herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 27 kwietnia 2005 do 11 maja 2005 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 roku Zarząd:

 1. Pozytywnie ocenił pracę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu w roku szkolnym 2003/2004 i za pierwsze półrocze roku szkolnego 2004/2005. Zapoznał się z protokołem z przeprowadzonej kontroli doraźnej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Przedmiot kontroli obejmował: organizacje pracy poradni, prowadzenie akt osobowych pracowników, gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, ewidencję składników majątkowych. Kontrolą objęto okres roku 2004 i 2005. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły prowadzenia akt osobowych pracowników, zmiany wymiaru czasu pracy, nie właściwe planowanie w wydatkowaniu środków w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz nieprawidłowości w zapisach i treści regulaminu ZFŚS.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości wydano zalecenia pokontrolne dyrektorowi jednostki.

 1. Przyjął informację o realizacji Programu Naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

 1. Przyjął informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu. Kontrolą objęto lata budżetowe 2002 - 2004. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

  1. w instrukcji wewnętrznej w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych nie ujęto obowiązku sporządzania sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i zabezpieczenia składników majątkowych przez komisję inwentaryzacyjną.

  2. nie opracowano dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera.

  3. nie sporządzono sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji.

  4. nie dokonano prawidłowego rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji w 2003r., tj. nie powiązano jej wyników z zapisami w ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej. Powyższą nieprawidłowość skorygowano w trakcie przeprowadzania kontroli.

  5. do roku 2004 nie prowadzona była na bieżąco ewidencja analityczna i syntetyczna składników majątkowych.

  6. nie przestrzegano obowiązku przekazywania środków na rachunek Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych.

  7. w sposób nieprawidłowy przeprowadzana była procedura postępowania w trybie zapytania o cenę przy zakupie opału oraz zakupie i wymianie okien w budynku szkoły. (zapytania o cenę kierowano do niewystarczającej liczby dostawców lub wykonawców, brak zamieszczania daty i godziny wpłynięcia oferty do jednostki.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości wydano zalecenia pokontrolne dyrektorowi jednostki.

 1. Przyjął informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Barlinku. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki w okresie 01.01.2003 - 31.12.2004r. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

  1. brak aktualizacji zakładowego planu kont.

  2. nie wprowadzono do użytkowania zarządzeniem dyrektora programów komputerowych używanych w jednostce.

  3. nie nadano wszystkim posiadanym składnikom majątku numery inwentarzowe.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości wydano zalecenia pokontrolne dyrektorowi jednostki.

 1. Pozytywnie ustosunkował się do wniosku MOS „Szkuner” w Myśliborzu o przyznanie środków finansowych na remont samochodu BUS VW. Zarząd postanowił, że jeżeli będą wypracowane jakiekolwiek dochody przez jednostkę przekaże na ten cel środki w wysokości 1.300 zł.

 2. Negatywnie ustosunkował się do wniosków:

  1. MOS „Szkuner” w Myśliborzu o przyznanie środków finansowych na zakup nowego komputera w celu wprowadzenia programu Systemu Informacji Oświatowej ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu.

  2. Zespołu Szkół w Smolnicy o dofinansowanie budżetu jednostki na realizację zadań i wypłatę wynagrodzeń oraz ich pochodnych. Budżet ZS w Smolnicy na rok 2005 został zwiększony o kwotę 145.547 w stosunku do należnej subwencji. Równocześnie gmina Dębno zabezpieczyła kwotę 999.751 zł na funkcjonowanie Gimnazjum, które wchodzi w skład zespołu. W związku z powyższym nie jest celowe aktualnie zwiększenie budżetu tej szkoły. Łącznie budżet ZS wynosi 1.842.713 zł dla 453 uczniów.

  3. ZSP Nr 1 w Dębnie w sprawie zwolnienia z obowiązku odprowadzania środków finansowych do budżetu powiatu w celu zmniejszenia poniesionych kosztów za energię cieplną.

  4. Wójta Gminy Nowogródek Pom. o włączenie w sieć dróg powiatowych drogi gminnej w miejscowości Giżyn łączącej wieś z jej kolonią. Przedmiotowa droga nie stanowi przedłużenia żadnej z istniejących dróg powiatowych. Jej przejęcie pociągałoby za sobą konieczność utrzymania nowej drogi powiatowej, co dla tak krótkiego odcinka drogi nie miałoby uzasadniania. Ponadto, zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Przedmiotowa droga z uwagi na swój przebieg nie spełnia przesłanek, aby stała się drogą powiatową.

 1. Pozytywnie ustosunkował się do wniosków:

  1. Zespołu Szkół w Smolnicy o dofinansowanie udziału w I Ogólnopolskim Przeglądzie Sztuk Teatralnych Porozmawiajmy o AIDS”. Grupa teatralna „Lepsza” ZS w Smolnicy zajęła I miejsce w eliminacjach wojewódzkich. Koszt przejazdu na Ogólnopolski Przegląd wynosi 1.203 zł.

  2. SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o dofinansowanie modernizacji pracowni RTG. Modernizacja jest niezbędna do zamontowania nowego aparatu RTG zakupionego ze środków miasta i gminy Dębno. Gmina Dębno na ten cel przeznaczyła 750.000 zł. Z przeprowadzonego przetargu jest to kwota w granicach 722.000 zł. Gmina Dębno przekazuje RTG w użyczenie. Z uzyskanych informacji wynika, że obecnie obowiązujące przepisy zmuszają inwestora pod rygorem braku dopuszczenia do używania pracowni przez Sanepid i Inspekcję Pracy do zamontowania pełnej instalacji wentylacyjnej. Wymóg posiadania takiej wentylacji postawił też producent aparatu RTG. Spowodowało to zwiększenie kosztu modernizacji o ok. 42.000 zł. Zarząd postanowił do końca czerwca br. zaplanować w budżecie powiatu środki finansowe na ten cel.

  3. PCPR w Myśliborzu o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie dwóch maszyn do pisania firmy OPTIMA i OPTIMUS Powiatowej Komendzie Policji w Myśliborzu.

  4. Domu Dziecka w Dębnie o przyznanie środków na pokrycie kosztów związanych z pobytem i pracą wolontariuszy. Grupa 15 wolontariuszy - studenci uczelni szczecińskich, będą wykonywać świadczenia na rzecz dzieci Domu Dziecka w Dębnie oraz Szpitala Powiatowego w Dębnie. Łączny koszt pokrycia kosztów wyżywienia i zakwaterowania oraz ubezpieczenia wynosi 4.835 zł.

 1. Rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku o wyrażenie zgody na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń PPP w Barlinku. Zarząd postanowił wyrazić zgodę na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń poradni w Barlinku. Negatywnie ustosunkował się do zwolnienia z opłat za media, postanawiając, aby Stowarzyszenie dokonywało tej opłaty w wysokości 50%.

 1. Dokonał analizy zobowiązań i wyniku finansowego szpital powiatowych w Barlinku i w Dębnie za miesiąc marzec 2005 roku. Stan zobowiązań ogólnych wynosi 17.274.241 zł i zmniejszyły się o 187.716 zł w porównaniu z miesiącem lutym 2005r. w tym ;

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Barlinka wynoszą 7.459.373 zł i zmniejszyły się w porównaniu z miesiącem styczniem 2005 r. o 396.751 zł,

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Dębna wynoszą 9.814.868 zł i zwiększyły się w porównaniu z miesiącem lutym 2005 r. o 209.035 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 11.940.789 zł i zmniejszyły się o

68.265 zł w tym;

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Barlinka wynoszą 4.489.344 zł i zmniejszyły się o 233.735 zł w porównaniu z miesiącem lutym 2005r.

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Dębna wynoszą 7.451.445 zł i zwiększyły się o 302.000 zł w porównaniu z miesiącem lutym 2005 r.

Dokonano analizy przychodów i kosztów na dzień 31 marca 2005r. w porównaniu marcem 2004r. W dalszym ciągu szpitale wykonują usługi ponadlimitowe wykazując je w przychodach, które wpływają na zwiększenie wyniku finansowego;

 • SPZOZ Barlinek wykazuje zysk w wysokości 240.605zł.

 • SPZOZ Dębno wykazuje stratę w wysokości 32.170 zł.

Stąd też sytuacja w SPZOZ-ach przedstawia się następująco:

 • W przypadku SPZOZ Barlinek przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynoszą 1.977.882 zł stąd strata w wysokości 97.343 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2004 r. przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynosiły 2.075.138 zł i zmniejszyły się o 97.256 zł. Koszty na działalności operacyjnej wynoszą 2.033.168 zł, w roku 2004 wynosiły 1.973.506 zł i zwiększyły się o 59.662 zł. Na dzień 31 marca 2004 r. przychody ogółem bez ponadlimitów wyniosły 2.103.265 zł, w 2005 roku - 2.025.837 zł nastąpił spadek przychodów o 77.428 zł. Na dzień 31 marcu 2004 r. koszty ogółem wyniosły 2.096.287 zł, w analogicznym okresie 2005 roku 2.123.180 zł , koszty zwiększyły się o 32.398 zł.

 • W przypadku SPZOZ Dębno przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynoszą 1.747.826 zł stąd strata w wysokości 355.980 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2004 r. przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynosiły 1.899.996 zł i zmniejszyły się o 152.170 zł. Koszty na działalności operacyjnej wynoszą 2.053.776 zł, w roku 2004 wynosiły 2.120.238 zł i zmniejszyły się o 66.462 zł. Na dzień 31 marca 2004 r. przychody ogółem bez ponadlimitów wyniosły 1.920.771 zł, w 2005 roku 1.768.463 zł, nastąpił spadek przychodów o 152.308 zł. Na dzień 31 marca 2004 r. koszty ogółem wyniosły 2.182.426 zł , w analogicznym okresie 2005 roku 2.124.443 zł , nastąpił spadek kosztów o 57.754 zł.

 1. Zapoznał się z planami finansowymi SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie na 2005 rok.

 2. Przyjął informację z realizacji odpłatności za placówki opiekuńczo - wychowawcze. Na dzień dzisiejszy nie występują utrudnienia w przekazywaniu środków finansowych przez powiat myśliborski, także powiaty z którymi zostały zawarte porozumienia na bieżąco realizują płatności.

 3. Zapoznał się z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie o zajęcie stanowiska w sprawie likwidacji linii kolejowych. Likwidowane linie kolejowe nie były eksploatowane od wielu lat. Taki stan rzeczy doprowadził do degradacji i kompletnego zniszczenia istniejącej infrastruktury kolejowej. Przejęcie linii przez samorząd i ponowne uruchomienie połączeń pociągałoby za sobą konieczność wybudowania infrastruktury kolejowej niemalże od podstaw. W miejsce zlikwidowanych połączeń kolejowych skutecznie weszli przewoźnicy drogowi, co w połączeniu z bardzo gęstą siecią dróg w powiecie, obniża konkurencyjność pociągu wobec autobusów drogowych. Brak dużych zakładów przemysłowych powoduje, że linie nie będą wykorzystywane dla przewozów towarowych. Ponadto na obecnych ciągach linii kolejowych zaplanowano budowę obwodnic Barlinka i Myśliborza. Zarząd postanowił nie wyrażać sprzeciwu dla likwidacji linii kolejowych.

 1. Podjął następujące uchwały:

a) Nr 103/183/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie

zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Zgodnie z upoważnieniem

Rady Powiatu Myśliborskiego Zarząd Powiatu może przystąpić do

podjęcia działań w celu uruchomienia długoterminowego kredytu na

pokrycie deficytu budżetu 2005 roku.

 1. Nr 103/184/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok. Zmian dokonano na podstawie:

1. Wniosków Dyrektorów jednostek:

 • Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z tytułu sprzedaży usług rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych w wysokości 110.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, podatku od towarów i usług oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 • Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w jednostce w wysokości 103.680 zł. z przeznaczeniem na zakup żywności, zakup środków czystości oraz zakup nagród dla dzieci, biletów do muzeum itp.,

 • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z działalności stołówki w wysokości 15.510 zł. z przeznaczeniem na zakup żywności, wydatki kulturalno-oświatowe,

 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z działalności stołówki w wysokości 36.000 zł. z przeznaczeniem na zakup żywności, zakup energii i usług pozostałych oraz na częściowe pokrycie wynagrodzenia,

 • Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w planie w wysokości 14.640 zł. na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie.

 • Zespołu Szkół w Smolnicy o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z działalności stołówki w wysokości 117.000 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup energii i usług pozostałych itp.

 • Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w planie w wysokości 5.809 zł. na opłatę notarialną w zawiązku z nieodpłatnym oddaniem w użytkowanie wieczyste przez gminę Barlinek na rzecz Powiatu Myśliborskiego nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku
  przy ul. Szosowej.

 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o zmniejszenie środków uzyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnej na stypendia dla uczniów w kwocie 832 zł. w związku z przejściem ucznia do innej szkoły.

 • Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów o środki uzyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży drewna opałowego, odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego itp. o kwotę 6.284 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu.

 1. Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4-4820/1/2005 o ostatecznej kwocie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 2. Decyzji Zarządu Powiatu o przyznaniu kwoty 30.000 zł. dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu.

 3. Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wysokości 10.400 zł. dla:

 • ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu na przedsięwzięcie: pielęgnacja drzewostanu - 1.500 zł.

 • MOS SZKUNER w Myśliborzu na przedsięwzięcie: Pielęgnacyjne cięcia drzew - 1.800 zł.

 • Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu na zakup młynka do odpadów konsumpcyjnych - 3.000 zł.

 • Dom Dziecka w Barlinku na przedsięwzięcie Edukacja ekologiczna - 1.500 zł.

 • MOW Renice na przedsięwzięcie wycieczka ekologiczna - 600 zł.

 • Zespół Szkół w Smolnicy na przedsięwzięcie: edukacja ekologiczna - 800 zł., na przedsięwzięcie: dalsza renowacja parku na arboretum - 1.200 zł.

 1. Nr 103/185/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok Zmian dokonano na podstawie:

   1. Porozumienia z dnia 5 kwietnia 2005 roku pomiędzy: Burmistrzem Miasta i Gminy Barlinek a Zarządem Powiatu Myśliborskiego oraz Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Barlinku w sprawie przekazania przez Gminę Barlinek dotacji na dofinansowanie zakupu ultrasonografu w kwocie 20.000 zł.

   2. Wniosku Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatkowymi tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej w celu urealnienia planu wydatków w kwocie 997 zł,

   3. wniosku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi

   4. wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej w celu urealnienia planu wydatków jednostki w kwocie 4.930 zł.

   5. wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

   6. wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł na naprawę drzwi w samochodzie Mercedes,

   7. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1ul. Szosowa w Barlinku dokonanie zmian w planie finansowym tzn. przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi jednostki o kwotę 3.645 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia,

   8. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tzn. przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na olej opałowy w kwocie 27.805 zł.

 2. Nr 103/186/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Wiedza i kompetencje szansą rozwoju aktywności zawodowej dla lokalnej społeczności”. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, prowadzi gospodarstwo pomocnicze w postaci warsztatów szkolnych ukierunkowanych na kształcenie w zawodach związanych z pojazdami samochodowymi. Warsztaty szkolne wymagają doposażenia w nowoczesny sprzęt do diagnostyki samochodowej. Udział w konkursie na dotację dla szkół zawodowych finansowanym z funduszy PHARE 2002 daje szansę na uzyskanie dotacji i unowocześnienie warsztatów. Pozwoli to na utrzymanie się na rynku pracy i dalszy rozwój szkoły.

Na posiedzeniu w dniu 11 maja 2005 roku Zarząd:

1) Przyjął informację o wynikach kontroli kompleksowej przeprowadzonej w

MOS „Szkuner” w Myśliborzu przez Wydział Kontroli Starostwa. Kontrolą objęto okres 01.07.2002 - 31.12.2004r. Stwierdzone nieprawidłowości:

 • nie opracowanie instrukcji o ochronie danych w systemach informatycznych,

 • nie oznakowanie wszystkich składników majątkowych numerami inwentarzowymi oraz nie wpisanie w ewidencji analitycznej numerów inwentarza składników, które już te numery posiadają,

 • nie sporządzenie protokołu przekazania przy zmianie kierowcy,

 • nie rozliczanie kierowcy z paliwa (zawyżono zużycie paliwa o 32,6 litrów),

 • poprawianie błędnych zapisów (używanie korektora),

 • niezgodność ewidencji w książce meldunkowej z wpłatami na kwitariusz,

 • wypłacanie wynagrodzenia w czasie urlopu wypoczynkowego bez uwzględnienia przeciętnej za przepracowane godziny ponadwymiarowe,

 • nie wypłacanie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe w okresie w którym były wykonywane (wypłaty przeważnie dokonywane były w okresach kwartalnych.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości wydano zalecenia pokontrolne dyrektorowi jednostki.

2) Podjął uchwałę Nr 104/187/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu oraz zmiany w

układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Zmian dokonano na podstawie:

  1. Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dębno a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie w wysokości 9.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie 0,5 etatu psychologa.

  2. Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dębno a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania Szpitala w Dębnie - modernizacja pracowni RTG w wysokości 52.000 zł.,

  3. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planie pomiędzy paragrafami,

  4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planie pomiędzy paragrafami.

3) Przyjął materiały na majowe obrady sesji Rady Powiatu:

a) informację na temat bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2004 rok i I kwartał 2005 roku,

b) informację z realizacji programu racjonalizacji sieci szkół na terenie powiatu myśliborskiego,

c) projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 roku.

d) projekt uchwały w sprawie utworzenia Czteroletniego Technikum Nr 2, Dwuletniego Uzupełniającego

Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 i Szkoły Policealnej w Myśliborzu,

e) projekt uchwały w sprawie utworzenia Technikum Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Budowlanego i

Technikum Gastronomicznego w Myśliborzu,

f) projekt uchwały w sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr

1, Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum

Mechanicznego w Barlinku,

g) projekt uchwały w sprawie utworzenia Czteroletniego Technikum Nr 2, Szkoły Policealnej Nr 2 oraz

zmiany nazwy Technikum Hotelarskiego w Barlinku,

h) projekt uchwały w sprawie utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1,

Szkoły Policealnej Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Gastronomicznego w Dębnie,

 1. projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz zmiany nazwy Technikum Agrobiznesu i Technikum Hotelarskiego w Smolnicy,

 2. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na

2005 rok,

 1. projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku,

 2. projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń budynku pralni na terenie SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku,

 3. projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach.

 4. projekt uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji

 5. projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji.

4 ) Pozytywnie rozpatrzył wnioski:

 1. ZSP Nr 2 w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków finansowych w celu uaktualnienia napisu na sztandarze szkolnym. Zarząd postanowił przeznaczyć na powyższy cel 1.500 zł.

 1. ZSP Nr 2 w Myśliborzu w sprawie wymiany przez lokatora drzwi wejściowych do mieszkania. Zły stan techniczny drzwi kwalifikuje je do wymiany. Wymiana zostanie wykonana na koszt lokatora.

 1. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu o dofinansowanie zakupu pucharów dla laureatów Powiatowego Konkursu „Woda - Przyjaciel czy Wróg”. Zarząd postanowił przekazać na ten cel 3 puchary.

 2. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu o wydanie zgody na kasację samochodu marki Nysa. Wartość księgowa zakupu 10.815,10 zł. Na dzień dzisiejszy, po odliczeniu amortyzacji wartość księgowa wynosi 0 zł. Powyższy samochód nie jest używany blokuje miejsce w garażu.

 3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu o przyznanie środków finansowych na opracowanie dokumentacji i kosztorysu prac rozbudowy i modernizacji bazy Ośrodka. Zamiarem dyrektora jest dobudowanie do istniejących hangarów obiekt z poddaszem użytkowym. Efektem tych prac byłoby powstanie zaplecza sanitarnego dla uczestników Ośrodka. Środki na powyższe zadanie pozyskać chce z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zarząd postanowił, że zadanie (koszt dokumentacji) powinno być wykonane tylko z ponadplanowych dochodów Ośrodka.

 4. Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku w sprawie dofinansowania przejazdu uczniów krwiodawców do Warszawy po odbiór nagrody za III miejsce w ogólnopolskim turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. Burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że w budżecie gminy nie przewiduje się dofinansowania takiego przejazdu. Ponieważ ZSP Nr 1 w Barlinku podlega Starostwu Powiatowemu powyższe pismo Burmistrz Miasta i Gminy przesłał do Starostwa celem rozpatrzenia. Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe na powyższy cel w wysokości 300 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-05-2005 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2005 11:42