herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 29 grudnia 2004 do 10 stycznia 2005 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

Na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2004 roku Zarząd:

 1. Podjął następujące uchwały:

  1. Nr 93/157/2004 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok. Ustalono układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2004 rok wprowadzonych uchwałą Nr XXVI/187/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku.

  2. Nr 93/158/2004 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok. Zmian dokonano na podstawie:

   • zawiadomienia z dnia 15 grudnia 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2004 roku o przyznaniu powiatowi dotacji celowej w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (§2110) w kwocie 25.704 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie - zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2004 roku - odszkodowania na rzecz Józefa Podwójnego za poniesioną rzeczywistą szkodę, w związku ze stwierdzeniem nieważności wydania aktu nadania nieruchomości gruntowej i części budynku mieszkalnego na rzecz osoby fizycznej oraz orzeczenia o wykonaniu tego aktu nadania, jako wydanych z naruszeniem prawa.

   • wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków w planie w związku z koniecznością opłacenia faktur za olej opałowy,

   • wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki rzeczowe,

   • wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków.

   • wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na bieżące wydatki rzeczowe,

   • wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ZUS i Fundusz Pracy,

   • wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej,

   • wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie braków na pochodne od wynagrodzeń.

   • wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie braków na wydatki rzeczowe.

   • wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

   • wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

   • wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

   • wniosku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „SZKUNER” w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

   • wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

   • wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

   • wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

   • wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

   • wniosku Dyrektora ZS w Smolnicy o dokonanie przesunięć środków finansowych w celu urealnienia planu wydatków.

   • wniosku Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych w celu urealnienia planu wydatków.

   • wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

   • wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

   • wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

   • wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

   • wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy dotowanymi szkołami niepublicznymi w celu urealnienia planu wydatków.

  1. Nr 93/159/2004 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2005. Art. 94 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne zobowiązuje Zarząd Powiatu do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgodnie z potrzebami ludności w sposób zapewniający dostępność świadczeń również w niedziele, święta, dni wolne od pracy oraz w porze nocnej. Zarząd Powiatu zgodnie z art. 94 ust. 2 w/w ustawy zaciągnął opinii burmistrzów i wójtów z 5 gmin w powiecie myśliborskim oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie dostosowując czas pracy aptek do potrzeb mieszkańców powiatu. Zobowiązał kierowników aptek do wywieszenia wykazów aktualnie dyżurujących aptek z podaniem numerów telefonów.

  2. Nr 93/160/2004 w sprawie upoważnienia do działania w imieniu Powiatu dotyczącego pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu do formułowania i składania wniosku projektowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka pod nazwą „Druga szansa”. Projekt „Druga szansa” będzie współfinansowany ze środków publicznych (Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, budżet samorządów, Fundusz Pracy), co wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% kosztów projektu, które będą stanowiły środki Funduszy Pracy w wysokości 46.000 zł.

 1. Rozpatrzył wniosek dotyczący sposobu zagospodarowania okien w związku z wymianą ich w budynku Starostwa w Myśliborzu przy ul. Marcinkowskiego 2. Odzyskane okna nie nadają się do zabudowy mieszkaniowej lecz mogą być przeznaczone do innych celów. Ramy okien w związku z dużym zużyciem technicznym podlegają likwidacji z przeznaczeniem na drewno opałowe. Zarząd postanowił okna z demontażu przekazać dla MOS „Szkuner” w Myśliborzu oraz Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

Na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2005 roku Zarząd:

 1. Dokonał analizy zobowiązań i rachunek zysków i strat w szpitalach powiatowych w Barlinku i w Dębnie za miesiąc listopad 2004 roku. Zobowiązania ogółem w miesiącu listopadzie wynoszą 16.521.131 zł w tym:

  • Barlinek na kwotę 7.446.796 zł

  • Dębno na kwotę 9.074.335 zł

Wzrost zobowiązań ogółem w porównaniu z miesiącem październikiem 2004 roku ujętych w sprawozdaniu o kwotę 119.970 zł:

 • wzrost zobowiązań ogółem w Barlinku o 17.277 zł

 • w Dębnie ogółem wzrost o 102.693 zł

Zobowiązania wymagalne wynoszą 9.301.794 zł w tym:

 • Barlinka na kwotę 4.270.198 zł

 • Dębna na kwotę 5.031.596 zł

Spadek zobowiązań wymagalnych w porównaniu z miesiącem październikiem 2004 roku o 293.711 zł w tym:

 • w Barlinku wzrost o 14.277 zł

 • w Dębnie spadek o 310.988 zł

W przypadku szpitala w Dębnie przychód ze sprzedaży bez ponadlimitów wynosi 6.535.884 zł stąd strata w wysokości 1.586.413 zł. W porównaniu z listopadem 2003 roku przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży produktów zmniejszyły się o 249.661 zł, zmniejszyły się koszty na działalności operacyjnej o 337.482 zł. W listopadzie 2003 roku przychody ogółem wynosiły 6.968.989 zł, w 2004 roku - 6.653.686 zł (bez ponadlimitów), nastąpiło zmniejszenie przychodów o 315.303 zł. W listopadzie 2003 roku koszty ogółem wynosiły 8.345.808 zł, w analogicznym okresie 2004 roku 8.240.099 zł, zmniejszyły się koszty o 105.709 zł.

W przypadku szpitala w Barlinku przychód bez ponadlimitów wynosi 7.286.837 zł stąd strata w wysokości 361.478 zł. W porównaniu z listopadem 2003 roku przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży produktów zwiększyły się o 340.650 zł, zmniejszyły się koszty na działalności operacyjnej o 337.482 zł. W listopadzie 2003 roku przychody ogółem wynosiły 7.076.725 zł, w 2004 roku - 7.488.872 zł (bez ponadlimitów), nastąpił wzrost przychodów o 412.147 zł. Należy zaznaczyć, że od kwietnia 2003 roku szpital miał kontrakt limitowany na opiekę stacjonarną. W listopadzie 2003 roku koszty ogółem wynosiły 8.300.072 zł, w analogicznym okresie 2004 roku 7.850.350 zł, zmniejszyły się koszty o 449.722 zł. W grudniu 2004 roku Dyrektor Oddziału NFZ z transzy 1.850.000 zł przeznaczył po 80.000 zł dla obu naszych szpitali. Kontrakty na lecznictwo stacjonarne w 2004 roku wynoszą: Barlinek - 6.075.110 zł, Dębno - 6.401.596 zł. W przypadku Barlinka jest o 590.694 zł niższy od I półrocza, a Dębna o 472.004 zł.

 1. Ustalił limity środków na imprezy sportowe i kulturalne według Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych i Kulturalnych na 2005 rok.

 1. Przyjął materiały na styczniowe obrady sesji Rady Powiatu w sprawie:

  1. sprawozdania z wykonania planu kontroli za 2004 rok.

  2. sprawozdanie Starosty Myśliborskiego o działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za 2004 rok.

  3. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

  4. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

  5. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego.

 1. Rozpatrzył wniosek Dyrektora PPP w Dębnie w sprawie wymiany okien w pomieszczeniach w budynku internatu ZSP Nr 1 w Dębnie. Według opinii technicznej dalsze użytkowanie w/w okien jest niemożliwe ze względów ekonomicznych i technicznych. Okna w istniejącym stanie nie nadają się do remontu, powodują stratę ciepła oraz zagrażają bezpieczeństwu użytkowania.

W związku z powyższym Zarząd postanowił wymienić całą stolarkę okienną w pomieszczeniach zajmowanych przez poradnię.

 1. Negatywnie rozpatrzył wniosek Gminy Boleszkowice o nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanej w m. Namyślin, stanowiącą działkę zabudowanej budynkami koszarowymi po byłej Strażnicy Granicznej. Nieruchomość tą Wojewoda Zachodniopomorski przekazał na majątek powiatu myśliborskiego.

 1. Negatywnie rozpatrzył wniosek uczniów Gimnazjum w Myśliborzu o dofinansowanie organizowanej wycieczki do Warszawy. Wyższe koszty wycieczki powodują, że nie wszystkich uczniów stać na wyjazd kończący wspólny pobyt w szkole. W ramach solidarności klasowej zwracają się o udzielenie pomocy finansowej osobom, których obecna sytuacja rodzinna nie pozwala na wspólny wyjazd.

 1. Negatywnie ustosunkował się do złożonych wniosków o dofinansowanie gazet lokalnych ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu na 2005 rok.

Na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2005 roku Zarząd:

 1. Przyjął projekt uchwały na obrady styczniowej sesji Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Myśliborskiego na lata 2004 - 2006, przedkładając go na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 11-01-2005 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2005 13:13