herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr I/2002


Protokół Nr I/2002

Z posiedzenia I Sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 19 listopada 2002 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1400, a zakończyły o godzinie 1520.

Były Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu Pan Janusz Winiarczyk powiedział, że zgodnie z art. 15, ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym zwołał I sesję nowo wybranej Rady Powiatu przesyłając radnym porządek obrad łącznie z zaproszeniem, po czym poinformował, że zgodnie z art. 15, ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym dalsze obrady sesji do chwili powołania nowego Przewodniczącego Rady prowadził będzie najstarszy wiekiem radny Senior Pan Władysław Grabda.

Dalsze prowadzenie sesji przejął radny Senior Władysław Grabda, który stwierdził, że otwiera I sesję nowo wybranej Rady Powiatu.

Ad. 2

Radny Senior Władysław Grabda poinformował, że stosownie do art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie, po czym poprosił radego Juniora Andrzeja Królikowskiego o wyczytywanie z listy radnych, którzy po wysłuchaniu roty ślubowania powstają i wypowiadają słowo „ślubuję” z możliwością dodania zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”

Po złożeniu przez wszystkich radnych ślubowania radny Senior Władysław Grabda stwierdził, że w obradach bierze udział 18 radnych, co stanowi quorum i upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał, po czym poprosił o uwagi do wcześniej przesłanego radnym porządku obrad.

Radny Janusz Winiarczyk poinformował, że Pan Zygmunt Siarkiewicz złożył pisemne oświadczenie o zrzeczenie się mandatu radnego Rady Powiatu, co jest jednoznacznie, że nie może składać ślubowania radnego, ponieważ wygaśnięcie mandatu radnego nastąpiło wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

W związku z tym radny Janusz Winiarczyk zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 9 o brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Radny Andrzej Dobrowolski zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 7 w sprawie przyjęcia uchwały o ustalenie liczby wiceprzewodniczących, ponieważ w Statucie Powiatu Myśliborskiego w § 11 jest zapis, że Rada Powiatu ze swego grona wybiera 2 wiceprzewodniczących Rady. W związku z tym podejmowanie uchwały jest niezasadne.

Radny Wojciech Wojtkiewicz głosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 9 w sprawie ustalenia terminu II sesji Rady Powiatu w sprawie wyboru Zarządu Powiatu oraz powołania Stałych Komisji, a wprowadzenie w to miejsce punku dot. powołania Starosty, Wicestarosty, Zarządu Powiatu i Stałych Komisji Rady. Powiedział, że wybranie organu wykonawczego na dzisiejszej sesji da więcej czasu na zapoznanie się ze strukturami Starostwa Powiatowego i ich potrzebami w szczególności przez radnych, którzy po raz pierwszy rozpoczną pracę w Radzie Powiatu. Zapewni to nam również więcej czasu na uchwalenie planów pracy Rady i poszczególnych Stałych Komisji. Im szybciej rozpocznie się merytoryczną pracę nad uchwaleniem przyszłorocznego budżetu, tym mniej popełnimy błędów przy jego uchwalaniu - jak to miało miejsce w poprzednim roku gdzie wskutek błędnego naliczenia dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych jednostka ta została pozbawiona części należnej jej środków.

Radny Wojciech Wojtkiewicz uzasadnienie do zgłoszonego wniosku złożył na piśmie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Nikt więcej nie zgłosił pytań.

Radny Senior Władysław Grabda zarządził głosowanie zgłoszonych wniosków.

Za wnioskiem radnego Janusza Winiarczyka w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

Za wnioskiem radnego Andrzeja Dobrowolskiego w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 7 dot. przyjęcia uchwały o ustalenie liczby wiceprzewodniczących głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania projekt uchwały został wykreślony z porządku obrad.

Za wnioskiem radnego Wojciecha Wojtkiewicza dot. wykreślenia z porządku obrad punktu 9, a wprowadzenie w jego miejsce punktu dot. powołania na dzisiejszej sesji organu wykonawczego i Stałych Komisji Rady głosowało - 7 radnych, przeciw 11, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania wniosek radnego został oddalony.

Radny Senior Władysław Grabda przedstawił porządek obrad I sesji Rady Powiatu:

1. Otwarcie I sesji II kadencji Rady Powiatu i stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie od radnych ślubowania.

3. Uwagi do porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów tajnych na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

5. Zarządzenie wyborów na funkcję przewodniczącego rady powiatu:

  1. zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie tajnego głosowania,

  2. ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników tajnego głosowania na przewodniczącego Rady Powiatu,

  3. przyjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu

6. Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego Rady Powiatu.

7. Zarządzenie wyborów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Powiatu:

a) zgłoszenie i przeprowadzenie tajnego głosowania,

b) ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników tajnego głosowania na wiceprzewodniczących Rady Powiatu,

c) przyjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu

8. Przyjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radny.

9. Ustalenie terminu II sesji rady Powiatu w sprawie wyboru Zarządu Powiatu oraz powołania Stałych Komisji.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad I sesji II kadencji Rady Powiatu.

Ad. 4

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów tajnych na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Przewodniczący obrad Senior Władysław Grabda poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, w celu przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

- radny Józef Getman

- radny Janusz Fabiańczyk

- radny Ryszard Patkowski

Podani kandydaci wyrazili zgodę do pracy w Komisji.

Zarządzono głosowanie.

Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie: Józef Getman, Janusz Fabiańczyk i Ryszard Patkowski głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania Komisja Skrutacyjna została powołana.

Ad. 5

Przewodniczący obrad Senior Władysław Grabda poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu.

Radny Andrzej Królikowski zgłosił kandydaturę radnego Edwarda Sznabowicza na Przewodniczącego Rady.

Radny Edward Sznabowicz wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Wojciech Wojtkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Królikowskiego na Przewodniczącego Rady.

Radny Andrzej Królikowski nie wyraził zgody na kandydowanie.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania, po czym zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący obrad zapoznał radnych z zasadami głosowania obowiązującymi przy wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu, po czym poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady.

Głosowanie odbyło się poprzez kolejno odczytywanie z listy radnych z prośbą o podejście do przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej po kartę do głosowania, a następnie podejście do stolika, skreślenie karty i wrzucenie jej do urny.

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem - czy wszyscy otrzymali karty do głosowania i oddali głos.

Uwag nie było.

Dla ustalenia wyników wyborów Przewodniczący obrad zarządził 15 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu.

W wyniku wyborów w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Powiatu w Myśliborzu został wybrany radny Edward Sznabowicz.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu.

Uchwała Nr I/1/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu - Przewodniczący obrad Senior Władysław Grabda złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu i przekazał dalsze prowadzenie obrad I sesji II kadencji Rady Powiatu.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz podziękował wszystkim za wybór na Przewodniczącego Rady i przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Ad. 7

Przewodniczący Rady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad - zarządził wybory tajne na wiceprzewodniczących Rady Powiatu, po czym poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Radny Andrzej Dobrowolski zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Rupenthala.

Radny Andrzej Rupenthal wyraził zgodę w kandydowaniu.

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania, po czym zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Rady poinformował, że zasady głosowania są takie same jak poprzednim głosowaniu, po czym poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do przeprowadzenia wyborów na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Głosowanie odbyło się poprzez kolejno odczytywanie z listy radnych z prośbą o podejście do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej po kartę do głosowania, a następnie podejście do stolika, skreślenie karty i wrzucenie jej do urny.

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem - czy wszyscy otrzymali karty do głosowania i oddali głos.

Uwag nie było.

Dla ustalenia wyników wyborów zarządził 15 min. przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu.

W wyniku wyborów w głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącym Rady Powiatu został wybrany radny Andrzej Rupenthal.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu.

Uchwała Nr I/2/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po ogłoszeniu wyników Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zaprosił do stołu prezydialnego nowo wybranego wiceprzewodniczącego Rady radnego Andrzej Rupenthala.

Ad. 9

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zapoznał radnych z oświadczeniem jakie złożył Pan Zygmunt Siarkiewicz w którym zrzeka się mandatu radnego Rady Powiatu Myśliborskiego, w związku z wyborem Jego na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, po czym zarządził głosowanie projektu uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr I/3/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia

19 listopada 2002 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz zaproponował, by II sesja Rady Powiatu II kadencji odbyła się w dniu 27 listopada br. o godz. 1400, po czym zapytał czy są inne propozycje.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem zaproponowanego terminu sesji głosowało - 17 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się - 1 radny.

W wyniku głosowania ustalono, że kolejna sesja odbędzie się 27 listopada br. o godz. 1400

Ad. 11

W wolnych wnioskach radny Bolesław Bortnowski złożył na ręce Przewodniczącego Rady pismo, w którym pisze, że Komisja Rewizyjna i kierowanie jej pracą powinno należeć do opozycji tj. radnych KWW Wspólnie dla Powiatu. Pismo to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Sekretarz Powiatu Ludwik Makowski poinformował radnych, że otrzymali na dzisiejszej sesji ujednolicony Statut Powiatu Myśliborskiego żeby radni mogli się z nim zapoznać, a także oświadczenia radnych o stanie majątkowym, które należy składać do Przewodniczącego Rady w terminie 30 dni od złożenia ślubowania.

Na koniec poprosił, by do Przewodniczącego Rady zostały zgłoszone Kluby Radnych wraz z ustalonymi regulaminami.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Edward Sznabowicz ogłosił zamknięcie obrad I Sesji II kadencji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Protokołowała:

Janina Sidor

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

1

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-05-2004 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2004 14:45