herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 28 maja do 16 czerwca 2004 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2004 roku Zarząd:

 1. Przyjął materiały na czerwcowe obrady sesji Rady Powiatu:

  1. informacja na temat bezrobocia w powiecie myśliborskim za 2003 rok

  2. stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

 2. Podjął następujące uchwały:

a) Nr 65/100/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok. Zmian dokonano na podstawie:

 • zawiadomienia Ministra Finansów o przyznaniu na 2004 rok dla powiatu myśliborskiego kwoty 109.378 zł ze środków rezerwy ogólnej. Środki te przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatów po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych.

 • zawiadomienia Ministra Finansów o zmianie ostatecznej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla nowych powiatów na 2004 rok, zmianie ostatecznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla nowych powiatów na 2004 rok oraz o zmianie planowanej na 2004 rok kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wskaźnika udziału należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gmin wchodzących w skład nowych powiatów, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

 • wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu o przekazanie środków uzyskanych z ARiMR w wysokości 2.500 zł na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko - wiejskich.

 • zawiadomienia Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 900 zł dla MOW w Renicach na wycieczkę Szkolnego Koła LOP do Poznania „Ziemia to wielki, piękny ogród by przetrwać potrzebuje serca człowieka”

 • wniosku Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o dofinansowanie projektu „Pracownie komputerowe dla szkół w 2004 roku”. Wartość projektu wynosi ok. 100.000 zł a wkład własny 18.000 zł. Zarząd postanowił przyznać kwotę 4.000 zł.

 • wniosku Sekretarza Powiatu w Myśliborzu o zabezpieczenie środków w wysokości 157.477 zł na remont pomieszczeń budynku internatu na parterze i drugim piętrze z przystosowaniem na PPP przy ul. Piłsudskiego 8 w Dębnie.

b) Nr 65/101/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok. Zmian dokonano na podstawie:

 • wniosku Dyrektora PZD w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia pozostających środków w planie § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia - frez do niwelowania pni.

 • wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. o dokonanie przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.

 • wniosku Dyrektora MOW Renice o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. o dokonanie przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.

 • wniosku Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego o dokonanie zmiany w planie finansowym starostwa powiatowego w rozdziale - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie prowizji z tytułu przyznania premii bankowej za terminowe zakończenie prac termomodernizacyjnych w ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku oraz o dokonanie zmiany w planie finansowym tj. przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji następujących budynków: budynku dydaktycznego, łącznika oraz sali sportowej z zapleczem ZSP Nr 1 przy ul. Zachodniej 4 w Dębnie, budynku Domu Dziecka w Dębnie, budynku dydaktycznego oraz sali sportowej ZSP Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu.

 • wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków w planie w związku z koniecznością dokonania opłat za olej opałowy,

 • wniosku Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków finansowych w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki.

 1. Zapoznał się z koncepcją utworzenia Centrum Edukacyjnego Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp w Barlinku. Głównym celem utworzenia Centrum jest rozwój edukacji oraz inicjatyw na rzecz tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy, co jest głównym priorytetem strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Cele szczegółowe to:

 • Promocja regionu z uwzględnieniem walorów turystycznych i regionalnych tradycji,

 • Międzynarodowa wymiana młodzieży, która wpływać będzie na rozwój myśli technicznej, technologicznej, kulturalnej i naukowej.

 • Aktywizacja organizacji pozarządowych w kierunku podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

 • Tworzenie partnerstwa lokalnego na rzecz pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych na rozwój regionu.

 • Kreowanie przedsiębiorczych postaw młodzieży na rzecz przyszłych inicjatyw gospodarczych (edukacja prozawodowa i zawodowa)

 • Wypracowanie systemowych rozwiązań zmierzających do rozwoju Barlinka i jego okolic.

W Centrum mieścić się będzie także punkt informacyjno - poradniczy dla organizacji pozarządowych w ramach współpracy z Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych. Fundacja ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Zrealizowała 7 programów z funduszu PHARE i będzie starała się je pozyskiwać na rozwój Centrum w Barlinku tworząc partnerstwo lokalne. Kolejnym działaniem planowanym w przyszłym roku będzie uruchomienie punktu informacyjno - rekrutacyjnego Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. Będzie to dodatkowa oferta studiów eksternistycznych dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Barlinka i okolic.

 1. Zapoznał się z pismem Kuratorium Oświaty w Szczecinie o wyrażonej zgodzie na przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu Panu Adamowi Błażejewskiemu na okres od 1 września 2004 roku do 31 sierpnia 2009 roku tj. 5 lat szkolnych.

 2. Pozytywnie rozpatrzył wnioski:

  1. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie zatwierdzenia dodatkowego 1 oddziału Zasadniczej Szkoły Zawodowej - kl. I w zawodzie krawiec dla ZSP Nr 1 w Barlinku. Potrzeba powyższa wynika z wniosku Kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku. Przy w/w Ośrodku funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ramach struktur ZSP Nr 1, która kształci młodzież w zawodzie krawiec. Negatywna opinia Powiatowego Urzędu Pracy w powyższej sprawie zamyka tej młodzieży możliwość zdobycia zawodu. Aktualnie w klasyfikacji zawodów nie ma zawodu „szwacz” i w tym kierunku nie może odbywać się kształcenie, gdy nie ma opracowanych podstaw programowych.

  2. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora PPP w Dębnie Pani Irenie Cabaj na okres 5 lat tj. od dnia 1 lipca 2004 roku do 31 czerwca 2009 roku. Na w/w stanowisko został ogłoszony konkurs. Termin składania ofert upłynął 17 maja 2004 roku. W w/w terminie nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zgodnie z art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi po zaciągnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej. Jednocześnie Zarząd postanowił wystąpić w tej sprawie do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w celu otrzymania pozytywniej opinii.

  3. Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o wyrażenie zgody na zbycie wymiennika ciepła pojemnościowego zdemontowanego w 2001 roku z kotłowni budynku ZS przy ul. Piłsudskiego 8. Powyższe urządzenie proponowano przekazać do zagospodarowania dla Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu oraz MOW w Renicach. Dyrektorzy w/w jednostek nie są zainteresowani co do przejęcia urządzenia, ponieważ urządzenie to nie nadaje się do użytku.

 3. Omówiono informację Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie planowanej waloryzacji płac pracowników w szkołach i placówkach. Od miesiąca czerwca realizowana jest waloryzacja w podległych jednostkach starostwa. Na waloryzację potrzebna jest kwota 301.000 zł.

 4. Dokonano analizy rachunku zysków i strat oraz zobowiązań w SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie. Zobowiązania szpitali w Barlinku i w Dębnie na dzień 30 kwietnia 2004 roku zmniejszyły się o kwotę 256.629 zł w porównaniu z miesiącem marcem 2004 roku. Porównując zobowiązania ogółem szpitali do miesiąca kwietnia 2003 roku występuje wzrost o kwotę 2.900.000 zł. Największym zobowiązaniem są zobowiązania publiczno - prawne, które wynoszą 3. 960.000 zł i wzrosły w porównaniu z miesiącem marcem o 146.000 zł. a w porównaniu z miesiącem kwietniem 2003 wzrosły o 2.360.000 zł. Analizując rachunek zysków i strat obu szpitali dyrektorzy wykazują zysk. Szpital w Barlinku wykazuje zysk w kwocie 720.000 zł, natomiast szpital w Dębnie wykazuje zysk w kwocie 895.000 zł. Jest to zysk z nadlimitami. W szpitalu w Barlinku przychody wynoszą 3.400.000 zł z nadlimitami. Gdy odliczymy kwotę 670.000 zł nadlimitów to szpital w Barlinku uzyskuje wynik

finansowy na plusie 50.000 zł. Szpital w Dębnie wykazuje dochód w wysokości 3.500.000 zł., gdzie nadlimity stanowią 1.100.000 zł. Faktyczny wynik finansowy po odjęciu nadlimitów szpitala w Dębnie wykazuje stratę w wysokości 460.000 zł. Analizując koszty szpitali wynika, że mają tendencję spadkową do czego przyczyniły się programy oszczędnościowe. W Barlinku koszty zmniejszyły się o 481.178 zł, a w Dębnie o 198.684 zł w porównaniu z miesiącem kwietniem 2003 roku. Przychody szpitala w Barlinku zmniejszyły się o 158.484 zł, w Dębnie o 38.400 zł w porównaniu z miesiącem kwietniem 2003 roku.

 1. Zapoznał się z informacją o przejęciu nieruchomości zabudowanej SP w Namyślinie gmina Boleszkowice. Zarząd Powiatu zobowiązał Starostę do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o przekazanie tej nieruchomości na rzecz Powiatu Myśliborskiego.

Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2004 roku Zarząd:

1)Dokonał analizy materiału na temat „Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu myśliborskiego”.

2) Przyjął materiały na czerwcowe obrady sesji Rady Powiatu:

 1. projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004.

 2. projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok,

 3. projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo wychowawczej.

 4. projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności w odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2004 roku Zarząd:

1) Przyjął materiały na czerwcowe obrady sesji Rady Powiatu:

 1. projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu Myśliborskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne powiatu niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 2. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ Barlinek,

 3. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok,

 4. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

 5. projekt uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Myśliborzu

 6. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Gminy Barlinek.

 7. projekt uchwały w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

2) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 66/102/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez powiat zadań wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku wyznacza się pana Mariusza Dąbrowskiego. Na zastępcę koordynatora wyznacza się pana Mariusza Szeligę. Zobowiązuje się koordynatora w szczególności do: przedstawiania w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia kolejnych szkoleń oraz szkoleń pracowników nowoprzyjmowanych, nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w uchwale i przedstawienia propozycji dotyczących uzupełnienia lub jej zmiany, przygotowania dla Głównego Inspektora Informacji Finansowej informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadań powiatu.

 2. Nr 66/103/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w 2004 roku. W związku z przejściowymi trudnościami finansowymi Zarząd Powiatu zdecydował o skorzystaniu z kredytu w rachunku bieżącym (z uwzględnieniem zmian dokonanych do dnia zawarcia umowy kredytowej), jednak nie wyżej niż 800.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu Myśliborskiego zawartym w § 16 pkt. 3 uchwały Nr XVI/117/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 lutego 2004 roku.

 3. Nr 66/104/ 2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Upoważnia się kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu myśliborskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

 4. Nr 66/105/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń pralni wraz z urządzeniami. Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku ogłosił przetarg na wydzierżawienie pomieszczeń pralni wraz ze sprzętem. Do przetargu zgłosił się jeden oferent. Rada Społeczna SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora szpitala. Obecnie pomieszczenia i urządzenia pralni są nie użytkowane, a wydzierżawienie ich pozwoli na pozyskanie dodatkowych przychodów dla szpitala.

 5. Nr 66/106/2004 Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki. Upoważnia się kierownika jednostki budżetowej - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.

3) Pozytywnie rozpatrzył wnioski:

 1. Komendanta PSP w Myśliborzu o nieodpłatne przekazanie routera ASMAX 660. Asmax 660 jest routerem, który może być wykorzystany jedynie z modemem SDI. Starostwo zmieniło dostęp do internetu na neostradę i dlatego router ten jest przez nas niewykorzystany. Koszt urządzenia wynosi 611,78 zł.

 2. Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nagród. Nauczycielki osiągają bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej, wyróżniają się zaangażowaniem w pracę w roku szkolnym 2003/2004. Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. Zmiana terminu przyznania nagród wynika z rozwiązania umów o pracę z dniem 31 sierpnia w związku z nabyciem praw emerytalnych.

 3. Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Słoneczna Gromada” w Barlinku o dofinansowanie kosztów wyjazdu i uczestnictwa Słonecznej Gromady w XXV Jubileuszowym Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2004. Zarząd postanowił przyznać kwotę 3.531 zł z pozostałej rezerwy finansowej imprez kulturalnych na pokrycie kosztów przewozu dzieci na w/w festiwal.

4) Negatywnie rozpatrzył wniosek Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej w sprawie opłat za wynajem lokali. Zarząd podtrzymuje swoje stanowisko podjęte na poprzednim posiedzeniu o zwolnieniu NZOZ z

opłat czynszu, natomiast będą nadal obciążane za korzystanie z wody, światła, energii elektrycznej, cieplnej i kanalizacji.

Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2004 roku Zarząd:

1) Przyjął materiały na czerwcowe obrady sesji Rady Powiatu:

 1. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

 2. projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego,

 3. projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego,

2) Dokonał analizy utworzenia Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego szkół do obsługi placówek oświatowych w powiecie. Zgodnie z ustaleniami Zarządu Wydział Oświaty, Kultury i Sportu opracował wstępną koncepcję utworzenia Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego szkół przedstawiając strony dodatnie i ujemne tej koncepcji. Plusy: zmniejszenie zatrudnienia w dziale księgowość z 15 etatów na minimum 8, większa możliwość kontroli wydatków ponoszonych przez szkoły, oszczędność na funduszu płac. Aktualnie wynagrodzenia brutto osób w księgowości szkół wynoszą 29.387,77 zł miesięcznie. Minusy: zmniejszenie odpowiedzialności dyrektorów za stan finansów szkoły, remontów, wyposażenia, większe koszty delegacji służbowych dyrektorów i

pracowników (dojazdy, uzgodnienia), konieczność wydzielenia budżetu dla ZEASzk., konieczność utrzymania pomieszczeń dla ZEASzk. i wyposażenia, zwiększenie kosztów telefonów, fax itp., koszty odpraw dla zwolnionych 7 osób. Zarząd postanowił odstąpić od koncepcji utworzenia Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego szkół. Stwierdził, że dokonano już znacznego zmniejszenia etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych starostwa oraz przy tak dużej odpowiedzialności i dużej liczbie zadań jakie stoją przed szkołami tworzenie jeszcze jednego pośredniego członu między organem prowadzącym a dyrektorem szkoły nie przyczyni się do lepszego ich funkcjonowania.

3) Zapoznał się z funkcjonowaniem stołówki przy ZSP Nr 1 w Dębnie. Zarząd postanowił utrzymać stołówkę przy ZSP Nr 1 w Dębnie ze względu na to, że na bazie jej prowadzone są praktyki uczniowskie. Jednocześnie postanowił, aby 0,5 etatu pracownika stołówki było finansowane z budżetu szkoły, natomiast drugie 0,5 etatu refundowane ze środka specjalnego.

4) Zapoznał się z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu. Zarząd przeprowadził rozmowę z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego na temat wykonywanych obowiązków w zakresie nadzoru budowlanego. Zwrócił uwagę na należytą obsługę interesantów z uwzględnieniem udzielania pełnej informacji w postępowaniu administracyjnym oraz dokonywania szczegółowej analizy pod względem merytorycznym spraw spornych i przekazywania ich według właściwości. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiedział, że w miarę swoich umiejętności i fachowości stara się jednorazowo rozpoznać każdą sprawę wniesioną przez interesanta i po dogłębnej analizie podejmuje decyzje. Podejmowane decyzje nie zawsze są pomyślne dla zainteresowanej strony w sprawie ale stara się każdorazowo wyjaśnić stronie, że na inne rozwiązanie obowiązujące przepisy nie pozwalają.

Przygotowała: Małgorzata Jakóbowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-07-2004 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2004 11:57