herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr II/2002


Protokół Nr II/2002

Z posiedzenia II Sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 27 listopada 2002 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1830.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz dokonał otwarcia II sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych, zaproszonych gości oraz prasę.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach udział bierze 16 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na obradach sesji to radny Marian Polański i Ryszard Patkowski.

Przewodniczący Rady zapytał, czy do przesłanego wcześniej radnym porządku obrad są uwagi.

Nikt uwag nie zgłosił, z związku z tym Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b/ uwagi do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

 1. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Zmiany w składzie Rady Powiatu:

 1. przyjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu,

 2. złożenie ślubowania,

 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów w tajnym głosowaniu Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu.

 2. Zarządzenie wyborów na funkcję Starosty Powiatu:

a/ zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie tajnego głosowania,

b/ ogłoszenie wyników wyborów,

c/ przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu.

 1. Zarządzenie wyborów na Wicestarostę i pozostałych członków Zarządu:

a/ zgłoszenie kandydatów przez Starostę Powiatu na Wicestarostę i pozostałych członków Zarządu

b/ przeprowadzenie wyborów w tajnym głosowaniu,

c/ ogłoszenie wyników wyborów,

d/ przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

b/ powołania Stałych Komisji Rady Powiatu, ustalenie liczby osób

wchodzących w ich skład,

przedmiotu działania oraz składu osobowego,

c/ ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu,.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Janusz Winiarczyk poinformował Radę, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady był wyłożony do wglądu przed obradami dzisiejszej sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, po czym zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z I sesji rady Powiatu w takiej formie w jakiej został przedłożony radnym.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Na sesji obecnych było 17 radnych, nieobecny to radny Marian Polański.

Ad. 2

Starosta Powiatu Jan Baranowicz złożył sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

Radny Wojciech Wojtkiewicz odnośnie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu zapytał jakie środki trwałe w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu przeznaczono do likwidacji, a także w której jednostce będzie utworzona biblioteka powiatowa, którą to Zarzd umieścił w projekcie budżetu na 2003 rok.

Radny Bolesław Bortnowski powiedział, że jego zdaniem sprawozdane z pracy Zarządu Powiatu powinno być opracowywane bardziej szczegółowo, podając skutki finansowe jakie zostały przeznaczone na dany cel lub zadanie, gdyż w tej chwili w sprawozdaniu skutki finansowe są podane tylko wyrywczo.

Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek radnego Bolesława Bortnowskiego został zanotowany.

Ad. 3

Interpelacje

Radny Wojciech Wojtkiewicz złożył na ręce Przewodniczącego Rady interpelację na piśmie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Bolesław Bortnowski w uzupełnieniu do wypowiedzi radnego Wojciecha Wojtkiewicza powiedział, że informacja o zadłużeniach i sytuacji finansowej szpitali powinna być jeszcze uzupełniona o koszty administracji poszczególnych szpitali.

Radny Wojciech Wojtkiewicz stwierdził, ze według statutu powiatu myśliborskiego porządek obrad sesji powinien być przegłosowany przez Radę, tak jednak dzisiaj się nie stało, co jest nie zgodne z przepisami. Poprosił o wyjaśnienie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował, że w związku z złożoną na poprzedniej sesji rezygnacją Pana Zygmunta Siarkiewicza z funkcji radnego Rady Powiatu w Myśliborzu wybranego w Okręgu Wyborczym Nr 1 z listy Nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP na zwolnione miejsce wstępuje kolejny kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

Przewodniczący zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu, po czym zapytał czy są uwagi. Nikt uwag ni zgłosił w związku z tym zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 17 radnych, przeciw -0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr II/4/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Janusz Winiarczyk zgłosił wniosek o przegłosowanie porządku obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący rady Edward Sznabowicz zarządził głosowanie wniosku zgłoszonego przez radnego Janusza Winiarczyka.

Za wnioskiem głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Kolejno Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował, że stosownie do art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie, po czym poprosił radego Mieczysława Pyciaka o powstanie i po wysłuchaniu roty ślubowania wypowiedzieć słowo „ślubuję” z możliwością dodania zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”

Po złożeniu przez radnego Mieczysława Pyciaka Przewodniczący Rady poinformował, że od tej chwili Rada Powiatu w Myśliborzu liczy 19 radnych.

Ad. 5

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów w tajnym głosowaniu Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu. Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, w celu przeprowadzenia wyborów na Starostę Powiatu, Wicestarostę i pozostałych członków Zarządu.

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

- radny Józef Getman

- radny Janusz Fabiańczyk

- radny Ryszard Patkowski

Podani kandydaci wyrazili zgodę do pracy w Komisji.

Zarządzono głosowanie.

Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie: Józef Getman, Janusz Fabiańczyk i Ryszard Patkowski głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania Komisja Skrutacyjna została powołana.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Starosty Powiatu w Myśliborzu.

Radny Andrzej Królikowski w imieniu Klubu SLD-UP zgłosił kandydaturę radnego Janusza Winiarczyka.

Radny Janusz Winiarczyk wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania, po czym zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał radnych z zasadami głosowania obowiązującymi przy wyborze Starosty Powiatu, po czym przystąpiono do przeprowadzenia wyborów na Starostę Powiatu.

Głosowanie odbyło się poprzez kolejno odczytywanie z listy radnych z prośbą o podejście do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej po kartę do głosowania, a następnie podejście do stolika, skreślenie karty i wrzucenie jej do urny.

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem - czy wszyscy otrzymali karty do głosowania i oddali głos.

Uwag nie było.

Dla ustalenia wyników wyborów Przewodniczący Rady zarządził 15 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na Starostę Powiatu w Myśliborzu.

W wyniku wyborów w głosowaniu tajnym Starostą Powiatu w Myśliborzu został wybrany radny Janusz Winiarczyk.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie wyboru Starosty Powiatu w Myśliborzu.

Uchwała Nr II/5/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu w Myśliborzu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po wyborze Starosty Powiatu - Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz złożył gratulacje nowo wybranemu Staroście Powiatu.

Nowo wybrany Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk podziękował wszystkich za poparcie jego kandydatury, po czym stwierdził, że będzie starał się w dobrze wykonywać powierzone jemu obowiązki.

Ad. 7

Przewodniczący Rady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad - zarządził wybory tajne na Wicestarostę Powiatu i pozostałych członków Zarządu, po czym poprosił Starostę Powiatu o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk zgłosił następujących kandydatów:

 • na Wicestarostę Powiatu - radnego Andrzeja Dobrowolskiego,

 • na pozostałych członków Zarządu - radnego Andrzeja Królikowskiego, Mieczysława Pyciaka i Kazimierza Kłodę.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę w kandydowaniu.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania, po czym zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że zasady głosowania są takie same jak poprzednim głosowaniu, po czym przystąpiono do przeprowadzenia wyborów na Wicestarostę i pozostałych członków Zarządu.

Głosowanie odbyło się poprzez kolejno odczytywanie z listy radnych z prośbą o podejście do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej po kartę do głosowania, a następnie podejście do stolika, skreślenie karty i wrzucenie jej do urny.

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem - czy wszyscy otrzymali karty do głosowania i oddali głos.

Uwag nie było.

Dla ustalenia wyników wyborów zarządził 15 min. przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na Wicestarostę i pozostałych członków Zarządu.

W wyniku wyborów w głosowaniu tajnym Wicestarostą Powiatu został wybrany radny Andrzej Dobrowolski, natomiast na pozostałych członków Zarządu zostali wybrani: Andrzej Królikowski, Mieczysław Pyciak i Kazimierz Kłoda.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu.

Uchwała Nr II/6/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po ogłoszeniu wyników Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz złożył gratulacje nowo wybranemu Zarządowi.

Ad. 8

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwał.

 1. projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

i ustalenia jej składu osobowego.

Radny Mieczysław Pyciak zgłosił wniosek w sprawie ustalenia liczby radnych Komisji Rewizyjnej, w odniesieniu do § 37, ust. 2 Statutu Powiatu Myśliborskiego, by Komisja Rewizyjna składała się z 5 radnych. Wniosek ten na piśmie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zarządził głosowanie zgłoszonego wniosku. Za wnioskiem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Wniosek został przyjęty do realizacji.

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostali zgłoszeni kandydaci:

radny Władysław Grabda i radny Wojciech Wojtkiewicz. Obaj radni wyrazili zgodę w kandydowaniu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za kandydaturą radnego Władysława Grabdy na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało - 11 radnych, przeciw - 4, wstrzymało się - 3 radnych.

Za kandydaturą radnego Wojciecha Wojtkiewicza na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało - 5 radnych, przeciw- 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Władysław Grabda.

Na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostali zgłoszeni kandydaci:

Radny Janusz Fabiańczyk i radny Mariusz Norsesowicz. Obaj kandydaci wyrazili zgodę w kandydowaniu.

Za kandydaturą radnego Janusza Fabiańczyka na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało - 11 radnych, przeciw - 5, wstrzymało się - 2 radnych.

Za kandydaturą radnego Mariusza Norsesowicza na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało - 6 radnych, przeciw- 8 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

W wyniku głosowania Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Janusz Fabiańczyk.

Na Sekretarza Komisji Rewizyjnej zostali zgłoszeni kandydaci:

radny Julian Witkowski i radny Wojciech Wojtkiewicz. Obaj radni wyrazili zgodę w kandydowaniu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za kandydaturą radnego Juliana Witkowskiego na Komisji Rewizyjnej głosowało - 11 radnych, przeciw - 4, wstrzymało się - 3 radnych.

Za kandydaturą radnego Wojciecha Wojtkiewicza na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało - 5 radnych, przeciw- 6 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu.

W wyniku głosowania Sekretarzem Komisji Rewizyjnej został radny Julian Witkowski.

Na członków Komisji Rewizyjnej zostali zgłoszeni kandydaci:

radny Mariusz Norsesowicz i radny Wojciech Wojtkiewicz. Obaj radni wyrazili zgodę w kandydowaniu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za kandydaturą radnego Mariusza Norsesowicz na członka Komisji Rewizyjnej głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

Za kandydaturą radnego Wojciecha Wojtkiewicza na członka Komisji Rewizyjnej głosowało -17 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 radny.

W wyniku głosowania członkami Komisji Rewizyjnej zostali radni Mariusz Norsesowicz i Wojciech Wojtkiewicz.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował radnych, że w projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego nastąpiła zmiana polegająca na wykreśleniu z projektu uchwały § 4, po czy poprosił wszystkich radnych, by w otrzymanym wcześniej projekcie uchwały wykreślili ten paragraf.

Uwag nie było. W związku z tym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego i zarządził głosowanie. Za projektem uchwały głosowało - 11 radnych, przeciw - 7 radnych, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego- stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 1. projekt uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

Radny Ryszard Patkowski zgłosił wniosek, by zmienić nazwy

Stałych Komisji, uzasadniając, że Stałe Komisje nieodpowiednio zostały połączone. Komisja Oświaty z Komisja Zdrowia nie powinny być połączone ze względu na dużą ilość zadań, na olbrzymie problemy społeczne. Łącząc te dwie komisje razem nie pozwoli na kompleksowe rozeznanie się w zadaniach, a także na wizytację placówek. Zaproponował, by zmienić nazwy Komisji.

Radny Andrzej Królikowski zgłosił wniosek o ogłoszenie 10 minut przerwy, by podczas przerwy ustalić nazwy Stałych Komisji Rady.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie radny Ryszard Patkowski odczytał propozycje nazw Stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

 2. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa,

 3. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie przedstawionych propozycji nazw Stałych Komisji Rady.

Za przyjęciem zaproponowanych nazw głosowało- 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania ustalono następujące nazwy Stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

 2. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa,

 3. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska.

Kolejno Przewodniczący Rady poinformował, że w ust. 2 § 1 projektu uchwały podano skład osobowy komisji od 7-11 radnych.

Zaproponował, by w pracach jednej komisji udział brali wszyscy radni łącznie z przewodniczącym rady. Z pracy drugiej komisji wyłączyć członków Zarządu i przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady zaproponował, by obniżyć górną liczbę 11 do 9 tzn. ustalić liczbę członków komisji od 7-9.

W wyniku dyskusji ustalono, że w skład Stałych Komisji Rady wchodzi od 6 -11 radnych. Za głosowało - 10 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 8 radnych.

Przystąpiono do powołania przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady.

Na Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zgłoszono kandydaturę radnego Andrzeja Rupenthala.

Radny wyraził zgodę w kandydowaniu.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Za powołaniem radnego Andrzeja Rupenthala na Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego głosowało - 10 radnych, przeciw - 2 radnych, wstrzymało się - 6 radnych.

W wyniku głosowania przewodniczącym Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego został radny Andrzej Rupenthal.

Na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,

Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa zgłoszono kandydaturę radnego Józefa Getmana.

Radny wyraził zgodę w kandydowaniu.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Za powołaniem radnego Józefa Getmana na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa głosowało - 10 radnych, przeciw - 2 radnych, wstrzymało się - 5 radnych.

W wyniku głosowania przewodniczącym Komisji

Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa został radny Józef Getman.

Na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych

i ochrony Środowiska zgłoszono kandydaturę radnego Juliana Witkowskiego i Bolesława Bortnowskiego.

Radni wyrazili zgodę w kandydowaniu.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Za powołaniem radnego Juliana Witkowskiego na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska głosowało - 10 radnych, przeciw - 6 radnych, wstrzymało się - 2 radnych.

Za powołaniem radnego Bolesława Bortnowskiego na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska głosowało - 7 radnych, przeciw - 9 radnych, wstrzymało się - 2 radnych.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji

Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska został radny Julian Witkowski.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie wszyscy radni zgłaszali się do składu poszczególnych Stałych Komisji. Po ich ustaleniu Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego, informując o wykreśleniu z projektu uchwały § 4, po czym przystąpił do głosowania.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 5 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty.

Uchwała Nr II/8/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poinformował, że radni otrzymali na dzisiejszą sesję krótką informację o zasadach ustalania wynagrodzenia dla Starosty Powiatu.

Przewodniczący zaproponował, by wynagrodzenie zasadnicze było ustalone wg. kategorii XXI kategorii zaszeregowania w wysokości 4.530,00 złotych brutto, dodatek funkcyjny wg. stawki 9 w wysokości 1.775,00 złotych brutto,

Dodatek za wysługę lat 20% w wysokości 906,00 złotych brutto, dodatek specjalny 35% w wysokości 2.206,75 złotych brutto.

Swoją propozycję uzasadnił tym, że nowo wybrany Starosta nie może być potraktowany gorzej od Starosty dotychczasowego. Ponadto posiada bogate doświadczenie i wiedzę zawodową oraz duże umiejętności w zarządzaniu. Powiat nasz jest trudnym powiatem, każde miasto posiada te same ilości jednostek organizacyjnych.

Biorąc pod uwagę trudności dnia codziennego z jakimi będzie się spotykał w bieżącej pracy stwierdził, że zaproponowana wysokość wynagrodzenia będzie odpowiednikiem jego aktywności.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.

Radny Wojciech Wojtkiewicz złożył pismo dot. wynagradzania Przewodniczącego Zarządu, w którym stwierdza, że Rada Powiatu nie ma prawnych kompetencji do przyznawania Przewodniczącemu Zarządu dodatku specjalnego. Pismo to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radca prawny Adam Wojciechowski wyjaśnił, że wyrok NSA we Wrocławiu nie jest wykładnią powszednie obowiązującą. Nie jest powiedziane, że ten pogląd będzie powszechnie akceptowany z poglądem NSA na terenie woj. zachodniopomorskiego.

NSA we Wrocławiu może mieć inny pogląd aniżeli NSA w Szczecinie, różne Ośrodki Zamiejscowe wyrażały inne opinie w tej sprawie.

W tej sprawie podstawę do przyznania dodatku specjalnego stanowi rozporządzenie z lipca 2000 roku , dotychczas był wyrażony pogląd ze pracodawcą zgodnie z kodeksem pracy jest Rada Powiatu, która ustala wysokość wynagrodzenia.

Jeżeli chodzi o woj. zachodniopomorskie to na razie nie było sytuacji, by Wojewoda wnosił do uchwał dot. wynagrodzenia w którym został przyznany dla Przewodniczącego Zarządu dodatek specjalny.

Nie wynika to jednoznacznie z przepisów prawnych jest to kwesta pewnej interpretacji przepisów.

Radny Bolesław Bortnowski stwierdził, że ważny jest autorytet Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawy dot. ustalania dodatku specjalnego dla Przewodniczących Zarządu są wniesione do NSA, tylko w dalszym czasie nie są znane jeszcze orzecznictwa tych Sądów.

Zdaniem radnego w budżecie powiatu na 2003 rok wielkość przyznanych dotacji nie zabezpieczy w pełni prawidłowe funkcjonowanie placówek, sytuacja Domu Dziecka w Barlinku jest wręcz dramatyczna. Mając na uwadze tak wysokie potrzeby wnioskuje, żeby kwestie finansowe były inaczej ustalane. Należy patrzeć na otoczenie, to co się dzieje w naszym otoczeniu. Myślę, że zakres obowiązków i odpowiedzialność Starosty wcale nie jest większa od odpowiedzialności burmistrzów większych miast, np. Burmistrz Stargardu Szczecińskiego ma wynagrodzenie brutto nie przekraczające 5.000 złotych.

Radny zgłosił wniosek, by wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu ustalić w niższej kwocie. Zaproponował, by nie przekraczało 6.500 brutto ze wszystkimi dodatkami.

Przewodniczący Rady stwierdził, że usłyszeliśmy kilka opinii prawnych, a więc radni sami podejmą decyzję jak głosować. Radny Wojciech Wojtkiewicz powiedział, że nie ma dowolności w interpretowaniu przepisów prawnych. Z wypowiedzi radcy prawnego wynika, że Rada Powiatu nie jest kierownikiem urzędu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zgłoszonego wniosku przez radnego Bolesława Bortnowskiego, by wynagrodzenie Starosty nie przekraczało 6.500,00 złotych brutto.

Za wnioskiem głosowało - 7 radnych, przeciw - 10 radnych, wstrzymał się - 1 radny.

Wniosek został oddalony.

Kolejno Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Myśliborzu. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 10 radnych, przeciw - 7 radnych, nikt się nie wstrzymał. W głosowaniu nie brał udziału Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk.

Ad. 9

Odpowiedzi na interpelacje.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk poinformował, że na zgłoszoną interpelację radnego Wojciecha Wojtkiewicza udzieli pisemnej odpowiedzi po zorientowaniu się jak wygląda sytuacja w Domu Pomocy Społecznej i w jednostkach opiekuńczych.

Jeżeli chodzi o interpelację zgłoszoną przez radnego Bolesława Bortnowskiego to dyrektorzy Szpitali na kolejną sesję przygotują taką informację.

Radny Mariusz Norsesowicz zgłosił wniosek, by uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu została dostarczona wszystkim radnym wraz z uzasadnieniem.

Ad. 10

Wolne wnioski

Radny Mariusz Norsesowicz poruszył kwestie dot. uchwały podjętej w dniu 4 października br. w sprawie zmian do statutu powiatu myśliborskiego, gdzie uchwała została przegłosowana bez zastrzeżeń i uwag, a później dokonuje się zmian w uchwale już przegłosowanej. Nie ma ścisłości między projektem uchwały przyjętym na sesji, a przesłaną uchwałą do ZUW.

Na ręce Przewodniczącego Rady złożył również oświadczenie dot. odrzucenia apelu radnego Bolesława Bortnowskiego o przekazanie przewodnictwa Komisji Rewizyjnej opozycyjnemu Klubowi „Wspólnie dla Powiatu”. Oświadczenie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na koniec swojego wystąpienia w imieniu Klubu „Wspólnie dla Powiatu” pogratulował radnemu Władysławowi Grabdzie wyboru na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powiedział, że jest przekonany merytorycznie do przeprowadzenie komisji rewizyjnej, takie przygotowanie obiecuje ze strony radnego Wojciecha Wojtkiewicz i ze swojej strony.

Starosta Powiatu Janusz Winiarczyk wyjaśnił, że wszystkie uchwały jakie podpisywał jako Przewodniczący Rady sprawdzał z brudnopisem i nigdy nie było przypadku żeby zostało coś zmienione.

Szczegółowe wyjaśnienia zostaną udzielone na piśmie.

Radny Ryszard Patkowski zaproponował, by na sali posiedzeń została zmieniona konfiguracja stołów i krzeseł, gdyż do tej pory część radnych siedzi tyłem do zaproszonych gości, prasy i innych osób.

Radny Andrzej Potyra zgłosił propozycję, by na najbliższą sesję został przygotowany plan pracy rady na całą kadencję Rady.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz ogłosił zamknięcie obrad II Sesji II kadencji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Protokołowała:

Janina Sidor

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-05-2004 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2004 14:45