herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr III/2002


Protokół Nr III/2002

Z posiedzenia III Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 18 grudnia 2002 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1830.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych, zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 17 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radny Marian Polański i Janusz Fabiańczyk.

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2003 rok jako punkt 7, po czym zarządził głosowanie zgłoszonej propozycji zmiany do porządku obrad.

Za wprowadzeniem do porządku obrad planu pracy Rady Powiatu na 2003 rok głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Plan pracy Rady Powiatu na 2003 rok został wprowadzony do porządku obrad.

Kolejno radna Wiesława Konofalska zgłosiła wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 5 o brzmieniu podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego, ponieważ podjęcie tej uchwały jest niepotrzebne skoro na dzisiejszej sesji podejmiemy uchwałę o powołaniu komisji doraźnej ds. aktualizacji Statutu Powiatu. Nowo powołana komisja dokładnie opracuje statut i dopiero wówczas należy dokonać zmian w statucie.

Sekretarz Powiatu wyjaśnił, że projekt uchwały dot. zmian w statucie został wprowadzony na dzisiejszą sesję, ponieważ Wydział Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego po podjęciu na poprzedniej sesji uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu , a także ustalenia nazw i składów osobowych Stałych Komisji Rady zobowiązał na najbliższej sesji dokonać zmian, gdyż podjęte uchwały nie były zgodne z zapisem w Statucie Powiatu Myśliborskiego.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. W swojej wypowiedzi poparł wniosek radnej Wiesławy Konofalskiej.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk zapytał czy Klub „Wspólnie dla Powiatu” wyłoni swojego kandydata.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że Statut Powiatu Myśliborskiego jest doraźnie traktowany, przy każdej okazji kiedy potrzebuje się innego zapisu statut ulega zmianie.

Radny Andrzej Królikowski zgłosił wniosek o 10 minut przerwy.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zarządził głosowanie wniosku radnego Andrzeja Królikowskiego. Za wnioskiem głosowało - 10 radnych, przeciw- 1 radny, wstrzymało się - 7 radnych.

Ogłoszono 10 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zarządził głosowanie kolejno zgłoszonych wniosków do porządku obrad:

 1. Za wnioskiem radnej Wiesławy Konofalskiej głosowało - 7 radnych, przeciw - 11 radnych, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

 1. Za wnioskiem radnego Wojciecha Wojtkiewicza głosowało - 6 radnych, przeciw - 11 radnych, wstrzymał się - 1 radny. Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad z wprowadzoną zmianą do porządku obrad.

1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b/ uwagi do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu i wykonania uchwał

Rady Powiatu.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały Rady powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2002 rok.

 1. Podjęcie uchwały Rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego.

 2. Podjęcie uchwały Rady powiatu w sprawie powołania doraźnej komisji ds. aktualizacji Statutu Powiatu Myśliborskiego.

 3. przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2003 rok

 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 5. Wnioski i oświadczenia radnych.

 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował Radę, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady był wyłożony do wglądu przed obradami dzisiejszej sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych. Na sesji obecnych było18 radnych, przyszedł radny Janusz Fabiańczyk

Ad. 2

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk złożył sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz odnośnie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu zapytał czego dot. zmiana planu wydatków , wyjaśnić z jakiego § przesunięto środki w wysokości ok. 34 tys. złotych w Starostwie Powiatowym. Drugie pytanie radnego dot. nieruchomości, które są przygotowywane do przetargu, zapytał jakie to nieruchomości. Poprosił o wyjaśnienie.

Kolejno odnośnie wypracowanej nadwyżki w ZSP Nr 2 w Myśliborzu z tytułu sprzedaży maszyn. Jakie to maszyny zostały sprzedane.

Następnie zapytał o jakich inwestycjach jest mowa w punkcie dot. zwiększenia dochodów i wydatków dla PODGiK w kwocie 20 tys. złotych. Czego dot. ta inwestycja.

Ostatnie pytanie dot. usamodzielnienia wychowanków Domu Dziecka.

Zapytał ilu wychowanków skorzysta z kwoty 24 tys. złotych przyznanej przez Zarząd Powiatu na usamodzielnienia wychowanków.

Radny Andrzej Potyra poprosił o podanie więcej informacji nt. poręczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Skarbnik Powiatu Pani Alicja Karczewska udzieliła odpowiedzi na drugie pytanie radnego, wyjaśniając, że kwota 20.068 złotych dotyczy wydatków na zakup inwestycji jednostki budżetowej na zakup materiałów i wyposażenia , a także zakup tachometru elektronicznego z pełnym oprogramowaniem oraz drukarki niezbędnej do poprawy jakości świadczonych usług i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pan Mirosław Lach wyjaśnił mówiąc, że jedna działka to jest hydrofornia w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu, która jest zbędna. Są chętni na jej kupno, w związku z tym przygotowywany jest przetarg.

Poza tym są jeszcze 4 działki rolne będące w użytkowaniu ZSP Nr 2 w Myśliborzu o łącznej wielkości około 3,80 ha.

Kierownik Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Maria Żukrowska - Mróz wyjaśniła mówiąc, że do Dyrektor PCPR wystąpiło o usamodzielnienie 34 wychowanków z naszego powiatu przebywający w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem. Kwota 24 tys. złotych nie zabezpieczy wysokości - usamodzielnienia wszystkich wychowanków. Każdy z nich będzie indywidualnie rozpatrywany przez pracowników PCPR.

Jeżeli chodzi o dzieci z MOW w Renicach to mamy prowadzone programy usamodzielnienia. Wychowanek po otrzymaniu kwoty na usamodzielnienie (kwota bazowa to 1.611,00) okazuje rachunek.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski wyjaśnił, żę w ZSP Nr 2 w Myśliborzu wyprzedane były maszyny, pługi, brony, nie były wyprzedane duże maszyny jak np. ciągnik tylko drobne maszyny i narzędzia.

Skarbnik Powiatu Alicja Karczewska wyjaśniła, że kwota 33.800 tys. zł. to jest przesunięcie środków na Starostwo Powiatowe ze względu na brak środków do końca roku na wydatki bieżące, rzeczowe.

Natomiast kwota 409 zł. dot. zadania zleconego tj. przeniesienie między paragrafami. Do paragrafu przeniesione środki i pochodne to składki na ubezpieczenia na fundusz pracy od tych zleceń, gdzie brakowało środków. Jeżeli chodzi o zmianę pomniejszenia to spotykamy się z tym co miesiąc, są zwiększenia i zmniejszenia. Na te składki po przeanalizowaniu potrzeb jakie żądają wydziały Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego od nas idą informacje do kwoty, która powinna być zabezpieczona.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk poinformował o funduszu poręczeń. Pismo to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Interpelacje

Radny Mariusz Norsesowicz zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady dlaczego na obradach sesji nie ma mediów i kiedy będą.

Radny Wojciech Wojtkiewicz poruszył sprawę informowania opinii publicznej w tym co się dzieje w oświacie powiatowej. Poinformował, że w dniu 5.11 br. w Głosie Szczecińskim ukazał się artykuł, w którym był przeprowadzony wywiad z Kierownikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Panem Waldemarem Żmijewskim i w tym artykule „Udany nabór” było napisane, że Wydział Oświaty jest bardzo zadowolony z naboru do szkół ponadgimnazjalnych, że nabór przeszedł wszelkie oczekiwania. Z tego artykułu wynikało, że wszystko przebiega bardzo dobrze.

Natomiast w dniu 12.12 br. w Gazecie Lubuskiej ukazał się kolejny artykuł dot. powiatowej oświaty. Jednym z punktów w tym artykule poruszona została kwestia dot. małej ilości dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych. Zapytał skąd biorą się takie rozbieżności, że w jednym artykule sytuacja jest bardzo dobra, a w kolejnym, że dzieci jest za mało i trzeba będzie likwidować szkoły.

Kolejno radny poruszył kwestie dot. utworzenia biblioteki powiatowej na terenie powiatu myśliborskiego, przypominając że na poprzedniej sesji zadał pytanie w którym mieście zostanie utworzona biblioteka powiatowa, a także jakie środki trwałe w DPS w Myśliborzu zostały zlikwidowane i do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi.

Interpelację dot. utworzenia powiatowej biblioteki radny złożył na piśmie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Andrzej Potyra zapytał czy jest sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego, który radni mogli by otrzymać na kolejnej sesji.

Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że otrzymaliśmy projekt budżetu powiatu myśliborskiego na 2003 rok, który będzie przyjęty na sesji w dniu 30 grudnia br.

Zgodnie z § 3 uchwały Rady Powiatu w sprawie prac nad projektem budżetu powiatu do projektu uchwały budżetowej dołącza się informację opisową zawierającą opis prognozowanych dochodów, opis kwot wydatków z określeniem zasad kalkulowania oraz inne wymogi. W przedłożonym Radzie projekcie budżetu powiatu myśliborskiego w części opisowej nie ma zasad kalkulowania, w jaki sposób kwoty te zostały skierowane do poszczególnych działów i rozdziałów.

Stwierdził, że przed sesją w dniu 30 grudnia br. należy uzupełnić projekt budżetu o brakujące zasady kalkulowania kwot wynikające z przepisów.

Radny Julian Witkowski poinformował, że jako Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska otrzymał pismo od Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe w Myśliborzu dot. pozyskania środków z funduszu PFRON na 2003 rok, po czym przekazał je do przeanalizowania do Zarządu Powiatu. Pismo to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Mariusz Norsesowicz wyraził swoje niezadowolenia z postępowania Starosty Powiatu, który podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej, gdy nadszedł czas głosowania projektu budżetu powiatu na 2003 rok poszedł po radnego Juliana Witkowskiego, by uczestniczył w głosowaniu, podczas gdy radny Julian Witkowski prowadził Komisję Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska.

Poprosił, by w przyszłości taka sytuacja nie miała miejsce, żeby wszyscy się nawzajem szanowali.

Ad. 4

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2002 rok.

Skarbnik Powiatu Alicja Karczewska zapoznała Radę z przedłożonym projektem uchwały i informując o wprowadzonych dwóch aneksach do projektu uchwały, które radni otrzymali przed sesją.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Nikt uwag ni zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw -0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/10/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2002 rok - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Podjęcie uchwały Rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Nikt uwag nie zgłosił, w związku z tym zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 11 radnych, przeciw - 6 radnych, wstrzymał się - 1 radny.

Uchwała Nr III/11/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2002 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatu myśliborskiego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady powiatu w sprawie powołania doraźnej komisji ds. aktualizacji Statutu Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji doraźnej ds. aktualizacji Statutu Powiatu. Do ww. komisji zostali zgłoszeni kandydaci: Wojciech Wojtkiewicz, Andrzej Królikowski, Władysław Grabda, Andrzej Potyra, Janusz Fabiańczyk, Bolesław Bortnowski.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

Przewodniczący Rady zaproponował wykreślenie z projektu uchwały wyrazu „Przewodniczący”, proponując by przewodniczący komisji został wybrany na pierwszym posiedzeniu komisji. Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/12/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie powołania komisji doraźnej ds. aktualizacji Statutu Powiatu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2003 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi do planu pracy.

Radny Bolesław Bortnowski stwierdził, że w planie pracy nie powinno być dyskusji nad informacją lecz ocena działalności.

Zgłosił wniosek, by w planie pracy w I kwartale przyjąć ocenę funkcjonowania Szpitali, a także Zarządu i Rad Społecznych.

Radny Mariusz Norsesowicz złożył na piśmie wniosek, by w planie pracy Rady Powiatu na 2003 rok ująć ocenę funkcjonowania Szpitali oraz ich sytuację finansową, ze względu na to, że Rada Powiatu sprawuje nadzór nad SPZOZ - ami, jest ona zobowiązana do przeprowadzenia kontroli w Szpitalach.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zaproponował, by w miesiącu kwietniu dopisać temat dot. omówienia wyników kontroli przeprowadzonych przez Referat kontroli Starostwa Powiatowego w jednostkach podległych Starostwu w 2002 roku.

Radny Julian Witkowski zaproponował, by sprawy opieki społecznej z miesiąca czerwca przenieść na miesiąc styczeń.

W wyniku głosowania ustalono, żeby plan pracy Rady na 2003 rok uzupełnić i przyjąć go na kolejnej sesji. Za przełożeniem przyjęcia planu pracy na kolejną sesję głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie kolejno zgłoszonych wniosków:

 1. wniosek radnego Bolesława Bortnowskiego, by w miesiącu styczniu lub lutym ująć ocenę funkcjonowania Szpitali w tym ocena zarządu i Rad Społecznych. Za wnioskiem głosowało- 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 radnych. Wniosek został przyjęty do realizacji.

 2. Wniosek radnego Mariusza Norsesowicza, by w planie pracy ująć ocenę funkcjonowania szpitali i ich sytuację finansową.

Za wnioskiem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Wniosek został przyjęty do realizacji.

3). Wniosek radnego Wojciecha Wojtkiewicza, by ująć w planie pracy temat dot. wyników kontroli jednostek podległych Starostwu przygotowany przez Referat Kontroli w Starostwie na miesiąc styczeń.

Za wnioskiem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący rady poinformował, że przyjęte wnioski zostaną ujęte w planie pracy rady, po czym plan pracy zostanie radnych przedłożony do zaopiniowania na kolejnej sesji.

Ad. 8

Odpowiedzi na interpelacje.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych w następującej kolejności:

 • radnego Mariusza Norsesowicza poinformował, że sam podjął decyzję, by na tę sesję nie zapraszać mediów, ze względu na krótki porządek obrad. Na kolejne sesję obligatoryjnie zapraszana będzie prasa: Myśliborskie Wieści, Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska i Radio Plus Lipiany. Telewizja Myśliborska chętnie przyjmuje zaproszenie, ale chce by powiat płacił za transmisję. Jest to problem do przedyskutowania . Do tej pory nic nie było płacone.

 • jeżeli chodzi o artykuły ukazujące się w prasie nt. oświaty ponadgimnazjalnej odpowiedź jest jedna. Na spotkaniu Wójtów, Burmistrzów i Przewodniczących Rad jakie odbyło się tu na tej sali powiedziane zostało że jednym z największych problemów będzie uporządkowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych. Na tym spotkaniu obecna była redaktor Myśliborskich Wieści, wsłuchując się w to spotkanie napisała artykuł.

 • odnośnie utworzenia powiatowej biblioteki publicznej, Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu nie jest jeszcze przygotowany do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Poinformował, że w zachodniopomorskiem powołano bibliotekę w Goleniowie i Stargardzie Szcz. Podjęcie decyzji, w którym mieście ma powstać powiatowa biblioteka jest trudne, gdyż każde miasto będzie domagać się utworzenia biblioteki u siebie. Najpierw ten temat należy dogłębnie przeanalizować, spotykając się w tym temacie z Burmistrzami Miast i Gmin naszego powiatu.

 • Radnego Andrzeja Potyrę zapewnił, że wykaz nieruchomości należących do własności powiatu zostanie przygotowany przez Powiatowego Geodetę i przedłożony radnym na najbliższych obradach sesji.

 • Radnego Juliana Witkowskiego poinformował, że wniosek Stowarzyszenia Diabetyków będzie analizowany na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar

Żmijewski wyjaśnił, że kalkulacją wydatków jest subwencja, a w subwencji występuje algorytm, czyli wzór matematyczny według którego naliczane są wydatki, czyli budżet dla poszczególnych jednostek.

Bierze się kwotę bazową, którą określa Ministerstwo, bierze się liczbę uczniów fizycznych i liczbę uczniów przeliczeniową 32 wagi, które są w subwencji, w zależności od tego jaka wychodzi liczba przeliczeniowa razy kwota bazowa. Wychodzi kwota wydatków na daną jednostkę. Na tym opiera się plan budżetu oświaty.

Starosta Powiatu wyjaśnił sprawę dotyczącą likwidacji środka trwałego w DPS w Myśliborzu mówiąc, że były to pralnice wyeksploatowane i nieprzydatne.

Radny Mariusz Norsesowicz powiedział, że nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią Starosty nt. nieobecności mediów na obradach sesji. Poprosił, by Starosta powiedział jakie kwoty padały za obecność telewizji myśliborskiej na obradach sesji. Zapewnił, że osobiście składa swoje propozycje pomocy Przewodniczącemu Rady w negocjacjach z telewizją myśliborską nt. uzgodnienia kwoty odpłatności.

Społeczność myśliborska jest zadowolona z możliwości oglądania przebiegu obrad sesji w telewizji myśliborskiej.

Starosta Powiatu powiedział, że nie odpowie w tej chwili o jakie kwoty odpłatności chodzi, bo rozmowa została przeprowadzona w biegu i nic konkretnego nie zapadło. Przygotuje się na kolejną sesję i udzielę

odpowiedzi.

Radny Wojciech Wojtkiewicz wyraził swoje zdziwienie, że Starosta powiedział, że myślał, że sesja będzie krótka, gdyż nie ma sesji krótkich i długich. Dostęp do informacji mediów i społeczeństwa jest obowiązkowy. Ze statutu wynika, że informacja o zwołanej sesji powinny być wywieszane na tablicy ogłoszeń, a takiej w Starostwie nie ma.

Ad. 9

Wolne wnioski

Radny Andrzej Potyra zgłosił wniosek, by na kolejną sesję sporządzić druk wniosków, na którym będą składane wnioski radnych zgłaszane podczas obrad sesji.

Radny zawnioskował również, by obok herbu powiatu myśliborskiego zawieszonego na ścianie w sali posiedzeń zawisły herby wszystkich gmin powiatu.

Kolejno zapytał czy Ośrodek Szkolno - Wychowawczy TPD jest odpłatny i w jakiej wysokości, a także zaproponował, by układ stołów na sali posiedzeń zmienił wygląd, ze względu na to, ze część radnych siedzi tyłem do zaproszonych gości. Na koniec poinformował, że sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu powinno być dostarczane radnym wcześniej aniżeli przed sesją.

Radny Bolesław Bortnowski zgłosił wniosek na piśmie, dot. utworzenia Powiatowej biblioteki publicznej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolejnym wnioskiem jaki złożył było, by sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu było bardziej czytelne. Należy podawać przyznane kwoty z uwzględnieniem z jakiego paragrafu i na jaki cel są przeznaczane.

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Waldemar Żmijewski udzielił odpowiedzi radnemu Andrzejowi Potyrze odnośnie opłat wychowanków przebywających w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym TPD mówiąc, ze z mocy ustawy Rada Powiatu daje dotację w wys. 100 % na jednego ucznia, na wydatki rzeczowe, osobowe). Odnośnie odpłatności powiedział, że poinformuje na kolejnej sesji, wówczas gdy zorientuje się jaka jest ta odpłatność.

Kolejno przystąpiono do złożenia sobie życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i podzielenia się opłatkiem.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz ogłosił zamknięcie obrad III Sesji II kadencji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Protokołowała:

Janina Sidor

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-05-2004 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2004 14:45