herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 13 grudnia do 23 grudnia 2004 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2004 roku Zarząd:

 1. Dokonał zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Zmiany dotyczyły zwiększenia wartości planowanych inwestycji na 2005 rok oraz aktualizacji kosztorysów, a także wprowadzeniem do WPI nowych zadań.

 1. Pozytywnie ustosunkował się do wniosku o przedłużenie wynajmu pokoju w byłej bursie szkolnej w Myśliborzu do 30.06.2005 roku. Wniosek ten podyktowany jest tym, że została przedłużona umowa o pracę w Zespole Doradztwa Rolniczego w Myśliborzu.

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2004 roku Zarząd:

 1. Podjął następujące uchwały:

  1. Nr 91/154/2004 w sprawie zmiany układu wykonawczego i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok. Ustalono układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2004 rok wprowadzonych uchwałą Nr XXV/177/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 17 grudnia 2004 roku.

  2. Nr 91/155/2004 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok. Zmian dokonano na podstawie:

   • wniosku Dyrektora PUP w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami,

   • wniosku Dyrektora MOW w Renicach o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału,

   • wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o dokonanie zmiany w rozdziale Licea profilowane oraz w rozdziale Internaty i bursy szkolne tj. dokonanie przesunięcia środków w planie pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału.

   • wniosku Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków w planie pomiędzy paragrafami wydatków,

   • wniosku Dyrektora PCPR w Myśliborzu o dokonanie zwiększenia środków dla rodzin zastępczych,

   • wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.

   • Wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków,

   • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dokonanie przesunięcia środków w planie pomiędzy paragrafami wydatków.

   • Wniosku Dyrektora PZD w Myśliborzu o zwiększenie środków w planie o kwotę 7.000 zł na dokonanie przeglądów technicznych 19 obiektów mostowych,

   • Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.

 1. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PZD w Myśliborzu o nieodpłatne przekazanie dla Gminy Boleszkowice płyt chodnikowych i krawężników odzyskanych z rozbiórki. Materiał pozyskany z rozbiórki w związku z budową chodnika w Boleszkowicach przy drodze powiatowej jest niepełnowartościowy. Pochodzące z rozbiórki płytki chodnikowe i krawężniki są popękane z licznymi ubytkami i nie nadają się do wykorzystania przy drogach powiatowych.

 1. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora MOS „Szkuner” w Myśliborzu o wpisanie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na 2005 rok zadania pod nazwą „Modernizacja nabrzeża oraz placu manewrowego przystani żeglarskiej MOS „Szkuner” w Myśliborzu.

Na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2004 roku Zarząd:

 1. Dokonał analizy zobowiązań i rachunek zysku i strat w szpitalach powiatowych w Barlinku i w Dębnie za miesiąc październik 2004 roku.

Zobowiązania ogółem w miesiącu październiku wynoszą 16.401.161 zł w tym

  • Barlinka na kwotę 7.429.519 zł

  • Dębna na kwotę 8.971.642 zł

Wzrosło zobowiązanie ogółem w porównaniu z miesiącem wrześniem 2004 roku ujętych w sprawozdaniu o kwotę 229.776 zł w tym:

 • Wzrost zobowiązań ogółem w Barlinku o 195.717 zł

 • W Dębnie ogółem wzrost o 34.059 zł

Zobowiązania wymagalne wynoszą 9.595.505 zł w tym:

 • Barlinka na kwotę 4.252.921 zł

 • Dębna na kwotę 5.342.584 zł

Wzrost zobowiązań wymagalnych w porównaniu z miesiącem wrześniem 2004 roku o 374.577 zł w tym:

 • W Barlinku wzrost o 157.928 zł

 • W Dębnie wzrost o 216.649 zł

W wyniku zaliczenia do ogólnych przychodów ponadlimitów wzrasta przychód ze sprzedaży, który w rzeczywistości jest mniejszy.

W przypadku szpitala w Dębnie przychód ze sprzedaży bez ponadlimitów wynosi 6.226.002 zł stąd strata w wysokości 932.427 zł. W porównaniu z październikiem 2003 roku przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży produktów zwiększyły się o 12.587 zł, zmniejszyły się koszty na działalności operacyjnej o 297.452 zł. W październiku 2003 roku przychody ogółem wynosiły 6.327.005 zł, w 2004 roku - 6.259.084 zł (bez ponadlimitów), nastąpiło zmniejszenie przychodów o 67.921 zł. W październiku 2003 roku koszty ogółem wynosiły 7.605.741 zł, w analogicznym okresie 2004 roku 7.266.971 zł, zmniejszyły się o 338.770 zł.

W przypadku szpitala w Barlinku przychód bez ponadlimitów wynosi 6.828.775 zł stąd strata w wysokości 77.220 zł. W porównaniu z październikiem 2003 roku przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży produktów zwiększyły się o 417.927 zł, zmniejszyły się koszty na działalności operacyjnej o 318.875 zł. W październiku 2003 roku przychody ogółem wynosiły 6.511.066 zł, w 2004 roku - 7.001.442 zł (bez ponadlimitów), nastąpił wzrost przychodów o 490.376 zł. Należy zaznaczyć, że od kwietnia 2003 roku szpital miał kontrakt limitowany na opiekę stacjonarną. W październiku 2003 roku koszty ogółem wynosiły 7.624.792 zł, w analogicznym okresie 2004 roku 7.078.662 zł, zmniejszyły się o 546.130 zł.

 1. Podjął uchwałę Nr 92/156/2004 w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli na rok 2005”. W realizacji planu kontroli zastosowanie mają postanowienia działu VI o zasadach organizacji działalności kontrolnej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

 1. Przyjął projekty uchwał na grudniowe obrady sesji Rady Powiatu w sprawie:

a) zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

b) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

c) autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2005 rok.

 1. Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora DPS w Myśliborzu w sprawie zwiększenia środków na funduszu wynagrodzeń, Zarząd postanowił zmniejszyć wydatki rzeczowe w projekcie budżetu DPS na 2005 rok o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń oraz sum pochodnych od wynagrodzeń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-12-2004 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2004 09:26