herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 15 września do 13 października 2004 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

Na posiedzeniu w dniu 15 września 2004 roku Zarząd:

 1. Omówił analizę zobowiązań szpitali powiatowych za lipiec 2004 roku w porównaniu z czerwcem 2004 roku nastąpił wzrost zobowiązań: zobowiązania ogółem wzrosły w porównaniu z miesiącem czerwcem 2004 roku o 216.641 zł w tym:

  • wzrost zobowiązań ogółem w Barlinku o 195.823 zł,

  • w Dębnie ogółem wzrost o 20.818 zł.

Nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych w porównaniu z miesiącem czerwcem 2004 roku o 32.244 zł

w tym:

 • w Barlinku wzrost o 105.990 zł

 • w Dębnie spadek o 73.746 zł

W sprawozdaniu Dębna w uwagach w poz. zobowiązania wobec pracowników ujęto zobowiązania z tytułu podwyżki płac drugiej części Ustawy „203” na kwotę 172.971 zł. W sprawozdaniu szpital w Dębnie nie wykazuje zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” pensji tj. kwoty w wysokości 1.682.000 zł.

Dokonał analizy rachunku zysków i strat szpitali powiatowych na dzień 31 lipca 2004 roku w porównaniu na dzień 31 lipca 2003 roku. W wyniku zaliczenia do ogólnych przychodów ponadlimitów wzrasta przychód ze sprzedaży, który w rzeczywistości jest mniejszy. W przypadku SPZOZ Dębno w porównaniu z lipcem 2003 roku przychody ogółem zmniejszyły się o 6.581 zł, zmniejszyły się koszty ogółem o 227.530 zł. Stąd strata w wysokości 764.529 zł. W przypadku SPZOZ Barlinek w porównaniu z miesiącem lipcem ogółem przychody zwiększyły się o 142.946 zł, zmniejszyły się koszty ogółem o 575.891 zł. Stąd zysk w wysokości 65.107 zł. Kontrakty na leczenie szpitalne szpitale zostały przez Oddział NFZ w Szczecinie przedłużone aneksami do końca sierpnia 2004 roku w wysokości jednej miesięcznej pierwszego półrocza.

Jeżeli chodzi o szpital w Dębnie i zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” pensji Zarząd postanowił, aby dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie na kolejne posiedzenie Zarządu przygotował w formie pisemnej wyjaśnienie dlaczego doszło do powyższej sytuacji.

 1. Ustalił zasady rozliczania kosztów poradni w budynku internatu ZSP Nr 1 w Dębnie.

 2. Zapoznał się z operatem szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 410,1 m2 oraz dwoma garażami: jednym na dwa samochody o powierzchni użytkowej 17,4 m2 i drugim na trzy samochody o powierzchni użytkowania 54,5 m2 w złym stanie technicznym i przeznaczonym do rozbiórki na działce Nr 173 o pow. 826 m2 w Dębnie przy ul. Słowackiego 29. Wartość rynkowa w/w elementów składowych nieruchomości oszacowano w sposób następujący:

1. budynek biurowy dawnej PPP - 138.902 zł

2. garaż 2 boksowy na samochody osobowe - 4.041 zł

3. budynek garażowy przeznaczony do rozbiórki - 0 zł

4. własność działki siedliskowej - 24. 780 zł

_______________

Razem: 167.723 zł

Zarząd postanowił zachować cenę określoną przez rzeczoznawcę oraz ustalił postąpienie w wysokości 1.000 zł.

 1. Negatywnie ustosunkował się do wniosku mieszkanki Dębna o zawarcie umowy najmu garażu. W związku z rozpoczynającym się przetargiem na sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowackiego 29 w Dębnie zawarcie nowych umów z najemcami jest niemożliwe.

 2. Pozytywnie ustosunkował się do wniosku Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przydzielenie 15 godzin nauczania indywidualnego dla ucznia klasy I c Liceum Ogólnokształcącego w ZSP Nr 2 w Myśliborzu. Koszt miesięczny wyniesie 1.156,88 zł. Koszt za 4 miesiące 2004 roku - 5.574 zł wraz z pochodnymi.

 3. Ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu na 2004 rok negatywnie ustosunkował się do wniosku Zespołu Plastycznego „Pastele” w Dębnie o wsparcie finansowe Jubileuszowego Programu z okazji 3 rocznicy założenia tego Zespołu.

 4. Wyraził zgodę na przyznanie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów Domu Dziecka na okres od 1 września 2004 roku do 30 listopada 2004 roku. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Myśliborzu w wysokości 12% poborów zasadniczych.

 5. Wyraził zgodę na przydzielenie 6 godzin ponadwymiarowych dla Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie na okres do 31 grudnia 2004 roku.

Na posiedzeniu w dniu 24 września 2004 roku Zarząd:

 1. Dokonał analizy zobowiązań i rachunek zysków i strat w szpitalach powiatowych w Barlinku i w Dębnie za miesiąc sierpień 2004 roku. Zobowiązania ogółem w miesiącu sierpniu wynoszą 14.918.262 zł w tym wymagalne 9.191.489 zł. Wzrosło zobowiązanie ogółem w porównaniu z miesiącem lipcem 2004 roku o 41.979 zł w tym:

  • spadek zobowiązań ogółem w Barlinku o 49.148 zł

  • w Dębnie ogółem wzrost o 91.127 zł

Wzrost zobowiązań wymagalnych w porównaniu z miesiącem lipcem 2004 roku o 235.049 zł w tym:

 • w Barlinku spadek o 48.284 zł

 • w Dębnie wzrost o 283.333 zł

Przychody ze sprzedaży wykazane przez SPZOZ w miesiącu sierpniu wynoszą: Barlinek 6.588.168 zł,

Dębno 6.396.912 zł. W wyniku zaliczenia do ogólnych przychodów ponadlimitów wzrósł przychód ze

sprzedaży, który w rzeczywistości jest mniejszy. W przypadku szpitala w Dębnie przychód ze sprzedaży

bez ponadlimitów wynosi 4.957.372 zł stąd strata w wysokości 860.112 zł. W porównaniu z sierpniem

2003 roku przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży produktów zwiększyły się o 41.868 zł, zmniejszyły

się koszty na działalności operacyjnej o 225.762 zł. W porównaniu z sierpniem 2003 roku przychody

ogółem zmniejszyły się o 1.445 zł, zmniejszyły się koszty ogółem o 252.065 zł. W przypadku szpitala w

Barlinku przychód bez ponadlimitów wynosi 5.501.155 zł stąd zysk w wysokości 86.355 zł. W

porównaniu z sierpniem 2003 roku przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży produktów zwiększyły się o 231.745 zł, zmniejszyły się koszty na działalności operacyjnej o 400.633 zł. W porównaniu z miesiącem sierpniem 2003 roku ogółem przychody zwiększyły się o 292.429 zł, zmniejszyły się koszty ogółem o 601.049 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd postanowił przygotować szczegółową informację jaki jest faktyczny stan zadłużenia szpitali.

 1. Przyjął do wiadomości informację Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapoznał się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

 2. Podjął następujące uchwały:

a) Nr 80/135/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Powołano komisję do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego działki Nr 477/7, Nr 477/8, 477/9, 477/10 położonych w obrębie 2 w miejscowości Barlinek oraz działki Nr 44/1, 44/2, 44/3 położonych w obrębie 2 w miejscowości Myślibórz w następującym składzie:

 1. Jerzy Gądarowski - Przewodniczący Komisji

 2. Mirosław Lach - Z-ca Przewodniczącego Komisji

 3. Grażyna Jędrzejewska - członek Komisji

 4. Mariusz Szeliga- członek Komisji

 5. Mieczysław Pyciak - członek Komisji

b) Nr 80/136/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok Ustalono układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2004 rok wprowadzonych uchwałą Nr XXII/166/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 września 2004 roku.

c) Nr 80/137/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok, zmiany planu finansowego oraz w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok. Zmian uwzględnionych w treści uchwały dokonano na podstawie:

 • zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznaniu dotacji celowej w dziale działalność usługowa w łącznej kwocie 31.900 zł z tego: w rozdziale - prace geodezyjne i kartograficzne w § 2110 o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów modernizacji gruntów i budynków oraz w rozdziale - pozostała działalność w § 6410 o kwotę 19.400 zł z przeznaczeniem na doposażenie starostwa w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz na zakup nowego systemu do prowadzenia tych baz.

 • wniosku Naczelnika Wydziału OSR o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów,

 • wniosku Dyrektora PZD w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych w celu zabezpieczenia środków na zakup drewna do remontu mostów, paliwa i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych przez jednostkę,

 • wniosku Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych w celu zabezpieczenia środków na zakup opału w związku ze zbliżającym się okresem grzewczym.

 • wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za ubrania robocze pracownikom oraz dokonanie przesunięcia środków w rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe z wynagrodzeń osobowych pracowników na wydatki rzeczowe w celu dokonania napraw w pomieszczeniach schroniska.

 • wniosku Dyrektora PCPR w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy.

 • wniosku Dyrektora DWDz. w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.

 • wniosku Dyrektora MOW w Renicach o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.

 • wniosku Naczelnika Wydziału OKS o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością wypłacenia nagród pieniężnych dla zwycięzców konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy - Dożynki powiatowo - gminne 2004 roku.

 1. Nr 80/138/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok. Zmian uwzględnionych w treści uchwały dokonano w związku z kwalifikacją kontraktu na adaptację na cele dydaktyczne pomieszczeń budynku ZSP Nr 1 w Barlinku oraz udziału procentowego powiatu po dokonanym przetargu do kwoty ok. 48.000 zł.

 1. Przyjął informację na październikowe obrady sesji Rady Powiatu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności inspekcji ochrony roślin w powiecie.

 2. Omówił problem godzin nadliczbowych realizowanych w placówkach oświatowych w powiecie. Zarząd zlecił Naczelnikowi Oświaty, Kultury i Sportu dokładne przeanalizowanie ZSP Nr 1 w Dębnie, ZSP Nr 2 w Barlinku, ZSP Nr 3 w Myśliborzu w celu przeprowadzenia rozmowy z dyrektorami w/w szkół o potrzebie zatrudniania emerytów w tych jednostkach.

 3. Dokonał analizy potrzeb finansowych w podległych jednostkach powiatowych do końca 2004 roku. Zarząd postanowił rozpocząć procedurę ewentualnego uruchomienia kredytu w momencie braku bieżących możliwości na zabezpieczenie potrzeb finansowych w podległych jednostkach powiatowych.

 4. Rozpatrzył wniosek Szczecińskiej Fundacji „Talent Promocja Postęp” w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę budynku w ZSP Nr 1 w Barlinku z wyłączeniem pomieszczeń PPP oraz kilku pomieszczeń na parterze, na okres 15 lat. Zarząd wyraził zgodę na dzierżawę dla Fundacji całego obiektu Internatu z wyłączeniem pomieszczeń poradni, kilku pomieszczeń na parterze z przeznaczeniem w przyszłości na filię urzędu pracy oraz wyremontowanych na I piętrze sal lekcyjnych z przeznaczeniem na naukę języków obcych.

 5. Zapoznał się z wnioskiem ZSP Nr 3 w Myśliborzu o przyznanie środków finansowych na zakup pieca c o. W związku z zaistniałą sytuacją na rynku dotyczącą dostępności i ceny koksu, który jest materiałem opałowym używanym w ZSP Nr 3 w Myśliborzu tj. wzrostem ceny za jedną tonę tego kruszcu z ok. 600 zł w okresie grzewczym 2003/2004 na kwotę przybliżoną ok. 1.300 zł w okresie grzewczym 2004/2005. Istotną sprawą jest brak tego surowca na rynku. Firmy nie sprowadzają ani też nie zobowiązują się do zabezpieczenia dostawy koksu ze względu na to, że jest bardzo drogi. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu dysponuje piecem wyłącznie na koks. Zarząd wstrzymał się z podjęciem w tej sprawie decyzji. Jednocześnie postanowił o przeanalizowaniu i rozważeniu możliwość zainstalowania ogrzewania gazowego w ZSP Nr 3 w Myśliborzu.

Na posiedzeniu w dniu 5 października 2004 roku Zarząd:

1) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 81/139/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. Fundacja „POLSAT” przekazała w formie darowizny kardiomonitor przeznaczony do ratowania zdrowia i życia dzieci dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie. Rada Społeczna na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004 roku wydała opinię pozytywną o przyjęciu darowizny.

 2. Nr 81/140/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok. Zmian dokonano na podstawie:

  • porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Myślibórz a Powiatem Myśliborskim w sprawie organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2004. Miasto i Gmina Myślibórz przekaże dotację w wysokości 2.400 zł na realizację powyższego zadania.

  • porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Barlinek a Powiatem Myśliborskim w sprawie organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2004. Miasto i Gmina Barlinek przekaże dotację w wysokości 2.400 zł na realizację powyższego zadania.

  • porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Nowogródek Pom. a Powiatem Myśliborskim w sprawie organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2004. Gmina Nowogródek Pom. przekaże dotację w wysokości 500 zł na realizację powyższego zadania.

  • wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przyznanie i zwiększenie w planie finansowym środków na wypłacenie nagród z okazji DEN dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

  • zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu przetarg i realizacja zadania pn. adaptacja na cele dydaktyczne pomieszczeń budynku ZSP Nr 1 w Barlinku oraz remont elewacji budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu dokonana będzie przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu.

  • wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.

  • wniosku Dyrektora PUP w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale pomoc dla repatriantów.

  • w związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków w ZSP Nr 2 w Barlinku dokonuje się przeniesienia kwoty 50.000 zł do ZS w Smolnicy na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

  • wniosku Dyrektora MOS „Szkuner” w Myśliborzu o zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zarząd przyznał kwotę z rezerwy celowej oświatowej 9.871 zł.

 • Nr 81/141/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli na rok 2004”. Wydział Kontroli wnioskuje o dokonanie zmian w planie kontroli na 2004 rok w części Gospodarka finansowa i mieniem powiatu:

  • przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Warsztatach Szkolnych przy ZSP Nr 1 w Barlinku - miesiąc październik,

  • przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w MOW w Renicach - miesiąc listopad,

  • przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w PCPR w Myśliborzu - miesiąc listopad.

  2) Przyjął materiały na październikowe obrady sesji Rady Powiatu:

  1. informację na temat stanu dróg w powiecie oraz przygotowanie do akcji zima.

  2. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

  oraz zapoznał się ze wstępnym materiałem do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

  3) Pozytywnie rozpatrzył wnioski:

  1. MOW w Renicach i ZSP Nr 3 w Myśliborzu w sprawie wymiany pieca c.o. Powyższe jednostki dysponują piecem wyłącznie na koks. W związku z zaistniałą sytuacją jaka występuje na rynku dotyczącą dostępności i wzrostem ceny koksu ok. 1.200 zł za jedną tonę. Dyrektor

  MOW w Renicach wnioskuje o zakup pieca miałowego w kwocie 23.000 zł. Jest to cena pieca miałowo - węglowego z modernizacją istniejącej kotłowni wraz z jego montażem. Podobnie poczyniła Dyrektor ZSP Nr 3 w Myśliborzu, która wnioskuje o wymianę piecy koksowych na piece miałowo - węglowe. Zakup dwóch nowych piecy wyniesie łącznie kwotę 25.000 zł w tym również montaż piecy.

  1. ZSP Nr 2 w Myśliborzu o przedłużenie umowy najmu pokoju w budynku przy ul. Północnej 15 do dnia 31.12.2004 roku.

  2. ZSP Nr 2 w Myśliborzu o przedłużenie umowy najmu pomieszczenia wydzielonego z węzła ciepłowniczego przy ul. Północnej 15 z przeznaczeniem na zakład elektryczny. Pomieszczenie to od lat było wynajmowane na powyższy cel. W ramach umowy świadczone były nieodpłatnie usługi na rzecz szkoły. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, szkoła ma zabezpieczone usługi elektryczne.

  3. ZS w Smolnicy w sprawie wymiany kanalizacji zewnętrznej przy budynku szkoły. Po raz kolejny została zatkana kanalizacja odpływowa w szkole. Posiadany przez szkołę sprzęt nie wystarcza na usunięcie awarii. Dyrektor musiał wykorzystać sprzęt specjalistyczny z Zakładu Usług Wodociągowych z Dębna. Od wiosny br. jest to piąta awaria, która grozi zalaniem korytarzy piwnicy szkolnej i zatkaniem systemu kanalizacyjnego. Prace te należałoby wykonać pilnie ze względu na zbliżający się okres zimowy. Zarząd postanowił przyznać na w/w cel środki w wysokości 7.500 zł. Jednocześnie zalecono Skarbnik Powiatu ustalenie źródła finansowania tego zadania.

  4. PZD w Myśliborzu o sprzedaż w przetargu ciągnika rolniczego „Ursus” 3512, rok produkcji 1996. PZD posiada ustaloną wartość rynkową ciągnika rolniczego przeznaczonego do sprzedaży.

  5. ZSP Nr 1 w Barlinku o przydzielenie 14 godzin nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy I Liceum Ogólnokształcącego w ZSP Nr 1 w Barlinku.

  6. Dyrektora PPP w Myśliborzu o przydział 5 godzin ponadwymiarowych od dnia 1.10.2004 r. do dnia 31.12.2004 roku.

  Na posiedzeniu w dniu 13 października 2004 roku Zarząd:

  1) Przyjął projekty uchwał na październikowe obrady sesji Rady Powiatu w sprawie:

  a) wydzierżawienia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

  1. zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

  1. regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów.

  2. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2004 roku.

  2) Podjął następujące uchwały:

  1. Nr 82/142/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

  2. Nr 82/143/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatu do analiz biochemicznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku. Szpital Powiatowy w Barlinku wystąpił z wnioskiem o zakup aparatu do wykonywania badań biochemicznych BTS-330 o wartości 19.260 zł. Aparat ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania laboratorium, ponieważ aparat będący na wyposażeniu jest już wyeksploatowany i uniemożliwia prawidłową jakość wykonywanych badań. Ponadto brak jest części zamiennych do wykonania naprawy. Stąd też niezbędnym staje się dokonanie zakupu nowego aparatu, który będzie spełniał warunki techniczne i pozwoli spełnić wymagane standardy. Rada Społeczna SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku wydała opinię pozytywną w tej sprawie.

  3. Nr 82/144/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania skierowanego do placówki opiekuńczo-wychowawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Wydanie zarządzenia przyspieszy i uprości procedurę refundacji wydatków ponoszonych przez Powiat Myśliborski na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie tut. Powiatu, a pochodzących z poza Powiatu Myśliborskiego.

  3) Zapoznał się z warunkami utworzenia punktu obsługi Funduszu Pomeranus. Na terenie województwa zachodniopomorskiego działa 6 takich punktów obsługi. Celem Funduszu jest wspieranie finansowe powstających lub istniejących małych i średnich przedsiębiorstw. Osoba fizyczna chcąca rozpocząć działalność gospodarczą może otrzymać pożyczkę do 50 tys. zł, natomiast przedsiębiorca do 100 tys. zł. Okres spłaty nie może przekraczać 2 lat, a oprocentowanie jest zmienne w wysokości 10%. Pożyczkobiorca musi posiadać wkład własny od 20% do 50% wartości przedsięwzięcia. Łączny roczny koszt uruchomienia, wyposażenia w sprzęt i utrzymania Punktu łącznie z wynagrodzeniem wyniósłby ok. 24.000 zł przy zastosowaniu minimalnej płacy lub ok. 43.000 zł przy zastosowaniu średniego wynagrodzenia. Zarząd w wyniku dyskusji postanowił odstąpić od utworzenia punktu obsługi Funduszu Pomeranus ze względu na trudności finansowe wymagane do jego utworzenia.

  4) Zapoznał się z opinią prawną w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 1999 - 2002 dla pracowników SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie. Zarząd postanowił przedłożyć opinię prawną oraz wyjaśnienia w tej kwestii Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego i dokładnego przeanalizowania zaistniałej sytuacji.

  5) Pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Myśliborzu, wyrażając zgodę na nieodpłatne przekazanie maszyny elektrycznej do pisana „Optima”, rok produkcji 1997; wartość 1.927,60 zł. W/w środek trwały umorzony w 100%.

  Przygotowała: Małgorzata Jakóbowska

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-10-2004 14:20
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2004
  Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2004 14:20