herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 13 lutego 2006 do 8 marca 2006 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2006 roku Zarząd:

 1. Podjął uchwałę Nr 136/250/2006 w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Myśliborskiego do podpisania umowy poręczenia kredytu. W związku z restrukturyzacją Szpitala Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie (decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 grudnia 2005 roku), szpital zobowiązany jest do bieżącego - terminowego regulowania zobowiązań wobec wierzycieli, z którymi zostały zawarte ugody. Mimo wielu starań szpital w Dębnie znalazł się w sytuacji, gdzie traci płynność finansową (problem Komorniczy). Brak możliwości finansowych może przyczynić się do załamania rozpoczętej restrukturyzacji. Dyrektor szpitala złożyła wniosek w dniu 09 luty 2006 roku o poręczenie kredytu krótkoterminowego o wartości 500.000 zł, który zaciągnięty będzie w NORDE Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni i przeznaczony będzie na spłatę zobowiązań i wierzytelności cywilno - prawnych

Zarząd podjął decyzję, że z chwilą otrzymania przez Powiat kredytu w wysokości 3.000.000 zł, a następnie udzielonych z niego pożyczek dla szpitali, szpital w Dębnie zobowiązany będzie w pierwszej kolejności dokonać spłaty powyższego kredytu w kwocie 500.000 zł, poręczonego przez Zarząd Powiatu. Kwota zaciągniętego kredytu 500.000 zł w Nordea Banku będzie zastępczym jakby rozwiązaniem zachowania płynności finansowej i stanowić będzie kredyt krótkoterminowy.

 1. Zapoznał się z informacją na temat zamiaru przeniesienia siedziby Agencji Nieruchomości Rolnej z Myśliborza do Pyrzyc. Na dzień dzisiejszy z uzyskanych informacji Dyrektor ANR Oddział Terenowy w Szczecinie zawiesił swoją decyzję. Sprawa ta cały czas jest monitorowana przez Zarząd Powiatu.

 1. Postanowił zlecić firmie M&A Consulting - Promotion dr Maciej Dudziak w Gorzowie Wlkp. opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego 2007/2013. Koszt opracowania powyższego planu wyniesie ok. 5.000 zł + Vat.

Na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2006 roku Zarząd:

 1. Rozpatrzył wniosek pięciu radnych z terenu gminy Barlinek w sprawie zapewnienia poprawy warunków funkcjonowania filii Powiatowego Urzędu Pracy w Barlinku. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie nieruchomości i sporządzonej opinii technicznej, Zarząd Powiatu jednomyślnie postanowił zrezygnować z przejęcia nieruchomości zabudowanej przy ul. Paderewskiego 4 w Barlinku na urządzenie filii Powiatowego Urzędu Pracy. Obiekt znajduje się w złym stanie technicznym, a szacunkowy koszt jego odbudowy wyniesie około 1.183.000 zł. W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeprowadzeniu modernizacji lokalu użytkowego w budynku ZSP Nr 1 w Barlinku przy ul. Szosowej na filię Powiatowego Urzędu Pracy w Barlinku.

 1. Przyjął protokół konieczności w sprawie dodatkowych robót na budynku ZSP Nr 3 w Myśliborzu. Wykonywane roboty remontowe w zakresie remontu dachu wykazały po dokonaniu częściowych, technologicznych rozbiórek związanych z remontem, że przestrzeń poddasza stale zabudowanego jest wypełnione gruzem a elementy konstrukcyjne jak w projekcie opisano - poważnie ugięte. Zalegający gruz powoduje nadmierne przeciążenia konstrukcji dachu płaskiego. Istniejące elementy konstrukcyjne wymagają wzmocnień oraz wyrównania połaci. Nie można było przewidzieć, że przestrzeń poddasza jest zagruzowana i bez izolacji termicznej. Nie usunięcie gruzu, wykonania docieplenia i wyrównania konstrukcji połaci nie pozwoli na zakończenie planowanego remontu.

 1. Podjął uchwałę Nr 137/251/2006 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok. Zmian dokonano na podstawie:

a) wniosku Dyrektora PZD w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków finansowych w
wysokości 178 zł pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia planu
wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

  1. wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków finansowych w wysokości 11 zł pomiędzy paragrafami zadań własnych w związku z koniecznością zabezpieczenia w/w kwoty na podatek od nieruchomości

  2. wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o przyznanie środków finansowych w wysokości 400 zł na pomoc zdrowotną dla nauczyciela - emeryta.

  3. wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie przesunięcia środków w wysokości 17.704 zł w rozdziale - szkoły zawodowe pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia kwoty na pokrycie podatku VAT, który w projekcie pod nazwą „Wiedza i kompetencje szansą rozwoju aktywności zawodowej dla lokalnej społeczności” stanowi wydatek niekwalifikowany (nie podlegający zwrotowi) będący kosztem beneficjenta oraz wniosku w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 2.200 zł na pokrycie wydatków za opracowanie analizy finansowej dla projektu pn. „Modernizacja Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu dla transgranicznego rozwoju turystyki dzieci i młodzieży”.

 1. Pozytywnie rozpatrzył wnioski

a) Dyrektora MOS „Szkuner” w Myśliborzu o zabezpieczenie środków

finansowych w wysokości 4.921 zł na remont elewacji budynku. Ze względu na to, że MOS „Szkuner” w Myśliborzu jest organizatorem XXXV Regat o Puchar Leonida Teligi oraz współorganizatorem eliminacji do Mistrzostw Europy w Sportach Motorowodnych F 125 zachodzi potrzeba dokonania remontu elewacji budynku ośrodka ze względu na jego zły stan techniczny. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu. Prace remontowe zostaną wykonane systemem gospodarczym.

 1. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwrot dochodów własnych. Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców przekazanych przez ZUS, KRUS,OPS.

 2. Dyrektora PZD w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego (skrzyniowego) do przewozu ludzi i sprzętu do Obwodu Drogowego w Cychrach. Obecnie posiadany samochód marki Żuk w Obwodzie Drogowym w Cychrach jest całkowice wyeksploatowany. Zarówno silnik, podwozie oraz nadwozie wymaga kapitalnego remontu. W ubiegłym roku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowego samochodu ciężarowego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, ponieważ za najkorzystniejszą została uznana cena przewyższająca kwotę 57.000 zł jaką jednostka mogła przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym plan finansowy wydatków jednostki został zmniejszony w grudniu 2005 roku o kwotę 57.000 zł. Zarząd podjął decyzję zakupu samochodu ciężarowego do Obwodu Drogowego w Cychrach. Jednocześnie poinformował, aby wziąć również pod uwagę zakup używanego samochodu (do dwóch lat).

Na posiedzeniu w dniu 8 marca 2006 roku Zarząd:

1) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 138/252/2006 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w związku z realizacją inwestycji drogowej. Upoważnienie zostało udzielone do wykonania czynności związanych z wdrażaniem i realizacją projektu pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2121Z Zarzecze - Kolonie Myśliborzyce i przebudowa ustroju nośnego mostu przez Kanał Młyński we wsi Zarzecze - etap II” dofinansowywanym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 2. Nr 138/253/2006 Zarządu Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu. W treści uchwały Nr 66/104/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 11 czerwca 2004 roku dokonano zmiany w § 3 ust. 1 pkt. 3 w brzmieniu: „zbywanie środków trwałych z wyjątkiem budynków i budowli oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena zakupu, kosztu wytworzenia lub wartość rynkowa nie przewyższa kwoty 10.000 zł” oraz w § 4 skreśla się cyfrę „1.500” zastępując ją cyfrą „10.000 zł”. W pozostałej części wskazana uchwała zostaje bez zmian.

 3. Nr 138/254/2006 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok. Zmian dokonano na podstawie:

  1. Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie w planie finansowym kwoty 2.622 zł. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych podczas remontu dachu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu.

  2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków w kwocie 6.919 zł. pomiędzy paragrafami na zakup pieca C.O. i modernizację instalacji C.O. budynku socjalno-biurowego w Obwodzie Drogowym w Cychrach.

  3. Wniosków Dyrektorów:

   • ZSP Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie (13.390 zł.),

   • ZSP Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku (20.477 zł.),

   • ZSP Nr 2, ul. Jeziorna w Barlinku (6.153 zł.),

   • ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu (9.829 zł.),

   • ZSP Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu (9.802 zł.),

   • ZS w Smolnicy (4.715 zł.),

   • MOW w Renicach (10.283 zł.),

   • PPP w Barlinku (2.434 zł.),

   • PPP w Myśliborzu (2.434 zł.),

   • PPP w Dębnie (2.434 zł.),

   • Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu (2.332 zł.),

   • Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku (1.419 zł.),

   • MOS „SZKUNER” w Myśliborzu (1.148 zł.),

o przyznanie środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli w roku 2006.

2) Dokonał wstępnej analizy z wykonania zadań za 2005 rok pod kątem
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu.

3) Dokonał analizy zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie na dzień
31 stycznia 2006 roku.
Stan zobowiązań ogólnych na dzień 31 stycznia 2006r. wynosi 18.498.165 zł i
zwiększyły się o151.659 zł w porównaniu z miesiącem grudniem 2005r. w tym:

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Barlinka wynoszą 6.540.496 zł i zmniejszyły się o 271.785 zł w porównaniu z miesiącem grudniem 2005r.

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Dębna wynoszą 11.957.669 zł i zwiększyły się w porównaniu z miesiącem grudniem 2005r. o 423.444 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 10.917.872 zł i zmniejszyły się o 738.760 zł w tym;

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Barlinka wynoszą zł 2.726.299 i zmniejszyły się o 848.140 zł w porównaniu z miesiącem grudniem 2005r.

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Dębna wynoszą 8.191.573 zł i zwiększyły się o 109.380 zł w porównaniu z miesiącem grudniem 2005r.

Dokonał analizy przychodów i kosztów na dzień 31 stycznia 2006r. w porównaniu z styczniem 2005r. Szpitale w znacznym stopniu ograniczyły wykonywanie usług ponadlimitowych.

W przypadku szpitala w Barlinku ponadlimity w styczniu 2006r. wynoszą 56.531 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2005r. wynosiły 113.936 zł i zmniejszyły się o 57.405 zł.

W przypadku szpitala w Dębnie ponadlimity w styczniu 2006r. wynoszą 49.390 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2005r. wynosiły 138.260 zł i zmniejszyły się o 88.870 zł.

SPZOZ Barlinek wykazuje zysk w wysokości 14.222 zł.

SPZOZ Dębno wykazuje stratę w wysokości 3.495 zł.

Stąd też sytuacja w SPZOZ-ach przedstawia się następująco;

W przypadku SPZOZ Barlinek przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynoszą 659.728 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2005r. przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynosiły 546.551 zł i zwiększyły się o 113.177 zł. Koszty na działalności operacyjnej wynoszą 648.715 zł, w roku 2005 wynosiły 699.522 zł i zmniejszyły się o 50.807 zł. Na dzień 31 stycznia 2005r. przychody ogółem bez ponadlimitów wynosiły 675.198 zł, a w 2006 wynoszą 672.431 zł i zmniejszyły się o 2.767 zł. Na dzień 31 stycznia 2005r. koszty ogółem wyniosły 717.635 zł, w analogicznym okresie 2006 roku 658.209 zł koszty zmniejszyły się o 59.426zł.

W przypadku SPZOZ Dębno przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynoszą 603.924 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2005r. przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynosiły 783.636 zł i zmniejszyły się o 179.712 zł. Koszty na działalności operacyjnej wynoszą 699.834 zł, w roku 2005 wynosiły 691.264 zł i zwiększyły się o 8.570 zł. Na dzień 31 stycznia 2005r. przychody ogółem bez ponadlimitów wynosiły 788.325 zł, w 2006 roku 706.733 zł, nastąpił spadek przychodów o 81.592 zł. Na dzień 31 stycznia 2005r. koszty ogółem wyniosły 707.844 zł w analogicznym okresie 2006 roku 710.228 zł, nastąpił wzrost kosztów o 2.384 zł.

4) Rozpatrzył materiały na marcową sesję Rady Powiatu:

 1. informacja o realizacji programów restrukturyzacyjnych Szpitala Powiatowego w Barlinku i w Dębnie.

 2. sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2005.

 3. projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

 4. projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku.

 5. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek.

 6. projekt uchwały w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbywania wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Powiat Myśliborski

 7. projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład komisji konkursowej.

5) Pozytywnie rozpatrzył wnioski:

 1. Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przyznanie środków finansowych na doposażenie dwóch ośrodków egzaminacyjnych dla uczniów szkół zawodowych. Egzaminy dotyczą przygotowania zawodowego uczniów kończących szkoły. Aktualnie egzaminy z przygotowania zawodowego odbywają się w ZSP Nr 3 w Myśliborzu i w ZSP Nr 1 w Barlinku. Egzaminy w tych ośrodkach prowadzone są nie tylko dla powiatu myśliborskiego ale również dla uczniów z sąsiednich powiatów. W piśmie Kuratorium Oświaty w Szczecinie z dnia 29 listopada 2005 roku skierowanym do Starosty Myśliborskiego zwraca się o doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce naukowe i urządzenia, z którymi uczniowie spotykają się w trakcie odbywania praktyk w różnych zakładach. Zarząd postanowił przeznaczyć na doposażenie kwotę 46.435 zł (ZSP Nr 3 w Myśliborzu - 26.000 zł, ZSP Nr 1 w Barlinku - 20.435 zł) Są to środki przekazane przez Ministerstwo Finansów w dniu 19 grudnia 2005 roku, a które nie zostały wykorzystane w 2005 roku.

 2. Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przyznanie środków finansowych na organizację spotkania roboczego polsko - niemieckiego w dniu 30 marca br. w Zespole Szkół w Smolnicy. Spotkanie organizowane jest zgodnie z porozumieniem o współpracy powiatów myśliborskego i marchijsko - odrzańskiego na lata 2005/2006. Temat spotkania: Szkoły, struktura szkół, rozwój sieci szkolnej, odpowiedzialność za szkoły, ich administrowanie i finansowanie. Zarząd postanowił przyznać na ten cel 500 zł.

 3. Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o przyznanie środków finansowych na nauczanie indywidualne ucznia klasy I Liceum Ogólnokształcącego. Zarząd przyznał 14 godzin tygodniowo na nauczanie indywidualne.

 4. Dyrektora ZSP Nr 1 i Nr 2 w Barlinku o przyznanie środków finansowych na sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół do Szwecji. Uzasadniając to tym, że ze względu na otrzymane zaproszenie ze strony władz miasta Eksjo w Szwecji do uczestnictwa młodzieży szkół w wymianie młodzieżowej „Future In Our Name” oraz koniecznością pokrycia części kosztów uczestnictwa w wysokości ok. 3.800 zł (70% kosztów zostanie zwróconych szkołom po ostatecznym rozliczeniu projektu w okresie 12 miesięcy od daty wymiany). W wymianie ze strony ZSP Nr 1 w Barlinku wezmą udział 3 osoby, ze strony ZSP Nr 2 w Barlinku - 2 osoby. Wytypowani do udziału w wymianie młodzieżowej uczniowie szkół osiągają bardzo dobre wyniki nauczania, w tym są również stypendyści Prezesa Rady Ministrów. Zarząd postanowił przyznać na powyższy cel kwotę 3.800 zł z promocji.

 5. Dyrektora PPP w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 2.074 zł w związku z przystąpieniem Poradni do projektu współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. (wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem) z przeznaczeniem na przygotowanie instalacji elektrycznej celem zamontowania sprzętu przed kradzieżą i innymi zdarzeniami losowymi. Zarząd postanowił przyznać na ten cel kwotę 2.074 zł.

 6. Zarządu Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Dębnie o dodatkowe wsparcie finansowe organizacji jubileuszowych 25. Biegów Ulicznych im. Henryka Witkowskiego. Jest to jedna z najstarszych imprez sportowych, w której corocznie bierze udział ponad 500 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Zarząd postanowił przyznać kwotę 500 zł na organizację powyższej imprezy.

 7. Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o przyznanie środków finansowych na zadania inwestycyjne:

 • wymiana pieca centralnego ogrzewania oraz modernizację kotłowni w wysokości 111.228,12 zł

 • remont 3 łazienek i aneksów kuchennych w wysokości 387.705,38 zł

Zarząd Powiatu postanowił w pierwszej kolejności przeprowadzić modernizację kotłowni lokalnej
centralnego ogrzewania, a w kolejnym etapie to wymiana okien, aneksów kuchennych w zależności od
możliwości finansowych.

 1. Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku w sprawie zaleceń pokontrolnych. Zarząd przychylił się do wniosku, odstępując od wcześniej zaleconych czynności

 2. Geodety Powiatowego w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Renicach. W dniu 20 lutego 2006 roku wpłynął wniosek Pana T.D w sprawie zakupu lokalu mieszkalnego nr 2 (suteryna) wraz z garażem i pomieszczeniem gospodarczym (piwnica) położonego we wsi Renice. Powyższy lokal zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego został wyceniony na kwotę 11.500 zł brutto wg. stanu na grudzień 2003 roku. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż w/w lokalu mieszkalnego.

 3. Kierownika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Filia w Myśliborzu o zabezpieczenie dyspozytorni pogotowia ratunkowego w telefon - fax. Zarząd postanowił przekazać telefon - fax, którego wartość księgowa wynosi 1.470,78 zł. Rok produkcji 1992 rok. Całość umorzona.

6) Negatywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Oddziału Związku Dzieci Wojny Oddział Terenowy w Barlinku o wsparcie finansowe ze względu na regulacje prawną wynikającą z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która ściśle określa formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji
publicznej działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom tych organów.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-03-2006 16:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-03-2006 16:21