herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr V/2003


Protokół Nr V/2003

Z posiedzenia V Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 29 stycznia 2003 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1930.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia V sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych, zaproszonych gości. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny na obradach sesji to radny Marian Polański. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.

1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b/ uwagi do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad III i IV sesji,

 1. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.

 2. Interpelacje i zapytania.

 3. Ocena funkcjonowania powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz gospodarki nieruchomościami w 2002 roku.

 4. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2002 roku w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2002 rok.

 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie:

 1. powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.

 2. zmiany uchwały w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 3. delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

 4. przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Dębnie.

 5. określenia wysokości i zasad wypłacania kosztów przejazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego.

 6. ustanowienia limitu kilometrów dla Przewodniczącego Zarządu.

 1. Przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

 2. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa,

 3. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska,

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 2. Wnioski i oświadczenia radnych.

 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie porządku obrad sesji. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z III i IV posiedzenia sesji Rady był wyłożony do wglądu przed obradami dzisiejszej sesji. Zaproponował przyjęcie protokołów bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z III i IV sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał czy są inne wnioski.

Radny Bolesław Bortnowski wniósł uwagi do III i IV protokołu sesji, mówiąc, że protokół z przebiegu sesji nie zawiera wniosków składanych przez radnych, nie zawiera istotnych elementów dyskusji z udziałem zaproszonych gości. Bardzo dużo jest uwag co do treści protokołu, nie oddaje przebiegu obrad sesji i nie zawiera w sobie ważnych elementów.

Poinformował, że podczas IV sesji zgłosił kilka wniosków i one nie są zawarte w treści protokołu. Poprosił o przełożenie tego protokołu na kolejne posiedzenie i przyjęcie go na kolejnej sesji po uzupełnieniu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku dot. przełożenia przyjęcia protokołu z III i IV sesji i przyjęcie go po uzupełnieniu. Za wnioskiem radnego głosowało --6 radnych, przeciw - 10 radnych, wstrzymało się - 2 radnych.

Wniosek został oddalony.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad III sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad IV sesji Rady Powiatu głosowało - 11 radnych, przeciw - 7 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w celu przyjęcia protokołu z obrad IV sesji Rady Powiatu. Za przyjęciem protokołu z obrad III sesji Rady Powiatu głosowało - 11 radnych, przeciw - 5 radnych, wstrzymało się - 2 radnych.

Ad. 2

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk złożył sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że w sprawozdaniu jest zapisane, że Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Myśliborskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeznaczając z rezerwy imprez kulturalnych kwotę 500 złotych. Zapytał, czy tylko sztab WOŚP w Myśliborzu zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe. Radny Wojciech Wojtkiewicz zapytał dlaczego radni poprzedniej kadencji nie zostali poinformowani o odbywającej się kontroli w Starostwie Powiatowym,

Czy Zarząd Powiatu podjął już realizację zaleceń pokontrolnych, a także dlaczego protokół z przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym nie został przedstawiony na posiedzeniach Stałych Komisji, gdy był omawiany temat przeprowadzonych kontroli w jednostkach podległych Starostwu przez Referat ds. Kontroli. Zapytał również, czy wyciągnięto odpowiednie konsekwencje wobec osób, które

popełniły wymienione błędy w protokole sporządzonym przez osobę kontrolującą.

Kolejno powiedział, iż z informacji tej wynika, że racjonalizacja sieci szkół na terenie powiatu myśliborskiego ma dot. tylko Barlinka i Myśliborza. W Myśliborzu proponuje się przeniesienie uczniów i nauczycieli do ZSP Nr 2. Zapytał co będzie z budynkiem na ul. Armii Polskiej po przeniesieniu uczniów i kadry nauczycielskiej.

Powiedział również, że w ZSP Nr 1 na ul. Armii Polskiej funkcjonowała Zasadnicza Szkoła Odzieżowa, która aktualnie ulega wygaszaniu. Z odpowiedzi na zgłoszoną w poprzedniej kadencji interpelacji wynikało, że Zarząd Powiatu nie podejmuje żadnych działań zmierzających do likwidacji tej szkoły. Natomiast z informacji Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wynikało, że jest to najmniejsza i najdroższa szkoła. Poprosił o udzielenie odpowiedzi dlaczego ta szkoła jest najdroższa i czy jednym z powodów likwidacji Zasadniczej Szkoły Odzieżowej jest to, że jest bardzo droga szkoła ponieważ uczniowie odbywają praktyki w ramach zajęć lekcyjnych. Co podnosi koszty? Poprosił o wyjaśnienie ile wynosi koszt praktyk zawodowych w szkołach wielozawodowych, gdzie uczniowie wyjeżdżają do wojewódzkich ośrodków doradztwa zawodowego i ponoszą odpłatność za egzamin oraz koszty przebywania (we własnym zakresie)

Jaka jest kwota wydawana w szkołach wielozawodowych, a jaka w ZSO.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że Zarząd Powiatu bez konsultacji z Radą Powiatu zajął negatywne stanowisko w sprawie telewizji kablowej w Myśliborzu, natomiast w sprawie internetu nie wypowiada się tylko kieruje sprawę do rozpatrzenia na obrady sesji. Jest to wybiórcze traktowanie Rady. Stwierdził, że odnośnie telewizji kablowej też powinna być opinia Rady.

Powiedział również, że został zaskoczony decyzją Zarządu Powiatu w sprawie utworzenia Technikum Gastronomicznego w ZSP Nr 3 w Myśliborzu i ZSZ dla dorosłych w Rowie. W obu tych sprawach nie było dyskusji z radnymi, ani założeń finansowych do budżetu. Zapytał jak to się dzieje, że ważne sprawy są w taki sposób podejmowane.

Radna Wiesława Konofalska powiedziała, że w związku z przedłożonymi Radzie projektami uchwał w sprawie określenia i zasad wypłacania kosztów przejazdów służbowych Przewodniczącemu Rady oraz ustanowienia limitu kilometrów dla Przewodniczącego Zarządu, do których nie załączono skutków finansowych podjęcia tych uchwał poprosiła o wyjaśnienie radnym jakie kwoty wypłacono w poprzedniej kadencji z tytułu zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych oraz rozliczenia delegacji służbowych w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne Przewodniczącemu Rady i Staroście.

Zapytała również, kto jeszcze z pośród osób zatrudnionych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych podległych Starostwu miał przyznany ryczałt, o którym mowa wyżej i nadal korzysta z tego przywileju. Czy z tego przywileju korzysta tylko kadra, czy też szeregowi pracownicy. Czy powyższe praktyki dotyczyły również członków Zarządu Powiatu. Jaką ogólną kwotą zamknęły się wypłaty ryczałtów, o których mowa wyżej w 2002 roku. Ww. przedstawione zapytania na piśmie stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że wczoraj odbyło się spotkanie władz powiatu z Radą Pedagogiczną ZSP Nr 1 w Myśliborzu w sprawie racjonalizacji sieci szkół. Poprosił o przybliżenie tej sprawy i poinformowania o przebiegu tych rozmów, a także jakie jest zdanie Rady Pedagogicznej i dyrekcji tej szkoły na temat proponowanej przez Zarząd zmiany.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi i wyjaśnień na zgłoszone pytania w kolejności jak niżej:

 • sztab WOŚP w Myśliborzu zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w związku z tym Zarząd Powiatu postanowił przyznać kwotę 500 złotych z przeznaczeniem na zapłatę za pokrycie dachowe. Nikt więcej nie zwrócił się z prośbą o dofinansowanie.

 • wczoraj odbyło się spotkanie się z Burmistrzem MiG Barlinek, ale nie w sprawie szkoły na ul. Leśnej. Wcześniej dostarczona została prośba o skrócenie czasu wypowiedzenie porozumienia zawartego 28 lipca 1999 roku w sprawie powierzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących na ul. Leśnej dla Gminy Barlinek. Burmistrz MiG Barlinek jeszcze nie zajął w tej sprawie stanowiska.

W piątek odbędzie się spotkanie w tej sprawie.

 • odnośnie poinformowania radnych o przeprowadzonej kontroli w Starostwie Starosta powiedział, że trudno odpowiedzieć dlaczego Rada Powiatu nie została poinformowana o kontroli RIO, które odbyło się od sierpnia do listopada w Starostwie Powiatowym. Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół, z którym można się zapoznać. Kontrola wypadła dobrze, wystosowane zostało pismo do RIO o poczynionych zaleceniach pokontrolnych.

 • odnośnie racjonalizacji sieci szkół poinformował, że Zarząd Powiatu dwukrotnie rozpatrywał założenia do racjonalizacji sieci szkół na terenie powiatu, ale nie zastanawiał się jeszcze co będzie z budynkiem ZSP Nr 1 w Myśliborzu na ul. Armii Polskiej. Taką decyzję będzie podejmowała Rada Powiatu.

 • Powiat posiada swoją stronę internetową, ale nie jest ona profesjonalnie zrobiona, gdyż została ona zrobiona przez informatyka pracującego w Starostwie. W tej chwili płacimy za nią 800 --1.000 złotych rocznie za dzierżawę serwera. Zwróciła się do Zarządu Powiatu Telewizja ALFA z propozycją przygotowania w sposób profesjonalny stronę internetową. Po rozpatrzeniu tej oferty Zarząd Powiatu był na stanowisku, by oddalić tę ofertę. Telewizja ALFA sporządza i aktualizuje stronę internetową dla Barlinka i Dębna. Stanowisko w tej sprawie nie zostało do końca podjęte, dlatego postanowiliśmy przedłożyć tę ofertę na posiedzenia Stałych Komisji w celu zajęcia stanowiska.

Jeśli chodzi o telewizje kablową to uznaliśmy, że 1.000 zł. miesięcznie opłaty to dość dużo, tym bardziej, że jest to tylko dla 6 tys. mieszkańców powiatu, natomiast strona internetowa ma krajowy zasięg.

 • w ubiegłej kadencji z limitu km. korzystał - Przewodniczący Rady, Starosta, Wicestarosta, Architekt i Skarbnik Powiatu. Na dzień dzisiejszy przyznany został limit dla Wicestarosty, Skarbnik Powiatu i Architekta.

 • z Radą Pedagogiczną ZSP Nr 1 w Myśliborzu spotkaliśmy się wczoraj przedłożyliśmy wszystkie materiały i wyszliśmy z stamtąd ze wzajemnym zrozumieniem. W tej sprawie odbędzie się jeszcze spotkanie z Radą Rodziców ZSP Nr 1 w Myśliborzu.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski udzielił odpowiedzi radnemu Bolesławowi Bortnowskiemu mówiąc, że kwestie powołania Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych już w ubiegłym roku dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie wystąpił do Starostwa o utworzenie zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych w celu umożliwienia kontynuowania nauki absolwentom gimnazjum dla dorosłych, które zostało wcześniej utworzone przez Gminę Myślibórz. Powiat jest zobowiązany zapewnić możliwość kontynuowania nauki do 18 lat. Z chwilą utworzenia ZSZ dla dorosłych w Rowie zostanie zawarte porozumienie z Gminą Myślibórz, w związku z czym powiat nie będzie obciążony żadnymi kosztami prowadzenia tej szkoły, cały ciężar utrzymania budynku bierze na siebie CKiW OHP w Rowie.

Ze względu na ustawę powiat tworzy szkołę ponadgimnazjalną.

Kolejną sprawę jaką wyjaśnił to sprawa utworzenia Technikum Gastronomicznego w Myśliborzu, mówiąc, że w ZSP Nr 3 w Myśliborzu istnieje liceum o kierunku gastronomicznym, które ulega wygaszeniu w związku z założeniami reformy systemu edukacji. W związku z tym Dyrekcja ZSP Nr 3 wystąpiła o utworzenie Technikum Gastronomicznego, które nie będzie pociągać za sobą kosztów, bo liczba oddziałów, która może być utworzona 1 września 2003 roku na terenie miasta Myśliborza to jest 10 oddziałów, w związku z tym dyrektor ma prawo wyboru kierunku kształcenia. Liczba oddziałów nie zmienia się. Decyzję w tej sprawie nikt jeszcze nie podjął, bo to będzie tematem sesji kwietniowej. W tej sprawie jest pozytywna opinia Rady Pedagogicznej i Kuratorium Oświaty. Rada Pedagogiczna otrzymała pozytywną opinię w tej sprawie z Powiatowego Urzędu Pracy.

Następnie odnośnie Zasadniczej Szkoły Odzieżowej poinformował,

że poprzednia Rada podjęła decyzję o wygaszaniu tej szkoły i w tym roku ostania klasa opuszcza tę szkołę. Szkoła ta została utworzona na potrzeby zakładu Pracy „Koral” była to najpierw szkoła przyzakładowa, potem przekazano ją do prowadzenia bezpośrednio resortowi oświaty.

Zatrudniono tam osoby, które posiadają doskonałe umiejętności zawodowe w kierunku przygotowania uczniów i one do dnia dzisiejszego pracują w tej szkole. Generalnie w całej Polsce odchodzi się od kształcenia młodzieży na bazie własnych warsztatów, nawet duże warsztaty szkolne nie są w stanie się utrzymać. W tej szkole funkcjonował mini warsztat szkolny, bo uczniowie odbywali praktyki na terenie szkoły, gdzie urządzono pracownie krawiecką w piwnicy o wysokości niecałych 2 metrów. Nie spełniała warunków BHP. Koszt kształcenia pokrywa szkoła zarówno teoretycznej jak i praktycznej nauki. Aktualnie w ZSZ kształci się w klasach wielozawodowych również krawców. Nabór na zawód krawiec był nabywany w ZSZ Nr 2 w Myśliborzu w tym roku. Zgłosiła się tylko 1 osoba i ona pobiera naukę w tym zawodzie. Jeżeli będzie zapotrzebowanie na kształcenie w zawodzie krawiec, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w klasach zawodowych zwiększyć nabór na zawód krawiec, ale musi istnieć jeszcze jedna zależność, że ci uczniowie muszą znaleźć praktyki w zakładach prywatnych.

Ponadto gdybyśmy nie dokonali wygaszenia tej szkoły to ona samoistnie musiała by wygasnąć w 2006 roku, ze względów kadrowych. Osoby pracujące w tej szkole nie spełniają wymogów kwalifikacyjnych i wykształcenia, bo nie mają wyższego wykształcenia.

Odnośnie kosztów odbywanych praktyk poinformował, że uczniowie ZSZ i szkoły wielo0zawodowej od klasy I muszą odbyć kursy I i II stopnia. Koszty tych kursów są pokrywane częściowo przez szkoły, częściowo uczniowie ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia. Jest to utrudnieniem dla wielu uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Często są to odległe ośrodki od Myśliborza, jak np. Wałcz, Białogard, Lublin, Białystok, które prowadzą wojewódzkie ośrodki szkolenia zawodowego.

Problem kierowania młodzieży do ośrodków doskonalenia zawodowego był poruszony zarówno przez Cech Rzemiosł Różnych jak i dyrekcję ZSP Nr 3 w Myśliborzu. Na wniosek dyrekcji ZSP Nr 3 w Myśliborzu wystąpiliśmy do wojewódzkiego koordynatora do spraw kształcenia zawodowego o wyrażenie opinii w sprawie powołania stałego ośrodka dokształcania doskonalenia zawodowego w Myśliborzu. Otrzymaliśmy negatywną odpowiedź, gdyż na terenie województwa istnieją 22 takie ośrodki, które nie zawsze funkcjonują w ciągu roku ze względu na brak chętnej młodzieży. Wobec zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach zawodowych nie ma możliwości stworzenia takiego ośrodka, że względu na brak liczby osób. Dlatego często takie grupy zbierane są z całego województwa i kierowane w odległy teren.

Radny Bolesław Bortnowski podziękował Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu za rzetelną i dokładną odpowiedź.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że nie jest usatysfakcjonowany wypowiedzią Kierownika Oświaty. Z wypowiedzi tej rozumie przyczynę likwidacji Zasadniczej Szkoły Odzieżowej.

Nie uzyskał odpowiedzi jak się kształtują koszty w szkołach wielozawodowych i ZSO. Zaproponował, by na kolejną sesję przygotować pisemnie dokumentację tej szkoły i sprawę jej likwidacji, gdyż radny zna opinię osób, które były wczoraj na spotkaniu i są zdziwione sposobem podejścia Starosty i Kierownika Wydziału Oświaty do tej sprawy. Oczekuję również, że na kolejnej sesji kierownik wydziału oświaty odpowie dlaczego nie udziela odpowiedzi nauczycielom ZSO na pytania składane na piśmie.

Ad. 3

Interpelacje

Radny Ryszard Patkowski złożył na piśmie interpelację dot. składania oświadczeń majątkowych radnych i osób pełniących funkcje publiczne, w którym zapytał, czy wszyscy radni złożyli pierwsze oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania, a także czy wszyscy pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych Starostwa zostali poinformowani o obowiązkach wynikających z wejścia w życie ww. ustawy. Interpelacja na piśmie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Radny Mariusz Norsesowicz zapytał ilu pracowników pracuje w Starostwie i ilu w jednostkach podległych Starostwu, którzy są w wieku emerytalnym.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że zwrócił się do niego mieszkaniec Barlinka z takim pytaniem czy Starostwo jest zainteresowane tym, aby w jednostkach podległych Starostwu można było zmniejszyć koszty ogrzewania centralnego poprzez przejście z opalania węglowego na opalanie biomasą. Z wyliczeń jakie ten mieszkaniec przedstawił wynika, że w każdej prawie z tych jednostek koszty ogrzewania obniżyły by się conajmniej o 50%.

Poprosił o informację, czy Starostwo było by tym zainteresowane i ewentualnie z kim można by było podjąć w tej sprawie rozmowę.

Radny Julian Witkowski zwrócił się z prośbą, by dyrektorzy szpitali poinformowali czy zostały podpisane kontrakty z ZRKCh.

Ad. 4

Ocena funkcjonowania powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz gospodarki nieruchomościami w 2002 roku. (informacja ta stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że informacja nt. funkcjonowania powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz gospodarki nieruchomościami w 2002 roku była szeroko omawiana na posiedzeniach stałych komisji w związku z tym zaproponował, by zgłaszać do niej ewentualnie uwagi lub pytania, by Powiatowy Geodeta nie musiał jeszcze raz omawiać powyższej informacji.

Radny Julian Witkowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej został zgłoszony wniosek o doprecyzowanie wyliczeń brakujących środków finansowych na realizację zadań w roku 2003 oraz cen wyjściowych do przetargu.

Na przyszły rok w budżecie uwzględnić potrzeby służby geodezyjnej.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zapytał, czy nie przyznanie dodatkowych etatów dla Wydziału Geodezji spowoduje, że Wydział nie wywiąże się z ustawowych zadań. Z inf. wynika że koszty wprowadzenia map numerycznych to jest kilka mln. złotych z czego powiat będzie musiał ponieść ok. 30% co stanowi ok. 1 mln. złotych.

Geodeta Powiatowy Pan Mirosław Lach powiedział, że część opisowa tej ewidencji gruntów już została przygotowana. Wydział jest przygotowany do przekazania jej dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przekazanie to nastąpi 6 marca br., natomiast do końca roku jesteśmy zobowiązani przekazać do Agencji część kartograficzną - która została już wykonana w ok. 65%. Pozostałe 35% powierzchni jesteśmy zobowiązani wykonać do końca roku.

Jeżeli chodzi o dotacje z budżetu to są niewielkie na opracowanie map numerycznych na terenie miast jest 38 tys. Zabezpieczenie finansowe jest w granicach 70% w tym roku. Przeprowadziłem rozmowę z dyrektorem ARiMR w Szczecinie, tam są szansę uzyskania dodatkowych środków na opracowanie map numerycznych. Jeżeli chodzi o etaty wnioskuje o dodatkowe etaty, bo jest taka potrzeba. Na koniec swojego wystąpienia zwrócił się z prośbą do Rady, by przy opracowywaniu budżetu na rok 2004 wziąć pod uwagę stworzenia 2 etatów w Wydziale Geodezji i zagwarantowania na to środków w budżecie.

Nikt więcej nie zgłosił uwag i pytań w związku z tym Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz stwierdził, że informacja nt. służby geodezyjnej i kartograficznej oraz gospodarce nieruchomościami w 2002 roku została przyjęta przez aklamację.

Ad. 5

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2002 roku w powiatowych jednostkach organizacyjnych. (informacja ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionej informacji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że na jednej z sesji zgłaszał wniosek, by ująć w planie pracy Rady na 2003 rok temat dot. omówienia wyników kontroli przeprowadzonych przez Referat ds. Kontroli, tak jak to było zrobione w poprzednim roku, natomiast w planie pracy zostało zapisane inne brzmienie tego punktu: sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli.

Kolejno odczytał pismo kierowane do Rady, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Kierownik Referatu ds. Kontroli Pani Bernarda Bartoszewicz poinformowała, że w jednostkach podległych Starostwu nastąpiła znaczna poprawa, dlatego że w 2001 roku po przeprowadzonych kontrolach zostały wystosowane pisma omawiające poszczególne niedociągnięcia w tych jednostkach w zakresie księgowości, ewidencji majątku i zamówień publicznych. Jeżeli chodzi o występujące nieprawidłowości, które radny przeczytał odnośnie PZD nic nie jest ukrywane, bo tam gdzie występują nieprawidłowości istnieje tzw. komisja orzekająca i wnioski w tej sprawie są wysyłane do komisji orzekającej.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz powiedział, że radny otrzyma odpowiedź na zgłoszone zapytania na piśmie.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że nie widzi nic złego w tym, że jego żona pracuje w Domu Wczasów Dziecięcych na 1/3 etatu od 3 czy 4 lat i zarabia 300 złotych. Pracuje tam szereg innych ludzi nie tylko jego żona.

Nikt więcej uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady

stwierdził, że sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w powiatowych jednostkach organizacyjnych w 2002 roku zostało przyjęte przez aklamację

Ad. 6

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2002 rok.

(informacja ta stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi lub pytania do przedłożonego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2002 rok.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady

stwierdził, że sprawozdanie działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2002 rok zostało przyjęta przez aklamację

Ad. 7

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, po czym poprosił o zabranie głosu Dyrektora Książnicy Pomorskiej Pana Stanisława Krzywickiego.

Pan Stanisław Krzywicki Dyrektor Książnicy Pomorskiej powiedział, że w całej Polsce przyjęto zasadę, by funkcje powiatowych bibliotek przeznaczać dużym istniejącym, dobrze funkcjonującym bibliotekom. Województwo zachodniopomorskie jest w czołówce bibliotekarstwa publicznego w Polsce, tak pod względem lokali czytelnictwa jak i również zasobów bibliotecznych.

Smutną sprawą jest odnawianie zbiorów. Wiemy, że te zbiory są coraz droższe, ludzie coraz mniej kupują , biblioteka jest tym jedynym ratunkiem. Zwiększyła się liczba osób studiujących, więcej powstaje filii uczelni, powstaje więc problem skąd w tych bibliotekach brać tyle książek.

Wcześniej zakupywanych było 25 książek na 100 mieszkańców , teraz kupujemy 4 książki na 100 mieszkańców, w UE jest obowiązek zakupienia 30 książek.

Zdążyliśmy zobaczyć jak wyglądają biblioteki w części byłego woj. gorzowskiego i koszalińskiego. Otóż w koszalińskim nie jest tak dobrze natomiast w woj. zachodniopomorskim jest dużo lepiej. Jestem pod dużym wrażeniem jak zobaczyłem rozmach przyjętego zadania w Dębnie, pod względem lokali, księgozbiorów, czytelnictwa i pomysłowości. W Polsce wszędzie funkcje powiatowych bibliotek powierzano bibliotekom w danej siedzibie powiatu.

Należy powiększać księgozbiory, bo coraz więcej ludzi korzysta z bibliotek. Powiat przeznaczył w budżecie kwotę 50 tys. złotych, więc z tej kwoty można zakupić książki na powiększenie księgozbiorów. Nie jest to taka niska kwota, są powiaty, które przeznaczyły 20 tys. złotych na bibliotekę powiatową.

Kolejno głos zabrał Pan Władysław Michnal Sekretarz Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, który powiedział, że w tym powiecie jest taka dobra sytuacja, że mamy 2 biblioteki miejskie o bardzo dobrych wynikach pracy. Baza lokalowa w Myśliborzu i w Dębnie jest podobna. Każda z tych bibliotek może pełnić funkcje biblioteki powiatowej. Niezależnie, której bibliotece przypadnie zaszczyt zostania biblioteką powiatową to obie te biblioteki powinny dzielić się zadaniami i współpracować. Ta decyzja nie może dzielić, powinna łączyć. Ponieważ biblioteka w Dębnie jest biblioteką bardzo dynamiczną, która przoduje w komputeryzacji, w opracowaniu zbiorów, rozwoju informacji gospodarczej i prawnej, tworzeniu punktu informacji Unii Europejskiej w tym zakresie ta biblioteka powinna przodować i powinna odziałowywać na cały powiat myśliborski, a nawet na inne powiaty.

Z kolei biblioteka w Myśliborzu, jest biblioteką również bardzo dobrą która może tę pracę organizacyjną wykonywać taniej, ponieważ jest położona w miejscu centralnym, ma również dobrą bazę lokalową, dobrą kadrę, bardzo interesujące formy pracy i ciekawy księgozbiór. Każda decyzja Rady będzie decyzją dobrą.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że księgozbiory szczególnie w filiach bibliotek znajdujących się na wioskach powinny być odnawiane, gdyż tam książki nie są zakupywane, natomiast biblioteki miejskie mają ten księgozbiór w lepszym stanie.

Poinformował, że miał okazję widzieć bibliotekę w Dębnie i w Myśliborzu, które obie ocenia na dobre.

Zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Książnicy, czy potrzebne jest tworzenie etatu w pełnym wymiarze i powoływanie osoby organizacyjnej zajmującej się bibliotekami, a także zapytał na ile istotny jest lokal w powiecie w Myśliborzu, w centrum w stosunku do jej funkcji. Wydaje mi się, że dominuje pogląd, że to ma być centralnie położony księgozbiór, do którego ludzie będą przyjeżdżać i korzystać.

Pan Stanisław Krzywicki powiedział, że odnawianie księgozbioru jest sprawą pilną. Na wsi jest kilkanaście takich bibliotek, gdzie przez ostatnie trzy lata nie kupiono ani jednej książki. W innych krajach państwo daje pewną pulę środków na uzupełnianie zbiorów. Natomiast w Polsce są to bardzo niskie środki, 3 lata temu było to 9 mln. na kraj, w roku ubiegłym był 1 mln i w tym roku również 1 mln.

Powołanie pracownika na etat jest konieczny, pracownika nastawionego na organizację, na wyszukiwanie dodatkowych środków, na bezpośrednią łączność z Książnicą. Taki wyspecjalizowany pracownik jest konieczny.

Co do lokalizacji powiedział, że najwygodniej jest pod każdym względem umieścić bibliotekę powiatową w siedzibie powiatu.

Radny Andrzej Potyra zapytał jak są dzielone środki z Województwa do powiatu na biblioteki powiatowe i w jakiej wysokości należą się dla powiatu.

Drugie pyt. Czy jest taka sytuacja w województwie zachodniopomorskim, że do dnia dzisiejszego nie powołano powiatowej biblioteki publicznej.

Pan Stanisław Krzywicki wyjaśnił, że całe województwo otrzymuje 50 tys. złotych, które przyznawane jest proporcjonalnie do liczby czytelników.

Poinformował, że odbędzie się spotkanie z Ministrem, nt. dodatkowych środków, gdyż tam znajdują się duże środki, które można by było przeznaczyć na biblioteki.

Wszędzie szukamy dodatkowych środków, ale bardzo ciężko jest zdobyć dodatkowe pieniądze.

Biblioteka powiatowa nie została powołana jeszcze w Wałczu, i Szczecinku, natomiast tzw. akty lojalności utworzenia biblioteki otrzymaliśmy od wszystkich.

Powiat myśliborski nie jest ostatni.

Kolejno głos zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie Pani Helena Sługocka, która powiedziała, że należy patrzeć na to zadanie powiatowe, że to będzie obiekt, który będzie centralnie oddziaływał szeroko na powiat i na region. Podstawowym zadaniem jest utworzenie centrum informacji o powiecie. To jakby rodzaj oferty zawierającej szeroki zakres usług. Począwszy od informacji handlowych, gospodarczych i kulturalnych poprzez dokumentowanie dorobku społeczności lokalnej, po literaturę regionalną czy dostęp do przepisów prawnych. Zadaniem biblioteki powiatowej jest prowadzenie działalności informatycznej z dostępem do zbiorów i zasobów także przez internet, a przy pomocy poczty elektronicznej poszukiwanie literatury, rezerwowanie książki naukowej, technicznej itp., uczestniczenie na listach dyskusyjnych. Ponadto, powinna stanowić główny ośrodek metodyczny dla pozostałych bibliotek. Wszystkie te kryteria spełnia biblioteka w Dębnie.

Przedstawiła również zestawienie porównawcze z ostatnich danych GUS-owskich:

 • księgozbiór na koniec 2002 roku - Dębno 86.666, Myślibórz 60568

 • przybyło w ciągu roku nowych książek - 1812 w Dębnie, 788 w Myśliborzu

 • prenumerata czasopism - 81 w Dębno, 45 Myślibórz

 • filie biblioteczne - 5 Dębno, 3 Myslibórz.

 • Punkty biblioteczne - 8 Dębno, 5 Myślibórz,

 • Powierzchnia użytkowa po zakończeniu remontu w Dębnie 1000 m2, powierzchnia w Myśliborzu 581 m2

 • Zatrudnienie na stanowisku bibliotekarek w Dębnie 14 osób, w tym 9 etatów z przygotowaniem bibliotecznym, w Myśliborzu - 8 etatów

Inne funkcje jakie pełni biblioteka w Dębnie: mamy przygotowane pomieszczenia na kawiarenkę internetową, funkcjonować będzie ośrodek inf. gospodarczej i prawnej lokalny punkt wiedzy o UE. Na terenie Dębna jest też biblioteka pedagogiczna. Mając taką bazę i taką kadrę i tyle form działania pod kątem proeuropejskim z pewnością może zostać biblioteką powiatową.

Umowa z wykonawcą robót bardzo wyraźnie wskazuje, że roboty remontowe w Dębnie zostaną zakończone na koniec listopada 2003 roku. Gdyby biblioteka została by powiatową byłaby to perełka, które wszyscy by się szczycili. Na koniec poprosiła by ponad podziałami wybrać bibliotekę w Dębnie na bibliotekę powiatową.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że jego zdaniem jako radnego powiatu uważa, że będzie wiele sytuacji podobnych do dzisiejszej nt. podziałów pewnych instytucji pomiędzy tymi trzema miastami. Każdy z radnych przeczytał uzasadnienie, w którym jest przedstawione stanowisko Zarządu Powiatu i Dyrektora Książnicy Pomorskiej, który wskazuje na Myślibórz. Zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku. Za wnioskiem głosowało - 9 radnych, przeciw - 12 radnych, wstrzymał się - 1 radny.

Wniosek został odrzucony.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Rupenthal zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Książnicy Pomorskiej Pana Stanisława Krzywickiego, czy fakt istnienia w Dębnie filii Uniwersytetu Szczecińskiego ma jakieś znaczenie na tę bibliotekę powiatową, czy nie.

Radny Ryszard Patkowski poinformował, że do lat 70 biblioteka w Dębnie pełniła funkcję biblioteki powiatowej. Z uzasadnienia można wyczytać, że ocena Książnicy Pomorskiej dla obydwu bibliotek jest pozytywna, równorzędna, jednak ze względu na centralne położenie widzi siedzibę powiatu jako korzystniejsze. Funkcje biblioteki powiatowej powinno być utworzenie centrum informacji o powiecie. To jakby rodzaj oferty zawierającej szeroki zakres usług. Począwszy od informacji handlowych, gospodarczych i kulturalnych poprzez dokumentowanie dorobku społeczności lokalnej, po literaturę regionalną czy dostęp do przepisów prawnych.

Oceniacie Państwo obie biblioteki podobnie, ale stwierdzacie, że biblioteka w Dębnie ma lepszy system gospodarczy , prawny itd.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że uważa, że większe znaczenie mają funkcje tej biblioteki powiatowej niż jej lokalizacja. Mniejsze ma znaczenie wypożyczanie książek z tejże biblioteki bezpośrednio przez mieszkańców, a jej funkcje.

Jeżeli ma rozstrzygać i głosować to jasno i wyraźnie musi wiedzieć czy w tych 50 tys. zł zaplanowanych na bibliotekę powiatową pójdzie na stworzenie etatu, czy na doposażenie bibliotek w książki. Dlatego przedstawiciele Myśliborza i Dębna powinni się wypowiedzieć jak widzą ewentualny swój udział, pomoc w finansowaniu biblioteki powiatowej.

Kolejno głos zabrała dyrektor Biblioteki Miejskiej w Myśliborzu Pani Danuta Majewska, która powiedziała, że biblioteka miejska w Myśliborzu zatrudnia 10 pracowników, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 8 osób. Od 1999 roku prowadzi archiwum regionu powiatu, a także sporządza sprawozdania GUS-owskie. Uważa, że biorąc pod uwagę powyższe atrybuty powierzone zadanie biblioteki powiatowej będziemy realizować bardzo dobrze i w pełni.

Na koniec 2002 roku księgozbiór biblioteczny liczył 60.568 woluminów. W ciągu roku przybyło 788 książek. Posiada 45 tytułów czasopism. Ze zbiorów bibliotecznych w 2002 roku korzystało 4.106 czytelników. Oprócz udostępniania zbiorów biblioteka realizuje również wiele innych form pracy z czytelnikiem w celu rozwoju ich zainteresowań kulturalnych, poszerzenia wiedzy, wsparcia procesów edukacyjnych, popularyzacji wartościowej literatury, a także dających możliwość relaksu i przeżyć estetycznych.

Na koniec wystąpienia zapewniła, że gdy bibliotece miejskiej w Myśliborzu zostanie powierzone zadanie biblioteki powiatowej, z kwoty 50 tys. złotych przeznaczone w na funkcjonowanie biblioteki pow. w pierwszej kolejności środki te będą kierowane dla filii biblioteki miejskiej w Golenicach, Kierzkowie i Sitnie w celu odnowienia i uzupełniania zbiorów.

Radna Wiesława Konofalska powiedziała, że biorąc pod uwagę bazę tych dwóch bibliotek, to obie są dobrze przygotowane, jednak biorąc pod uwagę, że w Dębnie funkcjonuje już punkt informacji gospodarczej i europejskiej, spełnia już te zadania, które są przypisane bibliotece powiatowej, nie trzeba tu już nic tworzyć, więc należy utworzyć bibliotekę powiatową w Dębnie.

Burmistrz Miasta i Gminy w Myśliborzu Pan Roman Matijuk powiedział, że trzy lata temu była pierwsza propozycja utworzenia biblioteki powiatowej w Myśliborzu . Biblioteka Myśliborska przyjęła te wszystkie obowiązki i te obowiązki do dnia dzisiejszego spełniała. Dlatego można zadać sobie pytanie dlaczego ten temat tak późno staje na sesji, on powinien być dawno załatwiony. Spełniamy podobne formy, w Myśliborzu jest to obiekt zabytkowy i nie da się tego zrobić po nowoczesnemu.

Myślibórz jest centralnie położony i bliżej jest z Barlinka do Myśliborza aniżeli do Dębna. Uważam, że zdrowy rozsądek mówi, że takie instytucje powinny być zlokalizowane centralnie.

Radny Mariusz Norsesowicz zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że biblioteka w Dębnie zasługuje na miano biblioteki powiatowej. Biblioteka w Barlinku jest najmniejsza , najsłabsza i może właśnie to tej bibliotece należało by pomóc, bo jak wiemy idą za tym finanse.

Po wizytacjach bibliotek uważam, że biblioteka w Dębnie da sobie radę bez tych pieniędzy , wydaje mi się że po to by wyrównać szanse we wszystkich tych miastach było by dobrze żeby te środki dzielić by każdy z tych miast otrzymał jakieś środki i starał się podnosić kulturę w powiecie. Jest to trudna decyzja.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku radnego Mariusza Norsesowicza o zamknięcie dyskusji. Za wnioskiem głosowało - 10 radnych, przeciw - 7 radnych, wstrzymał się - 1 radny.

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. Za projektem uchwały głosowało - 9 radnych, przeciw - 7 radnych, wstrzymało się - 2 radnych.

Uchwała Nr V/20/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b) zmiany uchwały w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny był Wicestarosta Andrzej Dobrowolski

Uchwała Nr V/21/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c) delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr V/22/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

d) przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Dębnie.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0 radnych, wstrzymał się - 1 radny.

Uchwała Nr V/23/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Dębnie - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

e) określenia wysokości i zasad wypłacania kosztów pojazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że każdy z radnych pełni funkcję społeczną i przyznano nam za to diety, uważam, że w bardzo dużej wysokości, gdyż w przypadku bezfunkcyjnego radnego jest to kwota 1.142 złotych. Przyznanie ryczałtu w wysokości 230 złotych jest bez zasadne. W ramach diety Przewodniczący Rady w wysokości 1900 złotych, można spokojnie zmieścić się w kosztach dojazdu do siedziby Starostwa jak również do innych miejsc w naszym powiecie. Proponuje radnym żeby zagłosowali przeciwko tej uchwale.

Radny Wojciech Wojtkiewicz stwierdził, ze przed chwilą mieliśmy możliwość wysłuchania dyrektora Książnicy w Szczecinie, który powiedział, że Książnica otrzymuje bardzo niską kwotę na biblioteki w województwie zachodniopomorskim jest to 50 tys. złotych, a nasz powiat traci dodatkowo pieniądze na wypłacanie ryczałtów.

Z odpowiedzi na interpelację radnej Wiesławy Konofalskiej wynika, że ryczałty zostały przyznane dla 3 osób, na jedną osobę przypada około 12,500 tys. złotych w skali roku. Budżet powiatu jest marny z każdym dniem coraz więcej brakuje pieniędzy na szpitale, oświatę itp.

Sprawę sposobu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku. Stwierdził, że nie ma takiej potrzeby , aby ustalać dla Przewodniczącego Rady ryczałtu w wysokości 230 złotych. Przewodniczący Rady otrzymuje dietę w wysokości 1.900 złotych i jest to kwota wystarczająca, która w pełni zabezpiecza ewentualny dojazd z Barlinka do Myśliborza ( bilet kosztuje od 6-9 zł ). Powyższa uchwała służy tylko temu, aby zwiększyć dietę dla Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady wykonuje swoje obowiązki i jeżeli je przyjął to musiał wiedzieć, że takie obowiązki będzie musiał wykonywać i przyjeżdżać częściej do siedziby Starostwa w celu podpisywania protokołu, czy organizowanego spotkania, przyjęć skarg i wniosków. Sprawy te reguluje ustawa o samorządzie powiatowym . Jeżeli zamierzamy podnieść wynagrodzenia to należy się zastanowić, czy powiat na to stać. Uważam, że są to niepotrzebnie wydawane pieniądze, jestem przeciwko wypłacaniu ryczałtu zwrotu kosztów.

Radny Józef Getman zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonego wniosku. Za wnioskiem głosowało - 17 radnych, przeciw - 1, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 10 radnych, przeciw - 6 radnych, wstrzymał się - 1 radny. W głosowaniu nie brał udziału Przewodniczący Rady.

Uchwała Nr V/24/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania kosztów pojazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

f) ustanowienia limitu kilometrów dla Przewodniczącego Zarządu.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 10 radnych, przeciw - radnych, wstrzymało się - 2 radnych. W głosowaniu nie brał udziału Starosta Powiatu.

Uchwała Nr V/25/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie ustanowienia limitu kilometrów dla Przewodniczącego Zarządu - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Przyjęcie planu pracy Stałych Komisji Rady.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Andrzej Rupenthal przedstawił plan pracy Komisji na 2003 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Pan Józef Getman przedstawił plan pracy Komisji na 2003 rok.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Pan Julian Witkowski przedstawił plan pracy Komisji na 2003 rok.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionych planów pracy Stałych Komisji.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że na sesji w dniu 18 grudnia został zgłoszony wniosek, by w planie pracy Rady ująć ocenę Rad Społecznych przy SPZOZ-ach w Barlinku i w Dębnie. Zaproponował, by w przedstawionych planach pracy Komisji zmienić ten zapis.

Nikt więcej uwag nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr V/26/2003 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział ze w tej chwili posiada innej treści protokół z III i IV sesji, być może były one udostępnione na zbyt wczesnym etapie, bez podpisu Przewodniczącego Rady. Moim zamiarem nie było w żadnym stopniu urażenie pani protokolantki - za co przeprosił. W przyszłości zwrócę uwagę, czy dokumenty które posiadam są podpisane.

Radny Mieczysław Pyciak powiedział, że zgodnie z § 35, pkt. 5 jest zapis, że protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu jest przyjmowany na następnej sesji, poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia kolejnej sesji.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował radnych, że do dnia dzisiejszego oświadczeń majątkowych nie złożyli radni: Krystyna Wyszyńska, Bolesław Bortnowski i Marian Polański.

Sekretarz Powiatu Ludwik Makowski poinformował, że wszyscy pracownicy otrzymali oświadczenia o działalności gospodarczej, również zostały wysłane do wszystkich jednostek podległych Starostwu. W Starostwie sprawy te są załatwione.

Kolejno Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, mówiąc,

 • w Starostwie jest 59,75 etatów, pracuje 63 ludzi, w tym pracuje 4 osoby, które nabyły prawa emerytalne tj. Kierownik ds. Kontroli pani Bernarda Bartoszewicz, Kierownik Wydziału Oświaty Pan Waldemar Żmijewski, Inspektor Wydziału oświaty Pan Ryszard czekała i Kierownik Wydziału zarządzania kryzysowego Pan Antoni Szczuko. W jednostkach podległych Starostwu jest tylko 1 osoba, która uzyskała uprawnienia emerytalne. Natomiast trudno jest mi powiedzieć ilu emerytów pracuje w szkołach ponadgimnazjalnych.

 • Radnego Andrzeja Potyrę poinformował, że odpowie na zadane pytanie dot. zmiany ogrzewania na biomasę w jednostkach podległych Starostwu znajdujących się w Barlinku po zapoznaniu się z tematem.

 • na konwencie Starostów w Stargardzie obecny był Wojewoda Zachodniopomorski i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, którym zostało wręczone stanowisko Starostów w sprawie nie podpisywania przez dyrektorów szpitali kontraktów z ZRKCh.

Ad. 10

Wolne wnioski.

Radny Bolesław Bortnowski zawnioskował, by członkowie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska Zatrudnienia do materiału dotyczącego oceny funkcjonowania szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie oraz informacji z działalności Rad Społecznych otrzymali następujące materiały:

 • programy naprawcze obu szpitali, sprawozdanie z realizacji programów naprawczych, jak one zostały zrealizowane czego nie osiągnięto,

 • sprawozdanie o wynikach ekonomicznych obu szpitali za 2002 rok,

 • koszty funkcjonowania szpitali w układzie porównywalnym,

 • aktualny statut Rad Społecznych.

Radny Władysław Grabda zgłosił wniosek w sprawie ujęcia w strategii rozwoju Powiatu Myśliborskiego powołania Komisji Powiatowo - Gminnej w celu: inwenteryzacji właścicieli mienia wchodzącego w skład Powiatu; zlikwidować wszelkie niekontrolowane dopływy ścieków dla zlewisk rzek i jezior; miejsce biwakowania nad jeziorami wyposażyć w śmietniki, ubikacje, postawić wiaty i wytyczyć miejsca na palenie ognisk i na parkingi; umiejętnie reklamować walory Pojezierza Myśliborskiego; utworzenie ścieżek rowerowych. Wniosek ten stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Radny Julian Witkowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej został zgłoszony wniosek, by dla wzbogacenia zbiorów bibliotek szkolnych, gminnych i biblioteki powiatowej przeprowadzić przez Dyrektorów szkół i bibliotek zbiórki wśród uczniów książek zbędnych w domu.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział, że nieprawdą jest, że jest blokowany etat przez żonę Starosty Powiatu, która pracujące w DWD w Myśliborzu, ponieważ osoba ta pracuje tylko na

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-05-2004 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2004 14:46