herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr IV/2002


Protokół Nr IV/2002

Z posiedzenia IV Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 30 grudnia 2002 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1830.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia IV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych, zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 18 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny na obradach sesji to radny Marian Polański.

Przewodniczący Rady poinformował, że związku z otrzymanymi projektami uchwał w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 i w sprawie przyjęcia planu pracy Rady powiatu na 2003 rok w dniach 18 i 19 grudnia br. został zobowiązany przyjąć te projekty uchwał i wprowadzić do porządku obrad zgodnie z art. 15, ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym. W związku z powyższym radni otrzymali porządek dzisiejszej sesji po uwzględnieniu wspomnianych wyżej zmian.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi?

Radny Bolesław Bortnowski poinformował, że zgodnie z art. 61 ustawy o samorządzie powiatowym gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez: jawność debaty budżetowej, opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu, przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu, ujawnienia sprawozdania Zarządu z działań, o których mowa w art. 60, ust. 2, pkt. 1 i 2.

Kolejno powiedział, że Rada Powiatu pierwszej kadencji w dniu

9 czerwca 1999 roku podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w której ustaliła szczegółowy tryb i zakres prac budżetowych ujętych w harmonogramie, stanowiącym załącznik do wymienionej uchwały.

W uchwale tej § 12 zawiera zapis, że projekt porządku sesji, na której uchwalany jest budżet powiatu, winien obejmować punkty:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

 2. przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,

 3. odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 4. przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych.

 5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

 6. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

Powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji nie zawiera ww.

punktów, dlatego zgłosił wniosek o wykreślenie z dzisiejszego porządku obrad punktu dot. uchwalenia budżetu powiatu myśliborskiego na 2003 rok i przesunięcie tego punktu na sesję w miesiącu styczniu. Ponadto jest również inna rzecz która skłania do złożenia takiego wniosku, a mianowicie radni pracowali nad przedłożonym projektem budżetu, był to projekt budżetu oderwany od planu budżetu 2002 i od jego wykonania. Są tam takie zjawiska, o których dowiedziałem się w ostatniej chwili np. wzrost wydatków na Starostwo Powiatowe w stosunku do roku 2002 do planu aż 504 tys. złotych. Jest tam wiele takich rzeczy np. zmniejszenie wydatków na opiekę edukacyjną o 330 tys. Są zmniejszenia i zwiększenia do roku ubiegłego. Należało, by się nad tym poważnie zastanowić. Przesunięcie dyskusji nad budżetem umożliwi dokładną ocenę tych zjawisk, które tutaj wystąpiły.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski zgłosił wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wykonania obsługi bankowej budżetu powiatu myśliborskiego, uzasadniając to tym, że 31 grudnia br. wygasa umowa jaka została zawarta na obsługę bankową.

Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bankową obsługę budżetu jednostek samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący danej jednostki w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego obejmujący: prowadzenie rachunku bieżącego realizacja poleceń przelewów, przyjmowanie wpłat gotówkowych , dokonywanie wypłat gotówkowych, potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy. Koszt wymienionych usług bankowych w skala roku to kwota 1.000 złotych.

Kontynuację obsługi bankowej przez Bank PKO BP S.A. o/ Myślibórz Zarząd Powiatu uważa za bardzo korzystną dla budżetu powiatu formę współpracy, gdzie tak jak dotychczas uzgodnione warunki umowy:

 • opłata za prowadzenie rachunku bankowego - 0%,

 • opłata za przelewy na obce banki - 0%,

 • opłata za książeczkę czekową - 0%,

 • koszt prowadzonych na rzecz Powiatu rachunków pomocniczych - 0%, prowizja od wpłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku - 0%,

oraz utrzymania na dotychczasowym poziomie 250 złotych wysokości kwartalnej opłaty abonamentowej za home banking, nie ulegają żadnej zmianie, oprócz oprocentowania środków na rachunku bieżącym, czy też negocjowanych lokat wolnych środków w roku bieżącym.

W ww. Banku otwarte zostały rachunki bieżące przez jednostki budżetowe Powiatu działające w Myśliborzu, a także pracownicy Starostwa.

Na koniec swojego wystąpienia Wicestarosta poprosił, by projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 5.

Na obrady sesji przybył Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Pan Józef Chodarcewicz, którego Przewodniczący Rady Powiatu przywitał bardzo gorąco.

Radny Andrzej Królikowski zgłosił wniosek o 10 minut przerwy.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku. Za wnioskiem głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych.

Ogłoszono 10 minut przerwy.

Po przerwie głos zabrał radny Kazimierz Kłoda, który zgłosił wniosek do punktu 4 porządku obrad, uzupełniając ten punkt o następujące podpunkty:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia,

 2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,

 3. odczytanie opinii Regionalnej izby obrachunkowej w szczecinie,

 4. przedstawienie stanowiska Zarządu powiatu w sprawie opinii, o których mowa w punkcie 2 i 3,

 5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami,

 6. głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonych wniosków do porządku obrad:

 1. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002. Za wnioskiem głosowało - 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych. Podczas głosowania nieobecna była radna Wiesława Konofalska. Wniosek został przyjęty do realizacji.

 2. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady powiatu na 2003 rok. Za wnioskiem głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecna była radna Wiesława Konofalska. Wniosek został przyjęty do realizacji.

 3. Wniosek o wycofanie punktu 4 porządku obrad z dzisiejszej sesji i przeniesienie go na obrady sesji w miesiącu styczniu. Za wnioskiem głosowało - 7 radnych, przeciw - 11, nikt się nie wstrzymał. Wniosek został odrzucony.

 4. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wykonania obsługi bankowej budżetu powiatu myśliborskiego.

Radny Andrzej Potyra zapytał czy były prowadzone rozmowy z innymi bankami.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił mówiąc, że przez ostatnie 3 lata obsługę bankową budżetu powiatu prowadził Bank PKO BP S.A., który wykonywał obsługę w całości bezpłatnie.

Ofertę przedłożył tylko Bank PKO BP S.A. proponując opłatę kwartalną abonamentową za home banking w wysokości 250 złotych. Są to minimalne kwoty nie podlegające zamówieniom publicznym. W związku z tym Zarząd Powiatu uznał za stosowne żeby prosić Radę o zajęcie stanowiska w tej kwestii.

Za wnioskiem głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się

- 4 radnych. Wniosek został przyjęty do realizacji.

 1. Wniosek o wprowadzenie do punktu 4 porządku obrad podpunktów od a - f dot. przebiegu sesji nt. uchwalenia budżetu powiatu. Za wnioskiem głosowało - 11 radnych, przeciw - 7 radnych, nikt się nie wstrzymał. Wniosek został przyjęty do realizacji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zapytał na jakiej podstawie Przewodniczący Rady mówi, że wnioski należy składać na piśmie.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że składanie wniosków na piśmie sprawia, że wniosek nie umknie uwadze, a poza tym pomaga to w protokołowaniu sesji.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z wprowadzoną zmianą do porządku obrad.

1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b/ uwagi do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Uchwalenie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

5.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonywania obsługi bankowej Powiatu Myśliborskiego.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany przyjętej na 2002 rok uchwały budżetowej Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXXVII/271/2001 z dnia 19 grudnia 2002 roku.

 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

 2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.

 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002.

 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia planu pracy

Rady Powiatu na 2003 rok.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wnioski i oświadczenia radnych.

 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady był wyłożony do wglądu przed obradami dzisiejszej sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym. Zapytał czy są inne wnioski.

Radny Ryszard Patkowski zgłosił wniosek, by protokół z obrad III sesji Rady Powiatu został przyjęty na kolejnej sesji, ze względu na to, że dzisiaj rano nie był jeszcze przygotowany w związku z czym radni nie mieli możliwości zapoznania się z protokołem.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonego wniosku. Za przyjęciem wniosku radnego Ryszarda Patkowskiego głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 2

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk złożył sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

Radny Bolesław Bortnowski odnośnie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, w którym jest zapisane, że w budżecie powiatu na rok 2003 została zapisana kwota 57.600 zł na dokształcanie nauczycieli i Zarząd przyjął kryteria dofinansowania w wysokości do 50% kosztu. Jak Zarząd Powiatu przeanalizował potrzeby, czy to dofinansowanie w wysokości 50% nie zawęża potrzeb nauczycieli. Wicestarosta Andrzej Dobrowolski wyjaśnił, że zapis do 50% jest po to, by jak największą liczbę nauczycieli objąć dofinansowaniem. Daje to możliwość dyrektorom szkół oceny danego nauczyciela. Dyrektor ma wpływ ile przeznaczy pieniędzy i dla kogo na dofinansowanie nauczycieli, którzy występują z wnioskiem o dofinansowanie dokształcania.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski wyjaśnił mówiąc, że problem dokształcania nauczycieli został rozwiązany poprzez zapis ustawowy, który nakładał na organy prowadzące wydzielenie określonych kwot, który wynosi ok. 1% od funduszu osobowego płac nauczycieli.

W tamtym roku była to kwota 74 tys. złotych i było do 60% każdej kwoty na dokształcanie . W tym roku kwota na dokształcanie nauczycieli jest mniejsza, dlatego decyzja zmniejszenia dofinansowania do 50% jest zasadna. Dofinansowanie dot. indywidualnych wniosków nauczyciela. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest organizowanie jak najwięcej form dokształcania nauczycieli, by jak największą grupę to obejmowało.

W roku 2002 niektóre szkoły nie wykorzystały środków na dokształcanie nauczycieli po czym wróciły one do nas i musieliśmy to przekazać innym szkołom, które miały większe zapotrzebowania.

Radny Andrzej Potyra odnośnie posiedzenia Zarządu z dnia 18 grudnia zapytał dlaczego dokonano zmniejszenia o kwotę 5.127,00 zł w usługach remontowych i przeznaczono te środki na drogę w Derczewie. Z jakich remontów rezygnuje się zabierając te środki i czy to oznacza, że rosną koszty modernizacji tej drogi.

W dniu 27 grudnia Zarząd zajmował się pismem Agencji Promocyjno- Wydawniczej „PRO Polonia” odnośnie sfinansowania książki pt. Polska - Leksykon Powiatów - kultura, turystyka, gospodarka”. Czy tu jest jakiś termin na udzielenie odpowiedzi.

Radna Wiesława Konofalska poprosiła, by radni otrzymali kalendarz imprez sportowo kulturalnych.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że w sprawozdaniu jest chyba błąd, gdyż nie było wniosku Komisji Zdrowia, by na szpitale przeznaczyć dofinansowanie z subwencji drogowej. Wniosek był, ale o przekazanie po 100 tys. złotych dla Szpitali z rezerwy ogólnej.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk radną Wiesławę Konofalską poinformował, że kalendarz imprez kulturalno - sportowych zostanie dostarczony dla wszystkich radnych.

Radnego Andrzeja Potyrę poinformował, że Zarząd Powiatu do dnia 15 marca 2003 roku ma czas na podjecie decyzji w sprawie sfinansowania książki pt. Polska - Leksykon Powiatów - kultura, turystyka, gospodarka”

Jeśli chodzi o zmniejszenie o kwotę 5.127 zł w usługach remontowych i przeznaczenie na drogę w Derczewie to prawdopodobnie tam trzeba było zapłacić i stąd te przesunięcie środków w wysokości 5.127 złotych.

Radnego Bolesława Bortnowskiego poinformował, że rzeczywiście nastąpił błąd pisząc, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych wnioskowała po 100 tys. złotych na Powiatowe Szpitale z rezerwy ogólnej, a nie z subwencji drogowej.

Ad. 3

Interpelacje

Radny Wojciech Wojtkiewicz zapytał jaki jest planowany koszt inwestycji drogowej zadania w Derczewie i na jaki okres czasu zostało to zadanie rozłożone.

Z tego co wiem zadanie to zostanie rozłożone na kilka etapów. Poprzednia Rada podjęła decyzję o inwestycji w Trzcinnej, gdzie została sporządzona dokumentacja techniczna. Czy ta inwestycja w Trzcinnej będzie realizowana jednocześnie z inwestycją w Derczewie, ponieważ z przedłożonego projektu budżetu nic nie wynika. Czy nie będzie tak, że dokumentacja w Trzcinnej ulegnie przedawnieniu. Jaki jest koszt opracowania dokumentacji w Trzcinnej.

Kolejne pytanie dot. uchwały jaką podjęła poprzednia Rada Powiatu w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej na lata 2001 - 2003. Z uchwały dot. polityki budżetowej na lata 2002 - 2003 wynika, że niektóre zadania są powielane z roku na rok i nie są realizowane, mimo tego, że wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Dotyczy to m. in.:

 • zabezpieczenia środków na utworzenie centralnej biblioteki Multimedialnej dla szkół ponadgimnazjalnych. Zapytał czy taka biblioteka w powiecie została utworzona.

 • utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zapytał czy utworzono taki fundusz stypendialny.

 • Rada Powiatu zobowiązała Zarząd Powiatu do monitorowania i włączania się w negocjacje z ZRKCh. Czy Zarząd podejmował w tym kierunku działania i jakie są efekty tych działań.

 • kontynuowania programów restrukturyzacyjnych. W poprzedniej kadencji dyrektorzy szpitali opracowali programy na rok 2002. Jakie kolejne programy restrukturyzacyjne są kontynuowane.

 • środki na ocieplenie budynków. W dniu 27 czerwca 2001 roku Rada Powiatu przyjęła zapis żeby zabezpieczyć środki na remonty szkół, wymianę stolarki okiennej i ocieplenie ZSZ Nr 1 w Barlinku i w Bursie Szkolnej w Myśliborzu. Obie placówki nie wykonały tego zadania. Jeżeli chodzi o ZSZ Nr 1 w Barlinku Rada Powiatu poprzedniej kadencji wyasygnowała środki na remont kotłowni. W tej chwili szkoła ponosi bardzo znaczne nakłady. Uważam, że zabezpieczenie tych środków jest niezbędne.

Radna Wiesława Konofalska zapytała na jakim etapie są

negocjacje dyrektorów Szpitali z Zachodniopomorską Regionalną Kasą Chorych w Szczecinie.

Radny Bolesław Bortnowski zapytał czy będzie przedstawiony projekt uchwały o dietach dla radnych, a także dlaczego zwiększa się wydatki budżetowe w Starostwie Powiatowym o kwotę 504 tys. złotych na 2003 rok.

Radny Andrzej Potyra zgłosił wniosek, by od nowego roku wprowadzić do porządku obrad sesji na stałe punkt interpelacje i zapytania mieszkańców powiatu, przed punktem interpelacje i zapytania radnych.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że słyszał, że w Starostwie organizowane jest spotkanie Noworoczne, po czym zapytał z jakich środków spotkanie to będzie finansowane.

Ad. 4

Uchwalenie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu myśliborskiego na 2003 rok.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił i omówił projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok, według załącznika do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie uchwałą Nr CLXI/411/2002 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2002 roku pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu Powiatu myśliborskiego na 2003 rok. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Andrzej Rupenthal poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2003 rok. Za przyjęciem projektu budżetu głosowało - 5 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się - 2 radnych.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że w ustawie o samorządzie powiatowym jest zapisane, że finanse powiatu kontroluje Regionalna Izba Obrachunkowa. Zwrócił się z pytaniem do Prezesa RIO Pana Józefa Chodarcewicza, czy w ocenie RIO bierze się również kwestie merytoryczne, błędy popełniane przez Rady, np. nie dokonanie reformy oświaty szkolnictwa ponadgimnazjalnego skutkuje tym, że trzeba dzisiaj pokrywać te koszty z subwencji drogowej. Zabieranie środków z subwencji drogowej prowadzi do tego, że drogi są w złym stanie.

Czy merytorycznie RIO w swojej opinii szacuje bezprawie.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Prezes Pan Józef Chodarcewicz powiedział, że pytanie zostało tak postawione, że można by było mówić w nieskończoność. Regionalna Izba Obrachunkowa ma obowiązek przeprowadzania kontroli kompleksowej raz na 4 lata, kontroli problemowej, która dotyczy wycinkowych zagadnień w skali całego kraju, kontroli doraźnej wtedy kiedy dochodzą niepokojące sygnały do RIO.

Skład Orzekający bada pod kątem merytorycznym w tym sensie czy nie ma popełnianych istotnych błędów. Z uchwały Składu Orzekającego RIO jaka została odczytana nie wynikało, by tutaj takie błędy były popełniane. Wynika, że projekt budżetu zawiera wszystkie elementy, które są określone wymogami ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający musi bardzo dokładnie patrzeć, czy nie ma przekroczonego bezpieczeństwa jeśli chodzi o zadłużenia.

W powiecie myśliborskim zadłużenie również nastąpiło poprzez poręczenie dla Szpitali.

Radny Bolesław Bortnowski miał rację mówiąc, że z subwencji drogowej pieniądze są zawsze zabierane. Problem ten występuje wszędzie i jest to robione zgodne z prawem. Ani Wojewoda ani RIO nie ma prawa zabronić korzystania ze środków subwencji drogowej.

Jest to zjawisko niepokojące. Rozważane są próby, by zamienić to z subwencji na dotacje.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zwrócił się z pytaniem do Prezesa RIO czy przedłożony Radzie Powiatu projekt budżetu jest sporządzony zgodnie z art. 124, ustawy o finansach publicznych w związku z art. 109.

Określenie w załączniku do uchwały ogólnych kwot przychodów i wydatków środków specjalnych oraz gospodarstw pomocniczych nie wyczerpuje tej szczegółowości.

W rozdz. III ustawy o finansach publicznych w art. 19-22 zawarte jest co powinno być zawarte w planach gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych. Zgodnie z takimi regulacjami w planach finansowych wyodrębnia się wydatki bieżące, majątkowe, wynagrodzenia.

Kolejno radny Wojciech Wojtkiewicz stwierdził, że w podjętej uchwale Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2002 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego w § 3 do uchwały budżetowej dołącza się: informację opisową zawierającą: opis prognozowanych kwot dochodów ze wskazaniem sposobu ich określenia, opis kwot wydatków z określeniem zasad ich kalkulowania, informację o źródłach przychodów oraz kierunkach wydatków gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i funduszy celowych, określenie celu tworzenia i kierunków wydatkowania rezerwy celowej.

W przedłożonym projekcie budżetu nie ma przedstawionych zasad kalkulowania z czego one wynikają.

W projekcie budżetu jest zapisane że tworzy się rezerwę celową, ale nie ma uzasadnienia dlaczego ją się tworzy i jak będzie wydatkowana.

W projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok w § 4, pkt. 1 zapisane jest, że ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok zgodnie z zał. Nr 7.

Zgodnie z zał. Nr 7 mamy podane ogólne tylko kwoty przychodów i wydatków. Zapytał czy to spełnia te warunki z art. 109.

Na koniec swojego wystąpienia zapytał czy RIO opiniując projekt budżetu powinno brać pod uwagę akty prawa miejscowego.

W przedłożonym projekcie budżetu niestety te punkty nie zostały zawarte.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Pan Józef Chodarcewicz powiedział, że w literaturze i w orzecznictwie są różne tezy. Podstawowe kanony to są takie, że budżet nie może być przygotowany w szczegółowości mniejszej niż do działów. W orzecznictwie Ośrodka Zamiejscowego NSA w Poznaniu jest z reguły inaczej aniżeli w Ośrodku Zamiejscowym NSA w Gdańsku. Przy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pouczenie, że gdy występują wątpliwości Rada może się odwołać do Kolegium w pełnym składzie. Trudno w tej chwili w szczegółach polemizować.

Kwestia zostanie wyjaśniana, Pan radny Wojciech Wojtkiewicz otrzymywał kilka odpowiedzi z RIO, nie ma pisma, na które nie została by udzielona odpowiedź.

Budżet jest przygotowany dobrze, co nie znaczy, że nie można jeszcze lepiej.

Można również się zastanowić, czy nie przygotowywać projekt budżetu w szczegółowości w jakiej proponuje radny Wojciech Wojtkiewicz.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że na wdrożenie programów naprawczych potrzebna jest kwota 4.235.000 zł. jest to o tyle niepokojące, że w projekcie budżetu nie zaplanowano żadnej kwoty na ten cel. Skutkuje to tym, że problem ten zostaje przesunięty w czasie. Należy zaplanować w tym projekcie budżetu w wydatkach inwestycyjnych kwoty ponieważ środki, które mają zaplanowane jednostki starczają na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.

Opracowany plan potrzeb jednostek oświatowych w 1999 roku wynosił 7.677.000 złotych, żeby zrealizować ten program należało by w roku 2000 wydać kwotę 3.944.000 zł., w roku 2001 - 2.282.000 zł., 2002 - 1.433.000 zł. Ze sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2000-2001 wynika, że na remonty szkół wydatkowano zaledwie 742.713 złotych. tj. zaledwie 10% potrzebnej kwoty.

Budżet ten należy dokładnie zrewidować.

Nastąpił wzrost wydatków na administrację w Starostwie, przeprowadzony został remont siedziby. Budżet od strony podziału środków należy zrewidować.

Wicestarosta Andrzej Dobrowolski powiedział, że wszyscy wiemy jaka jest specyfika powiatu myśliborskiego, gdzie są 3 równorzędne miasta z określoną infrastrukturą i oczekiwaniami mieszkańców.

Wszystko można zrobić, tylko trzeba by było to zrobić kosztem mieszkańców Barlinka i Dębna likwidując w tych miastach Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, wydział komunikacji, filię PUP.

Podejmujemy wszelkie działania, aby spełniać oczekiwania mieszkańców.

Kiedy wprowadzono reformę oświatową w 1999 roku Związek Miast Polskich zapytał Ministerstwa Finansów jak są liczone koszty kształcenia ucznia. Efekt tego był taki, że nie policzono tych kosztów tylko Ministerstwo Finansów dało określoną pulę środków na edukację, dzieląc to przez liczbę uczniów i wyszły koszty kształcenia, które nijak się mają do rzeczywistości. Od 1999 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad standardami kształcenia szkoły i jeszcze parę lat upłynie zanim te standardy zostaną opracowane. Wprowadzając te standardy okaże się, że na oświatę trzeba wyłożyć jeszcze drugie tyle aby je spełnić.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że środków rzeczywiście jest za mało, ale tu chodzi również o to, by nie było rozrzutności. Nasze wystąpienia są w trosce o te placówki, nie można tych spraw bagatelizować.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w poprzedniej kadencji środki publiczne nie zawsze były racjonalnie gospodarowanie np. wykorzystanie internatów i Bursy Szkolnej. Ze sprawozdania za 2000 rok wynikało, że koszt utrzymania jednego wychowanka wynosił 24 tys. złotych, przy 19 wychowankach było aż 12,5 osób zatrudnionych.

W poprzedniej kadencji pan Zbigniew Kosiński wnosił o przedstawienie planów poszczególnych jednostek, natomiast ja na pisemną interpelację w sprawie przedłożenia planów finansowych jednostek uzyskałem odpowiedź, że jest to upolitycznienie budżetu. Złe gospodarowanie środkami można tu mnożyć.

Poprzedni Wicestarosta forsował remont kotłowni w ZSZ Nr 1 w Barlinku, jest to inwestycja zrobiona w ramach liesiengu, szkoła w tej chwili jest ogrzewana olejem opałowym, który jest jednym z droższych nośników energii i zwlekanie z ociepleniem budynków jest dla mnie niezrozumiałe, gdyż taka inwestycja zwróci się bardzo szybko.

Sekretarz Powiatu Ludwik Makowski udzielił odpowiedzi odnośnie środków przeznaczanych na administrację publiczną wg. załącznika do niniejszego protokołu.

Radny Bolesław Bortnowski zapytał skąd wynika wzrost na Starostwo Powiatowe w kwocie 504 tys. złotych.

Sekretarz Powiatu Ludwik Makowski wyjaśnił mówiąc, że planowana była kwota w budżecie na 2002 rok w wysokości 2.824,610 złotych, z góry wiedziałem, że jest to za mała kwota i że w ciągu roku będą musiały być środki zwiększone. W trakcie roku środki zostały zwiększone do kwoty 3.124.384 złotych, stąd różnica, o której mówi radny Bolesław Bortnowski.

Dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku Pan Ryszard Syroka poinformował Radę jak wygląda sytuacja w szkole, przy ogrzewaniu kotłownią olejową w szkole jest zimno, przez co Sanepid zamknął jedną klasę ze względu na niską temperaturę.

Koszt ogrzewania za miesiąc grudzień wyniósł około 70 tys. złotych.

Koszt ogrzewania jest bardzo wysoki. Należy temu przeciwdziałać . Poinformował, że jest możliwość wzięcia kredytu termomodernizacyjnego, w skali roku daje to 0% oprocentowania. Przy kredycie 100 tys. złotych jesteśmy w stanie ocieplić jeden budynek szkolny i wymienić okna. Spłata miesięczna raty to jest wielkość równa oszczędności na ogrzewaniu.

Najważniejszą teraz rzeczą jest dokonanie racjonalizacji sieci szkół, a później należy dokonać ocieplenia szkół.

Można również rozważyć przeniesienie do budynku internatu wszystkie jednostki podległe Starostwu funkcjonujące w Barlinku, pozwoliłoby to na duże oszczędności w utrzymaniu tych jednostek. Na koniec poinformował, że zaprosił do szkoły Panów Starostów, by zobaczyli jak wygląda sytuacja w szkole i podjąć decyzję w minimalizowaniu kosztów funkcjonowania szkoły.

Radny Julian Witkowski przypomniał, że Komisja Zdrowia zgłosiła wniosek, by dla szpitali przeznaczyć po 100 tys. złotych, dlatego też w przypadku nadwyżki budżetowej w pierwszej kolejności środki powinny być skierowane na szpitale.

Powiedział również, że przy ocenie funkcjonowania szpitali powinna być dołączana szczegółowa analiza finansowa.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk powiedział, że programy naprawcze Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu, Domu Dziecka w Barlinku i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach muszą być wykonane do 2006 roku, pewne remonty, moderniazacje już zostały poczynione, ale w dalszym ciągu pozostaje dużo do zrealizowania.

Starosta poinformował, że jutro spotykamy się z Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w kwestii dalszej realizacji programu naprawczego. Będą podejmowane kroki pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych np. z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Będą pisane wnioski po to, by zdobywać dodatkowe środki.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że może celowe było by zaciągnięcie kredytu, by ocieplić budynki szkolne.

Starosta Powiatu poinformował, że wszystkie placówki oświatowo - wychowawcze będą kontrolowane przez Starostę i Wicestarostę i odwiedzane w celu zapoznania się z ich sytuacją i wówczas po zapoznaniu się ze stanem tych placówek będą podejmowane decyzje.

Nikt więcej nie zgłosił uwag w związku z tym Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zarządził głosowanie. Za przyjęciem budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok głosowało - 11 radnych, przeciw - 7 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady stwierdził, że budżet Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok został przyjęty.

Uchwała Nr IV/13/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 13 radnych, przeciw - 0 radnych, wstrzymało się - 5 radnych.

Uchwała Nr IV/14/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany przyjętej na 2002 rok uchwały budżetowej Rady Powiatu Myśliborskiego

Nr XXXVII/271/2001 z dnia 19 grudnia 2002 roku.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0 radnych, wstrzymało się - 2 radnych.

Uchwała Nr IV/15/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany przyjętej na 2002 rok uchwały budżetowej Rady Powiatu Myśliborskiego

Nr XXXVII/271/2001 z dnia 19 grudnia 2002 roku - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Radny Andrzej Potyra zapytał na czym polega wspomaganie monitoringu środowiska, a także przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Stanisław Chorabik wyjaśnił mówiąc, że PFOŚ tworzony jest z opłat i kar jakie ponoszą przedsiębiorstwa korzystające ze środowiska. PFOŚ powstał wtedy jak powstały powiaty w roku 1999, do roku 2001 przez 3 lata środki z tego funduszu mogły być kierowane tylko na cele związane z gospodarką odpadami. Powiat takich działań nie prowadzi ponieważ działania związane z odpadami są przypisane kompetencjom samorządom gminnym. Wobec powyższego w roku 1999 środki nie były wykorzystane, przeszły one na 2000 rok. W 2000 roku powstała koncepcja, by na terenie powiatu myśliborskiego podjąć działania w zakresie odzysku surowców z odpadów komunalnych, czyli aby odzyskiwać podstawowe surowce takie jak szkło, makulaturę i plastyk. W związku z tym zostały przeznaczone pieniądze z PFOŚ na zakup pojemników dla wszystkich gmin powiatu. Na ten cel zostały przekazane środki kumulowane z 3 lat (1999-2001) i na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości około 300 tys. złotych. Pozostałe środki z PFOŚ były skierowane na edukację ekologiczną, pojedyncze inwestycje np.: w remont kanalizacji ściekowej Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu i 10 tys. ł dla BOSiR w Barlinku na utylizację płyt azbestowych.

Wszystkie te środki były przeznaczane po rozpatrzeniu wniosków jakie wpływają do PFOŚ przez cały rok. W tym roku jest również kwota 30 tys. złotych na wymianę kotła C.O w ZSP Nr 1 w Myśliborzu.

Odnośnie monitoringu powiedział, że monitoring we wszystkich dziedzinach istnieje, badanie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, a także monitoring przeciw powodziowy. Ustawa prawa o ochronie środowiska mówi, że Starosta jako organ może taki monitoring prowadzić.

Nikt więcej uwag nie zgłosił, w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 16 radnych, przeciw - 0 radnych, wstrzymało się - 2 radnych.

Uchwała Nr IV/16/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na rok 2003 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Kolejnym punktem porządku obrad jest: Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Władysław Grabda przedstawił Radzie plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.

Nikt nie zgłosił uwag do odczytanego planu pracy w związku z tym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej, po czym zarządził głosowanie projektu uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr IV/17/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr IV/18/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2003 rok.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr IV/19/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady powiatu na 2003 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg Pan Szymon Prochera udzielił wyjaśnień mówiąc, że inwestycja w Derczewie wraz z inwestycją w Trzcinnej nie jest prowadzona jednocześnie. Na przyszły rok zaplanowana została tylko inwestycja w Derczewie, została ona podzielona na dwa etapy ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych. Łączny koszt inwestycji to 1.800.000 złotych. Pierwszy etap jest już zakończony, drugi etap planujemy zakończyć w roku przyszłym i mogą wystąpić oszczędności nawet do około 300.000 złotych. Bierze się to stąd, że obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych i przedsiębiorcy biorący udział w przetargach schodzą

z ceny bardzo często poniżej ceny kosztorysowej, która była przyjęta przy planowaniu budżetu.

Inwestycja w Trzcinnej nie jest realizowana ze względu na brak środków finansowych. Były próby pozyskania środków z SAPARD-u, jednak wniosek ten upadł ze względu na to, że nie było uchwały Rady Powiatu uchwalającej długoletni plan inwestycji. Był on potrzebny do rozpatrzenia tego wniosku.

Dokumentacja drogi w Trzcinnej jest opracowana - całkowity koszt inwestycji to 1,5 mln. złotych , na dzień dzisiejszy jest ona aktualna. Inwestycja ta jest kompleksowa tzn. odwodnienie korpusu drogowego, wykonania chodników, zatoczek, łącznie z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.

Na dzień dzisiejszy w budżecie na inwestycję możemy zaplanować kwotę ok. 500.000 złotych, reszta tj. bieżące utrzymanie dróg, akcja zima i koszty zarządu.

Radny Andrzej Potyra powiedział, że nie rozumie stwierdzenia Kierownika, że zaplanowana została kwota 1.800.000 i z tej kwoty przewidywane są oszczędności, a także jak to możliwe żeby nie uzyskać środków z SAPARD-u przez brak uchwały Rady Powiatu.

Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg Pan Szymon Prochera powiedział, że I etap został wykonany, natomiast II etap przeprowadzony zostanie w roku przyszłym i zostanie rozpisany przetarg. Dokładne kalkulacje posiada dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, po czym zaproponował, że dokładna informacja na ten temat zostanie przygotowana pisemnie i dostarczona radnemu.

Żeby pozyskać dodatkowe środki unijne, sapardowskie, czy też z funduszu PHARE trzeba mieć w zależności od źródła finansowania zagwarantowane w budżecie środki w 100%, 50%, czy też 60 %.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że w budżecie powiatu należało ująć w wydatkach inwestycyjnych program Derczewa i nie było by dzisiaj takich sytuacji.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski powiedział, że pod pojęciem biblioteki Multimedialnej kryje się wyposażenie szkoły w odpowiedni sprzęt komputerowy, który otrzymywany jest z Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie jest program wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w pracownie komputerowe i biblioteki Multimedialnej.

Na sześć zespołów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie trzy szkoły posiadają biblioteki Multimedialne, czwarta szkoła ZSP Nr1 w Barlinku miała otrzymać w tym roku taką bibliotekę, ale ze względu na niedokończenie opracowania księgozbioru komputerownia zbiorów bibliotecznych termin wykonania został przesunięty na I kwartał 2003 roku. W ciągu roku dostajemy 1-2 pracownie komputerowe łącznie z wyposażeniem biblioteki Multimedialnej. Ale nie możemy występować z dalszymi wnioskami o wyposażenie, gdyż musimy wiedzieć, które szkoły będą istniały i funkcjonowały na dłuższe lata. Aktualnie ujęte jest ZSP Nr 1 w Barlinku i ZSP Nr 2 w Myśliborzu.

Odnośnie stypendiów powiedział, że takie stypendia nie tylko naukowe ale i sportowe są w części powiatu przyznawane. To jest zależne tylko od środków, których nie ma w budżecie powiatu. Jeżeli w tej chwili nie ma środków w budżecie na wydatki bieżące to tym bardziej na stypendia.

Jeżeli chodzi o dokonywanie remontów szkół ponadgimnazjalnych to również na to jest brak środków w budżecie powiatu. Na dzień dzisiejszy remont powinien być przeprowadzony w trzech zespołach szkół: ZSP Nr 1 w Barlinku, ZSP Nr 2 w Myśliborzu i ZSP Nr 1 w Dębnie.

W pierwszej kolejności do tych szkół powinny być kierowane środki na remonty, ocieplenie, czyli na zmniejszenie kosztów utrzymania. Tylko w ten sposób zmniejszymy koszty utrzymania szkół.

Na koniec wystąpienia poinformował, dyrektor ZSP Nr 1 w Dębnie wymienił okna i dokonał ocieplenia ścian z wygospodarowanych środków własnych.

Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Maria Żukrowska - Mróz poinformowała, że kontrakty na rok 2003 są bardzo niskie. 16 grudnia obaj dyrektorzy szpitali otrzymali do podpisania aneksy. SPZOZ w Barlinku otrzymał zmniejszony kontrakt na rok 2003 o 1.200,000, natomiast SPZOZ Dębnie o 990.000 złotych.

Starosta Powiatu wystosował pismo do ZRGCh w sprawie warunków finansowania świadczeń zdrowotnych na rok 2003. Przy tak zaproponowanym kontrakcie szpitale w dalszym ciągu będą generowały długi. 19 grudnia były prowadzone rozmowy z dyrektorem w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego o zorganizowanie spotkanie samorządowców i pracodawców , który obiecał, że postara się to spotkanie zorganizować.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku Pan Ryszard Mitek powiedział, że negocjacje z Kasami Chorych powinny odbywać się do 15 grudnia, natomiast 16 grudnia po terminie otrzymaliśmy propozycje aneksów z równoczesnym stwierdzeniem, że jeśli nie przyjmiemy aneksów to jest 3 miesięczne wypowiedzenie. Nie jesteśmy w stanie podpisać takich umów, teraz obcinają 20% na chirurgi, w niektórych dziedzinach ambulatoryjnych nawet do 40%.

Wszyscy dyrektorzy szpitali woj. zachodniopomorskiego podjęli solidarnie walkę we wsparciu Starostw i Urzędu Marszałkowskiego gdzie solidarnie odrzucamy tego typu dyktat i wzywamy KCh do negocjacji.

Radny Bolesław Bortnowski zapytał jak te obniżki mają się do innych powiatów.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił wniosek, by Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Marią Żukrowska - Mróz opracowała informację ukazującą sytuację ościennych szpitali, jakie zostały podpisane kontrakty z ościennymi szpitalami.

Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Maria Żukrowska - Mróz wyjaśniła, że nie można opracować takiej informacji, ze względu na to, że te kontrakty są utajnione i nie udostępnią ich innym ościennym szpitalom.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pan Andrzej Waszkiewicz wyjaśnił, że są szpitale bardziej i mniej preferowane.

Problem polega na różnicy między poszczególnymi regionami, np. w woj. wielkopolskim takie same szpitale powiatowe jak nasze otrzymują za 1 hospitalizację na oddziale internistycznym 1.800 złotych my dostajemy 1.200 złotych.

Wniosek radnego Wojtkiewicza jest nie do zrealizowania nikt nie ujawni swoich kontraktów. Generalnie szpitale mają zagwarantowane środki do 30 marca 2003 roku.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk poinformował radnego Andrzeja Potyrę, że zgłoszony przez radnego punkt: interpelacje i zapytania mieszkańców powiatu zostanie na stałe wpisany do porządku obrad każdej sesji.

Radnego Bolesława Bortnowskiego poinformował, że jeżeli będzie propozycja ustalenia diet Zarząd opracuje projekt uchwały i przedłoży na obrady sesji.

Radnego Mariusza Norsesowicza poinformował, że spotkanie Noworoczne jest przygotowywane na dzień 17 stycznia 2003 roku, na które zostali zaproszeni Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodniczący Rad, kierownicy i dyrektorzy podległych jednostek, Wojewoda, Marszałek, Prezes Sądu, te osoby które bezpośrednio z powiatem współpracują, kilku przedsiębiorców, którzy stwarzają miejsca pracy.

Spotkanie zostanie zorganizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego na ul. 1 Maja 19, przy jak najmniejszych nakładach, stołówkę będzie przygotowywał Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

Ad. 12

Wolne wnioski

Radny Mariusz Norsesowicz stwierdził, że powinna być osoba w Starostwie, która pozyskiwała, by dodatkowe środki poza budżetowe z różnego rodzaju funduszy. Zaproponował, by tego typu pracą zajęła się osoba pracująca już w Starostwie, która dodatkowo wykonywała by to zadanie przy zwiększonym wynagrodzeniu.

Radny Andrzej Potyra poparł wypowiedź radnego Norsesowicza mówiąc, że jedyną formą robienia inwestycji to jest sięgnięcie po środki unijne, pomocowe, sapardowskie itp.

Należy zapobiec by w przyszłości nie było takiego przypadku, że wniosek zgłoszony o dofinansowanie do funduszu został odrzucony ze względu na brak kompletnych dokumentów.

Na koniec swojego wystąpienia poprosił o przybliżenie sprawy szkoły w Barlinku prowadzonej przez gminę Barlinek.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił wniosek, by pracowników Biura Rady nie odrywać od ich pracy dając im dodatkowe zadania, żeby nie było takich sytuacji jak dzisiaj, że w dniu kolejnej sesji nie był jeszcze gotowy protokół.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi radnemu Mariuszowi Norsesowiczowi mówiąc, że w Starostwie pracuje Pan Marek Dmytruszewski, który zajmuje się sprawami wniosków, będzie on realizował zgłoszony wniosek po dokładnym rozeznaniu się.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski udzielił odpowiedzi radnemu Andrzejowi Potrze mówiąc, że w 1999 roku Gmina Barlinek wystąpiła do Zarządu Powiatu o podpisanie porozumienia przejęcia i prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Barlinku, wychodząc z założenia, że koszty utrzymania budynku na ul. Leśnej odciąży powiat kosztami utrzymania. Zarząd Powiatu doszedł do wniosku, że należy podpisać porozumienie i przekazać prowadzenie LO na Ul. Leśnej dla Gminy Barlinek.

Subwencja dla szkoły wpływa bezpośrednio do Gminy Barlinek.

Na dzień dzisiejszy nie opłaca nam się kontynuowanie tego porozumienia.

Radny Andrzej Potyra stwierdził, że szkoła w Barlinku prowadzona przez Gminę Barlinek jest to jeden z tematów, którym w najbliższym czasie powinniśmy się zająć. Jak widać są miejsca gdzie można zacząć oszczędzać, tylko należy się tym dokładnie zająć.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że na poprzedniej sesji poruszałem temat braku telewizji myśliborskiej, dowiedziałem się że Pan Buczyński proponuje odpłatność za transmisję w wysokości 1.000 złotych. Proponuję, aby podjąć negocjacje z telewizją myśliborską, gdyż transmisja sesji jest dla społeczeństwa bardzo potrzebna. Dzisiaj telewizja również była by obecna, ale w tej chwili trwają obrady sesji rady Miejskiej, na której jest obecna.

Radny Andrzej Królikowski odnośnie wniosku radnego Andrzeja Potyry, by na stałe do porządku obrad wpisać punkt interpelacje i zapytania mieszkańców powiatu powiedział, że to radni powinni zbierać interpelacje mieszkańców i zgłaszać na sesji. Wprowadzanie takiego punktu nie jest potrzebne.

Radny Andrzej Potyra poinformował, że w dalszym ciągu podtrzymuje swój wniosek, gdyż jego zdaniem mieszkaniec ma prawo zabierania głosu.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pan Andrzej Waszkiewicz zaproponował, by dzisiejszą sesję zakończyć oklaskami dla Zarządu Powiatu za przygotowany budżet Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz ogłosił zamknięcie obrad IV Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Protokołowała:

Janina Sidor

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-05-2004 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2004 14:46