Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 25 stycznia 2006 do 8 lutego 2006 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2006 roku Zarząd:

1) Rozpatrzył materiały na sesję Rady Powiatu:

 1. projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”

 2. projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

2) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 134/248/2006 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planach finansowych jednostki. Upoważniono kierownika jednostki budżetowej - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych. Powyższe upoważnienie wprowadza się na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w związku ze specyfikacją wykonywanych zadań.

 2. Nr 134/249/2006 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pożyczki. Zarząd Powiatu postanowił zaciągnąć kredyt długoterminowy (z uwzględnieniem zmian dokonanych do dnia zawarcia umowy kredytowej, jednak nie wyżej niż 3.000.000 zł) z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie. Powyższy kredyt jest kredytem celowym w związku z restrukturyzacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej umożliwi ich częściowe oddłużenie.

3) Zapoznał się z informacją o wyniku przetargu na firmę ubezpieczeniową majątku powiatu. W

przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu myśliborskiego, wpłynęło 5 ofert:

1.TUiR CIGNA STU S.A w Gdańsku w cenie 64.689 zł

2. HDI Asekuracja S.A w Szczecinie w cenie 69.878 zł

3. TUiR „Warta” S.A w Szczecinie w cenie 67.026 zł

4. PZU S.A w Myśliborzu w cenie 69.562 zł

5. S.T.U Ergo-Hestia S.A w Koszalinie w cenie 63.030 zł

W wyniku przeprowadzonych czynności Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty złożonej przez:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Oddział w Gdańsku Oferta przedstawia

najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny jakimi były dodatkowe klauzule rozszerzające

warunki ubezpieczenia oraz franszyzy i udziały własne. Zarząd postanowił wybrać ofertę złożoną przez:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Oddział w Gdańsku.

4) Rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o wyrażenie zgody na sprzedaż odpadów

użytkowych (brukowiec, płyty betonowe - trylinka, drewno opałowe itp.) pozyskanych w związku z przebudową, remontem i utrzymaniem dróg powiatowych, chodników i obiektów mostowych. Do sprzedaży przeznaczy się tylko te odpady, które nie zostaną wykorzystane w realizacji bieżących zadań jednostki. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zbycie powyższego mienia Powiatu Myśliborskiego.

5) Rozpatrzył wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku o wyrażenie zgody na nieodpłatne

przejęcie komputera oraz przydzielenia środków finansowych na zakup odtwarzacza MP4. W związku z otrzymaniem 5 komputerów z programu ministerialnego „Komputeryzacja Poradni” dotychczas używany komputer w Poradni nie będzie wykorzystany w pracy. Natomiast odtwarzacz MP4 jest urządzeniem mobilnymi wystarczająco pojemnym w celu przenoszenia danych, przydatnych w pracy terapeuty wykonującym pracę na terenie szkół i placówek. Zarząd postanowił przekazać komputer z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku. Jednocześnie postanowił przyznać kwotę 400 zł na zakup odtwarzacza MP4 dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku.

6) Pozytywnie rozpatrzył wniosek „Formacji Słońce - Słoneczna Gromada” w Barlinku o wsparcie finansowe

wyjazdu dzieci na nagranie programu pt. „Talent za talent”. Zaproszenie od Telewizji Polskiej zespół otrzymał między innymi dzięki pozytywnym opiniom organizatorów najważniejszych festiwali tj. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, Międzynarodowego Festiwalu Tańca w Mikołajkach, Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Świadczy o tym, że zespół ma ugruntowaną pozycję w kraju. Jest to okazja do zaprezentowania dorobku dzieci jak i promocji Powiatu Myśliborskiego i regionu. Zarząd postanowił wyrazić zgodę na zapłacenie do 3.000 zł rachunku kosztów podróży zespołu tanecznego do Warszawy na nagranie w/w programu.

7) Dokonał analizy sytuacji finansowej i przebiegu restrukturyzacji szpitali

powiatowych w Barlinku i w Dębnie przy udziale dyrektorów szpitali. W celu kontynuowania dalszej dyskusji na powyższy temat Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę do dnia 26 stycznia 2006 roku do godzi. 900

W dniu 26 stycznia 2006 roku Zarząd:

1) Zapoznał się z wnioskami:

 • Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku o zapłatę raty kredytu w Nordea Bank Polska S.A w kwocie 68.965 zł w dniu 31.01.2006 r. Jednocześnie wnioskuje o udzielenie pomocy w zapłacie rat wierzycielom ugód cywilnoprawnych w kwocie 52.400 zł oraz w zapłacie raty zobowiązań wobec ZUS w kwocie 41.300 zł wynikających z podpisanej ugody restrukturyzacyjnej. Z uwagi na realizowany program restrukturyzacji uregulowanie w terminie do końca stycznia 2006 roku przedstawionych wyżej zobowiązań jest niezbędne pod rygorem umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

 • Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o zabezpieczenie środków finansowych w miesiącu styczniu 2006 roku na kwotę 469.011,88 zł na spłatę zobowiązań w związku z rozpoczętą restrukturyzacją. Uzasadniając to tym, że jednym z warunków decyzji jest realizacja ugód zawartych z wierzycielami cywilnoprawnymi w zakresie określonym w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dokonanie spłaty wierzytelności.

 • Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o zabezpieczenie spłaty II raty z ugody restrukturyzacyjnej zawartej z ELEKTUSEM S.A w wysokości 20.527,87 zł, której termin przypada na dzień 30 stycznia 2006 roku.

 • Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o zabezpieczenie spłaty raty kredytowej w wysokości 68.951 zł i odsetki 7.489,59 zł w łącznej kwocie 76.440, 59 zł, której termin spłaty upływa 2 lutego 2006 roku. Uzasadniając to tym, że Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie w dniu 24 stycznia 2006 roku z transzy przeznaczonej dla szpitala w Dębnie przekazał 9.444,19 zł na konto Komornika Sądowego Rewiru II w Myśliborzu oraz 25.234,28 zł na konto Urzędu Skarbowego w Myśliborzu. Z otrzymanej z NFZ kwoty 348.135,42 zł w miesiącu styczniu wypłacono wynagrodzenia netto 303.512,33 zł i pozostało 446.623,09 zł. Z tego względu szpital nie ma możliwości spłaty raty kredytowej wraz z odsetkami w wysokości 76.440,59 zł, ponieważ brakuje im środków na bieżącą działalność.

Zarząd postanowił udzielić pomocy finansowej dla

Szpitala Powiatowego w Barlinku w zakresie:

 • spłaty raty kredytu w Nordea Bank Polska S.A w kwocie 68.965 zł,

Szpitala Powiatowego w Dębnie w zakresie:

 • spłaty II raty z ugody restrukturyzacyjnej zawartej z ELEKTUSEM w wysokości 20.527,87 zł

 • spłaty raty kredytowej w wysokości 68.951 zł i odsetki 7.489,59 zł w łącznej kwocie 76.440,59 zł.

2) Zajął negatywne stanowisko dotyczące przeniesienia Agencji Nieruchomości Rolnych z Myśliborza do Pyrzyc.

Jednocześnie postanowił w tej kwestii przesłać stanowczy protest do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie o ponowne przeanalizowanie tej sprawy. Obecnie siedziba mieści się w Myśliborzu przy głównej ulicy, została wyremontowana i przystosowana do potrzeb ANR. Koszt remontu prawdopodobnie wyniósł około 1 mln. zł i jest tam 8 pomieszczeń biurowych oraz 7 dodatkowych na poddaszu. Aktualnie pracuje w ANR 11 osób.

Na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2006 roku Zarząd:

1) Rozpatrzył materiały na sesję Rady Powiatu:

  1. informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu,

  2. stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie,

  3. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek.

  4. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu.

  5. projekt uchwały w sprawie ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu.

  6. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

  7. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

  8. projekt uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

2) Zapoznał się z informacją z realizacji Programu Naprawczego Domu

Pomocy Społecznych w Myśliborzu na dzień 31.12.2005 r. oraz planowanych do wykonania zadań na 2006 rok. Planowane zadania w programie naprawczym zostały wykonane w następującym zakresie:

 1. renowacja budynku głównego oraz remont i ocieplenie dachu. Koszt 145.199,06 zł

 2. remont ogrodzenia wokół posesji wykonano sposobem gospodarczym. Koszt ze środków budżetowych - 730 zł

 1. w budynku głównym na I piętrze w ośmiu istniejących łazienkach zamontowano natryski. Koszt ze środków budżetowych - 19.200 zł

 2. w ramach racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi w celu zapewnienia prawidłowej opieki mieszkańcom w miesiącu październiku zmniejszono zatrudnienie w dziale administracyjno gospodarczym o 6 osób na rzecz działu opiekuńczo terapeutycznego. 7 osób pozyskano do zastępczej służby wojskowej a 9 osób odbywało przygotowanie zawodowe na stanowisku młodszego opiekuna i pokojowego.

 3. zakupiono aparat do krioterapii - koszt 8.360 zł, w tym 5.000 zł przekazała fundacja na rzecz DPS w Myśliborzu

 4. zakup mebli i wyposażenia - koszt 1.555 zł ze środków budżetowych

 5. remont sypialni (malowanie, położenie podłogi) - koszt 15.935,52 zł ze środka specjalnego.

Na realizację zadań programu naprawczego w 2005 roku wydano 228.218,58 zł.

Do pełnego zrealizowania zawartych w programie zadań w 2006 roku pozostało do wykonania:

 1. montaż windy w budynku jedno piętrowym (hotel). Ze względu na różnice poziomów najlepszym rozwiązaniem będzie zakupienie elektrycznego schodołazu, którego koszt wyniesie 19.795 zł (oferta z grudnia 2005 r.)

 2. montaż urządzeń instalacji przeciwpożarowej w obiekcie DPS (budynek hotelu). Według oferty grudniowej 2005 r. na wykonanie zadania należy zabezpieczyć środki w wysokości 21.350 zł

 3. montaż dwóch natrysków w łazienkach na I piętrze w budynku głównym. Koszt przewidywany to 5.000 zł.

Na wykonanie zadań zawartych w programie naprawczym na 2006 rok należy zabezpieczyć ze środków budżetowych kwotę 46.145 zł. Zakończenie wszystkich prac przyjętych w programie naprawczym przewidziane jest na III kwartał 2006 roku, a po ich wykonaniu zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu.

3) Dokonał analizy zobowiązań i rachunku zysków i strat w szpitalach

powiatowych w Barlinku i w Dębnie za miesiąc listopad i grudzień 2005 roku. Zobowiązania ogółem w miesiącu listopadzie 2005 roku wynoszą 19.229.688 zł i zwiększyły się o 137.859 zł w porównaniu z miesiącem październikiem 2005 roku w tym:

 • zobowiązania ogólne w szpitalu w Barlinku wynoszą 7.675.526 zł z zwiększyły się o 194.620 zł w porównaniu z miesiącem październikiem 2005 roku

 • zobowiązania ogólne w szpitalu w Dębnie wynoszą 11.554.162 zł i zmniejszyły się w porównaniu z miesiącem październikiem 2005 r. o 56.761 zł

Zobowiązania wymagalne wynoszą 13.241.766 zł i zmniejszyły się o 211.689 zł w tym:

 • zobowiązania wymagalne w szpitalu w Barlinku wynoszą 4.855.800 zł i zmniejszyły się o 45.305 zł w porównaniu z miesiącem październikiem 2005 r.

 • zobowiązania wymagalne w szpitalu w Dębnie wynoszą 8.385.966 zł i zmniejszyły się o 166.384 zł w porównaniu z miesiącem październikiem 2005 roku

Dokonał analizy przychodów i kosztów na dzień 30 listopada 2005 roku w porównaniu z listopadem 2004 roku. W dalszym ciągu szpitale wykonują usługi ponadlimitowe. Szpital w Barlinku wykazuje je w przychodach, które wpływają na zwiększenie wyniku finansowego.

Szpital Powiatowy w Barlinku wykazuje zysk w wysokości 569.393 zł

Szpital Powiatowy w Dębnie wykazuje stratę w wysokości 713.511 zł

Stąd też sytuacja w szpitalach przedstawia się następująco:

W przypadku szpitala w Barlinku przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynoszą 7.280.644 zł, stąd strata w wysokości 254.776 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2004 roku przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynosiły 7.286.837 zł i zmniejszyły się o 6.193 zł. Koszty na działalności operacyjnej wynoszą 7.358.345 zł, w roku 2004 wynosiły 7.289.833 zł i zwiększyły się o 68.512 zł. Na dzień 30 listopada 2004 roku przychody ogółem bez ponadlimitów wynosiły 7.488.872 zł, a w 2005 roku wynosiły 7.411.191 zł i zmniejszyły się o 77.681 zł. Na dzień 30 listopada 2004 roku koszty ogółem wynosiły 7.850.350 zł, w analogicznym okresie 2005 roku 7.665.967 zł koszty zmniejszyły się o 184.383 zł

W przypadku szpitala w Dębnie przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynoszą 6.491.963 zł, w 2004 roku wynosiły 6.535.884 zł i zmniejszyły się o 43.921 zł. Koszty na działalności operacyjnej wynoszą 7.142.887 zł, w roku 2004 wynosiły 7.502.181 zł i zmniejszyły się o 359.294 zł. Na dzień 30 listopada 2004 roku przychody ogółem bez ponadlimitów wynosiły 6.653.686 zł, w 2005 roku 6.769.654 zł, nastąpił wzrost przychodów o 115.968 zł. Na dzień 30 listopada 2004 roku koszty ogółem wynosiły 8.240.099 zł w analogicznym okresie 2005 roku 7.483.165 zł, nastąpił spadek kosztów o 756.934 zł.

Kolejno dokonał analizy zobowiązań i rachunek zysków i strat w szpitalach powiatowych w Barlinku i w Dębnie za miesiąc grudzień 2005 roku. Na dzień 31 grudnia 2005r. stan zobowiązań ogólnych wynosił 18.346.506 zł i zmniejszyły się o 883.182 zł w porównaniu z miesiącem listopadem 2005r. w tym;

 • zobowiązania ogólne w szpitalu w Barlinku wynoszą 6.812.281 zł i zmniejszyły się o 863.245 zł w porównaniu z miesiącem listopadem 2005r.

 • zobowiązania ogólne w szpitalu w Dębnie wynoszą 11.534.225 zł i zmniejszyły się w porównaniu z miesiącem listopadem 2005r. o 19.937 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 11.656.632 zł i zmniejszyły się o 1.585.134 zł w tym:

 • zobowiązania wymagalne w szpitalu w Barlinku wynoszą 3.574.439 zł i zmniejszyły się o 1.281.361 zł w porównaniu z miesiącem listopadem 2005r.

 • zobowiązania wymagalne w szpitalu w Dębnie wynoszą 8.082.193zł i zmniejszyły się o 303.773 zł w porównaniu z miesiącem listopadem 2005r.

Dokonał analizy przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2005r. w porównaniu z grudniem 2004r. W dalszym ciągu szpitale wykonują usługi ponadlimitowe, szpital w Barlinku wykazuje je w przychodach, które wpływają na zwiększenie wyniku finansowego.

Szpital Powiatowy w Barlinku wykazuje zysk w wysokości 474.577 zł.

Szpital Powiatowy w Dębnie wykazuje stratę w wysokości 750.310 zł.

Stąd też sytuacja w SPZOZ-ach przedstawia się następująco;

W przypadku szpitala w Barlinku przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynoszą 7.928.414 zł, stąd strata w wysokości 288.646 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2004r. przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynosiły 7.849.528 zł i zwiększyły się o 78.886 zł. Koszty na działalności operacyjnej wynoszą 8.033.316 zł, w roku 2004 wynosiły 8.014.144 zł i zwiększyły się o 19.172 zł. Na dzień 31 grudnia 2004r. przychody ogółem bez ponadlimitów wynosiły 8.120.398 zł, a w 2005 wynoszą 8.075.751zł i zmniejszyły się o 44.647 zł. Na dzień 31 grudnia 2004r. koszty ogółem wyniosły 8.655.782 zł, w analogicznym okresie 2005 roku 8.364.397 zł koszty zmniejszyły się o 291.385 zł.

W przypadku szpitala w Dębnie przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynoszą 7.080.491 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2004r. przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynosiły 6.884.817 zł i wzrosły o 195.674 zł. Koszty na działalności operacyjnej wynoszą 7.787.265zł, w roku 2004 wynosiły 8.206.134 zł i zmniejszyły się o 418.869 zł. Na dzień 31 grudnia 2004r. przychody ogółem bez ponadlimitów wynosiły 6.999.292 zł, w 2005 roku 7.592.537 zł, nastąpił wzrost przychodów o 593.245 zł. Na dzień 31 grudnia 2004r. koszty ogółem wyniosły 8.966.304 zł w analogicznym okresie 2005 roku 8.342.847zł, nastąpił spadek kosztów o 623.493 zł.

4) Zapoznał się z informacją o współpracy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” z Międzyszkolnym

Klubem Sportowym „Szkuner” w Myśliborzu oraz realizacji zasad korzystania z majątku MOS „Szkuner” przez MKS „Szkuner” w Myśliborzu za 2005 rok.

Z przedłożonej informacji Międzyszkolny Klub Sportowy „Szkuner” w roku 2005 wykonał następujące zadania:

 1. dokonał remontu kapitalnego dwóch jachtów klasy Kormoran oraz jednego jachtu klasy Carina

 2. dokonał remontu i napraw osprzętu żeglarskiego 9 jachtów klasy Optimist oraz 7 jachtów turystycznych

 3. wykonał nieodpłatnie dokumentację techniczną i kosztorys modernizacji nadbrzeża przystani oraz dokumentację techniczną i kosztorys remontu kapitalnego budynku Ośrodka

 4. dokonał oczyszczenia basenu jachtowego przystani Ośrodka w ramach warsztatów płetwonurków

 5. przekazał należne środki finansowe z tytułu korzystania z samochodu.

5) Zatwierdził zadania rzeczowe dla szkół ponadgimnazjalnych oraz dla szkół dla dorosłych na rok szkolny

2006/2007. Zarząd postanowił, że nabór do Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego prowadzony będzie w ZSP Nr 2 w Myśliborzu, gdzie również funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Od roku szkolnego 2006/2007 nie będzie dokonywany nabór do Liceów Profilowanych zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

6) Rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w sprawie ustalenia kosztów

zakwaterowania dzieci i młodzieży w placówce. Dyrektor DWDz. w Myśliborzu zaproponował stawkę 8,50 zł

dziennie za zakwaterowanie. Jednocześnie wnioskuje o ustalenie niższej stawki za zakwaterowanie dzieci z

Domów Dziecka ze względu, że placówki te nie posiadają takich środków w swoich planach finansowych.

Zarząd postanowił zatwierdzić stawkę zakwaterowania w wysokości 8,50 zł dla dzieci i młodzieży w placówce.

Jednocześnie upoważnił Dyrektora DWDz. w Myśliborzu do możliwości obniżenia w/w stawki do 40% w

szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7) Rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu w sprawie odliczenia od czynszu osobie, który zajmuje

lokal mieszkalny w budynku szkoły kwoty poniesionej za zakup bojlera elektrycznego. Zarząd negatywnie postanowił rozpatrzyć powyższy wniosek. Jednocześnie ustalono, że jedynie remonty wykonywane w zakresie np. wymiany okien, drzwi będą brane pod uwagę przy obniżaniu wysokości opłat czynszu.

8) Pozytywnie rozpatrzył wniosek Atletycznego Klubu Sportowego w Myśliborzu o zwiększenie do kwoty 800 zł

dofinansowania na realizację zadania pod nazwą „Ogólnopolskie Mistrzostwa Zrzeczenia LZS w Podnoszeniu

Ciężarów do lat 18” w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych w 2006 roku. Prezes Klubu

proponuje zwiększenie kwoty o 300 zł poprzez rezygnację z 6 pucharów, które zostały przyznane przez

Zarząd Powiatu na Wojewódzką Olimpiadę Młodzieży oraz Mistrzostwa Makroregionu.

9) Zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy w Myśliborzu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie

pasa drogowego. W związku z podjętymi przez Gminę działaniami mającymi na celu realizację inwestycji celu publicznego tj. budowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Myślibórz Burmistrz zwraca się z prośbą o zmianę uchwały Rady Powiatu z dnia 22.09.2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Postulowana zmiana dotyczy wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za urządzenia umieszczone w pasie drogowym dróg powiatowych. Dlatego też wnioskuje o wprowadzenie minimalnej lub zerowej stawki opłat dla inwestycji celu publicznego dla jednostek samorządu terytorialnego z tereniu Powiatu Myśliborskiego. Zarząd proponuje utrzymać stawkę opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu. W związku z tym, że powyższe pismo jest skierowane do Przewodniczącego Rady, Zarząd postanowił przedłożyć je na posiedzenia Stałych Komisji Rady w celu zapoznania się i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-02-2006 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2006 11:37