herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 23 czerwca do 3 września 2004 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

Na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2004 roku Zarząd:

1) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 68/107/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok. Zmian dokonano na podstawie:

 • zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 czerwca 2004 roku o przyznaniu powiatowi dotacji celowej w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale pomoc dla repatriantów w kwocie 4.869 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ponoszonych na aktywizację zawodową repatrianta w III kwartale br.

 • wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków w planie w związku z koniecznością dokonania opłat za olej opałowy,

 • decyzji Zarządu Powiatu o dokonanie przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne w podległych jednostkach na paragrafy wydatków rzeczowych zgodnie z potrzebami,

 • wniosku Dyrektora MOS „Szkuner” o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki,

 • wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o dokonanie zmian w planie jednostki tj. przesunięcia między paragrafami wydatków rzeczowych w rozdziale - schroniska młodzieżowe,

 • wniosku Dyrektora PZD w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek VAT zwiększony z dniem 01.05.2004 r. z 7% do 22% na roboty ogólnobudowlane związane z budową drogi. Powyższe dotyczy inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2124 w m. Trzcinna”.

 1. Nr 68/108/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok. Zmian dokonano ze względu na warunki udzielenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - SAPARD dla Powiatu Myśliborskiego. W umowie dotyczącej realizacji inwestycji polegającej na „Modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Trzcinna” beneficjentem jest Powiat Myśliborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu i jako inwestor zobowiązany jest do rozliczenia płatności tej inwestycji.

 2. Nr 68/109/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno”. Zgodnie z art. 17, ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku projekty gminnych programów ochrony środowiska opiniuje Zarząd Powiatu. Stwierdzono, że opiniowany program został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne a także wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym wydane przez Ministerstwo Środowiska w grudniu 2002 roku. Zgodny jest z obowiązującą polityką ekologiczną państwa oraz z programami ochrony środowiska wyższej rangi. Opiniowany program prezentuje szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na analizowanym terenie. Przedstawia zagadnienia związane z ochroną wód, powietrza, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego oraz zasobów przyrodniczych. Ponadto dokument ten wskazuje tzw. „gorące punkty” w środowisku, wywołane niezrównoważonym rozwojem gospodarczym oraz przedstawia ewentualne propozycje działań zmierzających do ich stopniowej likwidacji. Jedyną uwagą wniesioną do opiniowanego dokumentu jest nieporuszenie problemów związanych ze składowaniem i stosowaniem nawozów naturalnych przez rolnictwo.

 1. Przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu myśliborskiego na 2004 rok jako materiał na obrady czerwcowej sesji Rady Powiatu. Zmian dokonano w związku z koniecznością urealnienia ponadplanowych dochodów w placówkach i ich zwrotu w wysokości 75% ponad przyjęty plan. Przekazano do: ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku 2.500 zł, ZSP Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie -19.800 zł, ZSP Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu - 1.100 zł, Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu - 900 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii cieplnej i elektrycznej.

 2. Dokonał analizy zobowiązań SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie. Zobowiązania ogółem na dzień 31 maja 2004 roku wynoszą 14.930.537 zł i wzrosły w porównaniu z miesiącem kwietniem 2004 roku o kwotę 241.337 zł. Szpital w Barlinku wykazał zobowiązania ogółem na dzień 31.05.04r. w wysokości 7.398.354 zł. Wzrosły one w porównaniu z kwietniem o 228.162 zł. Z informacji uzyskanej od dyrektora wynika, że wzrost zobowiązań w miesiącu maju spowodowany został opóźnieniem w przekazaniu środków przez Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki te wpłynęły 01.06.2004 r. Szpital w Dębnie wykazał zobowiązania ogółem na dzień 31.05.04 r. w wysokości 7.532.183 zł. Zobowiązania wzrosły w porównaniu z miesiącem kwietniem o kwotę 13.174 zł. W adnotacji głównej księgowej w sprawozdaniu widnieje zapis, że Urząd Skarbowy potrącił z rachunku bieżącego szpitala bezpośrednio w oddziale Funduszu kwotę 148.679,50 zł. Kwota ta nie została rozliczona w sprawozdaniu zobowiązań szpitala. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 maja 2004r. wynoszą 9.200.821 zł w porównaniu z miesiącem kwietniem 2004 roku wzrosły o 451.672 zł w tym w Barlinku wzrosły o 107.999 zł, w Dębnie o 343.673 zł. Wzrost zobowiązań ogółem nastąpił z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych oraz w pozostałych zobowiązaniach z tytułu prowadzonej działalności. Wzrost zobowiązań wymagalnych nastąpił z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych i zakupu leków i materiałów medycznych. Zarząd przyjął do wiadomości przedłożoną informację dotyczącą zobowiązań szpitali za miesiąc maj i zobowiązał Wicestarostę i Naczelnika Wydziału Zdrowia do rozmów z kierownictwem szpitali w celu szukania dalszych oszczędności i ograniczenia wydatków.

 1. Dokonał analizy potrzeb finansowych na realizację zadań powiatu. Przeanalizował możliwość emisji obligacji. Jest to decyzja trudna lecz w obecnych warunkach staje się konieczną, mając na uwadze finansowanie zadań inwestycyjnych w oparciu o środki unijne. Podjęcie takiej decyzji przez Zarząd i Radę na pewno odciąży budżet, jeżeli chodzi o angażowanie w pierwszej kolejności środków własnych, które następnie są refundowane i wracają do budżetu. Kapitał emisji obligacji spłacany byłby po 3-4 latach.

 2. Rozpatrzył wnioski:

  1. Ochotniczego Hufca Pracy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy w Szczecinie o przekazanie nieruchomości zabudowanej w Dębnie. Zarząd podjął negatywną decyzję w sprawie przekazania budynku przy ul. Słowackiego 29 w Dębnie. W związku z niezagospodarowaniem części pomieszczeń w byłym internacie ZSP Nr 1 w Dębnie przy ul. Piłsudskiego postanowiono przenieść Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną, natomiast budynek aktualnie użytkowany przez Poradnie przeznaczyć do sprzedaży. W powyższej sprawie Rada Powiatu Myśliborskiego podjęta uchwałę Nr XIX/139/2004 z dnia 26 maja 2004 roku wyrażając zgodę na zbycie budynku przy ul. Słowackiego 29. W tej sytuacji prośba nie może być spełniona z uwagi na daleko idące zaawansowanie czynności związanych z wcześniejszymi decyzjami.

  2. Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Szkuner” o dofinansowanie udziału sportowców w Mistrzostwach Europy. Zarząd negatywnie ustosunkował się do powyższego wniosku ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu. Ponadto tego rodzaju imprezę nie zgłoszono do powiatowego kalendarza imprez sportowych na 2004 rok, w związku z tym nie uwzględniono środków finansowych na jej realizację. Klub nie jest jednostką podległą starostwu.

  3. Ośrodka Szkolno Wychowawczego TPD w Myśliborzu o zwiększenie dotacji na działalność placówki. Dyrektor placówki dokonał remontu centralnego ogrzewania, dachu budynku głównego, pomieszczeń gospodarczych, remontu okien na parterze oraz dokonał wymiany okien na I piętrze w związku z tym zwraca się z prośbą o dodatkowe środki finansowe. Zarząd negatywnie ustosunkował się do powyższego wniosku ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu.

  4. Komendy Powiatowej Policji o zakupienie urządzenia specjalistycznego do badania zwartości alkoholu w wydychanym powietrzu Alco Sensor IV o wartości 7881,20 zł oraz benzynę bezołowiową Pb 95 w ilości 800 litrów o wartości 3.200 zł. Zarząd postanowił, że z chwilą urealnienia dochodów zostaną przekazane środki finansowe w wysokości 2.500 zł na zakup benzyny bezołowiowej, która zostanie przekazana w formie darowizny na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu.

  5. Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Myśliborzu o przekazanie w użytkowanie części pomieszczenia w budynku przy ul. Spokojnej 13. Zarząd postanowił przekazać w nieodpłatnie użyczenie dla potrzeb Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Myśliborzu części pomieszczenia na I piętrze budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu. W zamian za to PSEE dokona remontu korytarza przy ul. Spokojnej oraz będzie obciążana za media.

  6. pismo w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokal socjalny w Bursie Szkolnej. Zarząd postanowił nie przedłużyć umowy najmu na lokal socjalny w Bursie Szkolnej Pani Wiesławie Teresie Grzechnik. Jednocześnie informując, że w/w osoba miała propozycję zastępczego mieszkania w Golenicach przyznanego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Myśliborzu, którego nie przyjęła.

 3. Zapoznał się z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które odmawia stwierdzenia z urzędu ostatecznej nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej dla Powiatu Myśliborskiego w związku ze wzrostem wartości nieruchomości związanej z podziałem nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 Barlinka oznaczonej numerem ewidencyjnym 550. Dotyczy to sprzedanych w I kadencji Rady mieszkań przy ZSP Nr 1 w Barlinku.

Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2004 roku Zarząd:

1) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 69/110/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004. Zmian dokonano na podstawie:

  • zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2004 roku o przyznaniu powiatowi dotacji celowej w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale pomoc materialna dla uczniów w kwocie 105.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2004 roku w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich zgodnie z „Pakietem dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

  • zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2004 roku o przyznaniu powiatowi dotacji celowej w dziale pomoc społeczna w rozdziale domy pomocy społecznej w łącznej kwocie 130.324 zł z tego:

   • 90.342 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie średniej wojewódzkiej kwoty dotacji w 2004 r.

   • 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

 • wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych w planie pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.

 • wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.

 1. Nr 69/111/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok do podjętych uchwał Rady Powiatu: Nr XX/142/2004, Nr XX/143/2004, Nr XX/155/2004, Nr XX/156/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku.

Na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2004 roku Zarząd:

 1. Przyjął informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w powiatowych jednostkach organizacyjnych tj Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Kontroli Starostwa. Okres kontroli obejmował lata budżetowe 2001 - 2003. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

a) gospodarki rzeczowymi składnikami majątku:

  • w skład komisji inwentaryzacyjnej powołano osoby materialnie odpowiedzialne za dane pole spisowe, jak również osoby spokrewnione z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne składniki majątkowe jednostki,

  • w arkuszach spisowych nie podano cech identyfikacyjnych spisywanych składników,

  • w kartach drogowych nie podawano uzasadnienia wyjazdu i osoby dysponującej samochodem. W stosowanych od 9 stycznia 2003 roku kartach drogowych brak jest elementów umożliwiających prawidłowe rozliczenie i kontrolę kart drogowych,

b) prowadzenia rachunkowości:

 • stwierdzono przypadki nie księgowania zdarzeń gospodarczych dotyczących danego okresu sprawozdawczego,

c) w realizacji dochodów i wydatków budżetowych:

 • nie przestrzegano zasad premiowania pracowników ustalonych w regulaminie premiowania,

 • środki na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie były przekazywane w ustawowych terminach, opóźnienia wynikały z braku środków na rachunku jednostki,

 • nie uregulowano zasad pobierania należności za pobyt wychowanków w Ośrodku. W okresie objętym kontrolą do placówki opiekuńczo - wychowawczej dzieci kierowane były przez PCPR na podstawie orzeczeń sądów rodzinnych, które określały wysokość należności za ich pobyt w placówce lub zwalniały rodziców z ponoszenia odpłatności, orzekając pobyt dzieci na koszt Skarbu Państwa, często bez uzasadnienia takich decyzji. W orzeczeniach sądowych nie wskazano także, gdzie ma być dokonywana wpłata, czy w kasie sądu czy też np. na rachunek placówki. W myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej rodzice, a także opiekunowie prawni dziecka, ponoszą opłatę za pobyt nieletnich w placówkach opiekuńczo - wychowawczych do wysokości wydatków bieżących ponoszonych na ich utrzymanie. Tę opłatę winno ustalić w drodze decyzji administracyjnej PCPR. Należy zaznaczyć, że obie regulacje są od siebie niezależne. Zwolnienie przez sąd z ponoszenia kosztów sądowych nie wywiera żadnego wpływu na kwestie ponoszenia przez rodziców lub opiekunów nieletniego opłaty ustalonej w drodze decyzji administracyjnej.

 • w 2001 roku dokonano wypłaty zaliczki dla przedsiębiorstwa wykonującego prace remontowe objęte zamówieniem publicznym bez rachunku przejściowego, co było niezgodne z zawartą umową,

 • nie sporządzono protokołów konieczności oraz nie zawarto umów na wykonanie dodatkowych robót związanych z zamówieniem publicznym na prace remontowe wykonane w 2000 roku,

 • z braku środków na rachunku bankowym jednostki nie uregulowano w terminie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc marzec 2002 roku (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w wyniku czego poniesiono dodatkowe koszty z tytułu prolongaty terminu zapłaty w kwocie 407,10 zł.

W związku z brakiem uregulowań i wytycznych przy przejmowaniu wychowanków do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z tytułu odpłatności Zarząd postanowił wystosować pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Barlinku

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Kontroli starostwa. Kontrola obejmowała gospodarkę finansową jednostki w latach 2001 - 2003. Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwoliły stwierdzić, że kontrolowana jednostka prowadzi prawidłową gospodarkę finansową zgodnie z przepisami rachunkowości budżetowej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku. Stwierdzone nieprawidłowości polegające na nieterminowym przekazywaniu naliczonych odpisów na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wyznaczonych terminach. Opóźnienia dotyczyły lat 2002 i 2003 w związku z brakiem środków na rachunku bankowym jednostki. Na dzień 30 września na rachunku funduszu socjalnego znajdowały się środki w pełnej wysokości odpisów.

 1. Podjął następujące uchwały:

   1. Nr 70/112/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

   2. Nr 70/113/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

   3. Nr 70/114/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

   4. Nr 70/115/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

   5. Nr 70/116/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

   6. Nr 70/117/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

   7. Nr 70/118/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

   8. Nr 70/119/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

   9. Nr 70/120/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

   10. Nr 70/121/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

 2. Zapoznał się z informacją o przygotowaniach do realizacji programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, powiaty są organem prowadzącym zadania z zakresu usług publicznych i organizowania życia zbiorowego społeczności powiatowych. Tym samym powiaty są podmiotem uprawnionym do składania projektów na realizację programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. W związku z tym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Beneficjent Końcowy dla Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego przekazał wniosek o podjęcie działań w/w zakresie. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalncyh, kończących się egzaminem dojrzałości, posiadają stałe zameldowanie na wsi lub w miejscowości do 5.000 mieszkańców lub w miejscowości do 20.000 mieszkańców, o ile w tej miejscowości nie ma szkół ponadgimnazjalncyh kończących się maturą, pochodzą z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Stypendia będą przekazywane w formie rzeczowej (np. zakup podręczników) dofinansowanie opłat m.in. za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat lub refundację kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki. Warunkiem ubiegania się przez uczniów o stypendium jest złożenie w szkole wniosku o stypendium. Do wniosku muszą być załączone dokumenty potwierdzające dochód w rodzinie w przeliczeniu na jedną osobę nie przekraczający kwoty 504 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota nie może przekraczać 583 zł. Stypendium wypłacane będzie w 10 ratach miesięcznych, od września do czerwca w wysokości maksymalnie do 250 zł. Natomiast studenci o stypendium mogą się ubiegać jeżeli spełniają kryteria: posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu myśliborskiego, pochodzą z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. Stypendium będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż od października do lipca danego roku akademickiego. Stypendium będzie przekazywane w formie finansowej lub refundacji wydatków poniesionych wcześniej przez studentów związanych z pobieraniem nauki. Warunkiem ubiegania się przez studenta o stypendium jest złożenie w Starostwie Powiatowym wniosku o stypendium. Do wniosku będą musiały być załączone dokumenty potwierdzające dochód w rodzinie w przeliczeniu na jedną osobę w wysokości 504 zł., a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota nie może przekraczać 583 zł, zaświadczenie o miejscu stałego zameldowania oraz zaświadczenie z uczelni. Stypendium będzie wypłacane w 10 ratach miesięcznych od października do lipca w wysokości do 350 zł. Zarząd zalecił wykonywanie dalszych czynności związanych z przygotowaniem wniosku o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 3. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów. W związku z przystąpieniem do uczestnictwa w programie stypendialnym Działanie 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego istnieje konieczność opracowania „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów”. Regulamin ten jest załącznikiem do wniosku o finansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusz stypendialny obejmuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich uczęszczających do szkół maturalnych oraz studentów zamieszkujących na terenie powiatu.

 4. Zaopiniował pozytywnie zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie Pani Irenie Cabaj od 1 września 2004 roku do 31 sierpnia 2009 roku tj. na okres 5 lat szkolnych. OpiniaKuratora Oświaty w Szczecinie jest pozytywna.

6) Rozpatrzył wnioski:

 1. NZOZ Przychodnia Rodzinna S.C. w Myśliborzu w sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony punktu medycznego w Sulimierzu. Zarząd podjął decyzję, aby wydzierżawić punkt medyczny w Sulimierzu dla NZOZ „Przychodnia Rodzinna S.C. w Myśliborzu na okres 6 lat. Jest to zgodne z uchwałą Nr XI/93/99 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 8 września 1999 roku.

 2. Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu o dofinansowanie środków finansowych w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch lekkich ratowniczo - gaśniczych samochodów wodnopianowych na podwoziu terenowym oraz jednego średniego ratowniczo - gaśniczego samochodu wodnopianowego na podwoziu terenowym. Zarząd postanowił poinformować Powiatowego Komendanta PSP w Myśliborzu, że duży niedobór środków w budżecie powiatu uniemożliwia przekazanie jakichkolwiek środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodów specjalistycznych. Mając jednak na uwadze ważność zadania Zarząd zaproponował, aby złożyć wniosek w powyższej sprawie do Komisji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 3. Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku w sprawie nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń Poradni przez Stowarzyszenie „Bratek”. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” działające przy Poradni zwróciło się z prośbą o nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń Poradni na potrzeby działalności powołanego Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego. Funkcjonowanie Ośrodka nie spowoduje wzrostu kosztów eksploatacji pomieszczeń ponieważ ośrodek zamierza realizować swoje zadania w godzinach pracy poradni. W ten sposób część zadań, które były wykonywane przez poradnię będą realizowane przez tą placówkę.

Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń Poradni

oraz zwolnił z opłat za media Stowarzyszenie „Bratek” na okres 1 roku.

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2004 roku Zarząd:

 1. Złożył wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w celu podjęcia następujących uchwał:

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

  2. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na 2005 rok na zadanie „Modernizacja dróg powiatowych”.

  3. w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów.

  4. w sprawie zmian w budżecie powiatu myśliborskiego na 2004 rok.

 2. Podjął uchwałę Nr 71/122/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok. Zmian dokonuje się na podstawie:

  1. wniosku Dyrektora PCPR w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych w planie pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych oraz zabezpieczenia środków na rodziny zastępcze oraz wynagrodzenia pracowników PCPR w Myśliborzu.

  2. wniosku Dyrektora PZD w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planie pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.

  3. uchwały Nr XX/149/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn.: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Myśliborzu. Zgodnie z podjętą uchwałą z dniem 30 czerwca 2004 roku została zlikwidowana powyższa jednostka i jednocześnie zadania jednostki zostały powierzone do realizacji Wydziałowi Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

  4. wniosku Starosty Myśliborskiego o dokonanie zmiany w planie finansowym jednostki tj. dokonania przesunięcia pomiędzy paragrafami.

 3. Rozpatrzył dokumentację w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno. Rada Miejska w Dębnie podjęła uchwały o sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno:

  1. Nr XVI/108/2003 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2003 roku w rejonie ul. Demokracji - Kolejowej,

  2. Nr XVI/109/2003 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2003 r. w rejonie ul. Dargomyskiej,

  3. Nr XVI/110/2003 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2003 r. w rejonie ul. Chojeńskiej - Kosynierów,

  4. Nr XVI/111/2003 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2003 r. w rejonie ul. Wojska Polskiego - Kostrzyńskiej,

  5. Nr XVI/113/2003 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2003 r. w rejonie ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Kościuszki, Słowackiego.

  6. Nr XVI/114/ 2003 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2003 r. w rejonie Mickiewicza, Piłsudskiego, Słowackiego.

  7. Nr XVIII/125/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w rejonie ul. Kostrzyńskiej, J. Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej i Włościańskiej,

Na obszarach gdzie gmina chce ustanowić plan mieszczą się obiekty: Dom Dziecka nr działki 22, Internat ul. Piłsudskiego nr działki 21/1, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Słowackiego nr działki 173.

Zarząd postanowił dokonać zapisu dla budynków:

 1. Internatu ul. Piłsudskiego - budynek użyteczności publicznej,

 2. Domu Dziecka - budynek użyteczności publicznej

 3. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Słowackiego - budynek użyteczności publicznej lub budynek mieszkalny.

W rozumieniu prawa budowlanego przez budynki użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz innych ogólnie dostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. Jeżeli Gmina Dębno określiłaby nasze budynki jako budynki użyteczności publicznej byłoby to najlepszym rozwiązaniem dla możliwości zagospodarowania tych budynków w przyszłości.

 1. Omówił pismo Dyrektora PPP w Dębnie w sprawie adaptacji pomieszczeń w budynku internatu przy ul. Piłsudskiego w Dębnie. Dyrektor Poradni złożyła wniosek o odstąpienie od planowanego zakupu schodołazu w związku z możliwością zabezpieczenia pełnej obsługi osób niepełnosprawnych korzystających z usług placówki w przekazanych pomieszczeniach usytuowanych na parterze. Przeznaczone na w/w urządzenie środki finansowe dyrektor proponuje wykorzystać na wymianę okien w pomieszczeniach poradni. Dyrektor poradni poinformowała, że w wyniku ulewnego deszczu nastąpiło zalanie większości pomieszczeń przekazanych do adaptacji na potrzeby poradni w budynku przy ul. Piłsudskiego. Przyczyną zalania była nieszczelność okien. Zarząd pozytywnie ustosunkował się do w/w wniosku, wyrażając zgodę, aby przeznaczone środki finansowe na zakup schodołazu przeznaczyć na wymianę okien w pomieszczeniach poradni. W rozmowie z Inspektorem Nadzoru stwierdził, że nie ma przeszkód, aby przebudować podjazd, będzie to zgodne z przepisami prawa budowlanego. Koszt wózka wynosi 15.498 zł. Zmiana podjazdu będzie opiewała na kwotę ok. 3.500 zł. Zostanie wówczas kwota ok. 11.955 zł, którą będzie można przeznaczyć na wymianę okien w pomieszczeniach poradni.

Na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2004 roku Zarząd:

1) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 72/124/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok. Zmian dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków

w planie wydatków w następujących jednostkach:

 • ZSP Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie z przeznaczeniem na częściową spłatę zadłużenia z tytułu energii cieplnej, elektrycznej za I półrocze w kwocie 32.000 zł

 • ZSP nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu z przeznaczeniem na częściową spłatę zadłużenia z tytułu energii cieplnej, elektrycznej za I półrocze w kwocie 31.500 zł

 • ZSP Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań wobec PEC Międzyrzecz w kwocie 36.500 zł.

 • Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu na zabezpieczenie środków na częściową wypłatę wynagrodzeń pracowników i zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 30.000 zł.

W budżecie na 2004 rok wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach nie były zabezpieczone w 100%, stąd w miarę uzyskania zwiększonych dochodów do budżetu będzie sytuacja finansowa w poszczególnych jednostkach normowana.

 1. Nr 72/123/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej. Do Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu wpłynęło pismo Zarządu Powiatu w Gorzowie Wlkp. o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie zmiany kategorii ulic w Kostrzynie n/O: - ul. Rzemieślnicza, ul. Sosnowa i ul. Cmentarna w związku z planowaną inwestycją budowy „małej obwodnicy Miasta Kostrzyna n/O, w której skład wchodzą ww. działki. Nadanie tym ulicom kategorii powiatowej jest niezbędne.

2) Przyjął projekty uchwał na wrześniowe obrady sesji Rady Powiatu w sprawie:

 1. przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej.

 2. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

3) Dokonał analizy zobowiązań SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie. Zobowiązania ogółem w obu szpitalach w porównaniu z miesiącem majem br. spadły o 270.895 zł, w tym w Barlinku o kwotę 309.432 zł, w Dębnie ogółem nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o 38.537 zł. Nastąpił spadek zobowiązań wymagalnych w porównaniu z miesiącem majem 2004 r. o kwotę 276.625 zł, w tym w Barlinku spadek o kwotę 320.135 zł, w Dębnie wzrost o kwotę 43.510 zł. Zobowiązania ogółem wobec pracowników spadły o 22.621 zł w tym w Barlinku o kwotę 1.499 zł, w Dębnie o kwotę 21.122 zł. Nastąpił spadek zobowiązań wymagalnych wobec pracowników w porównaniu z miesiącem majem 2004 roku o kwotę 3.681 zł w tym w Barlinku o kwotę 1.046 zł, w Dębnie o 2.635 zł. Zobowiązania ogółem publiczno - prawne (w tym ZUS) wzrosły o 18.793 zł, w tym w Barlinku wzrost o 108.641 w tym ZUS wzrósł o 126.094 zł, w Dębnie spadek zobowiązań 89.848 zł w tym ZUS spadek o 110.234 zł. Zobowiązania wymagalne spadły o 158.604 zł w tym w Barlinku spadły o 66.551 zł, w Dębnie spadły o 92.053 zł. Zobowiązania ogółem z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych zmniejszyły się o 67.512 zł w tym w Barlinku o kwotę 35.036 zł, w Dębnie o 32.476 zł. Spadek zobowiązań wymagalnych w porównaniu z miesiącem majem 2004 roku spadły o kwotę 137.561 zł w tym: w Barlinku o 82.031 zł, w Dębnie o 55.530 zł. Zobowiązania ogółem z tytułu zakupu sprzętu medycznego wzrosły o 36.947 zł w tym w Barlinku wzrosły o 3.979 zł, w Dębnie o 32.968 zł. Zobowiązania wymagalne spadły o 19.421 zł w tym w Barlinku spadły o 49.999 zł, w Dębnie o 30.578 zł wzrosły. Zobowiązania ogółem z tytułu ulepszeń i remontów spadły o 2.000 zł dotyczy to Dębna. Natomiast w Barlinku brak takich zobowiązań. Pozostałe zobowiązania ogółem z tytułu prowadzonej działalności spadły o 234.502 zł, w tym w Barlinku spadły o 385.517 zł, w Dębnie wzrosły o 151.015 zł. Nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych o 44.642 zł, w tym w Barlinku spadły o 120.508 zł, w Dębnie wzrosły o 165.150 zł. Wzrost zobowiązań ogółem w porównaniu z miesiącem kwietniem 2003 roku wynosi 2.934.918 zł, w tym wymagalne wzrosły o 2.483.233 zł. W sprawozdaniu szpitala w Dębnie w uwagach w pozycji zobowiązania wobec pracowników ujęto zobowiązania z tytułu podwyżki płac drugiej części ustawy „203” na kwotę 207.000 zł. W sprawozdaniu tym nie wykazane zostały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13” pensji tj. kwoty w wysokości 1.620.000 zł.

 1. Omówił informację z przebiegu realizacji programu oszczędnościowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie.SPZOZ Szpital Powiatowy Barlinek. W dalszym ciągu prowadzone są działania w kierunku redukcji zatrudnienia, obniżenia kosztów osobowych i kosztów materiałowych, żywności, leków, badań, energii elektrycznej i amortyzacji. Realizacja tego planu finansowego w pierwszym półroczu 2004 roku zakończyła się określonymi rezultatami. Koszty ogółem zamknęły się kwotą 4.217.943 zł. i były niższe od kosztów planowanych na pierwsze półrocze br. o 133.767 zł. Przychody pierwszego półrocza 2004 roku wyniosły 5.183.080 zł. i były wyższe od planowanych na ten okres o 891.056 zł. Były one również o 932.635 zł. wyższe od przychodów porównywalnego okresu ubiegłego roku. W planie finansowym założono przychody na poziomie kontraktów. Przychody bez uwzględnienia nadlimitów kształtowały się na poziomie 4.284.832 zł. i były o 433.045 zł. wyższe niż w I półroczu roku ub., pomimo tego, iż w I kwartale roku ub. oddziały zabiegowe i położnictwo nie były objęte limitowaniem usług przez NFZ. Wynik I półrocza br. jest zyskiem z wartością usług nadlimitowych i wyniósł 965.137 zł. Strata w porównywalnym okresie roku ub. wynosiła 529.824 zł. Natomiast zysk bez uwzględnienia limitów to kwota 66.889 zł. Zostały również utrwalone rezultaty działań zawartych w programie oszczędnościowym osiągnięte w roku 2003. Zatrudnienie w szpitalu od końca 2003 roku utrzymuje się na tym poziomie, czyli na dzień 30 czerwca br. wraz z kontraktami lekarskimi wynosi 195 osób. Koszty osobowe pierwszego półrocza br. były niższe o 247.835 zł. od kosztów w porównywalnym okresie roku 2003. Nakłady na płace, kontrakty lekarskie, fundusz bezosobowy i ZUS wyniosły w I kwartale br. 2.550.681 zł, były one niższe od planowanych na ten okres o 30.309 zł. i to mimo wzrostu kwot odpraw dla zwalnianych pracowników. Pozostałe koszty I półrocza br. w tym materiały, żywność, energia elektryczna, badania, leki, sprzęt medyczny, amortyzacja, dzierżawy, koszty finansowe były niższe niż planowane. Plan zakładał wydatki na poziomie 1.770.720 zł., natomiast wyniosły one 1.667.262 zł., dało to oszczędność 103.458 zł. SPZOZ Szpital Powiatowy Dębno W szpitalu w Dębnie dokonano analizy podstawowych elementów , które decydują o wynikach i dają obraz funkcjonowania szpitala, szczególnie od strony ekonomicznej. Najpoważniejszą pozycją kosztów są wynagrodzenia. W 2003 roku za I półrocze było 2.431.000 zł. wynagrodzeń, w 2004 roku za I półrocze kwota wyniosła 2.281.000 zł., a więc jest mniejsza o 169.000 zł, przy czym w szpitalu w Dębnie od stycznia wypłacane są środki wynikające z ustawy „110” na kwotę 135.000 plus wydatek na odprawy dla osób odchodzących na wcześniejsze emerytury. W sumie razem zmniejszenie nastąpiło o kwotę 332.000 zł. za pół roku.(jeśli chodzi o wynagrodzenia). Ogółem koszty za I półrocze 2003 roku wynosiły 4.366.000 zł, za I półrocze br. 4.146.000 jest to również z uwzględnieniem ustawy „203” mniej o 333.000 zł - takie są oszczędności wynikające z programu przyjętego w ubiegłym roku. Zatrudnienie utrzymało się na poziomie 209 etatów. Nastąpiła zmiana czasu pracy, od 1 stycznia w szpitalu wprowadzono czas pracy dla pielęgniarek, lekarzy i administracji wynoszący 7 godz. i 35 min. Jednym z ważniejszych elementów tegorocznego programu oszczędnościowego była analiza dokonana w I kwartale dot. ilości punktów i możliwości zmniejszenia ilości przyjęć i hospitalizacji ze względu na wprowadzone w tym roku limity na wszystkie świadczenia medyczne. Za I kwartał w szpitalu zrobiono ponad 80 tys. punktów, przy 57 tys. punktów miesięcznie. W chwili obecnej nastąpiło zmniejszenie do poziomu ok. 70 tys. punktów, co wiąże się ze zmniejszeniem ilości pacjentów i hospitalizacji. Przyniosło to efekty ekonomiczne, ale tylko w zakresie kosztów zmiennych (leki , pranie) tj. rzędu 20-25 tys. zł miesięcznie. Osiągnięto przychody rzędu 5.008.000zł, w tym są przychody pozostałe, poza sprzedażą dla NFZ (świadczenia, rtg itp.)Postanowiono w sposób formalny jeszcze raz pogłębić program oszczędnościowy , tak żeby zaskutkowało jeszcze większymi efektami ekonomicznymi polegającymi na faktycznym zbilansowaniu kosztów i przychodów. Zrealizowano wiele pozycji, które do tej pory podlegały działaniom oszczędnościowym, Podjęte zostaną działania w kierunku zmiany funkcjonowania laboratorium w szpitalu, na zasadzie jakiej funkcjonuje w szpitalu w Barlinku (w niedziele i święta dyżury będą realizowane tzw. pod telefonem) Powinno to przynieść efekt zmniejszenia 3 etatów w laboratorium. W administracji nastąpi zmniejszenie 1 etatu, zmieni się sposób funkcjonowania tzw. sekretarek medycznych oddziałów. Razem planuje się zaoszczędzić w najbliższym czasie 6-7 etatów. Postanowiono również zastanowić się nad propozycją wydzierżawienia lub sprzedaży obiektów, które istnieją przy szpitalu (plac z pomieszczeniami magazynowymi, nieskończona przy szpitalna oczyszczalnia ścieków, pas posesji od strony ul. Kościuszki na lokalizację parkingu.)

Na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2004 roku Zarząd:

1) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 73/125/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Boleszkowice”

 2. Nr 73/126/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Boleszkowice”

 3. Nr 73/127/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2004-2011”

 4. Nr 73/128/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Myślibórz”

 5. Nr 73/129/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Wspólnego Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12”

W przedłożonych programach ochrony środowiska polityka ekologiczna oparta została na Programie Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2002 - 2006 oraz Powiatowym Programie Ochrony Środowiska dla powiatu myśliborskiego.

Wyznaczone cele i kierunki działań jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska na terenie gmin Boleszkowice i Myślibórz zostały ujęte w formie strategii działań lub harmonogramu realizacji zadań ekologicznych. W obu zapisach poszczególnym celom ekologicznym i ich kierunkom działań podporządkowano konkretne zadania ekologiczne z określeniem czasu ich realizacji i instytucje, które powinny je realizować. Realizacja celów priorytetowych polityki ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego określonych jako minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na środowisko w przedstawionych programach ochrony środowiska będzie prowadzona jako minimalizacja szkodliwych działań zakładów o największym oddziaływaniu na środowisko poprzez prowadzone na bieżąco działania ochronne i rekultywacyjne. Przedstawione projekty programów obejmują kompleksowo ochronę wszystkich elementów środowiska.

Przedłożony dla Zarządu Powiatu: „Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2004-2011”, „Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Boleszkowice na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011” oraz projekt „Wspólnego Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12 odpowiadają założeniom pierwszego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami a także Planom Gospodarki Odpadami szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Realizacja planów ma istotne znaczenie dla gospodarki odpadami, zmniejszy obciążenie środowiska odpadami i zużycie ograniczonych zasobów naturalnych. Plany zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska w zakresie planowania gospodarki odpadami. Opisują one aktualną produkcję wszystkich rodzajów odpadów w gminach, aktualne systemy zbiórki i utylizacji odpadów, istniejące i planowane składowiska odpadów i inne obiekty gospodarki odpadami, prognozę przyszłej produkcji odpadów oraz definiują cele i zadania dotyczące przyszłych ilości odpadów kierowanych do odzysku.

 1. Nr 73/130/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok. Zmian w budżecie powiatu dokonuje się na podstawie:

  • zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca br. o przyznaniu powiatowi dotacji celowej w dziale 801 - oświata i wychowanie w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,

  • zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca br. o dokonanie zmian w dotacjach celowych przyznanych powiatowi w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75414 - ochrona cywilna, polegających na zmniejszeniu wydatków w § 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15.000 zł; zwiększeniu wydatków w § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń powiatowego centrum zarządzania kryzysowego oraz wyposażeniem w sprzęt techniczny.

  • wniosku dyrektora MOW w Renicach o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych,

  • wniosku dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.

2) Pozytywnie zaopiniował wniosek o wynajęcie pokoju dla 2 osób z Barlinka w Bursie Szkolnej w Myśliborzu na

okres 2 miesięcy (sierpień - wrzesień). Osoby te zatrudnione są w Zespole Doradztwa Rolniczego w Myśliborzu na czas określony.

Na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2004 roku Zarząd:

 1. Omówił wyniki kontroli finansowej w PCPR w Myśliborzu. Kontrolę przeprowadzili pracownicy starostwa powiatowego. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki w latach 2002 - 2003. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania księgowości oraz nadzoru nad placówką. Podjęto niezwłoczne działania w celu ich wyeliminowania. Z dniem 1 maja br. zmieniono główną księgową a występujące nieprawidłowości zostały usunięte.Zarząd Powiatu upoważnił Wicestarostę Powiatu, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu do przeprowadzenia rozmowy z Dyrektor PCPR w kwestii prawidłowego nadzoru nad sprawami finansowymi w jednostce i kierowania placówką. Zarząd wróci ponownie do tematu po rekontroli placówki.

 2. Zapoznał się z porozumieniem zawartym w dniu 19 lipca 2004 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego a powiatem myśliborskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu. Skarb Państwa przekazuje, a Powiat Myśliborski przejmuje od Skarbu Państwa na własność nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 122 o powierzchni 0,7198 ha położoną w obrębie Namyślin gmina Boleszkowice.

 3. Ustalił warunki sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Barlinku przy ul. Sienkiewicza i w Myśliborzu przy ul. Północnej. Według sporządzonego operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Sienkiewicza w Barlinku oszacowano wartość rynkową w wysokości:

 1. Nr 477/7 o pow. 1128 m2 - 50.038 zł

 2. Nr 477/8 o pow. 1133 m2 - 50.249 zł

 3. Nr 477/9 o pow. 1083 m2 - 48.193 zł

 4. Nr 477/10 o pow. 966 m2 - 44.108 zł

dla nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Północnej w Myśliborzu oszacowano wartość rynkową w wysokości:

1) Nr 44/1 o pow. 914 m2 - 49.548 zł

2) Nr 44/2 o pow. 859 m2 - 46.661 zł

3) Nr 44/3 o pow. 866 m2 - 47.024 zł

Zarząd postanowił podwyższyć ceny w/w działek o 10% a postąpienie określić w wysokości 1.500 zł.

 1. Rozpatrzył wniosek Spółdzielni Rzemieślniczej Budownictwa Ogólnego i Usług Różnych „UNIWERSAL” w Dębnie o zmianę terminu zakończenia robót na zadaniu „remont pomieszczeń budynku internatu z przeznaczeniem na PPP w Dębnie”. Jest to spowodowane w związku z rezygnacją z dostawy schodołazu, a w to miejsce wymianą okien w ilości 11 sztuk - czas oczekiwania na realizację okien 2 tygodnie oraz przebudową podjazdu zewnętrznego w celu uzyskania mniejszego spadku nachylenia. Dotychczasowy termin zakończenia robót zgodnie z umową to dzień 16 sierpnia 2004 roku. Zarząd postanowił przychylić się do wniosku proponując nowy termin zakończenia robót na dzień 31 sierpnia 2004 roku.

 2. Przyjął projekt uchwały na wrześniowe obrady sesji Rady Powiatu zamieniającą uchwałę w sprawie utworzenia środka specjalnego przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

 3. Podjął następujące uchwały:

   1. Nr 74/131/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków przyjmowania osób ubiegających się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w ramach środka specjalnego. Rada Powiatu Myśliborskiego w § 3 uchwały Nr XIX/140/2004 z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przez DPS w Myśliborzu, zobowiązała Zarząd Powiatu do określenia szczegółowych warunków przyjmowania osób ubiegających się o umieszczenia w DPS w Myśliborzu w ramach środka specjalnego.

   2. Nr 74/132/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie udzielenia upoważnienia. Upoważnia się Panią Beatę Kołodziejek - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu do zawierania porozumień w sprawach dotyczących umieszczania dzieci i wysokości wydatków, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej albo z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny w przypadku umieszczenia dzieci z terenu powiatu myśliborskiego w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie innych powiatów. Wydanie zarządzenia przyspieszy i uprości procedurę refundacji wydatków ponoszonych przez powiat myśliborski na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu, a pochodzących z poza powiatu myśliborskiego.

 1. Zaakceptował propozycję powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie Pani Arlecie Rupenthal - wychowawcy w Domu Dziecka w Dębnie na okres 1 roku. Ze względu na to, iż w dniu 31.08.2004 roku wygasa kadencja obecnego dyrektora placówki konieczne jest powołanie od dnia 01.09.2004 roku jego następcy.

 2. Pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o o dofinansowanie na kwotę 3.216 zł wolontariatu zagranicznego ( wyżywienie i pobyt) w ramach którego dwóch wolontariuszy z Holandii będzie wykonywać prace na rzecz Domu Dziecka w Dębnie. W okresie od 9 lutego do 17 lipca br. w ramach wolontariatu przebywały w Domu Dziecka 2 wolontariuszki z Holandii. Nie są to jedyne korzyści jakie zyskuje Dom Dziecka dzięki współpracy ze stowarzyszeniami z Holandii. W okresie od 17-24 lipca br. 25 dzieci i trzech opiekunów przebywało w ramach kolonii letnich w miejscowości Oosterbeek. Koszt przejazdu i pobytu na kolonii wyniósł prawie 5.000 EURO i został opłacony przez holenderskie stowarzyszenie. Na zakończenie kolonii członkowie stowarzyszenia przekazali na rzecz Domu Dziecka czek wartości 8.000 EURO na wyposażenie mieszkań dla usamodzielniających się wychowanków. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie wolontariatu zagranicznego w kwocie 3.216 zł z rezerwy ogólnej.

 3. Rozpatrzył wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu o przekazanie ponadplanowych dochodów. Dyrektor MOS „Szkuner” wypracowane dochody chciałby wykorzystać na remont kapitalny elewacji budynków Ośrodka oraz wyłożenie kostką polburkową nabrzeża przystani. Z uzyskanej informacji od Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Dyrektor MOS „Szkuner” wykazał brak środków na osobowym funduszu w wysokości 68.384 zł, pochodne 12.788 zł i rzeczowe 11.485 zł. Co stanowi łączną kwotę 92.657 zł. Zarząd postanowił, że z kwoty przekazanej na dochody powiatu ponad plan będzie przekazana kwota zgodnie z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu i z uchwałą Nr 62/96/2004 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie ponadplanowych dochodów z tytułu świadczonych usług przez powiatowe jednostki budżetowe tj. do wysokości 75%.

 4. Rozpatrzył wnioski o przekazanie mebli i urządzeń biurowych z Bursy Szkolnej dla jednostek powiatowych:

  1. Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu o przekazanie fax-u znajdującego się w Bursie Szkolnej w Myśliborzu. Zarząd postanowił negatywnie ustosunkować się wniosku, przekazując fax do Wydziału Komunikacji Starostwa.

  2. Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu o przekazanie komputera znajdującego się w Bursie Szkolnej w Myśliborzu. Zarząd postanowił pozytywnie ustosunkować się do wniosku, postanawiając przekazać komputer do księgowości szkoły.

  3. Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu o przekazanie wyposażenia znajdującego się w gabinecie dyrektora bursy tzn. kompletu mebli. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie mebli do ZSP Nr 2 w Myśliborzu w celu wyposażenia gabinetu pedagoga.

  4. Dyrektora PCPR w Myśliborzu w sprawie przydziału pomieszczeń wraz z wyposażeniem w likwidowanej bursie szkolnej. Zarząd negatywnie ustosunkował się do wniosku. Jednocześnie postanowił przydzielić powyższe pomieszczenia na okres przejściowy dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu ze względu na to, że pomieszczenia które zajmuje są zbyt małe do prawidłowego funkcjonowania inspektoratu.

Na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2004 roku Zarząd:

 1. Po szczegółowym przeanalizowaniu i dokonaniu niezbędnych poprawek przyjął sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2004 roku, przesyłając je do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz Komisjom Stałym Rady w celu jego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag i wniosków.

 2. Rozpatrzył wniosek w sprawie zabezpieczenia obiektu „Gaspolu” S.A w Barlinku. Ze względu na to, że rola powiatu w tej sprawie jest niewielka, pozytywnie ustosunkował się do propozycji zwołania w tej kwestii w miesiącu wrześniu wspólnego posiedzenia Zespołu Reagowania Kryzysowego z dyrekcją „Gaspolu” w Barlinku. Na tym spotkaniu należy ustalić jakie zamierzenia będą realizowane w zakresie zabezpieczenia „Gaspolu” S.A w Barlinku oraz ewentualne wnioski co do działań interwencyjnych Starostwa w tym zakresie.

Na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2004 roku Zarząd:

 1. Podjął uchwałę Nr 76/133/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok. Zmian dokonano na podstawie:

  1. wniosku Dyrektora PCPR w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych w planie pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych,

  2. wniosku Dyrektora MOW Renice o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planie pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych,

  3. wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planie z paragrafu - wynagrodzenia osobowe pracowników na paragraf - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na pochodne od wynagrodzeń w związku z likwidacją z dniem 31.08.2004 roku jednostki i koniecznością dokonania rozliczenia z pracownikami z tytułu należnych im świadczeń pieniężnych.

  4. wniosku Starosty Myśliborskiego o dokonanie zmiany w planie finansowym jednostki tj. dokonania przesunięcia pomiędzy paragrafami oraz o zwiększenie o 2.000 zł planu wydatków na obsługę długu publicznego w związku z koniecznością zapłacenia prowizji bankowej od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym.

  5. wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o przyznanie dodatkowych środków na dofinansowanie wolontariatu zagranicznego - Zarząd postanowił przyznać kwotę 3.220 zł oraz dokonanie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.

  6. wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych w planie pomiędzy paragrafami wydatków.

  7. Wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków.

 2. Przyjął materiały na wrześniowe obrady sesji Rady Powiatu:

  1. informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie.

  2. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego.

  3. projekt uchwały w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

 3. Pozytywnie zaopiniował kandydatów na stanowiska kierownicze w ZSP Nr 2 w Myśliborzu w osobach:

  1. Pani Marioli Oleszczuk - na stanowisko wicedyrektora szkoły,

  2. Pani Mirosławy Salasy - na stanowisko wicedyrektora szkoły,

  3. Pana Piotra Juszczaka - na stanowisko kierownika praktycznej nauki zawodu.

 4. Pozytywnie ustosunkował się do wniosku Dyrektora ZS w Smolnicy w sprawie awarii pompy wodnej C.O oraz rur C.O. W związku z zaistniałą sytuacją dyrektor szkoły zwraca się o przyznanie środków na zakup i wymianę pompy wodnej do kotłowni szkolnej w wysokości 4.000 zł oraz 3.500 zł na wymianę rur c.o zamontowanych w latach 60 - tych w posadzkach budynku szkoły zasilających instalację grzewczą. Konieczność wymiany rur spowodowana jest dużym ubytkiem wody z sieci c.o. z uwagi na ich skorodowanie. Zarząd postanowił przekazać środki na ten cel w wysokości 7.500 zł z rezerwy ogólnej.

 5. Zapoznał się z wnioskiem o przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla Pana Mieczysława Adryjanowskiego - Dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku. Zarząd upoważnił Starostę i Wicestarostę Powiatu do wyjaśnienia i rozpatrzenia w/w wniosku.

 6. Wyraził zgodę na przydział 6 godzin ponadwymiarowych dla Pani Doroty Bartosiewicz - Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku do dnia 31.12.2004 roku.

 7. Zapoznał się z pismem Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w sprawie współpracy w zakresie działań zmierzających do diagnozy i dalszej poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu myśliborskiego. Koszt przygotowania, przeprowadzenia i opracowania badań dla powiatu myśliborskiego wynosi 2.000 zł każdego roku. Kwota ta pozwoliłaby na przeprowadzenie i przedłożenie samorządowi powiatu myśliborskiemu kompleksowego opracowania i gwarantowałaby coroczne przeprowadzanie badań socjologicznych z tego zakresu. Zarząd negatywnie ustosunkować się do powyższego ze względu na

ograniczone możliwości finansowe w budżecie powiatu na 2004 rok.

Na posiedzeniu w dniu 3 września 2004 roku Zarząd:

 1. Przyjął projekt uchwały na obrady wrześniowej sesji Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

 2. Podjął uchwałę Nr 77/134/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok. Zmian dokonano na podstawie:

 • wniosku Dyrektora PPP w Myśliborzu o zwiększenie środków w planie finansowym jednostki na bieżące jej funkcjonowanie (przyznano kwotę 7.000 zł),

 • wniosku Dyrektora PPP w Barlinku o zwiększenie środków w planie finansowym jednostki na bieżące jej funkcjonowanie (przyznano kwotę 7.000 zł),

 • wniosku Dyrektora PPP w Dębnie o zwiększenie środków w planie finansowym jednostki na bieżące jej funkcjonowanie (przyznano kwotę 7.000 zł),

 • wniosku Dyrektora ZS w Smolnicy o przyznanie dodatkowych środków finansowych na zakup pompy wodnej do kotłowni szkolnej w wysokości 4.000 zł oraz 3.500 zł na wymianę rur c.o. zasilających instalację grzewczą,

 • wniosku Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o dokonanie przesunięcia w planie finansowym pomiędzy paragrafami.

 1. Rozpatrzył wniosek w sprawie przyznania nagrody dla uczestnika konkursu pt. Najestetyczniejsza i Przyjazna Środowisku Zagroda Wiejska”. Został rozstrzygnięty II etap (powiatowy) konkursu na „Najestetyczniejszą i Przyjazną Środowisku Zagrodę Wiejską” obejmujący teren Powiatu Myśliborskiego. Do konkursu nie zgłoszono gospodarstw z gmin: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz. Zgłoszone zostały gospodarstwa z gmin: Dębno i Nowogródek Pom tj.: gospodarstwo Państwa Elżbiety i Tomasza Górskich, zam. Radzicz, gmina Dębno oraz gospodarstwo Pana Aleksandra Szymków, zam. Giżyn, gmina Nowogródek Pom. W trakcie konkursu reprezentant gminy Nowogródek Pom. zrezygnował z udziału w konkursie. Powiatowa Komisja Konkursowa w wyniku lustracji i oceny zakwalifikowała do III etapu wojewódzkiego gospodarstwo Państwa Elżbiety i Tomasza Górskich, które zdobyło łącznie 95 punktów na 100 możliwych. Zarząd postanowił przyznać w/w gospodarstwu nagrodę pieniężną z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

wysokości 2.000 zł.

 1. Pozytywnie ustosunkował się do wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o wyrażenie zgody na powołanie w roku szkolnym 2004/2005 klasy dwuzawodowej stolarz - krawiec. W związku z prowadzonym naborem uczniów zgodnie z zadaniami rzeczowymi na rok szkolny 2004/2005 istnieje konieczność połączenia klasy w zawodzie stolarz i krawiec w jedną klasę o liczbie uczniów 30. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywać się będą wspólnie dla całej klasy a szkolenia zawodowe teoretyczne i praktyczne w podziale na grupy. Mimo zwiększenia ogólnej liczby godzin dla klasy pierwszej, ostateczny koszt prowadzenia takiej klasy będzie dla szkoły korzystny. Wynika to z tego, iż zgodnie z umową zawartą z Ośrodkiem Kształcenia OHP w Barlinku szkoła nie ponosi kosztów kształcenia praktycznego uczniów.

 2. Wyraził zgodę na przydział godzin ponadwymiarowych dla:

 • Pana Ryszarda Syroki - dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku - 6 godzin,

 • Pana Henryka Marchlewicza - dyrektora ZS w Smolnicy - 5 godzin,

 • Pana Adama Błażejewskiego - dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu - 3 godziny,

 • Pani Marioli Oleszczuk - wicedyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu - 2 godziny,

 • Pani Mirosławy Salasy - wicedyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu - 6 godzin,

 • Pana Piotra Juszczaka - kierownika szkolenia praktycznego - 6 godzin.

 1. Pozytywnie ustosunkował się do wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu o wynajęcie garażu nauczycielowi ZSP Nr 2 w Myśliborzu na okres 3 lat.

 2. Pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Iwony Sobierajewicz na stanowisko wicedyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku. Jest ona doświadczonym nauczycielem przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących (11 lat pracy). Posiada wykształcenie magisterskie - kierunek: geografia, a także ukończone studia podyplomowe - kierunek: zarządzanie i marketing.

 3. Pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Jolanty Koronackiej na stanowisko wicedyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie. Posiada ona wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności: fizyka oraz studia podyplomowe o specjalności informatyka. Jest nauczycielem dyplomowanym. Posiada 19 - letni staż pracy pedagogicznej.

 4. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora DPS w Myśliborzu o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych:

 • Aparat Stymar - rok produkcji 1992; wartość 1.172 zł

 • Zestaw komputerowy - rok produkcji 1999; wartość 3.577 zł

 • Zestaw komputerowy - rok produkcji 1999; wartość 3.577 zł

 • Wózek akumulatorowy - rok produkcji 1974; wartość 7.098 zł

 • Fax - rok produkcji 1992; wartość 1.537 zł

 • Maszyna do pisania sztuk 2 - rok produkcji 1994; wartość 1.026 x 2 = 2.052 zł.

Powyższe środki trwałe umorzone są w 100%. Części nie zużyte zostaną wymontowane do ewentualnego montażu w inny sprzęt.

Na posiedzeniu w dniu 9 września 2004 roku Zarząd:

 1. Przyjął na obrady wrześniowej sesji Rady Powiatu projekt zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004, przedkładając go na posiedzenia Komisji Stałych Rady w celu omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag i wniosków.

Przygotowała: Małgorzata Jakóbowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-09-2004 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2004 15:25