herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 8 marca 2005 do 6 kwietnia 2005 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

Na posiedzeniu w dniu 8 marca 2005 roku Zarząd:

1) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 99/175/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok. Zmian zapisanych w treści uchwały dokonano na podstawie:

  • wniosków Dyrektorów o odwrotne przekazanie środków dotyczących stypendium ANR w Szczecinie:

   • ZSP Nr 1 w Barlinku w kwocie 28.288 zł,

   • ZS w Smolnicy w kwocie 5.824 zł,

   • ZSP Nr 2 w Barlinku w kwocie 20.176 zł,

   • ZSP Nr 3 w Myśliborzu w kwocie 93.600 zł,

   • ZSP Nr 1 w Dębnie w kwocie 10.400 zł.

 • wniosku Dyrektora DPS w Myśliborzu o odwrotne przekazanie dochodów własnych (środki przekazane z ZUS za pensjonariuszy) przekazanych w 2004 roku na konto starostwa w kwocie 18.054 zł,

 • wniosku Dyrektora PZD w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki w związku z otrzymaną refundacją kosztów poniesionych na organizację robót publicznych w 2005 roku z Powiatowego Funduszu Pracy w kwocie 35.830 zł.

 • wniosku Dyrektora PUP w Myśliborzu o urealnienie planu dochodów i wydatków jednostki tj. zwiększenia o kwotę 90.000 zł w związku z koniecznością dodatkowego zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

 • wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu o dokonanie korekty planu dochodów i wydatków jednostki w związku z otrzymaną decyzją ARiMR dotyczącą zmniejszenia stypendiów dla uczniów, tj. zwiększenie o kwotę 843 zł i zmniejszenie o kwotę 41.403 zł

 • wniosku Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa o zabezpieczenie środków w budżecie w wysokości 300 zł na realizację zadań związanych z przewozem zwłok z miejsc publicznych.

 • zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 roku o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatu - zmniejszenie dochodów o kwotę 127.463 zł.

 • wniosku Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów i wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 1.248 zł w związku z rezygnacją ze szkoły jednej ze stypendystek.

 • wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Agencji Nieruchomości Rolnej na stypendia dla uczniów w kwocie 141.440 zł.

 1. Nr 99/176/2005 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok. Zmian zapisanych w treści uchwały dokonano w związku z podjętą uchwałą Nr 97/168/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2005 oraz na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa w sprawie podziału kwot na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na poszczególne jednostki i placówki oświatowe.

 2. Nr 99/177/2005 w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planach finansowych jednostki. Upoważnienie wprowadza się na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.

2) Przyjął bilans z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok, przesyłając go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

3) Zapoznał się z informacją w sprawie zmian w ustawie o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej.

4) Rozpatrzył pismo Stefana i Teresy P. w sprawie zakupionej nieruchomości niezabudowanej. Złożony wniosek dotyczy sprzedaży około 40 m2 terenu do nieruchomości stanowiącej działkę nr 477/9 przy ulicy Sienkiewicza w Barlinku. Ustalona linia zabudowy oraz nieprzekraczalna linia zabudowy uniemożliwia postawienie budynku o planowanej szerokości co ogranicza właścicielowi działki swobodę wyboru odpowiedniego projektu. Zarząd postanowił, że Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami rozpocznie procedurę przygotowania działki do sprzedaży, jeżeli właściciel działki wyrazi zgodę na poniesienie kosztów z tym związanym. Jeżeli tego nie uczyni procedura ta nie zostanie wszczęta.

5) Negatywnie ustosunkował się do zbycia garaży przy ZSP Nr 1 w Barlinku Dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku poinformował, że warsztaty szkolne dysponują 18 garażami o łącznej powierzchni 0,041 ha. Część garaży jest niezbędna do prawidłowej realizacji zadań szkoleniowo-produkcyjnych postawionych przed warsztatami szkolnymi. Pozostałe garaże w ilości 7 sztuk wynajmują okolicznym mieszkańcom na garaże samochodowe. Daje to miesięcznie kwotę 630 zł dochodu brutto, z którego pokrywana jest część kosztów bieżącej działalności.

6) Pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 4.377 zł na opłatę adiacencką. Związane jest to z otrzymaną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dotyczącej wzrostu wartości nieruchomości związanej z podziałem nieruchomości położonej w Barlinku oznaczonej numerem ewidencyjnym 477/6 stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.

7) Zapoznał się z ofertą wydzierżawienia lokali użytkowych w Internacie przy ZSP Nr 1 w Barlinku.

8) Pozytywnie rozpatrzył pismo Pana Sławomira O. w sprawie kupna stalowej konstrukcji niezabudowanej wiaty będącej w posiadaniu ZS w Smolnicy. Po dokonaniu rozeznania Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu oświadczył, że nie jest zainteresowany przejęciem wiaty.

9) Pozytywnie ustosunkował się do wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w sprawie nieodpłatnego przekazania 15 tapczanów z byłej bursy szkolnej w Myśliborzu.

10) Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie o przyznanie środków finansowych na wykonanie niezbędnych prac związanych z instalacją elektryczną w pomieszczeniach zajmowanych przez placówkę w budynku Internatu ZSP Nr 1 w Dębnie.

11) Pozytywnie rozpatrzył wniosek Domu Dziecka w Dębnie o wyrażenie zgody na wynajem garażu. Od 1 lutego z wynajmu garażu zrezygnowała pracownica Domu Dziecka, w związku z tym z prośbą o wynajęcie zwrócił się również pracownik jednostki.

12) Omówił wniosek Domu Dziecka w Barlinku o przydział środków na zakup zmywarki. Zakup ten związany jest z modernizacją i wymianą sprzętu w kuchni. Zadanie to zostało zaplanowane w programie naprawczym Domu Dziecka na lata 2005-2006. Zarząd postanowił, że należy zakupić zmywarkę na potrzeby Domu Dziecka w Barlinku. Jednocześnie zobowiązał Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o dokonanie rozeznania cen powyższych urządzeń na rynku.

13) Zapoznał się z wnioskiem Komendy Hufca w Myśliborzu o przyznanie środków na zakup nagrody na Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej. Zarząd postanowił, że na ten cel zostanie zakupiona gitara z rezerwy imprez kulturalnych.

14) Pozytywnie rozpatrzył pismo Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pom. w sprawie zmiany przeznaczenia środków na imprezy kulturalne na 2005 rok. W związku z tym, że Wojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych w Giżynie nie odbędzie się, dlatego też zwrócono się z prośbą, aby przyznaną kwotę przeznaczyć na nagrody IV Powiatowego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

15) Omówił wniosek Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnie dla Powiatu w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Zgodnie z opinią radcy prawnego w sprawie nie jest istotne uzasadnienie złożonego wniosku, gdyż z formalnoprawnego punktu widzenia jedynym i koniecznym warunkiem poddania wniosku pod rozwagę rady jest to aby został on złożony przez

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-04-2005 15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2005 15:57