herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 28 września do 13 pazdziernika 2005 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

Na posiedzeniu w dniu 28 września 2005 roku Zarząd:

1) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 118/211/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok. Zmian dokonano na podstawie:

 • wniosku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „SZKUNER” w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planie jednostki w kwocie 1.555 zł. z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na zakup usług dostępu do sieci Internet,

 • wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o dokonanie przesunięcia kwoty 100.000 zł. z paragrafu zakup środków żywności na paragrafy wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i na zakup usług dostępu do sieci Internet,

 • wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków finansowych w wysokości 13.973 zł w rozdziale rodziny zastępcze pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego,

 • porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Barlinek, Zarządem Powiatu Myśliborskiego a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Barlinku w sprawie przyznanej dotacji w wysokości 26.680 zł. na remont oddziałów szpitalnych, w tym w szczególności dachów,

 • wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.543 zł. pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych,

 • wniosku Starosty Powiatu Myśliborskiego o dokonanie przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością urealnienia planu wydatków,

 • wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w rozdziałach 80123 oraz 80130 a także na opłacenie zakupu oleju opałowego w związku ze zbliżającym się okresem grzewczym.

 • wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Jeziorna w Barlinku o zwiększenie środków finansowych w planie wydatków o kwotę 1.200 zł. na pokrycie kosztów zorganizowania Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

 • wniosku Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku o dokonanie przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w wysokości 5.550 zł. w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło z odpowiednimi kwalifikacjami (choreografa).

 • wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w wysokości 12.700 zł. z przeznaczeniem na zakup pieca miałowego.

 1. Nr 118/212/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego. Ustalono układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2005 rok wprowadzonych uchwałą Nr XXXIV/250/2005 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 28 września 2005 roku.

 2. Nr 118/213/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu żeglarskiego. Mając na uwadze rozwój żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w powiecie myśliborskim postanowiono przekazać 11 jachtów klasy Optimist wraz z kompletnym osprzętem żeglarskim dla Klubu Żeglarskiego TKKF Sztorm w Barlinku. Powyższy sprzęt żeglarski przeznaczony może być wyłącznie do szkolenia żeglarskiego dzieci.

 3. Nr 118/214/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2005 roku.

2) Pozytywnie rozpatrzył wnioski:

 1. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o przyznanie godzin i środków finansowych na nauczanie indywidualne uczennicy klasy II a Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2005/2006. Zarząd postanowił przydzielić 14 godzin tygodniowo na nauczanie indywidualne dla w/w uczennicy oraz przyznać kwotę 3.548,16 zł na okres od 01.10.2005 r. do 31.12.2005 r.

 2. Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu w sprawie przedłużenia umowy na wynajem garażu dla pracownika Starostwa. Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie garażu na okres 3 lat.

3) Rozpatrzył wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa w sprawie

podjęcia działań w usprawnieniu wydawania pozwoleń budowlanych realizowanych przez Wydział

Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa. Komisja wnioskuje o usprawnienie działań pracy

wydziału nad wydawaniem i wstępną weryfikacją składanych dokumentów przez zainteresowanych. W celu

usprawnienia pracy w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa została zatrudniona

dodatkowa osoba na przygotowanie zawodowe, która ukończyła Politechnikę Szczecińską - Wydział

Budownictwa i Architektury.

Na posiedzeniu w dniu 4 października 2005 roku Zarząd:

1) Przyjął informację o wynikach kontroli kompleksowej w Domu Dziecka w Dębnie. W dniach od 2 do 24 sierpnia 2005 roku Wydział Kontroli przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Dziecka w Dębnie. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki w okresie 01.07.2003-30.06.2005 r.

Kontrolowana jednostka:

 1. posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,

 2. prowadzi gospodarkę drukami ścisłego zarachowania, zgodnie z opracowaną instrukcją druków ścisłego zarachowania,

 3. przeprowadza inwentaryzację w terminach ustalonych w przepisach ustawy rachunkowości,

 4. prowadzi wszystkie księgi rachunkowe wymagane w art. 13 ustawy o rachunkowości,

 5. przekazuje środki na rachunek funduszu socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stwierdzono nieprawidłowości:

 1. udzielanie częstych zaliczek gotówkowych na zakup towarów, artykułów żywnościowych i odzieży w dużej wysokości. W miesiącu grudniu 2004 roku udzielono większą liczbę zaliczek celem dokonania znacznych zakupów różnych materiałów i towarów służących działalności jednostki. W wyniku zwiększonych zakupów nastąpił znaczny wzrost zapasów artykułów żywnościowych,

 2. w kartach drogowych: nie wypełniano wszystkich pozycji (nazwisko kierującego pojazdem, ilość przejechanych kilometrów na wszystkich odcinkach trasy, podpis osoby wystawiającej kartę, podpis kierowcy, podpis osoby obliczającej wyniki oraz osoby sprawdzającej), nie podawano uzasadnienia (celowości) wyjazdu,

 3. nie dokonywano okresowych kontroli faktycznego stanu licznika i stanu paliwa przez porównanie z kartą drogową

 4. w miesiącu grudniu 2004 roku przyznano premie dla pracowników obsługi i administracji w wysokości niezgodnej z zapisami w regulaminie premiowania. Regulamin przewiduje przyznanie premii do wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, natomiast wypłacono premie w wysokości od 30 do 40% wynagrodzenia,

 5. przy dokonywaniu wydatków na zakupy i dostawy, których wartość według grup określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, przekraczała 6.000 EURO nie przestrzegano ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2) Dokonał analizy zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ Szpitale Powiatowe w Barlinku i w Dębnie na dzień 31 sierpnia 2005 roku. Stan zobowiązań ogólnych wynoszą 17.761.667 zł i zmniejszyły się o 90.684 zł w porównaniu z miesiącem lipcem 2005r w tym:

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Barlinka wynoszą 7.456.868 zł i zmniejszyły się w porównaniu z miesiącem lipcem 2005 r. o 67.895 zł,

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Dębna wynoszą 10.304.799 zł i zmniejszyły się w porównaniu z miesiącem lipcem 2005 r. o 22.789 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 13.309.742 zł i zwiększyły się o 234.606 zł, w tym:

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Barlinka wynoszą 4.841.101 zł i zwiększyły się o 53.965 zł w porównaniu z miesiącem lipcem 2005r.

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Dębna wynoszą 8.452.641 zł i zwiększyły się o 175.641 zł w porównaniu z miesiącem lipcem 2005 r.

W zobowiązaniach na dzień 31 sierpnia 2005 r. nie wykazuje się rezerw finansowych, które wykazano przez SPZOZ-y w bilansach na dzień 31.12.2004r.

Dokonał analizy przychodów i kosztów na dzień 31 sierpnia 2005r. w porównaniu sierpniem 2004r. W dalszym ciągu szpitale wykonują usługi ponadlimitowe wykazując je w przychodach, które wpływają na zwiększenie wyniku finansowego:

SPZOZ Barlinek wykazuje zysk w wysokości 395.145 zł.

SPZOZ Dębno wykazuje stratę w wysokości 56.369 zł.

Stąd też sytuacja w SPZOZ-ach przedstawia się następująco;

W przypadku SPZOZ Barlinek przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynoszą 5.236.796 zł stąd strata w wysokości 310.750 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2004 r. przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynosiły 5.501.155 zł i zmniejszyły się o 264.359 zł. Koszty na działalności operacyjnej wynoszą 5.392.542 zł, w roku 2004 wynosiły 5.211.283 zł i zwiększyły się o 181.259 zł. Na dzień 31 sierpnia 2004 r. przychody ogółem bez ponadlimitów wynosiły 5.649.984 zł, a w 2005 wynoszą 5.338.004 zł i zmniejszyły się o 311.980 zł. Na dzień 31 sierpnia 2004 r. koszty ogółem wyniosły 5.563.329 zł, w analogicznym okresie 2005 roku 5.648.754 zł , koszty zwiększyły się o 85.425 zł.

W przypadku SPZOZ Dębno przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynoszą 4.696.019 zł stąd strata w wysokości 664.109 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2004 r. przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynosiły 4.957.372 zł i zmniejszyły się o 261.353 zł. Koszty na działalności operacyjnej wynoszą 5.220.686 zł, w roku 2004 wynosiły 5.490.313 zł i zmniejszyły się o 269.627 zł. Na dzień 31 sierpnia 2004 r. przychody ogółem bez ponadlimitów wyniosły 5.018.495 zł, w 2005 roku 4.778.112 zł, nastąpił spadek przychodów o 240.383 zł. Na dzień 31 sierpnia 2004 r. koszty ogółem wyniosły 5.878.607 zł, w analogicznym okresie 2005 roku 5.442.221 zł , nastąpił spadek kosztów o 436.386 zł.

3) Przyjął wyjaśnienia wynikłej straty w miesiącu lipcu 2005 roku przez dyrektorów szpitali.

Szpital Powiatowy w Barlinku

Wynik finansowy (bez nadlimitów) za 8 miesięcy 2005 roku był stratą w kwocie 311.800 zł. Sytuacja ta jest przede wszystkim rezultatem obniżki kontraktów roku 2005 w stosunku do kontraktów za 8 miesięcy roku 2004 o 368.000 zł. Na wykazany wynik wypływ ma również brak możliwości wykorzystywania zapisanych w kontrakcie na rok 2005 środków na położnictwo i noworodki. Liczba urodzeń, chociaż znacznie wyższa niż w roku ubiegłym, nie pozwala na wykorzystanie puli środków z kontraktu. Zmniejsza to przychody i wpływy na wynik kwotą 26.000 zł. Do sierpnia ubiegłego roku nie realizowano drugiego etapu ustawy „203”. W roku bieżącym, przez całe osiem miesięcy występują wypłaty z tego tytułu. Są to dodatkowe koszty w kwocie 168.000 zł. Niestety wzrost bezpośrednich kosztów leczenia (leki, krew, tlen, materiały sanitarne, badania specjalistyczne) spowodowany wzrostem cen wpłynął na wynik finansowy kwotą 30.000 zł. W trakcie bieżącego roku doszedł też nowy czynnik wpływający ujemnie na wynik. Jest to gwałtowany wzrost cen oleju opałowego używanego do podgrzewania wody na cele socjalne. Skutki tego procesu wynoszą za osiem miesięcy br. 24.000 zł. Obecnie prowadzone są rozmowy z PEC w Barlinku zmierzające do zmiany technologii podgrzewania wody, tak by odstąpić od zużywania oleju jako paliwa.

Szpital Powiatowy w Dębnie

Wzrost zobowiązań za okres I-VII 2005 roku nastąpił tylko w pozycji publiczno - prawnych z uwagi na zawieszenie egzekucji przez Urząd Skarbowy i ZUS. W pozostałych pozycjach tj. zakupów leków i materiałów medycznych, zużycia gazu i energii, usług obcych i zobowiązań wobec pracowników wzrosły nieznacznie lub w ogóle się zmniejszyły. Wzrost wymagalnych zobowiązań również nastąpił w pozycji publiczno - prawnych. Różnica ta w ramach procesu restrukturyzacyjnego zostanie szpitalowi w dużej mierze umorzona. W miesiącu lipcu nadal zaznaczone były tendencje spadkowe dotyczące tzw. ponadlimitów. Zmniejszenie wielkości przychodów spowodowane jest znaną obniżką kontraktów na rok 2005 w porównaniu z rokiem poprzednim. Sytuacja taka występować będzie do ostatniego kwartału br. Pozytywnym zjawiskiem jest spadek wielkości kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i to zarówno operacyjnych o 238.000 zł jak i tych ogólnych o 369.000 zł. Nadal jednak z uwagi na zmniejszenie limitów kontraktowych i koszty finansowe obsługi zadłużenia wynik finansowy jest ujemny. Jednak wielkości miesięczne mają stałą tendencję spadkową.

4) Rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o dofinansowanie imprezy pt.: III Międzynarodowy Pokaz „Stół Bożonarodzeniowy” oraz I Międzynarodowy Pokaz „Szopek Bożonarodzeniowych”. Pokaz jest przygotowany przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz z Niemiec. Planowania liczba uczestników wyniesie łącznie około 150 osób, w tym gości zaproszonych około 50 osób (z Niemiec 20 osób). Szacowany całkowity koszt wyniesie 9.100 zł.Zarząd postanowił dokonać zwrotu kosztów noclegu dla uczestników powyższej imprezy. Jednocześnie podkreślając, że nocleg ten może być zorganizowany tylko w podległych jednostkach Starostwa.

5) Negatywnie rozpatrzył wnioski ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu:

 1. w sprawie wsparcia finansowego wyposażenia sali odwiedzin dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej Garnizonu Choszczno, która jest nowo wyremontowanym obiektem na terenie jednostki wojskowej. W zamierzeniu swoim chcą w tej sali umieścić zdjęcia i informacje ukazujące i propagujące Choszczno, ziemię Choszczeńską i jej okolice. Gośćmi na terenie tej jednostki są rodziny, znajomi i odwiedzający żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową z różnych regionów Polski.

 2. w sprawie wsparcia finansowego Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Myśliborzu. ZNP w 2005 roku obchodzi Jubileusz 100 - lecia i 60-lecie Oświaty na Ziemi Myśliborskiej. Dla upamiętnienia 60-rocznicy otwarcia pierwszej polskiej szkoły planują odsłonięcie tablicy pamiątkowej na kamienicy przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nr 10. Pod koniec roku w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zostanie zorganizowana wystawa dokumentów związanych z oświatą i działalnością ZNP.

Na posiedzeniu w dniu 6 października 2005 roku Zarząd:

1) Przyjął program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie opracowany przez Centrum Edukacji Menedżerskiej PROMOTOR z Poznania.

2) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 120/215/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. Odwołano z dniem 6 października 2005 roku ze stanowiska Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pana Andrzeja Waszkiewicza co jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy. Rada Społeczna SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Powiatu o odwołanie ze stanowiska Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pana Andrzeja Waszkiewicza.

 2. Nr 120/216/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie nawiązania stosunku pracy w formie umowy o pracę z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. Nawiązano stosunek pracy z dniem 7 października 2005 roku w formie umowy o pracę na czas nieokreślony, której przedmiotem jest zarządzanie SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie z Panią Marię Żukrowską - Mróz powierzając jej stanowisko Dyrektora.

 3. Nr 120/217/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w związku z realizacją inwestycji drogowej. Uchwała jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2121Z Zarzecze - Kol. Myśliborzyce” przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu, dofinansowanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie zamawiającym jest Powiat Myśliborski.

Na posiedzeniu w dniu 13 października 2005 roku Zarząd:

1) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 121/218/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej. Powołano w skład komisji inwentaryzacyjnej w sprawie przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatu (drogi powiatowe) dwóch pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa.

 2. Nr 121/219/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok. Zmian dokonano na podstawie:

  • zawiadomienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przyznaniu i wysokości nagród pieniężnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo- wychowawczych

  • wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planie pomiędzy paragrafami wydatków płacowych.

2) Przyjął materiały na obrady sesji Rady Powiatu:

 1. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

 2. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku.

 3. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

 4. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu myśliborskiego

 5. projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

 6. informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie.

 7. informacja o stanie dróg w powiecie oraz przygotowanie do akcji zima.

3) Pozytywnie rozpatrzył wnioski:

 1. Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu o wyrażenie zgody na wymianę drzwi wejściowych do mieszkania przez lokatorkę Panią Bronisławę Ś. na własny koszt, w zamian za odliczenie poniesionych wydatków z czynszu. Oględzin stanu technicznego drzwi dokonał uprawniony inspektor nadzoru budowlanego i zakwalifikował je do wymiany.

 2. Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu o przyznanie środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z rozbudową i remontem obiektów Ośrodka. W pierwszym etapie Dyrektor Ośrodka zamierza dobudować jeden segment do istniejących hangarów. W segmencie tym powstaną szatnie wraz z natryskami dla wychowanków Ośrodka oraz pomieszczenia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli i instruktorów. Na poddaszu tego segmentu planuje wykonać 4 pokoje noclegowe dla 16 osób. W drugim etapie zamierza dobudowanie do istniejącego budynku głównego segmentu, w którym znajdzie się wielofunkcyjna sala dydaktyczno-wychowawcza, pomieszczenia gospodarcze, dwa pokoje biurowe oraz 6 pokoi dla 12 osób. Kosztem zmniejszenia miejsc noclegowych w istniejącym budynku planuje wykonać pokoje z węzłami sanitarnymi. Przedmiotem prac będzie również wykonanie remontu kotłowni ze zmianą systemu grzewczego. Środki finansowe na powyższe zadanie chce pozyskać z funduszy unijnych. Zarząd postanowił zebrać oferty na wykonanie niezbędnej dokumentacji.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-10-2005 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2005 14:12