herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr VI/2003


Protokół Nr VI/2003

Z posiedzenia VI Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 26 lutego 2003 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 2000.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia VI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych, zaproszonych gości. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 19 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do proponowanego wcześniej przesłanego radnym porządku obrad.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk zaproponował trzy zmiany do porządku obrad w kolejności jak niżej:

 • przeniesienie punktu 6 o brzmieniu ocena funkcjonowania szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie oraz informacja z działalności Rad Społecznych do przedostatniego punktu porządku obrad, przed punktem zamknięcie obrad.

Proponuje się te zmianę po punkcie wnioski i oświadczenia

radnych, po to by ogłosić przerwę w dzisiejszych obradach.

 • wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ Szpitala Powiatowy w Dębnie,

 • wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zaproponował przeniesienie punktu dot. funkcjonowania szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie na miesiąc marzec, gdyż informacje, które zostały przygotowane przez dyrektorów szpitali są nierzetelne. Z informacji tych wynika, że zobowiązania tych szpitali szacują się ok. 5 mln., nie wykazano wszystkich zobowiązań dotyczących niewypłaconych trzynastek w szpitalu w Dębnie, nie wypłacono wszystkich wynagrodzeń w związku z ustawą 203, nie są ujęte kwoty odsetek i pochodne od wynagrodzeń.

Zaproponował, by te materiały przygotował referat ds. kontroli Starostwa Powiatowego.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że na poprzedniej sesji realizowany był temat dot. oceny funkcjonowania powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz gospodarki nieruchomościami, który został przyjęty przez aklamację, a powinien być przyjęty poprzez dyskusję na ten temat. Złożył wniosek na piśmie, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zarządził głosowanie zgłoszonych przez Starostę Powiatu wniosków do porządku obrad:

 • za przeniesieniem punktu dot. oceny funkcjonowania szpitala powiatowego w Barlinku i w Dębnie oraz inf. z działalności Rad Społecznych do punktu 18 porządku obrad głosowało- 19 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

 • za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji głosowało - 17 radnych, przeciw- 0, 2 radnych się wstrzymało. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty

 • za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie głosowało- - 19 radnych, przeciw -0, nikt się nie wstrzymał. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty

Kolejno Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział - aklamacja to jest przyjęcie czegoś, z kolei ocena to jest dokonanie osądu, ocenienie czyjejś działalności. Samo przyjęcie inf. sporządzone przez Kierownika Wydziału, nie jest dokonaniem oceny. Dlatego też powinniśmy dokończyć tę ocenę na dzisiejszej sesji.

Radca prawny wyjaśnił, że poprzez pojęcie aklamacji rozumie się powszechną zgodę, jednomyślnie bez głosowania.

Ponieważ w porządku obrad była mowa o ocenie to prawdopodobnie radnemu brakuje tutaj wyrażenia tej oceny przez radnych.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku radnego Andrzeja Potyry żeby na dzisiejszej sesji przegłosować temat realizowany na poprzedniej sesji dot. służby geodezyjnej i karto inf. poprzez aklamację. Za przyjęciem głosowało - 5 radnych, przeciw - 11, wstrzymało się - 3 radnych. Wniosek został oddalony.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2. Uwagi do porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji,

 1. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.

 2. Interpelacje i zapytania.

 3. Założenia do restrukturyzacji oświaty w powiecie myśliborskim.

 4. Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 rok.

 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego.

 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie składu osobowego Komisji.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17. Wnioski i oświadczenia radnych.

18. Ocena funkcjonowania szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie oraz informacja z działalności Rad Społecznych.

19. Projekt uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ Szpital Powiatowy

w Barlinku.

20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z V posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami dzisiejszej sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał czy są inne wnioski.

Nikt nie zgłosił innych wniosków, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad V sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad V sesji Rady Powiatu głosowało - 17 radnych, przeciw - 0 radnych, wstrzymało się - 2 radnych.

Ad. 4

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk złożył sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

Radny Andrzej Potyra poprosił o wyjaśnienie następujących kwestii:

 • Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Geodety Powiatowego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. Wszystkie działki wymienione we wniosku postanowił wydzierżawić. Na jednej z tych działek znajduje się pomnik, zapytał czy ten pomnik zostanie na jakiś czas przeniesiony.

 • Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie środka trwałego w postaci zestawu komputerowego zakupionego przez PZD w Myśliborzu przekazany na podst. umowy użyczenia w zamian za przekazany ciągnik Ursus. Zapytał czy to zostało przekazane jako środek, czy rozliczone finansowo, czy odbyło się spotkanie z przedstawicielami odnośnie ogrzewania na biomasę, poprosił o szersze wyjaśnienia w tej kwestii.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że z informacji przedstawionej przez Starostę wynika, że Zarząd Powiatu w dniu 13 lutego rozpatrzył wniosek ZSP Nr 2 . Z inf. tej wynika, że szkoła ta jest w opłakanym stanie, sanitariaty są nie takie jakie powinny być. Decyzją PSS-E w Myśliborzu sanitariaty te muszą być zmodernizowane. To samo dzieje się z dachem. Będziemy dzisiaj rozpatrywali materiał dot. racjonalizacji sieci szkół na terenie powiatu, z którego wynika że docelowo planuje się w ZSP Nr 2 umieścić wszystkie szkoły umieścić, a z drugiej strony stwierdza, że na dzień dzisiejszy nie widzi możliwości przyznawania dodatkowych środków finansowych. W ubiegłej kadencji na remont sanitariatów w ZSP Nr 1 wydaliśmy kwotę ok. 120 tys. zł, remont kotłowni 150 - 160 tys. złotych, a dzisiaj się mówi , że nie ma środków na remont szkoły, w której mają mieścić się wszystkie Zespoły Szkół.

Zapytał w jaki sposób Zarząd Powiatu zamierza pozyskać te środki skoro mamy decydować dzisiaj o przeniesieniu tam ZSP nr 1.

Starosta Powiatu udzielił wyjaśnień mówiąc:

 • Radnego Andrzeja Poterę poinformował, że działka ta ma ponad 9 arów, na niej stoi hydrofornia, która była użytkowana przez DPS w Myśliborzu. Działka ta w przyszłości ma służyć na wybudowanie budynków i nie będzie to przeszkadzać pomnikowi, który tam stoi.

 • został przeprowadzony remont w Bursie tam gdzie jest schronisko. Przyjechała pewna firma, która chce organizować kolonię, postawiła warunek, że przystąpi do przetargu jeżeli wszystkie w-c będą takie jakie zostały zrobione schronisku.

 • Radnego W. Wojtkiewcza poinformował ZSP N 2 to obiekt z lat sześćdziesiątych, ma szczelne okna, ale trzeba włożyć w ten budynek środki i doprowadzić do nowoczesnego stanu.

Ad. 5

Interpelacje

Radny Wojciech Wojtkiewicz złożył na piśmie interpelację, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Radny Bolesław Bortnowski - na posiedzeniu Zarządu Powiatu była rozpatrywana kwestia wniosku kierownika Wydziału Zdrowia w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na usamodzielnienie się wychowanków Domu Dziecka i rodzin zastępczych, sprawa ta była poruszana na sesji w dniu 18 grudnia. Wówczas Starosta udzielił odpowiedzi, że ZP na swoim posiedzeniu w dniu 11 grudnia rozpatrzył wniosek PCPR, który opiewał na przyznanie pomocy w kwocie 64.840 złotych i postanowił przyznać na ten cel 24 tys. złotych na usamodzielnienie wychowanków. Zarząd Powiatu oświadczył, że te środki wystarczą tylko dla 15 wychowanków. Zapytał czym uzasadniono podjęcie tej decyzji, jakie były motywy.

Zapytałem wówczas ilu to dot. wychowanków i Kierownik Wydziału Zdrowia, udzieliła informacji, że do PCPR wpłynęło 34 wnioski wychowanków. Z obowiązującego prawa wynika, że osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej otrzymuje pomoc socjalną lub pomoc pieniężną, na kontynuowanie nauki, lub zabezpieczenie warunków mieszkaniowych.

W gazecie lubuskiej z 25 stycznia br. w art. „sprawiedliwe centrum” jest stwierdzenie: „osiemdziesiąt rodzin zastępczych w których przebywa 107 dzieci, oraz 45 dorosłych wychowanków pobierających zasiłki na kontynuację nauki, w styczniu dostają mniej pieniędzy.” Za czyją sprawą tak się stało, skoro Minister Pracy i Polityki Społecznej twierdzi, że samorządy otrzymały więcej środków jak w roku ubiegłym. W związku tym zapytał, czy przyznając tę bazową kwotę w wys. 1,611 złotych, Zarząd kierował się ustawowymi przepisami regulującymi tę kwestię, przepisami prawa, w jaki sposób przyznano tę kwotę. Ile wniosków rozpatrzono do tej pory, jakie kryteria brano pod uwagę rozpatrując złożony wniosek, w jakiej wysokości przyznano kwoty na usamodzielnienie skoro ta średnia ma wynosić 1.611 zł.

Radny Julian Witkowski zapytał na jakim etapie układa się współpraca z niemieckim ośrodkiem szklenia zawodowego, jak jest przyszłość tej współpracy.

Radny Mariusz Norsesowicz - w poprzedniej kadencji w dniu 19 czerwca 2002 roku podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu PFOŚiGW. Przy podejmowaniu tej uchwały postanowiono wesprzeć Komendanta PSP w związku z zakupem nowego samochodu strażackiego. Do tej pory nic w tej kwestii nie zostało wyjaśnione. Poprosił o wyjaśnienia.

Ad. 6

Założenia do restrukturyzacji oświaty w powiecie myśliborskim. (informacja ta stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski poinformował, że na terenie miasta i gminy Barlinek są 3 zespoły szkół. Jeden z zespołów jest prowadzony na mocy porozumienia przez miasto i gminę Barlinek, czyli organem prowadzącym od 1999 roku jest Gmina Barlinek. Radni zapoznawali się z sytuacja szkół i widzieli że zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na ul. Szosowej , jest to typowy budynek szkolny, który może pomieścić wiele więcej uczniów niż do tej pory w tej szkole jest, ale od wielu lat nic nie zrobiono w tym zespole by obniżyć koszty utrzymania tej szkoły., to wynikała z sytuacji finansowej oświaty.

Zmodernizowana została dużym kosztem kotłownia, ale należy jeszcze dokonać ocieplenie budynku, gdyż to ogrzewanie pobiera najwięcej pieniędzy z budżetu.

ZSP na ul. Jeziornej mieści się w dwóch budynkach, na ul. Jeziornej i na ul. Warszawskiej. Stary budynek, koszty utrzymania tego budynku i ogrzewania są najmniejsze.

Trzeci ZSP jest prowadzony przez gminę Barlinek, na które gmina otrzymuje ponad 800 tys. złotych z subwencji oświatowej. Zachodzi konieczność zmiany sieci szkól na terenie Barlinka.

Przedstawiony został jako jeden z wariantów połączenie LO na ul. Leśnej z ZSP Nr 1 na ul. Szosowej. Pozwoliło by to zasilić budżet ZSP Nr 1 kwotą ponad 800 tys. złotych, którą do tej pory otrzymuje gmina. Poprawiło, by to sytuację finansowa tej szkoły.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego jest za utrzymaniem co najmniej do roku 2006- dwóch zespołów szkól na terenie Barlinka - jeden na ul. Jeziornej i na ul. Szosowej.

Jeżeli w latach 2006 -08 wskaźnik demograficznym w dalszym ciągu będzie wskazywał niski nabór do szkół ponadgimnazjalnych to wtenczas może dojść do sytuacji takiej, że trzeba będzie stworzyć 1 zespół szkół. To samo dot. miasta Myśliborza.

Wybór koncepcji w rękach Rady Powiatu, nie podjęcie jakiejkolwiek decyzji może doprowadzić do katastroficznego stanu możliwości utrzymania szkół. Wpłynie to również negatywnie na możliwość wypłacania wynagrodzeń w odpowiednim czasie nauczycielom i kadrze.

Poprosił o przyjęcie jednego z proponowanych wariantów, który zdaniem radnego jest wariantem najbardziej optymalnym, który przyniósłby efekty, a najmniej szkodził.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski poinformował, że - zarząd prezentuje swoje stanowisko - jeżeli chodzi o Myślibórz, to przeniesienie ZSP z Armii Polskiej do ZS ul. Za Bramką, natomiast w Barlinku - przenieść Liceum na ul. Leśnej na ul. Szosową. Porozumienie z Gminą Barlinek zostało już wypowiedziane.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pan Józef Getman poinformował, że w dniu 17 lutego członkowie Komisji dokonali wizytacji placówek oświatowych w Miejscowości Barlinek i Myślibórz. W Barlinku: ZS Nr 1, Poradnia P-P, ZS Nr 2, ZS na ul. Leśnej. Wizytacja tych placówek miała przekonać o słuszności podjętej decyzji.

Zapoznał z wnioskami wypracowanymi przez członków komisji oświaty:

 • ZSP Nr 2 - obiekt zadbany, schludny, ponoszący niskie koszty utrzymania, poza tym jest tam do szacowana odpowiednia ilość uczniów.

 • ZSP Nr 1- jest to potężny obiekt, dysponujący pełnym zapleczem na przyjęcie uczniów z ZS z ul. Leśnej.

Komisja sygnalizuje, że z chwilą przeniesienia ZS z ul Leśnej na ul. Szosową, należy jeszcze do tego obiektu dołączyć Wydz. Komunikacji oraz Filię Powiatowego UP.

Jeżeli chodzi o Myślibórz zwizytowano: ZSP Nr 3, ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2. Komisja również zapoznała się ze stanem technicznym, urządzeniami, z robotami, które zostały wykonane, aby w sposób techniczny zabezpieczały poszczególne placówki pod wygody uczniów. ZSN 2 Za Bramką, jest to duży obiekt, dysponujący wolnymi pomieszczeniami i należało w tym wypadku podjąć taką decyzję. Komisja wnioskuje , aby z dniem 1 września br. dokonać likwidacji ZSP Nr 1 i przenieść do ZSP Nr 2 Za Bramką.

Wizytacja placówek oświatowych w pełni nie została wykonana w związku z tym w dniu 4 marca komisja dok. wizytacji placówki DWD, MOS Szkuner, Bursy Szkolnej, PP-P.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Władysław Grabda poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej propozycja Zarządu Powiatu odnośnie racjonalizacji sieci szkół została przyjęta. Za przyjęciem głosowało - 3 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 3 radnych.

Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan Andrzej Rupenthal poinformował, że członkowie Komisji wyrazili pozytywną opinię odnośnie propozycji Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska Pan Julian Witkowski poinformował, że członkowie Komisji przyjęli propozycję Zarządu Powiatu przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w dniu 13 lutego ub. roku podjęta została uchwała w sprawie ustalenia sieci planu szkół ponadgimnazjalnych. Rok temu Zarząd Powiatu przedstawił nam koncepcję racjonalizacji sieci szkół, w Myśliborzu miało to się odbyć kosztem ZSP nr 3. Liczne protesty doprowadziły do tego, że z tej koncepcji wycofano się. Potrzeba racjonalizacji występuje, z tym że do tego zagadnienia powinno podejść się kompleksowo i przedstawić wszystkie dane dla radnych, a ni tylko te wykazuje się, by wykazać swoje racje.

Od kilku sesji proszę o przedstawienie informacji jakie uzyskamy oszczędności z tytułu realizacji koncepcji przedstawionej przez Zarząd Powiatu.

Skąd wzięła się decyzja o likwidacji ZSP Nr 1 skoro ta szkoła tak mało wydaje pieniędzy na utrzymanie.

Dlaczego nie mówi się, o tym, że ta koncepcja zmierza do tego żeby w Myśliborzu powstał jeden Zespól Szkół na ul. Za Bramką. Do tego zespołu szkół w tym roku przeszła, by młodzież ZSP Nr 1, a w ciągu 2-3 lat przeszła by młodzież ZSP Nr 3. Kierownik Wydz. Oświaty stwierdził, że jest to bardzo dobry budynek budowany z myślą o tym. Mieszkańcy Myśliborza wiedzą jak ten budynek wygląda, budynek ten wymaga remontu sanitariatów, pokrycia dachowego, komina. Do tego budynku chcemy przenieść młodzież dwóch ZSP w Myśliborzu. W przypadku kiedy dokonamy takiego przeniesienia to uczniowie, którzy uczęszczają do ZSP Nr 1 opuszczą tę szkołę przeniosą się do innej szkoły.

Podejmując taką decyzję powinniśmy mieć wszystkie za i przeciw.

Na poprzedniej sesji dowiedzieliśmy się, że nauczycielki uczące w ZSO w Myśliborzu będą miały zapewnioną pracę, po moim wystąpieniu otrzymały pismo, na które bardzo długo czekały. Z inf. PUP wynika, że szwacz i osoby, które potrafią obsługiwać maszyny krawieckie są bardzo potrzebne. Z inf. wg stanu na dzień 31 grudnia 2002 wynika: specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych na terenie powiatu stanowią 253 osoby bezrobotne, technicy i inny średni personel - 725, pracownicy biurowi - 459 osoby, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 1165. Razem w poszczególnych grupach zarejestrowanych jest 8.218.000.

Jeśli chodzi o zarejestrowane szwaczki tj. 282 osoby.

Dlaczego w Myśliborzu ruszamy tylko jeden Zespół Szkół, przecież racjonalizacji wymaga cała infrastruktura oświatowa, wraz ze wszystkimi placówkami PP-P, DWD i Bursą.

Radny Bolesław Bortnowski zapytał czy Zarząd kierował się jakimiś prognozami, bo z jednej strony mamy prognozę, że 80% uczniów ze szkól gimnazjalnych pójdzie do szkół średnich, z drugiej strony kiedy się osiągnie ten model trudno powiedzieć. Zarząd Powiatu powinien racjonalnie podjąć decyzję, by kierował się danymi .

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział, że jeżeli wszyscy wczytają się w materiał to jest tam podana demografia, przede wszystkim ona jest wskaźnikiem mówiącym o tym ilu będziemy mieli potencjalnych absolwentów do szkół ponadgimnazjalnych na danym terenie.

Podczas gdy w poprzedniej kadencji próbowano przenieść ZSP Nr 3 , to radny W.Wojtkiewicz również był jednym z tych, którzy bardzo mocno bronili tej szkoły.

Trzeba szukać oszczędności, ale nie oszczędzimy gdyż obowiązuje Karta Nauczyciela, gdzie jest określony poziom wynagrodzenia. Efekty, o które dopomina się radny będą dopiero 2004, nauczycielom, które będą musiały odejść trzeba będzie dać odprawy 6 lub 9 miesięczne.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poinformował, że na sali obecne są nauczycielki ZSO, którym Przewodniczący Rady powinien udzielić głosu.

Rok temu podjęliśmy pewne prace remontowe w ZSP Nr 1 wtedy wiadomo było, że trzeba te prace wykonać. Oświata ma służyć dla uczniów, dla społeczności, więc musimy takie decyzje podejmować które będą dobre dla społeczeństwa. Zwracam uwagę na fakt, ze preferujemy naukę w szkołach zawodowych w tych wielozawodowych, tam, gdzie uczeń ponosi koszty praktyk i kursów I i II stopnia. Po ostatniej sesji ukazał się artykuł w Głosie Szczecińskim dot. dokształcania zawodowego, że nie zostanie na terenie powiatu powołany ośrodek dokształcania zawodowego.

Polecił do przeczytania dla radnych również artykuł z gazety Samorządu i Administracji dot. radnym nie zwraca się kosztów dojazdu na sesję i spotkania z wyborcami - natomiast u nas w powiecie zwraca się za dojazdy.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że w ubiegłej kadencji radni SLD wycofali się z kontynuowania racjonalizacji sieci szkół na terenie powiatu, proponując przeniesienie jednego z ZS w Barlinku i wygaszaniem ZSP3 w Myśliborzu. Może to udowodnić oświadczeniem szefa Powiatowego SLD jakie zostało ogłoszone w Gazecie Lubuskiej.

Kolejno zapytał: na posiedzeniu Komisji Zdrowia Pan Ryszard Czekała złożył informację, co do utrzymania się szkoły średniej w Barlinku, że wydzielone LO --nie ma racji utrzymania się .Poprosił o wyjaśnienie : jaki jest możliwy potencjał przyjęcia uczniów przez potencjalnie wydzielone LO w Barlinku.

Radny Mariusz Norsesowicz stwierdził, że wypowiedzi radnego i jego uwagi powinny dawać fundament do podejmowania decyzji.

Żeby nie było niepotrzebnych uwag, należy tak pisać sprawozdania by były wyraźne, przejrzyste i nie było uwag.

Prośba była radnego Wojtkiewicza, żeby głos zabrały nauczycielki ZSO, po czym poprosił, by zabrały one głos wypowiadając się nt. zapotrzebowania w kształceniu zawodowym o kierunku krawiec. Jak się panie odnoszą do tworzenia szkoły odzieżowej dla dorosłych w Rowie, czy jest to konieczne, czy nie.

Kolejno zapytał, co się stanie z bazą po ZSP3 na ul. Armii Polskiej , w momencie kiedy zostanie on przeniesiony do ZSP Nr 2 w Myśliborzu.

Co z utrzymaniem tradycji, sztandaru tego Zespołu Szkół.

Apel! Jeżeli zostanie przegłosowane przeniesienie ZSP Nr 1 do ZSP Nr 2 W Myśliborzu żeby wszystkie starania zmierzały do podniesienia poziomu wszystkich szkół na terenie powiatu.

Należy przeanalizować poziom kształcenia, by wyeliminować zło, które w szkołach panuje.

Radny Andrzej Potyra dwa dni temu odbyło się spotkanie z Barlinku w jednej ze szkół i w trakcie dyskusji wyszły pewne obawy, niepokoje - czy ze starostwa rzeczywiście wyszło wypowiedzenie porozumienia zawartego z Gminą Barlinek na prowadzenie ZSP na ul. Leśnej.

Kolejno zapytał Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku, czy jest taka możliwość w ZSP Nr 1 aby można było w jakiś sposób wydzielić oddzielnie szkołę ZSP Nr 1 z Ogólniakiem, może parteru lub piętra, by ci uczniowie nie krzyżowali się chodząc po szkole.

Radny Bolesław Bortnowski - w materiale przedstawionym radnym są 2 warianty, jedno wygaszanie drugie przeniesienie z ul. Leśnej do ZSP nr 1. Komisja oświaty i zapewne zdecydowana większość radnych eliminuje sprawę wygaszania. Wygaszaniu przeciwni są również dyrektorzy szkół.

Zapytał o stanowisko Zarządu w tej kwestii, ponieważ w dzisiejszym sprawozdaniu z pracy Zarządu Powiatu z posiedzeniu w dniu 13 lutego jest następujące sformułowanie cyt. : natomiast dla miasta Barlinka Zarząd przyjął kolejny wariant do analizy polegający na tym, aby liceum Ogólnokształcące na ul. Leśnej przenieść do ZSP nr 2 na ul. Jeziornej. Klasy licealne ZS Nr 1 z ul. Szosowej przenieść do ZS nr 2 na ul. Jeziornej, natomiast klasy zawodowe i Liceum profilowane z ul. Jeziornej do ZS na ul. Leśnej. Zarząd Powiatu przyjął omawiane wyżej materiały wraz z projektami uchwał przedkładając je na posiedzenia stałych komisji rady”. Tutaj nie ma sformułowania że Zarząd Powiatu odrzuca tę koncepcję. To jest przykra sprawa, ponieważ radni w tej chwili są w takiej sytuacji, kiedy ta dyskusja może niczego nie przynieść.

Poprosił o potwierdzenie że te koncepcje są przez Zarząd Powiatu odrzucone.

Kolejno nauczycielka Zasadniczej Szkoły Odzieżowej Pani Grażyna Borek poinformowała radnych o otrzymanym w 2002 roku piśmie od ówczesnego Przewodniczącego Rady Pana Janusza Winiarczyka, w którym informował, że na sesji w dniu 13 lutego br. została podjęta uchwała w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, w której zostały określone typy szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Myśliborzu.

Zapoznała również radnych z pismem złączonym do tego poprzedniego w którym jest zapis, że przy ustalaniu sieci szkół oraz liczby oddziałów w tych szkołach brano pod uwagę liczbę absolwentów gimnazjów i dla tej liczby zapewniono odpowiednią ilość miejsc w szkołach ponadgimnazjalych. Sprawę ewentualnych profili i zawodów konsultowano z dyrektorami Zespołów po zasięgnięciu opinii PUP i PRZ. Ze względu na wysokie koszty kształcenia w oparciu o własną bazę warsztatową oraz o znikome zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie krawiec - opinia PUP z dnia 18.04.01 podjęto decyzję o kształceniu w klasach wielozawodowych. Jak wynika z danych PUP w Myśliborzu na dzień 31.12.2000 roku zarejestrowanych było 8 bezrobotnych w zawodzie krawiec, a w dniu 31.12.01, było 5 bezrobotnych w zawodzie krawiec.

Pani Grażyna Borek w swojej wypowiedzi wyraziła odmienne zdanie mówiąc, że zapotrzebowanie na zawód krawiec jest dużo większe, ponieważ są to dane na podst. opinii PUP.

Szkołę tę należy bronić przede wszystkim dlatego, że do naszej szkoły uczęszczają dzieci z wiosek, są to dzieci biedne z popeegerowskich rodzin. Dzieci te uczą się szyć co w przyszłości zawód ten umożliwia im w przyszłości pracę, nawet szyjąc w domu dla swojej rodziny.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił, że prezentowany załącznik do pisma został podpisany przez Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pana Waldemara Żmijewskiego, a nie przez Przewodniczącego Rady jak Pani sugerowała.

Radnego Andrzeja Potyrę zapewnił, Że wypowiedzenie porozumienia z MiG Barlinek na prowadzenie Liceum na ul. Leśnej zostało już wypowiedziane i dostarczone Panu Burmistrzowi Zygmuntowi Siarkiewiczowi.

Kolejno głos zabrał nauczyciel ZSP z ul. Jeziornej w Barlinku Pan Śnieżewski, który powiedział, że koncepcja zaproponowana przez Wydział Oświaty i Zarząd Powiatu jest koncepcją słuszną. Uwzględnia ona czynnik ekonomiczny. Nie jest możliwe utworzenie odrębnego Liceum Ogólnokształcącego w Barlinku, gdyż Barlinek jest małym miastem, by funkcjonowało odrębne LO.

Dlatego radni powiatowi powinni się bardzo dobrze zaznajomić z sytuacją, by podjąć racjonalne rozwiązanie racjonalizacji sieci szkół.

Kolejno głos zabrał dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku Pan Ryszard Syroka, który zapewnił, że w jego szkole możliwe jest funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego.

W szkołach gdzie funkcjonują klasy wielozawodowe, wskazane jest tzw. mieszanie uczniów z klasami szkoły średniej, gdyż wpływa to dodatnio na uczniów klas zawodowych.

Poinformował, że jego zdaniem koncepcja zaprezentowana przez Zarząd Powiatu jest najwłaściwszą koncepcją, jest to rozwiązanie jak najbardziej racjonalna.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski - wyjaśnił, że zapis w sprawozdaniu z pracy Zarządu powstał podczas negocjacji z Gminą Barlinek i wydawało nam się że jesteśmy w stanie osiągnąć kompromis taki, aby można był rozpocząć restrukturyzacje z dniem 1.09.2003 roku. Gdy utworzymy to LO na ul. Jeziornej wówczas władze Barlinka zgodzą się na skrócenie okresu wypowiedzenia.

Na dzień dzisiejszy stanowisko Zarządu jest takie, że chcemy wprowadzić wariant pierwszy polegający na skróceniu wypowiedzeniu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zapytał czy koncepcja, która Zarząd proponuje dla miasta Myśliborza zakładająca w przeciągu 4 lat tworzenie jednego Zespołu Szkół w Myśliborzu w oparciu o bazę ZS Nr 2 na ul. Za Bramką była konsultowana z dyrekcją zespołu Szkół nr 3 na ul. Strzeleckiej.

Starosta Powiatu wyjaśnił, że z dyrekcją ZSP nr 3 w Myśliborzu nie było prowadzonych rozmów, dlatego, że na razie rozmawiamy o kwestiach dot. dnia dzisiejszego. Dyrekcja Zespołów szkół wiedzą, ze przyjdą takie lata, że nie będzie tak dużo uczniów, by utrzymywać tyle zespołów szkół.

Kierownik PUP Pani Beata Stachurska - Wołk poinformowała, że na zawód krawiec nie ma pracy.

Kolejno głos zabrał Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski, który odnośnie Zasadniczej Szkoły Odzieżowej poinformował, że poprzednia Rada podjęła decyzję o wygaszaniu tej szkoły i w tym roku ostania klasa opuszcza tę szkołę. Szkoła ta została utworzona na potrzeby zakładu Pracy „Koral” była to najpierw szkoła przyzakładowa, potem przekazano ją do prowadzenia bezpośrednio resortowi oświaty.

Odnośnie kosztów odbywanych praktyk poinformował, że uczniowie ZSZ i szkoły wielozawodowej od klasy I muszą odbyć kursy I i II stopnia. Koszty tych kursów są pokrywane częściowo przez szkoły, częściowo uczniowie ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia. Jest to utrudnieniem dla wielu uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Często są to odległe ośrodki od Myśliborza, jak np. Wałcz, Białogard, Lublin, Białystok, które prowadzą wojewódzkie ośrodki szkolenia zawodowego.

Problem kierowania młodzieży do ośrodków doskonalenia zawodowego był poruszony zarówno przez Cech Rzemiosł Różnych jak i dyrekcję ZSP Nr 3 w Myśliborzu. Na wniosek dyrekcji ZSP Nr 3 w Myśliborzu wystąpiliśmy do wojewódzkiego koordynatora do spraw kształcenia zawodowego o wyrażenie opinii w sprawie powołania stałego ośrodka dokształcania doskonalenia zawodowego w Myśliborzu. Otrzymaliśmy negatywną odpowiedź, gdyż na terenie województwa istnieją 22 takie ośrodki, które nie zawsze funkcjonują w ciągu roku ze względu na brak chętnej młodzieży. Wobec zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach zawodowych nie ma możliwości stworzenia takiego ośrodka, że względu na brak liczby osób. Dlatego często takie grupy zbierane są z całego województwa i kierowane w odległy teren.

Koszt kształcenia klas wielozawodowych ponoszone są przez szkoły:

 • klasy III kurs 2 stopnia - 8 tyg. Szkoła ponosi koszt 350 zł, do tego uczeń ponosi koszt noclegu w wys. 180 zł.

 • klasy II, kurs 1 stopnia - 6 tyg. -270 zł, do tego uczeń ponosi koszt noclegu,

 • klasy I, kurs 1 stopnia - 4 tyg. 180 zł, do tego uczeń ponosi koszt noclegu w wys. 90 złotych.

Radny Mariusz Norsesowicz zapytał co stanie się z budynkiem

ZSP nr 1 w Myśliborzu po przeniesieniu uczniów i kadry do ZSP nr 2 w Myśliborzu.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił mówiąc, że budynek, który Burmistrz dzierżawi od powiatu przy ul. Klasztornej chce żeby Rada Powiatu przekazała dla Gminy Myślibórz na własność. Budynek ten jest w bardzo złym stanie, znajduje się w nim 8 izb lekcyjnych. Budynek po LO żeby Rada Powiatu przekazał w użyczenie dla gminy na funkcjonowanie Gimnazjum. W zamian za to nie będziemy płacić za kotłownię która tam została zrobiona w trakcie prac gazyfikacyjnych.

Nikt więcej nie zgłosił uwag i pytań w związku z tym Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zarządził głosowanie koncepcji przedstawionych przez Zarząd Powiatu:

 • w Myśliborzu przeniesienie ZSP Nr 1 do ZSP nr 2 wraz z kadrą nauczycielską i uczniami,

 • w Barlinku wypowiedzenie umowy z Gminą Barlinek na prowadzenie ZSP na ul. Leśnej, następnie przeniesienie kadry nauczycielskiej i uczniów do ZSP Nr 1 w Barlinku na ul. Szosowej.

Za przyjęciem ww. wariantów głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Pan Mieczysław Adryjanowski powiedział, że decyzja podjęta przez radnych Rady Powiatu Myśliborskiego jest słuszna.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz stwierdził, że założenia do restrukturyzacji oświaty w powiecie myśliborskim zostały przyjęte.

Ad. 7

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 rok. (informacja ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Starosta Powiatu zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionej informacji.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady

stwierdził, że sprawozdanie Starosty Myśliborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 rok przyjęte przez aklamację

Ad. 8

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz odczytał projekt uchwały, po czym zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu myśliborskiego. Za projektem uchwały głosowało -19 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr VI/27/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego- stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli powiatu myśliborskiego w Związku Celowym Województwa zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr VI/28/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli powiatu myśliborskiego w Związku Celowym Województwa zachodniopomorskiego - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały Rady powiatu Myśliborskiego w sprawie delegowania radnych do Komisji bezpieczeństwa i porządku.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poprosił o zgłaszanie radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku.

Radny Wojciech zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Norsesowicza.

Radny Mariusz Norsesowicz wyraził zgodę.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk zgłosił kandydaturę radnego Józefa Getmana.

Radny Józef Getman wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw -0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr VI/29/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji bezpieczeństwa i porządku - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0 radnych, wstrzymał się - 2 radnych.

Uchwała Nr VI/30/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu Myśliborskiego na 2003 rok - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0 radnych, wstrzymało się - 3 radnych.

Uchwała Nr VI/31/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Projekt uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej.

Do komisji konkursowej zostali zgłoszeni radni: Wiesława Konofalska, Kazimierz Kłoda i Krystyna Wyszyńska. Radni wyrazili zgodę do udziału w komisji konkursowej.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr VI /32/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ Szpital powiatowy w Dębnie.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 19 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr VI /33/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ Szpital powiatowy w Dębnie - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.

Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały, po czym zapytał czy są pytania do projektu uchwały. Nikt pytań nie zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0,

wstrzymał się - 1 radny.

Uchwała Nr VI /34/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Dyrektor PCPR Pani Beata Kołodziejek wszyscy, którzy zostali zakwalifikowani do usamodzielnienia w roku ubiegłym zostali usamodzielnieni. Usamodzielnienie przebiega w dwóch fazach: pierwsza to usamodzielnienie w formie gotówki - tą stronę zabezpiecza Rząd, w pełnej wysokości w zależności od tego jak długo wychowanek był

w Domu Dziecka, czy był w rodzinie zastępczej. Druga część to jest usamodzielnienie w formie rzeczowej. O ile pomoc gotówkowa jest obligatoryjna o tyle w rzeczowej mamy pełną dowolność w sensie wysokości.

Wyprawka rzeczowa jest do 300% kwoty bazowej, nie ma określonego dolnego pułapu, stąd też w zależności od możliwości portfela powiatowego, które musimy regulować.

Obligatoryjna wyprawka rzeczowa dot. tylko i wyłącznie dla osób, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dla osób niepełnosprawnych wyprawka wynosi 300%. Był kłopot z zapewnieniem kwoty dla wszystkich usamodzielnianych się wychowanków.

W listopadzie 2001 roku weszło rozporządzenie dot. usamodzielnienia które nałożyło na nas obowiązek usamodzielniania wszystkich osiemnastolatków, dotychczas w rodzinach zastępczych usamodzielnialiśmy wychowanków którzy ukończyli edukację i postanowili rozpocząć dorosłe życie. Ten zapis w rozporządzeniu spowodował, że z 4 osób usamodzielniających zrobiło się ok. 30. W listopadzie trudno było ze środków powiatowych zabezpieczyć tą wyprawkę rzeczową maksymalną dla każdego, zresztą nie każdy się kwalifikuje do otrzymania takiej pomocy.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi na zgłoszone zapytanie radnego Juliana Witkowskiego dot. tworzenia w Myśliborzu na bazie współpracy z Niemcami środki unijne ośrodka dokształcania zawodowego, mówiąc, że ten temat przewijał się zeszłego roku, a powstał wówczas kiedy rozmawialiśmy na temat wygaszania szkoły Ponadgimnazjalnej nr 3. W tym roku wybraliśmy się do Niemiec, zobaczyliśmy ten ośrodek który powstał l ze środków unijnych. Zostanie zorganizowane spotkanie z PUP i WUP, z dyrektorem szkoły w Niemczech i dyskutować ten temat. Warto koło tego chodzić.

Radnego Mariusza Norsesowicza poinformował, że zakup samochodu miał nastąpić ze środków PFOŚiGW. Kolejno zapoznał radnych z treścią wniosku komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego zgłoszony na posiedzeniu w miesiącu czerwcu 2002 roku, w którym komisja wnioskowała o dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego dla KP PSP ze środków PFOŚiGW . W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił poinformował Komisję że środki PFOŚiGW na sfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Myśliborzu będą mogły być przeznaczone po zrealizowaniu inwestycji dot. modernizacji kotłowni w ZSP Nr 1 w Myśliborzu. W grudniu 2002 roku z tych środków przeznaczone zostało 30 ty. Złotych na zapłacenie zobowiązania związanego z modernizacją kotłowni.

Samochód taki kosztuje 800. Tys. zł.

Powiatowy Inspektor Budowlany Pan Hubert Walas powiedział, że samowole budowlane podlegają wykonaniu, czy też w trybie legalizacji czy też rozbiórki, to już ustala się w trybie postępowania administracyjnego wyjaśniającego. W tej sprawie akurat przed moim organem prowadzę to postępowanie , ponieważ nie jestem w dyspozycji aktu, który by potwierdzał, że ta decyzja jest ostateczna. Egzekucja decyzji nie ostatecznej jest naruszeniem prawa i ten człowiek, który jest zobowiązany do wykonania danego obowiązku może wystąpić na drogę odszkodowawczą przeciwko organowi. Dopiero potwierdzając klauzurą ostateczności wykonania tego aktu, można wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Starosta Powiatu poinformował, że radnemu Mariuszowi Norsesowiczowi odpowiedzi udzieli na piśmie po zaciągnięciu wszystkich informacji.

Radny Władysław Graba zapytał dyrektor PCPR czy jest możliwość sprawdzenia jak spożytkowane są pieniądze przez wychowanków.

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że w momencie kiedy wychowanek nabywa prawo do otrzymania usamodzielnienia, spełnia wszystkie kryteria, nie ma podstaw do tego żeby odmówić jemu tej pomocy, natomiast w momencie kiedy jest już samodzielny , nie mamy wpływu na ich decyzje. Nie mniej jednak w takiej sytuacji dalsza pomoc zostanie ograniczona. Nie mamy prawa cofnąć decyzji, czy też wyegzekwowania zwrotu gotówki.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - nie jestem usatysfakcjonowany z wypowiedzi dyrektor PCPR. Wsłuchując się całej sprawie, nie uzyskałem odpowiedzi na poprzedniej sesji Zarząd Powiatu przeznaczył na usamodzielnianie wychowanków kwotę 604 tys. zł. Pytałem się wtedy ilu wychowanków skorzysta, teraz dowiedziałem się, że Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć całą kwotę bazową 1.611 złotych.

2) sprawa - dot. odpowiedzi udzielonej przez pana Starostę odnośnie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla PSP w Myśliborzu. Stwierdził, że taki wóz jest bardzo potrzebny tym nie mniej jest bardzo drogi. W czerwcu ubiegłego roku jak był zatwierdzany plan PFOŚiGW dzieląc ten fundusz na: 150 tys. złotych na zakup samochodu strażackiego.

Starosta Powiatu Jan Baranowicz zaproponował, że w związku z tym że zachodzi pilna potrzeba wyremontowania kotłowni w ZSP nr 1 środki należy przeznaczyć na remont kotłowni. Wszystkie pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu.

Jak została rozliczona dotacja.

Kolejna sprawa - odnośnie wypowiedzi PINB Pana Huberta Walasa powiedział, że nie można udzielać odpowiedzi wybiórczo, chodzi oto że w obiegu prawnym funkcjonuje decyzja prawomocna, nie ma kwestionowania czy ona istnieje. Radca prawny stwierdził że decyzja ta jest nieprawdziwa na podstawie opisów. Nie ma natomiast odwołania od tej decyzji, czyli nie możemy twierdzić, że ta decyzja nie jest ważna. To dot. przestrzegania prawa, jak prawo jest przestrzegane w naszym powiecie.

Mam nadzieje że na pytania przedłożone na piśmie w swoim wystąpieniu również otrzymam na piśmie.

Dyrektor PCPR wyjaśniła mówiąc, że w ubiegłym roku w formie rzeczowej wyprawkę otrzymało 21 osób, z czego 11 to są wychowankowie placówce i oni wszyscy otrzymali wyprawkę rzeczową, natomiast z rodzin zastępczych zrefundowaliśmy poniesione koszty na wyposażenie domowe dla 10 osób, w tym jednej osobie w wysokości 300% ponieważ była to osoba niepełnosprawna.

Otrzymaliśmy z budżetu państwa niewystarczającą kwotę, nie wynika to ze złego planowania, ani z tego że my tych pieniędzy nie chcemy. Nigdy przy planowaniu budżetu nie jest podawany wskaźnik waloryzacji świadczeń, my na podstawie wzrostu cen usługi wynagrodzeń uśredniając te środki planujemy kwotę. Budżet państwa nie zabezpieczył w 100% środków, podzielił to na Urzędy Wojewódzkie, niestety województwa podzieliły to proporcjonalnie do ilości rodzin przyznano środki.

Czynimy starania, by nie dopuścić do zadłużeń, dlatego piszemy pisma do ministerstwa o zwiększenie środków.

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Stanisław Chorabik PFOŚiGW - gmina Dębno otrzymała 23 tys. złotych na sprzęt do rozdrabniania bioamsy, UG w Nowogródku otrzymał 29.640 złotych na zakup pojemników , Barlinecki Ośrodek Sportu i Rekreacji 10 tys. złotych. W roku 2002 dwa razy były rozpatrywane wnioski, które wpłynęły do PFOSiGW i tak: 13 marca rozpatrywanych było 2 o wniosków, które opiewały na 460 tys. złotych, a dysponowaliśmy 150 tys. zł. Wnioski zostały odrzucone ze względu na brak środków, tylko ten wniosek KP PSP został odłożony do rozpatrzenia w drugim półroczu wtedy kiedy się okaże czy są środki. Komisja sugerował, że granicach 50 -70 tys. zł. mogą się te środki znaleźć.

4 listopada KP PSP powtórnie zwróciła się do Komisji z prośbą o przekazanie pieniędzy, że są niezbędne pieniądze na zakup samochodu. 15 listopada odbyło się drugie posiedzenie komisji, która ze względu na brak środków wniosek ten rozpatrzyła negatywnie, natomiast został pozytywnie rozpatrzony wniosek ZSP Nr 1 na modernizację kotłowni.

Wniosek KP PSP był wnioskiem późniejszym aniżeli wniosek ZSP Nr 1 który wpłynął wcześniej.

Nie wiem, czy sprawa zakupu tego samochodu jest aktualna.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - dla BOSiR-u w Barlinku przeznaczono kwotę 10. Tys. złotych na zakup pokrycia dachowego na domki. Gdzie ten eternit po rozbiórce został złożony, gdyż jest to substancja rakotwórcza.

Kierownik Chorabik wyjaśnił, że najprawdopodobniej na wysypisku śmieci pod Gorzowem.

Radny Mariusz Norsesowicz zaproponował, by na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaprosić Komendanta PSP by wyjaśnił jak wygląda sprawa zakupu samochodu strażackiego .

Kolejno poruszył skargę Pani Banasiak, która była rozpatrywana przez Radę Powiatu I kadencji. Powiedział, że należy pomóc tej osobie w rozwiązaniu pomocy.

Ad. 17

Wolne wnioski.

Radny Władysław Grabda poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej było rozpatrywane pismo, które wpłynęło do Rady Powiatu z Redakcji Kwartalnika „Z biegiem Myśli” dot. dofinansowania tego kwartalnika. Pismo to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolejno poparł propozycję radnego Mariusza Norsesowicza, by na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaprosić Komendanta PSP Pana Artura Worocha.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zaproponował, by w Biurze Rady zaprowadzić książkę pism przychodzących do Rady Powiatu.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że w dniu 7 lutego br. w Głosie Szcz. Ukazał się artykuł w którym została umieszczona wypowiedź Sekretarza Gminy Dębno, który mówił o pewnych ruchach jakie są wykonywane przez radnych z Dębno odnośnie odłączenia miasta Dębna do Kostrzyna, co spowodowało by rozpad powiatu myśliborskiego. Zaapelował, by radni z Dębna tak nie czynili, by wręcz postępowali inaczej przyczyniając się do utrzymania powiatu myśliborskiego.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz ogłosił przerwę w obradach sesji do chwili zwołania kolejnej sesji.

W dniu 26 marca 2003 roku Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz wznowił obrady VI sesji Rady Powiatu.

Obrady rozpoczęły się o godz. 14,00 , a zakończyły o godz. 18,30.

Stwierdził, że w obradach uczestniczy 19 radnych co upoważnia radę do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Barlinku.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały. Za przyjęciem głosowało - 19 radnych, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał. W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Barlinku został przyjęty.

Ad. 18

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: Ocena funkcjonowania szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie oraz informacja z działalności Rad Społecznych.

Głos zabrał Wicestarosta powiatu myśliborskiego Pan Andrzej Dobrowolski, który stwierdził, że po okresie reformy służby zdrowia sytuacja ekonomiczna szpitali jest bardzo trudna. Począwszy od 2000 roku kontrakty zawierane przez szpitale z ZRKCh ulegały zmniejszeniu, rosły koszty niezależne od szpitali (leki, energia, woda) jednocześnie zmniejszały się ceny usług medycznych. Efekt tego jest taki, że łączne zobowiązanie szpitali na koniec roku 2002 wynosiło: 10.063.164 złotych, w tym: SPZOZ Barlinek: 5.113.192 zł. SPZOZ Dębno: 4.949.972 zł.

W szpitalu w Dębnie pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia (sprawa w sądzie) kwestia trzynastki - jest to kwota około 1,5 mln. zł.

Należności kasy chorych wobec szpitali stanowią łączną kwotę 1.852.548 zł. z tytułu wykonania świadczeń ponadlimitowych.

Wspierając szpitale poprzednia rada Powiatu poręczyła kredyt dla obu szpitalu w wysokości 4 mln. zł.

Należałoby sobie postawić pytanie, jakie podjąć działania, aby otrzymać tak potrzebne jednostki.

W okresie od grudnia 2002 roku do marca 2003 roku jako Starostwo podejmowaliśmy następujące działania:

 1. Spotkaliśmy się z dyrektorami, ordynatorami, głównymi księgowymi jednostek przestawiając sytuację ekonomiczną jednego jak i drugiego szpitala. Jednocześnie podkreślając, że winni koniecznie podejmować szereg rozwiązań organizacyjnych zmniejszających koszty funkcjonowania ww. placówek.

 2. Wspieraliśmy działania dyrektorów w sprawie kontraktów jednocześnie wymuszając spotkania przedstawicieli samorządowych z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Zarządem ZRKCh.

 3. Doprowadzaliśmy do przyjazdu dyrektora M. Blachowskiego do Myśliborza w sprawie naszych szpitali.

 4. Kilkakrotnie odbył się konwent Starostów Woj. zach. W sprawie szpitali gdzie wypracowano stanowisko prowadzenia polityki kas chorych wobec szpitali.

 5. Odwiedziliśmy szpital nowosolski, zapoznając się z rozwiązaniami organizacyjnymi przyjętymi przez tę jednostkę. Informacje dot. rozwiązań organizacyjnych zostały przekazane dyrektorom naszych powiatowych szpitali.

 6. Dwa szpitale w powiecie stwarzają sytuację szczególną, jeden ze szpitali podpisał kontrakt zaniżony o 15% w porównaniu z rokiem ubiegłym (Dębno). Drugi szpital nie podpisał aneksu. Która z decyzji okaże się najlepsza na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić.

 7. Zobowiązaliśmy dyrektorów do przygotowania i wprowadzenia w życie programów naprawczych podkreślając, że od tego również zależy być dla naszych szpitali.

 8. Po wczorajszym spotkaniu Starosty z dyrekcją ZRKCh wiemy, że Dębno dostało zgodę na działalność zakładu opiekuńczo - leczniczego, Barlinek jest w fazie negocjacji o kontrakt na lecznictwo stacjonarne.

 9. W rankingu szpitali województwa zachodniopomorskiego, które nie podpisały kontraktu szpital w Barlinku prezentuje się dobrze.

Kolejno głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska Julian Witkowski, który poinformował, że członkowie komisji zdrowia nt. szpitali spotykali się trzykrotnie, p długich rozważaniach i rozpatrzeniu dyskusji wraz z obecnymi na posiedzeniach dyrektorami szpitali pozytywnie zaopiniowali przełożone sprawozdanie.

Następnie zapoznał Radę z wnioskami Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska, które zostały wypracowane na posiedzeniach komisji. Wnioski te stanowią załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Kolejno głos zabrał dyrektor Szpitala SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku Pan Ryszard Mitek - rok 2002 był kolejnym rokiem działania SPZOZ w Barlinku po wdrożeniu w roku 2000 bardzo radykalnego programu restrukturyzacyjnego oraz realizacji w roku 2001. Dzięki temu można było liczyć na w miarę normalne funkcjonowanie jednostki. Nastąpiło zahamowanie wzrostu kosztów, w w wielu przypadkach ich bezwzględny spadek w stosunku do roku poprzedniego i to przy znaczących wzrostach cen np. leków i energii. W roku 2002 zamierzaliśmy się skupić przede wszystkim na zwiększeniu przychodów z działalności medycznej, zwłaszcza szpitala. Był to drugi z możliwych kierunków poprawy trudnej sytuacji barlineckiego szpitala.

W roku 2000 kiedy program został opracowany i został wdrażany dochody miesięczne z umowy z kasą chorych wynosił od 450 tys. złotych, w roku 2002 przeciętne przychody

Zamykały się miesięcznie z kontraktów z kasą chorych już kwotą 64 - 660 tys. złotych.

Wysiłki nasze zmierzały do tego by zapewnić funkcjonowanie szpitala bez ograniczenia dotychczasowej liczby łóżek, gdyż to poddawałoby wątpliwość ekonomiczny sens egzystencji tak okrojonej jednostki. Zgodnie z obecnymi normami zarządzania służbą zdrowia szpital na bazie 122 lóżek jest już poniżej dolnej granicy opłacalności. Dlatego też jednym z głównych naszych zadań na 20002 rok stało się uruchomienie nowej bazy łóżkowej.

Zadania dot. wzrostu przychodów były o tyle trudne do zrealizowania, że ZRKCh w 2002 roku utrzymała ceny wielu usług medycznych na poziomie roku 2001. Część usług ambulatoryjnych została zakontraktowana przez ZRKCh, mimo naszych protestów, nie w SPZOZ w Barlinku lecz w firmach medycznych w Myśliborzu. W ten sposób utraciliśmy poradnię psychiatryczną i dermatologiczną. Warunki w szpitalu pogorszyły się jeszcze przez obowiązek dokonania określonych podwyżek płac.

Założeniem restrukturyzacji szpitali jest również realizacja programu redukcji zatrudnienia. Dlatego tez uznając restrukturyzację zatrudnienia za główne zadanie w procesie zmian w funkcjonowaniu ZOZ-u, postawiliśmy sobie jeden główny warunek - nie może się to odbyć ze szkodą dla pacjenta. Personel medyczny musi być redukowany w najmniejszym stopniu.

Koszty utrzymania personelu są podstawową grupą obciążeń z jaką musi sobie poradzić każda jednostka ochrony zdrowia, zwłaszcza jednostka lecznictwa zamkniętego. Ich obniżenie staje się w tej sytuacji jedyną szansą przetrwania i dalszego rozwoju jednostki. Dążenie do redukcji zatrudnienia trzeba jednak pogodzić z utrzymaniem odpowiedniego poziomu i jakości personelu.

Proces redukcji liczby pracowników był procesem ciągłym i bardzo trudnym. W jego rezultacie trzeba było dokonywać zmian organizacyjnych. Niektórzy pracownicy, we własnym interesie musieli się przekwalifikować.

Wielu pracowników odeszło na zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Podstawowe ruchy kadrowe dokonały się w roku 2000, jednak w roku 2002 staraliśmy się kontynuować ten proces. Stan zatrudnienia na koniec każdego roku zmieniał się i tak: w roku 1999 zatrudnionych było - 245 osób, natomiast w roku 2000 już zatrudnionych było - 2002 osoby. W roku 2001 - 186 osób, rok 2002 - 192 osoby.

Stan zatrudnienia w liczbie 192 osób na koniec 2002 roku utrzymaliśmy mimo uruchomienia nowych rodzajów działalności i utrzymania specjalistki ambulatoryjnej.

Należy przy tym podkreślić, że tak niski stan personelu osiągamy prowadząc obsługę poradni specjalistycznych, które funkcjonują nie w każdym szpitalu.

Bardzo ważną rzeczą są przychody ze sprzedaży usług. Oddziały zabiegowe i odział wewnętrzny zanotowały znaczny wzrost przychodów. Olbrzymi wzrost przychodów zanotowano również w ZPO. Niestety na wskutek ogólnokrajowego spadku urodzeń odcinki położniczy i noworodkowy nie osiągnęły sprzedaży usług roku 2001.

Przychody w oddziałach są przedstawione szczegółowo w informacji przedłożonej dla radnych.

Przychody w roku 2002 uzupełniają wpływy z działalności nie medycznej oraz pozostałe wpływy operacyjne i finansowe Rezultaty działalności oddziałów w zdecydowany sposób wpływają na wynik całego ZOZ-u. na ocenę wyniku musi wpłynąć fakt, iż w nim zawarte są skutki wymuszonych podwyżek z tzw. ustawy 203 oraz wypłat trzynastek za lata 99-01, a także amortyzacja, która jest kosztem ale nie wynikiem. Te elementy wprowadzone do rachunku zmieniają wielkość straty.

Generalny wniosek jest jeden. Podstawowym kierunkiem naszego działania musi być dążenie do zwiększenia przychodów przy utrzymaniu kosztów na możliwie najniższym poziomie. Konieczne jest ich zmniejszenie, poprzez zmiany organizacyjne, tam gdzie na skutek ogólnej sytuacji społecznej, zwiększenie świadczeń nie jest możliwe.

Kontrakty z ZRKCh. Rok 2002 przyniósł zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń medycznych w lecznictwie zamkniętym. W latach 99-00 podstawową jednostką kontrakcyjną w każdym oddziale była hospitalizacja pacjenta. W roku 2002 hospitalizacje pozostały podstawą kontraktowania w ZRKCh w oddziałach zachowawczych, to znaczy na pediatrii oraz oddziałach internistycznym i noworodkowym. Z wyjątkiem oddziału noworodkowego na dwóch pozostałych obowiązywały limity roczne i miesięczne. W oddziałach zabiegowych kontynuowano kontraktowanie procedur medycznych wcześniej wycenionych punktowo. .

W roku 01 i 02 RKCh przyjęła zasadę bardzo oszczędnego finansowania szpitalnictwa. Spowodowało to sytuację której ceny hospitalizacji nie rosły. Problemem jest kontraktowanie hospitalizacji w oddziałach zachowawczych i porad na izbie przyjąć.. Ceny usług nie rosły, a nawet spadały co dla szpitali szczebla powiatowego jest dramatem. Dodatkowym elementem pogarszającym stan finansowy ZOZ były limity, zwłaszcza na oddziale internistycznym, które są te limity przekraczane. Zbyt niskie limity i kontrakty powodują stałe narastanie trudności finansowych w ogromnej większości szpitali.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pan Andrzej Waszkiewicz Realizacja usług medycznych w zdecydowanej części przebiegała w oparciu o kontrakty z ZRKCh w szczecinie. Sposób budowania kontraktów był różny w poszczególnych latach. Miał one tendencję malejącą

- dokonaliśmy analizy z której wynika, że gdybyśmy np. wykonane świadczenia medyczne w naszym szpitalu e roku 2002 sprzedać kasie Chorych po cenach 99 roku w kasie szpitalnej w Dębnie było by 1,5 mln więcej. Gdyby przynajmniej kasa chorych utrzymała poziom finansowania w szpitalu była by to kwota 3mln dodatkowo.

Limity utrzymywane w szpitalach powiatowych nie są elementem ani dyscyplinującym finanse ani urealniającym ilość usług medycznych realizowanych na danym terenie. Ceny świadczonych usług ulegały stałej obniżce. Były to obniżki bezpośrednie, jak np. na oddziałach zachowawczych np. z 1.350 zł. na 1.200 zł za hospitalizację lub też przez wprowadzenie procedur i punktacji , które wprawdzie nie były limitowane ale faktycznie zmniejszały przychód za hospitalizację konkretnego chorego . Zrealizowane w 2002 roku usługi medyczne w szpitalach wycenione według stawek roku 1999 przyniosłyby

Dodatkowo 1,5 mln. zł przychodów.

W naszym szpitalu realizowane były dwa zadania; program restrukturyzacji szpitala (wiosną 2000 roku) i dostosowanie poziomu kosztów i struktur natury technicznej obsługi sfery medycznej do tych że zmienionych warunków.

W programie działania przedstawiliśmy ocenę stanu technicznego szpitala jak również opisaliśmy istniejący sprzęt medyczny. Rodziło to konieczność stworzenia programu inwestycyjno - remontowego. Utrzymanie urządzeń, sprzętu medycznego jak również budynków w dobrym stanie technicznym ma kapitalne znaczenie dla utrzymania określonego poziomu jakości świadczonych usług medycznych. Program był ten rokrocznie wzbogacany o konieczne naprawy, remonty lub zakupy. Do końca 2002 roku zrealizowany został remont dachów, remont prosektorium, remont ciemni, remont części zabiegowej oddziału chirurgicznego, salę pooperacyjną oraz salę przygotowań do porodu na położnictwie. Itp. Większość tych prac podejmowana była sposobem gospodarczym, oszczędnościowym, własną ekipą techniczną.

Sytuacja ekonomiczna szpitala zmusza do dokonania kolejnych zabiegów oszczędnościowych. Pogłębia to fakt, że od stycznia br. Szpital posiada kontrakt obniżony o 15,5% w stosunku do roku ubiegłego i zbliżająca się konieczność spłaty kwoty 2.000.000 zł w tratach od lipca br. Podstawowym celem jest w maksymalnym stopniu zbliżenie poziomu przychodów, poprawa płynności finansowej szpitala, wstrzymania przyrostu zobowiązań jednostki.

Program należy podzielić na dwa zasadnicze działy tj: oszczędnościowy po stronie kosztów i stronie przychodów. Zasięg czasowy zrealizowania zapisanych propozycji należy określić na I półrocze br. choć wiele z nich skutkować będzie przez cały rok i następne.

Program oszczędnościowy został dokładnie opisany i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zasadnicze zmiany nastąpiły w wielkości i strukturze zatrudnienia. Z ogółem zatrudnionych 442 osób spadła ich ilość do 271. Okres roku 2000 nie przyniósł większych zmian , dopiero prognozy ekonomiczne i konieczność wprowadzenia szeregu zmian organizacyjnych spowodowały restrukturyzację zatrudnienia.

Odniósł się również do sprawy trzynastek. Poinformował, że stanie się to bardzo poważny problem dla naszego szpitala. Dzisiejsze spotkanie ze związkami zawodowymi może ten problem trochę załagodzić, ale na pewno go nie zniesie. Wszystkie szpitale w Polsce w roku 1998 kiedy przechodziły na tzw. samodzielność. Były informowane przez wszystkie gremia prawnicze o tym, z chwilą przejścia na samodzielność szpitale nie muszą wypłacać „13”. Dopiero jeden ze szpitali w Polsce pracownicy podali do sądu w powyższej sprawie i tą sprawę wygrali. Nie mający nic wspólnego z obowiązującymi przepisami prawa wyrok społeczny, socjalny na rzecz załogi a nie na rzecz pracodawcy. Bardzo dużo szpitali w naszym województwie w roku 2000/2001 formalnie wypowiedziały to znaczy każdemu indywidualnie złożyły wypowiedzenie w tej części wynagrodzeń. Dlaczego to nie nastąpiło w szpitalu w Dębnie. Mianowicie ówczesne kierownictwo szpitala zachowało się zupełnie prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. To znaczy po przejściu na tzw. samodzielność odczekało rok czasu i dokonało zmiany tej części wynagrodzeń w części nagrody rocznej poprzez podpisanie ze związkami zawodowymi i przyjęcie w zwyczajowy sposób na terenie szpitala nowego regulaminu wynagradzania, w którym już nie było „13”. Z dniem 1 października taki regulamin w szpitali zaczął funkcjonować. I wszystkim było wiadomo, że od tego dnia „13” nie ma. Dopiero próba podjęta jesienią ubiegłego roku spowodowała wyrok nie korzystny dla szpitala w Dębnie przez sądzie Rejonowym w Myśliborzu. Wyrok z natury społecznej, socjalnej. Zgodnie z przepisami jakie obowiązują biorąc pod uwagę, że wynagrodzenia dla pracowników składają się z dwóch części. Jedne są to tzw. typowo kodeksowe i indywidualne a więc określenie stanowiska pracy, miejsca pracy, stawki zasadniczej, ewentualnej itp. Wyrok był dla nas nie korzystny. Odwołałem się do Sądu okręgowego w Szczecinie. Wyrok zawisł w Sądzie w Szczecinie Zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości i finansów w sferze finansów publicznych w momencie kiedy nie ma ostatecznego wyroku sądowego nie musi występować to w pozycji zobowiązania czy w pozycji koszty. Zdecydowałem się w styczniu wypowiedziałem wszystkim pracownikom „13”. Od miesiąca kwietnia nie będzie to funkcjonować. Nie mniej jest to na dzień dzisiejszy problem sięgający kwoty półtora miliona złotych. Z czego 400 tys. są to ewentualne należności zobowiązania wobec ludzi, którzy byli pracownikami tego szpitali, którzy w roku 1999/2000 odeszli ze szpitala. Z konsekwencjami w postaci ZUS-u czy ewentualnych odsetek będzie to kwota ok. miliona 800 tys. zł. W programie oszczędnościowym na ten rok jest zawarty punkt przeniesienia zobowiązań z tytułu wypłacenia „13” na lata 2004/2006 i w tej chwili jest wstępna zgoda związków zawodowych. Konieczność płacenia zatrudnionych na dzisiaj w szpitalu prawdopodobnie jeżeli będzie podtrzymany wyrok I instancji będzie konieczna dopiero w latach 2004/2006.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zaproponował, by Kierownik Wydziału zdrowia i Spraw Społecznych poinformował radnych o przebiegu wizyty w szpitalu powiatowym w Nowej Soli.

Kolejno głos zabrała Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Maria Żukrowska - Mróz, która poinformował, że w powiecie nowosolskim są 2 szpitale powiatowe, w Nowej Soli i w Schowie. Szpital nowosolski, kiedy funkcję dyrektora obejmowała obecna dyrektor 3 lata temu był zadłużony na 50 mln. zł. W szpitalu oprócz dyr. W skład Zarządu wchodzi dyrektor ds. administracji i główny lekarz. Jest ścisły przepływ inf. pomiędzy członków zarządu. Szpitalem 14 oddziałowym oprócz oddziałów podst. Posiada oddziały specjalistyczne. Nastąpiło oddzielenie p.o.z. od szpitala 3 lata temu. Lekarze zatrudnieni w p.o.z. nie mają zatrudnienia w szpitalach aby nie dochodziło do konfliktu interesu. Działania Zarząd rozpoczął od pełnej restrukturyzacji szpitala. Lekarze zatrudnieni są na kontraktach. Wysokość kontraktu uzależniona jest od wykonywanych zadań. Kontrakty zawierane są na 1 rok, tak jak kontrakty z KCh.. W przypadku obniżenia kontrakty szpitala , następuje obniżenie kontraktów lekarzy. Jest ścisłe liczenie kosztów, wszystkie zakupy odbywają się drogą zamówień publicznych, nie ma możliwości, aby któryś z ordynatorów dokonał samowolnie zakupu m. in. leków. Pacjenci w szpitalu przebywają przez krótki okres czasu z tego też powodu została utworzona poradnia anestezjologiczna dla pacjentów kierowanych na zabiegi operacyjne. W przypadku braku miejsc w oddziale pacjent przyjmowany jest na inny oddział, jednak lekarz z oddziału zasadniczego i personel medyczny obsługuje tego pacjent, to powoduje, że wszyscy pacjenci są przyjmowani do szpitala. Blok operacyjny pracuje od 8,00 rano do późnego wieczora.

Zakup aparatury i sprzętu medycznego poprzedzany jest szczegółową analizą wykorzystania tej aparatury, zapotrzebowaniem na usługi i możliwością pozyskiwania zysków. Jednak lekarze odbywają szkolenia przed zakupem aparatury, by było maksymalne wykorzystanie tego sprzętu zaraz po zakupie go.

Ilość dyżurów w szpitalu jest ograniczona, gdyż lekarze mają połączone dyżury oddziałowe. Jest 4 lekarzy na dyżurach.

W obecnej sytuacji szpital prosperuje bardzo dobrze, cały czas są liczone koszty i ta sytuacja spowodowała, że szpital wyszedł z zadłużenia, a na koniec roku 2002 miał zysk, który zostanie podzielony pomiędzy pracownikami.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w Gazecie Prawnej z dnia 24 marca br. odczytał artykuł „Samorząd alarmuje”, a także artykuł z GP pt.” kontrakty do końca marca” w którym zawarta jest przestroga Ministra Zdrowia Pana Marka Balickiego, który przestrzegał placówki na terenie woj. wielkopolskiego, że z dniem 31 marca wygaśnie możliwość zawierania kontraktów, oznacza to, że szpitale które nie podpiszą kontraktów nie otrzymają z Narodowego Funduszu zdrowia środków. Z tego co wiemy szpital w Barlinku nie ma podpisanego jeszcze kontraktu. Musimy sobie zdawać sprawę, że zadłużenie szpitali wynoszące 5 mld. , które niedawno częściowo pokryliśmy kredytem dalszym ciągu narasta. Ranga problemu jest poważna.

Do tego tematu trzeba podejść bardzo poważnie, należy wypracować odpowiednie wnioski i dokonać oceny funkcjonowania w zakresie finansowym w sensie wykonywania świadczeń. Jeżeli chodzi o przedstawianie dla radnych materiałów na sesję. Na poprzedniej sesji zarzuciłem, że materiały te są nierzetelne i należało by je zweryfikować i dlatego na poprzedniej sesji była prośba, by tym tematem dokładnie zajęła się kierownik Referatu ds. Kontroli Pani Bartoszewicz.

To co przedstawił dyrektor w Dębnie to inaczej wygląda bo jest to kwota - 4.mln.604, 503 zł z wykazanej informacji, uważam, że osoby, które sporządzają informację powinni się podpisywać, powinno być podane źródło skąd te cyfry został wpisane do tej informacji. Z tego co dowiedziałem się od Pani Bartoszewicz wynika, że zobowiązania Dębna wynoszą 6.812.764 przy czym tutaj są 352 (trzynastki).

Żałuję, e wszyscy radni nie otrzymali informacji jakie otrzymała komisja Zdrowia.

Posiadam wszystkie informacje nt. szpitali jakie radni otrzymali w I kadencji rady.

W przedstawionych dla radnych tamtych kadencji nie było przedstawionej informacji nt. niewypłaconych trzynastek, powodowało to że obraz ten był zaciemniany.

W informacji przygotowanej przez oba szpitale dane są po prostu inne aniżeli te które wynikają z bilansu. Swego czasu podnoszony był temat wysokości kosztów ogólnych zarządu. W inf. przedstawionej przez Barlinek i Dębno automatycznie w Barlinku koszty szacowały się w granicach 605 -700 tys. w Dębnie te koszty szacowały się 800 -900 tys. - nie wiem dlaczego w tych informacjach na dzisiejszą sesję, tamte dane były zgodne z bilansami w tej chwili dane te są inne i różnice są odwrotne.

W informacjach tych które otrzymała komisja Zdrowia wynika, że koszt ogólny Zarządu jest inny.

Z tego co dowiedziałem się od Pani Bartoszewicz wynika, że zobowiązania Dębna wynoszą 6.812.764 przy czym tutaj są 352 (trzynastki).

Żałuję, e wszyscy radni nie otrzymali informacji jakie otrzymała komisja Zdrowia.

Posiadam wszystkie informacje nt. szpitali jakie radni otrzymali w I kadencji rady.

W przedstawionych dla radnych tamtych kadencji nie było przedstawionej informacji nt. nie wypłaconych trzynastek, powodowało to że obraz ten był zaciemniany.

W informacji przygotowanej przez oba szpitale dane są po prostu inne aniżeli te które wynikają z bilansu. Swego czasu podnoszony był temat wysokości kosztów ogólnych zarządu. W inf. przedstawionej przez Barlinek i Dębno automatycznie w Barlinku koszty szacowały się w granicach 605 -700 tys. w Dębnie te koszty szacowały się 800 -900 tys. - nie wiem dlaczego w tych informacjach na dzisiejszą sesję, tamte dane były zgodne z bilansami w tej chwili dane te są inne i różnice są odwrotne.

W informacjach tych które otrzymała komisja Zdrowia wynika, że koszt ogólny Zarządu jest inny.

W czerwca ub. Roku na sesji dyrektorzy przedstawili cele jakie chcą osiągnąć poprzez zaciągnięcie kredytu. Cel ten jednak przez ZOZy nie został osiągnięty , gdyż zobowiązania wzrosły. Żeby ten cel osiągnąć należało by wziąć po 4 mln. kredytu

Kolejno zapytał dyrektora SPZOZ Szpital powiatowy w Barlinku jakie osiągnął korzyści z podpisania kontraktów z lekarzami szpitala?

Z iloma lekarzami podpisano kontrakty w Barlinku.

Radny Bolesław Bortnowski odczytał oświadczenie Radnych KWW Wspólnie dla Powiatu Myśliborskiego, które stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Do tego oświadczenia zostało załączone pismo dyrektora SPZOZ Szpital powiatowy Barlinku, które kierowane było do Pana Tadeusza Szylda - członka Rady Społecznej przy SPZOZ W Barlinku.

Na koniec wystąpienia poprosił, by wioski komisji Zdrowia zostały przyjęte do realizacji.

W porządku sesji jest również ujęty punkt ocena działalności rad Społecznych przy SPZOZ - ach, ale ze względów czasowych temat ten nie został na komisji zdrowia omówiony.

Radny Andrzej Potyra - zapytał dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku czy zamierza podpisać kontrakt z ZRKCh.

Kolejno poprosił, by dyrektorzy szpitali przedstawili kwestię możliwości dalszej redukcji kosztów.

Czy dyrektorzy będą z chodzili z kosztów w funduszach płac? Czy dyrektorzy szpitali pozyskiwali pieniądze z funduszy unii europejskiej.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - zaproponował, by dyrektorzy szpitali przedstawili jak przebiega realizacja programu naprawczego w naszych szpitalach.

Pytanie do dyr. Szpitala w Dębnie - w swojej inf. stwierdza, cyt: „ posiadamy w szpitalu świadomość sytuacji , mamy analizę i programy na przyszłość ale możliwość ich realizacji chyba jak nigdy dotąd nie zależało od uwarunkowań zewnętrznych, niezbędna jest likwidacja rozwarcia między planowanymi przychodami a kosztami wynoszą ok. 100 - 130 tys. miesięcznie. Jakiś nowy termin ekonomiczno - medyczny powstał „rozwarcie”. Jak wynika z harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu w miesiącu lipcu bezie wynosił 200 tys. zł. „

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - cenię i szanuję radnego Wojtkiewicza, cenię jego uwagi i spostrzeżenia i analizy, ale dzisiaj trochę mnie dotknął.

Nigdy nie był unikany temat niewypłaconych trzynastek dla pracowników, na dzień dzisiejszy tych trzynastek w kwocie 1,5 mln. nie można nazywać w chwili obecnej zobowiązaniami. One zostały w bilansie za rok 2002 prawidłowo ujęte. To nie było ukrywane.

Zamiast słowa „rozwarcie „ można było użyć innego słowa - to że rozwarcie kojarzy się z medycznymi pojęciami, ale człowiek żyje w tym środowisku. Tu chodzi o różnicę pomiędzy przychodami, a kosztami. Średnio wynosiły w roku poprzednim 130 tys.

Dzięki pewnym działaniom w styczniu to rozwarcie wyniosło tylko 80 tys. - są to prawidłowe działania.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku - bardzo żałuję że te dodatkowe informacje przygotowane na posiedzenie komisji zdrowia, nie zostały dostarczone dla wszystkim radnych. Tam już dzięki wypracowaniu pewnej metody przez komisję zdrowia byliśmy w stanie w ekspresowym tempie przedstawić analityczne źródła i te informacje są w dużej części zbieżne i możliwe do porównania. Takie porównawcze wzorce powinny być stosowane w przyszłości.

Wielkość kontraktów rosła latami ponieważ w roku 99 praktycznie nie było lekarzy na kontraktach , były tylko drobne usługi na kontraktach, w roku 00 część kontraktów systemowych dla lekarzy obsługujących oddziały weszła w trakcie roku , w roku 01 liczba kontraktów ustabilizowała z małymi różnicami. W roku 02 była to liczba stabilna wynosząca 12 kontraktów lekarzy obsługujących oddziały. W roku 2002 przez cały rok działa system wspomagania przychodów na tzw. zabiegówce. Na plus poszły działania by zachęcić lekarzy. Dzięki temu wzrosła przychody na zabiegówce. Dzięki temu wydatki na to są niewspółmiernie małe w stosunku do efektów. To samo działo się na ginekologii, gdzie wzrost przychodów zaowocował o 50% przychodów. Dzięki temu, że te kontrakty były trochę wyższe, efekty były znakomicie wyższe.

Kontrakty te są elastyczne, to że zawierają w sobie element zależny od wyników, konkretnie od wielkości przychodów, oznaczają że to reaguje natychmiast. Kontrakty są również na tyle elastycznie ze pozwalają na wypowiedzenie ich w bardzo krótkim terminie.

Nie ubezpieczeni to jest kwota w wys. ok. 130 tys. przez całe trzy lata. Jest to potężny problem, bardzo trudno jest wyciągnąć pieniądze z opieki społecznej. Powinno to płacić państwo.

Wczoraj rozmawiał z dyr. Blachowskim na temat podpisania kontraktu na 2003 rok i poinformował go, że po 27 marca kontrakt zostanie podpisany. W prognozach na 2003 rok zakładane było również obniżenie kontraktu kontrakt był na poziomie ub. Roku osiągalibyśmy y w skali roku dodatni wynik finansowy na poziomie 200-250 tys. zł.

Przez cały czas radni są informowani nt. trzynastek, że jest problem że to jest płacone. Nie są one naszym osiągnięciem więc tym się nie halę. Mówione było ,ze należy to załatwić, że było to obciążeniem , że kosztowało nas to milion złotych i ze zostało to zrealizowane. To była konieczność która się realizowało.

Kredyty i cele: Celem pozyskania kredytu nie jest ani zmniejszenie zadłużenia ani zwiększenie zadłużenia , bo tam następowała restrukturyzacja jednych długów na inne.

Zamiana dziesiątek wierzycieli na jednego wierzyciela wobec banku. Nie można mówić, że celem było zmniejszenie długu, celem było pozyskania Łatwiejszego obsługi zadłużenia. Udało się przy tym zawrzeć ileś umów, gdzie ci nasi wierzyciele zrezygnowali z odsetek do których mieli prawo.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - poprzedni Zarząd Powiatu lekką ręką traktował dyrektorów ,którzy poczuli się na tyle samodzielni i lekką ręką wydają te pieniądze.

Na poprzedniej sesji zaproponowaliśmy by dyrektorzy szpitali przygotowali materiały w sposób porównywalny. Informacje te i tak nie zostały sporządzone porównywalnie.

Zaproponował, by na temat szpitali wypowiedział się Kierownik Referatu ds. kontroli Pani Bernarda Bartoszewicz.

Za 1999 rok obaj dyrektorzy szpitali nie przedłożyli do Rady do zatwierdzenia sprawozdań, jest to ciężkie naruszenie prawa. W innych zakładach pracy osoby, które popełniają takie błędy są zwalniane. U nas cisza. Żadnych konsekwencji z tego tytułu nie ponieśli.

Dyrektorzy szpitali nie przedkładają informacji rzetelnie, ponieważ występują zbieżności w podawanych wys. Zadłużenia. W inf. przełożonej przez dyr. Szpitala w Barlinku jest zapisane że zadłużenia na koniec 2002 roku wynosiło 2545, natomiast na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 23 kw. W Barlinku wynika, że zobowiązania te wynoszą2.336.744 plus 1.844 = 3.443.

Radny Bolesław Bortnowski - w żadnym wypadku dyr. Szpitali niczego nie mogą ukrywać czy też zatajać, wszystkie informacje powinny być przekazywane dla Rady Powiatu. Jeżeli będziemy postępować w ten sposób, że problemy te będą pokazywane z całą szczerością jakie one faktycznie są to będzie dużo łatwiej wyciągać właściwe wnioski i będzie służyć lepszemu funkcjonowaniu jednostki.

Dyr. Waszkiewicz - prace, które odbyliśmy w dwukrotnym przygotowaniu tych materiałów na sesję ona nam bardzo dużo pomogła. Po raz pierwszy komisja Zdrowia pracował z nami tak solidnie, drążeniowo. Prawdopodobnie taka praktyka zostanie wdrożona w prace tej komisji. Czasami naprawdę zostajemy sami, dlatego takie wspólne prace są bardzo potrzebne.

Radny Andrzej Potyra - czy widzi Pan możliwości oszczędzania przy tych niższych kontraktach, czy w tych swoich analizach uwzględnił Pan spłatę kredytu

Czy któryś z naszych szpitali wystąpił po środki z poza budżetu, unijne, czy też pomocowe.

Jak wyglądała analiza przygotowana przez dyr. .szpitali dla członków Kom. Zdrowia.

Julian Witkowski - wyjaśnił, że informacje te miały być przygotowane w sposób porównywalny, jednak nie zostało ta tak zrobione. Barlinek ma ułatwione zadanie , ponieważ posiada księgowość opracowana w sieci komputerowej, Dębno tego nie ma.

Oba materiały zostały przygotowane prawidłowo.

Kierownik Referatu ds. Kontroli pani Bernarda Bartoszewicz - zadłużenia szpitali sięgają roku 2001. W całości te udzielone kredyty te zobowiązania nie zostały objęte. W Dębnie zobowiązania wynoszą 22. Tys , 55 tys. jest odsetek, Barlinek - 211. Tys. pomijam te pozostałe zadłużenia.

Problem jest w tym, że jednostki nie mają pieniędzy na bieżące zobowiązania, te zobowiązania są egzekwowane od dostawców, poprzez koszty sądowe i opłaty komornicze. To wpływa n na powiększenie kosztów finansowych. Np. w Dębnie wezwań do zapłaty jest na 146 tys. złotych. Jeżeli ta sprawa jakiś sposób nie zostanie rozwiązana po prostu pogłębi jeszcze szpitali w zadłużeniach.. Drugą sprawą wpływającą na wzrost zadłużenia szpitali je są kontrakty pozamiejscowe niezapłacone za leczenia od kas chorych. Żeby te pozalimitowe kontrakty został zapłacone przez KCh, płynność finansowa szpitali poprawiła by się. Stąd te trudności które znajdują się w obu szpitalach.

Zadłużenia w obu szpitalach są podobne, w Dębnie dochodzą jeszcze kwestia wypłacenia „13” dla pracowników. Wyraziła swoje zdanie, że jeżeli pracownicy SPZOZ Dębno wiedzieli, że od 99 roku zakładowy fundusz nagród tzw. trzynastka nie będzie obowiązywał, więc nie należało tych spraw podawać do Sądu, bo przecież jeżeli Związki zawodowe ten regulamin opracował i przyjęły - czyli o takich zmianach pracownicy byli poinformowani od 1 października 1999 roku. Ale jak to zostanie załatwione to trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku - w swoich prognozach na ten rok już zakładam oszczędności praktycznie w każdym z elementów a także również i w kontraktach i zatrudnieniu, kosztach materialnych.

Występują oszczędności w opale, wody, działania te są prowadzone na co dzień.

Odnośnie pozyskiwania środków z poza budżetu - to dot. dużych szpitali, które mogą mieć specjalistyczne programy - środki unijne, na badania naukowe.

My staramy się gdzieś tam wyszarpać podarunki, darowizny.

Radny Mariusz Norsesowicz - w lipcu szpitale będą musiały rozpocząć spłacać kapitał zaciągniętego kredytu, w związku z tym zapytał czy szpitale będą w stanie spłacać kapitał, czy będzie to spłacało Starostwo. Czy starostwo stać na spłatę takiego kredytu?

Jaka jest faktycznie ocena funkcjonowania szpitali przez zarząd powiatu. I jaka jest najbliższa przyszłość w oczach zarządu.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk -wyjaśnił ,że umowę kredytową podpisali dyrektorzy i główne księgowe, Starostwo poręczyło kredyt. Jeżeli już będzie bardzo trudna sytuacja to Starostwo będzie musiało spłacać - bank wejdzie na konto Starostwa.

Jeśli chodzi o drugą sprawę - nie ustrzeżemy się holdingu tych dwóch szpitali, nie ustrzeżmy się tego czy wszystkie e oddziały będą nam potrzebne. Ale to są dalsze rozważania. Czekamy na to jaki będzie kontrakt podpisany z KCh przez Barlinek, mamy podpisany Kontrakt przez Dębno. O tyle byłem zadowolony z rozmową z dyrektorem ds. medycznych ZRKCh, że Barlinek w tych procedurach, które zostały opracowane przez kasę chorych i te materiały które zostały przekazane do konkursu- nie jest szpitalem złym. W niektórych pozycjach był na 4 miejscu. Wyjechałem z inf. że kontrakt z Barlinkiem będzie podpisany.

Poprosił Radę o przyjęcie tych materiałów i przyjęcie wniosków wypracowanych przez Komisję Zdrowia.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i ochrony Środowiska zgłosił wniosek o przegłosowanie wniosków wypracowanych przez Komisję Zdrowia dot. funkcjonowania szpitali powiatowych.

Radny Wojciech Wojtkiewicz - stwierdził, że nie należy przegłosowywać wniosku dot. przedkładania dla Zarządu Powiatu raz na kwartał i RP raz na

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-05-2004 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2004 14:46