herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 19 stycznia 2005 do 8 lutego 2005 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

Na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2005 roku Zarząd:

1) Podjął następujące uchwały:

 • Nr 96/161/2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

 • Nr 96/162/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w związku z realizacją inwestycji drogowej. Upoważnienie dotyczy wykonywania czynności związanych z wdrażaniem i realizacją projektu pod nazwą „modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Trzcinna” dofinansowywanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 • Nr 96/163/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Działań Naprawczych Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu. W programie naprawczym DPS w Myśliborzu planowana była wymiana odcinka sieci kanalizacji zewnętrznej w 2002 roku, z uwagi na zalewanie piwnic w budynku głównym. Po wyminie odcinka kanalizacji przy budynku hotelowym nastąpiła poprawa warunków gruntowo wodnych (piwnice nie są zalewane, osuszone są ściany obiektu) i nie zachodzi konieczność wykonania planowanego zadania. Po zakończeniu sezonu grzewczego w 2004 roku wykonano generalny przegląd instalacji centralnego ogrzewania. Udrożniono przewody oraz oczyszczono grzejniki z zalęgającego osadu. Stan techniczny instalacji nie budzi zastrzeżeń. W związku z tym nie zachodzi konieczność wymiany grzejników żeliwnych na konwektorowe planowanych w programie.

 • Nr 96/164/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu. Zasadniczą zmianą w regulaminie organizacyjnym PUP w Myśliborzu jest ograniczenie zatrudnienia w filiach w Barlinku i w Dębnie. Nie będzie stanowiska kierownika filii oraz doradców zawodowych. Osoby te zostaną przeniesione na inne stanowiska bardziej wykorzystane w pracy merytorycznej urzędu. Filie będą punktami. W punktach urzędu pracy w Barlinku i w Dębnie w niezmienionym zakresie pozostanie obsługa bezrobotnych oraz pośrednictwo pracy. Doradca zawodowy z PUP w Myśliborzu będzie pełnił dyżury: w poniedziałki i we wtorki w Barlinku, w czwartki i w piątki w Dębnie.

 • Nr 96/165/2005 w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Domu Dziecka w Barlinku na lata 2005-2006. W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych zostały określone standardy wychowania i opieki oraz standardy usług jakie do końca 2006 roku powinna spełniać placówka opiekuńczo-wychowawcza. Placówki, które nie osiągają wymaganego standardu, są obowiązane do opracowania i realizacji programu naprawczego do końca 2006 roku. Koszty związane z dostosowaniem placówki na lata 2005 i 2006 łącznie wyniosą 251.050 zł, które powinny być zabezpieczone w budżecie powiatu. Program naprawczy został uzgodniony i zaakceptowany przez Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2) Zapoznał się i wniósł szereg uwag do programu dochodzenia do standardów Domu Dziecka w Dębnie na lata 2004 - 2006 i postanowił przedłożyć go na kolejne posiedzenie Zarządu w celu dokładnego i szczegółowego przeanalizowania przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie.

3) Zapoznał się z informacją o sytuacji dożywiania młodzieży szkół ponadgimnazjlanych w powiecie. Jednocześnie upoważnił Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu do zasugerowania Dyrektorowi ZSP Nr 1 w Dębnie o potrzebie funkcjonowania kiosku spożywczego w zespole.

4) Zapoznał się z informacją dotyczącą zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w okresie od 1.09.2004 r. - 31.12.2004 r w szkołach ponadgimnazjalnych.

5) Omówił wniosek Komisji Rewizyjnej o treści Komisja wnioskuje o przeprowadzenie przez PZD w Myśliborzu aktualnej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa dróg. Zarząd postanowił powołać zespół do dokonania powyższej oceny w następującym składzie:

 1. Antoni Paluch - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu

 2. Józef Getman - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa

 3. Andrzej Potyra - Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa

6) Negatywnie rozpatrzył pismo Burmistrza Miasta i Gminy Trzcińsko Zdrój w sprawie nabycia mebli biurowych znajdujących się w ZSP Nr 2 w Myśliborzu. Przedmiotowe meble przechowywane są w magazynie w szkole, wymagają renowacji, ich wartość inwentarzowa jest bardzo niska i wynosi 0,13 zł. W celu poznania ich rzeczywistej wartości Dyrektor ZSP Nr 2 w Myśliborzu poprosił o pomoc pracowników Muzeum Regionalnego Pojezierza Myśliborskiego. Pracownicy stwierdzili, że meble pochodzą z okresu międzywojennego i dokonali wstępnej szacunkowej wyceny w wysokości 7.600 zł. Wyrazili również zainteresowanie meblami i chęć pozyskania ich do zbiorów Muzeum Regionalnego. Ich zdaniem w przypadku decyzji o sprzedaży mebli, szacunkową wartość można podnieść o około 50%.

Na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2005 roku Zarząd:

1) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 97/166/2005 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek”. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. projekty gminnych programów ochrony środowiska opiniuje zarząd powiatu. Zarząd Powiatu na swym posiedzeniu zapoznał się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek”. Stwierdzono, iż opiniowany program został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Zgodny jest on także z obowiązującymi dokumentami wyższego szczebla tj.: programem ochrony środowiska dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz z programem ochrony środowiska dla Powiatu Myśliborskiego.

 2. Nr 97/167/2005 w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Barlinek”. Zgodnie z art. 14 ust. 7 pkt. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach projekty gminnych planów gospodarki odpadami opiniuje zarząd powiatu. Zarząd Powiatu na swym posiedzeniu zapoznał się z projektem „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Barlinek”. Stwierdzono, iż opiniowany plan został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Zgodny jest on także z obowiązującymi planami gospodarki odpadami wyższego szczebla tj. krajowym, wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki odpadami.

 3. Nr 97/168/2005 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2005. Ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 50% w/w opłaty. Ustalono formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane tj.: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy, seminaria, warsztaty metodyczne. Ponadto ustalono specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane i tak: języki obce, terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, terapia uzależnień, pomoc psychologiczna, informatyka i technologia informacyjna, wiedza o kulturze, tyflopedagogika, logistyka, przedsiębiorczość.

 4. Nr 97/169/2005 w sprawie upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Powiatu dotyczące pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Upoważniono Dyrektora PUP w Myśliborzu do formułowania i składania wniosku projektowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia pod nazwą „Integracja 2005”. Projekt „Integracja 2005” będzie współfinansowany ze środków publicznych, co wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości 26,3% kosztów projektu, które będą stanowiły środki Funduszy Pracy w wysokości 154.201,37 zł.

 5. Nr 97/170/2005 w sprawie upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Powiatu dotyczące pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Upoważniono Dyrektora PUP w Myśliborzu do formułowania i składania wniosku projektowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży pod nazwą „Bezpieczny start w dorosłość”. Projekt „Bezpieczny start w dorosłość” będzie współfinansowany ze środków publicznych, co wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości 27,4% kosztów projektu, które będą stanowiły środki Funduszy Pracy w wysokości 345.702,09 zł.

2) Przyjął informację o współpracy MOS Szkuner” z Klubem MOS „Szkuner” w Myśliborzu oraz realizacji zasad określonych w uchwale Nr 17/22/2003 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 marca 2003 roku. Międzyszkolny Klub Sportowy „Szkuner” w roku 2004 wykonał następujące zadania:

 1. wyremontowano 10 jachtów kabinowych typu Kormoran, Dorado, Carina, Nesch, które są własnością Ośrodka. Koszt wyremontowanych w/w jachtów kabinowych wykonanych przez członków sekcji turystycznej Klubu wyniósł 2.560 zł

 2. dokonał remontu kapitalnego dwóch łodzi motorowo - wiosłowych. Koszt tego remontu wyniósł 4.370 zł.

 3. w ramach Polsko - Niemieckich Warsztatów Płetwonurków, których organizatorem był Klub, oczyszczono basen portowy przystani żeglarskiej MOS „Szkuner”. Płetwonurkowie wydobyli około 10 ton zanieczyszczeń. Na realizację w/w zadania pozyskano środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 46.091,24 zł

 4. za korzystanie z bazy, Klub przekazał na konto Ośrodka kwotę 11.424 zł,

 5. z tytułu korzystania z samochodu Klub przekazał należne środki za paliwo.

3) Rozpatrzył wniosek Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp w sprawie aneksu do umowy najmu. Zarząd postanowił odstąpić od pobierania opłat za powierzchnie normatywną oraz zmniejszył ryczałt za sekretariat do kwoty 100 zł. Powyższa decyzja wynika z faktu, że Szczecińska Fundacja wyposażyła szkołę w sprzęt szkolny oraz 14 stanowisk komputerowych z własnych środków. Powyższy sprzęt umieszczono w nowych salach w internacie.

 1. Dokonał analizy zobowiązań i rachunek zysków i strat w szpitalach powiatowych w Barlinku i w Dębnie za miesiąc grudzień 2004 roku. Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 17.276.161 zł, w tym:

  • Barlinka na kwotę 7.692.889 zł

  • Dębna na kwotę 9.583.272 zł

Wzrost zobowiązań ogółem w porównaniu z miesiącem listopadem 2004 r. ujętych w sprawozdaniu o kwotę 755.030 zł:

 • wzrost zobowiązań ogółem w Barlinku o 246.093 zł

 • w Dębnie ogółem wzrost o 508.937 zł

Zobowiązania wymagalne wynoszą 10.062.985 zł w tym:

 • Barlinka na kwotę 4.523.875 zł

 • Dębna na kwotę 5.539.110 zł

Wzrost zobowiązań wymagalnych w porównaniu z miesiącem listopadem 2004 r o 761.191 zł w tym:

 • w Barlinku wzrost o 253.677 zł

 • w Dębnie wzrost o 507.514 zł

W przypadku SPZOZ Dębno przychód ze sprzedaży bez ponadlimitów wynosi 6.884.817 zł stąd strata w wysokości 1.967.012 zł. W porównaniu z grudniem 2003 r. przychody ze sprzedaży produktów bez ponadlimitów zmniejszyły się o 401.798,83 zł, zmniejszyły się koszty na działalności operacyjnej o 309.439,63 zł. W grudniu 2003 r. przychody ogółem bez ponadlimitów wyniosły 7.798.703,83 zł, w roku 2004 - 6.999.292 zł, nastąpiło zmniejszenie przychodów o 799.411,83 zł. W grudniu 2003 r. koszty ogółem wyniosły 9.907.263,81 zł, w analogicznym okresie 2004 r. 8.966.304 zł, zmniejszyły się koszty o 940.959,81 zł.

W przypadku SPZOZ Barlinek przychód bez ponadlimitów wynosi 7.849.528 zł stąd strata w wysokości 535.384 zł. W porównaniu z grudniem 2003 r. przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży produktów zwiększyły się o 391.941,56 zł, zmniejszyły się koszty na działalności operacyjnej o 318.879,90 zł. W grudniu 2003 r. przychody ogółem bez ponadlimitów wyniosły 7.645.578,17 zł, 2004 roku - 8.120.398 zł, nastąpił wzrost przychodów o 478.819,83 zł. Należy zaznaczyć, że od kwietnia 2003 r. SPZOZ miał kontrakt limitowany na opiekę stacjonarną. W grudniu 2003 r. koszty ogółem wynosiły 9.154.998 zł, w analogicznym okresie 2004 r. 8.655.782 zł, zmniejszyły się koszty o 499.216,77 zł.

W grudniu 2004 r. Dyrektor Oddziału NFZ z transzy 1.850.000 zł przeznaczył po 80.000 zł dla obu naszych szpitali. Kontrakty na lecznictwo stacjonarne w 2004 wyniosą wówczas: Barlinek - 6.075.110 zł, Dębno - 6.402.526 zł. W przypadku Barlinka kontrakt jest o 590.694 zł niższy od I półrocza, a Dębna o 471.074 zł. Do 4 lutego 2005 r. nie wpłynęły aneksy do umów zwiększające kwoty dla szpitali jak również środki deklarowane przez Dyrektora Oddziału NFZ w Szczecinie. Obniżenie kontraktów o 25% w ostatnich 4 miesiącach 2004 roku spowodowało generowanie długów przez oba szpitale.

 1. Zajął negatywne stanowisko w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2004 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej.

 1. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego w Dębnie o przeznaczenie środków finansowych na zakup ultrasonografu dla szpitala w Dębnie. Obecny aparat do badań ultrasonograficznych zakupiony był w roku 1993 ze środków Miasta i Gminy Dębno. Zużycie techniczne i fizyczne aparatu nie pozwala na dalszą eksploatację. Szpital nie może prawidłowo funkcjonować bez możliwości diagnozowania pacjentów w zakresie badań ultrasonograficznych. Prawo zamówień publicznych zezwala na udzielenie zamówienia z wolnej ręki wobec tego szpital zakupi aparat w formie leasingu. Zarząd postanowił na ten cel przekazać kwotę 15.000 zł.

Ponadto Zarząd przekazał na zakup ultrasonografu dla szpitala w Barlinku kwotę 20.000 zł. W ramach akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” zebrano kwotę 68.000 zł.

 1. Przyjął materiały na obrady sesji Rady Powiatu:

  1. projekt uchwały w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

  2. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2005 rok.

  3. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok.

  4. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

  5. informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

  6. informację o bieżących działaniach ARiMR.

  7. informację na temat likwidacji dzikich wysypisk

 1. Upoważnił Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu do występowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1576Z ulica Szosowa w miejscowości Barlinek” oraz upoważnił Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „BSB” s.c. z siedzibą w Zielonej Górze do występowania w postępowaniu administracyjnym w imieniu i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu jako inwestora zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418Z ulica Zielona w miejscowości Dębno” w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz dokumentów koniecznych do realizacji w/w sprawy.

 1. Pozytywnie rozpatrzył:

   1. wniosek Dyrektora MOW w Renicach w sprawie przekazania mebli z bursy. Ze względu na bardzo zniszczony sprzęt w Ośrodku Zarząd postanowił przeznaczyć 25 tapczanów. W byłej bursie szkolnej jest na stanie jeszcze 74 nowych tapczanów.

   2. wniosek PPP w Myśliborzu o przyznanie środków na zakup kserokopiarki. Dotychczas używana kserokopiarka uległa zepsuciu. Koszt naprawy wyeksploatowanego urządzenia powoduje, że naprawa jest nieopłacalna. Kserokopiarka jest niezbędna do prowadzenia działalności poradni. Zarząd postanowił przekazać kserokopiarkę ze stanu Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

   3. wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o zatwierdzenie planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005.

   4. wniosek DPS w Myśliborzu o przyznanie środków finansowych w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia rozdrabniającego odpady pokonsumpcyjne. Państwowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu na podstawie obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady działając w zakresie nadzoru nad odpadami kuchennymi pochodzącymi z zakładów żywienia zbiorowego zobowiązał DPS do utylizacji odpadów stanowiących resztki pokarmowe. Po dokonaniu analizy kosztów wykonywania usługi przez wyspecjalizowaną firmę uznano, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie zakup młynka i odprowadzanie rozdrobnionych odpadów bezpośrednio do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Zarząd pozytywnie ustosunkował się do powyższego, proponując przekazać środki na ten cel z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   5. wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego w Myśliborzu o nieodpłatne przekazanie jednego z wycofanych z użytkowania komputera starej generacji. Zarząd postanowił przekazać nieodpłatnie zbędny komputer dla w/w Związku.

   6. wniosek Komitetu Organizacyjnego III Zjazdu Absolwentów LO w Myśliborzu o pomoc finansową. W związku z planowanym we wrześniu br. III Zjazdem Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Myśliborzu z okazji 60 rocznicy powstania szkoły zwrócono się z prośbą o dofinansowanie kwoty w wysokości 5.000 zł. Środki te zostałyby przeznaczone na wydanie monografii. Zarząd postanowił przekazać na powyższy cel kwotę w wysokości 2.000 zł.

 1. Rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w sprawie przyznania środków finansowych za wykonanie dokumentacji technicznej na remont. Przedmiotowa dokumentacja dotyczy robót budowlanych tylko w zakresie modernizacji parteru. Zarząd zwrócił uwagę, że dokumentacja powinna być poszerzona z uwzględnieniem potrzeb lokalowych na przyszłość i zabezpieczył środki na jej wykonanie.

 1. Negatywnie ustosunkował się do wniosków o dofinansowanie mediów ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu na 2005 rok. Jednocześnie postanowił, że w takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie przez starostwo z powyższych usług w razie potrzeby na zamówienie.

 1. Zapoznał się z podpisaną umową o współpracy pomiędzy powiatami Myśliborskim a Soltau-Fallingbostel. Powiat Myśliborski i Powiat Soltau - Fallingbostel zawarli umowę o partnerstwie, której celem jest przyczynienie się do porozumienia i przyjaźni między narodem polskim i niemieckim dla dobra wspólnej, wzrastającej w pokoju wolności Europy.

 1. Postanowił zabezpieczyć środki finansowe na wykonanie dokumentacji boiska sportowego w ZSP Nr 1 w Dębnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-02-2005 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2005 14:37