herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 29 października do 7 grudnia 2004 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego

Na posiedzeniu w dniu 29 października 2004 roku Zarząd:

 1. Przyjął porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Myśliborskiego a Zespołami Szkół Ponadgimnazjalnymi naszego powiatu. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i trybu współpracy stron w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, pochodzących z terenów wiejskich i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zarząd Powiatu zgodnie z zapisami Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przekazuje szkole wykonywanie zadań związanych z realizacją programu.

 1. Dokonał analizy zobowiązań za wrzesień 2004 roku w porównaniu z miesiącem sierpniem 2004 roku. Zobowiązania ogółem na dzień 30 września 2004 roku wynoszą 16.171.385 zł w tym Barlinka na kwotę 7.233.802 zł, Dębna na kwotę 8.937.583 zł. W zobowiązaniach Dębna ujęto zaległe dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” w kwocie 1.041.142 zł bez ZUS. W zobowiązaniach Dębna nie ujęto kwoty 143.200 zł kwoty, która została potrącona przez Urząd Skarbowy z rachunku w NFZ o/Szczecin.

Wzrost zobowiązań ogółem w porównaniu z miesiącem sierpniem 2004 roku ujętych w sprawozdaniu o kwotę 1.253.123 zł:

  • Spadek zobowiązań ogółem w Barlinku o 1.795 zł

  • W Dębnie ogółem wzrost o 1.254.918 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 9.566.066 zł, w tym Barlinka na kwotę 4.056.529 zł, Dębna na kwotę 5.509.537 zł.

Wzrost zobowiązań wymagalnych w porównaniu z miesiącem sierpniem 2004 roku o 374.577 zł w tym;

 • W Barlinku wzrost o 157.928 zł

 • W Dębnie wzrost o 216.649 zł

Zobowiązania w miesiącu kwietniu 2003 roku wynosiły: ogółem 11.724.742 zł w tym wymagalne 6.440.963 zł. Wzrost zobowiązań ogółem w porównaniu z miesiącem kwietniem 2003 roku wynosi 3.193.519 zł w tym wymagalne wzrosły o 3.125.103 zł.

Zarząd postanowił przygotować stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące rozważenia możliwości ponownego przeanalizowania kontraktów Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie za okres ostatnich czterech miesięcy oraz skorygowanie ich w momencie rozdysponowania dodatkowych środków z centrali NFZ. Stanowisko to jest niezbędne ponieważ kontrakty podpisane na okres czterech miesięcy w obu szpitalach doprowadzą do spadku wpływów. Oznacza to, że w ostatnich dwóch miesiącach dramatycznie zabraknie środków finansowych na podstawową działalność szpitali. Sytuacja ta stwarza istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, którzy zostaną pozbawieni dostępu do podstawowych świadczeń medycznych w lecznictwie stacjonarnym. Stanowisko to zostało przesłane do Dyrektora Oddziału Zachodniopomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie oraz do wiadomości Rady Powiatu oraz Przewodniczącym Rad Społecznych.

 1. Zapoznał się z realizacją programu oszczędnościowego przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie za trzy kwartały br.

SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku

Realizacja planu po trzech kwartałach 2004 roku zakończyła się takim rezultatami jak:

 • koszty ogółem zamknęły się kwotą 6.329.878 zł i były niższe od kosztów planowanych na trzy kwartały br. o 112.082 zł. Były one również niższe od kosztów trzech kwartałów roku ubiegłego o 533.613 zł.

 • Przychody za trzy kwartały 2004 roku wynosiły 7.387.959 zł i były wyższe od planowanych na ten okres o 911.423 zł. Były one również o 1.470.527 zł wyższe od przychodów porównywalnego okresu roku ubiegłego. Przychody bez uwzględnienia tzw. nadlimitów kształtowały się na poziomie 6.300.946 zł i były o 774.428 zł wyższe niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego i to pomimo tego, iż w pierwszym kwartale roku ubiegłego oddziały zabiegowe (chirurgia, ginekologia) i położnictwo nie były objęte limitowaniem usług przez NFZ, a we wrześniu br. wystąpiły już skutki obniżenia kosztów na ostanie cztery miesiące roku.

 • Wynik za III kwartały br. wynosi 1.058.084 zł (z nadlimitami). Strata w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynosiła 946.059 zł.

 • Zatrudnienie na koniec września 2004 roku wraz z kontraktami lekarskimi wynosi 191 osób i jest o cztery osoby niższe niż na koniec 2003 roku.

 • Nakłady na płace, kontrakty lekarskie, fundusz bezosobowy i ZUS wyniosły w trzech kwartałach 2004 roku 3.852.561 zł. Były one niższe od planowanych na ten okres o 19569 zł i to mimo realizacji drugiego etapu „ustawy 203”.

 • Pozostałe koszty trzech kwartałów 2004 roku w tym: materiały, żywność, energia elektryczna, badania, leki, sprzęt medyczny, amortyzacja, dzierżawy, koszty finansowe były niższe niż planowane i w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wynosiły one 2.477.317 zł. Plan zakładał wydatki na poziomie 2.569.830 zł. Oznacza to oszczędność 92.513 zł.

 • Na koniec września stan zobowiązań brutto był na poziomie zobowiązań z końca sierpnia br. Ich stan łącznie z płacami i ZFŚS to kwota 7.234.000 zł.

SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

 • W trzecim kwartale zatrudnienie spadło o 0,8 etatu. Wynagrodzenia również utrzymują tendencję malejącą. Spadek wynagrodzeń w porównaniu z okresem 2003 roku wyniósł 347.836zł. Natomiast porównując tylko trzy kwartały spadek ten wyniósł 77.618 zł. Zmiennym jest fakt, że w tym kwartale wypłaciliśmy 40.547 zł odpraw dla pracowników odchodzących na wcześniejsze emerytury. Wydatek ten nie powtórzy się w okresie następnym.

 • w pierwszym kwartale 2004 roku wykonaliśmy 261.886 pkt. przy średniej miesięcznej 87.295

 • w trzecim kwartale 2004 roku wykonaliśmy 211.898 pkt. przy średniej 70.632.

 • Nastąpił 29% spadek ilości punktów i hospitalizacji szpitalnych. Ostatecznie ogółem koszty operacyjne ustaliły się na poziomie średniej miesięcznej w wysokości 645.000 zł przy średniej z czasu wprowadzenia programów oszczędnościowych tj. z pierwszego kwartału wynoszącej 749.900 zł.

 • Oszczędności z tego tytułu wynoszą: w porównaniu z 9 miesiącami roku 2003 - 454.379 zł, w porównaniu z III kwartałem 2003 roku - 99.773 zł.

 • Największe oszczędności powstały w materiałach - 6%, energii - 14% i wynagrodzeniach - 4%.

4) Zapoznał się z informacją o wynikach kontroli finansowej w ZSP Nr 2 w Barlinku.

Stwierdzone nieprawidłowości:

 1. Nie przestrzegano przydzielania godzin ponadwymiarowych zgodnie z wymogami art. 35 Karty Nauczyciela, tj. do maksymalnej wysokości

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-12-2004 09:22
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2004
  Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2004 09:22