wicestarostę pana Wojciecha Chojnackiego:

 • sprawa skargi adminstracyjnie została już zakończona, sprawa karna nie jest jeszcze zakończona.

 • Z całą odpowiedzialnością stwierdził, że poprzedni wicestarosta nie wprowadził Rady w błąd, wszystkie wypowiedzi dot. tej sprawy były zgodne z prawdą i miały odzwierciedlenie prawne.

 • Wcześnie nie było fizycznej możliwości sprawdzenia, czy odprawa przedmiotowego samochodu była fałszywa.

 • Pracownik który dokonał rejestracji jest bardzo dobrym pracownikiem i nie ma podstaw prawnych i merytorycznych do usuwania go od prowadzonych czynności jak również ograniczania zakresu upoważnień które posiada.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski udzielił odpowiedzi odnośnie celowości wydatkowania środków na remont szatni w ZSP Nr 1 w Myśliborzu mówiąc, że przez ok. 50 lat młodzież w tym zespole szkół zabiera na zajęcia lekcyjne swoją wierzchnią odzież. W tej chwili zwolniły się pomieszczenia po byłej kuchni, i w związku z tym że młodzież wnioskuje o by w końcu w szkole powstała szatnia, postanowioną ją zrobić.

W kosztach tej szatni partycypowało Centrum Kształcenia, zakład Mechanizacji Rolnictwa, który po niższych kosztach wykonał wieszaki, a także powiat.

Kolejno udzielił wyjaśnień nt. płacenia nauczycielom za udział w egzaminie maturalnym, mówiąc, że jest to problem wieloletni dlatego, że MEN nigdy nie chciało zająć jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. W całej Polsce problem ten był rozwiązywany różnie.

Po kontrolach MEN zajęła stanowisko, że nauczyciel który uczestniczy w komisji egzaminacyjnej maturalnej nie może otrzymywać dodatku do wynagrodzenia.

W tym roku MEN przy wydaniu rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia nauczycieli wprowadził poprawkę w której zapisał, że nauczycielom, którzy uczestniczą w pracach komisji egzaminacyjnej może przyznać dodatek motywacyjny.

Kolejno wyjaśnił radnym co to jest dodatek motywacyjny - w zawodzie nauczyciela, jest 14 dodatków jednostki samorządu terytorialnego opracowywały regulamin wynagrodzenia nauczycieli. Dodatek motywacyjny został wprowadzony w latach 90, przez MEN, miał on rekompensować niskie wynagrodzenie nauczycieli. Wynosi w tej chwili 5% dla każdego pracownika. Dodatek motywacyjny powinien być zniesiony, gdyż budzi one bardzo wiele kontrowersji i nie smaku wśród nauczycieli. W roku 2000 RP przyjęła regulamin wynagradzania i określiła ogólne zasady przyznawania tego dodatku motywacyjnego . Regulamin ten rodził się w bardzo wielkich bólach, każdy zapis który zmniejszał w jakiś sposób wysokość wynagrodzenia nie był by zaakceptowany przez Związki zawodowe.

W tym roku należy zmienić niektóre zapisy w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Na koniec swojego wystąpienia poinformował, że na temat Ogrzewania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej odpowiedzi udzieli na piśmie.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił odnośnie zarzutu, że Zarząd Powiatu nie realizuje uchwał dot. zabezpieczenia środków na remonty szkół powiedział, że to Rada Powiatu decyduje o przyznaniu środków na remonty, a skoro budżet powiatu jest mały, nie ma skąd wziąć tych środków na remonty szkół.

Radnego Andrzejowi Potyrze udzielił wyjaśnień mówiąc, że prowadzenie LO na ul. Leśnej Barlinku należy do kompetencji RP, natomiast otrzymaliśmy zaproszenie na sesję jutrzejszą w Barlinku, sam osobiście nie mogę uczestniczyć, ale w miarę możliwości ktoś będzie w niej z powiatu uczestniczył.

Nic nie zmieniamy, Rada przyjęła dokument pod nazwą racjonalizacja sieci szkół na terenie powiatu i konsekwencją tego dokumentu była dzisiejsza uchwała o likwidacji LO w Myśliborzu.

Nic mi nie wiadomo, że władze MIG w Barlinku pisali do MEN-u o różnego rodzaju wyjaśnienia. Jestem przekonany, że jeżeli otrzymali odpowiedź to zostało w niej napisane że jest to kompetencja Rady Powiatu, Rada Powiatu może decydować o takiej kwestii.

Zarząd Powiatu nad żadną zmianą racjonalizacji nie pracuje, a gdy zostaną podjęte jakiekolwiek zmiany Rada Powiatu zostanie z nimi zapoznana.

Odnośnie współpracy z zagranicznymi partnerami wyjaśnił, że powiat taką nie podpisaną współpracę podjął z powiatem Soltau - Fallingbostel. Spotkaliśmy się tam ze starostą, byliśmy z delegacją, porozmawialiśmy nt. tego połączonego powiatu Soltau i Falinngostel .

Zwrócono się do Euroregionu Pomerania z prośbą o rozmowy prowadzone w pobliskich powiatach niemieckiej Maklenburgii, żeby znaleziono powiat blisko granicy by można było z nim rozpocząć współpracę.

Przeprowadzone zostaną rozmowy z władzami gmin na terenie powiatu myśliborskiego, że jeżeli będą wyjeżdżali do swoich zaprzyjaźnionych zagranicznych partnerów, by brali pod uwagę radnych powiatowych

Kolejno poinformował, że radnemu Mariuszowi Norsesowiczowi udzieli odpowiedzi na piśmie nt. wynagrodzenia ZP I kadencji, natomiast Zarząd Powiatu żadnych podatków nie umarzał.

Ad. 17

Wolne wnioski.

W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poinformował radnych:

 • o organizowanym szkolenia radnych Rady powiatu w dniach 9-10.05 br. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego,

 • o dostarczeniu do Biura rady oświadczeń majątkowych za 2002 rok,

 • o otrzymanym zaproszeniu dla wszystkich radnych powiatowych Związku Kombatantów w Myśliborzu.

Kolejno głos zabrał radny Bolesław Bortnowski, który zaproponował, by przegłosować wnioski zgłoszone przez radnego na piśmie.

Następnie poinformował, że posiada kserokopię artykułu z GL dot. opublikowania stanowiska Klubu SLD, w którym zostało zapisane jasno, że jest ot chowanie głowy w piasek. Z tego powodu finanse powiatu dostały na uszczerbku.

Komisja Zdrowia wystąpiła z wnioskiem aby budżet powiatu przedstawiać w układzie porównawczym, w celu oceny dynamiki finansów. Taki układ jest niezbędny dla oceny prawidłowości działań ZP.

Jeżeli wydatki w danym roku rosną o 30% więcej jak w roku ubiegłym to trzeba się temu zjawisku dokładnie przyjrzeć. Nakłady pracy na wykonanie tak proponowanej informacji są niewielkie. Stanowisko ZP odrzucające powyższy wniosek Komisji Zdrowia nie powinno być podjęte. Proponuje uszanowanie praw radnych do otrzymywania odpowiednich jakościowo informacji.

Czasami mam wrażenie jakby sprawa bardzo częstego wystąpienia radnych podczas sesji są lekceważące. Cenię sobie osoby, które często zabierają głos, bo to świadczy, że ci radni bardzo dokładnie zapoznają się z materiałami na sesję.

Ustaliliśmy na początku kadencji, że II połowę miesiąca zostawiamy sobie do dyspozycji na sprawy Rady Powiatu. Trzymajmy się tych zasad, gdyż radni już sobie poukładali terminy, a tu w miesiącu kwietniu komisje odbyły się w I połowie miesiąca.

Kolejno radny Bolesław Bortnowski w kolejności jak niżej odczytał wnioski, które złożył na piśmie:

 1. Wnioskuję o zlecenie przez Radę powiatu dla Komisji Rewizyjnej zbadania sprawy utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej i zlecenia jego prowadzenia firmie Alfa, a w szczególności zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych.

W wyniku głosowania wniosek został oddalony. Za wnioskiem głosowało - 6 radnych, przeciw - 12 radnych, nikt się nie wstrzymał.

 1. wnioskuję o poszanowanie podstawowych zasad praw i obowiązków Radnego. Radny ma prawo zgłosić zastrzeżenia do protokołu z sesji lub komisji. Przegłosowanie zastrzeżeń jest niewłaściwe, bo można przegłosować różne uchybienia.

Tutaj głos zabrał radny Wojciech Wojtkiewicz, który odnośnie protokółu powiedział, że jest łamane prawo miejscowe. W statucie napisane jest co powinien zawierać protokół z obrad - wierny przebieg z obrad sesji. Jeżeli są uwagi radnych, że protokół nie odzwierciedla to należało by przeczytać chociaż tę część by zweryfikować.

Proponuję, by przynieść protokół z Komisji Rewizyjnej i taśmę magnetofonową. W protokole tym tendencyjnie ominięte są wypowiedzi bardzo istotne, a z kolei nie istotne są umieszczane.

Jest to naruszenie prawa.

Sprawa powiązań rodzinnych - wnioskuję, że jeżeli są takie jednostki gdzie pracuje kilka osób z tej samej rodziny, to my powinniśmy wiedzieć. To są bardzo pożądane informacje, należy zwrócić szczególną uwagę tam gdzie są powiązania rodzinne. Jaka jest kontrola w szpitalu w Barlinku w zakresie finansów, tam główna księgową była siostra dyrektora. Mimo że ją przesunięto na stanowisko z-cy księgowego dalej pełni funkcję głównej księgowej.

W tej sprawie napiszę zapytania do RIO w Szczecinie i Pani Skarbnik potwierdzi mi kopie sprawozdań i przedstawię je RIO.

Na koniec stwierdził, ze podczas głosowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok, głosował zgodnie z sumieniem, ponieważ bardzo dokładnie przeanalizował ten budżet, głosowałem przeciwko z tytułu jego niedociągnięcia, jak można lokować pieniądze publiczne w remonty jednostek.

Wspominałem kiedyś odnośnie ogromnych kosztów utrzymania Internatu w Dębnie, i dalej nic w tej kwestii nic się nie robi.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. Za wnioskiem głosowało - 12 radnych, przeciw - 2, 3 radnych wstrzymało się.

 1. wnioskuję o zobowiązanie Redakcji „ Z biegiem Myśli” do zamieszczania materiałów pisanych przez radnych powiatowych.

W wyniku dyskusji radny Bolesław Bortnowski wycofał ten wniosek.

 1. wnioskuje o zobowiązanie starosty podawania informacji w sprawozdaniu zarządu o skutkach finansowych podjętych decyzji.

W wyniku dyskusji radny Bolesław Bortnowski wycofał ten wniosek.

 1. wnioskuję o omówienie na Komisji Zdrowia wyników Kontroli w Szpitalu w Dębnie i stwierdzonych tam nieprawidłowości .

W wyniku dyskusji ustalono, by na posiedzeniu komisji Zdrowia, komisja przeanalizowała wyniki kontroli i zalecenia pokontrolne w Szpitalu Powiatowym w Dębnie.

 1. wnioskuję o przedstawienie radnym jaka część % i kwotowa średniej płacy nauczycieli wynika z podjętych decyzji zarządu lub uchwał Rady powiatu.

Starosta zaproponował, że na ten wniosek zostanie udzielona odpowiedź na piśmie.

Kolejno Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zarządził głosowanie wniosku zgłoszonego przez radnego Wojciecha Wojtkiewicza dot. przedstawienia powiązań rodzinnych występujących w jednostek organizacyjnych Starostwa, w Starostwie.

Radny Mieczysław Pyciak zapytał radnego Wojciecha Wojtkiewicza, czy jest jakieś podłoże na podstawie którego radny chce znać taką informację, czy są wyraźne sygnały o przestępstwie.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - taka informacja powinna znajdować się na stronie internetowej. Nie jest tak że ja mam uzasadnione podejrzenia że w jakieś jednostce popełniono przestępstwo. Uważam, że taka informacja jest niezbędna pod kontem ewentualnej kontroli.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu jeżeli byśmy praktycznie przyjęli to o co wnioskuje radny Wojtkiewicz to w niektórych szkołach będą musiały następować zwolnienia nauczycieli, bo są szkoły w których pracuje kilka osób z jednej rodziny. Nie ma żadnych przeciwwskazań do zatrudniania w placówkach i szkołach osób pod warunkiem że te osoby nie pełnią funkcji odpowiedzialnych materialnie.

W wyniku głosowania wniosek radnego Wojciecha Wojtkiewicza został oddalony. Za przyjęciem wniosku głosowało -3 radnych, przeciw - 11, wstrzymało się - 4 radnych.

Radny Andrzej Potyra zaproponował, by wnioski zgłoszone przez niego zostały przegłosowane. Kolejno kolejności jak niżej odczytał dwa wnioski:

 1. wnioskuję o ujęcie w planie Wieloletnim inwestycji Powiatu - modernizację drogi nr 227 Krzynka - Moczydło.

W wyniku głosowania wniosek został oddalony. Za wnioskiem głosowało - 6 radnych, przeciw - 8 radnych, wstrzymało się - 4 radnych.

 1. proponuję przesunięcie realizacji inwestycji drogi Szosowej w Barlinku z roku 2005 na rok 2004.

W wyniku głosowania wniosek został oddalony. Za wnioskiem głosowało - 3 radnych, przeciw - 6 radnych, wstrzymało się - 8 radnych.

Radny Mariusz Norsesowicz zaproponował, by wszyscy radni do końca sesji powinni korzystać z mównicy, a nie pod koniec sesji robi się bałagan.

Kolejno wyjaśnił mówiąc, ze chyba wszyscy głosują według swojego sumienia.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił, że na posiedzeniu komisji Rewizyjnej nie maił żadnych złych intencji, gdy radny Wojciech Wojtkiewicz zabrał głos, ja wówczas chciałem tylko sprostować że materiał otrzymał 7 dni przed komisją. Bardzo ostro wystąpił do mnie, że jak ja mogę wpływać.

W Związku z tym dalej siedziałem cicho na tej komisji.

Bardzo ładnie to wygląda ,gdy radni atakują , ale ja bardzo prozę o konkrety.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski radny Bortnowski wywołał mnie do wypowiedzi swoim cytatem prasowym. Faktycznie tak było była uchwała powiatowego SLD i nikt tego nie negował. Tylko do tego trzeba jeszcze jedno rzecz dodać, bo to Rada I kadencji zdecydowała o wycofaniu z się z racjonalizacji sieci szkół, nie tylko SLD.

Ad. 24

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zamknął obrady VII sesji Rady Powiatu.

Protokołowała:

Janina Sidor

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-05-2004 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2004 14:53